Intro Vägledning i Nyttorealisering

E-delegationen
E-delegationenE-delegationen
Introduktion till E-delegationens vägledning i
        nyttorealisering
   Seminarium om nya standarder och riktlinjer i projektverksamhet
        6 april Westmanska Palatset, Stockholm


              Mårten Janerud
         marten.janerud@enterprise.ministry.se
               @MJanerud
Syfte

Presentera
• E-delegationens vägledning i nyttorealisering

Diskutera
• Nyttorealisering i ett sammanhang
• Tillämpning (när?)
• Implementering (hur?)
Förslag på agenda

Uppdrag och bakgrund
Ramverket
Nyttorealisering i ett sammanhang
Tillämpning av nyttorealisering
Implementering
Fortsatt arbete
Så enkelt som möjligt
för så många som möjligt.
Vilka är med i E-delegationen
                 16 mest IT-intensiva
                myndigheterna och SKL
Vad gör E-delegationen?
•  Vidareutvecklar framtagen strategi och målbild
•  Koordinerar utvecklingsprojekt
•  Följer upp effekter
•  Koordinerar IT-standardiseringsfrågor
•  Bistår regeringen i internationellt arbete
•  Öppen data (PSI) och sociala medier   – Delrapporter 2 ggr/år
   – Slutrapport senast den 31 december 2014
Vägledningar

 •  Verksamhetsplanering
 •  Kanalstrategi
 •  Riktlinjer för sociala medier
 •  Webbutveckling
 •  Automatiserad samverkan
 •  Behovsfångst
 •  Terminologi
 •  Nyttorealisering
 •  IPv6, DNSSEC
 •  Vidareutnyttjande av offentlig
   information
 •  m.m.
Förslag till regeringen
•  E-legitimation (En ny myndighet för samordning av e-
  legitimationer startade den 1 januari 2011)
•  Gemensamma servicecenter (inrättas 2010)
•  Utvecklingsansvariga myndigheter


        1. Bolagsverket        Företag och företagande
        2. Skatteverket        Privatpersoner
        3. Lantmäteriet        Geografisk information och
                       fastighetsinformation
        4. Transportstyrelsen     Fordon och förare•  Översyn av registerförfattningar och andra viktiga
  regleringar
•  Finansieringsförslag
Så enkelt som möjligt
Vägledning i nyttorealisering
 för så många som möjligt.
Offentlig sektors utmaningar
• Öppenhet och transparens (tillgängliggöra)

• Tjänster till medborgare och företag online

• Ökad samverkan

• Intern effektivisering
Problembeskrivning
•   Ökade krav på behovsdriven samverkan och utveckling över myndighetsgränser för att leverera
    förvaltningsgemensamma lösningar höjer kraven på beslutsunderlag som konkret beskriver
    nyttorna och kostnader samt processer som för nyttorealisering och uppföljning också när flera
    organisationer samverkar

•   Erfarenheter från många och kostsamma misslyckade IT-projekt som inte har lyckats leverera
    förväntade effekter i verksamheten

•   Om K/N-analyser genomförs idag ligger fokus på interna nyttor med syfte att säkerställa
    finansiering. Beslutsunderlaget glöms sedan bort

•   Fokus på att identifiera och värdera nyttor. Realisering och uppföljning är en erkänd utmaning -
    särskilt när nyttorna finns utanför den egna organisationen (hos andra myndigheter,
    privatpersoner och företag)

•   Fokus är på att hålla budget och att leverera i tid (se t.ex. RiR 2011:15)

•   Bristande ägarstyrning?
  Ökade krav på offentliga organisationer att ha kunskap, processer och verktyg för att
     identifiera, specificera, värdera, planera, realisera och följa upp nyttor och
               kostnader kopplade till olika satsningar
Uppdrag
E-delegationen ska ta fram en modell för att beräkna nyttan av och kostnaden för
strategiska utvecklingsprojekt (e-förvaltningsprojekt) (Direktiv 2009:1,SOU 2009:86 &
2010:20):

   – skapa förutsättningar för tydliga beslut, styrning, finansiering och koordinering
    av e-förvaltningsprojekt ink. samverkan med tredje part
   – stödja fokus på både intern nytta (produktivitet och effektivitet) liksom den
    samlade nyttan för samhället som helhet – en ”whole-of-society approach”
    (nytta för kommuner, landsting, företagare, ideella organisationer och
    medborgare)
   – omfatta metoder /processer för hur planerade besparingar identifierade i
    myndigheternas e-förvaltningsarbete i högre grad kan realiseras och tas till
    vara, baserat på avnämarnas behov
En strukturerad ansats till nyttorealisering är en förutsättning för
  framgångsrik verksamhetsutveckling?

•  Forskning har visat att de organisationer som erhåller störst nytt av investeringar i IT är de som inför
  en formell och strukturerad process för nyttorealisering och som säkerställer att process- och
  verksamhetsutveckling är integrerat med teknikförändringar (”Benefits Management” Ward och
  Daniel)

•  ”Det enda sättet att veta säkert att en förändring har lyckats är om vi kan följa upp att den har
  levererat förväntade nyttor” (UK Cabinet Office)

•  ”Vi ska aldrig starta ett projekt…
   – om vi inte kan specificera nyttorna
   – om vi inte vet hur vi kommer att mäta framgång
   – om vi inte vet hur nyttorna ska realiseras och vem som är ansvarig för detta”
                                         (OGC, Storbritannien)
Förslag på agenda

Uppdrag och bakgrund
Ramverket
Nyttorealisering i ett sammanhang
Tillämpning av nyttorealisering
Implementering
Fortsatt arbete
Vägledning i Nyttorealisering

Syfte
• Införa ett Ramverk för Nyttorealisering som tillhandahåller ett strukturerat stöd för
   –  beslutsfattande kopplat till verksamhetsutveckling
   –  realisering och uppföljning av eftersträvade nyttor


Målgrupp
• Att användas av E-delegationens medlemmar och andra offentliga organisationer i
  deras verksamhetsutveckling  Komplement till (och oberoende av) befintliga verktyg och modeller
   –  Komplettera befintliga portfölj-, program- och projektstyrningsmodeller
   –  Organisationer som redan har implementerade verktyg och modeller för att identifiera,
     värdera och nyttor hittar förhoppningsvis något användbart
NEDLADDNINGAR
Deltagare

•  Arbetsgrupp         •  Referensgrupp
•  Arbetsförmedlingen     •  CSN
•  Bolagsverket        •  ESV
•  Försäkringskassan      •  Centrum för e-Hälsa i Samverkan
•  Jordbruksverket       •  Transportstyrelsen
•  Landstinget i Västmanland  •  Statskontoret
•  Migrationsverket      •  Lantmäteriet
•  Skatteverket        •  Särskild referensgrupp kommuner
•  SKL
•  Sveriges Radio
•  Trafikverket
•  Tullverket
•  Vattenfall
Intro Vägledning i Nyttorealisering
Ramverket
      STYRANDE PRINCIPER          ROLL & ANSVARSFÖRDELNING
      STYRANDE PRINCIPER          ROLL & ANSVARSFÖRDELNING
        (AVSNITT 4)                (BILAGA 2)


              PROCESSEN FÖR NYTTOREALISERING
                (AVSNITT 3.4 OCH BILAGA 2)

    KOSTNADS- OCH      EFFEKTKEDJA FÖR
                                GODA EXEMPEL
    NYTTOSTRUKTURER    VERKSAMHETSUTVECKLING
                                 (BILAGA 5)
     (AVSNITT 5)        (BILAGA 3)


                    STÖD
    • BEGREPP (BILAGA 2)       • MOGNADSMODELL (BILAGA 4)
    • CHECKLISTOR (BILAGA 2)     • KALKYLFAKTORER OCH
    • DOKUMENTMALLAR (BILAGA 2)    BERÄKNINGSPRINCIPER (BILAGA 4)
                     • PRIORITERINGSMODELL (BILAGA 4)
En nytta kan definieras som resultatet av en förändring som upplevs
som positivt av dess intressenter (Bradley)


             Ekonomisk nytta             Kvalitativ nytta

         • Minskade kostnader        • Bättre informationskvalitet
         • Frigjord arbetstid        • Frigjord arbetstid
   Direkt
         • Sparade årsarbetskrafter     • Bättre informationsdelning
                           • Flexiblare arbetssätt

         • Undvikta kostnader        • Bättre service
         • Effektivare resursanvändnnig   • Nöjdare kunder
   Indirekt
         • Minskade ledtider         • Ökad tillgänglighet
                           • Ökad insyn

         • Bättre image
  Svårvärderad  •…
    nytta
            OFFENTLIG               FÖRETAG &
   INOM                 PRIVAT-
            SEKTOR                 IDEELLA        SAMHÄLLET
  MYNDIGHETEN               PERSONER
           (PARTNERS)              ORGANISATIONER
     HUR VÄRDERAR VI NYTTAN AV ATT IMPLEMENTERA POLITISKA BESLUT?
Nyttorealiseringsprocessen

               Uppdrag, verksamhetsmål och strategier                                • Beskrivna motiv
                                • Önskat börläge
     Behov &                        • Identifierade mål
     problem
                  Identifiera
     Krav        Effektmål och nyttor
                               Specificera
     Möjligheter                     lösnings-
     & Risker                       förslag
                                         • Genomförd
                                          nyttoanalys
    • Verifierad               Styrning
                Följ upp    av processen           • Färdigställt
     nyttorealisering
                nytto-      för nytto-            beslutsunderlag
    • Avslutad satsning
               realisering    realisering            (Business Case)
    • Tillvaratagna
     erfarenheter                      Planera
                                 nytto-
                                realisering


                      Realisera
         • Levererade        nyttor
          möjliggörare
         • Reviderad
          nyttorealiseringsplan            • Fastställd och förankrad
         • Realiserade nyttor               nyttorealiseringsplan
Nyttorealisering handlar om att realisera de identifierade effekter som ligger
till grund för att en satsning i verksamhetsutveckling genomförs
                     • VÄRDERINGAR
                     • INSTÄLLNING/VILJA
       FÖRHÅLLNINGSSÄTT      • ENGAGEMANG
                     • BEHOV/KRAV
                     • METOD
                     • ROLLER
          PROCESS        • RUTINER/ARBETSFORMER
                     • VERKTYG
                     • KRAV
Processen för nyttorealisering - flödesbeskrivning
                 Definiera motiv till
                                                  Identifiera mål
                   förändring
Behov, Krav, Möjligheter,                  Beskrivna motiv och                         Identifierade  Besluta om at
 Problem, Risker, Krav                    önskat börläge                             mål      fördjupa
                                                                           analys

                                                Ta fram
              Identifiera och värdera
                                              beslutsunderlag
                   nyttor
   Beslut om att                                     (Business Case)           Färdigställt  Besluta om att etablera
                               Genomförd
  fördjupa analysen                     nyttoanalys                            Beslutsunderlag     satsning
                 Ta fram                                            Förbereda
               nyttorealiserings-                                       verksamheten för
                  plan                                            förändring
                               Framtagen                                         Fastställd och
   Beslut om att
                              Nyttorealiserings- Besluta om      Fastställd                      förankrad
  etablera satsning
                                 plan    genomförande    nyttorealiserings-                  nyttorealiserings-
                                                    plan                         plan
         Realisera                  Uppdatera
                                                                Realisera nyttor
        möjliggörare                beslutsunderlag
                     Levererade                                                    Realiserade
                                           Reviderad       Fastställd
                     möjliggörare                                                    nyttor
                                          Nyttorealiserings-  nyttorealiserings-
                                             plan         plan
           Följ upp                                                       Utvärdera
                              Synliggör nyttan
         nyttorealisering                                                     satsning
                      Progress-
Genomförda                                       Budget justerad   Besluta om avslut                   Uppföljt
                      rapportering
 förändrings-                                      med verifierad    av satsning                     resultat
 aktiviteter                                      nyttorealisering
VERKSAMHETS-
                                          STRATEGI

Begrepp
                   UPPDRAG

                          STÄLLER KRAV PÅ                          VERKSAMHETS-
                           UTVECKLING

                                    KONKRETISERAS I                          BESLUTSUNDERLAG

                                    SPECIFICERAR


                                                                   BEHOV
                           EFFEKTMÅL                     KRAV
            LINJEARBETE
                                        LIGGER TILL            DRIVER
                                        GRUND FÖR

          PROGRAM
                           SATSNING                    FÖRÄNDRING       FÖ
                                                                RU
                                          GENOMFÖRS FÖR                 TS
                                                                  ÄT
               ÄR ARBETSMODELLER                   ATT ÅSTADKOMMA                  TE
                                                                    R
                            MÖJLIGGÖRS


                                  ANVÄDNER
               FÖR ATT GENOMFÖRA EN
                                                     KRÄVER
                              AV
          PROJEKT                                                 MÖJLIGGÖRARE                        NYTTOREALISERING                    FÖRMÅGA        SKAPAR
                                             PÅVERKAR            FÖRUTSÄTTNINGAR
                                                            FÖR ATT UTVECKLA
                                  LEVERERAR
                           FÖLJS UPP
                            INOM                           EFFEKTER
                  FÖLJS UPP MED
                  HJÄLP AV
                                          BESTÅR AV
            INDIKATORER


               KAN VARA


                                          KOSTNADER     NYTTOR      ONYTTOR

     PENGAR       TID        KVALITET
Förslag på dokumentstruktur

                                        Nytto-
                                       realiserings-
                                        strategi
                                       ger ramar för
                                       utformning av
           ligger till grund för beslut           ligger till grund för beslut
   Idébeskrivning    om framtagande av     Beslutsunderlag    om framtagande av        Nytto-
                           (Business Case)                 realiseringsplan
                                          stödjer
                                        Nyttoregister
Beslutsunderlagets innehåll

                  SAMMANFATTNING
     (REKOMMENDATION, FÖRSLAG TILL NÄSTA STEG, FRÅGOR FÖR ÖVERVÄGANDEN)


                    MOTIV TILL SATSNING
              (BEHOV, PROBLEM, RISKER, KRAV, MÖJLIGHETER)     INTRESSENTER & MÅLGRUPPER          ANTAGANDEN & AVGRÄNSNINGAR                    LÖSNINGSFÖRSLAG                               EKONOMISKA NYTTOR
   • MYNDIGHETEN                     (REALISERINGSANSVARIG,
   • ANDRA OFFENTLIGA                 INGÅNGSVÄRDE & MÅLVÄRDE,
    ORGANISATIONER                    ANSVARIG UPPFÖLJNING)
   • PRIVATPERSONER       KOSTNADER
   • FÖRETAG & IDEELLA                   KVALITATIVA NYTTOR
    ORGANISATIONER                   (REALISERINGSANSVARIG,
   • SAMHÄLLET                     INGÅNGSVÄRDE & MÅLVÄRDE,
                              ANSVARIG UPPFÖLJNING)


                      RISK- OCH
      FINANSIERING                         BEROENDEN
                    HINDERANALYSER
Exempel på aktörsmodell

            PORTFÖLJÄGARE
            PORTFÖLJLEDARE
 UTVECKLINGSPORTFÖLJ

                             EFFEKT-
   PROJEKTKONTOR                   CONTROLLER
    SATSNING
              SPONSOR
                     NYTTOREALISERINGS-
    PROJEKTLEDARE
                       ANSVARIG
Effektkedja för verksamhetsutveckling
                          SATSNING

         KRÄVER          DRIVER        REALISERAR      BIDRAR TILL
              UTVECKLINGS-                               VERKSAMHETS-
  MÖJLIGGÖRARE                    FÖRÄNDRINGAR      NYTTOR
               INSATSER                                  MÅL
       KRAVSTÄLLER         GENERERAR         KRÄVER      KONKRETISERAS I
Exempel på effektkedja för ny inköpsprocess
               UTVECKLINGS-                                    VERKSAMHETS-
  MÖJLIGGÖRARE                     FÖRÄNDRINGAR           NYTTOR
                INSATSER                                       MÅL
                                           Starkare styrning av
                                             leverantörers
                                            uppfyllande av
                                            överenskomna
                             Digital hantering av       åtaganden
                            behov, inköpsorder och
                              beställningar
                                          Högre processeffektivitet
                             Digital registrering av   i inköpsverksamheten
                                                           Minskad total
                            leveranser med hjälp av
                               statusnivåer                   inköpskostnad med X%
                                          Högre grad av avrop mot
                               Publicering av       gällande avtal
             Upphandla och införa ett     inköpsplaner samt                      Effektivare
             standardsystem för inköp    tillgängliga avtal och                 inköpsverksamhet (X%
                            inköpsstatistik via portal    Högre grad av     av samtliga inköp ska gå
                                          automatisering i inköps-    via inköpssystemet)
Integrerat inköpssystem
    (COTS)                     Ökad automatisering     och upphandlingsarbetet
             Integration ekonomi- och   från inköpsbehov till
                                                         Bättre efterlevnad av
              behörighetshanterings-      leverans och
                                                          lagar och regler
                  system        fakturabetalning     Ökad styrning mot bästa
                                                            (X% av total
                                          avtal och produkter med
                                                        inköpsvolym ska bestå
  Ny inköpspolicy                                  lägst totalkostnad
                            Policys och regelverk                  av avtalade produkter
                            tillgängliga via portal                    och tjänster )
                 Utveckla
               inköpsprocessen                    Undvika kostnader från
             (strategiskt, taktiskt och    Ett gemensamt      ej berättigade inköp    Kvalitén på varor och
                 operativt)       leverantörsregister                   tjänster ska motsvara
                             tillgängligt för alla                 verksamhetens behov
                             berörda användare                     (Nöjdkundindex)
                                           Sänkta inköpspriser
                                            genom bättre
                            Elektroniska attester för     samordning
                               olika steg i
                            inköpsprocessen och
                                           Större förståelse för
                            automatisk kontroll mot
                                             verksamhetens
                            gällande förordnanden
                                           inköpsbeteende och
                                            olika varugruppers
                                              karaktär och
                                           besparingsmöjligheter
Några styrande principer…
• Satsningar måste värderas utifrån vilken nytta de levererar
• Nyttorealisering är ett ansvar för verksamhetschefer, inte
 projektledare
• Identifiera realiseringsansvariga samt indikatorer för prioriterade
 nyttor
• Involvera intressenter under hela genomförandet
• Nyttorealisering förutsätter en aktiv förändringsledning
• Anpassa ramverket till verksamhetens behov
• …
Förslag på agenda

•  Uppdrag och bakgrund
•  Ramverket
•  Nyttorealisering i ett sammanhang
•  Tillämpning av nyttorealisering
•  Implementering
•  Fortsatt arbete
Hur integrerar man nyttorealiseringsprocessen med andra
verksamheter och processer på ett framgångsrikt sätt?


                               Rapportering
                   Projektledning       och
         Program- och               prognostisering
         portföljstyrning

                                     Kravhantering
  Verksamhets-                              och system-
   utvecklings-                              utveckling
   processen


                                        Upphandling
  Budget- och                                   och
                   Nyttorealisering             leverantörs-
 verksamhets-
  planering                                  styrning                                       Investerings-
    Resultat-                                processen
   redovisning


             Strategisk                Verksamhets-
                        Behovs-       arkitektur
             styrning
                       inventering
Processen för nyttorealisering och systemutveckling


             LÖSNINGS-     INITIERING  KRAVHANTERING  KONSTRUKTION   FÖRBERED     PRODUKTIONS-   DRIFT OCH
              FÖRSLAG             OCH DESIGN   OCH TEST   PRODUKTIONS-    SÄTTNING   FÖRVALTNING
                                              SÄTTNING


  IDENTIFIERA
(BESKRIV BEHOV, KRAV,
MÖJLIGHETER, NYTTOR)


            SPECIFICERA                PLANERA NYTTOREALISERING
                                                    REALISERA NYTTOR
                                                      FÖLJ UPP
                                                    NYTTOREALISERING
                                      REVIDERAT          LÄGESRAPPORTER
                BUSINESS CASE 1.0
                                     BUSINESS CASE         NYTTOREALISERING
Förslag på agenda

•  Uppdrag och bakgrund
•  Ramverket
•  Nyttorealisering i ett sammanhang
•  Tillämpning av nyttorealisering
•  Implementering
•  Fortsatt arbete
När ska processen för nyttorealisering tillämpas?
•  Desto högre komplexitet och verksamhetspåverkan en satsning har desto
  högre krav ställs på att processen för nyttorealisering tillämpas
   – många timmar
   – större förändringar
   – större organisation


•  Tullverket kriterier för när Tullnytta ska användas:
   –  Mer än 1000 mantimmar
   –  Mer än 1 miljon kronor
   –  Sponsor eller projektledaren har svårt att bedöma nyttoeffekten av projektet
   –  Svårt att beräkna kostnader eller mantimmar för projektet                                                  en
                                              rin cip
                                            p
                                        alitets
                                      tion äller!
                                    por   g
                                 Pro
Nytta måste vägas mot angelägenhet, kostnad och risk
1. Angelägenhet
                              ANGELÄGENHET
  – politisk angelägenhet/efterlevnad av           5

   regelverk                        4

  – angelägenhet att förändra/byta ut            3

   befintliga processer/system       RISK
                                2
                                         NYTTA FÖRVALTNING
2. Samhällsnytta                        1

                                0
  – privatpersoner
  – företag och ideella organisationer
  – ”allmänna nyttigheter” (samhällsnytta)
3. Nytta förvaltning               KOSTNAD         SAMHÄLLSNYTTA

  – den egna
   myndigheten/kommunen/landstinget
  – andra offentliga organisationer
4. Kostnad

5. Risk
Olika typer av satsningar – olika typer av nyttor?
    STRATEGISKA                EFFEKTIVITETS-
            REGELSTYRDA  KUNDSTYRDA
                           HÖJANDE
    INFRASTRUKTUR   VIDARE-   SAMHÄLLS-
      (TEKNISK)                FORSKNING
            UTVECKLING   NYTTA
Förslag på agenda

Uppdrag och bakgrund
Ramverket
Nyttorealisering i ett sammanhang
Tillämpning av nyttorealisering
Implementering
Fortsatt arbete
Varför?


             UTVECKLINGS-
MÖJLIGGÖRARE                  FÖRÄNDRINGAR        NYTTOR        EFFEKTMÅL
              INSATSER

                                   Högre lönsamhet från
                                     genomförda
                                      satsningar
                           Bättre
                         beslutsunderlag
Vägledningen för                (Business Cases)
 Nyttorealisering                             Optimerad
 med tillhörande                            utvecklingsportfölj
                       Utvecklad process för
processbeskrivning                att följa upp och
  och verktyg                   rapportera
            Införandet av en     nyttorealisering      Bättre
              verksamhets-                 implementerade
            anpassad process för                verksamhets-    Öka värdet av våra
Andra verktyg för     nyttorealisering  Övergång till en mer     strategier      satsningar i
nyttorealisering och               nyttofokuserad
                                                 verksamhets-
  verksamhets-                    kultur
                                   Bättre underbyggda      utveckling
   utveckling       Utvecklad                   beslut om
            intressenthantering   Formaliserad och     verksamhets-
                          koordinerad       utveckling
                         process för att
                          besluta om
  Stödsystem                   verksamhets-     Färre misslyckade
                          utveckling       utvecklings-
                                      satsningar
                        Ökad förståelse för
                          konceptet
                         nyttorealisering   Ökad transparens av
                                    hur offentliga medel
                                       används
Mognadsmodell för nyttorealisering
                                                         NIVÅ 5
                                            NIVÅ 4
                              NIVÅ 3                       OPTIMERAD
                  NIVÅ 2                        STYRD
                                                      • Nyttorealisering
    NIVÅ 1                      DEFINIERAD                     integrerat med
                                        • Ansvariga chefer
                UPPREPAD                     säkerställer        strategiprocesser
                           • Ledningen engagerar
    INITIAL                    sig aktivt         nyttorealisering
             • Ökad medvetenhet                                • Externa krav
• Inget fokus på nyttor                             • Strategi för        omhändertas i
             • Fokus på kostnads-    • Fokus också på
 hos ledning                                   nyttorealisering finns   nyttorealiserings-
              besparningar        kvalitativa nyttor och
                                                       processen
                            nyttor för partners
• Enbart för                                  • Ökad förmåga till vht-
 införsäljning      • Insikt om nödvändig                  utveckling        • Kontinuerlig
              integration med andra  • Gemensam
                            nyttorealiserings-                  erfarenhetsbaserad
• Högst röst vinner     processer                      • Nyttorealisering      vidareutveckling
                            process
                                         integrerad i
• Ad hoc och       • Beslutsunderlag                    verksamheten       • Löpande koordinering
              omfattar kostnader,   • Nyttorealisering
 okoordinerat                     integreras i operativa                av vht-planer
              nyttor, risker och KFF               • Tydliga kopplingar
                            verksamhetsplaner
• Mycket prat –                                  mellan en satsnings   • Nyttorealisering styr
 begränsad kunskap    • Roll- och ansvars-                  nyttor,
                           • BU omfattar hur                    vht-utveckling
              fördelning börjar                   verksamhetsmål och
              etableras         nyttor ska realiseras
• Hur framgång ska                                strategier        • Nyttorealisering viktig
                            och hinder hanteras
 mätas och följas upp                                            del i strategiutv.
 redovisas sällan    • Viss utbildning                   • Kvalitativa nyttor
                           • Hur framgång ska      dokumenteras
             • Nyckelpersoner kan                               • Erfarenheter
• Inget utdelat ansvar                 mätas definieras
              visa på framgång                                 redovisas och
 för nyttorealisering                             • Systematisk        kommuniceras öppet
                           • Utbildning i        uppföljning och
• Inga gemensamma     • Mallar används       orgaisationens egna    etablerad        • Kompetens i
 verktyg                       processer         ansvarsfördelning
             • Gemensam                                     nyttorealisering
              begreppsapparat     • Gemensam                       värdesätts vid
                                        • Verktyg och mallar     rekrytering
              växer fram         uppsättning mallar     obligatoriska
                            och verktyg
Implementering av nyttorealisering kräver ett erkänt behov
    Krav på bättre
    styrning och       Konstaterat behov
  resultatredovisning      som växt fram       Brinnande plattform
   av verksamhets-        underifrån
     utveckling


 • Investeringar i      • Eldsjälar" har kunnat  • Man har tappat kontroll
  verksamhetsutveckling    visa på att enstaka    över en verksamhets-
  levererar inte avsedd    satsningar har lyckats   kritisk satsning och
  nytta            genom att tillämpa     nyttorealisering används
 • Ökade krav på mer      processen för       som ett verktyg för att
  transparanta         nyttorealisering      försöka styra rätt
  investeringsprocesser
 • Befintliga verktyg
  bedöms som otillräckliga
Exempel på övergripande roadmap för införande av nyttorealisering
              • TA FRAM   • TA FRAM EN
  • IDENTIFIERA
           BESLUTSUNDERLAG   ANPASSAD OCH               • FÖLJ UPP
   DRIVKRAFTER                     • IMPLEMENTERA
            • SÄKERSTÄLL    FASINDELAD              NYTTOREALISERING
• BEDÖM BEREDSKAP
            LEDNINGENS STÖD  INFÖRANDEPLAN
                             • STYRANDE DOKUMENT
                                        • STATUSRAPPORTERING
 • BESKRIVNA MOTIV           • PRIORITERADE      & MALLAR
            • GAP-ANALYS                       • NYTTOREALISERINGS-
• ANALYS AV FÖRMÅGA             AKTIVITETER     • UTBILDNING
                                            RAPPORT
                               • PILOTPROJEKT
Kritiska framgångsfaktorer
1.  Ledningens direkta, uttalade, och i handling  7.  Transparent redovisning av realiserade
   bekräftade stöd                   nyttor

2.  God kvalitet i K/N-analyser och annat     8.  Incitament finns för att aktivt bedriva
   underlag som innebär att resultatet används     nyttorealisering
   i verksamhetens beslutsfattande
                          9.  Nyttorealisering integreras och blir en
3.  En tydlig uppdelning av ansvar och         naturlig del av organisationens ordinarie
   befogenheter med definierade roller         processer för budgetering, planering,
   kopplade till nyttorealisering           prognostisering och uppföljning

4.  Tydliga, kommunicerade och förankrade     10. Tillgång till kompetens kopplat till
   effektmål och nyttor definierade för de      nyttorealisering
   satsningar som beslutas
                          11. Tillgång till utbildning, stöd och verktyg och
5.  Förmåga att uppskatta utveckling- och       en gemensam begreppsapparat
   förvaltningskostnader på ett korrekt sätt
                          12. Kompetenta projektledare och beprövade
6.  Förmåga att identifiera, värdera, mäta,      metoder för utvecklingsarbete och
   prognostisera och följa upp nyttor på ett     riskhantering                ka
   korrekt och effektivt sätt                                ån gs
                                              mg pp!
                                             fra u
                                         gt hur öljas
                                       tidi och f
                                      äm s
                                    Best mäta
Förslag på agenda

Uppdrag och bakgrund
Ramverket
Nyttorealisering i ett sammanhang
Tillämpning av nyttorealisering
Implementering
Fortsatt arbete
Färdigställande pågår

Uppdatering

•  Inarbetning av remissynpunkter
•  K/N-strukturer
•  Samverkan över
  organisationsgränser där K/N
  fördelar sig olika Riskperspektiv
•  Beslutsprocess
•  Införandeplan (resurser och
  prioritering)
•  Kalkylmodeller & mallar
•  Exempel
•  Mätetal
1 de 45

Recomendados

Nyttorealisering por
NyttorealiseringNyttorealisering
NyttorealiseringE-delegationen
1.7K vistas19 diapositivas
Nyttorealisering! por
Nyttorealisering!Nyttorealisering!
Nyttorealisering!Maria Björk
1.7K vistas39 diapositivas
Varför är nyttorealisering viktigt? por
Varför är nyttorealisering viktigt? Varför är nyttorealisering viktigt?
Varför är nyttorealisering viktigt? E-delegationen
1.5K vistas24 diapositivas
Med fokus nytta och effekt Lantmäteriet Projektverktygsdagen 2014 por
Med fokus nytta och effekt Lantmäteriet Projektverktygsdagen 2014Med fokus nytta och effekt Lantmäteriet Projektverktygsdagen 2014
Med fokus nytta och effekt Lantmäteriet Projektverktygsdagen 2014Maria Björk
1.4K vistas42 diapositivas
Projektverktygsdagen 2012 por
Projektverktygsdagen 2012Projektverktygsdagen 2012
Projektverktygsdagen 2012Maria Björk
531 vistas21 diapositivas
CASE: Folksam har integrerat PPS med Antura Projects por
CASE: Folksam har integrerat PPS med Antura ProjectsCASE: Folksam har integrerat PPS med Antura Projects
CASE: Folksam har integrerat PPS med Antura ProjectsSvenskt Projektforum
819 vistas15 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Frontit seminarium: "Nyttostyrd verksamhetsutveckling med agila metoder" por
Frontit seminarium: "Nyttostyrd verksamhetsutveckling med agila metoder"Frontit seminarium: "Nyttostyrd verksamhetsutveckling med agila metoder"
Frontit seminarium: "Nyttostyrd verksamhetsutveckling med agila metoder"Frontit
3.8K vistas38 diapositivas
Frontit seminarium: Så lyckas du med införandet av agila metoder! por
Frontit seminarium: Så lyckas du med införandet av agila metoder!Frontit seminarium: Så lyckas du med införandet av agila metoder!
Frontit seminarium: Så lyckas du med införandet av agila metoder!Frontit
2.5K vistas22 diapositivas
Frontit seminarium: "Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten" por
Frontit seminarium: "Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten"Frontit seminarium: "Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten"
Frontit seminarium: "Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten"Frontit
1.7K vistas29 diapositivas
Frontit seminarium: "Förändringsledning i en agil omvärld" por
Frontit seminarium: "Förändringsledning i en agil omvärld"Frontit seminarium: "Förändringsledning i en agil omvärld"
Frontit seminarium: "Förändringsledning i en agil omvärld"Frontit
3.5K vistas33 diapositivas
Frontit seminarium: "Skapa förändringsförmåga i hela din organisation" por
Frontit seminarium: "Skapa förändringsförmåga i hela din organisation"Frontit seminarium: "Skapa förändringsförmåga i hela din organisation"
Frontit seminarium: "Skapa förändringsförmåga i hela din organisation"Frontit
2K vistas46 diapositivas
Projektledning teori 6 por
Projektledning teori 6Projektledning teori 6
Projektledning teori 6Peter Nydal
1.2K vistas21 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Frontit seminarium: "Nyttostyrd verksamhetsutveckling med agila metoder" por Frontit
Frontit seminarium: "Nyttostyrd verksamhetsutveckling med agila metoder"Frontit seminarium: "Nyttostyrd verksamhetsutveckling med agila metoder"
Frontit seminarium: "Nyttostyrd verksamhetsutveckling med agila metoder"
Frontit3.8K vistas
Frontit seminarium: Så lyckas du med införandet av agila metoder! por Frontit
Frontit seminarium: Så lyckas du med införandet av agila metoder!Frontit seminarium: Så lyckas du med införandet av agila metoder!
Frontit seminarium: Så lyckas du med införandet av agila metoder!
Frontit2.5K vistas
Frontit seminarium: "Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten" por Frontit
Frontit seminarium: "Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten"Frontit seminarium: "Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten"
Frontit seminarium: "Ditt lyckade projekt äventyrar verksamheten"
Frontit1.7K vistas
Frontit seminarium: "Förändringsledning i en agil omvärld" por Frontit
Frontit seminarium: "Förändringsledning i en agil omvärld"Frontit seminarium: "Förändringsledning i en agil omvärld"
Frontit seminarium: "Förändringsledning i en agil omvärld"
Frontit3.5K vistas
Frontit seminarium: "Skapa förändringsförmåga i hela din organisation" por Frontit
Frontit seminarium: "Skapa förändringsförmåga i hela din organisation"Frontit seminarium: "Skapa förändringsförmåga i hela din organisation"
Frontit seminarium: "Skapa förändringsförmåga i hela din organisation"
Frontit2K vistas
Projektledning teori 6 por Peter Nydal
Projektledning teori 6Projektledning teori 6
Projektledning teori 6
Peter Nydal1.2K vistas
Frontit seminarium: Verksamhetsutveckling från strategi till effekt por Frontit
Frontit seminarium: Verksamhetsutveckling från strategi till effektFrontit seminarium: Verksamhetsutveckling från strategi till effekt
Frontit seminarium: Verksamhetsutveckling från strategi till effekt
Frontit2.7K vistas
Projektledning teori 2 por Peter Nydal
Projektledning teori 2Projektledning teori 2
Projektledning teori 2
Peter Nydal2.1K vistas
Frontit seminarium: Framgångsrik förändring kräver människor som vill! por Frontit
Frontit seminarium: Framgångsrik förändring kräver människor som vill!Frontit seminarium: Framgångsrik förändring kräver människor som vill!
Frontit seminarium: Framgångsrik förändring kräver människor som vill!
Frontit4.2K vistas
Projektledning teori 5 por Peter Nydal
Projektledning teori 5Projektledning teori 5
Projektledning teori 5
Peter Nydal1.5K vistas
Projketledning - En kurs för dig som vill utvecklas por Stephan Philipson
Projketledning - En kurs för dig som vill utvecklas Projketledning - En kurs för dig som vill utvecklas
Projketledning - En kurs för dig som vill utvecklas
Stephan Philipson1.1K vistas
Effektmål - så funkar det, av Jeanin Day, Antrop por Antrop
Effektmål - så funkar det, av Jeanin Day, AntropEffektmål - så funkar det, av Jeanin Day, Antrop
Effektmål - så funkar det, av Jeanin Day, Antrop
Antrop7.6K vistas
Projektledning teori 3 por Peter Nydal
Projektledning teori 3Projektledning teori 3
Projektledning teori 3
Peter Nydal2.6K vistas
Projektledning intro teori 1 por Peter Nydal
Projektledning intro teori 1Projektledning intro teori 1
Projektledning intro teori 1
Peter Nydal2.6K vistas
2015 Verklig och varaktig förändring S2P-summit por Pontus Wadström
2015 Verklig och varaktig förändring S2P-summit2015 Verklig och varaktig förändring S2P-summit
2015 Verklig och varaktig förändring S2P-summit
Pontus Wadström360 vistas
Breakit Impact Challenge Ethos international guide por Carin Roeraade
Breakit Impact Challenge Ethos international guideBreakit Impact Challenge Ethos international guide
Breakit Impact Challenge Ethos international guide
Carin Roeraade220 vistas
Projektledning teori 4 por Peter Nydal
Projektledning teori 4Projektledning teori 4
Projektledning teori 4
Peter Nydal810 vistas

Similar a Intro Vägledning i Nyttorealisering

Introduktion till nyttorealisering - Projektrevision i offentlig verksamhet por
Introduktion till nyttorealisering - Projektrevision i offentlig verksamhetIntroduktion till nyttorealisering - Projektrevision i offentlig verksamhet
Introduktion till nyttorealisering - Projektrevision i offentlig verksamhetSvenskt Projektforum
917 vistas23 diapositivas
Session 17 Dva Ericsson por
Session 17 Dva EricssonSession 17 Dva Ericsson
Session 17 Dva EricssonTransportforum (VTI)
291 vistas17 diapositivas
Linkoping 20130123 por
Linkoping 20130123Linkoping 20130123
Linkoping 20130123E-delegationen
531 vistas47 diapositivas
Nya affarsmodeller och_strategier por
Nya affarsmodeller och_strategierNya affarsmodeller och_strategier
Nya affarsmodeller och_strategierDeloitte Sweden
471 vistas11 diapositivas
Session 13 Patrik Gottfridsson por
Session 13 Patrik GottfridssonSession 13 Patrik Gottfridsson
Session 13 Patrik GottfridssonTransportforum (VTI)
229 vistas18 diapositivas
Doc In Svedese por
Doc In SvedeseDoc In Svedese
Doc In Svedeseguest8d5dfa
1.4K vistas84 diapositivas

Similar a Intro Vägledning i Nyttorealisering(20)

Introduktion till nyttorealisering - Projektrevision i offentlig verksamhet por Svenskt Projektforum
Introduktion till nyttorealisering - Projektrevision i offentlig verksamhetIntroduktion till nyttorealisering - Projektrevision i offentlig verksamhet
Introduktion till nyttorealisering - Projektrevision i offentlig verksamhet
Nya affarsmodeller och_strategier por Deloitte Sweden
Nya affarsmodeller och_strategierNya affarsmodeller och_strategier
Nya affarsmodeller och_strategier
Deloitte Sweden471 vistas
Doc In Svedese por guest8d5dfa
Doc In SvedeseDoc In Svedese
Doc In Svedese
guest8d5dfa1.4K vistas
Vad krävs för att lyckas med Nyttorealisering - erfarenheter från E-delegatio... por E-delegationen
Vad krävs för att lyckas med Nyttorealisering - erfarenheter från E-delegatio...Vad krävs för att lyckas med Nyttorealisering - erfarenheter från E-delegatio...
Vad krävs för att lyckas med Nyttorealisering - erfarenheter från E-delegatio...
E-delegationen631 vistas
Öppna data - nytta och utmaningar för verksamheten por Magnus Kolsjö
Öppna data - nytta och utmaningar för verksamhetenÖppna data - nytta och utmaningar för verksamheten
Öppna data - nytta och utmaningar för verksamheten
Magnus Kolsjö435 vistas
Genomföra komplexa webbprojekt por Fredrik Dolleus
Genomföra komplexa webbprojektGenomföra komplexa webbprojekt
Genomföra komplexa webbprojekt
Fredrik Dolleus2.4K vistas
Eilerth Sjölund, Goodtech och Ola Wallinder, Affecto BC14 por IBM Sverige
Eilerth Sjölund, Goodtech och Ola Wallinder, Affecto BC14Eilerth Sjölund, Goodtech och Ola Wallinder, Affecto BC14
Eilerth Sjölund, Goodtech och Ola Wallinder, Affecto BC14
IBM Sverige592 vistas
Tjänstemannaunderlag till planeringsdirektiv 2011-2013 Katrineholms kommun por Katrineholmskommun
Tjänstemannaunderlag till planeringsdirektiv 2011-2013 Katrineholms kommunTjänstemannaunderlag till planeringsdirektiv 2011-2013 Katrineholms kommun
Tjänstemannaunderlag till planeringsdirektiv 2011-2013 Katrineholms kommun
Katrineholmskommun510 vistas
Alenio Frukostseminarium 20 februari Digital Strategi por Patrik Blomberg
Alenio Frukostseminarium 20 februari Digital StrategiAlenio Frukostseminarium 20 februari Digital Strategi
Alenio Frukostseminarium 20 februari Digital Strategi
Patrik Blomberg954 vistas
Projektledning - Föreläsning Exportsäljare por Stephan Philipson
Projektledning - Föreläsning ExportsäljareProjektledning - Föreläsning Exportsäljare
Projektledning - Föreläsning Exportsäljare
Stephan Philipson1.7K vistas
Detta är Strikersoft por Strikersoft
Detta är StrikersoftDetta är Strikersoft
Detta är Strikersoft
Strikersoft560 vistas
Knowit seminarium 0131 Elisabeth Hagberg por Knowit_TM
Knowit seminarium 0131 Elisabeth HagbergKnowit seminarium 0131 Elisabeth Hagberg
Knowit seminarium 0131 Elisabeth Hagberg
Knowit_TM1.4K vistas
Hur gör man en effektiv it revision av bcm por Transcendent Group
Hur gör man en effektiv it revision av bcmHur gör man en effektiv it revision av bcm
Hur gör man en effektiv it revision av bcm
Transcendent Group1.4K vistas
Digitala strategier - dags att tänka nytt! por Alenio
Digitala strategier - dags att tänka nytt!Digitala strategier - dags att tänka nytt!
Digitala strategier - dags att tänka nytt!
Alenio659 vistas

Más de E-delegationen

Samverkan offentlig och privat sektor por
Samverkan offentlig och privat sektorSamverkan offentlig och privat sektor
Samverkan offentlig och privat sektorE-delegationen
978 vistas26 diapositivas
E-legitimationer por
E-legitimationerE-legitimationer
E-legitimationerE-delegationen
607 vistas5 diapositivas
Samverkan e-hälsomyndigheten por
Samverkan  e-hälsomyndighetenSamverkan  e-hälsomyndigheten
Samverkan e-hälsomyndighetenE-delegationen
693 vistas21 diapositivas
Mina meddelanden por
Mina meddelandenMina meddelanden
Mina meddelandenE-delegationen
635 vistas34 diapositivas
Ett smartare Sverige por
Ett smartare SverigeEtt smartare Sverige
Ett smartare SverigeE-delegationen
891 vistas14 diapositivas
En metod för utveckling i samverkan por
En metod för utveckling i samverkanEn metod för utveckling i samverkan
En metod för utveckling i samverkanE-delegationen
797 vistas7 diapositivas

Más de E-delegationen(20)

Samverkan offentlig och privat sektor por E-delegationen
Samverkan offentlig och privat sektorSamverkan offentlig och privat sektor
Samverkan offentlig och privat sektor
E-delegationen978 vistas
Samverkan e-hälsomyndigheten por E-delegationen
Samverkan  e-hälsomyndighetenSamverkan  e-hälsomyndigheten
Samverkan e-hälsomyndigheten
E-delegationen693 vistas
En metod för utveckling i samverkan por E-delegationen
En metod för utveckling i samverkanEn metod för utveckling i samverkan
En metod för utveckling i samverkan
E-delegationen797 vistas
Digital samverkan och juridik i samspel por E-delegationen
Digital samverkan och juridik i samspelDigital samverkan och juridik i samspel
Digital samverkan och juridik i samspel
E-delegationen638 vistas
Att kunna ta användarens perspektiv por E-delegationen
Att kunna ta användarens perspektivAtt kunna ta användarens perspektiv
Att kunna ta användarens perspektiv
E-delegationen741 vistas
Gemensamt bildspel eftermiddag por E-delegationen
Gemensamt bildspel eftermiddagGemensamt bildspel eftermiddag
Gemensamt bildspel eftermiddag
E-delegationen740 vistas
Gemensamt bildspel förmiddag por E-delegationen
Gemensamt bildspel förmiddagGemensamt bildspel förmiddag
Gemensamt bildspel förmiddag
E-delegationen579 vistas
E seminarium nyttorealisering 111125 por E-delegationen
E seminarium nyttorealisering 111125E seminarium nyttorealisering 111125
E seminarium nyttorealisering 111125
E-delegationen1.9K vistas
Enkelt enhetligt och effektivt informationsutbyte vart är vi på väg por E-delegationen
Enkelt enhetligt och effektivt informationsutbyte  vart är vi på vägEnkelt enhetligt och effektivt informationsutbyte  vart är vi på väg
Enkelt enhetligt och effektivt informationsutbyte vart är vi på väg
E-delegationen716 vistas
Framtidens e förvaltning 20110519 por E-delegationen
Framtidens e förvaltning 20110519Framtidens e förvaltning 20110519
Framtidens e förvaltning 20110519
E-delegationen645 vistas
Enkelt, enhetligt och effektivt informationsutbyte - Offentliga Rummet 2011 por E-delegationen
Enkelt, enhetligt och effektivt informationsutbyte - Offentliga Rummet 2011Enkelt, enhetligt och effektivt informationsutbyte - Offentliga Rummet 2011
Enkelt, enhetligt och effektivt informationsutbyte - Offentliga Rummet 2011
E-delegationen494 vistas
Juridik + sociala medier = sant por E-delegationen
Juridik + sociala medier = santJuridik + sociala medier = sant
Juridik + sociala medier = sant
E-delegationen386 vistas
Mina sidor för privatpersoner por E-delegationen
Mina sidor för privatpersonerMina sidor för privatpersoner
Mina sidor för privatpersoner
E-delegationen2.1K vistas

Intro Vägledning i Nyttorealisering

 • 1. Introduktion till E-delegationens vägledning i nyttorealisering Seminarium om nya standarder och riktlinjer i projektverksamhet 6 april Westmanska Palatset, Stockholm Mårten Janerud marten.janerud@enterprise.ministry.se @MJanerud
 • 2. Syfte Presentera • E-delegationens vägledning i nyttorealisering Diskutera • Nyttorealisering i ett sammanhang • Tillämpning (när?) • Implementering (hur?)
 • 3. Förslag på agenda Uppdrag och bakgrund Ramverket Nyttorealisering i ett sammanhang Tillämpning av nyttorealisering Implementering Fortsatt arbete
 • 4. Så enkelt som möjligt för så många som möjligt.
 • 5. Vilka är med i E-delegationen 16 mest IT-intensiva myndigheterna och SKL
 • 6. Vad gör E-delegationen? • Vidareutvecklar framtagen strategi och målbild • Koordinerar utvecklingsprojekt • Följer upp effekter • Koordinerar IT-standardiseringsfrågor • Bistår regeringen i internationellt arbete • Öppen data (PSI) och sociala medier – Delrapporter 2 ggr/år – Slutrapport senast den 31 december 2014
 • 7. Vägledningar • Verksamhetsplanering • Kanalstrategi • Riktlinjer för sociala medier • Webbutveckling • Automatiserad samverkan • Behovsfångst • Terminologi • Nyttorealisering • IPv6, DNSSEC • Vidareutnyttjande av offentlig information • m.m.
 • 8. Förslag till regeringen • E-legitimation (En ny myndighet för samordning av e- legitimationer startade den 1 januari 2011) • Gemensamma servicecenter (inrättas 2010) • Utvecklingsansvariga myndigheter 1. Bolagsverket Företag och företagande 2. Skatteverket Privatpersoner 3. Lantmäteriet Geografisk information och fastighetsinformation 4. Transportstyrelsen Fordon och förare • Översyn av registerförfattningar och andra viktiga regleringar • Finansieringsförslag
 • 9. Så enkelt som möjligt Vägledning i nyttorealisering för så många som möjligt.
 • 10. Offentlig sektors utmaningar • Öppenhet och transparens (tillgängliggöra) • Tjänster till medborgare och företag online • Ökad samverkan • Intern effektivisering
 • 11. Problembeskrivning • Ökade krav på behovsdriven samverkan och utveckling över myndighetsgränser för att leverera förvaltningsgemensamma lösningar höjer kraven på beslutsunderlag som konkret beskriver nyttorna och kostnader samt processer som för nyttorealisering och uppföljning också när flera organisationer samverkar • Erfarenheter från många och kostsamma misslyckade IT-projekt som inte har lyckats leverera förväntade effekter i verksamheten • Om K/N-analyser genomförs idag ligger fokus på interna nyttor med syfte att säkerställa finansiering. Beslutsunderlaget glöms sedan bort • Fokus på att identifiera och värdera nyttor. Realisering och uppföljning är en erkänd utmaning - särskilt när nyttorna finns utanför den egna organisationen (hos andra myndigheter, privatpersoner och företag) • Fokus är på att hålla budget och att leverera i tid (se t.ex. RiR 2011:15) • Bristande ägarstyrning? Ökade krav på offentliga organisationer att ha kunskap, processer och verktyg för att identifiera, specificera, värdera, planera, realisera och följa upp nyttor och kostnader kopplade till olika satsningar
 • 12. Uppdrag E-delegationen ska ta fram en modell för att beräkna nyttan av och kostnaden för strategiska utvecklingsprojekt (e-förvaltningsprojekt) (Direktiv 2009:1,SOU 2009:86 & 2010:20): – skapa förutsättningar för tydliga beslut, styrning, finansiering och koordinering av e-förvaltningsprojekt ink. samverkan med tredje part – stödja fokus på både intern nytta (produktivitet och effektivitet) liksom den samlade nyttan för samhället som helhet – en ”whole-of-society approach” (nytta för kommuner, landsting, företagare, ideella organisationer och medborgare) – omfatta metoder /processer för hur planerade besparingar identifierade i myndigheternas e-förvaltningsarbete i högre grad kan realiseras och tas till vara, baserat på avnämarnas behov
 • 13. En strukturerad ansats till nyttorealisering är en förutsättning för framgångsrik verksamhetsutveckling? • Forskning har visat att de organisationer som erhåller störst nytt av investeringar i IT är de som inför en formell och strukturerad process för nyttorealisering och som säkerställer att process- och verksamhetsutveckling är integrerat med teknikförändringar (”Benefits Management” Ward och Daniel) • ”Det enda sättet att veta säkert att en förändring har lyckats är om vi kan följa upp att den har levererat förväntade nyttor” (UK Cabinet Office) • ”Vi ska aldrig starta ett projekt… – om vi inte kan specificera nyttorna – om vi inte vet hur vi kommer att mäta framgång – om vi inte vet hur nyttorna ska realiseras och vem som är ansvarig för detta” (OGC, Storbritannien)
 • 14. Förslag på agenda Uppdrag och bakgrund Ramverket Nyttorealisering i ett sammanhang Tillämpning av nyttorealisering Implementering Fortsatt arbete
 • 15. Vägledning i Nyttorealisering Syfte • Införa ett Ramverk för Nyttorealisering som tillhandahåller ett strukturerat stöd för – beslutsfattande kopplat till verksamhetsutveckling – realisering och uppföljning av eftersträvade nyttor Målgrupp • Att användas av E-delegationens medlemmar och andra offentliga organisationer i deras verksamhetsutveckling Komplement till (och oberoende av) befintliga verktyg och modeller – Komplettera befintliga portfölj-, program- och projektstyrningsmodeller – Organisationer som redan har implementerade verktyg och modeller för att identifiera, värdera och nyttor hittar förhoppningsvis något användbart
 • 17. Deltagare • Arbetsgrupp • Referensgrupp • Arbetsförmedlingen • CSN • Bolagsverket • ESV • Försäkringskassan • Centrum för e-Hälsa i Samverkan • Jordbruksverket • Transportstyrelsen • Landstinget i Västmanland • Statskontoret • Migrationsverket • Lantmäteriet • Skatteverket • Särskild referensgrupp kommuner • SKL • Sveriges Radio • Trafikverket • Tullverket • Vattenfall
 • 19. Ramverket STYRANDE PRINCIPER ROLL & ANSVARSFÖRDELNING STYRANDE PRINCIPER ROLL & ANSVARSFÖRDELNING (AVSNITT 4) (BILAGA 2) PROCESSEN FÖR NYTTOREALISERING (AVSNITT 3.4 OCH BILAGA 2) KOSTNADS- OCH EFFEKTKEDJA FÖR GODA EXEMPEL NYTTOSTRUKTURER VERKSAMHETSUTVECKLING (BILAGA 5) (AVSNITT 5) (BILAGA 3) STÖD • BEGREPP (BILAGA 2) • MOGNADSMODELL (BILAGA 4) • CHECKLISTOR (BILAGA 2) • KALKYLFAKTORER OCH • DOKUMENTMALLAR (BILAGA 2) BERÄKNINGSPRINCIPER (BILAGA 4) • PRIORITERINGSMODELL (BILAGA 4)
 • 20. En nytta kan definieras som resultatet av en förändring som upplevs som positivt av dess intressenter (Bradley) Ekonomisk nytta Kvalitativ nytta • Minskade kostnader • Bättre informationskvalitet • Frigjord arbetstid • Frigjord arbetstid Direkt • Sparade årsarbetskrafter • Bättre informationsdelning • Flexiblare arbetssätt • Undvikta kostnader • Bättre service • Effektivare resursanvändnnig • Nöjdare kunder Indirekt • Minskade ledtider • Ökad tillgänglighet • Ökad insyn • Bättre image Svårvärderad •… nytta OFFENTLIG FÖRETAG & INOM PRIVAT- SEKTOR IDEELLA SAMHÄLLET MYNDIGHETEN PERSONER (PARTNERS) ORGANISATIONER HUR VÄRDERAR VI NYTTAN AV ATT IMPLEMENTERA POLITISKA BESLUT?
 • 21. Nyttorealiseringsprocessen Uppdrag, verksamhetsmål och strategier • Beskrivna motiv • Önskat börläge Behov & • Identifierade mål problem Identifiera Krav Effektmål och nyttor Specificera Möjligheter lösnings- & Risker förslag • Genomförd nyttoanalys • Verifierad Styrning Följ upp av processen • Färdigställt nyttorealisering nytto- för nytto- beslutsunderlag • Avslutad satsning realisering realisering (Business Case) • Tillvaratagna erfarenheter Planera nytto- realisering Realisera • Levererade nyttor möjliggörare • Reviderad nyttorealiseringsplan • Fastställd och förankrad • Realiserade nyttor nyttorealiseringsplan
 • 22. Nyttorealisering handlar om att realisera de identifierade effekter som ligger till grund för att en satsning i verksamhetsutveckling genomförs • VÄRDERINGAR • INSTÄLLNING/VILJA FÖRHÅLLNINGSSÄTT • ENGAGEMANG • BEHOV/KRAV • METOD • ROLLER PROCESS • RUTINER/ARBETSFORMER • VERKTYG • KRAV
 • 23. Processen för nyttorealisering - flödesbeskrivning Definiera motiv till Identifiera mål förändring Behov, Krav, Möjligheter, Beskrivna motiv och Identifierade Besluta om at Problem, Risker, Krav önskat börläge mål fördjupa analys Ta fram Identifiera och värdera beslutsunderlag nyttor Beslut om att (Business Case) Färdigställt Besluta om att etablera Genomförd fördjupa analysen nyttoanalys Beslutsunderlag satsning Ta fram Förbereda nyttorealiserings- verksamheten för plan förändring Framtagen Fastställd och Beslut om att Nyttorealiserings- Besluta om Fastställd förankrad etablera satsning plan genomförande nyttorealiserings- nyttorealiserings- plan plan Realisera Uppdatera Realisera nyttor möjliggörare beslutsunderlag Levererade Realiserade Reviderad Fastställd möjliggörare nyttor Nyttorealiserings- nyttorealiserings- plan plan Följ upp Utvärdera Synliggör nyttan nyttorealisering satsning Progress- Genomförda Budget justerad Besluta om avslut Uppföljt rapportering förändrings- med verifierad av satsning resultat aktiviteter nyttorealisering
 • 24. VERKSAMHETS- STRATEGI Begrepp UPPDRAG STÄLLER KRAV PÅ VERKSAMHETS- UTVECKLING KONKRETISERAS I BESLUTSUNDERLAG SPECIFICERAR BEHOV EFFEKTMÅL KRAV LINJEARBETE LIGGER TILL DRIVER GRUND FÖR PROGRAM SATSNING FÖRÄNDRING FÖ RU GENOMFÖRS FÖR TS ÄT ÄR ARBETSMODELLER ATT ÅSTADKOMMA TE R MÖJLIGGÖRS ANVÄDNER FÖR ATT GENOMFÖRA EN KRÄVER AV PROJEKT MÖJLIGGÖRARE NYTTOREALISERING FÖRMÅGA SKAPAR PÅVERKAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT UTVECKLA LEVERERAR FÖLJS UPP INOM EFFEKTER FÖLJS UPP MED HJÄLP AV BESTÅR AV INDIKATORER KAN VARA KOSTNADER NYTTOR ONYTTOR PENGAR TID KVALITET
 • 25. Förslag på dokumentstruktur Nytto- realiserings- strategi ger ramar för utformning av ligger till grund för beslut ligger till grund för beslut Idébeskrivning om framtagande av Beslutsunderlag om framtagande av Nytto- (Business Case) realiseringsplan stödjer Nyttoregister
 • 26. Beslutsunderlagets innehåll SAMMANFATTNING (REKOMMENDATION, FÖRSLAG TILL NÄSTA STEG, FRÅGOR FÖR ÖVERVÄGANDEN) MOTIV TILL SATSNING (BEHOV, PROBLEM, RISKER, KRAV, MÖJLIGHETER) INTRESSENTER & MÅLGRUPPER ANTAGANDEN & AVGRÄNSNINGAR LÖSNINGSFÖRSLAG EKONOMISKA NYTTOR • MYNDIGHETEN (REALISERINGSANSVARIG, • ANDRA OFFENTLIGA INGÅNGSVÄRDE & MÅLVÄRDE, ORGANISATIONER ANSVARIG UPPFÖLJNING) • PRIVATPERSONER KOSTNADER • FÖRETAG & IDEELLA KVALITATIVA NYTTOR ORGANISATIONER (REALISERINGSANSVARIG, • SAMHÄLLET INGÅNGSVÄRDE & MÅLVÄRDE, ANSVARIG UPPFÖLJNING) RISK- OCH FINANSIERING BEROENDEN HINDERANALYSER
 • 27. Exempel på aktörsmodell PORTFÖLJÄGARE PORTFÖLJLEDARE UTVECKLINGSPORTFÖLJ EFFEKT- PROJEKTKONTOR CONTROLLER SATSNING SPONSOR NYTTOREALISERINGS- PROJEKTLEDARE ANSVARIG
 • 28. Effektkedja för verksamhetsutveckling SATSNING KRÄVER DRIVER REALISERAR BIDRAR TILL UTVECKLINGS- VERKSAMHETS- MÖJLIGGÖRARE FÖRÄNDRINGAR NYTTOR INSATSER MÅL KRAVSTÄLLER GENERERAR KRÄVER KONKRETISERAS I
 • 29. Exempel på effektkedja för ny inköpsprocess UTVECKLINGS- VERKSAMHETS- MÖJLIGGÖRARE FÖRÄNDRINGAR NYTTOR INSATSER MÅL Starkare styrning av leverantörers uppfyllande av överenskomna Digital hantering av åtaganden behov, inköpsorder och beställningar Högre processeffektivitet Digital registrering av i inköpsverksamheten Minskad total leveranser med hjälp av statusnivåer inköpskostnad med X% Högre grad av avrop mot Publicering av gällande avtal Upphandla och införa ett inköpsplaner samt Effektivare standardsystem för inköp tillgängliga avtal och inköpsverksamhet (X% inköpsstatistik via portal Högre grad av av samtliga inköp ska gå automatisering i inköps- via inköpssystemet) Integrerat inköpssystem (COTS) Ökad automatisering och upphandlingsarbetet Integration ekonomi- och från inköpsbehov till Bättre efterlevnad av behörighetshanterings- leverans och lagar och regler system fakturabetalning Ökad styrning mot bästa (X% av total avtal och produkter med inköpsvolym ska bestå Ny inköpspolicy lägst totalkostnad Policys och regelverk av avtalade produkter tillgängliga via portal och tjänster ) Utveckla inköpsprocessen Undvika kostnader från (strategiskt, taktiskt och Ett gemensamt ej berättigade inköp Kvalitén på varor och operativt) leverantörsregister tjänster ska motsvara tillgängligt för alla verksamhetens behov berörda användare (Nöjdkundindex) Sänkta inköpspriser genom bättre Elektroniska attester för samordning olika steg i inköpsprocessen och Större förståelse för automatisk kontroll mot verksamhetens gällande förordnanden inköpsbeteende och olika varugruppers karaktär och besparingsmöjligheter
 • 30. Några styrande principer… • Satsningar måste värderas utifrån vilken nytta de levererar • Nyttorealisering är ett ansvar för verksamhetschefer, inte projektledare • Identifiera realiseringsansvariga samt indikatorer för prioriterade nyttor • Involvera intressenter under hela genomförandet • Nyttorealisering förutsätter en aktiv förändringsledning • Anpassa ramverket till verksamhetens behov • …
 • 31. Förslag på agenda • Uppdrag och bakgrund • Ramverket • Nyttorealisering i ett sammanhang • Tillämpning av nyttorealisering • Implementering • Fortsatt arbete
 • 32. Hur integrerar man nyttorealiseringsprocessen med andra verksamheter och processer på ett framgångsrikt sätt? Rapportering Projektledning och Program- och prognostisering portföljstyrning Kravhantering Verksamhets- och system- utvecklings- utveckling processen Upphandling Budget- och och Nyttorealisering leverantörs- verksamhets- planering styrning Investerings- Resultat- processen redovisning Strategisk Verksamhets- Behovs- arkitektur styrning inventering
 • 33. Processen för nyttorealisering och systemutveckling LÖSNINGS- INITIERING KRAVHANTERING KONSTRUKTION FÖRBERED PRODUKTIONS- DRIFT OCH FÖRSLAG OCH DESIGN OCH TEST PRODUKTIONS- SÄTTNING FÖRVALTNING SÄTTNING IDENTIFIERA (BESKRIV BEHOV, KRAV, MÖJLIGHETER, NYTTOR) SPECIFICERA PLANERA NYTTOREALISERING REALISERA NYTTOR FÖLJ UPP NYTTOREALISERING REVIDERAT LÄGESRAPPORTER BUSINESS CASE 1.0 BUSINESS CASE NYTTOREALISERING
 • 34. Förslag på agenda • Uppdrag och bakgrund • Ramverket • Nyttorealisering i ett sammanhang • Tillämpning av nyttorealisering • Implementering • Fortsatt arbete
 • 35. När ska processen för nyttorealisering tillämpas? • Desto högre komplexitet och verksamhetspåverkan en satsning har desto högre krav ställs på att processen för nyttorealisering tillämpas – många timmar – större förändringar – större organisation • Tullverket kriterier för när Tullnytta ska användas: – Mer än 1000 mantimmar – Mer än 1 miljon kronor – Sponsor eller projektledaren har svårt att bedöma nyttoeffekten av projektet – Svårt att beräkna kostnader eller mantimmar för projektet en rin cip p alitets tion äller! por g Pro
 • 36. Nytta måste vägas mot angelägenhet, kostnad och risk 1. Angelägenhet ANGELÄGENHET – politisk angelägenhet/efterlevnad av 5 regelverk 4 – angelägenhet att förändra/byta ut 3 befintliga processer/system RISK 2 NYTTA FÖRVALTNING 2. Samhällsnytta 1 0 – privatpersoner – företag och ideella organisationer – ”allmänna nyttigheter” (samhällsnytta) 3. Nytta förvaltning KOSTNAD SAMHÄLLSNYTTA – den egna myndigheten/kommunen/landstinget – andra offentliga organisationer 4. Kostnad 5. Risk
 • 37. Olika typer av satsningar – olika typer av nyttor? STRATEGISKA EFFEKTIVITETS- REGELSTYRDA KUNDSTYRDA HÖJANDE INFRASTRUKTUR VIDARE- SAMHÄLLS- (TEKNISK) FORSKNING UTVECKLING NYTTA
 • 38. Förslag på agenda Uppdrag och bakgrund Ramverket Nyttorealisering i ett sammanhang Tillämpning av nyttorealisering Implementering Fortsatt arbete
 • 39. Varför? UTVECKLINGS- MÖJLIGGÖRARE FÖRÄNDRINGAR NYTTOR EFFEKTMÅL INSATSER Högre lönsamhet från genomförda satsningar Bättre beslutsunderlag Vägledningen för (Business Cases) Nyttorealisering Optimerad med tillhörande utvecklingsportfölj Utvecklad process för processbeskrivning att följa upp och och verktyg rapportera Införandet av en nyttorealisering Bättre verksamhets- implementerade anpassad process för verksamhets- Öka värdet av våra Andra verktyg för nyttorealisering Övergång till en mer strategier satsningar i nyttorealisering och nyttofokuserad verksamhets- verksamhets- kultur Bättre underbyggda utveckling utveckling Utvecklad beslut om intressenthantering Formaliserad och verksamhets- koordinerad utveckling process för att besluta om Stödsystem verksamhets- Färre misslyckade utveckling utvecklings- satsningar Ökad förståelse för konceptet nyttorealisering Ökad transparens av hur offentliga medel används
 • 40. Mognadsmodell för nyttorealisering NIVÅ 5 NIVÅ 4 NIVÅ 3 OPTIMERAD NIVÅ 2 STYRD • Nyttorealisering NIVÅ 1 DEFINIERAD integrerat med • Ansvariga chefer UPPREPAD säkerställer strategiprocesser • Ledningen engagerar INITIAL sig aktivt nyttorealisering • Ökad medvetenhet • Externa krav • Inget fokus på nyttor • Strategi för omhändertas i • Fokus på kostnads- • Fokus också på hos ledning nyttorealisering finns nyttorealiserings- besparningar kvalitativa nyttor och processen nyttor för partners • Enbart för • Ökad förmåga till vht- införsäljning • Insikt om nödvändig utveckling • Kontinuerlig integration med andra • Gemensam nyttorealiserings- erfarenhetsbaserad • Högst röst vinner processer • Nyttorealisering vidareutveckling process integrerad i • Ad hoc och • Beslutsunderlag verksamheten • Löpande koordinering omfattar kostnader, • Nyttorealisering okoordinerat integreras i operativa av vht-planer nyttor, risker och KFF • Tydliga kopplingar verksamhetsplaner • Mycket prat – mellan en satsnings • Nyttorealisering styr begränsad kunskap • Roll- och ansvars- nyttor, • BU omfattar hur vht-utveckling fördelning börjar verksamhetsmål och etableras nyttor ska realiseras • Hur framgång ska strategier • Nyttorealisering viktig och hinder hanteras mätas och följas upp del i strategiutv. redovisas sällan • Viss utbildning • Kvalitativa nyttor • Hur framgång ska dokumenteras • Nyckelpersoner kan • Erfarenheter • Inget utdelat ansvar mätas definieras visa på framgång redovisas och för nyttorealisering • Systematisk kommuniceras öppet • Utbildning i uppföljning och • Inga gemensamma • Mallar används orgaisationens egna etablerad • Kompetens i verktyg processer ansvarsfördelning • Gemensam nyttorealisering begreppsapparat • Gemensam värdesätts vid • Verktyg och mallar rekrytering växer fram uppsättning mallar obligatoriska och verktyg
 • 41. Implementering av nyttorealisering kräver ett erkänt behov Krav på bättre styrning och Konstaterat behov resultatredovisning som växt fram Brinnande plattform av verksamhets- underifrån utveckling • Investeringar i • Eldsjälar" har kunnat • Man har tappat kontroll verksamhetsutveckling visa på att enstaka över en verksamhets- levererar inte avsedd satsningar har lyckats kritisk satsning och nytta genom att tillämpa nyttorealisering används • Ökade krav på mer processen för som ett verktyg för att transparanta nyttorealisering försöka styra rätt investeringsprocesser • Befintliga verktyg bedöms som otillräckliga
 • 42. Exempel på övergripande roadmap för införande av nyttorealisering • TA FRAM • TA FRAM EN • IDENTIFIERA BESLUTSUNDERLAG ANPASSAD OCH • FÖLJ UPP DRIVKRAFTER • IMPLEMENTERA • SÄKERSTÄLL FASINDELAD NYTTOREALISERING • BEDÖM BEREDSKAP LEDNINGENS STÖD INFÖRANDEPLAN • STYRANDE DOKUMENT • STATUSRAPPORTERING • BESKRIVNA MOTIV • PRIORITERADE & MALLAR • GAP-ANALYS • NYTTOREALISERINGS- • ANALYS AV FÖRMÅGA AKTIVITETER • UTBILDNING RAPPORT • PILOTPROJEKT
 • 43. Kritiska framgångsfaktorer 1. Ledningens direkta, uttalade, och i handling 7. Transparent redovisning av realiserade bekräftade stöd nyttor 2. God kvalitet i K/N-analyser och annat 8. Incitament finns för att aktivt bedriva underlag som innebär att resultatet används nyttorealisering i verksamhetens beslutsfattande 9. Nyttorealisering integreras och blir en 3. En tydlig uppdelning av ansvar och naturlig del av organisationens ordinarie befogenheter med definierade roller processer för budgetering, planering, kopplade till nyttorealisering prognostisering och uppföljning 4. Tydliga, kommunicerade och förankrade 10. Tillgång till kompetens kopplat till effektmål och nyttor definierade för de nyttorealisering satsningar som beslutas 11. Tillgång till utbildning, stöd och verktyg och 5. Förmåga att uppskatta utveckling- och en gemensam begreppsapparat förvaltningskostnader på ett korrekt sätt 12. Kompetenta projektledare och beprövade 6. Förmåga att identifiera, värdera, mäta, metoder för utvecklingsarbete och prognostisera och följa upp nyttor på ett riskhantering ka korrekt och effektivt sätt ån gs mg pp! fra u gt hur öljas tidi och f äm s Best mäta
 • 44. Förslag på agenda Uppdrag och bakgrund Ramverket Nyttorealisering i ett sammanhang Tillämpning av nyttorealisering Implementering Fortsatt arbete
 • 45. Färdigställande pågår Uppdatering • Inarbetning av remissynpunkter • K/N-strukturer • Samverkan över organisationsgränser där K/N fördelar sig olika Riskperspektiv • Beslutsprocess • Införandeplan (resurser och prioritering) • Kalkylmodeller & mallar • Exempel • Mätetal