Publicidad

şəxsiyyətin sosiallaşması.pptx

2 de Mar de 2023
Publicidad

şəxsiyyətin sosiallaşması.pptx

  1. «Gənclərin şəxsiyyət kimi formalaşması» adlı Seminar
  2. Cəmiyyət Qrup Şəxsiyyət
  3. Çox öyrənmək yoxsayaxşı tanımaq?
  4. O Şəxsiyyəti yaradan təməl faktorlardır: 1. Bioloji faktorlar 2. Sosial faktorlar 3. Ailə 4. Sosial mənşəy və sosial sinif 5. Coğrafi və fiziki faktorlar
  5. Şəxsiyyəti müəyyənləşdirən effektlər O Xarici görünüş (boy, çəki, karizma vəs.) O Rol və status O Potensial bacarıqları (zəka,enerji, əxlaq) O Toplumsal xüsusiyyətlər (mədəniyyət, sosial kültürəl faktorlar,əxlaqi dəyərlər, din və ailə)
  6. Şəxsiyyətin 3yönü O Temprament: Emosional tarazlıq durumunu ifadə edir. Stereotip, öyrənmə və mədəniyyətin təsirilə formalaşır. 1. Melanxolik 2. Xolerik 3. Sanqvinik 4. Fleqmatik O Xarakter: Fərdin zehni gücünü təşkil edən və şəkilləndirən stereotip özəlliklərin tamamıdır. Doğulduğun andan vardır və çevrənin təsirilə ortaya çıxan meyllərin hamsıdır. O Bacarıq: Fərdin sahib olduğu fiziki və zehni tutumdur.
  7. Ziqmund Freud O Şəxsiyyət 3 təməl anlayışdan yaranır: «İd», «Ego», «Superego». -İd şəxsiyyətin ən kobud, ən ilkin, stereotipləşmiş istək və arzularını əhatə edir. Meyllər, sevgi ,təbii duyğular və s. - Ego uşaqda anadan olduqdan sonra öyrətmə yoluyla inkişaf edir. İdlə xarici aləm arasında sabitləşdirici rola malikdir. Nizamlayıcığını əxlaq normları və yasalarda tapır. -Ruhi durum inkişaf etdikcə alt şüur üzərində «mənlik» və bunun parçasının ayrilması ilə üstün mənlik Superego formalaşır. Əxlaq, ədalət,doğruluq,dürüstlük,ərdəmli davranışlar və s. yaranır. Alt şüuru və mənliyi kontrolda tutur.
  8. Eric Berne O Sigmund Freud kimi şəxsiyyəti emosional yöndən ələ alaraq 3 etapda göstərmişdir: 1. Uşaqlıq 2. Gənclik 3. Atalıq
Publicidad