5.sigortanın temel prensipleri

E
eFinanseFinans
Sigortanın
Temel
Prensipleri
Hazırlayan: Doç.Dr.Metin COŞKUN
Sigortanı
n Genel
Prensipl
eri
Hizmet arz eden sigorta şirketi ile hizmet talebinde bulunan
sigortalı arasında yapılacak olan hizmet akdinde uluslararası
literatürde genel kabul görmüş altı temel prensip söz
konusudur. Bunlar;
 Azami İyi Niyet Prensibi
 Sigortalanabilir Menfaat Prensibi
 Tazminat Prensibi
 Halefiyet ve Rücu Prensibi
 Yakın Neden Prensibi
 Hasara Katılım Prensibi
Sigortanı
n Genel
Prensipl
eri
1. Azami Ġyi Niyet Prensibi
Günlük yaşamda insanlar arasında bağ sağlayan ve
zamanla bu bağın bağlılık konumuna gelmesini
sağlayan unsur “güven” dir. Kişiler ancak samimi,
güvenilir olan kişilerle birlikte olmayı tercih ederler.
Sigorta sisteminde ise karşılıklı olarak sigorta ettiren
yani sigortalı ve sigortayı yapan sigorta şirketi veya bu
şirket adına sigorta faaliyetlerini sürdüren sigorta
acentesi olmak üzere iki taraf vardır. Sigortacılık
sektörünün temelinde güven unsurunun olmasından
dolayı tarafların karşılıklı bir takım yükümlülükleri
vardır.
Sigortanı
n Genel
Prensipl
eri
• Sigorta yaptıranın sigorta yapana karşı taşıdığı
yükümlülükler;
Sigortacının sigorta konusu olan varlıkla ilgili detaylı
bilgiye sahip olması gerekir. Bu durumda sigortanın
tam anlamıyla varlıkla ilgili gerçek durumları bilmesi
ve bunları tespit etmesi her zaman mümkün olmamakla
birlikte, bu bilgileri doğru, açık ve net bir şekilde
sigorta primine ve risk durumlarına etki edebilecek
mevcut durumların sigortacıya sigortalı tarafından
verilmesi zorunluluktur. Sigortalı yanlış bilgilendirme
yaparak sigortacıyı yanıltması durumunda sorumluluk
sigortalıya aittir. Sigortacı bu durumda sözleşmeyi
feshetme hakkına sahiptir.
Sigortanı
n Genel
Prensipl
eri
Sigortalı, riskin gerçekleşmesi durumunda sigorta
şirketi tazminat ödemesi yapacak diyerek tedbiri elden
bırakmamalıdır, yine önleyici tedbirleri alarak gerekli
özeni göstermelidir. Ayrıca, örneğin yangın riskinin
ortaya çıkması durumunda ihbardan sonra yangının
daha fazla dağılmasını engelleyecek önlemleri alarak
iyi niyetini göstermelidir.
En sık karşılaşılan durumlardan biri de hasar
durumunda hasarın gerçek değerinden çok daha fazla
bildirilmesi yine iyi niyet prensibine aykırı bir
durumdur.
Sigortanı
n Genel
Prensipl
eri
• Sigortacının sigorta yaptırana karşı yükümlülükleri;
Hasar sigortalının ihmali veya kusuru nedeniyle
gerçekleşmiş olsa bile sigortacı hasarı karşılamak
durumundadır. Hasar ödeme durumunda sigortacı
sigortalıyı mağdur etmeden, işlemlerini en kısa sürede
yaparak iyi niyet çerçevesinde ödemeyi yapmakla
mükelleftir. Sigortalı hasar anında sigortasının yanında
olmasını, onun desteğini ve güvenini bekler.
Sigortanı
n Genel
Prensipl
eri
Serbest piyasa ekonomisinin sonuçlarından biri olan
rekabet artışı zaman zaman müşterileri sadece fiyat
odaklı düşünmelerini sağlamaktadır. Özellikle sigorta
sektöründe sigortacının sigortalıyı poliçe bilgileri ve
ödeme koşulları bakımından doğru bilgilendirmesi
büyük önem arz etmekte ve hasar anında ortaya
çıkabilecek sorunların kaynağı giderilmiş olacaktır.
Sigortanı
n Genel
Prensipl
eri
Poliçe ile ilgili sorunların doğmaması için öncelikle
sigortalının doldurarak sigortacıya verdiği ve sigorta
konusu poliçe şartları ile ilgili tüm bilgileri taşıyan bir
form olan “teklifname” düzenlemesi özel bir önem
taşımaktadır. Genel olarak teklifname de sigortalının
adı, adresi, sigorta konusu, talep edilen riskler, sigorta
bedeli, sigorta süresi ve düzenlenme tarihi bulunur.
Sigortacı teklifnamedeki bilgilere göre prim
hesaplayacaktır.
Sigortanı
n Genel
Prensipl
eri
Geçmiş yıllardaki sigorta mesleğindeki yapılanmanın
güçlü olmamasından ve bu sektöre gerekli önemin
verilmemesinden dolayı sigorta mesleğinin icra edenler
bakımından bu sektöre karşı duyulan bir güvensizlik
hakim olmuştur. İyi niyet prensibi uyarınca bu meslek
mensubu herkesin, sigortacılığa karşı güvensizlik
oluşturacak davranış içinde bulunmaması gerekir.
Sigortalı ve sigortacı arasında karşılıklı güvene ve
mutlak iyi niyet prensibine dayalı olarak oluşturulan
sigorta sözleşmesi, bu durumların ortadan
kalkması, yanlış beyan gibi iyi niyetin kötüye
kullanılması gibi durumlarda fesh edilebilmektedir.
Sigortanı
n Genel
Prensipl
eri
2. Sigortalanabilir Menfaat Prensibi
Dilimizde “menfaat” ve “çıkar” kelimeleri aynı
anlamda olup birbirinin yerine kullanılabilmektedir.
Sigortalanabilir menfaat ise; sigortanın temel
varsayımlarından hareketle sigortalanmak istenen
varlıkların parasal olarak ifade edilebilir
çıkarların, riskin gerçekleşmesiyle ortaya çıkan hasar
durumunda sigortalının kayıplarının karşılanmasıdır.
Bu menfaat hayat sigortası kapsamında can, kaza
sigortaları kapsamında mal, sunulan hizmet
kapsamında sorumluk şeklinde ortaya çıkabilir.
Sigortanı
n Genel
Prensipl
eri
Ancak sigorta ettirilen menfaat her ne olursa olsun
(can, mal, sorumluk) sigorta bu menfaatleri risk öncesi
konuma getirmeyi garanti etmez, sadece riskin
gerçekleşmesi ile ortaya çıkan kayıpların
karşılanmasını garanti eder. Örneğin hekimler için
zorunlu hale getirilen hekim mesleki sorumluluk
sigortası, bir hekimin yaptığı tedavi neticesinde ortaya
çıkan olumsuz durumlarda hastasına karşı yüklü
miktarlarda tazminat ödemekle yükümlü olabileceği
bir durumda ortaya çıkan parasal kaybını önlemek
adına, bu sigorta kapsamında sorumluluğunu sigorta
ettirmesidir.
Sigortanı
n Genel
Prensipl
eri
Hayat sigortaları dışında sigorta konusu varlıklarda
sınırlı bir mali menfaat söz konusu iken, hayat
sigortalarında bireyin kendi hayatını istediği meblağ
kadar sigorta ettirebilmesinden dolayı sınırsız mali
menfaatin varlığından bahsedilebilir.
Her tür menfaatin sigortaya konu olabileceği
yönündeki görüşler oldukça yanlış olmakla birlikte
sigortalanabilir menfaat konusu olacak durumlara
ilişkin sınırlamalar şöyledir;
Sigortanı
n Genel
Prensipl
eri
• Risk gerçekleşmesi durumunda sigortalının maddi-
manevi zarara uğraması,
• Sigortalının, sigorta konusu üzerinde malik olması
aranmaksızın menfaatinin bulunması,
• Yasal ve ahlaki olması, gerekmektedir.
Meşru çerçevede olmak kaydıyla, sigortalının sigorta
konusu varlığın sahibi olup olmamasına
bakılmaksızın, ekonomik olan ve para ile ölçülebilen
her şey sigortalanabilir menfaat kapsamında
değerlendirilir.
Sigortanı
n Genel
Prensipl
eri
Mal sigortalarında malik olmakla sigortalanabilir
menfaate sahip olunabilmektedir. Ancak malik
olmadan da;
• Emanetçi ve yedd-i emin
• İntifa hakkı sahibi
• İpotek ve rehin hakkı sahibi
• Kiracı gibi durumlarda da sigortalanabilir menfaat
ortaya çıkmaktadır.
Sigortanı
n Genel
Prensipl
eri
3. Tazminat Prensibi
Sigorta sözleşmesinde yer alan risklerin gerçekleşmesi
durumunda, sigortalının menfaatlerinde ortaya çıkan
zararların karşılanması için sigorta şirketi tarafından
sigortalıya yapılan ödeme “tazminat” olarak ifade
edilir. Riskin gerçekleşmesi durumunda sigorta
eksperleri tarafından yapılan tespitler neticesinde
hesaplanan hasar miktarı, poliçede belirtilen tazminat
tutarını geçmemek şartıyla sigortalıya ödenmektedir.
Sigortanı
n Genel
Prensipl
eri
Böylece, hukuk literatüründe “sebepsiz kazanç”
olarak bilinen durumun ortaya çıkması engellenmiş
olmaktadır. Burada temel amaç, sigortalının hasar
sonrası ortaya çıkan tazminat ödemesinden dolayı
zararın tahsilinde haksız kazanç sağlamasını
engellemektir. Çünkü sigortanın temel amacı
hasardan dolayı sigortalının kazanç elde etmesini
sağlamak değil, hasardan önceki duruma
getirmektir.
Sigortanı
n Genel
Prensipl
eri
Poliçedeki sigorta bedelinin, sigorta konusunun gerçek
değerinin üzerinde olması olarak ifade edilen “aşkın
sigorta” durumunda, hasar çıkması halinde sigorta
bedelinin sigorta değerini aşan kısmı geçersiz olup, bu
aşan miktar kadar ödeme yapılmayacaktır. Bunun
gerekçelerinden biri ise bireyler veya kurumlar az bir
prim farkı ile daha yüksek sigorta bedeli tespit
edilmesi ve sonrasında ortaya çıkan veya çıkabilecek
suistimallere fırsat vermemek adına böyle bir
uygulama yapılmaktadır.
Sigortanı
n Genel
Prensipl
eri
Örneğin 30.000 TL değerinde bir otomobili ele alalım.
Bu otomobilin gerçek değeri olan 30.000 TL üzerinden
kasko primi hesaplanarak 1.000 TL prim tutarı ortaya
çıkmaktadır. Bu durumda olası bir hasar anında aracın
perte ayrılması halinde sigorta şirketi 30.000 TL
ödeme yapacaktır.
Bazen de otomobil için yapılan ek masraflarla aracın
sigorta bedelinin gerçek değerinden daha fazla olması
durumu ortaya çıkabilmektedir.
• Aracın gerçek değeri 30.000 TL üzerinden kasko
bedeli 1.000 TL
• Sigorta bedeli ise 35.000 TL üzerinden kasko
bedeli 1.250 TL
Sigortanı
n Genel
Prensipl
eri
Bu durumda kötü niyetli kişiler eğer kısıtlamalar
yapılmazsa 250 TL daha fazla prim ödeyerek kasıtlı
hasarlara yönelerek 5.000 TL daha fazla tazminat olma
yoluna gideceklerdir. Bunu önlemek adına aşkın
sigortada hasar anında tazminat tutarı sigorta
konusunun gerçek değerini geçmez.
Aşkın sigorta durumunda, eğer sigortalı değerin
tamamı hasarlı ise bu durumda sigortalı değerin gerçek
değeri kadar (30.000 TL) tazminat ödemesi yapılır ve
sigorta priminin fazladan alınan kısmı (250 TL)
sigortalıya iade edilir.
Sigortanı
n Genel
Prensipl
eri
Diğer bir durum ise poliçedeki sigorta
bedelinin, sigorta konusun gerçek değerinin altında
olması durumudur. Buna eksik sigorta denilmektedir.
Genellikle sigortalının daha az prim ödemek amacıyla
sigorta konusunun değerinin altında beyan edilmesiyle
ortaya çıkar. Böyle bir poliçede hasar meydana gelmesi
durumunda, en fazla ödenecek tazminat miktarı
poliçede belirtilen sigorta bedeli kadar olacaktır.
Sigortanı
n Genel
Prensipl
eri
Örneğin; 30.000 TL değerindeki bir otomobilin kasko
değerinin 1.000 TL olduğunu ele alırsak, sigortalının
daha az prim ödemek amacıyla aracı 25.000 TL gibi
gerçek değerinin altında bir değerden beyan ederek
750 TL’ den aracını kasko yaptırmasıdır. Ancak bu
durumda hasar meydan geldiği zaman sigorta şirketi
sigortalıya en fazla poliçede beyan edilen 25.000TL
tutarında bir ödeme yapacaktır.
Sigortanı
n Genel
Prensipl
eri
Tazminat Tutarı = Belirtilen Hasar Miktarı × (Sigorta
Bedeli / Sigorta Değeri)
= 30.000 × (25.000 / 30.000) = 25.000 TL  tam hasar
durumunda ödenecek tazminat tutarıdır.
Eğer gerçekleşen hasar 15.000 TL ise;
Tazminat Tutarı = 15.000 × (25.000 / 30.000) =
12.500TL  kısmi hasar durumunda ödenecek
tazminat tutarı hasar tutarının (25.000 / 30.000 = 0,83)
%83’ üdür.
Sigortanı
n Genel
Prensipl
eri
Tazminat miktarı sigorta eksperi tarafından
belirlendikten sonra ve sigortacı tarafından kabul
edilmesi durumunda tazminat ödemesi yapılmaktadır.
Eğer isterse sigortalı taraf belirlenen ve ödenecek olan
tazminat miktarını kabul etmeyip durumun yeniden
incelenmesi için itiraz hakkına sahiptir. İtiraz halinde
ise taraflar arasında anlaşmayı sağlamak için hakem
bilirkişilere gidilmesi gerekir.
Sigortanı
n Genel
Prensipl
eri
Sigorta Bedeli =
Sigorta Değeri
100.000 = 100.000
Tam Zıyada, Zararın
Tamamı Ödenmektedir
Kısmi Zıyada,
Gerçekleşen Zarar
Ödenmektedir
Sigorta Bedeli <
Sigorta Değeri
75.000 < 100.000
Eksik Sigorta
Tam Zıyada, Poliçede
Yazılı Tutara Kadar
Ödeme Yapılabilir.
Tam Zıyada, Sigorta
Poliçesindeki Bedel;
75.000 TL Ödenir.
Kısmi Zıyada, Sigorta
Bedeli-Sigorta Değeri
Arasındaki Orana Göre
Ödeme Yapılır. Poliçede
75.000 TL Beyan Edilen
Bir Rizikonun Piyasa
Rayici 100.000 TL ise,
20.000 TL’lık Bir Hasar
Halinde Ödenecek
Tazminat;
75.000(20.000)=15.000 TL
100.000
Sigorta Bedeli >
Sigorta Değeri
100.000 > 75.000
Aşkın Sigorta
Sigorta Kar Vasıtası
Değildir. Gerçek Zarar
(Değer) Ödenir.
Fazladan Alınan
Primler İade Edilir.
Kısmi Zıyada, Sigorta
Değeri Olan Gerçek Zarar
Ödenir.
HASAR VUKUU (ZIYA)
TAM ZIYA KISMİ ZIYA
Sigortanı
n Genel
Prensipl
eri
Taraflar arası anlaşma sağlandıktan sonra sigorta
şirketi, sigortalıya “nakit ödeme, tamir-bakım yöntemi
veya yerine koyma yöntemi” gibi yöntemlerden
herhangi biri ile tazminat ödemesi gerçekleştirir.
Sigortanı
n Genel
Prensipl
eri
4. Halefiyet ve Rücu Prensibi
Tazminat prensibi ile halefiyet prensibi arasında oldukça
yakın bir ilişki olmakla birlikte ortaya çıkış süreçleri
birbirlerini izler. Sigortalının varlık sebebi olan, hasar
anında bu hasarın sigorta şirketi tarafından karşılanması
sisteminde, eğer meydana gelen hasar üçüncü şahısların
kusuru sonucunda ortaya çıkmış ise, zarara maruz kalan
sigortalı kişi bu zararı hasara sebep olan üçüncü şahıstan
talep edebilir.
Ancak yaygın olan uygulamaya göre sigortalı kişi hasar
anında öncelikle kendi şirketine başvuru yapar ve kendi
sigorta şirketi mevcut hasarı tazmin eder. Bu durumda
sigortalı kişi, hasara neden olan üçüncü şahıstan tekrar
hasar bedeli talep etme hakkında bulunamaz.
Sigortanı
n Genel
Prensipl
eri
Çünkü, eğer bu yönde kısıtlama yapılmazsa
suistimallerin en çok yaşandığı sektörlerden biri olan
sigorta sektöründe haksız kazançların sağlanmasının
yolu açılmış olacaktır. Bunu engellemek için ve
sigortalıyı hasar anında mağdur etmemek için (çünkü
üçüncü şahıstan istese bile kısa sürede hasar bedelini
alamayabilir) hasar bedelini kendi sigorta şirketinden
talep eder. Böyle bir durumda sigorta şirketi sigortalıya
ödemeyi yaptığı anda sigortalının hasara neden olan
üçüncü kişiye başvurma hakkı sigorta şirketine
devredilmiş olur.
Sigortanı
n Genel
Prensipl
eri
Bu duruma “rücu etmek” denir. Başka bir deyişle rücu
prensibi, bir kişinin başka bir kişi yerine geçerek
üçüncü kişilerle olan haklarını devralmasıdır. Burada
temel amaç sigortalının her ne şekilde olursa olsun
hem kendi sigorta şirketinden, hem de hasara neden
olan özel veya tüzel kişilerden aynı anda çifte tazminat
alması engellenmesidir.
Sigortanı
n Genel
Prensipl
eri
Örneğin, iki araçlı bir trafik kazası olduğunu
varsayalım. A aracının sürücüsü, B sürücüsünün
aracına arkadan çarparak zarara yol açıyor. A aracının
sürücüsü kusurlu olduğu için, normal koşullarda B
aracının sahibine bu zararı ödemelidir. Ancak, B
aracının sahibi söz konusu zarar miktarını doğrudan A
aracının sürücüsünden almak yerine aracı için kasko
sigortası yaptırdığı şirketine gider ise, şirket B
aracındaki hasarı karşılar.
Sigortanı
n Genel
Prensipl
eri
Sonrasında ise B aracının sahibinin, A aracının
sürücüsüne giderek hasarını karşılamasını talep etme
hakkı artık kalmaz. Bu hak, tazminat ödemesini yaptığı
için sigorta şirketine geçmiş olur. B aracını
sigortalayan sigorta şirketi bu araçtaki hasarı
karşılamış olduğu için bu olayda sigortalının yerine
geçmiş sayılır ve A aracının sürücüsüne hasarı
karşılaması için başvurma hakkını elde etmiş olur.
Sigortanı
n Genel
Prensipl
eri
Sigorta şirketi, bu hakkı sigortalıyla arasında var olan
sigorta sözleşmesi ile elde etmektedir. Sonuç olarak, B
aracının sahibinin aynı olay için hem sigorta
şirketinden, hem de A aracının sürücüsünden para
alması engellendiği için sebepsiz zenginleşme olmamış
olur.
Sigortalı kişinin sigortacıya devretmiş olduğu haklarını
ihlal edici bir durumun ortaya çıkması halinde
sigortacıya karşı sorumlu olur. Sigortacı sigortalının
zararının bir kısmını ödemesi halinde ise sigortalı kişi
tazmin edilen miktarın dışında kalan tutar kadar hasara
neden olan üçüncü şahıslara karşı hak sahibi olur.
Sigortanı
n Genel
Prensipl
eri
5. Yakın Neden Prensibi
Sigortanın temel görevlerinden birisi de, sigortalıya
yaptığı poliçe ile hak ve sorumluluklarını sözlü olarak
anlatmak ve sigortalıyı poliçe kapsamında bulunan ve
bulunmayan halleri izah etmektir. Çünkü hangi sigorta
dalı olursa olsun, hasar anında sigortalının ilk
düşündüğü konu “nasıl olsa sigortam var, sigorta
şirketi ödemeyi yapar.” olmaktadır.
Ancak hasar poliçede yer almayan bir nedenden dolayı
meydana gelmiş ve bu da gerekli araştırmaları yapan
kişiler tarafından tespit edilmiş ise sigortalı ile
sigortacı arasında en çok rastlanan tartışmaların ve
anlaşmazlıkların yaşandığı bu durum ortaya çıkar.
Sigortanı
n Genel
Prensipl
eri
Böyle bir anda poliçede bulunan teminatlar
kapsamında hasar tazmin edilmelidir. Başka bir deyişle
hasarın ortaya çıkış nedeni sigortacılıkta büyük önem
arz etmektedir. Hasara neden olan durumun sigorta
poliçesindeki teminatlarda yer alması gerektiğidir. İşte
buna “yakın neden prensibi” denir.
Eğer hasarın nedeni poliçe kapsamında güvence altına
alınmamış ise sigorta şirketi hasarı tazmin
etmeyecektir. Bazı durumlarda hasarın oluşmasına
birden fazla unsur neden olabilir. Sigorta şirketi, hasara
sebebiyet veren en yakın nedeni tespit eder ve bunun
sonucuna göre zararı tazmin eder ya da etmez.
Sigortanı
n Genel
Prensipl
eri
Özetle yakın neden prensibi, sigorta primi hangi
teminatlar için alınmış ise riskin de bu teminatlar
kapsamında gerçekleşmesi durumunda ödenmesi
gerektiğini ifade eder. Mesela, ferdi kaza sigortası
yaptırmış bir kişinin kaldırımından yürürken ayağının
takılıp düşmesi ve sonucunda kafasını yere çarpması
şeklinde ölümü durumunda tazminat ödenir. Ancak
teminat kapsamında olmayan kalp krizi nedeniyle
düşüp kafasını çarpması ve hayatını kaybetmesi
durumunda tazminat ödemesi yapılmaz.
Sigortanı
n Genel
Prensipl
eri
Bazı hasarların gerçekleşmesinde açık ve net bir
şekilde tek bir olay neden olabilmektedir. Bu durumda
o olay hasarın yakın nedenidir. Sigortacılıkta her
zaman durum böyle olmamakla birlikte bazen oldukça
karmaşık bir durum olan zincirleme olaylar şeklini
alabilmektedir. Bir neden diğer nedenleri
doğurabilmektedir. Şöyle ki, bir fırtına bir binanın çatı
duvarını yıkar, yıkılan duvar binanın elektrik
kablolarını koparır, bu kablolar kısa devre yapar ve
oluşan kıvılcım sonucunda yangın çıkar.
Sigortanı
n Genel
Prensipl
eri
Yangını söndürmek için itfaiye müdahale eder ve
püskürtülen su evi basar ve evdeki eşyalar hasar görür.
Eşyalara zarar veren su basması gibi görünse de
meydana gelen olayın tamamı incelendiği zaman
hasarın yakın, belirleyici veya hakim nedeni fırtınadır.
Eğer poliçedeki teminatlarda fırtına var ise hasar
sigorta şirketi tarafından tazmin edilir, yoksa hasar
tazmin edilmez.
Sigortanı
n Genel
Prensipl
eri
6. Hasara Katılım Prensibi
Tazminat ve halefiyet prensiplerinde olduğu gibi
hasara katılım prensibinde de temel amaç sigortalının
haksız kazanç sağlanmasını önlemektir. Bu gibi
önlemlerin alınmasıyla sigortalıların sigortayı bir kar
amacı olarak kullanması engellenmiş olmaktadır.
Özellikle sigorta bedelinin sigorta şirketlerinin mali
yapısını ve kapasitelerini aşması gibi durumlarda
sigorta şirketleri bu riski tek başlarına almaktansa
başka sigorta şirketleri ile teminat verme yöntemini
tercih ederek riski kendi aralarında paylaşmış olurlar.
Yapılan bu uygulamaya “müşterek sigorta (koasürans)”
denilmektedir.
Sigortanı
n Genel
Prensipl
eri
Sigorta poliçesinde belirtilen risklerden herhangi biri
gerçekleşirse ve koasürans durumu var ise, ortaya
çıkan zarar için sigortalı, sigorta şirketlerine ayrı ayrı
başvurarak hepsinden sigorta bedeli için tazminat
alamaz. Sigorta şirketleri koasürans sözleşmesindeki
paylar arasında tazminat ödemesi yapar.
Hasara katılım prensibinde, sigortalı tazminatı
sigortacıların herhangi birinden talep eder. Daha sonra
bu sigortacı sigortalıya ödemesini yapar ve diğer
sigortacılara hasara katılım oranları göz önüne alarak
rücu prensibi uygulanır.
Sigortanı
n Genel
Prensipl
eri
Sigorta poliçelerinde uygulanan “muafiyet” durumu da
hasara katılım prensibi kapsamında ele alınabilir. Şöyle
ki, hasar anında sigortalının yükümlülüğünde olan
poliçede belirtilen meblağ kadar sorumlu olduğu ve
hak talebinde bulunmadığı kısmıdır. Hasar durumunda
sigortalı muafiyet oranı kadar eksik tazminat
almaktadır. Bu da sigortacıyı bir ölçüde korumaktadır.
Sigortalı muafiyet durumunu gözeterek, sigorta konusu
olan varlığı daha özenle kullanma ve koruma
özelliğine sahip olabilmektedir.
Sigortanı
n Genel
Prensipl
eri
Hasara katılımın yapılabilmesi için gerekli şartlar;
• Müşterek sigorta kapsamındaki poliçelerin
tamamı, aynı sigorta konusu ile ilgili olmalıdır.
• En az iki veya daha fazla tazminat sigortası poliçesi
olmalıdır.
• Risk durumunun gerçekleşmesi anında bütün
poliçeler geçerli olmalıdır, süresi geçmiş veya iptal
edilmiş olmamalıdır.
Sigortanı
n Genel
Prensipl
eri
DĠĞER KAVRAMLAR
Rejistro: Düzenlenen poliçe, tecditname ve
zeyilnamelerin tümünün kaydedildiği kanuni defterlerdir.
Her branş için ayrı ayrı ve birer istihsal, birer iptal olmak
üzere 2 çeşit olup, noterce tasdik edilen bu defterlerin
sayfaları çift nüshadır. Yıl bitimlerinde ara tasdikleri
yapılarak kullanılmaya devam edilir.
Müşterek Sigorta: Aynı menfaatin, aynı zamanda, aynı
rizikolara karşı, aynı süreler için, birden fazla sigortacıya
sigorta ettirilmesi haline müşterek sigorta denir.
Sigortacılardan her biri, sigorta bedelinin tamamına
nazaran sigorta ettiği bedel nispetinde sorumlu olur.
Sigortanı
n Genel
Prensipl
eri
Çifte Sigorta: Değerinin tamamı sigorta ettirilmiş bulunan bir
mal üzerindeki menfaatin sonradan, aynı kimse tarafından, aynı
rizikolara karşı sigorta ettirilemez; sigorta ettirilirse ancak
aşağıdaki hallerde ve şartlarla geçerli sayılır.
a) Sonraki ve önceki sigortacılar uygun görüp, rıza gösterirlerse;
b) Sigorta ettiren kimse önceki sigortadan doğan haklarını ikinci
sigortacıya devir ederse veya o haklardan feragat etmiş ise;
Bu takdirde devir veya feragatın ikinci sigorta poliçesine
yazılması lazımdır; yazılmazsa ikinci sigorta sözleşmesi
hükümsüz sayılır;
c) Sonraki sigortacının ancak önceki sigortacının ödenmediği
tazminattan dolayı mesuliyeti şart kılınmış ise; bu halde önceden
yapılmış olan sigortanın ikinci sigorta poliçesine yazılması
lazımdır; yazılmazsa ikinci sigorta sözleşmesi hükümsüz sayılır.
Sigortanı
n Genel
Prensipl
eri
Kısmi Sigorta: Sigorta olunan menfaatin değerinin tamamının
önceki sözleşme ile temin edilmemişse bu menfaat, geri kalan
değerine kadar, bir veya birkaç defa daha sigorta ettirilebilir.
Bu takdirde o menfaati sonradan sigorta eden sigortacılar
değer bünyesinden dolayı sözleşmelerin tarihleri sırasıyla
mesul olurlar. Aynı günde yapılmış olan mukaveleler aynı
günde yapılmış sayılır.
Kısmi sigortada, sigorta bedelinin sigorta değerini aşması
halinde sigorta değerini aşan kısım tarih sırası dikkate
alınarak, sonraki sigortacılar tarafından yapılan sigortalar
geçersiz hale gelir.
Sovtaj: Önceden teminat altına alınan rizikonun gerçekleşmesi
sonucu kurtarılan mal ile deniz kazasından ve yangından
kurtarma ücreti veya sigortalı nesnenin hasar gerçekleştikten
sonra satışından elde edilen gelir olarak tanımlanabilir.
Sigortanı
n Genel
Prensipl
eri
Reasürans: Sigorta şirketlerinin teminat verdiği
rizikolarda, sigorta değerlerinin yüksekliği veya büyük
hasarların aynı zamana gelebilme ihtimalleri, sigorta
şirketlerinin hasar ödemelerinde zorlanmalarına neden olabilir.
Kendi sermayeleri, ihtiyatları, öz varlıkları ile
karşılayamayacakları büyük hasar ödemeleri için sigorta
şirketleri de kendilerini sigorta ettirirler. Bu işleme reasürans
denir. Böylece şirketler riskin bir kısmını kendi üzerlerinde
tutup, , geri kalan kısmını başka sigorta şirketlerine
devrederler. Reasürans işlemlerinde riski bu şekilde devreden
şirkete sedan, devir alan şirkete ise reasürör denir. Sedan
şirketin kendi üzerinde tuttuğu kısma
konservasyon, reasüröre devrettiği kısma sesyon denir.
Reasürör şirket de kendisini sigortalama ihtiyacı
duyarak, devraldığı riskin bir bölümünü tekrar
devrettiğinde, bu işleme retrosesyon denir.
Sigortanı
n Genel
Prensipl
eri
Koasürans: Bir rizikonun birden fazla şirket
tarafından, ortaklaşa teminata alınmasıdır. Şirketlerden biri
poliçeyi düzenler ve diğer şirketlere kopyalarını gönderir.
Poliçeyi düzenleyen şirkete jeran denir.
Koasüransta müşterek teminat verme durumu vardır.
Reasüransta ise önce bir şirket teminat verir ve gerektiği
kadarını reasürörlere dağıtır.
Sigortalı ile sigortacı arasında da koasürans söz konusu
olabilir. Bu durumda riskin sigortalı ve sigortacı arasında
paylaşımı söz konusudur. Hasar gerçekleştiğinde sigorta
şirketi sadece payına düşen hasarı öder.
1 de 45

Recomendados

4.temel sigortacılık kavramları por
4.temel sigortacılık kavramları4.temel sigortacılık kavramları
4.temel sigortacılık kavramlarıeFinans
4.4K vistas25 diapositivas
2.sigortanın işlevleri por
2.sigortanın işlevleri2.sigortanın işlevleri
2.sigortanın işlevlerieFinans
5.6K vistas26 diapositivas
11.bireysel emeklilik sistemi por
11.bireysel emeklilik sistemi11.bireysel emeklilik sistemi
11.bireysel emeklilik sistemieFinans
2K vistas36 diapositivas
1. risk ve sigorta por
1. risk ve sigorta1. risk ve sigorta
1. risk ve sigortaeFinans
12.2K vistas45 diapositivas
Chapter 6: FINANCIAL OPERATIONS OF I NSURERS por
Chapter 6: FINANCIAL OPERATIONS OF I NSURERSChapter 6: FINANCIAL OPERATIONS OF I NSURERS
Chapter 6: FINANCIAL OPERATIONS OF I NSURERSMarya Sholevar
4.1K vistas32 diapositivas
Life insurance por
Life insuranceLife insurance
Life insuranceROSHAN TOLANI (RST)
1.4K vistas16 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

LIFE INSURANCE por
LIFE INSURANCE LIFE INSURANCE
LIFE INSURANCE Sundar B N
138 vistas13 diapositivas
Annuity por
AnnuityAnnuity
AnnuityAnnuity Grace
6.8K vistas6 diapositivas
Types of general insurance covers por
Types of general insurance coversTypes of general insurance covers
Types of general insurance coversShruti Desai
3.7K vistas10 diapositivas
Insurance por
InsuranceInsurance
InsuranceSimran Kaur
562 vistas30 diapositivas
Insurance por
InsuranceInsurance
Insurancethejuniorcert
12.2K vistas29 diapositivas
Principles of insurance por
Principles of insurancePrinciples of insurance
Principles of insuranceProf. Devrshi Upadhayay
2.1K vistas18 diapositivas

La actualidad más candente(20)

LIFE INSURANCE por Sundar B N
LIFE INSURANCE LIFE INSURANCE
LIFE INSURANCE
Sundar B N138 vistas
Types of general insurance covers por Shruti Desai
Types of general insurance coversTypes of general insurance covers
Types of general insurance covers
Shruti Desai3.7K vistas
Types of insurance por ridcally
Types of insuranceTypes of insurance
Types of insurance
ridcally1.6K vistas
тема 10 перестрахування і співстрахування por RudInna1
тема 10 перестрахування і співстрахуваннятема 10 перестрахування і співстрахування
тема 10 перестрахування і співстрахування
RudInna1314 vistas
Types of insurance By SHAMSIKADALUR MBA por shamsikadalur
Types of insurance By SHAMSIKADALUR MBATypes of insurance By SHAMSIKADALUR MBA
Types of insurance By SHAMSIKADALUR MBA
shamsikadalur7K vistas
Property & Liability Insurance por Deepak Verma
Property & Liability InsuranceProperty & Liability Insurance
Property & Liability Insurance
Deepak Verma8.4K vistas
LiFe InsUraNcE anD iTs ProDucTs aNd PreMiuM PayMenT por Sonu Sah
LiFe InsUraNcE anD iTs ProDucTs aNd PreMiuM PayMenTLiFe InsUraNcE anD iTs ProDucTs aNd PreMiuM PayMenT
LiFe InsUraNcE anD iTs ProDucTs aNd PreMiuM PayMenT
Sonu Sah912 vistas
Presentation on life insurance por Ali Iqbal
Presentation on life insurancePresentation on life insurance
Presentation on life insurance
Ali Iqbal3.1K vistas
PPT on Practise of life insurance por college
PPT on Practise of life insurancePPT on Practise of life insurance
PPT on Practise of life insurance
college3K vistas
Insurance introduction por Mohit Singla
Insurance  introductionInsurance  introduction
Insurance introduction
Mohit Singla10.1K vistas
GENERAL INSURANCE por Rani More
GENERAL INSURANCEGENERAL INSURANCE
GENERAL INSURANCE
Rani More1.5K vistas

Similar a 5.sigortanın temel prensipleri

Bankasurans (1) por
Bankasurans (1)Bankasurans (1)
Bankasurans (1)Deniz Güney Akkor
1.6K vistas33 diapositivas
10.hayat sigortası por
10.hayat sigortası10.hayat sigortası
10.hayat sigortasıeFinans
2.3K vistas30 diapositivas
10 başlıkta sigorta yaptırırken nelere dikkat edilmeli por
10 başlıkta sigorta yaptırırken nelere dikkat edilmeli10 başlıkta sigorta yaptırırken nelere dikkat edilmeli
10 başlıkta sigorta yaptırırken nelere dikkat edilmeliAhmet Alkan
132 vistas5 diapositivas
İslam'a Göre Sigorta - S. Fuat Ateş por
İslam'a Göre Sigorta - S. Fuat Ateşİslam'a Göre Sigorta - S. Fuat Ateş
İslam'a Göre Sigorta - S. Fuat AteşRecep Çarpar
920 vistas29 diapositivas
Hüsamettin Doğramacı - Koru Mütüel Sigorta Alternatif Sigorta Modeli Sunum por
Hüsamettin Doğramacı - Koru Mütüel Sigorta Alternatif Sigorta Modeli SunumHüsamettin Doğramacı - Koru Mütüel Sigorta Alternatif Sigorta Modeli Sunum
Hüsamettin Doğramacı - Koru Mütüel Sigorta Alternatif Sigorta Modeli Sunumkorusigorta
1.1K vistas29 diapositivas
Yeni sgk-tesvikleri por
Yeni sgk-tesvikleriYeni sgk-tesvikleri
Yeni sgk-tesviklerihyilmaz
87 vistas49 diapositivas

Similar a 5.sigortanın temel prensipleri(20)

10.hayat sigortası por eFinans
10.hayat sigortası10.hayat sigortası
10.hayat sigortası
eFinans2.3K vistas
10 başlıkta sigorta yaptırırken nelere dikkat edilmeli por Ahmet Alkan
10 başlıkta sigorta yaptırırken nelere dikkat edilmeli10 başlıkta sigorta yaptırırken nelere dikkat edilmeli
10 başlıkta sigorta yaptırırken nelere dikkat edilmeli
Ahmet Alkan132 vistas
İslam'a Göre Sigorta - S. Fuat Ateş por Recep Çarpar
İslam'a Göre Sigorta - S. Fuat Ateşİslam'a Göre Sigorta - S. Fuat Ateş
İslam'a Göre Sigorta - S. Fuat Ateş
Recep Çarpar920 vistas
Hüsamettin Doğramacı - Koru Mütüel Sigorta Alternatif Sigorta Modeli Sunum por korusigorta
Hüsamettin Doğramacı - Koru Mütüel Sigorta Alternatif Sigorta Modeli SunumHüsamettin Doğramacı - Koru Mütüel Sigorta Alternatif Sigorta Modeli Sunum
Hüsamettin Doğramacı - Koru Mütüel Sigorta Alternatif Sigorta Modeli Sunum
korusigorta1.1K vistas
Yeni sgk-tesvikleri por hyilmaz
Yeni sgk-tesvikleriYeni sgk-tesvikleri
Yeni sgk-tesvikleri
hyilmaz87 vistas
14.sorumluluk sigortası por eFinans
14.sorumluluk sigortası14.sorumluluk sigortası
14.sorumluluk sigortası
eFinans1.7K vistas
6.türk sigortacılık sistemi kurumları por eFinans
6.türk sigortacılık sistemi kurumları6.türk sigortacılık sistemi kurumları
6.türk sigortacılık sistemi kurumları
eFinans2.7K vistas
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası / Prim ve H... por sigortatatbikatcilari
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası / Prim ve H...Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası / Prim ve H...
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası / Prim ve H...
Borcu yoktur por rmznyldz
Borcu yokturBorcu yoktur
Borcu yoktur
rmznyldz2.8K vistas
İş sağlığı ve 31.10.2013 por Yasin Danyal
İş sağlığı ve 31.10.2013İş sağlığı ve 31.10.2013
İş sağlığı ve 31.10.2013
Yasin Danyal331 vistas
öZel hastanelerde özel sağlik si̇gortasinin i̇şleyi̇şi̇ ve sorunlari por Uzmankişi
öZel hastanelerde özel sağlik si̇gortasinin i̇şleyi̇şi̇ ve sorunlariöZel hastanelerde özel sağlik si̇gortasinin i̇şleyi̇şi̇ ve sorunlari
öZel hastanelerde özel sağlik si̇gortasinin i̇şleyi̇şi̇ ve sorunlari
Uzmankişi1.6K vistas
öZel hastanelerde özel sağlik si̇gortasinin i̇şleyi̇şi̇ ve sorunlari por Uzmankişi
öZel hastanelerde özel sağlik si̇gortasinin i̇şleyi̇şi̇ ve sorunlariöZel hastanelerde özel sağlik si̇gortasinin i̇şleyi̇şi̇ ve sorunlari
öZel hastanelerde özel sağlik si̇gortasinin i̇şleyi̇şi̇ ve sorunlari
Uzmankişi400 vistas
Türk Eximbank İhracat Kredi Sigortası por Tanju Ayse Oflaz
Türk Eximbank İhracat Kredi SigortasıTürk Eximbank İhracat Kredi Sigortası
Türk Eximbank İhracat Kredi Sigortası
Tanju Ayse Oflaz1K vistas
Finansal Kurumlar ve Piyasalar 10.Hafta.pptx por UfukPala1
Finansal Kurumlar ve Piyasalar 10.Hafta.pptxFinansal Kurumlar ve Piyasalar 10.Hafta.pptx
Finansal Kurumlar ve Piyasalar 10.Hafta.pptx
UfukPala15 vistas
50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulamaları por Univerist
50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulamaları50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulamaları
50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulamaları
Univerist515 vistas

Más de eFinans

16.tarım sigortası por
16.tarım sigortası16.tarım sigortası
16.tarım sigortasıeFinans
3.1K vistas22 diapositivas
13.konut ve hırsızlık sigortası por
13.konut ve hırsızlık sigortası13.konut ve hırsızlık sigortası
13.konut ve hırsızlık sigortasıeFinans
1.6K vistas23 diapositivas
12.sağlık sigortası por
12.sağlık sigortası12.sağlık sigortası
12.sağlık sigortasıeFinans
1.6K vistas17 diapositivas
15.deprem sigortası por
15.deprem sigortası15.deprem sigortası
15.deprem sigortasıeFinans
1.4K vistas20 diapositivas
9.nakliyat sigortası por
9.nakliyat sigortası9.nakliyat sigortası
9.nakliyat sigortasıeFinans
2.5K vistas21 diapositivas
8.kasko sigortası por
8.kasko sigortası8.kasko sigortası
8.kasko sigortasıeFinans
2.4K vistas34 diapositivas

Más de eFinans(20)

16.tarım sigortası por eFinans
16.tarım sigortası16.tarım sigortası
16.tarım sigortası
eFinans3.1K vistas
13.konut ve hırsızlık sigortası por eFinans
13.konut ve hırsızlık sigortası13.konut ve hırsızlık sigortası
13.konut ve hırsızlık sigortası
eFinans1.6K vistas
12.sağlık sigortası por eFinans
12.sağlık sigortası12.sağlık sigortası
12.sağlık sigortası
eFinans1.6K vistas
15.deprem sigortası por eFinans
15.deprem sigortası15.deprem sigortası
15.deprem sigortası
eFinans1.4K vistas
9.nakliyat sigortası por eFinans
9.nakliyat sigortası9.nakliyat sigortası
9.nakliyat sigortası
eFinans2.5K vistas
8.kasko sigortası por eFinans
8.kasko sigortası8.kasko sigortası
8.kasko sigortası
eFinans2.4K vistas
7.trafik sigortası por eFinans
7.trafik sigortası7.trafik sigortası
7.trafik sigortası
eFinans2.6K vistas
3.sigortacılığın tarihi por eFinans
3.sigortacılığın tarihi3.sigortacılığın tarihi
3.sigortacılığın tarihi
eFinans3.6K vistas
14 portföy yönetimi por eFinans
14 portföy yönetimi14 portföy yönetimi
14 portföy yönetimi
eFinans3.3K vistas
13 temel ve teknik analiz por eFinans
13 temel ve teknik analiz13 temel ve teknik analiz
13 temel ve teknik analiz
eFinans10.2K vistas
12 sermaye piyasası araçları por eFinans
12 sermaye piyasası araçları12 sermaye piyasası araçları
12 sermaye piyasası araçları
eFinans7.7K vistas
11 kamuyu aydınlatma por eFinans
11 kamuyu aydınlatma11 kamuyu aydınlatma
11 kamuyu aydınlatma
eFinans2K vistas
10 takas ve operasyon por eFinans
10 takas ve operasyon10 takas ve operasyon
10 takas ve operasyon
eFinans2.1K vistas
9 vadeli piyasalar por eFinans
9 vadeli piyasalar9 vadeli piyasalar
9 vadeli piyasalar
eFinans2.3K vistas
8 borsalar por eFinans
8 borsalar8 borsalar
8 borsalar
eFinans3K vistas
7 finansal aracı kurumlar-sermaye piyasası kurumları por eFinans
7 finansal aracı kurumlar-sermaye piyasası kurumları7 finansal aracı kurumlar-sermaye piyasası kurumları
7 finansal aracı kurumlar-sermaye piyasası kurumları
eFinans6.8K vistas
6 finansal aracı kurumlar-2.banka dışı aracı kurumlar por eFinans
6 finansal aracı kurumlar-2.banka dışı aracı kurumlar6 finansal aracı kurumlar-2.banka dışı aracı kurumlar
6 finansal aracı kurumlar-2.banka dışı aracı kurumlar
eFinans4.8K vistas
5 finansal aracı kurumlar-1.bankalar por eFinans
5 finansal aracı kurumlar-1.bankalar5 finansal aracı kurumlar-1.bankalar
5 finansal aracı kurumlar-1.bankalar
eFinans7.5K vistas
4. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar por eFinans
4. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar4. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
4. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
eFinans21K vistas
3. Kamu Borçlanması ve Finansal Piyasalara Etkileri por eFinans
3. Kamu Borçlanması ve Finansal Piyasalara Etkileri3. Kamu Borçlanması ve Finansal Piyasalara Etkileri
3. Kamu Borçlanması ve Finansal Piyasalara Etkileri
eFinans2.7K vistas

5.sigortanın temel prensipleri

 • 2. Sigortanı n Genel Prensipl eri Hizmet arz eden sigorta şirketi ile hizmet talebinde bulunan sigortalı arasında yapılacak olan hizmet akdinde uluslararası literatürde genel kabul görmüş altı temel prensip söz konusudur. Bunlar;  Azami İyi Niyet Prensibi  Sigortalanabilir Menfaat Prensibi  Tazminat Prensibi  Halefiyet ve Rücu Prensibi  Yakın Neden Prensibi  Hasara Katılım Prensibi
 • 3. Sigortanı n Genel Prensipl eri 1. Azami Ġyi Niyet Prensibi Günlük yaşamda insanlar arasında bağ sağlayan ve zamanla bu bağın bağlılık konumuna gelmesini sağlayan unsur “güven” dir. Kişiler ancak samimi, güvenilir olan kişilerle birlikte olmayı tercih ederler. Sigorta sisteminde ise karşılıklı olarak sigorta ettiren yani sigortalı ve sigortayı yapan sigorta şirketi veya bu şirket adına sigorta faaliyetlerini sürdüren sigorta acentesi olmak üzere iki taraf vardır. Sigortacılık sektörünün temelinde güven unsurunun olmasından dolayı tarafların karşılıklı bir takım yükümlülükleri vardır.
 • 4. Sigortanı n Genel Prensipl eri • Sigorta yaptıranın sigorta yapana karşı taşıdığı yükümlülükler; Sigortacının sigorta konusu olan varlıkla ilgili detaylı bilgiye sahip olması gerekir. Bu durumda sigortanın tam anlamıyla varlıkla ilgili gerçek durumları bilmesi ve bunları tespit etmesi her zaman mümkün olmamakla birlikte, bu bilgileri doğru, açık ve net bir şekilde sigorta primine ve risk durumlarına etki edebilecek mevcut durumların sigortacıya sigortalı tarafından verilmesi zorunluluktur. Sigortalı yanlış bilgilendirme yaparak sigortacıyı yanıltması durumunda sorumluluk sigortalıya aittir. Sigortacı bu durumda sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.
 • 5. Sigortanı n Genel Prensipl eri Sigortalı, riskin gerçekleşmesi durumunda sigorta şirketi tazminat ödemesi yapacak diyerek tedbiri elden bırakmamalıdır, yine önleyici tedbirleri alarak gerekli özeni göstermelidir. Ayrıca, örneğin yangın riskinin ortaya çıkması durumunda ihbardan sonra yangının daha fazla dağılmasını engelleyecek önlemleri alarak iyi niyetini göstermelidir. En sık karşılaşılan durumlardan biri de hasar durumunda hasarın gerçek değerinden çok daha fazla bildirilmesi yine iyi niyet prensibine aykırı bir durumdur.
 • 6. Sigortanı n Genel Prensipl eri • Sigortacının sigorta yaptırana karşı yükümlülükleri; Hasar sigortalının ihmali veya kusuru nedeniyle gerçekleşmiş olsa bile sigortacı hasarı karşılamak durumundadır. Hasar ödeme durumunda sigortacı sigortalıyı mağdur etmeden, işlemlerini en kısa sürede yaparak iyi niyet çerçevesinde ödemeyi yapmakla mükelleftir. Sigortalı hasar anında sigortasının yanında olmasını, onun desteğini ve güvenini bekler.
 • 7. Sigortanı n Genel Prensipl eri Serbest piyasa ekonomisinin sonuçlarından biri olan rekabet artışı zaman zaman müşterileri sadece fiyat odaklı düşünmelerini sağlamaktadır. Özellikle sigorta sektöründe sigortacının sigortalıyı poliçe bilgileri ve ödeme koşulları bakımından doğru bilgilendirmesi büyük önem arz etmekte ve hasar anında ortaya çıkabilecek sorunların kaynağı giderilmiş olacaktır.
 • 8. Sigortanı n Genel Prensipl eri Poliçe ile ilgili sorunların doğmaması için öncelikle sigortalının doldurarak sigortacıya verdiği ve sigorta konusu poliçe şartları ile ilgili tüm bilgileri taşıyan bir form olan “teklifname” düzenlemesi özel bir önem taşımaktadır. Genel olarak teklifname de sigortalının adı, adresi, sigorta konusu, talep edilen riskler, sigorta bedeli, sigorta süresi ve düzenlenme tarihi bulunur. Sigortacı teklifnamedeki bilgilere göre prim hesaplayacaktır.
 • 9. Sigortanı n Genel Prensipl eri Geçmiş yıllardaki sigorta mesleğindeki yapılanmanın güçlü olmamasından ve bu sektöre gerekli önemin verilmemesinden dolayı sigorta mesleğinin icra edenler bakımından bu sektöre karşı duyulan bir güvensizlik hakim olmuştur. İyi niyet prensibi uyarınca bu meslek mensubu herkesin, sigortacılığa karşı güvensizlik oluşturacak davranış içinde bulunmaması gerekir. Sigortalı ve sigortacı arasında karşılıklı güvene ve mutlak iyi niyet prensibine dayalı olarak oluşturulan sigorta sözleşmesi, bu durumların ortadan kalkması, yanlış beyan gibi iyi niyetin kötüye kullanılması gibi durumlarda fesh edilebilmektedir.
 • 10. Sigortanı n Genel Prensipl eri 2. Sigortalanabilir Menfaat Prensibi Dilimizde “menfaat” ve “çıkar” kelimeleri aynı anlamda olup birbirinin yerine kullanılabilmektedir. Sigortalanabilir menfaat ise; sigortanın temel varsayımlarından hareketle sigortalanmak istenen varlıkların parasal olarak ifade edilebilir çıkarların, riskin gerçekleşmesiyle ortaya çıkan hasar durumunda sigortalının kayıplarının karşılanmasıdır. Bu menfaat hayat sigortası kapsamında can, kaza sigortaları kapsamında mal, sunulan hizmet kapsamında sorumluk şeklinde ortaya çıkabilir.
 • 11. Sigortanı n Genel Prensipl eri Ancak sigorta ettirilen menfaat her ne olursa olsun (can, mal, sorumluk) sigorta bu menfaatleri risk öncesi konuma getirmeyi garanti etmez, sadece riskin gerçekleşmesi ile ortaya çıkan kayıpların karşılanmasını garanti eder. Örneğin hekimler için zorunlu hale getirilen hekim mesleki sorumluluk sigortası, bir hekimin yaptığı tedavi neticesinde ortaya çıkan olumsuz durumlarda hastasına karşı yüklü miktarlarda tazminat ödemekle yükümlü olabileceği bir durumda ortaya çıkan parasal kaybını önlemek adına, bu sigorta kapsamında sorumluluğunu sigorta ettirmesidir.
 • 12. Sigortanı n Genel Prensipl eri Hayat sigortaları dışında sigorta konusu varlıklarda sınırlı bir mali menfaat söz konusu iken, hayat sigortalarında bireyin kendi hayatını istediği meblağ kadar sigorta ettirebilmesinden dolayı sınırsız mali menfaatin varlığından bahsedilebilir. Her tür menfaatin sigortaya konu olabileceği yönündeki görüşler oldukça yanlış olmakla birlikte sigortalanabilir menfaat konusu olacak durumlara ilişkin sınırlamalar şöyledir;
 • 13. Sigortanı n Genel Prensipl eri • Risk gerçekleşmesi durumunda sigortalının maddi- manevi zarara uğraması, • Sigortalının, sigorta konusu üzerinde malik olması aranmaksızın menfaatinin bulunması, • Yasal ve ahlaki olması, gerekmektedir. Meşru çerçevede olmak kaydıyla, sigortalının sigorta konusu varlığın sahibi olup olmamasına bakılmaksızın, ekonomik olan ve para ile ölçülebilen her şey sigortalanabilir menfaat kapsamında değerlendirilir.
 • 14. Sigortanı n Genel Prensipl eri Mal sigortalarında malik olmakla sigortalanabilir menfaate sahip olunabilmektedir. Ancak malik olmadan da; • Emanetçi ve yedd-i emin • İntifa hakkı sahibi • İpotek ve rehin hakkı sahibi • Kiracı gibi durumlarda da sigortalanabilir menfaat ortaya çıkmaktadır.
 • 15. Sigortanı n Genel Prensipl eri 3. Tazminat Prensibi Sigorta sözleşmesinde yer alan risklerin gerçekleşmesi durumunda, sigortalının menfaatlerinde ortaya çıkan zararların karşılanması için sigorta şirketi tarafından sigortalıya yapılan ödeme “tazminat” olarak ifade edilir. Riskin gerçekleşmesi durumunda sigorta eksperleri tarafından yapılan tespitler neticesinde hesaplanan hasar miktarı, poliçede belirtilen tazminat tutarını geçmemek şartıyla sigortalıya ödenmektedir.
 • 16. Sigortanı n Genel Prensipl eri Böylece, hukuk literatüründe “sebepsiz kazanç” olarak bilinen durumun ortaya çıkması engellenmiş olmaktadır. Burada temel amaç, sigortalının hasar sonrası ortaya çıkan tazminat ödemesinden dolayı zararın tahsilinde haksız kazanç sağlamasını engellemektir. Çünkü sigortanın temel amacı hasardan dolayı sigortalının kazanç elde etmesini sağlamak değil, hasardan önceki duruma getirmektir.
 • 17. Sigortanı n Genel Prensipl eri Poliçedeki sigorta bedelinin, sigorta konusunun gerçek değerinin üzerinde olması olarak ifade edilen “aşkın sigorta” durumunda, hasar çıkması halinde sigorta bedelinin sigorta değerini aşan kısmı geçersiz olup, bu aşan miktar kadar ödeme yapılmayacaktır. Bunun gerekçelerinden biri ise bireyler veya kurumlar az bir prim farkı ile daha yüksek sigorta bedeli tespit edilmesi ve sonrasında ortaya çıkan veya çıkabilecek suistimallere fırsat vermemek adına böyle bir uygulama yapılmaktadır.
 • 18. Sigortanı n Genel Prensipl eri Örneğin 30.000 TL değerinde bir otomobili ele alalım. Bu otomobilin gerçek değeri olan 30.000 TL üzerinden kasko primi hesaplanarak 1.000 TL prim tutarı ortaya çıkmaktadır. Bu durumda olası bir hasar anında aracın perte ayrılması halinde sigorta şirketi 30.000 TL ödeme yapacaktır. Bazen de otomobil için yapılan ek masraflarla aracın sigorta bedelinin gerçek değerinden daha fazla olması durumu ortaya çıkabilmektedir. • Aracın gerçek değeri 30.000 TL üzerinden kasko bedeli 1.000 TL • Sigorta bedeli ise 35.000 TL üzerinden kasko bedeli 1.250 TL
 • 19. Sigortanı n Genel Prensipl eri Bu durumda kötü niyetli kişiler eğer kısıtlamalar yapılmazsa 250 TL daha fazla prim ödeyerek kasıtlı hasarlara yönelerek 5.000 TL daha fazla tazminat olma yoluna gideceklerdir. Bunu önlemek adına aşkın sigortada hasar anında tazminat tutarı sigorta konusunun gerçek değerini geçmez. Aşkın sigorta durumunda, eğer sigortalı değerin tamamı hasarlı ise bu durumda sigortalı değerin gerçek değeri kadar (30.000 TL) tazminat ödemesi yapılır ve sigorta priminin fazladan alınan kısmı (250 TL) sigortalıya iade edilir.
 • 20. Sigortanı n Genel Prensipl eri Diğer bir durum ise poliçedeki sigorta bedelinin, sigorta konusun gerçek değerinin altında olması durumudur. Buna eksik sigorta denilmektedir. Genellikle sigortalının daha az prim ödemek amacıyla sigorta konusunun değerinin altında beyan edilmesiyle ortaya çıkar. Böyle bir poliçede hasar meydana gelmesi durumunda, en fazla ödenecek tazminat miktarı poliçede belirtilen sigorta bedeli kadar olacaktır.
 • 21. Sigortanı n Genel Prensipl eri Örneğin; 30.000 TL değerindeki bir otomobilin kasko değerinin 1.000 TL olduğunu ele alırsak, sigortalının daha az prim ödemek amacıyla aracı 25.000 TL gibi gerçek değerinin altında bir değerden beyan ederek 750 TL’ den aracını kasko yaptırmasıdır. Ancak bu durumda hasar meydan geldiği zaman sigorta şirketi sigortalıya en fazla poliçede beyan edilen 25.000TL tutarında bir ödeme yapacaktır.
 • 22. Sigortanı n Genel Prensipl eri Tazminat Tutarı = Belirtilen Hasar Miktarı × (Sigorta Bedeli / Sigorta Değeri) = 30.000 × (25.000 / 30.000) = 25.000 TL  tam hasar durumunda ödenecek tazminat tutarıdır. Eğer gerçekleşen hasar 15.000 TL ise; Tazminat Tutarı = 15.000 × (25.000 / 30.000) = 12.500TL  kısmi hasar durumunda ödenecek tazminat tutarı hasar tutarının (25.000 / 30.000 = 0,83) %83’ üdür.
 • 23. Sigortanı n Genel Prensipl eri Tazminat miktarı sigorta eksperi tarafından belirlendikten sonra ve sigortacı tarafından kabul edilmesi durumunda tazminat ödemesi yapılmaktadır. Eğer isterse sigortalı taraf belirlenen ve ödenecek olan tazminat miktarını kabul etmeyip durumun yeniden incelenmesi için itiraz hakkına sahiptir. İtiraz halinde ise taraflar arasında anlaşmayı sağlamak için hakem bilirkişilere gidilmesi gerekir.
 • 24. Sigortanı n Genel Prensipl eri Sigorta Bedeli = Sigorta Değeri 100.000 = 100.000 Tam Zıyada, Zararın Tamamı Ödenmektedir Kısmi Zıyada, Gerçekleşen Zarar Ödenmektedir Sigorta Bedeli < Sigorta Değeri 75.000 < 100.000 Eksik Sigorta Tam Zıyada, Poliçede Yazılı Tutara Kadar Ödeme Yapılabilir. Tam Zıyada, Sigorta Poliçesindeki Bedel; 75.000 TL Ödenir. Kısmi Zıyada, Sigorta Bedeli-Sigorta Değeri Arasındaki Orana Göre Ödeme Yapılır. Poliçede 75.000 TL Beyan Edilen Bir Rizikonun Piyasa Rayici 100.000 TL ise, 20.000 TL’lık Bir Hasar Halinde Ödenecek Tazminat; 75.000(20.000)=15.000 TL 100.000 Sigorta Bedeli > Sigorta Değeri 100.000 > 75.000 Aşkın Sigorta Sigorta Kar Vasıtası Değildir. Gerçek Zarar (Değer) Ödenir. Fazladan Alınan Primler İade Edilir. Kısmi Zıyada, Sigorta Değeri Olan Gerçek Zarar Ödenir. HASAR VUKUU (ZIYA) TAM ZIYA KISMİ ZIYA
 • 25. Sigortanı n Genel Prensipl eri Taraflar arası anlaşma sağlandıktan sonra sigorta şirketi, sigortalıya “nakit ödeme, tamir-bakım yöntemi veya yerine koyma yöntemi” gibi yöntemlerden herhangi biri ile tazminat ödemesi gerçekleştirir.
 • 26. Sigortanı n Genel Prensipl eri 4. Halefiyet ve Rücu Prensibi Tazminat prensibi ile halefiyet prensibi arasında oldukça yakın bir ilişki olmakla birlikte ortaya çıkış süreçleri birbirlerini izler. Sigortalının varlık sebebi olan, hasar anında bu hasarın sigorta şirketi tarafından karşılanması sisteminde, eğer meydana gelen hasar üçüncü şahısların kusuru sonucunda ortaya çıkmış ise, zarara maruz kalan sigortalı kişi bu zararı hasara sebep olan üçüncü şahıstan talep edebilir. Ancak yaygın olan uygulamaya göre sigortalı kişi hasar anında öncelikle kendi şirketine başvuru yapar ve kendi sigorta şirketi mevcut hasarı tazmin eder. Bu durumda sigortalı kişi, hasara neden olan üçüncü şahıstan tekrar hasar bedeli talep etme hakkında bulunamaz.
 • 27. Sigortanı n Genel Prensipl eri Çünkü, eğer bu yönde kısıtlama yapılmazsa suistimallerin en çok yaşandığı sektörlerden biri olan sigorta sektöründe haksız kazançların sağlanmasının yolu açılmış olacaktır. Bunu engellemek için ve sigortalıyı hasar anında mağdur etmemek için (çünkü üçüncü şahıstan istese bile kısa sürede hasar bedelini alamayabilir) hasar bedelini kendi sigorta şirketinden talep eder. Böyle bir durumda sigorta şirketi sigortalıya ödemeyi yaptığı anda sigortalının hasara neden olan üçüncü kişiye başvurma hakkı sigorta şirketine devredilmiş olur.
 • 28. Sigortanı n Genel Prensipl eri Bu duruma “rücu etmek” denir. Başka bir deyişle rücu prensibi, bir kişinin başka bir kişi yerine geçerek üçüncü kişilerle olan haklarını devralmasıdır. Burada temel amaç sigortalının her ne şekilde olursa olsun hem kendi sigorta şirketinden, hem de hasara neden olan özel veya tüzel kişilerden aynı anda çifte tazminat alması engellenmesidir.
 • 29. Sigortanı n Genel Prensipl eri Örneğin, iki araçlı bir trafik kazası olduğunu varsayalım. A aracının sürücüsü, B sürücüsünün aracına arkadan çarparak zarara yol açıyor. A aracının sürücüsü kusurlu olduğu için, normal koşullarda B aracının sahibine bu zararı ödemelidir. Ancak, B aracının sahibi söz konusu zarar miktarını doğrudan A aracının sürücüsünden almak yerine aracı için kasko sigortası yaptırdığı şirketine gider ise, şirket B aracındaki hasarı karşılar.
 • 30. Sigortanı n Genel Prensipl eri Sonrasında ise B aracının sahibinin, A aracının sürücüsüne giderek hasarını karşılamasını talep etme hakkı artık kalmaz. Bu hak, tazminat ödemesini yaptığı için sigorta şirketine geçmiş olur. B aracını sigortalayan sigorta şirketi bu araçtaki hasarı karşılamış olduğu için bu olayda sigortalının yerine geçmiş sayılır ve A aracının sürücüsüne hasarı karşılaması için başvurma hakkını elde etmiş olur.
 • 31. Sigortanı n Genel Prensipl eri Sigorta şirketi, bu hakkı sigortalıyla arasında var olan sigorta sözleşmesi ile elde etmektedir. Sonuç olarak, B aracının sahibinin aynı olay için hem sigorta şirketinden, hem de A aracının sürücüsünden para alması engellendiği için sebepsiz zenginleşme olmamış olur. Sigortalı kişinin sigortacıya devretmiş olduğu haklarını ihlal edici bir durumun ortaya çıkması halinde sigortacıya karşı sorumlu olur. Sigortacı sigortalının zararının bir kısmını ödemesi halinde ise sigortalı kişi tazmin edilen miktarın dışında kalan tutar kadar hasara neden olan üçüncü şahıslara karşı hak sahibi olur.
 • 32. Sigortanı n Genel Prensipl eri 5. Yakın Neden Prensibi Sigortanın temel görevlerinden birisi de, sigortalıya yaptığı poliçe ile hak ve sorumluluklarını sözlü olarak anlatmak ve sigortalıyı poliçe kapsamında bulunan ve bulunmayan halleri izah etmektir. Çünkü hangi sigorta dalı olursa olsun, hasar anında sigortalının ilk düşündüğü konu “nasıl olsa sigortam var, sigorta şirketi ödemeyi yapar.” olmaktadır. Ancak hasar poliçede yer almayan bir nedenden dolayı meydana gelmiş ve bu da gerekli araştırmaları yapan kişiler tarafından tespit edilmiş ise sigortalı ile sigortacı arasında en çok rastlanan tartışmaların ve anlaşmazlıkların yaşandığı bu durum ortaya çıkar.
 • 33. Sigortanı n Genel Prensipl eri Böyle bir anda poliçede bulunan teminatlar kapsamında hasar tazmin edilmelidir. Başka bir deyişle hasarın ortaya çıkış nedeni sigortacılıkta büyük önem arz etmektedir. Hasara neden olan durumun sigorta poliçesindeki teminatlarda yer alması gerektiğidir. İşte buna “yakın neden prensibi” denir. Eğer hasarın nedeni poliçe kapsamında güvence altına alınmamış ise sigorta şirketi hasarı tazmin etmeyecektir. Bazı durumlarda hasarın oluşmasına birden fazla unsur neden olabilir. Sigorta şirketi, hasara sebebiyet veren en yakın nedeni tespit eder ve bunun sonucuna göre zararı tazmin eder ya da etmez.
 • 34. Sigortanı n Genel Prensipl eri Özetle yakın neden prensibi, sigorta primi hangi teminatlar için alınmış ise riskin de bu teminatlar kapsamında gerçekleşmesi durumunda ödenmesi gerektiğini ifade eder. Mesela, ferdi kaza sigortası yaptırmış bir kişinin kaldırımından yürürken ayağının takılıp düşmesi ve sonucunda kafasını yere çarpması şeklinde ölümü durumunda tazminat ödenir. Ancak teminat kapsamında olmayan kalp krizi nedeniyle düşüp kafasını çarpması ve hayatını kaybetmesi durumunda tazminat ödemesi yapılmaz.
 • 35. Sigortanı n Genel Prensipl eri Bazı hasarların gerçekleşmesinde açık ve net bir şekilde tek bir olay neden olabilmektedir. Bu durumda o olay hasarın yakın nedenidir. Sigortacılıkta her zaman durum böyle olmamakla birlikte bazen oldukça karmaşık bir durum olan zincirleme olaylar şeklini alabilmektedir. Bir neden diğer nedenleri doğurabilmektedir. Şöyle ki, bir fırtına bir binanın çatı duvarını yıkar, yıkılan duvar binanın elektrik kablolarını koparır, bu kablolar kısa devre yapar ve oluşan kıvılcım sonucunda yangın çıkar.
 • 36. Sigortanı n Genel Prensipl eri Yangını söndürmek için itfaiye müdahale eder ve püskürtülen su evi basar ve evdeki eşyalar hasar görür. Eşyalara zarar veren su basması gibi görünse de meydana gelen olayın tamamı incelendiği zaman hasarın yakın, belirleyici veya hakim nedeni fırtınadır. Eğer poliçedeki teminatlarda fırtına var ise hasar sigorta şirketi tarafından tazmin edilir, yoksa hasar tazmin edilmez.
 • 37. Sigortanı n Genel Prensipl eri 6. Hasara Katılım Prensibi Tazminat ve halefiyet prensiplerinde olduğu gibi hasara katılım prensibinde de temel amaç sigortalının haksız kazanç sağlanmasını önlemektir. Bu gibi önlemlerin alınmasıyla sigortalıların sigortayı bir kar amacı olarak kullanması engellenmiş olmaktadır. Özellikle sigorta bedelinin sigorta şirketlerinin mali yapısını ve kapasitelerini aşması gibi durumlarda sigorta şirketleri bu riski tek başlarına almaktansa başka sigorta şirketleri ile teminat verme yöntemini tercih ederek riski kendi aralarında paylaşmış olurlar. Yapılan bu uygulamaya “müşterek sigorta (koasürans)” denilmektedir.
 • 38. Sigortanı n Genel Prensipl eri Sigorta poliçesinde belirtilen risklerden herhangi biri gerçekleşirse ve koasürans durumu var ise, ortaya çıkan zarar için sigortalı, sigorta şirketlerine ayrı ayrı başvurarak hepsinden sigorta bedeli için tazminat alamaz. Sigorta şirketleri koasürans sözleşmesindeki paylar arasında tazminat ödemesi yapar. Hasara katılım prensibinde, sigortalı tazminatı sigortacıların herhangi birinden talep eder. Daha sonra bu sigortacı sigortalıya ödemesini yapar ve diğer sigortacılara hasara katılım oranları göz önüne alarak rücu prensibi uygulanır.
 • 39. Sigortanı n Genel Prensipl eri Sigorta poliçelerinde uygulanan “muafiyet” durumu da hasara katılım prensibi kapsamında ele alınabilir. Şöyle ki, hasar anında sigortalının yükümlülüğünde olan poliçede belirtilen meblağ kadar sorumlu olduğu ve hak talebinde bulunmadığı kısmıdır. Hasar durumunda sigortalı muafiyet oranı kadar eksik tazminat almaktadır. Bu da sigortacıyı bir ölçüde korumaktadır. Sigortalı muafiyet durumunu gözeterek, sigorta konusu olan varlığı daha özenle kullanma ve koruma özelliğine sahip olabilmektedir.
 • 40. Sigortanı n Genel Prensipl eri Hasara katılımın yapılabilmesi için gerekli şartlar; • Müşterek sigorta kapsamındaki poliçelerin tamamı, aynı sigorta konusu ile ilgili olmalıdır. • En az iki veya daha fazla tazminat sigortası poliçesi olmalıdır. • Risk durumunun gerçekleşmesi anında bütün poliçeler geçerli olmalıdır, süresi geçmiş veya iptal edilmiş olmamalıdır.
 • 41. Sigortanı n Genel Prensipl eri DĠĞER KAVRAMLAR Rejistro: Düzenlenen poliçe, tecditname ve zeyilnamelerin tümünün kaydedildiği kanuni defterlerdir. Her branş için ayrı ayrı ve birer istihsal, birer iptal olmak üzere 2 çeşit olup, noterce tasdik edilen bu defterlerin sayfaları çift nüshadır. Yıl bitimlerinde ara tasdikleri yapılarak kullanılmaya devam edilir. Müşterek Sigorta: Aynı menfaatin, aynı zamanda, aynı rizikolara karşı, aynı süreler için, birden fazla sigortacıya sigorta ettirilmesi haline müşterek sigorta denir. Sigortacılardan her biri, sigorta bedelinin tamamına nazaran sigorta ettiği bedel nispetinde sorumlu olur.
 • 42. Sigortanı n Genel Prensipl eri Çifte Sigorta: Değerinin tamamı sigorta ettirilmiş bulunan bir mal üzerindeki menfaatin sonradan, aynı kimse tarafından, aynı rizikolara karşı sigorta ettirilemez; sigorta ettirilirse ancak aşağıdaki hallerde ve şartlarla geçerli sayılır. a) Sonraki ve önceki sigortacılar uygun görüp, rıza gösterirlerse; b) Sigorta ettiren kimse önceki sigortadan doğan haklarını ikinci sigortacıya devir ederse veya o haklardan feragat etmiş ise; Bu takdirde devir veya feragatın ikinci sigorta poliçesine yazılması lazımdır; yazılmazsa ikinci sigorta sözleşmesi hükümsüz sayılır; c) Sonraki sigortacının ancak önceki sigortacının ödenmediği tazminattan dolayı mesuliyeti şart kılınmış ise; bu halde önceden yapılmış olan sigortanın ikinci sigorta poliçesine yazılması lazımdır; yazılmazsa ikinci sigorta sözleşmesi hükümsüz sayılır.
 • 43. Sigortanı n Genel Prensipl eri Kısmi Sigorta: Sigorta olunan menfaatin değerinin tamamının önceki sözleşme ile temin edilmemişse bu menfaat, geri kalan değerine kadar, bir veya birkaç defa daha sigorta ettirilebilir. Bu takdirde o menfaati sonradan sigorta eden sigortacılar değer bünyesinden dolayı sözleşmelerin tarihleri sırasıyla mesul olurlar. Aynı günde yapılmış olan mukaveleler aynı günde yapılmış sayılır. Kısmi sigortada, sigorta bedelinin sigorta değerini aşması halinde sigorta değerini aşan kısım tarih sırası dikkate alınarak, sonraki sigortacılar tarafından yapılan sigortalar geçersiz hale gelir. Sovtaj: Önceden teminat altına alınan rizikonun gerçekleşmesi sonucu kurtarılan mal ile deniz kazasından ve yangından kurtarma ücreti veya sigortalı nesnenin hasar gerçekleştikten sonra satışından elde edilen gelir olarak tanımlanabilir.
 • 44. Sigortanı n Genel Prensipl eri Reasürans: Sigorta şirketlerinin teminat verdiği rizikolarda, sigorta değerlerinin yüksekliği veya büyük hasarların aynı zamana gelebilme ihtimalleri, sigorta şirketlerinin hasar ödemelerinde zorlanmalarına neden olabilir. Kendi sermayeleri, ihtiyatları, öz varlıkları ile karşılayamayacakları büyük hasar ödemeleri için sigorta şirketleri de kendilerini sigorta ettirirler. Bu işleme reasürans denir. Böylece şirketler riskin bir kısmını kendi üzerlerinde tutup, , geri kalan kısmını başka sigorta şirketlerine devrederler. Reasürans işlemlerinde riski bu şekilde devreden şirkete sedan, devir alan şirkete ise reasürör denir. Sedan şirketin kendi üzerinde tuttuğu kısma konservasyon, reasüröre devrettiği kısma sesyon denir. Reasürör şirket de kendisini sigortalama ihtiyacı duyarak, devraldığı riskin bir bölümünü tekrar devrettiğinde, bu işleme retrosesyon denir.
 • 45. Sigortanı n Genel Prensipl eri Koasürans: Bir rizikonun birden fazla şirket tarafından, ortaklaşa teminata alınmasıdır. Şirketlerden biri poliçeyi düzenler ve diğer şirketlere kopyalarını gönderir. Poliçeyi düzenleyen şirkete jeran denir. Koasüransta müşterek teminat verme durumu vardır. Reasüransta ise önce bir şirket teminat verir ve gerektiği kadarını reasürörlere dağıtır. Sigortalı ile sigortacı arasında da koasürans söz konusu olabilir. Bu durumda riskin sigortalı ve sigortacı arasında paylaşımı söz konusudur. Hasar gerçekleştiğinde sigorta şirketi sadece payına düşen hasarı öder.