Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

T2 Economia.pptx

 1. TEMA 2: L’ORGANITZACIÓ ECONÒMICA DE LES SOCIETATS
 2. ÍNDEX 1. Les activitats econòmiques 2. Els factors de producció 3. Els agents econòmics 4. Els sectors econòmics 5. Els sistemes econòmics 6. El mercat laboral
 3. 1. LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES
 4. • L’activitat econòmica és el conjunt d'activitats que fan els humans per cobrir diverses necessitats de les persones o de les societats, mitjançant la producció de béns o prestant serveis. • Les fases d’una activitat econòmica són: Fases Producció Comercialització Consum
 5. PRODUCCIÓ DE BÉNS PRODUCCIÓ DE SERVEIS BÉNS DE CONSUM BÉNS DE PRODUCCIÓ Es fan servir per a la producció d’altres béns (màquines, eines, etc.) Satisfan les necessitats del consumidor final. Productes no materials que donen un servei al ciutadà: sanitat, educació, transport, etc. • PRODUCCIÓ: Elaboració de productes. Combina els recursos naturals, la tècnica i el treball per obtenir els béns o serveis que necessita la societat. Tipus de producció
 6. FASES EMMAGATZEMATGE del producte. TRANSPORT del punt de producció al de venda. VENDA del producte. VENDA A L’ENGRÓS. És la que fan els majoristes (compren grans quantitats de productes i els venen a uns altres comerciants o altres empreses). VENDA AL DETALL. La fan els minoristes, que compren petites quantitats als majoristes i les venen al públic a les botigues. • COMERCIALITZACIÓ: Distribució de béns i serveis.
 7. TIPUS DE BÉNS BÉNS NO DURADORS. Es consumeixen en un o en uns quants usos (aliments, etc.). BÉNS DURADORS. Es poden utilitzar durant un període de temps relativament llarg (televisions, cotxes, etc.). • CONSUM: Fase final de l'activitat econòmica. La compra de béns i serveis permet que les persones satisfacin les seves necessitats.
 8. 2. ELS FACTORS DE PRODUCCIÓ
 9. • Els factors de producció són els elements necessaris per produir els béns i serveis. FACTORS PRODUCCIÓ RECURSOS NATURALS TREBALL CAPITAL TECNOLOGIA I CONEIXEMENT
 10. FACTORS DE PRODUCCIÓ RECURSOS NATURALS: Són els elements que ens ofereix la natura i que transformem. Són recursos limitats , s’esgoten. Cal evitar la sobreexplotació. TREBALL: Tota activitat humana (física o intel·lectual) que serveix per produir béns o donar serveis. CAPITAL: Conjunt de recursos: 1. Capital físic, capital humà i capital financer,: són els elements materials (terrenys, maquinària, matèria primera...). 2. Capital financer: són els diners que es necessiten. 3. Capital humà: treballadors. TECNOLOGIA I CONEIXEMENT Els coneixements tècnics i les habilitats fan possible el disseny, la construcció i l’ús d’artefactes que permeten transformar el medi i produir béns i serveis. Podem parlar de producció manual, producció mecanitzada i producció tecnificada.
 11. Els recursos naturals són limitats. Cal desenvolupar una economia sostenible per preservar la natura i el futur dels nostres fills. TIPUS DE RECURS NATURAL PRIMERES MATÈRIES D’ORIGEN ANIMAL: llana, cuir … PRIMERES MATÈRIES D’ORIGEN VEGETAL: cotó, cautxú … FONTS D’ENERGIA: carbó, petroli … PRIMERES MATÈRIES D’ORIGEN MINERAL: ferro, coure … • RECURSOS NATURALS: Recursos que l'ésser humà troba a la natura i que per mitjà de la seva extracció, domesticació o transformació li permeten produir nous béns.
 12. TIPUS DE TREBALL TREBALL PER COMPTE D’ALTRI. Es treballa per una empresa que dóna a canvi un salari. TREBALL AUTÒNOM. Es treballa per un mateix. • TREBALL: Qualsevol activitat humana que serveix per produir béns o subministrar serveis útils a les persones.
 13. TIPUS CAPITAL FÍSIC CAPITAL HUMÀ CAPITAL FINANCER El terreny, els edificis, les instal·lacions, els equipaments, la maquinària i les primeres matèries necessàries per produir béns o serveis Totes les persones que participen al procés productius: científic, dissenyador, treballador, empresàri, etc. Els diners necessaris pel desenvolupament del procés productiu. • CAPITAL: Conjunt de recursos que serveixen per produir béns o serveis.
 14. TIPUS DE PRODUCCIÓ PRODUCCIÓ MANUAL PRODUCCIÓ MECANITZADA PRODUCCIÓ TECNIFICADA • TECNOLOGIA I CONEIXEMENT: En funció de la tecnologia emprada trobem:
 15. 3. ELS AGENTS ECONÒMICS
 16. FAMÍLIES EMPRESES ESTAT • ELS AGENTS ECONÒMICS: Són les persones, els grups o les institucions que intervenen de manera decisiva en el funcionament de l'economia. S'encarreguen de produir, intercanviar i consumir els productes o els serveis.
 17. Mitjançant els salaris i d’altres ingressos (rendes, prestació de desocupació…) • LES FAMÍLIES: Són els principals agents de consum final. Cada família dedica una bona part dels seus recursos econòmics a comprar béns i serveis per cobrir les seves necessitats.
 18. obtenir BENEFICIS PREU DE COST PREU DE VENDA Suma del preu de la primera matèria + l'energia + la inversió en màquines i instal·lacions + el transport + els salaris + els interessos pagats pels diners que han rebut prestats dels bancs. El preu que decideix l’empresa que pot ser pagat pel consumidor. És sempre superior al preu de cost. finalitat Diferència entre • EMPRESA: És la unitat econòmica que per mitjà del treball i el capital fabrica i distribueix béns (roba, mobles...) i serveis (transport, gestió bancària, etc.).
 19. TIPUS D’EMPRESA Segons la propietat: Segons la mida (nº treballadors/ facturació): Segons nº de propietaris: Públiques Microempresa-10 Privades Gran empresa +1000 Empresa mitjana -1000 Empresa petita -100 Individuals Diversos propietaris SL SA
 20. LES LLEIS ELS IMPOSTOS L’Estat és el que crea el marc regulador de les activitats econòmiques: - Legislació laboral - Legislació empresarial - Legislació aduanera - Control de la moneda - etc. L’Estat redistribueix la riquesa mitjançant la recaptació d’impostos entre els ciutadans i les empreses. • L’ESTAT: Anomenem sector públic el conjunt d'activitats i iniciatives econòmiques i socials que porta a terme l'Estat. Intervé mitjançant
 21. ACTUACIONS DE L’ESTAT ADMINISTRACIÓ PÚBLICA INFRAESTRUCTURES SERVEIS PÚBLICS A Espanya gairebé el 20% dels treballadors són empleats del govern. Les infraestructures més importants (urbanisme, transport, investigació, etc.) són pagades per l’Estat. Sanitat, ensenyament, policia, etc. ECONOMIA PRIVADA PRESTACIONS SOCIALS Mitjançant ajudes directes –subvencions-o indirectes –desgravacions fiscals, proteccionisme, etc.- l’Estat pot afavorir determinats sectors o empreses. Per afavorir determinats col·lectius desafavorits: pensions, subsidi de desocupació, minusvalies, etc.
 22. 4. ELS SECTORS ECONÒMICS
 23. ELS SECTORS ECONÒMICS La població ocupada a Espanya per sectors econòmics el 2014 SECTOR PRIMARI: inclou les activitats dedicades a la producció i extracció de recursos directament de la natura (agricultura, ramaderia, pesca, explotació forestal). SECTOR SECUNDARI: es dedica a la transformació dels recursos naturals (matèries primeres) en productes elaborats i tangibles (indústria, construcció). SECTOR TERCIARI: conjunt d’activitats que no es dediquen a la producció de béns tangibles, sinó a la prestació de serveis (educació, sanitat, seguretat, transport, turisme,...). SECTOR QUATERNARI: activitats relacionades amb la gestió i la distribució de la informació, així com les de recerca i innovació econòmica, social i cultural. Sector basat en el coneixement. Mà d’obra molt qualificada.
 24. 5. ELS SISTEMES ECONÒMICS
 25. • Un sistema econòmic és la manera com es produeixen els béns i serveis en una societat. Donant resposta a què han de produir, com ho fan i per a qui. SISTEMA DE SUBSISTÈNCIA SISTEMA CAPITALISTA SISTEMA PLANIFICAT TIPUS DE SISTEMA ECONÒMIC ECONOMIES ALTERNATIVES
 26. SISTEMA DE SUBSISTÈNCIA Es produeix exclusivament per cobrir les necessitats bàsiques. Sistema econòmic predominant en societats molt poc desenvolupades. SISTEMA CAPITALISTA Sistema econòmic que predomina actualment al món. CARACTERISTIQUES PROPIETAT PRIVADA DELS MITJANS DE PRODUCCIÓ EL LLIURE MERCAT LA LLEI DE L’OFERTA I LA DEMANDA Els factors productius (primeres matèries, treball i capital) es troben en mans de particulars.
 27. MERCAT: és el lloc on es compren i es venen els béns i els serveis. Allà coincideixen els venedors (màxim benefici dels productes que venen) i els compradors(satisfer necessitats amb la mínima despesa). Únicament amb el lliure joc de l’oferta i la demanda s’aconsegueixen els preus justos. PUBLICITAT: és utilitzada per les empreses per donar a conèixer els productes i els serveis que ofereixen. L’objectiu de la publicitat és incentivar el consum. A vegades, ens fa creure que un desig és una necessitat. Utilització de publicitat enganyosa. PREU: depèn de la quantitat de productes i de compradors. Si l’oferta és escassa i hi ha molts compradors que volen un mateix producte, el preu puja. • Alguns elements del sistema capitalista:
 28. SISTEMA D’ECONOMIA PLANIFICADA Sistema econòmic on l’Estat és el propietari dels factors productius. CARACTERISTIQUES LES EMPRESES SÓN DE L’ESTAT. L’ESTAT DECIDEIX QUÈ S’HA DE PRODUIR I EN QUINA QUANTITAT. L’ESTAT DECIDEIX COM ES REPARTEIXEN ELS BENEFICIS. Durant la segona meitat del segle XX va tenir molta importància. Avui perdura a països com Corea del Nord, Cuba o la Xina.
 29. ECONOMIES ALTERNATIVES Rebutgen el sistema capitalista perquè creuen que no satisfà les necessitats reals de la població i fomenta desigualtat. Fomenta la solidaritat entre persones, el respecte a la natura i el bé comú.
 30. 6. EL MERCAT LABORAL
 31. MERCAT LABORAL OFERTA DEMANDA Les persones ofereixen el seu treball a canvi d’un salari. Les empreses demanden treballadors amb determinades habilitats per fer funcions determinades. POBLACIÓ ACTIVA NO ACTIVA Les persones que treballen o que volen treballar –aturats que cerquen una feina-. Persones que no poden o no volen treballar: -Menors de 16 anys -Majors de 67 anys (jubilats) -Persones amb minusvalideses greus -Persones que estudien o no volen treballar EN FUNCIÓ DEL TREBALL • El mercat laboral és la situació de l’oferta i demanda de treball i treballadors.
 32. • La legislació reconeix el dret dels treballadors a elegir uns representants, que exerceixin la funció d’interlocutors davant dels empresaris per negociar i arribar a pactes i convenis individuals o col·lectius per millorar la seva situació laboral. • Els treballadors tenen també el dret d’afiliar-se a sindicats i de recórrer a la vaga com a manera de demostrar el seu descontentament. • També els empresaris tenen dret a crear organitzacions empresarials per defensar els seus interessos. CEOE: Confederació Espanyola d’Organitzacions empresarials. • Conveni laboral: acord vinculant entre els treballadors i els empresaris d’un sector o empreses determinats, que regula les condicions laborals (salaris, jornades, vacances, condicions de treball...).
Publicidad