Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Rainer Olt. Ühtne euromaksete piirkond (SEPA) ja muutused Eesti maksekeskkonnas

408 visualizaciones

Publicado el

Eesti Panga makse- ja arveldussüsteemide osakonna juhtivspetsialisti Rainer Olti ettekanne Eesti maksekeskkonnast Äripäeva portaali raamatupidaja.ee korraldataval seminaril, mis käsitles maksekeskkonna muudatusi 2014. aastal. 11.06.2013

Publicado en: Economía y finanzas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Rainer Olt. Ühtne euromaksete piirkond (SEPA) ja muutused Eesti maksekeskkonnas

 1. 1. Ühtne euromaksete piirkond (SEPA) jamuutused Eesti maksekeskkonnas1Rainer OltMakse- ja arveldussüsteemide osakondEesti Pank11.06.2013
 2. 2. SEPA eesmärk• Konkurentsivõimeline ja uuenduslik jaemakseteenuse turg– soodsamad maksevõimalused– tõhusamad tooted– parem kvaliteet• Ühtsed makselahendused üle Euroopa– 1+1 ehk üks pangakonto ja üks pangakaart
 3. 3. SEPA Eestis• SEPA tingimustele vastavate makseviiside kasutuselevõtt Eestis ontoimunud järk-järgult:– ELiga liitumine 2004 → EU makse– euro kasutuselevõtmine 2011 → EU makse hind = kodumaine– SEPAle üleminek 2014 → kodumaine = SEPA makse• Muudatuste positiivsed mõjud:SEPAmaksekorraldused• Võrreldes krooni ajaga on eestimaalased hinnanguliseltsäästnud kahe aastaga ligi 15 miljonit eurot.• Riigisisesed ja piiriülesed maksed on sama lihtsad jamugavad.• Piiriülesed maksed on kiiremad.SEPAotsekorraldused• Võimalus tasuda piiriüleselt tarbitud toodete/teenusteeest oma Eestis asuvalt pangakontolt.• Maksjate turvalisus on tagatud.
 4. 4. Eesti maksekeskkond peale SEPA-leüleminekutPraegu TulevikusRiigisiseselt:• maksekorraldus• pangasisene ja pankadevahelineotsekorraldus• e-arve kliendi internetipangas + ühekordnemaksekorraldusPiiriüleselt:• SEPA maksekorraldus• Otsekorralduse ja e-arve osas pole lahendustRiigisiseselt:• SEPA maksekorraldused• pangasisene ja pankadevaheline e-arvepüsimakseteenus = e-arve internetipangas +soovi korral automaatne SEPA maksekorraldusPiiriüleselt:• SEPA maksekorraldus• SEPA otsekorraldusIBAN ehk rahvusvahelinekontonumberIBAN ehkrahvusvaheline kontonumber
 5. 5. Ülevaade Euroopa Keskpanga esimesest SEPA-leülemineku raportist ja Eesti hetkeseisust5
 6. 6. Üleminek SEPA maksekorraldustele• Praegu vastavad kogu Eesti makseliiklusest SEPA tingimustele ainult piiriülesedeuromaksed Euroopa majanduspiirkonnas. Pärast 1. veebruari 2014 muudetakse kõikmaksekorraldused vastavaks SEPA tingimustele6
 7. 7. Koondpilt - hinnang lähtudes EKP raportist• EKP raportis on fooritulede põhimõttel antud hinnanguid turuosalisteettevalmistatuse kohta:– roheline – ettevalmistused on edukalt lõpetatud ja üleminekugajõutakse õigeaegselt valmis;– kollane – ettevalmistused käivad ja üleminekuga jõutakse õigeaegseltvalmis;– punane – ettevalmistustega ei ole alustatud ja/või üleminekuga eijõuta õigeaegselt valmis.7
 8. 8. Foorituled – hinnang pankade, ettevõtete jaavaliku sektori asutuste ettevalmistatuse kohtaPangadEttevõttedAvaliku sektoriasutused8
 9. 9. Selleks, et üleminek SEPA-le toimuks õigeaegselt,soovitab eurosüsteem raportis järgnevat:• Pangad peaksid juba 2013 teise kvartali lõpuks võimaldama klientidel(ettevõtetel ja avaliku sektori asutustel) soovi korral testida SEPA tingimustelevastavate maksete tegemist.• Ettevõtted ja avaliku sektori asutused peaksid SEPA-le ülemineku planeerimajuba 2013 kolmanda kvartali lõpuks, et vältida võimalikke riske ja takistusi, misvõivad liiga hilisel migratsioonil ette tulla.– n IT ettevõtted ei suuda arendusi õigeaegselt teostada, sest nõudlus on liiga suur; pangad ei suuda vajaminevaidtestimisi suure mahu tõttu õigeaegselt läbi viia• Otsekorralduste osas peaksid riigid 2013 kolmanda kvartali lõpuks vähemalt50% ulatuses üle minema SEPA otsekorraldustele. Riikides, kus tuleb mandaadidtäielikult ringi teha (sh anda mandaatide haldamise kohustus ettevõtetele),tuleks samaks ajaks migreerida ca 1/3.– Lisaks oma süsteemide/kanalite uuendamisele, peaksid pangad SEPA otsekorralduste osas tegema selgitustööd lõpp-tarbijatele (ja ka ettevõtetele). SEPA otsekorralduste puhul peavad klienti kaitsvad meetmed (otsekorralduseperioodilisus, limiit, must nimekiri) olema rakendatud 1. veebruariks 2014.• Täiendavalt lubab eurosüsteem rohkem panustada, et tõsta oluliste osapoolteteadlikkust.9
 10. 10. Eesti maksekeskkonna üleminek SEPA-leülevaade hetkeseisust (31.03.2013)• Eestis saavad pangad SEPA-le üleminekuks tarvilike muudatustega valmis 1.veebruariks 2014.• Eesti kasutab aastast üleminekuperioodi (1. veebruarini 2015 võimalusega sedavajadusel 12 kuu võrra pikendada). Sel ajal võivad pangad pakkuda tarbijatele(IBAN-ile üleminek) ja ettevõtetele (ISO 20022 XML formaadi kasutuselevõtt)maksete teisendamisteenuseid.• Eestis ei minda üle SEPA otsekorraldusele. Selle asemel hakatakse kasutama e-arvel ja SEPA kreeditkorraldusel põhinevat uut teenust (e-arve püsimakseteenus).• SEPA otsekorraldus tuuakse turule eraldi teenusena. Esialgu saavad seda kasutadavaid maksjad Euroopast ostetud toodete ja teenuste eest tasumisel.10
 11. 11. Ettevõtete ja avaliku sektori asutustehetkeolukord praegu (1)(kokkuvõte maksekeskkonna foorumi ettevalmistamisel laekunud vastustest)• Tegevuskavad ja võimekuse hindamine– Kaupmeeste Liidu ja Eesti Kindlustusseltside Liidu puhul saab hinnanguliseltöelda, et enamik liikmetest on SEPA-le üleminekuga kaasnevate muudatusteteostamiseks plaani võtnud. Sama kehtib ka Sotsiaalkindlustusameti ja EMTApuhul.– Kaubandus- ja Tööstuskoja puhul on hinnanguliselt pooled liikmed koostanud võikoostamas tegevuskava.– EVEA hinnangul on vähesed liikmed koostanud või koostamas tegevuskava.Murekoht:• Vähesed on läbi viinud muudatuste teostatavusanalüüse. Tundub, et muudatustemahtusid alahinnatakse.11
 12. 12. Ettevõtete ja avaliku sektori asutustehetkeolukord praegu (2)(kokkuvõte maksekeskkonna foorumi ettevalmistamisel laekunud vastustest)• Maksekorralduste algatamine ja vastuvõtmine – IBAN ja uuedISO sõnumiformaadid– Eesti Kindlustusseltside Liidu liikmed ja Sotsiaalkindlustusamet onpõhjalikumalt analüüsinud, mis tuleb ära teha IBANi ja formaatide kasutuselevõtmiseks ning ühendust võtnud tarkvaraarendajatega.– Kaubandus- ja tööstuskoja, EVEA ning Kaupmeeste Liidu hinnangul on ainultvähesed liikmed kaasnevate muudatuste mahukust ja mõju põhjalikumalthinnanud ning kontakteerunud tarkvaraarendajatega.Murekohad:• Pole analüüsitud, kui suured muudatused on vaja ära teha.• Ei ole läbi mõeldud, millises ajaraamis on muudatused teostatavad.• Ei saada aru, mida teha tuleb.12
 13. 13. Ettevõtete ja avaliku sektori asutustehetkeolukord praegu (3)(kokkuvõte maksekeskkonna foorumi ettevalmistamisel laekunud vastustest)• Arvete väljastamine – arvetel IBANi kuvamine– Eesti Kindlustusseltside Liidu hinnangul ei ole nende liikmetel probleemiksalates 1.2.2014 kõigil arvetel (ja mujal) ainult IBANit kuvada.– Kaupmeeste Liidu tagasiside põhjal on alates järgmisest aastast valmis ainultIBANit kuvama enamik liikmetest.– Kaubandus- ja Tööstuskoja ning EVEA liikmetest on valmis hinnanguliseltpooled.Murekohad:• Kui ettevõtted ei kuva kõikjal IBANit, siis see nö motiveerib tarbijaid kasutamasiseriiklikku kontonumbrit. IBANi kasutamine kõikjal on eelduseks, et siseriiklikukontonumbri kasutamise harjumus võrdlemisi kiirelt ära kaoks.NB! Määruse kohaselt on ettevõtetele ainult IBANi kasutamine kohustuslik alates1.2.2014.13
 14. 14. Koondpilt - hinnang hetkeseisule Eestis(5.06.2013)• EKP raportis on fooritulede põhimõttel antud hinnanguid turuosalisteettevalmistatuse kohta:– roheline – ettevalmistused on edukalt lõpetatud ja üleminekugajõutakse õigeaegselt valmis;– kollane – ettevalmistused käivad ja üleminekuga jõutakse õigeaegseltvalmis;– punane – ettevalmistustega ei ole alustatud ja/või üleminekuga eijõuta õigeaegselt valmis.• Kokkuvõtlikult, kui Eesti kohta saaks öelda, et hinnanguliselt enamik (ca75%) ettevõtetest ja avaliku sektori asutustest on ettevalmistustegaalustanud ning jõutakse valmis õigeaegselt, siis saaks raportis kasutadakollast indikaatorit.• Praegu kaldub ettevõtete osas hinnang selgelt punase indikaatori poole,avaliku sektori asutuste puhul on olukord natuke parem.14
 15. 15. Peamised sõnumid (1)• Tuleb põhjalikult tegeleda (ka erialaliitude, foorumite, seminaride jmraames) teavitustööga, et ettevõtjad saaksid lihtsalt aru, mida peab SEPA-le üleminekuks ära tegema.– Pangad teevad oma klientidele juba praegu teavitustööd;– täiendavalt on foorumi raames koostatud üldine ettevõtjatelemõeldud check-list ja abivahend.• SEPA-le üleminekut ei tohi alahinnata. Muudatuste rakendamine võtabaega ja viimasel hetkel tegutsemine võib tekitada ebamugavusi.– N: kui ei saada õigeaegselt valmis, siis tuleb ettevõtjal kõikmaksekorraldused sisestada ükshaaval internetipanga vahendusel.• Aega on vähe – jäänud veel 234 päeva! IBANi kasutusele võtminepuudutab kõiki ettevõtteid, äri- ja raamatupidamistarkvara uuendamisevajadus sõltub ettevõttest.15
 16. 16. Peamised sõnumid (2)• Võtke ühendust oma äri- ja raamatupidamistarkvara haldajatega! Nemadoksavad kõige paremini öelda, mis perioodiga on võimalik muudatusedellu viia.• Tähtajad:– alates 1.2.2014 Eestis ametlikult kasutatav IBAN, ettevõtetelekohustuslik, tarbijatele kehtib paralleelkasutus kuni 1.2.2015;– pangaga liidestatud äri- ja raamatupidamistarkvara on vaja ärauuendada hiljemalt 1.2.2015.16
 17. 17. SEPA-le ülemineku abimaterjalid17
 18. 18. 18Ettevõtetele mõeldud SEPA check-list (1)Teete kõik ettevõttega seotud maksed ükshaaval, kasutadesinternetipanka?www.eestipank.ee/sepa
 19. 19. Ettevõtetele mõeldud SEPA check-list (2)19Teete kõik ettevõttega seotud maksed ükshaaval, kasutadesinternetipanka?
 20. 20. Ettevõtetele mõeldud abivahend• Annab lihtsalt ülevaate, keda muudatused puudutavad.• Selgitab üldiselt, mida on vaja teha.• Toob välja, millele on vaja tähelepanu pöörata.• Toob välja põhilised riskid, mis võivad tekkida hilisel üleminekul.• Viitab Pangaliidu kodulehel olevatele abimaterjalidele (IBAN jauued ISO 20022 XML sõnumiformaadid)20www.eestipank.ee/sepa
 21. 21. Olulisemad abimaterjalid Pangaliidu kodulehel• Pangaliidu IBAN kalkulaator – ettevõtetele ja tarbijatele siseriiklikekontonumbrite teisendamiseks• Makse algatamise ISO 20022 XML sõnumiformaadi rakendamise juhend• Kontoväljavõtte ISO 20022 XML sõnumiformaadi rakendamise juhend• IBAN teisendamise lähtekood – siseriiklike kontonumbritesuuremahuliseks teisendamiseks ettevõtte infosüsteemisTäiendavalt infoks:• E-arve ja E-arve püsimakseteenuse info – (KKK-d, kirjeldused, juhendid jm)21
 22. 22. Tänan tähelepanu eest!www.eestipank.ee/sepa;www.pangaliit.ee/et/maksefoorum;www.sepa.eu22

×