9.nakliyat sigortası

E
eFinanseFinans
Nakliyat
Sigortası
Hazırlayan: Doç.Dr.Metin COŞKUN
Nakliyat
Sigortası
Nakliyat Sigortası; para ile ölçülebilir her türlü mal
veya kıymetin, bir nakil aracıyla bir yerden bir başka
yere taşınması (nakledilmesi) sırasında doğabilecek
çeşitli tehlikelere (rizikolara) karşı bir prim (sigorta
ücreti) karşılığında güvence (teminat) altına alınmasını
sağlayan sigortadır.
Nakliyat
Sigortası
Türleri
1. Emtia (Mal) Nakliyat Sigortaları
2. Kıymet Nakliyat Sigortası
3. Tekne Sigortası
4. Sorumluluk Sigortaları
Emtia
(Mal)
Nakliyat
Sigortası
Kara, deniz, hava ve demir yoluyla bir yerden diğer bir
yer taşınmakta olan her türlü yükün, taşınmaları
sırasında karşılaşabilecekleri tehlikelerden
kaynaklanan hasarlara karşı teminat sağlamaktadır.
Emtia nakliyat sigortasında, sigortalının kasti
hareketlerinden meydana gelen zararlar, olağan
akma, fire, aşınma veya yıpranmadan kaynaklanan
hasarlar, malların kendi kusuru veya ambalaj
yetersizliğinden kaynaklanan hasarlar
karşılanmamaktadır.
Emtia
(Mal)
Nakliyat
Sigortası
Savaş, grev, kargaşalık ve halk hareketleri gibi
rizikolar ayrıca sigorta edilebilmektedir. Emtia nakliyat
sigortası sefer esası ile yapılmakta, sürekli sevkiyat
yaptıran sigortalılar için nakliyat sigortalarında
abonman poliçeleri yapılmakta ve her seferin
bildirilmesi, geç bildirim, unutulma gibi olumsuzluklar
ortadan kaldırılmaktadır.
Emtia nakliyat sigortasında sigortalı, tedbirli
davranmak ve naklettirdiği malların korunması için
kendine düşen önlemleri almakla yükümlüdür.
Ayrıca, taşınacak mallarla ilgili olarak sigortacıya
verilecek bilgilerin taşıma belgelerindeki bilgilerden
farklı olmaması gerekir.
Emtia
(Mal)
Nakliyat
Sigortası
Emtia (Mal) Nakliyat Sigortalarında Verilebilen
Teminat Türleri
1. Tam Ziya Klozu: Tam ziya teminatı, sadece taşımayı
yapan geminin tamamen batması ve yok olması sebebi
ile taşınan emtianın da tam ziya olmasını temin eder.
Emtia
(Mal)
Nakliyat
Sigortası
Emtia (Mal) Nakliyat Sigortalarında Verilebilen
Teminat Türleri
2. Dar Kapsamlı Teminat: Institute Cargo Clauses “C” veya
Institute Cargo Clauses “F.P.A” (Free of Particular Average) klozları
Dar Teminat olarak da bilinen “C” kloz, ana teminat olan tam ziya riskine
ek olarak aşağıdaki rizikoları da kapsar:
• Yangın, infilak
• Geminin batması, oturması, karaya vurması, alabora olması
• Geminin sudan başka bir nesne ile çarpışması, çatması
• Tehlike limanında yükün boşaltılmasına, makul olarak yüklenebilen
ziya veya hasarı
• Müşterek avarya fedakarlığı
• Denize mal atılması
“C” kloz teminatında yükleme, boşaltma ve aktarma rizikoları hariçtir.
Emtia
(Mal)
Nakliyat
Sigortası
Emtia (Mal) Nakliyat Sigortalarında Verilebilen
Teminat Türleri
3. Geniş Kapsamlı Teminat: (Institute Cargo Clauses (A)
“All Risks Klozu” Tam Ziya (Total Loss) ve Institute Cargo Clauses “C” veya
Institute Cargo Clauses “F.P.A” (Free of Particular Average) klozları ile temin
edilen tüm rizikoları kapsamakla beraber, aşağıda yazılı rizikoları da temin eder:
• Ezilme, çizilme, kırılma, olağandışı akma
• Yağmur veya deniz suyu ile ıslanma
• Eksik teslim, teslim edilmeme
• Hırsızlık
• Ambar buğusu
• Diğer yüklerle temas
• Yükleme, boşaltma, aktarma hasarları, kanca hasarları
• Dalgalar tarafından denize sürüklenme
• Deprem ve volkanik rizikolar
• Çuvalların patlaması, yırtılması
Emtia
(Mal)
Nakliyat
Sigortası
Emtia (Mal) Nakliyat Sigortalarında Verilebilen
Teminat Türleri
4. Savaş, Grev, Lokavt, Karışıklık ve Halk Hareketleri
Teminatı:
Taşıma işinin yapılacağı bölgelerde
savaş, grev, lokavt, karışıklık ve halk hareketi gibi
nedenlerden doğabilecek risklerin söz konusu olması
durumunda "Dar Teminat"a veya "Geniş Teminat"a ek
olarak bu risk grupları da sözleşme teminatı altına
alınabilmektedir.
Emtia
(Mal)
Nakliyat
Sigortası
Emtia
(Mal)
Nakliyat
Sigortası
Poliçe
Türleri
1. Direkt Kati Poliçe
2. Flotan Poliçe
3. Abonman Sözleşmesi
Emtia Sigortası poliçelerinde yer alması gereken hususlar yükleme tarihinden
önce biliniyorsa; DİREKT KATİ POLİÇE,
Poliçede yer alması gereken hususlar ancak yükleme tarihinden sonra
öğrenilebiliyorsa, emtianın yüklemeden itibaren teminat altına alınabilmesini
sağlamak için; FLOTAN POLİÇE,
Bir yıl içinde yapılacak bütün taşımalar için uygulanacak fiyat ve
şartları, sigortalı ile sigortacının yükümlülükleri önceden belirlenerek
ABONMAN POLİÇE düzenlenir.
Emtia (Mal)
Nakliyat
Sigortalarında
Fiyatlandırma
yı Etkileyen
Unsurlar
1. Malın cinsi (A, B,C Grubu mallar), taşıma biçimi,
2. Ambalajın türü (ambalajlı, dökme)
3. Sefer (yurtiçi-yurtdışı, aktarma, başlangıç-bitiş sevkiyatı)
4. Nakil aracı (kamyon ise açık/ kapalı olması, gemi ise geminin yaşı)
5. Teminatın kapsamı
6. Açık kasa veya üzeri branda ile örtülmüş kamyonlarla yapılacak her türlü
emtia sevkiyatları
7. Abonman ve flotan dışındaki poliçelerde yükleme tarihinden sonraki bir
tarihte teklifte bulunan sevkiyatlar
Kıymet
Sigortası
Gerçek ve tüzel kişilere ait nakit para, külçe altın ve gümüş ile
kıymetli evrakların (hisse senedi, tahvil, bono, çek, piyango
bileti) bir yerden başka bir yere taşınmasına uygun nakil
araçlarıyla taşınması sırasında doğabilecek silahlı
gasp, soygun, çalınma, kaybolma, hırsızlık, yangın gibi
rizikoları teminat altına alan bir sigorta türüdür.
Teminat, kıymetli evrakın nominal (yazılı) değerleri üzerinden
verilir. Ancak kıymetli evrakın ikame imkânı olduğu takdirde
ödenecek tazminat; o evrakın yeniden basım masrafları ile
sınırlıdır. Türk lirası ve yabancı para
(banknot), külçe, altın, gümüş, mücevherat v.b. Değerli taşlar
ile hisse senedi, tahvil, bono, çek, piyango bileti v.b. Kıymetli
kâğıtların zırhlı araç, oto, posta veya kargo ile yapılacak (grup
nakli) sevkıyatları sırasında meydana gelebilecek her türlü
kaza, yangın, silahlı gasp, soygun, çalınma, kaybolma vb.
rizikolatı teminat altına alır.
Tekne
Sigortası
Tekne veya geminin deniz tehlikelerine karşı tekne
(gövde) kısmı, makine, ekipman ve donanımlarını
teminat altına alır. Bu sigorta; gemi sahibi, donatanı
(işleteni) veya gemi üzerinde sigorta edilebilir menfaati
olanlar tarafından yaptırılır.
Tekne sigortaları yıllık olarak veya sefer için
yapılabilir.
Tekne sigortasında teminat kapsamı Londra
Sigortacılar Enstitüsü Tekne Klozları ile
belirlenmektedir.
Tekne
Sigortası
Kuru yük, tanker, römorkör, feribot, yolcu gemisi vb. ile
motorlu/yat, yelkenli, kotra, jet ski v.b. deniz araçlarının tekne
(gövde), makine/motor, ekipman, cihaz ve donanımları ile
bağlı menfaat ve yasal sorumluluklarını
çarpma, çarpışma, oturma, batma, yangın, infilak, fırtına, müşt
erek avarya, kurtarma yardım v.b. çeşitli deniz kaza ve
tehlikeleri sonucu doğacak hasar ve masrafları tüm dünya
denizlerinde geçerli uluslar arası standartlarda ve orijinal
şartlarla teminat altına alır. Ayrıca, gemilerin çekme çekilme
seferleri, limanda çalışma rizikoları ile iskele mali sorumluluk
v.b. sigortalar da özel şartlarla teminat altına alınır.
Nakliyeciler
in Mali
Mesuliyet
Sigortası
Sorumluluk sigortalarında kimler sigortalı olabilir?
• Gerek yurtiçinde gerek yurtdışında karayollarında
emtea taşımacılığı yapan nakliyat firmaları
• Tersanesinde tamir, bakım ve onarım hizmeti veren
tersane sahipleri
• Marina sahipleri / işletmeciler
• Liman İşletmecileri
Taşıyıcı
Mali
Mesuliye
t
Sigortası
Türkiye sınırlan dâhilinde taşımacılık yapan
nakliyeci firmaların, kusurları neticesinde
taşıdıkları mala verecekleri zararlardan doğan
sorumluluklarını poliçede belirlenmiş bir limite
kadar sigorta eder.
Taşıyıcı
Mali
Mesuliye
t
Sigortası
Taşıyıcı Mali Mesuliyet Sigortalarında
Fiyatlandırmayı Etkileyen Unsurlar
•Sefer yapılan iller
•Taşınan emtianın cinsi
•Araç başı teminat limiti
•Sigortalının daha önceki dönemlerdeki hasar
durumu
•Yıllık toplam taşıma kapasitesi
Taşıyıcı
Mali
Mesuliye
t
Sigortası
Taşıyıcı Mali Mesuliyet ile Emtia Sigortaları
Arasındaki Farklılıklar
EMTEA SİGORTALARINDA T.M.M. SİGORTALARINDA
Sigortalanabilir menfaat Malın fiziki varlığı Taşıyıcının sorumluluğu
Sigortalı Mal sahibi Taşıyıcı
Sigorta Bedeli Malın fatura değeri+masraflar Teminat limiti
(taşıyıcı belirler)
Nakil Vasıtası Gemi, kamyon, uçak, tren Kamyon
Tazminat Poliçe teminat kapsamındaki Poliçe teminat kapsamındaki
rizikoların gerçekleşmesi sonu rizikoların gerçekleşmesinde
nakliyecinin kusuru varsa
CMR
Sigortala
rı
Uluslararası karayollarında taşımacılık yapan nakliyeci
firmaların taşıdıkları mala karşı olan sorumluluklarını
C.M.R. konvansiyonu hükümleri gereğince teminat
altına alır.
C.M.R. Konvansiyonu( Contrat De Transport
International de Marchandise Par Route): Uluslararası
karayollarında taşımacılık yapan nakliyeci firmaların
sorumluluklarını belirleyen milletlerarası mal nakliyatı
mukavelesiyle ilgili anlaşmadır. Türkiye 1994 yılında
konvansiyona imza koymuştur.
Tekne
Mali
Sorumlul
uk
Sigortası
Sigorta şirketi, sigorta yaptıran donatanın, tekne
sahibine karşı meydana gelen zarar ve ziyan taleplerine
karşı teminat vermektedir.
1 de 21

Recomendados

13.konut ve hırsızlık sigortası13.konut ve hırsızlık sigortası
13.konut ve hırsızlık sigortasıeFinans
1.6K vistas23 diapositivas
12.sağlık sigortası12.sağlık sigortası
12.sağlık sigortasıeFinans
1.6K vistas17 diapositivas
Emtia Nakliyat SigortasıEmtia Nakliyat Sigortası
Emtia Nakliyat SigortasıMGC Legal
153 vistas8 diapositivas
15.deprem sigortası15.deprem sigortası
15.deprem sigortasıeFinans
1.4K vistas20 diapositivas
8.kasko sigortası8.kasko sigortası
8.kasko sigortasıeFinans
2.4K vistas34 diapositivas
10.hayat sigortası10.hayat sigortası
10.hayat sigortasıeFinans
2.3K vistas30 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

7.trafik sigortası7.trafik sigortası
7.trafik sigortasıeFinans
2.6K vistas39 diapositivas
27 Zorunlu Deprem Sigortasi27 Zorunlu Deprem Sigortasi
27 Zorunlu Deprem SigortasiCMSMERSIN
104 vistas1 diapositiva
4.temel sigortacılık kavramları4.temel sigortacılık kavramları
4.temel sigortacılık kavramlarıeFinans
4.4K vistas25 diapositivas
Bankasurans (1)Bankasurans (1)
Bankasurans (1)Deniz Güney Akkor
1.6K vistas33 diapositivas
2.sigortanın işlevleri2.sigortanın işlevleri
2.sigortanın işlevlerieFinans
5.6K vistas26 diapositivas

La actualidad más candente(7)

7.trafik sigortası7.trafik sigortası
7.trafik sigortası
eFinans2.6K vistas
27 Zorunlu Deprem Sigortasi27 Zorunlu Deprem Sigortasi
27 Zorunlu Deprem Sigortasi
CMSMERSIN104 vistas
İslam'a Göre Sigorta - S. Fuat Ateşİslam'a Göre Sigorta - S. Fuat Ateş
İslam'a Göre Sigorta - S. Fuat Ateş
Recep Çarpar920 vistas
Bankasurans (1)Bankasurans (1)
Bankasurans (1)
Deniz Güney Akkor1.6K vistas
2.sigortanın işlevleri2.sigortanın işlevleri
2.sigortanın işlevleri
eFinans5.6K vistas

Más de eFinans

16.tarım sigortası16.tarım sigortası
16.tarım sigortasıeFinans
3.1K vistas22 diapositivas
11.bireysel emeklilik sistemi11.bireysel emeklilik sistemi
11.bireysel emeklilik sistemieFinans
2K vistas36 diapositivas
3.sigortacılığın tarihi3.sigortacılığın tarihi
3.sigortacılığın tarihieFinans
3.6K vistas31 diapositivas
1. risk ve sigorta1. risk ve sigorta
1. risk ve sigortaeFinans
12.2K vistas45 diapositivas
14 portföy yönetimi14 portföy yönetimi
14 portföy yönetimieFinans
3.3K vistas24 diapositivas
13 temel ve teknik analiz13 temel ve teknik analiz
13 temel ve teknik analizeFinans
10.2K vistas35 diapositivas

Más de eFinans(19)

16.tarım sigortası16.tarım sigortası
16.tarım sigortası
eFinans3.1K vistas
3.sigortacılığın tarihi3.sigortacılığın tarihi
3.sigortacılığın tarihi
eFinans3.6K vistas
1. risk ve sigorta1. risk ve sigorta
1. risk ve sigorta
eFinans12.2K vistas
14 portföy yönetimi14 portföy yönetimi
14 portföy yönetimi
eFinans3.3K vistas
13 temel ve teknik analiz13 temel ve teknik analiz
13 temel ve teknik analiz
eFinans10.2K vistas
12 sermaye piyasası araçları12 sermaye piyasası araçları
12 sermaye piyasası araçları
eFinans7.7K vistas
11 kamuyu aydınlatma11 kamuyu aydınlatma
11 kamuyu aydınlatma
eFinans2K vistas
10 takas ve operasyon10 takas ve operasyon
10 takas ve operasyon
eFinans2.1K vistas
9 vadeli piyasalar9 vadeli piyasalar
9 vadeli piyasalar
eFinans2.3K vistas
8 borsalar8 borsalar
8 borsalar
eFinans3K vistas
1. Ekonomik ve Finansal Sistem1. Ekonomik ve Finansal Sistem
1. Ekonomik ve Finansal Sistem
eFinans4.8K vistas
11. Bankacılık Hizmetleri I11. Bankacılık Hizmetleri I
11. Bankacılık Hizmetleri I
eFinans7.8K vistas

9.nakliyat sigortası

 • 2. Nakliyat Sigortası Nakliyat Sigortası; para ile ölçülebilir her türlü mal veya kıymetin, bir nakil aracıyla bir yerden bir başka yere taşınması (nakledilmesi) sırasında doğabilecek çeşitli tehlikelere (rizikolara) karşı bir prim (sigorta ücreti) karşılığında güvence (teminat) altına alınmasını sağlayan sigortadır.
 • 3. Nakliyat Sigortası Türleri 1. Emtia (Mal) Nakliyat Sigortaları 2. Kıymet Nakliyat Sigortası 3. Tekne Sigortası 4. Sorumluluk Sigortaları
 • 4. Emtia (Mal) Nakliyat Sigortası Kara, deniz, hava ve demir yoluyla bir yerden diğer bir yer taşınmakta olan her türlü yükün, taşınmaları sırasında karşılaşabilecekleri tehlikelerden kaynaklanan hasarlara karşı teminat sağlamaktadır. Emtia nakliyat sigortasında, sigortalının kasti hareketlerinden meydana gelen zararlar, olağan akma, fire, aşınma veya yıpranmadan kaynaklanan hasarlar, malların kendi kusuru veya ambalaj yetersizliğinden kaynaklanan hasarlar karşılanmamaktadır.
 • 5. Emtia (Mal) Nakliyat Sigortası Savaş, grev, kargaşalık ve halk hareketleri gibi rizikolar ayrıca sigorta edilebilmektedir. Emtia nakliyat sigortası sefer esası ile yapılmakta, sürekli sevkiyat yaptıran sigortalılar için nakliyat sigortalarında abonman poliçeleri yapılmakta ve her seferin bildirilmesi, geç bildirim, unutulma gibi olumsuzluklar ortadan kaldırılmaktadır. Emtia nakliyat sigortasında sigortalı, tedbirli davranmak ve naklettirdiği malların korunması için kendine düşen önlemleri almakla yükümlüdür. Ayrıca, taşınacak mallarla ilgili olarak sigortacıya verilecek bilgilerin taşıma belgelerindeki bilgilerden farklı olmaması gerekir.
 • 6. Emtia (Mal) Nakliyat Sigortası Emtia (Mal) Nakliyat Sigortalarında Verilebilen Teminat Türleri 1. Tam Ziya Klozu: Tam ziya teminatı, sadece taşımayı yapan geminin tamamen batması ve yok olması sebebi ile taşınan emtianın da tam ziya olmasını temin eder.
 • 7. Emtia (Mal) Nakliyat Sigortası Emtia (Mal) Nakliyat Sigortalarında Verilebilen Teminat Türleri 2. Dar Kapsamlı Teminat: Institute Cargo Clauses “C” veya Institute Cargo Clauses “F.P.A” (Free of Particular Average) klozları Dar Teminat olarak da bilinen “C” kloz, ana teminat olan tam ziya riskine ek olarak aşağıdaki rizikoları da kapsar: • Yangın, infilak • Geminin batması, oturması, karaya vurması, alabora olması • Geminin sudan başka bir nesne ile çarpışması, çatması • Tehlike limanında yükün boşaltılmasına, makul olarak yüklenebilen ziya veya hasarı • Müşterek avarya fedakarlığı • Denize mal atılması “C” kloz teminatında yükleme, boşaltma ve aktarma rizikoları hariçtir.
 • 8. Emtia (Mal) Nakliyat Sigortası Emtia (Mal) Nakliyat Sigortalarında Verilebilen Teminat Türleri 3. Geniş Kapsamlı Teminat: (Institute Cargo Clauses (A) “All Risks Klozu” Tam Ziya (Total Loss) ve Institute Cargo Clauses “C” veya Institute Cargo Clauses “F.P.A” (Free of Particular Average) klozları ile temin edilen tüm rizikoları kapsamakla beraber, aşağıda yazılı rizikoları da temin eder: • Ezilme, çizilme, kırılma, olağandışı akma • Yağmur veya deniz suyu ile ıslanma • Eksik teslim, teslim edilmeme • Hırsızlık • Ambar buğusu • Diğer yüklerle temas • Yükleme, boşaltma, aktarma hasarları, kanca hasarları • Dalgalar tarafından denize sürüklenme • Deprem ve volkanik rizikolar • Çuvalların patlaması, yırtılması
 • 9. Emtia (Mal) Nakliyat Sigortası Emtia (Mal) Nakliyat Sigortalarında Verilebilen Teminat Türleri 4. Savaş, Grev, Lokavt, Karışıklık ve Halk Hareketleri Teminatı: Taşıma işinin yapılacağı bölgelerde savaş, grev, lokavt, karışıklık ve halk hareketi gibi nedenlerden doğabilecek risklerin söz konusu olması durumunda "Dar Teminat"a veya "Geniş Teminat"a ek olarak bu risk grupları da sözleşme teminatı altına alınabilmektedir.
 • 11. Emtia (Mal) Nakliyat Sigortası Poliçe Türleri 1. Direkt Kati Poliçe 2. Flotan Poliçe 3. Abonman Sözleşmesi Emtia Sigortası poliçelerinde yer alması gereken hususlar yükleme tarihinden önce biliniyorsa; DİREKT KATİ POLİÇE, Poliçede yer alması gereken hususlar ancak yükleme tarihinden sonra öğrenilebiliyorsa, emtianın yüklemeden itibaren teminat altına alınabilmesini sağlamak için; FLOTAN POLİÇE, Bir yıl içinde yapılacak bütün taşımalar için uygulanacak fiyat ve şartları, sigortalı ile sigortacının yükümlülükleri önceden belirlenerek ABONMAN POLİÇE düzenlenir.
 • 12. Emtia (Mal) Nakliyat Sigortalarında Fiyatlandırma yı Etkileyen Unsurlar 1. Malın cinsi (A, B,C Grubu mallar), taşıma biçimi, 2. Ambalajın türü (ambalajlı, dökme) 3. Sefer (yurtiçi-yurtdışı, aktarma, başlangıç-bitiş sevkiyatı) 4. Nakil aracı (kamyon ise açık/ kapalı olması, gemi ise geminin yaşı) 5. Teminatın kapsamı 6. Açık kasa veya üzeri branda ile örtülmüş kamyonlarla yapılacak her türlü emtia sevkiyatları 7. Abonman ve flotan dışındaki poliçelerde yükleme tarihinden sonraki bir tarihte teklifte bulunan sevkiyatlar
 • 13. Kıymet Sigortası Gerçek ve tüzel kişilere ait nakit para, külçe altın ve gümüş ile kıymetli evrakların (hisse senedi, tahvil, bono, çek, piyango bileti) bir yerden başka bir yere taşınmasına uygun nakil araçlarıyla taşınması sırasında doğabilecek silahlı gasp, soygun, çalınma, kaybolma, hırsızlık, yangın gibi rizikoları teminat altına alan bir sigorta türüdür. Teminat, kıymetli evrakın nominal (yazılı) değerleri üzerinden verilir. Ancak kıymetli evrakın ikame imkânı olduğu takdirde ödenecek tazminat; o evrakın yeniden basım masrafları ile sınırlıdır. Türk lirası ve yabancı para (banknot), külçe, altın, gümüş, mücevherat v.b. Değerli taşlar ile hisse senedi, tahvil, bono, çek, piyango bileti v.b. Kıymetli kâğıtların zırhlı araç, oto, posta veya kargo ile yapılacak (grup nakli) sevkıyatları sırasında meydana gelebilecek her türlü kaza, yangın, silahlı gasp, soygun, çalınma, kaybolma vb. rizikolatı teminat altına alır.
 • 14. Tekne Sigortası Tekne veya geminin deniz tehlikelerine karşı tekne (gövde) kısmı, makine, ekipman ve donanımlarını teminat altına alır. Bu sigorta; gemi sahibi, donatanı (işleteni) veya gemi üzerinde sigorta edilebilir menfaati olanlar tarafından yaptırılır. Tekne sigortaları yıllık olarak veya sefer için yapılabilir. Tekne sigortasında teminat kapsamı Londra Sigortacılar Enstitüsü Tekne Klozları ile belirlenmektedir.
 • 15. Tekne Sigortası Kuru yük, tanker, römorkör, feribot, yolcu gemisi vb. ile motorlu/yat, yelkenli, kotra, jet ski v.b. deniz araçlarının tekne (gövde), makine/motor, ekipman, cihaz ve donanımları ile bağlı menfaat ve yasal sorumluluklarını çarpma, çarpışma, oturma, batma, yangın, infilak, fırtına, müşt erek avarya, kurtarma yardım v.b. çeşitli deniz kaza ve tehlikeleri sonucu doğacak hasar ve masrafları tüm dünya denizlerinde geçerli uluslar arası standartlarda ve orijinal şartlarla teminat altına alır. Ayrıca, gemilerin çekme çekilme seferleri, limanda çalışma rizikoları ile iskele mali sorumluluk v.b. sigortalar da özel şartlarla teminat altına alınır.
 • 16. Nakliyeciler in Mali Mesuliyet Sigortası Sorumluluk sigortalarında kimler sigortalı olabilir? • Gerek yurtiçinde gerek yurtdışında karayollarında emtea taşımacılığı yapan nakliyat firmaları • Tersanesinde tamir, bakım ve onarım hizmeti veren tersane sahipleri • Marina sahipleri / işletmeciler • Liman İşletmecileri
 • 17. Taşıyıcı Mali Mesuliye t Sigortası Türkiye sınırlan dâhilinde taşımacılık yapan nakliyeci firmaların, kusurları neticesinde taşıdıkları mala verecekleri zararlardan doğan sorumluluklarını poliçede belirlenmiş bir limite kadar sigorta eder.
 • 18. Taşıyıcı Mali Mesuliye t Sigortası Taşıyıcı Mali Mesuliyet Sigortalarında Fiyatlandırmayı Etkileyen Unsurlar •Sefer yapılan iller •Taşınan emtianın cinsi •Araç başı teminat limiti •Sigortalının daha önceki dönemlerdeki hasar durumu •Yıllık toplam taşıma kapasitesi
 • 19. Taşıyıcı Mali Mesuliye t Sigortası Taşıyıcı Mali Mesuliyet ile Emtia Sigortaları Arasındaki Farklılıklar EMTEA SİGORTALARINDA T.M.M. SİGORTALARINDA Sigortalanabilir menfaat Malın fiziki varlığı Taşıyıcının sorumluluğu Sigortalı Mal sahibi Taşıyıcı Sigorta Bedeli Malın fatura değeri+masraflar Teminat limiti (taşıyıcı belirler) Nakil Vasıtası Gemi, kamyon, uçak, tren Kamyon Tazminat Poliçe teminat kapsamındaki Poliçe teminat kapsamındaki rizikoların gerçekleşmesi sonu rizikoların gerçekleşmesinde nakliyecinin kusuru varsa
 • 20. CMR Sigortala rı Uluslararası karayollarında taşımacılık yapan nakliyeci firmaların taşıdıkları mala karşı olan sorumluluklarını C.M.R. konvansiyonu hükümleri gereğince teminat altına alır. C.M.R. Konvansiyonu( Contrat De Transport International de Marchandise Par Route): Uluslararası karayollarında taşımacılık yapan nakliyeci firmaların sorumluluklarını belirleyen milletlerarası mal nakliyatı mukavelesiyle ilgili anlaşmadır. Türkiye 1994 yılında konvansiyona imza koymuştur.
 • 21. Tekne Mali Sorumlul uk Sigortası Sigorta şirketi, sigorta yaptıran donatanın, tekne sahibine karşı meydana gelen zarar ve ziyan taleplerine karşı teminat vermektedir.