Sk yayasan lkmd olas

E
Eddy PaengkoGuru matematika

Contoh SK Yayasan

PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
YAYASAN PENDIDIKAN LKMD
KECAMATAN SERAM BARAT
SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN LKMD OLAS
Nomor: 421/022/LKMD/2005
TENTANG
PENGANGKATAN GURU TETAP YAYASAN (GTY) PADA SMA LKMD OLAS
TAHUN 2005
Menimbang : a. Bahwa dalam upaya memperlancar proses belajar mengajar dan mengatasi kekurangan
Guru pada SMALKMD Olas tahun 2005 maka perlu diangkat Tenaga Guru Honorer.
b. Bahwa Saudara Eddy dianggap memenuhi syarat untuk dipekerjakan sebagai Guru Tetap
Yayasan (GTY).
c. Bahwa Pengankatan Guru Tetap Yayasan (GTY) perlu ditetapkan dengan Surat
Keputusan ketua Yayasan LKMD Olas.
Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana
telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 1998.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 036/U/1995 tentang pelaksanaan
wajib belajar pendidikan dasar dan menengah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian
Sekolah.
Memperhatikan : Rapat Ketua Yayasan LKMD Olas Bersama Komite Sekolah dan Dewan Guru Awal tahun
pelajaran 2005/2006 tanggal 14 juli 2005
MEMUTUSKA N
Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 22 Juli 2005 mengangkat Guru tetap Yayasan
Nama : Eddy
Tempat Tanggal Lahir : Tihulessy, 28 Novemb
er 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan /Tahun : SMA/2000
Unit Kerja : SMA LKMD OLAS
Kedua : Diharuskan kepada Guru yang bersangkutan untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya
secara tertulis /lisan kepada Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah.
Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi Gaji sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)
sebelum dipotong PPh.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Asli : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Olas
Pada Tanggal : 22 Juli 2005
Ketua Yayasan
LA AMIHI
Tebusan disampaikan kepada YTH:
1. Ketua Komite SMA LKMD Olas di Olas
2. Kepala SMA LKMD Olas di Olas
3. Yang Bersangkutan untuk diketahui
4. Arsip
PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
YAYASAN PENDIDIKAN LKMD
KECAMATAN SERAM BARAT
SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN LKMD OLAS
Nomor: 421/023/LKMD/2006
TENTANG
PERPANJANG MASA HONORER GURU TETAP YAYASAN (GTY) PADA SMA LKMD OLAS
TAHUN 2005
Menimbang : a. Bahwa dalam upaya memperlancar proses belajar mengajar dan mengatasi kekurangan
Guru pada SMALKMD Olas tahun 2006 maka perlu diangkat Tenaga Guru Honorer.
b. Bahwa Saudara Eddy, S.Pd dianggap memenuhi syarat untuk dipekerjakan sebagai Guru
Tetap Yayasan (GTY).
c. Bahwa Pengankatan Guru Tetap Yayasan (GTY) perlu ditetapkan dengan Surat
Keputusan ketua Yayasan LKMD Olas.
Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah
dirubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 1998.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 036/U/1995 tentang pelaksanaan
wajib belajar pendidikan dasar dan menengah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian
Sekolah.
Memperhatikan : Rapat Ketua Yayasan LKMD Olas Bersama Komite Sekolah dan Dewan Guru Awal
tahun pelajaran 2006/2007 tanggal 28 juni 2006
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2006 mengangkat Guru tetap Yayasan
Nama : Eddy, S.Pd
Tempat Tanggal Lahir : Tihulessy, 28 November 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan /Tahun : S1, Matematika/2006
Unit Kerja : SMA LKMD OLAS
Kedua : Diharuskan kepada Guru yang bersangkutan untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya
secara tertulis /lisan kepada Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah.
Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi Gaji sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu
rupiah) sebelum dipotong PPh.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Asli : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Olas
Pada Tanggal : 01 Juli 2006
Ketua Yayasan
LA AMIHI
Tebusan disampaikan kepada YTH:
1. Ketua Komite SMA LKMD Olas di Olas
2. Kepala SMA LKMD Olas di Olas
3. Yang Bersangkutan untuk diketahui
4. Arsip
PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
YAYASAN PENDIDIKAN LKMD
KECAMATAN SERAM BARAT
SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN LKMD OLAS
Nomor: 421/024/LKMD/2007
TENTANG
PERPANJANG MASA HONORER GURU TETAP YAYASAN (GTY) PADA SMA LKMD OLAS
TAHUN 2006
Menimbang : a. Bahwa dalam upaya memperlancar proses belajar mengajar dan mengatasi kekurangan Guru pada
SMALKMD Olas tahun 2007 maka perlu diangkat Tenaga Guru Honorer.
b. Bahwa Saudara Eddy, S.Pd dianggap memenuhi syarat untuk dipekerjakan sebagai Guru Tetap Yayasan
(GTY).
c. Bahwa Pengankatan Guru Tetap Yayasan (GTY) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan ketua Yayasan
LKMD Olas.
Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah dirubah dengan
Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 1998.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 036/U/1995 tentang pelaksanaan wajib belajar
pendidikan dasar dan menengah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
Memperhatikan : Rapat Ketua Yayasan LKMD Olas Bersama Komite Sekolah dan Dewan Guru Awal tahun pelajaran
2007/2008 tanggal 27 juni 2007
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 12 Juli 2007 mengangkat Guru tetap Yayasan
Nama : Eddy,S.Pd
Tempat Tanggal Lahir : Tihulessy, 28 November 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan /Tahun : S1. Matematika/2006
Unit Kerja : SMA LKMD OLAS
Kedua : Diharuskan kepada Guru yang bersangkutan untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis /lisan
kepada Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah.
Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi Gaji sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebelum
dipotong PPh.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Asli : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Olas
Pada Tanggal: 12 Juli 2007
Ketua Yayasan
LA AMIHI
Tebusan disampaikan kepada YTH:
1. Ketua Komite SMA LKMD Olas di Olas
2. Kepala SMA LKMD Olas di Olas
3. Yang Bersangkutan untuk diketahui
PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
YAYASAN PENDIDIKAN LKMD
KECAMATAN SERAM BARAT
SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN LKMD OLAS
Nomor: 421/025/LKMD/2008
TENTANG
PERPANJANG MASA HONORER GURU TETAP YAYASAN (GTY) PADA SMA LKMD OLAS
TAHUN 2007
Menimbang : a. Bahwa dalam upaya memperlancar proses belajar mengajar dan mengatasi kekurangan Guru pada
SMALKMD Olas tahun 2008 maka perlu diangkat Tenaga Guru Honorer.
b. Bahwa Saudara Eddy, S.Pd dianggap memenuhi syarat untuk dipekerjakan sebagai Guru Tetap Yayasan
(GTY).
c. Bahwa Pengankatan Guru Tetap Yayasan (GTY) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan ketua Yayasan
LKMD Olas.
Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah dirubah dengan
Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 1998.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 036/U/1995 tentang pelaksanaan wajib belajar
pendidikan dasar dan menengah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
Memperhatikan : Rapat Ketua Yayasan LKMD Olas Bersama Komite Sekolah dan Dewan Guru Awal tahun pelajaran
2008/2009 tanggal 29 juni 2008
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 10 Juli 2008 mengangkat Guru tetap Yayasan
Nama : Eddy,S.Pd
Tempat Tanggal Lahir : Tihulessy, 28 November 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan /Tahun : S1. Matematika/2006
Unit Kerja : SMA LKMD OLAS
Kedua : Diharuskan kepada Guru yang bersangkutan untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis /lisan
kepada Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah.
Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi Gaji sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebelum
dipotong PPh.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Asli : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Olas
Pada Tanggal: 10 Juli 2008
Ketua Yayasan
LA AMIHI
Tebusan disampaikan kepada YTH:
1. Ketua Komite SMA LKMD Olas di Olas
2. Kepala SMA LKMD Olas di Olas
3. Yang Bersangkutan untuk diketahui

Recomendados

Contoh SK Guru Tetap Yayasan por
Contoh SK Guru Tetap YayasanContoh SK Guru Tetap Yayasan
Contoh SK Guru Tetap YayasanTjoetnyak Izzatie
91.3K vistas1 diapositiva
Contoh sk guru honor por
Contoh sk guru honorContoh sk guru honor
Contoh sk guru honorIRJAN IRJAN
16.4K vistas1 diapositiva
Surat keputusan perpanjangan masa aktif por
Surat keputusan perpanjangan masa aktifSurat keputusan perpanjangan masa aktif
Surat keputusan perpanjangan masa aktifRaden Mas Abdinegara
15.3K vistas1 diapositiva
Sk wakasek por
Sk wakasekSk wakasek
Sk wakasekOperator Warnet Vast Raha
18.5K vistas1 diapositiva
Sk tk gtt kepala dinas por
Sk tk gtt kepala dinasSk tk gtt kepala dinas
Sk tk gtt kepala dinasOperator Warnet Vast Raha
7.7K vistas7 diapositivas
Sk gtt kepala sekolah por
Sk gtt kepala sekolahSk gtt kepala sekolah
Sk gtt kepala sekolahOperator Warnet Vast Raha
33.4K vistas7 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Sk pengangkatan guru sdn manding (halifah) 2006 por
Sk pengangkatan guru sdn manding (halifah) 2006Sk pengangkatan guru sdn manding (halifah) 2006
Sk pengangkatan guru sdn manding (halifah) 2006Merah Putih Community (MPC) sumenep
4.5K vistas3 diapositivas
Sk penunjukan bendahara bos por
Sk penunjukan bendahara bosSk penunjukan bendahara bos
Sk penunjukan bendahara bosAdi Patriansah
5.8K vistas1 diapositiva
Contoh sk pembagian tugas guru format terbaru 2015 + jumlah siswa per rombel por
Contoh sk pembagian tugas guru format terbaru 2015 + jumlah siswa per rombelContoh sk pembagian tugas guru format terbaru 2015 + jumlah siswa per rombel
Contoh sk pembagian tugas guru format terbaru 2015 + jumlah siswa per rombelsdntjheran
18.8K vistas2 diapositivas
Contoh sk-pengangkatan-pendidik-dan-tenaga-kependidikan-revisi por
Contoh sk-pengangkatan-pendidik-dan-tenaga-kependidikan-revisiContoh sk-pengangkatan-pendidik-dan-tenaga-kependidikan-revisi
Contoh sk-pengangkatan-pendidik-dan-tenaga-kependidikan-revisiAl-Akhnan Nur Rusman
16.8K vistas2 diapositivas
Surat pernyataan aktif melaksanakan tugas ibu kepsek tk labunia por
Surat pernyataan aktif melaksanakan tugas ibu kepsek tk labuniaSurat pernyataan aktif melaksanakan tugas ibu kepsek tk labunia
Surat pernyataan aktif melaksanakan tugas ibu kepsek tk labuniaSeptian Muna Barakati
14.2K vistas3 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Sk penunjukan bendahara bos por Adi Patriansah
Sk penunjukan bendahara bosSk penunjukan bendahara bos
Sk penunjukan bendahara bos
Adi Patriansah5.8K vistas
Contoh sk pembagian tugas guru format terbaru 2015 + jumlah siswa per rombel por sdntjheran
Contoh sk pembagian tugas guru format terbaru 2015 + jumlah siswa per rombelContoh sk pembagian tugas guru format terbaru 2015 + jumlah siswa per rombel
Contoh sk pembagian tugas guru format terbaru 2015 + jumlah siswa per rombel
sdntjheran18.8K vistas
Contoh sk-pengangkatan-pendidik-dan-tenaga-kependidikan-revisi por Al-Akhnan Nur Rusman
Contoh sk-pengangkatan-pendidik-dan-tenaga-kependidikan-revisiContoh sk-pengangkatan-pendidik-dan-tenaga-kependidikan-revisi
Contoh sk-pengangkatan-pendidik-dan-tenaga-kependidikan-revisi
Al-Akhnan Nur Rusman16.8K vistas
Surat pernyataan aktif melaksanakan tugas ibu kepsek tk labunia por Septian Muna Barakati
Surat pernyataan aktif melaksanakan tugas ibu kepsek tk labuniaSurat pernyataan aktif melaksanakan tugas ibu kepsek tk labunia
Surat pernyataan aktif melaksanakan tugas ibu kepsek tk labunia
Septian Muna Barakati14.2K vistas
Surat keputusan pemberian tugas mengajar por izyanghulwani
Surat keputusan pemberian tugas mengajarSurat keputusan pemberian tugas mengajar
Surat keputusan pemberian tugas mengajar
izyanghulwani36.8K vistas
Permohonan bantuan paving blok por Edy Jembel
Permohonan bantuan paving blokPermohonan bantuan paving blok
Permohonan bantuan paving blok
Edy Jembel1.9K vistas
Surat keterangan aktif belajar por Sepul Deppest
Surat keterangan aktif belajarSurat keterangan aktif belajar
Surat keterangan aktif belajar
Sepul Deppest14K vistas
Sk gtt dinas pendidikan por Warnet Raha
Sk gtt dinas pendidikanSk gtt dinas pendidikan
Sk gtt dinas pendidikan
Warnet Raha3.2K vistas
Sk pengurus por NAUFAL473
Sk pengurusSk pengurus
Sk pengurus
NAUFAL47338.3K vistas
Contoh Surat perintah melaksankan tugas pengawas silang ujian sekolah por Sukardi Juniardi
Contoh Surat perintah melaksankan tugas pengawas silang ujian sekolahContoh Surat perintah melaksankan tugas pengawas silang ujian sekolah
Contoh Surat perintah melaksankan tugas pengawas silang ujian sekolah
Sukardi Juniardi42.4K vistas
Sk osis smp satap smpn 4 kulbar por Arhie Lipu
Sk osis smp satap smpn 4 kulbarSk osis smp satap smpn 4 kulbar
Sk osis smp satap smpn 4 kulbar
Arhie Lipu16K vistas
Berita acara penetapan struktur bpd por Pertasi Kencana
Berita acara penetapan struktur bpdBerita acara penetapan struktur bpd
Berita acara penetapan struktur bpd
Pertasi Kencana23.6K vistas

Similar a Sk yayasan lkmd olas

Yayasan pendidikan usai dini jati lestari por
Yayasan pendidikan usai dini jati lestariYayasan pendidikan usai dini jati lestari
Yayasan pendidikan usai dini jati lestariOperator Warnet Vast Raha
173 vistas2 diapositivas
Yayasan pendidikan usai dini jati lestari por
Yayasan pendidikan usai dini jati lestariYayasan pendidikan usai dini jati lestari
Yayasan pendidikan usai dini jati lestariOperator Warnet Vast Raha
55 vistas2 diapositivas
Sk gtt guru sd negeri 26 katobu por
Sk gtt guru sd negeri 26 katobuSk gtt guru sd negeri 26 katobu
Sk gtt guru sd negeri 26 katobuOperator Warnet Vast Raha
346 vistas6 diapositivas
Keputusan kepala sekolah tk por
Keputusan kepala sekolah tkKeputusan kepala sekolah tk
Keputusan kepala sekolah tkOperator Warnet Vast Raha
13.1K vistas2 diapositivas
SK 2022 TIA.docx por
SK 2022  TIA.docxSK 2022  TIA.docx
SK 2022 TIA.docxSaadahSitepu1
42 vistas1 diapositiva
Sk tk yolenta por
Sk tk yolentaSk tk yolenta
Sk tk yolentaLantang Jauh Erwijayadi
533 vistas2 diapositivas

Similar a Sk yayasan lkmd olas(20)

Pemerintah kabupaten dharmasraya por VJ Asenk
Pemerintah kabupaten dharmasrayaPemerintah kabupaten dharmasraya
Pemerintah kabupaten dharmasraya
VJ Asenk259 vistas
SURAT KEPUTUSAN SATPAM.docx por NineoCuayank
SURAT KEPUTUSAN SATPAM.docxSURAT KEPUTUSAN SATPAM.docx
SURAT KEPUTUSAN SATPAM.docx
NineoCuayank579 vistas
SK Tugas Tambahan Semester Genap Tapel 2022-2023.pdf por FykryRichardAlMusa
SK Tugas Tambahan Semester Genap Tapel 2022-2023.pdfSK Tugas Tambahan Semester Genap Tapel 2022-2023.pdf
SK Tugas Tambahan Semester Genap Tapel 2022-2023.pdf
FykryRichardAlMusa754 vistas
Surat keputusan kepsek baru por EddieCheever1
Surat keputusan kepsek baruSurat keputusan kepsek baru
Surat keputusan kepsek baru
EddieCheever126 vistas
Contoh sk pembagian tugas guru format terbaru 2015 + jumlah siswa per rombel por Deny Theganganasam
Contoh sk pembagian tugas guru format terbaru 2015 + jumlah siswa per rombelContoh sk pembagian tugas guru format terbaru 2015 + jumlah siswa per rombel
Contoh sk pembagian tugas guru format terbaru 2015 + jumlah siswa per rombel
Deny Theganganasam2.6K vistas
Contoh sk pembagian tugas guru format terbaru 2015 + jumlah siswa per rombel por Aryan Best Lucky
Contoh sk pembagian tugas guru format terbaru 2015 + jumlah siswa per rombelContoh sk pembagian tugas guru format terbaru 2015 + jumlah siswa per rombel
Contoh sk pembagian tugas guru format terbaru 2015 + jumlah siswa per rombel
Aryan Best Lucky2.3K vistas
Contoh sk pembagian tugas guru format terbaru 2015 + jumlah siswa per rombel por Ferro Pardede
Contoh sk pembagian tugas guru format terbaru 2015 + jumlah siswa per rombelContoh sk pembagian tugas guru format terbaru 2015 + jumlah siswa per rombel
Contoh sk pembagian tugas guru format terbaru 2015 + jumlah siswa per rombel
Ferro Pardede1.7K vistas

Sk yayasan lkmd olas

  • 1. PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT YAYASAN PENDIDIKAN LKMD KECAMATAN SERAM BARAT SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN LKMD OLAS Nomor: 421/022/LKMD/2005 TENTANG PENGANGKATAN GURU TETAP YAYASAN (GTY) PADA SMA LKMD OLAS TAHUN 2005 Menimbang : a. Bahwa dalam upaya memperlancar proses belajar mengajar dan mengatasi kekurangan Guru pada SMALKMD Olas tahun 2005 maka perlu diangkat Tenaga Guru Honorer. b. Bahwa Saudara Eddy dianggap memenuhi syarat untuk dipekerjakan sebagai Guru Tetap Yayasan (GTY). c. Bahwa Pengankatan Guru Tetap Yayasan (GTY) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan ketua Yayasan LKMD Olas. Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 3. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 1998. 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 036/U/1995 tentang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah. 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah. Memperhatikan : Rapat Ketua Yayasan LKMD Olas Bersama Komite Sekolah dan Dewan Guru Awal tahun pelajaran 2005/2006 tanggal 14 juli 2005 MEMUTUSKA N Menetapkan : Pertama : Terhitung mulai tanggal 22 Juli 2005 mengangkat Guru tetap Yayasan Nama : Eddy
  • 2. Tempat Tanggal Lahir : Tihulessy, 28 Novemb er 1980 Jenis Kelamin : Laki-laki Pendidikan /Tahun : SMA/2000 Unit Kerja : SMA LKMD OLAS Kedua : Diharuskan kepada Guru yang bersangkutan untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis /lisan kepada Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah. Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi Gaji sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebelum dipotong PPh. Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Asli : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Olas Pada Tanggal : 22 Juli 2005 Ketua Yayasan LA AMIHI Tebusan disampaikan kepada YTH: 1. Ketua Komite SMA LKMD Olas di Olas 2. Kepala SMA LKMD Olas di Olas 3. Yang Bersangkutan untuk diketahui 4. Arsip PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT YAYASAN PENDIDIKAN LKMD KECAMATAN SERAM BARAT SURAT KEPUTUSAN
  • 3. KETUA YAYASAN LKMD OLAS Nomor: 421/023/LKMD/2006 TENTANG PERPANJANG MASA HONORER GURU TETAP YAYASAN (GTY) PADA SMA LKMD OLAS TAHUN 2005 Menimbang : a. Bahwa dalam upaya memperlancar proses belajar mengajar dan mengatasi kekurangan Guru pada SMALKMD Olas tahun 2006 maka perlu diangkat Tenaga Guru Honorer. b. Bahwa Saudara Eddy, S.Pd dianggap memenuhi syarat untuk dipekerjakan sebagai Guru Tetap Yayasan (GTY). c. Bahwa Pengankatan Guru Tetap Yayasan (GTY) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan ketua Yayasan LKMD Olas. Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 3. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 1998. 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 036/U/1995 tentang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah. 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah. Memperhatikan : Rapat Ketua Yayasan LKMD Olas Bersama Komite Sekolah dan Dewan Guru Awal tahun pelajaran 2006/2007 tanggal 28 juni 2006 MEMUTUSKAN Menetapkan : Pertama : Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2006 mengangkat Guru tetap Yayasan Nama : Eddy, S.Pd Tempat Tanggal Lahir : Tihulessy, 28 November 1980 Jenis Kelamin : Laki-laki Pendidikan /Tahun : S1, Matematika/2006 Unit Kerja : SMA LKMD OLAS Kedua : Diharuskan kepada Guru yang bersangkutan untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis /lisan kepada Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah. Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi Gaji sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebelum dipotong PPh. Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Asli : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Olas Pada Tanggal : 01 Juli 2006 Ketua Yayasan LA AMIHI Tebusan disampaikan kepada YTH: 1. Ketua Komite SMA LKMD Olas di Olas 2. Kepala SMA LKMD Olas di Olas 3. Yang Bersangkutan untuk diketahui 4. Arsip PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT YAYASAN PENDIDIKAN LKMD KECAMATAN SERAM BARAT SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN LKMD OLAS
  • 4. Nomor: 421/024/LKMD/2007 TENTANG PERPANJANG MASA HONORER GURU TETAP YAYASAN (GTY) PADA SMA LKMD OLAS TAHUN 2006 Menimbang : a. Bahwa dalam upaya memperlancar proses belajar mengajar dan mengatasi kekurangan Guru pada SMALKMD Olas tahun 2007 maka perlu diangkat Tenaga Guru Honorer. b. Bahwa Saudara Eddy, S.Pd dianggap memenuhi syarat untuk dipekerjakan sebagai Guru Tetap Yayasan (GTY). c. Bahwa Pengankatan Guru Tetap Yayasan (GTY) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan ketua Yayasan LKMD Olas. Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 3. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 1998. 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 036/U/1995 tentang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah. 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah. Memperhatikan : Rapat Ketua Yayasan LKMD Olas Bersama Komite Sekolah dan Dewan Guru Awal tahun pelajaran 2007/2008 tanggal 27 juni 2007 MEMUTUSKAN Menetapkan : Pertama : Terhitung mulai tanggal 12 Juli 2007 mengangkat Guru tetap Yayasan Nama : Eddy,S.Pd Tempat Tanggal Lahir : Tihulessy, 28 November 1980 Jenis Kelamin : Laki-laki Pendidikan /Tahun : S1. Matematika/2006 Unit Kerja : SMA LKMD OLAS Kedua : Diharuskan kepada Guru yang bersangkutan untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis /lisan kepada Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah. Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi Gaji sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebelum dipotong PPh. Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Asli : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Olas Pada Tanggal: 12 Juli 2007 Ketua Yayasan LA AMIHI Tebusan disampaikan kepada YTH: 1. Ketua Komite SMA LKMD Olas di Olas 2. Kepala SMA LKMD Olas di Olas 3. Yang Bersangkutan untuk diketahui PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT YAYASAN PENDIDIKAN LKMD KECAMATAN SERAM BARAT SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN LKMD OLAS Nomor: 421/025/LKMD/2008 TENTANG PERPANJANG MASA HONORER GURU TETAP YAYASAN (GTY) PADA SMA LKMD OLAS TAHUN 2007 Menimbang : a. Bahwa dalam upaya memperlancar proses belajar mengajar dan mengatasi kekurangan Guru pada SMALKMD Olas tahun 2008 maka perlu diangkat Tenaga Guru Honorer.
  • 5. b. Bahwa Saudara Eddy, S.Pd dianggap memenuhi syarat untuk dipekerjakan sebagai Guru Tetap Yayasan (GTY). c. Bahwa Pengankatan Guru Tetap Yayasan (GTY) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan ketua Yayasan LKMD Olas. Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 3. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 1998. 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 036/U/1995 tentang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah. 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah. Memperhatikan : Rapat Ketua Yayasan LKMD Olas Bersama Komite Sekolah dan Dewan Guru Awal tahun pelajaran 2008/2009 tanggal 29 juni 2008 MEMUTUSKAN Menetapkan : Pertama : Terhitung mulai tanggal 10 Juli 2008 mengangkat Guru tetap Yayasan Nama : Eddy,S.Pd Tempat Tanggal Lahir : Tihulessy, 28 November 1980 Jenis Kelamin : Laki-laki Pendidikan /Tahun : S1. Matematika/2006 Unit Kerja : SMA LKMD OLAS Kedua : Diharuskan kepada Guru yang bersangkutan untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis /lisan kepada Ketua Yayasan dan Kepala Sekolah. Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi Gaji sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebelum dipotong PPh. Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Asli : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Olas Pada Tanggal: 10 Juli 2008 Ketua Yayasan LA AMIHI Tebusan disampaikan kepada YTH: 1. Ketua Komite SMA LKMD Olas di Olas 2. Kepala SMA LKMD Olas di Olas 3. Yang Bersangkutan untuk diketahui