10.hayat sigortası

E
eFinanseFinans
Hayat
Sigortası
Hazırlayan: Doç.Dr.Metin COŞKUN
Hayat
Sigortası
Hayat Sigortası; önceden saptanmış bir sigorta priminin, belli
bir süre içerisinde ödenmesi karşılığında sigortalının
gelecekteki yaşam standartlarını korumasını
sağlayan, vefat, sakatlık gibi beklenmedik gelişmeler
karşısında kendisine ve sevdiklerine güvence sağlayan bir
sigorta türüdür. Sigorta konusu insan hayatı olan, genellikle
uzun vadeli menfaat veya meblağ sigortalarıdır.
Başlangıçta, hayatı sigorta konusu olan kişinin sigorta süresi
içerisinde ölmesi halinde, poliçeden yararlanan kişi veya
kişilere ya da sigortalının yasal varislerine toplu para ödenmesi
amacıyla düzenlenen hayat poliçeleri, zaman
içerisinde, kişilerin emeklilik programlarına bir destek
niteliğinde ve nihayet, yatırım amaçlı kullanılır olmuştur.
Hayat
Sigortası
Hayat sigortaları, konusu insan hayatı olan ve insanın yaşamı
boyunca karşı karşıya gelebileceği rizokoları için önlem almayı
sağlayan ve bu nedenle de çok çeşitli türleri içeren bir sigorta
dalıdır.
Hayat sigortalarında amaç, kişinin ufak tasarruflarını prim adı
altında değerlendirerek, yaşamında meydana gelebilecek bazı
olaylarda; örneğin maluliyet durumunda kişinin
kendisine, vefat durumunda ise kanuni mirasçılarına maddi
destek sağlamak ile emeklilik geliri elde edilecek dönemde
belirli bir miktar birikim sağlamaktır. Bu nedenlerle de hayat
sigortaları birikimli ve birikimsiz olarak ikiye ayrılmaktadır.
Birikimli hayat sigortalarında karşılaşılan risklere karşı teminat
ve birikim, birikimsiz hayat sigortalarında ise meydana
gelebilecek risklere karşı teminat alınabilmektedir.
Hayat
Sigortası
Hayat sigortası, insanların ölüm, maluliyet veya muayyen bir
süre sonra hayatta olmaları gibi çeşitli ihtimallerle karşı karşıya
bulunmaları dolayısıyla ortaya çıkan mali sorunlara çözüm
bulan sigorta akdidir.
İnsan ömrü bakımından kişinin karşılaştığı durum, ya
zamanından önce ölüm veya çok uzun yaşamaktır. Eğer kişi
mali kaynakları sağlayamadan artık çalışamayacak yaşa
gelmişse, bu uzun ömür onun için sadece bir sıkıntı kaynağı
olur.
Hayat
Sigortası
Sigortalıya, emeklilik geliri elde edeceği dönemde hayat
standardını düşürmeden hayatını sürdürme imkanı
sağlamak, maluliyeti halinde kendisine, ölümü halinde
ise, bakmakta olduğu aile fertlerine aynı imkanı vermek, hayat
sigortasının belli başlı varoluş nedenidir.
Toplum açısından bakıldığında, hayat sigortası bir fert ya da
grubun yaşamlarına ilişkin mali riskleri transfer ettikleri sosyal
bir araçtır. Bu transferler neticesinde bir fon birikmiş olur. Bu
tanımın iki temel unsuru vardır. Birincisi riskin fertten bir
gruba veya bir gruplar topluluğuna transferi, ikincisi ise riskin
grup üyeleri arasında paylaştırılması.
Hayat
Sigortası
Hayat sigortalarının hiçbir zaman bir zenginleşme aracı veya
bir borsa yatırımı gibi görülmemesi gerekir. Ayrıca gerek
teknik, gerekse yasal olarak hayat sigortalarının bunu
sağlaması mümkün değildir.
Hayat sigortalarının banka mevduatı ile de kıyaslanmaması
gerekir zira bankaya mevduat yatıran bir kişi hayatını
kaybettiğinde ailesi ancak bu mevduat tutarını alabilir. Halbuki
hayat sigortası yaptırmış bir kişi, ilk sigorta primini ödedikten
sonra bile vefat etse ailesi, ödenen primin kat ve kat fazlası
olan sigorta teminatını almaya hak kazanacaktır.
Hayat
Sigortası
Teminatl
arı
Hayat sigortaları, öncelikle ana teminat olan vefat teminatını
içermektedir. Vefat teminatı; sigortalının başına istenmeyen bir
olay gelmesi sonucunda, vefat etmesi durumunda devreye
girmektedir. Hayat sigortaları, sigortalının önceden belirtmiş
olduğu lehtar ya da kanuni varislerine sigorta poliçesinde
belirtilen teminatları ödeyerek mali güçlüklerin yaşanmasını
engellemektedir.
Hayat
Sigortası
Teminatl
arı
Vefat teminatının yanında ödenecek ek primlerle Kaza Sonucu
Vefat, Kaza Sonucu Maluliyet ve Kaza Sonucu Tedavi
Masrafları, Tehlikeli Hastalıklar gibi teminatlar da satın
alınabilmektedir. Söz konusu maluliyet teminatları sigortalının
bir kaza veya hastalık sonucunda çalışamayacak durumda
olması halinde devreye girmektedir. Kaza Sonucu Tedavi
Masrafları teminatı ise bir kaza sonucu sigortalının tedavisi
için gerekli masrafları karşılamaktadır. Tehlikeli Hastalıklar
teminatı ise sigortalının poliçede belirtilen tehlikeli
hastalıklardan birine yakalanması durumunda yaşam
standartlarını korumaya yardımcı olmaktadır.
Neden
Hayat
Sigortası
Yaptırmalı
yız
- Herhangi bir sakatlık durumunda hayatınızı aynı şekilde devam
ettirmenizi sağlar.
- Vefat durumunda sevdiklerinize bırakabileceğiniz parasal bir varlık
niteliği taşır.
- Eğitimini devam ettirmekte olan çocuklarınız varsa eğitimlerinin yarım
kalmamasını sağlar.
- Poliçe kapsamına giren bir kaza sonucunda ortaya çıkan yüksek tutarlı
tedavi giderlerinizin ödenmesini düşük primlerle sağlar.
- Beklenmedik bir anda tehlikeli bir hastalığa yakalanılması durumunda
kişilere finansal destek sağlar.
- Ödenen primler yürürlükteki vergi kanunlarına göre belirli miktara
kadar gelir vergisi matrahından düşülebilir.
Sigortalı,
Sigorta
Ettiren ve
Lehdar
Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye "sigortalı", prim ödemek
suretiyle sigortalının menfaatini sigortacı nezdinde sigortalayan kişiye
"sigorta ettiren" ve sigorta sözleşmesine taraf olmamakla beraber lehine
sigorta sözleşmesi yapılan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde kural
olarak sigorta tazminatını sigortacıdan isteme hakkına sahip olana da
"lehdar" denir.
Sigortalı ile sigorta ettiren aynı şahıs olabileceği gibi hayatta kalma
şartıyla yapılan sigortalarda lehdar da aynı şahıs olabilir.
Bir kimsenin hayatı, ya o kimse veya onun bilgi ve izni olmasa bile
dilediği bir veya birkaç sigortacıya çeşitli bedellerle üçüncü bir kişi
tarafından sigorta ettirilebilir, şu kadar ki, üçüncü kişinin o kimsenin
hayatının devamında maddi veya manevi menfaatinin bulunması
sigortanın geçerliliği için şarttır.
Sigortanı
n Konusu
Sigortacı, bu sigorta ile bir kimsenin belirli bir süre içinde veya
sözleşmede belirtilen şart ve haller içinde ölümü veya o kimsenin
sözleşmede belirtilen belli bir süreden fazla yaşaması ihtimalini ya da
her iki ihtimali beraber sigorta edebilir.
Ancak, küçüklerin, mahcurların veya mümeyyiz olmayanların ölümünü
şart koyarak sigorta etmek bâtıl, bunların hayatı üzerine sigorta yapmak
geçerlidir.
Her iki halde de ölüm gerçekleşirse sigortanın ölüm tarihindeki riyazi
ihtiyatı ödenir.
Bu genel şartlara göre riyazi ihtiyat ödenmesi gereken hallerde varsa kar
payı da ödenir.
Teminat
Dışında
Kalan
Haller
Sigortalı,sigortacıyı haberdar etmeksizin ticari ve hava hatları üzerinde
yolcu nakline ruhsatlı işletmelerin uçak veya herhangi bir hava gemisinde
ancak, yolcu sıfatıyla seyahat edebilir. Hayatı sigortalanan kişinin ölümü
yolcu sıfatı dışında havada yapılan yolculuklar esnasında olursa, şirket
yalnız riyazi ihtiyatı ödemekle yükümlüdür; ölüm tazminatı ödenmez.
Sigortalı, intihar veya intihara teşebbüs sonucunda öldüğü
takdirde, sigortalının intiharı anında akli melekeleri ne olursa
olsun, sigortacı sigortanın o andaki riyazi ihtiyatını öder. Aksine bir
sözleşme ile süre kısaltılmış olmadıkça sigortalı aralıksız olarak en az üç
yıl devam etmiş bulunuyorsa, sigortacı sigorta teminatının tamamını
ödemekle yükümlüdür.
Sigortadan faydalanan kimse hayatı üzerine sigorta yapmış olanı
öldürmüş veya onun öldürülmesinde herhangi bir şekilde suç ortaklığı
etmişse sigorta bedelinden mahrum kalır ve bu bedel ölenin mirasçılarına
ait olur.
Teminat
Dışında
Kalan
Haller
Sigortadan faydalanan kimse hayatı üzerine sigorta yapmış olanı
öldürmüş veya onun öldürülmesinde herhangi bir şekilde suç ortaklığı
etmişse sigorta bedelinden mahrum kalır ve bu bedel ölenin mirasçılarına
ait olur.
Aksi sözleşme ile kararlaştırılmadıkça, sigorta savaş halinde geçerli
değildir. Ancak sigortalı savaş esnasında ve savaş hareketleri dolayısıyla
ölürse, ölüm tarihindeki matematik karşılıklar, ödeme tarihine kadar
geçecek süreye ait teknik faizleriyle birlikte hak sahiplerine ödenir.
Sigortalı aksine bir sözleşme olmadığı sürece, AIDS nükleer, biyolojik ve
kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin
açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj veya tedavi
amaçlı olanlar hariç nükleer rizikolar sonucu ölürse,sigortacı, yalnız
riyazi ihtiyatı ödemekle yükümlüdür.
Sigortanı
n
Başlangı
cı, Sonu
ve
Coğrafi
Sınırı
Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde,
aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00'de başlar ve
öğleyin saat 12.00'de ve her halükârda rizikonun gerçekleşmesiyle sona
erer.
Bu sigorta dünyanın her yerinde geçerlidir.
Hayat
Sigortası
RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE HAK
SAHİPLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Hak sahipleri, rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren durumu beş gün içinde sigortacıya
bildirmek zorundadırlar. Hak sahipleri, poliçeden doğan haklarını talep edebilmek için, aşağıdaki yazılı
belgeleri, masrafı kendilerine ait olmak üzere temin ederek sigortacıya verir.
A- Sigorta poliçesi, (kaybı halinde sigortalı veya hak sahibinden alınacak imzalı beyan yeterlidir),
B- Nüfus idaresi tarafından verilecek tasdikli ve vukuatlı nüfus kayıt örneği,
C- Gerekirse ölüm nedenini açıklayan doktor raporu veya gömme izni,
D- Gaiplik halinde mahkemeden alınacak olan gaiplik kararı,
E- Lehdar tayin edilmediği durumlarda veraset ilâmı,
Hayat
Sigortası
RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE HAK
SAHİPLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Sigortacı, vefat rizikolarında gerekirse tazminatı kesinleştirmek için sağlık karnesi ile hastane durum raporunu
da ayrıca isteyebilir. Sigortacı talep halinde lehdar ya da sigorta ettirene tazminatın ödenmesine ilişkin olarak
aldığı belgeler karşılığında bir alındı belgesi vermek zorundadır.
Bütün belgelerin sigorta şirketine verilmesinden sonra sigortacı, sözleşme hükümlerine göre ödemesi gereken
kesinleşmiş tazminatı on gün içinde hak sahiplerine öder.
Poliçenin bulunamadığı durumlarda şirket kayıtları esas alınır.
Sadece, hayatta kalma şartıyla yapılmış olan sözleşmelerde, sözleşmede belirtilen sürenin dolması nedeniyle
yapılacak ödemelerde sadece sigorta poliçesi ve onaylı nüfus suretinin verilmesi yeterlidir.
Sigorta
Priminin
Ödenmes
i
Sigorta priminin tamamı veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk
taksit poliçenin tesliminde ve kalan taksitler de poliçede belirtilen
tarihlerde nakden ödenir.
Sigorta sözleşmesinin yapılmasına ilişkin teklifnamenin sigorta şirketine
ulaştığı tarihten itibaren (30) gün içinde ret edilmemesi halinde, sigorta
sözleşmesi yapılmış olur.
Teklif namenin verilmesi sırasında alındı belgesi karşılığında alınan
para, teklifnamenin şirketçe kabul edilmesi halinde sigorta ettirenin prim
borcuna mahsup edilir.
Hayatı sigorta olunan kimse ilk primin ödenmesinden önce ölmüş ise
sigorta hükümsüzdür.
Sigorta
Priminin
Ödenmes
i
Bir yıldan uzun süreli hayat sigortalarında sigorta ücretinin veya
taksitlere bağlanmış olduğu takdirde herhangi bir taksitinin vadesinde
ödenmemesi halinde sigortacı, sigorta ettirenin kendisine bildirmiş
olduğu son ikametgah adresine taahhütlü mektupla veya noter kanalıyla
ücret veya taksitin bir ay içinde ödenmesini aksi takdirde sigortanın
feshedilmiş olacağını ihtar eder. Bu sürenin sonunda söz konusu ücret
veya taksit ödenmemiş ise sözleşme feshedilmiş olur.
Bir yıl ve daha kısa süreli hayat sigortalarında ise, sigorta ettiren kimse
primini veya taksitlere bağlanmış olduğu takdirde herhangi bir taksitini
vadesinde ödememesi halinde temerrüde düşer ve temerrüt gününü takip
eden on beş gün içerisinde dahi sigorta ettiren prim borcunu ödemediği
takdirde bu müddetin bitiminden itibaren on beş gün süre ile sigorta
teminatı durur.
Bu sürenin sonuna kadar prim ödenmediği taktirde sigorta sözleşmesi
herhangi bir ihtara gerek kalmadan feshedilmiş olur.
Sigorta
Priminin
Ödenmes
i
Sigorta primi önceden taraflarca belirlenen vadede makbuz karşılığında
ödenir. Poliçede belirtilmek kaydıyla PTT ve diğer kişilerden alınacak
primlerin ödendiğine dair belgeler sigorta şirketi makbuzu ile eş
değerdedir.
Aksine bir sözleşmeyle süre kısaltılmış olmadıkça üç yıl geçmeden
sigorta ettiren sigortadan cayar veya taahhüdüne uymazsa verdiği primi
veya bedeli sigortacıdan talep edemez.
İlk üç senenin primleri ödendikten sonra müteakip primler ödenmeyecek
olursa poliçe feshedilmez .
Hayat
Sigortaların
da Vergi
Avantajı
Hayat Sigortaları, vergi avantajları ile desteklenmektedir.
Ücretli çalışanlar; kendileri, eş ve küçük çocuklarının birikimli hayat sigortası
poliçeleri için ödenen primlerin %50'si ile
ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve eğitim gibi diğer
hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin tamamı, aylık brüt ücretin
%15'ini ve brüt asgari ücretin toplam tutarını aşmamak kaydıyla vergi
indiriminde kullanabilir.
Serbest meslek sahipleri; kendileri, eş ve küçük çocuklarının birikimli hayat
sigortası poliçeleri için ödenen primlerin %50'si ile
ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve eğitim gibi diğer
hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin tamamını yıllık beyan edilen
gelirin %15'ini ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık toplam tutarını aşmamak
kaydıyla vergi indiriminde kullanabilirler. Mükellefin eş ve çocuklarının ayrı
beyanname vermeleri halinde, eş ve çocuklar adına ödenen prim ve katkı payları
öncelikle kendi gelirlerinden indirilecektir.
Hayat
Sigortası
Ürünleri
Birikimli Hayat Sigortası
Birikimli hayat sigortası, kişinin tasarruf yaparak kendisini ve
taşıdığı hayati riskler nedeniyle de sevdiklerini güvence altına
alan sigorta poliçeleridir.
Birikimli Hayat, Birikim ve Vefat teminatlarını kapsar.
Poliçenizde belirtilen süre sonunda oluşan birikimler tarafınıza
ödenir. Beklenmedik bir yaşam kaybı
durumundaysa, yakınlarınıza güvence sağlar.
Hayat
Sigortası
Ürünleri
Ayrıca, ödediğiniz primlerden yapılacak olan kesintilerle,
aşağıdaki teminatları da sigorta kapsamına alabilirsiniz:
Ek Teminatlar
Kaza Sonucu Vefat Teminatı: Sigortalının kaza sonucu
yaşamını kaybetmesi durumunda vefat teminatına ek olarak
verilen bir sigorta teminatı'dır.
Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Teminatı: Sigortalının
kaza sonucu sürekli sakat kalması halinde sigortalıya, en fazla
seçmiş olduğu teminatın limiti kadar tazminat ödenir. Bu
teminatın söz konusu olabilmesi için bir uzvun kesinlikle
kullanılamaz hale gelmesi gerekmektedir.
Hayat
Sigortası
Ürünleri
Hastalık Sonucu Sürekli Sakatlık Teminatı: Sigortalının
hastalık sonucu sürekli sakat kalması halinde sigortalıya, en
fazla seçmiş olduğu teminatın limiti kadar tazminat ödenir. Bu
teminatın söz konusu olabilmesi için bir uzvun kesinlikle
kullanılamaz hale gelmesi gerekmektedir.
Sosyal güvenlik sistemine üye olan/olmayan yaşlılığında
maaş almak isteyen, 18 - 60 yaş arasındaki sağlıklı herkes
Birikimli Hayat Sigortası yaptırabilir.
Teminat tutarınızı aylık primlerinizin en az 60, en fazla
120 katı olarak belirleyebilirsiniz ve teminatlarınızı TL, USD
veya EURO'ya endeksli olarak yaptırabilirsiniz.
Hayat
Sigortası
Ürünleri
Birikimli hayat poliçelerine "emeklilik poliçeleri" de denir. Bir
kişinin emekli olabilmesi için en az 10 yıl sigorta primi
ödemesi gereklidir. 10 yıl prim ödeyen sigortalı isterse prim
ödemeye devam eder, isterse emekli olur, isterse de birikmiş
parasının tamamını alarak sigortadan ayrılır.
Emekli olmak istemesi halinde her yıl ölünceye kadar veya
kendisinin seçmiş olduğu 5 veya 10 yıl gibi bir süre emekli
maaşı alır. Eğer sigortalı toplu para alıp ayrılmak
isterse, ödediği primlerin toplamını ve o primlerin
işletilmesinden doğan kar payı toplamını alır.
Hayat
Sigortası
Ürünleri
Sigortalıların biriken paralarını hayat sigortası şirketleri'nden
alabilmeleri için sigorta şirketine 3 yıl aralıksız prim ödemeleri
gerekmektedir.
Sigorta süresi 10 ile 30 yıl arasında belirlenebilir. Birikim
değeri sigorta süresinin uzunluğuyla doğru orantılı olarak artar.
Sigortalının sigortaya giriş tarihindeki yaşı ile sigorta süresinin
toplamı 70'i geçemez.
Hayat
Sigortası
Ürünleri
Uzun Süreli Hayat Sigortası
Uzun Süreli Hayat Sigortası, vefat, tam ve daimi sakatlık
gibi yaşamınızda başınıza gelebilecek risklere karşı, uzun
süreli maddi güvence sağlar. Sigorta süresi 2 - 20 yıl arasında
belirlenebilir. Birikim sunmayan, ancak sigortalının ölümü
halinde geride kalanlara yüklü bir tazminat sağlayan bu
güvenceyi, ister yıllık isterseniz peşin olarak elde edebilirsiniz.
Uzun Süreli Hayat Sigortası'nın poliçe süresini, en az 5
yıl olmak üzere, belli bir süre (5 yıl, 10 yıl, 20 yıl gibi) için
belirleyebilirsiniz.
Hayat
Sigortası
Ürünleri
Yıllık Hayat Sigortası
Yıllık Hayat Sigortası sadece ölüm teminatı sağlar.
Sigorta süresi olan 1 yıl içinde, sigortalının ölümü durumunda
menfaatdarlarına sigorta poliçesi'nde belirtilen ölüm teminatı
ödenir. Bir yıllık süre sonunda, sigortalının hayatta olması
halinde hiçbir ödeme yapılmaz. Sigortaya devam etmek için
her sene yeni bir Yıllık Hayat Sigortası yapılmalıdır.
Bankalardan tüketici kredisi alındığında, Yıllık Hayat
Sigortası poliçesinde Banka menfaatdar gösterilebilir. Böylece
tüketici kredisi alan kişinin ölümü halinde geride kalanlar bir
de kredi borcunu ödeme yüküyle karşı karşıya kalmazlar. Kredi
borcunun ödenmesinden sonra, tazminatın artan kısmı
sigortalının mirasçılarına ödenir.
Hayat
Sigortası
Ürünleri
18 ile 65 yaş arasında bulunan sağlıklı herkes bu
sigortadan yararlanabilir.
Yıllık Hayat Sigortası ile temel olarak yaşam kaybı riski
teminat altına alınmaktadır. Sigorta kapsamında, Vefat
Teminatı ile isteğinize bağlı olarak Kaza Sonucu Vefat, Kaza
Sonucu Tam ve Kısmi Maluliyet ve Hastalık Sonucu Tam
Maluliyet, Tehlikeli Hastalıklar, Kaza Sonucu Tedavi
Masrafları, Hastane Gündelik Tazminatı Teminatları
bulunmaktadır.
Hayat
Sigortası
Ürünleri
Eğitim Sigortası
Eğitim Sigortası, kaza veya hastalık sonucu maluliyet
veya vefat risklerinin gerçekleşmesi durumunda, çocuğunuzun
eğitim masraflarını karşılar.
Ayrıca tam ve daimi sakatlık teminatıyla da sigorta
süreniz boyunca sakat kalmanız riskine karşı maddi güvence
sağlar. Böylece size bir şey olsa da, çocuğunuz eğitimine
aralıksız ve aynı koşullarda devam edebilir.
18-70 yaş arasındaki anneler, babalar ya da çocuğun
eğitim masraflarını üstlenen diğer şahıslar, Eğitim Sigortası
yaptırabilir. 20-60 yaş arasındaki sigortalılar, isterlerse kaza
veya hastalık sonucu maluliyet teminatlarından da
faydalanabilirler.
Hayat
Sigortası
Ürünleri
Grup Hayat Sigortası
Grup hayat sigortası ürünleri ile, çalışanlarınız adına
birikim oluştururken aynı zamanda onları hayatta
karşılaşabilecekleri risklere karşı güvence altına alabilir veya
sadece riske karşı teminat altına alabilirsiniz.
Grup Hayat Sigortası, aynı tüzel kişilik çatısı altında
çalışan (en az 10 kişi olmak kaydı ile) veya o tüzel kişilikle
ilişkisi olan kişilerin sigorta süresi içerisinde vefat, kaza
sonucu vefat, Sürekli sakatlık (kaza veya hastalık sonucu)
hallerinden herhangi biriyle karşılaşması durumunda seçtikleri
sigorta bedeli üzerinden tazminat ödenmesini sağlayan bir
hayat sigortasıdır.
1 de 30

Recomendados

12.sağlık sigortası12.sağlık sigortası
12.sağlık sigortasıeFinans
1.6K vistas17 diapositivas
8.kasko sigortası8.kasko sigortası
8.kasko sigortasıeFinans
2.4K vistas34 diapositivas
13.konut ve hırsızlık sigortası13.konut ve hırsızlık sigortası
13.konut ve hırsızlık sigortasıeFinans
1.6K vistas23 diapositivas
5.sigortanın temel prensipleri5.sigortanın temel prensipleri
5.sigortanın temel prensiplerieFinans
6.2K vistas45 diapositivas
14.sorumluluk sigortası14.sorumluluk sigortası
14.sorumluluk sigortasıeFinans
1.7K vistas19 diapositivas
4.temel sigortacılık kavramları4.temel sigortacılık kavramları
4.temel sigortacılık kavramlarıeFinans
4.4K vistas25 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

9.nakliyat sigortası9.nakliyat sigortası
9.nakliyat sigortasıeFinans
2.5K vistas21 diapositivas
2.sigortanın işlevleri2.sigortanın işlevleri
2.sigortanın işlevlerieFinans
5.6K vistas26 diapositivas
Bankasurans (1)Bankasurans (1)
Bankasurans (1)Deniz Güney Akkor
1.6K vistas33 diapositivas
11.bireysel emeklilik sistemi11.bireysel emeklilik sistemi
11.bireysel emeklilik sistemieFinans
2K vistas36 diapositivas

La actualidad más candente(11)

9.nakliyat sigortası9.nakliyat sigortası
9.nakliyat sigortası
eFinans2.5K vistas
2.sigortanın işlevleri2.sigortanın işlevleri
2.sigortanın işlevleri
eFinans5.6K vistas
İslam'a Göre Sigorta - S. Fuat Ateşİslam'a Göre Sigorta - S. Fuat Ateş
İslam'a Göre Sigorta - S. Fuat Ateş
Recep Çarpar920 vistas
Bankasurans (1)Bankasurans (1)
Bankasurans (1)
Deniz Güney Akkor1.6K vistas
27 Zorunlu Deprem Sigortasi27 Zorunlu Deprem Sigortasi
27 Zorunlu Deprem Sigortasi
CMSMERSIN104 vistas
Emtia Nakliyat SigortasıEmtia Nakliyat Sigortası
Emtia Nakliyat Sigortası
MGC Legal 153 vistas
14 portföy yönetimi14 portföy yönetimi
14 portföy yönetimi
eFinans3.3K vistas
İş sağlığı ve 31.10.2013İş sağlığı ve 31.10.2013
İş sağlığı ve 31.10.2013
Yasin Danyal331 vistas

Similar a 10.hayat sigortası

 Nakliyat Sigortaları Nakliyat Sigortaları
Nakliyat SigortalarıBAZGRM
4 vistas10 diapositivas
Yeni sgk-tesvikleriYeni sgk-tesvikleri
Yeni sgk-tesviklerihyilmaz
87 vistas49 diapositivas
Tazminat Uzmanım.pdfTazminat Uzmanım.pdf
Tazminat Uzmanım.pdfTazminatUzmanm
28 vistas3 diapositivas

Similar a 10.hayat sigortası(10)

Hastalik ve analik sigortasiHastalik ve analik sigortasi
Hastalik ve analik sigortasi
Müge Ispartalı1.9K vistas
 Nakliyat Sigortaları Nakliyat Sigortaları
Nakliyat Sigortaları
BAZGRM4 vistas
Zorunlu Deprem Sigortası Nedir_.pdfZorunlu Deprem Sigortası Nedir_.pdf
Zorunlu Deprem Sigortası Nedir_.pdf
Can Hukuk Bürosu4 vistas
Yeni sgk-tesvikleriYeni sgk-tesvikleri
Yeni sgk-tesvikleri
hyilmaz87 vistas
Tazminat Uzmanım.pdfTazminat Uzmanım.pdf
Tazminat Uzmanım.pdf
TazminatUzmanm28 vistas
İstanbul araC sigortasıİstanbul araC sigortası
İstanbul araC sigortası
Haber Vip3 vistas
Kasko Sigortası Neleri Karşılar?Kasko Sigortası Neleri Karşılar?
Kasko Sigortası Neleri Karşılar?
Sigorta Bilgileri249 vistas
Hanefi gökHanefi gök
Hanefi gök
Uzmankişi557 vistas
Türk Eximbank İhracat Kredi SigortasıTürk Eximbank İhracat Kredi Sigortası
Türk Eximbank İhracat Kredi Sigortası
Tanju Ayse Oflaz1K vistas

Más de eFinans

16.tarım sigortası16.tarım sigortası
16.tarım sigortasıeFinans
3.1K vistas22 diapositivas
3.sigortacılığın tarihi3.sigortacılığın tarihi
3.sigortacılığın tarihieFinans
3.6K vistas31 diapositivas
1. risk ve sigorta1. risk ve sigorta
1. risk ve sigortaeFinans
12.2K vistas45 diapositivas
13 temel ve teknik analiz13 temel ve teknik analiz
13 temel ve teknik analizeFinans
10.2K vistas35 diapositivas
12 sermaye piyasası araçları12 sermaye piyasası araçları
12 sermaye piyasası araçlarıeFinans
7.7K vistas33 diapositivas
11 kamuyu aydınlatma11 kamuyu aydınlatma
11 kamuyu aydınlatmaeFinans
2K vistas30 diapositivas

Más de eFinans(17)

10.hayat sigortası

 • 2. Hayat Sigortası Hayat Sigortası; önceden saptanmış bir sigorta priminin, belli bir süre içerisinde ödenmesi karşılığında sigortalının gelecekteki yaşam standartlarını korumasını sağlayan, vefat, sakatlık gibi beklenmedik gelişmeler karşısında kendisine ve sevdiklerine güvence sağlayan bir sigorta türüdür. Sigorta konusu insan hayatı olan, genellikle uzun vadeli menfaat veya meblağ sigortalarıdır. Başlangıçta, hayatı sigorta konusu olan kişinin sigorta süresi içerisinde ölmesi halinde, poliçeden yararlanan kişi veya kişilere ya da sigortalının yasal varislerine toplu para ödenmesi amacıyla düzenlenen hayat poliçeleri, zaman içerisinde, kişilerin emeklilik programlarına bir destek niteliğinde ve nihayet, yatırım amaçlı kullanılır olmuştur.
 • 3. Hayat Sigortası Hayat sigortaları, konusu insan hayatı olan ve insanın yaşamı boyunca karşı karşıya gelebileceği rizokoları için önlem almayı sağlayan ve bu nedenle de çok çeşitli türleri içeren bir sigorta dalıdır. Hayat sigortalarında amaç, kişinin ufak tasarruflarını prim adı altında değerlendirerek, yaşamında meydana gelebilecek bazı olaylarda; örneğin maluliyet durumunda kişinin kendisine, vefat durumunda ise kanuni mirasçılarına maddi destek sağlamak ile emeklilik geliri elde edilecek dönemde belirli bir miktar birikim sağlamaktır. Bu nedenlerle de hayat sigortaları birikimli ve birikimsiz olarak ikiye ayrılmaktadır. Birikimli hayat sigortalarında karşılaşılan risklere karşı teminat ve birikim, birikimsiz hayat sigortalarında ise meydana gelebilecek risklere karşı teminat alınabilmektedir.
 • 4. Hayat Sigortası Hayat sigortası, insanların ölüm, maluliyet veya muayyen bir süre sonra hayatta olmaları gibi çeşitli ihtimallerle karşı karşıya bulunmaları dolayısıyla ortaya çıkan mali sorunlara çözüm bulan sigorta akdidir. İnsan ömrü bakımından kişinin karşılaştığı durum, ya zamanından önce ölüm veya çok uzun yaşamaktır. Eğer kişi mali kaynakları sağlayamadan artık çalışamayacak yaşa gelmişse, bu uzun ömür onun için sadece bir sıkıntı kaynağı olur.
 • 5. Hayat Sigortası Sigortalıya, emeklilik geliri elde edeceği dönemde hayat standardını düşürmeden hayatını sürdürme imkanı sağlamak, maluliyeti halinde kendisine, ölümü halinde ise, bakmakta olduğu aile fertlerine aynı imkanı vermek, hayat sigortasının belli başlı varoluş nedenidir. Toplum açısından bakıldığında, hayat sigortası bir fert ya da grubun yaşamlarına ilişkin mali riskleri transfer ettikleri sosyal bir araçtır. Bu transferler neticesinde bir fon birikmiş olur. Bu tanımın iki temel unsuru vardır. Birincisi riskin fertten bir gruba veya bir gruplar topluluğuna transferi, ikincisi ise riskin grup üyeleri arasında paylaştırılması.
 • 6. Hayat Sigortası Hayat sigortalarının hiçbir zaman bir zenginleşme aracı veya bir borsa yatırımı gibi görülmemesi gerekir. Ayrıca gerek teknik, gerekse yasal olarak hayat sigortalarının bunu sağlaması mümkün değildir. Hayat sigortalarının banka mevduatı ile de kıyaslanmaması gerekir zira bankaya mevduat yatıran bir kişi hayatını kaybettiğinde ailesi ancak bu mevduat tutarını alabilir. Halbuki hayat sigortası yaptırmış bir kişi, ilk sigorta primini ödedikten sonra bile vefat etse ailesi, ödenen primin kat ve kat fazlası olan sigorta teminatını almaya hak kazanacaktır.
 • 7. Hayat Sigortası Teminatl arı Hayat sigortaları, öncelikle ana teminat olan vefat teminatını içermektedir. Vefat teminatı; sigortalının başına istenmeyen bir olay gelmesi sonucunda, vefat etmesi durumunda devreye girmektedir. Hayat sigortaları, sigortalının önceden belirtmiş olduğu lehtar ya da kanuni varislerine sigorta poliçesinde belirtilen teminatları ödeyerek mali güçlüklerin yaşanmasını engellemektedir.
 • 8. Hayat Sigortası Teminatl arı Vefat teminatının yanında ödenecek ek primlerle Kaza Sonucu Vefat, Kaza Sonucu Maluliyet ve Kaza Sonucu Tedavi Masrafları, Tehlikeli Hastalıklar gibi teminatlar da satın alınabilmektedir. Söz konusu maluliyet teminatları sigortalının bir kaza veya hastalık sonucunda çalışamayacak durumda olması halinde devreye girmektedir. Kaza Sonucu Tedavi Masrafları teminatı ise bir kaza sonucu sigortalının tedavisi için gerekli masrafları karşılamaktadır. Tehlikeli Hastalıklar teminatı ise sigortalının poliçede belirtilen tehlikeli hastalıklardan birine yakalanması durumunda yaşam standartlarını korumaya yardımcı olmaktadır.
 • 9. Neden Hayat Sigortası Yaptırmalı yız - Herhangi bir sakatlık durumunda hayatınızı aynı şekilde devam ettirmenizi sağlar. - Vefat durumunda sevdiklerinize bırakabileceğiniz parasal bir varlık niteliği taşır. - Eğitimini devam ettirmekte olan çocuklarınız varsa eğitimlerinin yarım kalmamasını sağlar. - Poliçe kapsamına giren bir kaza sonucunda ortaya çıkan yüksek tutarlı tedavi giderlerinizin ödenmesini düşük primlerle sağlar. - Beklenmedik bir anda tehlikeli bir hastalığa yakalanılması durumunda kişilere finansal destek sağlar. - Ödenen primler yürürlükteki vergi kanunlarına göre belirli miktara kadar gelir vergisi matrahından düşülebilir.
 • 10. Sigortalı, Sigorta Ettiren ve Lehdar Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye "sigortalı", prim ödemek suretiyle sigortalının menfaatini sigortacı nezdinde sigortalayan kişiye "sigorta ettiren" ve sigorta sözleşmesine taraf olmamakla beraber lehine sigorta sözleşmesi yapılan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde kural olarak sigorta tazminatını sigortacıdan isteme hakkına sahip olana da "lehdar" denir. Sigortalı ile sigorta ettiren aynı şahıs olabileceği gibi hayatta kalma şartıyla yapılan sigortalarda lehdar da aynı şahıs olabilir. Bir kimsenin hayatı, ya o kimse veya onun bilgi ve izni olmasa bile dilediği bir veya birkaç sigortacıya çeşitli bedellerle üçüncü bir kişi tarafından sigorta ettirilebilir, şu kadar ki, üçüncü kişinin o kimsenin hayatının devamında maddi veya manevi menfaatinin bulunması sigortanın geçerliliği için şarttır.
 • 11. Sigortanı n Konusu Sigortacı, bu sigorta ile bir kimsenin belirli bir süre içinde veya sözleşmede belirtilen şart ve haller içinde ölümü veya o kimsenin sözleşmede belirtilen belli bir süreden fazla yaşaması ihtimalini ya da her iki ihtimali beraber sigorta edebilir. Ancak, küçüklerin, mahcurların veya mümeyyiz olmayanların ölümünü şart koyarak sigorta etmek bâtıl, bunların hayatı üzerine sigorta yapmak geçerlidir. Her iki halde de ölüm gerçekleşirse sigortanın ölüm tarihindeki riyazi ihtiyatı ödenir. Bu genel şartlara göre riyazi ihtiyat ödenmesi gereken hallerde varsa kar payı da ödenir.
 • 12. Teminat Dışında Kalan Haller Sigortalı,sigortacıyı haberdar etmeksizin ticari ve hava hatları üzerinde yolcu nakline ruhsatlı işletmelerin uçak veya herhangi bir hava gemisinde ancak, yolcu sıfatıyla seyahat edebilir. Hayatı sigortalanan kişinin ölümü yolcu sıfatı dışında havada yapılan yolculuklar esnasında olursa, şirket yalnız riyazi ihtiyatı ödemekle yükümlüdür; ölüm tazminatı ödenmez. Sigortalı, intihar veya intihara teşebbüs sonucunda öldüğü takdirde, sigortalının intiharı anında akli melekeleri ne olursa olsun, sigortacı sigortanın o andaki riyazi ihtiyatını öder. Aksine bir sözleşme ile süre kısaltılmış olmadıkça sigortalı aralıksız olarak en az üç yıl devam etmiş bulunuyorsa, sigortacı sigorta teminatının tamamını ödemekle yükümlüdür. Sigortadan faydalanan kimse hayatı üzerine sigorta yapmış olanı öldürmüş veya onun öldürülmesinde herhangi bir şekilde suç ortaklığı etmişse sigorta bedelinden mahrum kalır ve bu bedel ölenin mirasçılarına ait olur.
 • 13. Teminat Dışında Kalan Haller Sigortadan faydalanan kimse hayatı üzerine sigorta yapmış olanı öldürmüş veya onun öldürülmesinde herhangi bir şekilde suç ortaklığı etmişse sigorta bedelinden mahrum kalır ve bu bedel ölenin mirasçılarına ait olur. Aksi sözleşme ile kararlaştırılmadıkça, sigorta savaş halinde geçerli değildir. Ancak sigortalı savaş esnasında ve savaş hareketleri dolayısıyla ölürse, ölüm tarihindeki matematik karşılıklar, ödeme tarihine kadar geçecek süreye ait teknik faizleriyle birlikte hak sahiplerine ödenir. Sigortalı aksine bir sözleşme olmadığı sürece, AIDS nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj veya tedavi amaçlı olanlar hariç nükleer rizikolar sonucu ölürse,sigortacı, yalnız riyazi ihtiyatı ödemekle yükümlüdür.
 • 14. Sigortanı n Başlangı cı, Sonu ve Coğrafi Sınırı Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00'de başlar ve öğleyin saat 12.00'de ve her halükârda rizikonun gerçekleşmesiyle sona erer. Bu sigorta dünyanın her yerinde geçerlidir.
 • 15. Hayat Sigortası RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE HAK SAHİPLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Hak sahipleri, rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren durumu beş gün içinde sigortacıya bildirmek zorundadırlar. Hak sahipleri, poliçeden doğan haklarını talep edebilmek için, aşağıdaki yazılı belgeleri, masrafı kendilerine ait olmak üzere temin ederek sigortacıya verir. A- Sigorta poliçesi, (kaybı halinde sigortalı veya hak sahibinden alınacak imzalı beyan yeterlidir), B- Nüfus idaresi tarafından verilecek tasdikli ve vukuatlı nüfus kayıt örneği, C- Gerekirse ölüm nedenini açıklayan doktor raporu veya gömme izni, D- Gaiplik halinde mahkemeden alınacak olan gaiplik kararı, E- Lehdar tayin edilmediği durumlarda veraset ilâmı,
 • 16. Hayat Sigortası RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE HAK SAHİPLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Sigortacı, vefat rizikolarında gerekirse tazminatı kesinleştirmek için sağlık karnesi ile hastane durum raporunu da ayrıca isteyebilir. Sigortacı talep halinde lehdar ya da sigorta ettirene tazminatın ödenmesine ilişkin olarak aldığı belgeler karşılığında bir alındı belgesi vermek zorundadır. Bütün belgelerin sigorta şirketine verilmesinden sonra sigortacı, sözleşme hükümlerine göre ödemesi gereken kesinleşmiş tazminatı on gün içinde hak sahiplerine öder. Poliçenin bulunamadığı durumlarda şirket kayıtları esas alınır. Sadece, hayatta kalma şartıyla yapılmış olan sözleşmelerde, sözleşmede belirtilen sürenin dolması nedeniyle yapılacak ödemelerde sadece sigorta poliçesi ve onaylı nüfus suretinin verilmesi yeterlidir.
 • 17. Sigorta Priminin Ödenmes i Sigorta priminin tamamı veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksit poliçenin tesliminde ve kalan taksitler de poliçede belirtilen tarihlerde nakden ödenir. Sigorta sözleşmesinin yapılmasına ilişkin teklifnamenin sigorta şirketine ulaştığı tarihten itibaren (30) gün içinde ret edilmemesi halinde, sigorta sözleşmesi yapılmış olur. Teklif namenin verilmesi sırasında alındı belgesi karşılığında alınan para, teklifnamenin şirketçe kabul edilmesi halinde sigorta ettirenin prim borcuna mahsup edilir. Hayatı sigorta olunan kimse ilk primin ödenmesinden önce ölmüş ise sigorta hükümsüzdür.
 • 18. Sigorta Priminin Ödenmes i Bir yıldan uzun süreli hayat sigortalarında sigorta ücretinin veya taksitlere bağlanmış olduğu takdirde herhangi bir taksitinin vadesinde ödenmemesi halinde sigortacı, sigorta ettirenin kendisine bildirmiş olduğu son ikametgah adresine taahhütlü mektupla veya noter kanalıyla ücret veya taksitin bir ay içinde ödenmesini aksi takdirde sigortanın feshedilmiş olacağını ihtar eder. Bu sürenin sonunda söz konusu ücret veya taksit ödenmemiş ise sözleşme feshedilmiş olur. Bir yıl ve daha kısa süreli hayat sigortalarında ise, sigorta ettiren kimse primini veya taksitlere bağlanmış olduğu takdirde herhangi bir taksitini vadesinde ödememesi halinde temerrüde düşer ve temerrüt gününü takip eden on beş gün içerisinde dahi sigorta ettiren prim borcunu ödemediği takdirde bu müddetin bitiminden itibaren on beş gün süre ile sigorta teminatı durur. Bu sürenin sonuna kadar prim ödenmediği taktirde sigorta sözleşmesi herhangi bir ihtara gerek kalmadan feshedilmiş olur.
 • 19. Sigorta Priminin Ödenmes i Sigorta primi önceden taraflarca belirlenen vadede makbuz karşılığında ödenir. Poliçede belirtilmek kaydıyla PTT ve diğer kişilerden alınacak primlerin ödendiğine dair belgeler sigorta şirketi makbuzu ile eş değerdedir. Aksine bir sözleşmeyle süre kısaltılmış olmadıkça üç yıl geçmeden sigorta ettiren sigortadan cayar veya taahhüdüne uymazsa verdiği primi veya bedeli sigortacıdan talep edemez. İlk üç senenin primleri ödendikten sonra müteakip primler ödenmeyecek olursa poliçe feshedilmez .
 • 20. Hayat Sigortaların da Vergi Avantajı Hayat Sigortaları, vergi avantajları ile desteklenmektedir. Ücretli çalışanlar; kendileri, eş ve küçük çocuklarının birikimli hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin %50'si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve eğitim gibi diğer hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin tamamı, aylık brüt ücretin %15'ini ve brüt asgari ücretin toplam tutarını aşmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanabilir. Serbest meslek sahipleri; kendileri, eş ve küçük çocuklarının birikimli hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin %50'si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve eğitim gibi diğer hayat sigortası poliçeleri için ödenen primlerin tamamını yıllık beyan edilen gelirin %15'ini ve yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık toplam tutarını aşmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanabilirler. Mükellefin eş ve çocuklarının ayrı beyanname vermeleri halinde, eş ve çocuklar adına ödenen prim ve katkı payları öncelikle kendi gelirlerinden indirilecektir.
 • 21. Hayat Sigortası Ürünleri Birikimli Hayat Sigortası Birikimli hayat sigortası, kişinin tasarruf yaparak kendisini ve taşıdığı hayati riskler nedeniyle de sevdiklerini güvence altına alan sigorta poliçeleridir. Birikimli Hayat, Birikim ve Vefat teminatlarını kapsar. Poliçenizde belirtilen süre sonunda oluşan birikimler tarafınıza ödenir. Beklenmedik bir yaşam kaybı durumundaysa, yakınlarınıza güvence sağlar.
 • 22. Hayat Sigortası Ürünleri Ayrıca, ödediğiniz primlerden yapılacak olan kesintilerle, aşağıdaki teminatları da sigorta kapsamına alabilirsiniz: Ek Teminatlar Kaza Sonucu Vefat Teminatı: Sigortalının kaza sonucu yaşamını kaybetmesi durumunda vefat teminatına ek olarak verilen bir sigorta teminatı'dır. Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Teminatı: Sigortalının kaza sonucu sürekli sakat kalması halinde sigortalıya, en fazla seçmiş olduğu teminatın limiti kadar tazminat ödenir. Bu teminatın söz konusu olabilmesi için bir uzvun kesinlikle kullanılamaz hale gelmesi gerekmektedir.
 • 23. Hayat Sigortası Ürünleri Hastalık Sonucu Sürekli Sakatlık Teminatı: Sigortalının hastalık sonucu sürekli sakat kalması halinde sigortalıya, en fazla seçmiş olduğu teminatın limiti kadar tazminat ödenir. Bu teminatın söz konusu olabilmesi için bir uzvun kesinlikle kullanılamaz hale gelmesi gerekmektedir. Sosyal güvenlik sistemine üye olan/olmayan yaşlılığında maaş almak isteyen, 18 - 60 yaş arasındaki sağlıklı herkes Birikimli Hayat Sigortası yaptırabilir. Teminat tutarınızı aylık primlerinizin en az 60, en fazla 120 katı olarak belirleyebilirsiniz ve teminatlarınızı TL, USD veya EURO'ya endeksli olarak yaptırabilirsiniz.
 • 24. Hayat Sigortası Ürünleri Birikimli hayat poliçelerine "emeklilik poliçeleri" de denir. Bir kişinin emekli olabilmesi için en az 10 yıl sigorta primi ödemesi gereklidir. 10 yıl prim ödeyen sigortalı isterse prim ödemeye devam eder, isterse emekli olur, isterse de birikmiş parasının tamamını alarak sigortadan ayrılır. Emekli olmak istemesi halinde her yıl ölünceye kadar veya kendisinin seçmiş olduğu 5 veya 10 yıl gibi bir süre emekli maaşı alır. Eğer sigortalı toplu para alıp ayrılmak isterse, ödediği primlerin toplamını ve o primlerin işletilmesinden doğan kar payı toplamını alır.
 • 25. Hayat Sigortası Ürünleri Sigortalıların biriken paralarını hayat sigortası şirketleri'nden alabilmeleri için sigorta şirketine 3 yıl aralıksız prim ödemeleri gerekmektedir. Sigorta süresi 10 ile 30 yıl arasında belirlenebilir. Birikim değeri sigorta süresinin uzunluğuyla doğru orantılı olarak artar. Sigortalının sigortaya giriş tarihindeki yaşı ile sigorta süresinin toplamı 70'i geçemez.
 • 26. Hayat Sigortası Ürünleri Uzun Süreli Hayat Sigortası Uzun Süreli Hayat Sigortası, vefat, tam ve daimi sakatlık gibi yaşamınızda başınıza gelebilecek risklere karşı, uzun süreli maddi güvence sağlar. Sigorta süresi 2 - 20 yıl arasında belirlenebilir. Birikim sunmayan, ancak sigortalının ölümü halinde geride kalanlara yüklü bir tazminat sağlayan bu güvenceyi, ister yıllık isterseniz peşin olarak elde edebilirsiniz. Uzun Süreli Hayat Sigortası'nın poliçe süresini, en az 5 yıl olmak üzere, belli bir süre (5 yıl, 10 yıl, 20 yıl gibi) için belirleyebilirsiniz.
 • 27. Hayat Sigortası Ürünleri Yıllık Hayat Sigortası Yıllık Hayat Sigortası sadece ölüm teminatı sağlar. Sigorta süresi olan 1 yıl içinde, sigortalının ölümü durumunda menfaatdarlarına sigorta poliçesi'nde belirtilen ölüm teminatı ödenir. Bir yıllık süre sonunda, sigortalının hayatta olması halinde hiçbir ödeme yapılmaz. Sigortaya devam etmek için her sene yeni bir Yıllık Hayat Sigortası yapılmalıdır. Bankalardan tüketici kredisi alındığında, Yıllık Hayat Sigortası poliçesinde Banka menfaatdar gösterilebilir. Böylece tüketici kredisi alan kişinin ölümü halinde geride kalanlar bir de kredi borcunu ödeme yüküyle karşı karşıya kalmazlar. Kredi borcunun ödenmesinden sonra, tazminatın artan kısmı sigortalının mirasçılarına ödenir.
 • 28. Hayat Sigortası Ürünleri 18 ile 65 yaş arasında bulunan sağlıklı herkes bu sigortadan yararlanabilir. Yıllık Hayat Sigortası ile temel olarak yaşam kaybı riski teminat altına alınmaktadır. Sigorta kapsamında, Vefat Teminatı ile isteğinize bağlı olarak Kaza Sonucu Vefat, Kaza Sonucu Tam ve Kısmi Maluliyet ve Hastalık Sonucu Tam Maluliyet, Tehlikeli Hastalıklar, Kaza Sonucu Tedavi Masrafları, Hastane Gündelik Tazminatı Teminatları bulunmaktadır.
 • 29. Hayat Sigortası Ürünleri Eğitim Sigortası Eğitim Sigortası, kaza veya hastalık sonucu maluliyet veya vefat risklerinin gerçekleşmesi durumunda, çocuğunuzun eğitim masraflarını karşılar. Ayrıca tam ve daimi sakatlık teminatıyla da sigorta süreniz boyunca sakat kalmanız riskine karşı maddi güvence sağlar. Böylece size bir şey olsa da, çocuğunuz eğitimine aralıksız ve aynı koşullarda devam edebilir. 18-70 yaş arasındaki anneler, babalar ya da çocuğun eğitim masraflarını üstlenen diğer şahıslar, Eğitim Sigortası yaptırabilir. 20-60 yaş arasındaki sigortalılar, isterlerse kaza veya hastalık sonucu maluliyet teminatlarından da faydalanabilirler.
 • 30. Hayat Sigortası Ürünleri Grup Hayat Sigortası Grup hayat sigortası ürünleri ile, çalışanlarınız adına birikim oluştururken aynı zamanda onları hayatta karşılaşabilecekleri risklere karşı güvence altına alabilir veya sadece riske karşı teminat altına alabilirsiniz. Grup Hayat Sigortası, aynı tüzel kişilik çatısı altında çalışan (en az 10 kişi olmak kaydı ile) veya o tüzel kişilikle ilişkisi olan kişilerin sigorta süresi içerisinde vefat, kaza sonucu vefat, Sürekli sakatlık (kaza veya hastalık sonucu) hallerinden herhangi biriyle karşılaşması durumunda seçtikleri sigorta bedeli üzerinden tazminat ödenmesini sağlayan bir hayat sigortasıdır.