Competències bàsiques, Educació per a la Ciutadania (EpD-Pau-DDHH) i Curriculum Escolar

E
EdualterEdualter
ESCOLA D’ESTIU ROSA SENSAT
Barcelona, 8 de juliol de 2010
COMPETÈNCIES BÀSIQUES,
EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA
(EpD-pau-DDHH) I CURRICULUM
ESCOLAR
2
Objectius de la sessió
L’EdP, la pau i els drets humans (Educació
per a la ciutadania) en el currículum per
competències.
La programació d’un projecte (curs, crèdit,
unitat didàctica) d’EDP-pau-drets humans.
3
A partir de quina lògica ensenyem i a partir
de quina lògica aprenen els alumnes?
Què necessita aprendre l’alumnat?
Per què hauria de voler aprendre l’alumnat?
Tot el que li ensenyem és rellevant?
Com construeix l’alumnat els aprenentatges?
Sota quina lògica ho fa?
Quina part de la informació rebuda es
processa i pot ser utilitzada més endavant
per seguir aprenent?
4
Com han de ser els coneixements
escolars en el món d’avui?
Tenen validesa universal? Són immutables?
Són objectius? Són relatius?
Són asèptics? Són neutrals?
Es presten a qualsevol interpretació?
Hi podem donar una intenció ideològica?
Donen respostes als problemes plantejats al món?
5
La natura del coneixement
Tot coneixement científic és un
producte social (relativitat del
coneixement. En conseqüència,
és una interpretació “inacabada”,
sotmesa a discussió permanent.
Això no obstant, el discurs
científic consensuat és el que
hem de prendre com a
paradigma, recolzat en raons i
obert al diàleg.
Hem de confrontar-lo amb el que
l’alumnat sap o creu que sap.
6
Com s’aprèn?
Base socioconstructivista:
l’aprenentatge esdevé
significatiu quan connecta
amb allò que l’alumne sap.
Aquest procés intern és
simultani al procés social de
confrontació de les pròpies
idees amb les dels altres
(companys/es i docents).
7
Ensenyar a partir de la lògica de qui aprèn demana...
Seleccionar els
continguts objecte
d’aprenentatge a partir
del discurs científic i
dels interessos de
l’alumnat.
Convertir aquests
continguts en objectes
d’ensenyament-
aprenentatge aplicant
les metodologies
adients.
Ajudar a l’alumnat a
reconstruir el
coneixement partint del
que sap i en interacció
amb els altres.
8
Per a què ensenyar?
Perquè l’alumnat
reprodueixi uns continguts
donats (i no d’altres)?
Perquè l’alumnat usi els
coneixements per entendre
el món que l’envolta i que el
que aprèn li possibiliti seguir
aprenent?
9
Les competències bàsiques com a marc de
referència curricular
Faciliten la integració i interacció dels coneixements.
Donen funcionalitat als aprenentatges.
Potencien l’autonomia personal.
Fan centrar l’ensenyament en la lògica de qui aprèn.
Fan reflexionar sobre el propi aprenentatge.
Proporcionen les eines necessàries per entendre el
món i ser capaç d’intervenir activament i crítica en una
societat plural, diversa i en canvi continu.
Donen coherència al compartimentat procés educatiu.
10
Quines competències bàsiques?
Capacitats (educació
infantil)
Competencias bàsiques (educació
primària i ESO)
11
Desenvolupament del currículum per competències
Objectius
d’etapa
Competències
bàsiques
Objectius àrees - matèries
À
R
E
E
S
Programació
12
Què implica un ensenyament per competències ?
FER UN ENSENYAMENT CENTRAT EN L’ALUMNAT:
Subratllar el caràcter funcional dels continguts i exercitar l’alumnat en
l’aplicació d’allò après.
Procurar que l’alumnat prengui consciència de com aprèn els continguts i
els aplica amb eficàcia, i que el que aprèn li serveix per seguir aprenent.
Mostrar les relacions entre els sabers i les destreses dels diferents
àmbits del coneixement i esperonar l’alumnat a transvasar coneixements
entre àrees.
Fer palesa la dimensió moral i social de qualsevol aprenentatge i activitat
escolar.
Afavorir la convivència i el treball cooperatiu.
13
Ajudem al desenvolupament de les CB quan
fem que l’alumnat treballi:
en situacions on pugui aplicar allò que aprèn,
en contextos diferents i en relació a qüestions
diverses, preferentment significatives i funcionals,
reflexionant sobre el que fa, comunicant-ho, amb
creativitat i iniciativa
i en equip, col·laborant i desenvolupant activitats
socials.
14
Espais per tractar l’EpD (EpC) a l’escola
Àrees i matèries afins:
• Educació per a la ciutadania (EP i ESO)
• Coneixement del medi (EP), Ciències socials (ESO), Ciències
experimentals (ESO), etc.
• Matèries optatives (ESO) i espais alternatius a la religió.
Tutories (EP i ESO)
Espais transversals del centre:
• Projecte interdisciplinari (EP)
• Treball de síntesi i projecte de recerca (ESO)
Activitats, projectes i programes complementaris del centre
15
L’educació per a la ciutadania, quelcom més
que una matèria
Formar persones capaces d’assumir els seus drets i exercir
els seus deures com a ciutadans i ciutadanes.
Canvi de rol de l’escola: de “simplement” ensenyar a educar
per assolir la competència social i ciutadana.
Praxis: la ciutadania s’aprèn exercint-la.
Una nova matèria per si sola no contribuirà a la funció
educativa prioritària de l’escola, però podem aprofitar el que
significa disposar d’aquest espai específic.
16
Educació per al desenvolupament personal i
la ciutadania (EP i ESO)
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Educació per al
Desenvolupament Personal i la
Ciutadania
Objectius d’etapa
Aplicació a tota l’etapa des del
marc general del centre
Educació per a la Ciutadania i
Drets Humans Continguts específics
Aplicació al cicle
superior (10-12
anys)
35 hores
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Educació per al
Desenvolupament Personal i la
Ciutadania
Objectius d’etapa
Aplicació a tota l’etapa des del
marc general del centre
Educació per a la Ciutadania i
Drets Humans Continguts específics
Aplicació a 3r
d’ESO (15 anys)
35 hores
Educació eticocívica Continguts específics
Aplicació a 4rt
d’ESO (16 anys)
35 hores
17
Competència social i ciutadana
Capacitat per comprendre la
realitat social en què es viu,
afrontar la convivència i els
conflictes emprant el judici ètic
basat en els valors i pràctiques
democràtiques, i exercir la
ciutadania, actuant amb criteri
propi, contribuint a la
construcció de la pau i la
democràcia, i mantenint una
actitud constructiva, solidària,
responsable davant el
compliment dels drets i
obligacions cívics i
respectuosa amb la diversitat.
Habilitats socials i de
convivència i
coeducació
Participació i exercici de
la ciutadania en una
societat plural
Comprensió de la
realitat social actual
Elaboració de projectes
d’acompanyament per a
alumnat nouvingut.
Identificació dels principals
mecanismes de participació
ciutadana a nivell global i local
(visita a l’ajuntament, a la seu
d’una corporació, etc.)
Identificació i rebuig de
situacions d’incompliment dels
drets de la infància a partir de
l’estudi de casos.
Identificació d’homes i dones
(passats i presents) que siguin
models de superació
d’estereotips de gènere,
culturals i socials.
Debat sobre un problema de
l’entorn social, simulant un
procés de discussió en el que
estan implicats agents socials
amb diferents punts de vista.
............................
18
Opció més avantatjosa: que la imparteixi un professor/a
del mateix equip docent.
A l’educació primària, pot ser qualsevol mestre/a del grup.
En el cas de 3r d’ESO, la normativa assigna
prioritàriament la impartició de la matèria al professorat
de ciències socials (geografia i història, filosofia), però
també pot ser el tutor/a del grup o altres que tinguin
experiència.
En el cas de 4rt d’ESO, la normativa assigna la matèria
prioritàriament al professorat de filosofia, però també ho
pot fer el de geografia i història.
Quin professoratQuin professorat??
19
Continguts presentats en tres grans
àmbits:
• Desenvolupament personal: ser i
actuar de manera autònoma
(desenvolupament personal).
• Convivència i valors cívics: conviure
(relacions interpersonals i
convivència).
• Ciutadania global: ser ciutadans i
ciutadanes en un món global.
No pressuposen una seqüenciació ni
temporització: és el centre qui concreta la
programació, selecciona els continguts i
dissenya les activitats pertinents al llarg
del curs.
Cal contemplar les connexions amb altres
matèries per tal de coordinar-se i no
repetir continguts.
Quins contingutsQuins continguts??
La presentació dels continguts és
oberta i genèrica perquè els centres
els seleccionin i en concretin
l’enfocament didàctic per mitjà de:
- Anàlisi de problemàtiques o estudi de
casos significatius.
- Comparació de situacions a diferents
escales.
- Lligam amb experiències
d’aprenentatge-servei o projecte
d’intervenció en la comunitat.
- Diversificació dels materials didàctics i
actuacions: combinació teoria/praxis;
reflexió/acció.
- Planificació d’estratègies variades
d’avaluació.
20
Amb quines metodologies?
Ús de contextos reals i propers a l’alumnat
Problematització dels continguts
Verbalització constant dels aprenentatges
Experimentació i participació activa en
contextos reals (o que ho podrien ser)
Utilitat dels aprenentatges per entendre el món
Fer atenció als valors que s’hi vehiculen
21
Percentatge estimat de retenció d’informació i de grau d’aprenentatge
segons les metodologies que s’utilitzen en l’ensenyament
Retenció d’informació
Si s’Escolta (oral)
Si es Llegeix (lectura)
Si s’escolta i es veu (audiovisual)
Si hi ha una demostració (observació)
Si es discuteix (diàleg)
Si es fa (exercici pràctic)
Si s’ensenya a un altre (ensenyament)
Taxa mitjana de retenció
5 %
10 %
20 %
30 %
50 %
75 %
90 %
Font: National Training Laboratories Institute Bethel, Maine, USA
22
Com passar del currículum a les programacions?
Continuació del treball desenvolupat al llarg dels últims cursos, amb la
finalitat de millorar les propostes curriculars i els aprenentatges de
l’alumnat
Tasca progressiva durant els cursos d’implantació. Una vegada
completada s’ha de revisar i avaluar periòdicament i sistemàticament
Diferents nivells de presa de decisions (normativa, centre, aula). Cal
afavorir la interrelació i la coherència vertical i horitzontal dels
currículums, el treball en equip i la coordinació
La concreció dels currículums de centre forma part del projecte educatiu.
Aquest ha de recollir els valors, els objectius i les prioritats d’actuació. La
revisió i actualització de les programacions és també una oportunitat per
actualitzar els projectes educatius
23
Programar per millorar
PLANIFICAR
EXECUTAR
AVALUAR
I MILLORAR
MILLORA
CONTÍNUA
24
Nivells de concreció de les programacions
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
PROGRAMACIÓ ANUAL (ÀREES, MATÈRIES,
CICLES I CURSOS, PROJECTES O ÀMBITS)
UNITATS DIDÀCTIQUES
25
Els components de la programació
PER A QUÈ ENSENYEM?
QUÈ ENSENYEM?
QUAN I COM ENSENYEM?
PER A QUÈ, QUAN I COM AVALUEM?
Objectius
Continguts
Seqüència didàctica
Metodologia
C
O
M
P
E
T
È
N
C
I
E
S
B
À
S
I
Q
U
E
S
Criteris d’avaluació
26
Les programacions de centre
• Referents:
• Currículums prescrits i Projecte educatiu
• Presa de decisions:
• Selecció, distribució, concreció i seqüenciació dels objectius,
continguts i criteris d’avaluació.
• Metodologia, activitats i materials didàctics.
• Organització i gestió d’aula (espais, temps i agrupaments)
• Avaluació
• Utilitat:
• Seguiment dels aprenentatges i de l’adquisició de les competències
• Establir connexions entre les matèries
• Garantir la continuïtat educativa
27
Models per les programacions anuals
28
Programació de les unitats didàctiques
o projectes
Títol i justificació de la unitat o projecte
Durada i distribució temporal i àrees relacionades
Objectius d’aprenentatge
Competències bàsiques
Continguts
Criteris d’avaluació
Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i
d’avaluació
Altres (reflexions sobre la pràctica)
29
Models d’unitat didàctica o de programació
GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR PROFESSOR/A
ÀREES TÍTOL
OBJECTIUS D’APRENENTATGE COMPETÈNCIES BÀSIQUES CRITERIS D’AVALUACIÓ
1
2
A.
3
4
5
B.
C.
CONTINGUTS
SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA
DESCRIPCIÓ ACTIVITATS MATERIALS
RECURSOS
ORG.
SOCIAL
TEMPS ATENCIO
DIVERSITAT
AVALUACIÓ
CRITERI
EXPLORACIÓ
INTRODUCCIÓ
ESTRUCTURACIÓ
APLICACIÓ
SÍNTESI
30
Com seleccionar i concretar els continguts
nuclears en les programacions d’aula?
l’ enfocament disciplinari
o la lògica de la ciència
La selecció dels contingutsLa selecció dels continguts
es pot fer
a partir de segons a partir de
els problemes socials
rellevants
els interessos de
l’ alumnat
és recomanable que la
presentació i el disseny
dels continguts
és recomanable que la
presentació i el disseny
dels continguts
però
però però
es problematitzi es contextualitzi
31
Fases didàctiques de les activitats
concret
abstracte
Font: JORBA, J. I CASELLES, E. (1996) La regulació i autoregulació dels aprenentatges ICE-UAB
Exploració d’idees
prèvies
1
Introducció de nous
conceptes o
procediments
2
Estructuració dels
coneixements
3
Aplicació del
coneixement
4
32
Reflexió sobre les activitats
Faciliten que l’alumnat treballi de forma autònoma i amb responsabilitat ?
Fan que l’alumnat reflexioni sobre el que fa, ho raoni i ho comuniqui ?
Permeten que l’alumnat doni respostes obertes, plantegi dubtes per anar
reelaborant el coneixement, i sigui conscient que està aprenent ?
Fan que l’alumnat treballi en situacions on pugui aplicar amb eficàcia allò
que aprèn, que transfereixi els seus aprenentatges a l’anàlisi i la resolució
de noves situacions i posi en pràctica els valors i les normes de
convivència ?
Complementen el treball individual i el cooperatiu, facilitant que els
companys i companyes s’ajudin entre si ?
Presenten diferents graus de complexitat ?
33
Els projectes com a espais d’aprenentatge
per competències
Els espais interdisciplinaris permeten tenir
un visió general de l’adquisició de les CB,
especialment de les més transversals.
L’aprenentatge globalitzat de continguts
demana espais on conflueixin les
diferents disciplines, que forcin a aplicar
coneixements obtinguts en contextos
diversos.
Els projectes interdisciplinaris (EP), els
treballs de síntesi i projectes de recerca
(ESO) són espais naturals, però no
exclusius per a l’adquisició de CB.
34
Característiques d’un bon projecte
ES TREBALLEN LES CB PERQUÈ:
El punt de partida se centra en la resolució d’un problema o incògnita.
El treball personal i cooperatiu prenen protagonisme (competències
personals i socials).
Té el recorregut propi d’una activitat de recerca o “problematitzada”.
Hi ha un transvasament més fluid dels coneixements adquirits de forma
compartimentada en les disciplines tradicionals
L’alumnat copsa la funcionalitat d’allò après.
Es potencien les habilitats comunicatives bàsiques.
DEMANA:
Visualització dels continguts curriculars que hi ha al darrere.
Claredat en els objectius plantejats i en els nous coneixements que
adquirirà l’alumnat (no quedar-se al nivell de “l’activitat per l’activitat”).
35
Elements a tenir en compte a l’hora de
dissenyar projectes d’EDP?
• Encaix en el currículum escolar:
• adequació als continguts i objectius escolars
• adequació als nivells educatius als que s’adrecen
• adaptació a la singularitat i projecte educatiu del centre
• Encaixi amb l’aposta metodològica de les CB (integradores,
actives...) i que aportin novetats a la perspectiva escolar
habitual.
• Fer propostes comprensives que alhora tinguin en compte la
diversitat de nivells d’aprenentatge a l’aula.
36
L’aprenentatge-servei, una metodologia
innovadora
• La filosofia de l’APS (aprendre alhora que es fa un servei
comunitari) coincideix amb les finalitats d’una EpC activa i
dels PEE.
• Les entitats socials del territori poden construir projectes
sostenibles d’APS amb les escoles, les institucions i altres
(treball en xarxa o partenariat).
• Múltiples àmbits del servei: medi ambient, memòria històrica,
patrimoni, participació ciutadana, solidaritat, cooperació, etc.
37
Per a saber més sobre currículum per
competències i accedir a diferents
materials orientatius:
http://www.xtec.cat/edubib
1 de 37

Recomendados

CompetènciesCompetències
CompetènciesDavid Heras
825 vistas6 diapositivas
Eines Col·laborativesEines Col·laboratives
Eines Col·laborativesaprenents
311 vistas19 diapositivas
Cbcapsestudiprimaria[1]Cbcapsestudiprimaria[1]
Cbcapsestudiprimaria[1]hospitaletcrp
529 vistas19 diapositivas
Cosmo caixaCosmo caixa
Cosmo caixaRobert Muñoz
494 vistas25 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente(20)

Aprenents de psicòleg versió finalAprenents de psicòleg versió final
Aprenents de psicòleg versió final
Albert Viaplana229 vistas
Aprenents de psicòlegAprenents de psicòleg
Aprenents de psicòleg
Albert Viaplana425 vistas
Competencies bàsiquesCompetencies bàsiques
Competencies bàsiques
David Heras48.8K vistas
CompetèNcies Clau Al Ges Josep Vidal úLtim (CòPia Per Impressió)CompetèNcies Clau Al Ges Josep Vidal úLtim (CòPia Per Impressió)
CompetèNcies Clau Al Ges Josep Vidal úLtim (CòPia Per Impressió)
Servei d'Ordenació Curricular d'Educació d'Adults / Departament d'Ensenyament / Generalitat de Catalunya8.9K vistas
LlenguaMÀTICLlenguaMÀTIC
LlenguaMÀTIC
dolors121.5K vistas
Menorca2008 FinalMenorca2008 Final
Menorca2008 Final
jesteveg8.2K vistas
Aportacions Dels EstudiantsAportacions Dels Estudiants
Aportacions Dels Estudiants
RoserCanals593 vistas
Reflexió sobre el marc educatiu.Reflexió sobre el marc educatiu.
Reflexió sobre el marc educatiu.
Patricia Monty449 vistas
Una escola per a tothomUna escola per a tothom
Una escola per a tothom
vickyalqueza615 vistas
Power Point NESE IIPower Point NESE II
Power Point NESE II
Silvia Villalonga Olives930 vistas
Badalona Gener08Badalona Gener08
Badalona Gener08
mfolguer342 vistas
Competències bàsiques a secundàriaCompetències bàsiques a secundària
Competències bàsiques a secundària
Josep Bargalló Valls7.3K vistas
Aplicació de les tic a l’aulaAplicació de les tic a l’aula
Aplicació de les tic a l’aula
Carmen Silvestre Arnandis383 vistas
Com motivar els alumnes?Com motivar els alumnes?
Com motivar els alumnes?
PERE MARQUES3.5K vistas
Educar en la diversitatEducar en la diversitat
Educar en la diversitat
Ricard Marrugat Ber280 vistas
Ppt tic i educacióPpt tic i educació
Ppt tic i educació
immavallse246 vistas
Jornades educació alziraJornades educació alzira
Jornades educació alzira
JOSEP VICENT BATALLER198 vistas
Unitat didactica Versió llargaUnitat didactica Versió llarga
Unitat didactica Versió llarga
Laia Font Fernandez6.2K vistas

Similar a Competències bàsiques, Educació per a la Ciutadania (EpD-Pau-DDHH) i Curriculum Escolar

competències bàsiquescompetències bàsiques
competències bàsiquesCRP del Tarragonès
1.3K vistas43 diapositivas
Competencies I Ed. FíSicaCompetencies I Ed. FíSica
Competencies I Ed. FíSicaUll Esportiu
890 vistas38 diapositivas

Similar a Competències bàsiques, Educació per a la Ciutadania (EpD-Pau-DDHH) i Curriculum Escolar(20)

Competències bàsiques. breu i clarCompetències bàsiques. breu i clar
Competències bàsiques. breu i clar
Beatriz Comella722 vistas
competències bàsiquescompetències bàsiques
competències bàsiques
CRP del Tarragonès1.3K vistas
Presentació CompetèNcies BàSiques PrimàRiaPresentació CompetèNcies BàSiques PrimàRia
Presentació CompetèNcies BàSiques PrimàRia
Àngels Miret Rial4.5K vistas
Competencies I Ed. FíSicaCompetencies I Ed. FíSica
Competencies I Ed. FíSica
Ull Esportiu890 vistas
El centroEl centro
El centro
jesteveg2K vistas
Presentacio GuiaPresentacio Guia
Presentacio Guia
Nuria de Salvador282 vistas
Li Cs Sant AdriàLi Cs Sant Adrià
Li Cs Sant Adrià
Conxita Ricarte Fillola251 vistas
CompetèNcies BàSiques. Breu I ClarCompetèNcies BàSiques. Breu I Clar
CompetèNcies BàSiques. Breu I Clar
xavier suñé1.7K vistas
Sessio1Sessio1
Sessio1
Manuela Rubio6.3K vistas
Servei comunitari 03 11.14Servei comunitari 03 11.14
Servei comunitari 03 11.14
Servei Educatiu469 vistas
Projecte educatiu cicle mitjà (2008)Projecte educatiu cicle mitjà (2008)
Projecte educatiu cicle mitjà (2008)
vanegilsacristan19761.7K vistas
Jfmrppv 2015Jfmrppv 2015
Jfmrppv 2015
acaturla163 vistas
Disseny Curricular Loe1Disseny Curricular Loe1
Disseny Curricular Loe1
Ensenyament. Generalitat de Catalunya.384 vistas
Disseny Curricular Loe[1]Disseny Curricular Loe[1]
Disseny Curricular Loe[1]
Manuela Rubio635 vistas
nous curriculums - salounous curriculums - salou
nous curriculums - salou
atallada571 vistas
Competències i EpDCompetències i EpD
Competències i EpD
Edualter290 vistas

Último

Pràctica 1.pdfPràctica 1.pdf
Pràctica 1.pdfRaulGomez822561
24 vistas6 diapositivas
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
7 vistas48 diapositivas
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdfSuperAdmin9
13 vistas5 diapositivas
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
8 vistas98 diapositivas

Último(8)

Pràctica 1.pdfPràctica 1.pdf
Pràctica 1.pdf
RaulGomez82256124 vistas
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
MARIBEL SOSPEDRA56 vistas
16/11/2023 Què passa al món?.pdf16/11/2023 Què passa al món?.pdf
16/11/2023 Què passa al món?.pdf
RaulGomez82256158 vistas
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24
zerlaparellada7 vistas
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdf
SuperAdmin913 vistas
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICA
Lasilviatecno 8 vistas
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdf
RaulGomez82256142 vistas
Reflexió personal.pdfReflexió personal.pdf
Reflexió personal.pdf
RaulGomez82256147 vistas

Competències bàsiques, Educació per a la Ciutadania (EpD-Pau-DDHH) i Curriculum Escolar

 • 1. ESCOLA D’ESTIU ROSA SENSAT Barcelona, 8 de juliol de 2010 COMPETÈNCIES BÀSIQUES, EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA (EpD-pau-DDHH) I CURRICULUM ESCOLAR
 • 2. 2 Objectius de la sessió L’EdP, la pau i els drets humans (Educació per a la ciutadania) en el currículum per competències. La programació d’un projecte (curs, crèdit, unitat didàctica) d’EDP-pau-drets humans.
 • 3. 3 A partir de quina lògica ensenyem i a partir de quina lògica aprenen els alumnes? Què necessita aprendre l’alumnat? Per què hauria de voler aprendre l’alumnat? Tot el que li ensenyem és rellevant? Com construeix l’alumnat els aprenentatges? Sota quina lògica ho fa? Quina part de la informació rebuda es processa i pot ser utilitzada més endavant per seguir aprenent?
 • 4. 4 Com han de ser els coneixements escolars en el món d’avui? Tenen validesa universal? Són immutables? Són objectius? Són relatius? Són asèptics? Són neutrals? Es presten a qualsevol interpretació? Hi podem donar una intenció ideològica? Donen respostes als problemes plantejats al món?
 • 5. 5 La natura del coneixement Tot coneixement científic és un producte social (relativitat del coneixement. En conseqüència, és una interpretació “inacabada”, sotmesa a discussió permanent. Això no obstant, el discurs científic consensuat és el que hem de prendre com a paradigma, recolzat en raons i obert al diàleg. Hem de confrontar-lo amb el que l’alumnat sap o creu que sap.
 • 6. 6 Com s’aprèn? Base socioconstructivista: l’aprenentatge esdevé significatiu quan connecta amb allò que l’alumne sap. Aquest procés intern és simultani al procés social de confrontació de les pròpies idees amb les dels altres (companys/es i docents).
 • 7. 7 Ensenyar a partir de la lògica de qui aprèn demana... Seleccionar els continguts objecte d’aprenentatge a partir del discurs científic i dels interessos de l’alumnat. Convertir aquests continguts en objectes d’ensenyament- aprenentatge aplicant les metodologies adients. Ajudar a l’alumnat a reconstruir el coneixement partint del que sap i en interacció amb els altres.
 • 8. 8 Per a què ensenyar? Perquè l’alumnat reprodueixi uns continguts donats (i no d’altres)? Perquè l’alumnat usi els coneixements per entendre el món que l’envolta i que el que aprèn li possibiliti seguir aprenent?
 • 9. 9 Les competències bàsiques com a marc de referència curricular Faciliten la integració i interacció dels coneixements. Donen funcionalitat als aprenentatges. Potencien l’autonomia personal. Fan centrar l’ensenyament en la lògica de qui aprèn. Fan reflexionar sobre el propi aprenentatge. Proporcionen les eines necessàries per entendre el món i ser capaç d’intervenir activament i crítica en una societat plural, diversa i en canvi continu. Donen coherència al compartimentat procés educatiu.
 • 10. 10 Quines competències bàsiques? Capacitats (educació infantil) Competencias bàsiques (educació primària i ESO)
 • 11. 11 Desenvolupament del currículum per competències Objectius d’etapa Competències bàsiques Objectius àrees - matèries À R E E S Programació
 • 12. 12 Què implica un ensenyament per competències ? FER UN ENSENYAMENT CENTRAT EN L’ALUMNAT: Subratllar el caràcter funcional dels continguts i exercitar l’alumnat en l’aplicació d’allò après. Procurar que l’alumnat prengui consciència de com aprèn els continguts i els aplica amb eficàcia, i que el que aprèn li serveix per seguir aprenent. Mostrar les relacions entre els sabers i les destreses dels diferents àmbits del coneixement i esperonar l’alumnat a transvasar coneixements entre àrees. Fer palesa la dimensió moral i social de qualsevol aprenentatge i activitat escolar. Afavorir la convivència i el treball cooperatiu.
 • 13. 13 Ajudem al desenvolupament de les CB quan fem que l’alumnat treballi: en situacions on pugui aplicar allò que aprèn, en contextos diferents i en relació a qüestions diverses, preferentment significatives i funcionals, reflexionant sobre el que fa, comunicant-ho, amb creativitat i iniciativa i en equip, col·laborant i desenvolupant activitats socials.
 • 14. 14 Espais per tractar l’EpD (EpC) a l’escola Àrees i matèries afins: • Educació per a la ciutadania (EP i ESO) • Coneixement del medi (EP), Ciències socials (ESO), Ciències experimentals (ESO), etc. • Matèries optatives (ESO) i espais alternatius a la religió. Tutories (EP i ESO) Espais transversals del centre: • Projecte interdisciplinari (EP) • Treball de síntesi i projecte de recerca (ESO) Activitats, projectes i programes complementaris del centre
 • 15. 15 L’educació per a la ciutadania, quelcom més que una matèria Formar persones capaces d’assumir els seus drets i exercir els seus deures com a ciutadans i ciutadanes. Canvi de rol de l’escola: de “simplement” ensenyar a educar per assolir la competència social i ciutadana. Praxis: la ciutadania s’aprèn exercint-la. Una nova matèria per si sola no contribuirà a la funció educativa prioritària de l’escola, però podem aprofitar el que significa disposar d’aquest espai específic.
 • 16. 16 Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania (EP i ESO) EDUCACIÓ PRIMÀRIA Educació per al Desenvolupament Personal i la Ciutadania Objectius d’etapa Aplicació a tota l’etapa des del marc general del centre Educació per a la Ciutadania i Drets Humans Continguts específics Aplicació al cicle superior (10-12 anys) 35 hores EDUCACIÓ SECUNDÀRIA Educació per al Desenvolupament Personal i la Ciutadania Objectius d’etapa Aplicació a tota l’etapa des del marc general del centre Educació per a la Ciutadania i Drets Humans Continguts específics Aplicació a 3r d’ESO (15 anys) 35 hores Educació eticocívica Continguts específics Aplicació a 4rt d’ESO (16 anys) 35 hores
 • 17. 17 Competència social i ciutadana Capacitat per comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic basat en els valors i pràctiques democràtiques, i exercir la ciutadania, actuant amb criteri propi, contribuint a la construcció de la pau i la democràcia, i mantenint una actitud constructiva, solidària, responsable davant el compliment dels drets i obligacions cívics i respectuosa amb la diversitat. Habilitats socials i de convivència i coeducació Participació i exercici de la ciutadania en una societat plural Comprensió de la realitat social actual Elaboració de projectes d’acompanyament per a alumnat nouvingut. Identificació dels principals mecanismes de participació ciutadana a nivell global i local (visita a l’ajuntament, a la seu d’una corporació, etc.) Identificació i rebuig de situacions d’incompliment dels drets de la infància a partir de l’estudi de casos. Identificació d’homes i dones (passats i presents) que siguin models de superació d’estereotips de gènere, culturals i socials. Debat sobre un problema de l’entorn social, simulant un procés de discussió en el que estan implicats agents socials amb diferents punts de vista. ............................
 • 18. 18 Opció més avantatjosa: que la imparteixi un professor/a del mateix equip docent. A l’educació primària, pot ser qualsevol mestre/a del grup. En el cas de 3r d’ESO, la normativa assigna prioritàriament la impartició de la matèria al professorat de ciències socials (geografia i història, filosofia), però també pot ser el tutor/a del grup o altres que tinguin experiència. En el cas de 4rt d’ESO, la normativa assigna la matèria prioritàriament al professorat de filosofia, però també ho pot fer el de geografia i història. Quin professoratQuin professorat??
 • 19. 19 Continguts presentats en tres grans àmbits: • Desenvolupament personal: ser i actuar de manera autònoma (desenvolupament personal). • Convivència i valors cívics: conviure (relacions interpersonals i convivència). • Ciutadania global: ser ciutadans i ciutadanes en un món global. No pressuposen una seqüenciació ni temporització: és el centre qui concreta la programació, selecciona els continguts i dissenya les activitats pertinents al llarg del curs. Cal contemplar les connexions amb altres matèries per tal de coordinar-se i no repetir continguts. Quins contingutsQuins continguts?? La presentació dels continguts és oberta i genèrica perquè els centres els seleccionin i en concretin l’enfocament didàctic per mitjà de: - Anàlisi de problemàtiques o estudi de casos significatius. - Comparació de situacions a diferents escales. - Lligam amb experiències d’aprenentatge-servei o projecte d’intervenció en la comunitat. - Diversificació dels materials didàctics i actuacions: combinació teoria/praxis; reflexió/acció. - Planificació d’estratègies variades d’avaluació.
 • 20. 20 Amb quines metodologies? Ús de contextos reals i propers a l’alumnat Problematització dels continguts Verbalització constant dels aprenentatges Experimentació i participació activa en contextos reals (o que ho podrien ser) Utilitat dels aprenentatges per entendre el món Fer atenció als valors que s’hi vehiculen
 • 21. 21 Percentatge estimat de retenció d’informació i de grau d’aprenentatge segons les metodologies que s’utilitzen en l’ensenyament Retenció d’informació Si s’Escolta (oral) Si es Llegeix (lectura) Si s’escolta i es veu (audiovisual) Si hi ha una demostració (observació) Si es discuteix (diàleg) Si es fa (exercici pràctic) Si s’ensenya a un altre (ensenyament) Taxa mitjana de retenció 5 % 10 % 20 % 30 % 50 % 75 % 90 % Font: National Training Laboratories Institute Bethel, Maine, USA
 • 22. 22 Com passar del currículum a les programacions? Continuació del treball desenvolupat al llarg dels últims cursos, amb la finalitat de millorar les propostes curriculars i els aprenentatges de l’alumnat Tasca progressiva durant els cursos d’implantació. Una vegada completada s’ha de revisar i avaluar periòdicament i sistemàticament Diferents nivells de presa de decisions (normativa, centre, aula). Cal afavorir la interrelació i la coherència vertical i horitzontal dels currículums, el treball en equip i la coordinació La concreció dels currículums de centre forma part del projecte educatiu. Aquest ha de recollir els valors, els objectius i les prioritats d’actuació. La revisió i actualització de les programacions és també una oportunitat per actualitzar els projectes educatius
 • 24. 24 Nivells de concreció de les programacions PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE PROGRAMACIÓ ANUAL (ÀREES, MATÈRIES, CICLES I CURSOS, PROJECTES O ÀMBITS) UNITATS DIDÀCTIQUES
 • 25. 25 Els components de la programació PER A QUÈ ENSENYEM? QUÈ ENSENYEM? QUAN I COM ENSENYEM? PER A QUÈ, QUAN I COM AVALUEM? Objectius Continguts Seqüència didàctica Metodologia C O M P E T È N C I E S B À S I Q U E S Criteris d’avaluació
 • 26. 26 Les programacions de centre • Referents: • Currículums prescrits i Projecte educatiu • Presa de decisions: • Selecció, distribució, concreció i seqüenciació dels objectius, continguts i criteris d’avaluació. • Metodologia, activitats i materials didàctics. • Organització i gestió d’aula (espais, temps i agrupaments) • Avaluació • Utilitat: • Seguiment dels aprenentatges i de l’adquisició de les competències • Establir connexions entre les matèries • Garantir la continuïtat educativa
 • 27. 27 Models per les programacions anuals
 • 28. 28 Programació de les unitats didàctiques o projectes Títol i justificació de la unitat o projecte Durada i distribució temporal i àrees relacionades Objectius d’aprenentatge Competències bàsiques Continguts Criteris d’avaluació Desenvolupament de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació Altres (reflexions sobre la pràctica)
 • 29. 29 Models d’unitat didàctica o de programació GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR PROFESSOR/A ÀREES TÍTOL OBJECTIUS D’APRENENTATGE COMPETÈNCIES BÀSIQUES CRITERIS D’AVALUACIÓ 1 2 A. 3 4 5 B. C. CONTINGUTS SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA DESCRIPCIÓ ACTIVITATS MATERIALS RECURSOS ORG. SOCIAL TEMPS ATENCIO DIVERSITAT AVALUACIÓ CRITERI EXPLORACIÓ INTRODUCCIÓ ESTRUCTURACIÓ APLICACIÓ SÍNTESI
 • 30. 30 Com seleccionar i concretar els continguts nuclears en les programacions d’aula? l’ enfocament disciplinari o la lògica de la ciència La selecció dels contingutsLa selecció dels continguts es pot fer a partir de segons a partir de els problemes socials rellevants els interessos de l’ alumnat és recomanable que la presentació i el disseny dels continguts és recomanable que la presentació i el disseny dels continguts però però però es problematitzi es contextualitzi
 • 31. 31 Fases didàctiques de les activitats concret abstracte Font: JORBA, J. I CASELLES, E. (1996) La regulació i autoregulació dels aprenentatges ICE-UAB Exploració d’idees prèvies 1 Introducció de nous conceptes o procediments 2 Estructuració dels coneixements 3 Aplicació del coneixement 4
 • 32. 32 Reflexió sobre les activitats Faciliten que l’alumnat treballi de forma autònoma i amb responsabilitat ? Fan que l’alumnat reflexioni sobre el que fa, ho raoni i ho comuniqui ? Permeten que l’alumnat doni respostes obertes, plantegi dubtes per anar reelaborant el coneixement, i sigui conscient que està aprenent ? Fan que l’alumnat treballi en situacions on pugui aplicar amb eficàcia allò que aprèn, que transfereixi els seus aprenentatges a l’anàlisi i la resolució de noves situacions i posi en pràctica els valors i les normes de convivència ? Complementen el treball individual i el cooperatiu, facilitant que els companys i companyes s’ajudin entre si ? Presenten diferents graus de complexitat ?
 • 33. 33 Els projectes com a espais d’aprenentatge per competències Els espais interdisciplinaris permeten tenir un visió general de l’adquisició de les CB, especialment de les més transversals. L’aprenentatge globalitzat de continguts demana espais on conflueixin les diferents disciplines, que forcin a aplicar coneixements obtinguts en contextos diversos. Els projectes interdisciplinaris (EP), els treballs de síntesi i projectes de recerca (ESO) són espais naturals, però no exclusius per a l’adquisició de CB.
 • 34. 34 Característiques d’un bon projecte ES TREBALLEN LES CB PERQUÈ: El punt de partida se centra en la resolució d’un problema o incògnita. El treball personal i cooperatiu prenen protagonisme (competències personals i socials). Té el recorregut propi d’una activitat de recerca o “problematitzada”. Hi ha un transvasament més fluid dels coneixements adquirits de forma compartimentada en les disciplines tradicionals L’alumnat copsa la funcionalitat d’allò après. Es potencien les habilitats comunicatives bàsiques. DEMANA: Visualització dels continguts curriculars que hi ha al darrere. Claredat en els objectius plantejats i en els nous coneixements que adquirirà l’alumnat (no quedar-se al nivell de “l’activitat per l’activitat”).
 • 35. 35 Elements a tenir en compte a l’hora de dissenyar projectes d’EDP? • Encaix en el currículum escolar: • adequació als continguts i objectius escolars • adequació als nivells educatius als que s’adrecen • adaptació a la singularitat i projecte educatiu del centre • Encaixi amb l’aposta metodològica de les CB (integradores, actives...) i que aportin novetats a la perspectiva escolar habitual. • Fer propostes comprensives que alhora tinguin en compte la diversitat de nivells d’aprenentatge a l’aula.
 • 36. 36 L’aprenentatge-servei, una metodologia innovadora • La filosofia de l’APS (aprendre alhora que es fa un servei comunitari) coincideix amb les finalitats d’una EpC activa i dels PEE. • Les entitats socials del territori poden construir projectes sostenibles d’APS amb les escoles, les institucions i altres (treball en xarxa o partenariat). • Múltiples àmbits del servei: medi ambient, memòria històrica, patrimoni, participació ciutadana, solidaritat, cooperació, etc.
 • 37. 37 Per a saber més sobre currículum per competències i accedir a diferents materials orientatius: http://www.xtec.cat/edubib