Publicidad

Competències i EpD

Edualter
Edualter
29 de Sep de 2015
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Competències i EpD

 1. Competències i EpD Una proposta per a la integració de l’educació per al desenvolupament en el currículum escolar
 2. Competències i EpD és un programa iniciat a finals del 2010 que ha generat un procés de formació i de reflexió entre professorat i personal tècnic d’ONG sobre com incorporar l’EpD en el currículum de primària i secundària OBJECTIUS • QUÈ: Definir el marc conceptual i el marc didàctic – metodològic per incorporar l’EpD a l’àmbit escolar des de la perspectiva de les competències bàsiques • COM: Establir un espai comú de formació, reflexió i treball col·laboratiu entre el professorat de primària i secundària i el personal tècnic de les ONGD • PER A QUÈ: Promoure una actitud reflexiva i crítica sobre la pràctica educativa i les seves possibilitats de canvi PUNTS DE PARTIDA • La necessitat d’adequar els materials i recursos que ofereixen les ONGD a l’àmbit escolar de manera que es puguin utilitzar dintre de la programació ordinària, i no com a continguts afegits. • L’actual currículum que posa l’accent en les competències dóna a l’ensenyament un caràcter transversal, complex i integrador, ofereix un excel·lent lligam amb les bases, principis i metodologies de l’EpD.
 3. El procés participatiu Grup de treball: (1ª etapa: nov 2010 – jul 2012) • OBJECTIU: Formació conjunta en competències, EpD, metodologies, avaluació, compromís i paper del professorat... • PARTICIPANTS: 50% ONG 25% professorat 25% doble perfils + persones expertes convidades • RESULTATS: Idees i reflexions pels continguts de la guia; Aprendre a mirar a través dels ulls de l’altre – marc teòric i metodològic compartit; Establir uns principis de treball
 4. El procés participatiu Comissions: (2ª etapa: set 2012 – feb 2013) • OBJECTIU: Generar continguts per la guia. • PARTICIPANTS: 4 comissions conformades per tècniques d’ONG i professorat: Continguts de primària; Continguts de secundària; Metodologies; Avaluació. • RESULTATS: Identificació de continguts clau de primària i secundaria en el currículum oficial; Mapa de metodologies i estratègies didàctiques; Elaboració d’instruments d’avaluació.
 5. El procés participatiu Grups d’experts: (3ª etapa: març – des 2013) • OBJECTIU: Definir 6 currículums (Gènere; Cultura de Pau; DDHH, ciutadania i governança; Sostenibilitat econòmica i social; Medi ambient, i Interculturalitat. • PARTICIPANTS: persones especialitzades en cada temàtica (d’àmbit formal i no formal) • RESULTATS: Sis currículums, desplegats des del cicle inicial de primària a 4rt d’ESO, i vinculats al currículum oficial.
 6. El Model Curricular de Competències i Educació per al Desenvolupament Pilars del model curricular Competències i EpD Complexitat Vinculació Adequació Contextualització Finalitats educatives
 7. Els QUATRE REPTES de Competències i EpD  Per a què eduquem? (Finalitats educatives)  Amb quins sabers? (Continguts d’aprenentatge)  Com eduquem? (Enfocament metodològic)  Com sabem que eduquem? (Avaluació)
 8. Finalitats educatives de l’EpD en l’àmbit escolar 1. Promoure l’equitat entre homes i dones, a partir dels valors de la igualtat, la justícia i la no discriminació per motiu de gènere, sexe o opció afectivosexual 2. Promoure la pau en l’entorn proper, mitjançant l’anàlisi dels factors de violència i de pau a l’aula o al centre, i la pràctica d’habilitats que facilitin la convivència 3. Fomentar la presa de decisions i la participació activa orientada a respectar i defensar els drets humans i la convivència democràtica 4. Comprometre’s i responsabilitzar-se a favor de relacions equitatives per contribuir a una economia de producció i de consum alternatiu, més justa a nivell local i global 5. Conèixer, valorar i aplicar el conjunt de valors naturals, socials i culturals que afecten i condicionen el benestar de la vida dels éssers vius, de les persones, de les societats actuals i les seves generacions futures. 6. Construir relacions inclusives basades en el respecte, el diàleg i l’enriquiment mutu entre totes les persones i grups socials, rebutjant els estereotips, prejudicis i discriminacions per motius d’origen o pertinença
 9. Components que integren els sabers de l’EpD • Complexitat • Autoconeixement i desenvolupament personal • Relacions amb els altres • Transformació de l’entorn
 10.  Entendre l’educació allunyada de la transmissió de coneixements, conceptes i idees.  Entendre l’educació des d’un enfocament ampli centrat en la mobilització de sabers  És necessari que l’enfocament metodològic sigui coherent amb les finalitats i amb els sabers.  És necessari que l’enfocament metodològic afavoreixi la globalitat, la transversalitat i la integració.  Exigeix la combinació de diferents mètodes, estratègies i tècniques didàctiques  És preferible prioritzar accions educatives a mig i llarg termini. Tot i així, no menysprear les accions puntuals.  Requereix un canvi d’estructura de disseny curricular basat en tasques Idees clau en relació a la metodologia
 11. Estratègies i tècniques didàctiques de l’EpD en l’àmbit escolar ESTRATÈGIA DIDÀCTICA Anàlisi crítica de la realitat Estudi de casos, mapes conceptuals Indagació i construcció conjunta del coneixement Treball x projectes, grups recerca, webquest Interdependència positiva Treball cooperatiu Autoconeixement i desenvolupament personal Clarificació de valors o dilemes morals Participativo - dialògiques Debat, assemblea de classe i/o centre Transformació social i desenvoupament comunitari APS, campanyes de sensibilització
 12. Principis per avaluar l’EpD en l’àmbit escolar  L’avaluació és una forma d’aprendre: permet regular els aprenentatges, promoure el protagonisme i l’autonomia de l'alumnat en el procés d’aprenentatge  L’ús d’instruments d'avaluació que ajudin a la conscienciació de l'alumnat: què aprenc, com ho aprenc, per què ho aprenc i per a què ho aprenc  Les actituds importen: Atès que l’EpD incita l'alumnat a implicar-se en la transformació de l'entorn, l'avaluació de les actituds pren una especial rellevància.
 13. Guia d’Orientacions Pedagògiques
 14. Guia d’Orientacions Pedagògiques
 15. Guia d’Orientacions Pedagògiques
 16. Guia d’Orientacions Pedagògiques
 17. Guia d’Orientacions Pedagògiques
 18. Possibles usos de la Guia als centres educatius i entitats  Com a eina per a la formació (professorat i ONG...)  Com a eina per elaborar una acció didàctica (activitat, unitat didàctica, projecte...)  Com a eina per valorar / revisar una acció didàctica (activitat, unitat didàctica, projecte...)
 19. Vinculació a la Guia de les pràctiques i materials d’EpD  Incorporem a la Guia les nostre pràctiques i materials d’EpD
 20. Pots consultar la guia a: www.competenciesiepd.edualter.org Moltes gràcies!!!
Publicidad