Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Guia Màster Enginyeria Informàtica UOC (2022 - 2023, 1º semestre)

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 13 Anuncio

Guia Màster Enginyeria Informàtica UOC (2022 - 2023, 1º semestre)

Descargar para leer sin conexión

Guia del Màster d'Enginyeria Informàtica de la UOC.
Semestre: setembre 2022 - febrer 2023

Guia del Màster d'Enginyeria Informàtica de la UOC.
Semestre: setembre 2022 - febrer 2023

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Guia Màster Enginyeria Informàtica UOC (2022 - 2023, 1º semestre) (20)

Más de UOC Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación (20)

Anuncio

Guia Màster Enginyeria Informàtica UOC (2022 - 2023, 1º semestre)

 1. 1. Màster universitari Enginyeria Informàtica Guia per a nous estudiants Índex ● Introducció 2 ● Presentació 2 ● Calendari de matrícula i inici de curs 3 ● Pla d’estudis 3 ● Metodologia docent i avaluació 6 ● Complements de formació 8 ● Planificació de la matrícula 9 ● Especificacions de la matrícula: Treballs finals de màster 11 ● Reconeixements de titulacions i experiència professional 12 ● Figures docents 13 ● Servei d’atenció a l’estudiant 13 ● També ens pots trobar a… 13
 2. 2. Màster Universitari Enginyeria Informàtica Guia per a Nous estudiants Introducció En aquesta guia et proporcionem tota la informació imprescindible per començar el màster. A més, recorda que tens un tutor a la teva disposició que et pot orientar, guiar i assessorar en el transcurs dels teus estudis. Pots contactar amb ell en qualsevol moment a través de l'aula de tutoria del campus o per correu electrònic. Els tutors són els següents: ● Jordi Burgos Mateu (jburgos@uoc.edu) ● Jordi Pino Lacosta (jpino@uoc.edu) ● Toni Ribes Sànchez (aribess@uoc.edu) Presentació El màster universitari d'Enginyeria informàtica de la UOC forma professionals experts en les tecnologies de la informació i els prepara per ocupar càrrecs de responsabilitat i per oferir solucions innovadores als reptes tecnològics. En un context d'alt creixement de la informatització i de la connectivitat d'empreses, administracions i llars de tot el món, les tecnologies de la informació i les comunicacions han adquirit una importància crucial en el progrés econòmic i social actual. En conseqüència, l'enginyeria informàtica és un sector amb una demanda creixent de professionals. El màster d'Enginyeria informàtica és una titulació oficial amb una orientació professional i s'adreça a qui desitja actualitzar els seus coneixements,
 3. 3. especialitzar-se i promocionar-se laboralment. El programa té un doble vessant. D'una banda, proporciona coneixements avançats i transversals en les tendències tecnològiques més actuals com el desenvolupament d'aplicacions per a dispositius mòbils, la computació distribuïda, les metodologies àgils de desenvolupament o la usabilitat en el disseny d'aplicacions i serveis; i d'altra banda, capacita per a la direcció i la gestió d'equips i projectes TIC. Com a part fonamental de la formació, el programa inclou pràctiques en laboratoris virtuals amb les versions de programari més actualitzades d'ús habitual. L'estudiant, a més d'aprendre, utilitza les noves tecnologies de manera natural i està capacitat per aplicar-les a l'empresa i les organitzacions del segle XXI. L'equip docent està integrat per un professorat que inclou professionals en actiu amb càrrecs de responsabilitat en empreses del sector. A més, la UOC té més de quinze anys d'experiència en la formació d'enginyers informàtics. En aquest sentit al blog Tecnología++ pots seguir l’actualitat tecnològica i professional des de la visió del nostre professorat. Calendari de matrícula i inici de curs La matriculació i la docència de les assignatures són semestrals i es realitzen en dos períodes a l’any: 1. De setembre a gener 2. De febrer a juny Dates clau Pla d’estudis El màster està format per 11 assignatures obligatòries i el treball de fi de màster. Té una càrrega lectiva total de 78 crèdits ECTS.
 4. 4. ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES Crèdits* ECTS Semestre docència Computació d'altes prestacions 6 Setembre - gener Direcció estratègica de sistemes i tecnologies de la informació (SI/TI) 6 Setembre - gener Enginyeria de la usabilitat 6 Setembre - gener Sistemes de gestió de seguretat de la informació 6 Setembre - gener Tecnologia i desenvolupament en dispositius mòbils 6 Setembre - gener Gestió avançada de projectes TIC 6 Febrer- juny Intel·ligència artificial avançada 6 Febrer- juny Plataformes de publicació i distribució 6 Febrer- juny Simulació 6 Febrer- juny Sistemes distribuïts a gran escala 6 Febrer- juny Tècniques avançades d'enginyeria del programari 6 Febrer- juny Treball final de màster 12 Sempre *Cada crèdit suposa una dedicació de 25 hores Treball final de Màster En el Treball final de màster (TFM) hi ha diferents àrees temàtiques i hauràs d’escollir l'àmbit de coneixement en el qual vols fer el teu treball. En algunes àrees és l’Equip docent qui fa la proposta, mentre que en altres, pots fer-ho tu mateix. Vegeu informació detallada a l’apartat específic de la pàgina 12. Descripció de les assignatures ● Gestió avançada de projectes TIC - 6 ECTS: La missió d'aquest curs és que l'alumne adquireixi , des del rol de Cap de Projectes, un domini dels mètodes generals de gestió de qualsevol projecte TIC, que s'ha de completar en cada cas amb les metodologies específiques de producció (és a dir, d'execució) de qualsevol tipus de productes o serveis de TIC que s'hagin de dissenyar, construir, instal·lar i desplegar i, si s'escau, de la formació adequada en els aspectes legals que són propis en algunes de les professions TIC (per exemple, a Telecomunicacions).
 5. 5. ● Direcció estratègica de sistemes i tecnologies de la informació (SI/TI) - 6 ECTS: L'assignatura proporciona una comprensió bàsica i alguns instruments bàsics de l'ús estratègic dels sistemes d'informació a l'empresa, la seva relació amb els processos de negoci, la planificació estratègica i l'organització de la funció informàtica. Per tant, resulta útil en un nivell bàsic per la relació amb els clients i usuaris dels diferents departaments de l'empresa i per l'exercici progressiu de funcions directives dins els departaments d'informàtica. ● Enginyeria de la usabilitat - 6 ECTS: Aquesta assignatura està dissenyada per proporcionar coneixements i competències al voltant de l'avaluació de la usabilitat i, al mateix temps, per mostrar la importància de l'avaluació de sistemes interactius i les seves mesures, articulant els avantatges i desavantatges dels diferents mètodes. Es treballaran aspectes bàsics i avançats per a avaluar la usabilitat de sistemes i interfícies incloent la planificació, els mètodes i l'anàlisi de resultats. L'assignatura proporciona els recursos necessaris per a que l'estudiant pugui avaluar la usabilitat de sistemes d'informació, de llocs web i de productes interactius tenint en compte el procés de disseny centrat en l'usuari. ● Tècniques avançades d'enginyeria del programari - 6 ECTS: L'assignatura Tècniques Avançades de l'Enginyeria del Programari tracta diferents tècniques i metodologies d'última generació pensades per a diferents propòsits durant el desenvolupament de programari, que pels seus alts beneficis cada vegada es van incorporant més en els processos de desenvolupament habituals de les organitzacions. En particular, aquesta assignatura estudia les metodologies àgils com un paradigma per al desenvolupament de programari de forma ràpida i adaptable a situacions molt canviants, sense perdre el rigor de les metodologies clàssiques. Dins d'aquest àmbit s'estudia principalment la metodologia Scrum. A més, s'estudien tècniques per al desenvolupament basat en models. Aquest paradigma persegueix utilitzar l'abstracció per reduir l'esforç necessari per desenvolupar programari, per exemple, generant part de la implementació automàticament. Algunes tècniques que es presentaran són l'ús de models independents de la plataforma, les transformacions de models i els llenguatges específics de domini. ● Intel·ligència artificial avançada - 6 ECTS: En aquesta assignatura s’aprofundirà en problemes avançats d'aprenentatge, introduint els sistemes d'extracció de característiques, els sistemes no lineals basats en Kernels, els processos d'optimització o les tècniques d'aprenentatge profund, sempre des d'una vessant pràctica tocant exemples de problemes reals. ● Simulació - 6 ECTS: Aquest curs introdueix els conceptes i mètodes per dissenyar, realitzar i analitzar experiments duts a terme utilitzant l'enfocament de la Simulació. Entre altres conceptes, aquest curs tracta sobre la correcta percepció i la modelització de les dades d'entrada i l’aleatorietat del sistema, la generació de variables aleatòries per emular el comportament del sistema real, la verificació i validació de models, l'anàlisi
 6. 6. dels resultats experimentals i la definició dels models de simulació. ● Plataformes de publicació i distribució - 6 ECTS: En aquesta assignatura es treballen competències relacionades amb la distribució de la informació digital, dels continguts digitals, coneixent les possibilitats, els límits i les característiques principals per dur a terme aquesta acció, de vital importància a la societat actual. ● Tecnologia i desenvolupament en dispositius mòbils - 6 ECTS: Aquesta assignatura està clarament orientada a introduir els enginyers informàtics en el desenvolupament d'aplicacions sobre dispositius mòbils, amb l'objectiu de fer que els coneixements adquirits puguin ser un valor afegit important en la seva carrera professional. L'evolució de les tecnologies sense fils i el desenvolupament d'aplicacions en dispositius mòbils en els últims anys ha estat espectacular. ● Sistemes de gestió de seguretat de la informació - 6 ECTS: Aquest curs de Gestió de la Seguretat de la Informació pretén canviar o ajudar a canviar la concepció àmpliament estesa del que és més important en relació a la seguretat: la protecció dels equips informàtics. En realitat, el que és important assegurar és la seguretat de la informació. ● Computació d'altes prestacions - 6 ECTS: En aquesta assignatura intentarem aprofundir en el camp de la computació d'altes prestacions, veient les diferents possibilitats que ens ofereix tan a nivell de paradigmes de programació, aplicacions, així com les arquitectures hardware/software (supercomputació, distribuïts o arquitectures com les GPUs) que ens hi permeten treballar-hi. ● Sistemes distribuïts a gran escala - 6 ECTS: Aquesta assignatura està bàsicament enfocada a conèixer els principals conceptes, pautes de disseny, models i mètodes per a desenvolupar sistemes amb una bona escalabilitat, i l'avaluació de sistemes a escala Internet. Metodologia docent i avaluació A cada assignatura tindràs un professor que et guiarà en el teu procés d'aprenentatge i que resoldrà els teus dubtes. A les aules virtuals hi ha diferents espais de comunicació on es proposaran les tasques que et facilitaran poder mantenir un bon ritme de treball durant el curs i compartir el coneixement amb els companys del programa. Les assignatures es superen mitjançant avaluació continuada, que consisteix en un conjunt d'activitats com pràctiques, debats, presentacions virtuals, resolució de qüestionaris o elaboracions de treballs i projectes, entre d'altres.
 7. 7. Els recursos d'aprenentatge necessaris per a la realització de les activitats de cada assignatura (materials didàctics, fonts d'informació i eines de suport) es troben a l'aula virtual. La informació detallada i actualitzada de cada assignatura la trobes en el pla docent (Dades generals, descripció de l'assignatura, continguts, materials, model d'avaluació). Aquest pla docent el pots trobar al Campus: Més UOC > Plans d'estudi > Màster d'Enginyeria Informàtica > Assignatures Model d’avaluació Gestió avançada de projectes TIC AC+Pr Direcció estratègica de sistemes i tecnologies de la informació (SI/TI) AC+Pr Enginyeria de la usabilitat AC+PS Tècniques avançades d'enginyeria del programari AC+Pr Intel·ligència artificial avançada AC+PS o EX Simulació AC+Pr Plataformes de publicació i distribució AC+Pr Tecnologia i desenvolupament en dispositius mòbils AC+Pr Sistemes de gestió de seguretat de la informació AC Computació d'altes prestacions AC+PS Sistemes distribuïts a gran escala AC+Pr Treball final de màster AC ● AC > Avaluació contínua ● Pr > Pràctica
 8. 8. ● PS > Prova de síntesi (*) ● EX > Examen (*) Serveix per avaluar la consecució dels objectius i l'adquisició de competències i continguts de l'assignatura. Per realitzar-la, també cal haver superat l'avaluació contínua. Té una durada màxima d'1 hora. Complements de formació Segons la via d'accés els estudiants hauran de cursar crèdits complementaris de nivellament de forma obligatòria (complements de formació). No han de cursar complements de formació els titulats en: ● Enginyeria Informàtica o ● Enginyeria Tècnica d'Informàtica Amb l'objectiu d'anivellar el bagatge formatiu, els estudiants que no provenen d'aquestes titulacions han de cursar fins a un màxim de 66 crèdits de complements de formació. El nombre de crèdits que cal cursar depèn de la titulació d'origen: ● Titulats en l'àmbit de les telecomunicacions: han de cursar 30 crèdits ECTS si la titulació té continguts de telemàtica o 36 crèdits ECTS en qualsevol altre cas ● Titulats en l'àmbit del multimèdia: 54 crèdits ECTS ● Titulats en altres titulacions de la branca de coneixement d'enginyeria, arquitectura o ciències (en les àrees de matemàtiques, física o estadística): 66 ECTS Algunes d’aquestes assignatures nivelladores també us poden ser convalidades/reconegudes segons s’indica en el apartat corresponent més endavant. Les assignatures previstes a aquests efectes estan en oferta cada semestre i són les següents: MÁSTER Complements de formació Enginyeria del programari 6 Crèdits ECTS (EX+Pr)+AC Sistemes distribuïts 6 Crèdits ECTS AC+Pr Intel·ligència artificial 6 Crèdits ECTS AC+PS o EX
 9. 9. Interacció persona ordinador 6 Crèdits ECTS AC+Pr Administració de xarxes i sistemes operatius 6 Crèdits ECTS AC+Pr Xarxes i aplicacions Internet 6 Crèdits ECTS AC+Pr Estadística 6 Crèdits ECTS AC Estructura de computadors 6 Crèdits ECTS (EX+Pr)+AC Sistemes operatius 6 Crèdits ECTS (EX+Pr)+AC Disseny i programació orientada a l'objecte 6 Crèdits ECTS (AC+Pr)+PS Gestió de projectes 6 Crèdits ECTS AC+Pr Disseny de bases de dades 6 Crèdits ECTS (EX+Pr)+AC ● AC > Avaluació contínua ● Pr > Pràctica ● PS > Prova de síntesi (*) ● EX > Examen (*) Serveix per avaluar la consecució dels objectius i l'adquisició de competències i continguts de l'assignatura. Per realitzar-la, també cal haver superat l'avaluació contínua. Té una durada màxima d'1 hora. Planificació de matrícula El màster té prevista una dedicació d’1 any i mig (3 semestres) per a estudiants a temps complet, i de 2 anys i mig (5 semestres) per a estudiants a temps parcial. En el cas dels estudiants que necessitin cursar complements de formació, la durada prevista per a aquesta formació prèvia és d'1 any lectiu (2 semestres) per a estudiants a temps complet i de 2 anys lectius (4 semestres) per a estudiants a temps parcial.
 10. 10. No obstant això, no existeix un temps màxim per finalitzar la titulació, de manera que cada estudiant pot ajustar la durada i el ritme d'estudi segons les seves possibilitats de dedicació i disponibilitat de temps. És important, doncs, que planifiquis bé quines assignatures matricules cada semestre en funció del temps real que tinguis disponible per dedicar a l'estudi. a) Recomanació de matrícula i indicacions generals ● Tindràs assessorament personalitzat del tutor per planificar la matrícula de les assignatures que cursaràs en funció de les teves necessitats, interessos, temps disponible i coneixements previs. ● Comença cursant les assignatures de complements de formació que pel teu perfil hagis de fer: recorda que els complements hi són per ajudar a que tinguis el nivell per afrontar les assignatures obligatòries del màster. Per això, si les tens, són les primeres que has de cursar. ● Recorda que encara que no tinguis complements de formació obligatoris, és possible que pel teu perfil necessitis fer alguns cursos o refrescar coneixements. Això també pot ser necessari quan la titulació d'accés l'hagis cursat diversos anys enrere. b) Quadre de recomanació de matrícula per assignatura En el quadre següent es detallen les dependències de contingut entre les assignatures, és a dir, l'ordre en què hauries de cursar-les. Si a una assignatura X arriba una fletxa des de l'assignatura I, vol dir que l'assignatura I té continguts que cal conèixer abans de realitzar X. Es tracta doncs de recomanacions "fortes". Per descomptat és possible no seguir-les i matricular sense respectar aquestes dependències (per exemple per un bon bagatge professional o acadèmic previ). No obstant això, en el cas general, l'habitual serà respectar-les al màxim. El teu tutor, en cas de dubte, t'assessorarà.
 11. 11. Especificacions de matrícula: Treball final de Màster La matrícula del Treball de final de Màster es sol realitzar en el tercer semestre del màster (si es cursa a temps complet). És important saber que l'assignatura està afectada per una restricció doble: ● Cal haver completat els complements de formació ● Cal haver completat un mínim de 48 crèdits ECTS L’estudiant que vulgui cursar el TFM ha de complir les condicions esmentades. En general, saltar aquesta doble restricció (i matricular-se sense complir una o les dues condicions) només es pot fer en casos molt excepcionals i en tot cas requereix l'autorització explícita del director del programa, prèvia petició de l'estudiant al tutor (i després haver-ho discutit per al cas particular). En tot cas, sempre es recomana que l'estudiant es posi en contacte amb el seu tutor abans de matricular el TFM per assessorar-se sobre les diferents àrees en què estaria interessat/ada i poder decidir la que finalment cursarà. Les diferents àrees del treball final són:
 12. 12. ● Computació d'altes prestacions ● Sistemes encastats ● Intel·ligència artificial ● Desenvolupament d'aplicacions sobre dispositius mòbils ● Modelització i simulació ● Business intelligence ● Sistemes distribuïts ● Desenvolupament d'aplicacions web ● Xarxes obertes ● Serveis basats en localització i espais intel·ligents  Al Campus, a l'apartat Més UOC / Plans d’estudis, podreu veure el pla docent de cadascuna de les àrees i les especificacions de matrícula de cadascuna d'elles. En el moment de la matrícula, l'estudiant haurà de triar l'àmbit de coneixement en què vol fer el seu TFM. En algunes àrees el tema del treball és proposat per l'equip docent, mentre que en altres, l'estudiant pot proposar el tema. Es recomana contactar amb el professor responsable de l'àrea abans de la matrícula per valorar si el tema proposat és viable. Insistim que el tutor acadèmic de la UOC exerceix un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals. Recorda: La selecció de l'àrea es fa durant el mateix termini de matrícula de la resta d'assignatures, disponible a l'espai Tràmits / Sol·licitud de Treballs Finals / Sol·licitud de treball final de màster d'Enginyeria Informàtica. Un cop triada l'àrea, passa a ser visible en el potencial de matrícula i ja es pot matricular. Convalidacions/reconeixements d’assignatures, titulacions i de la experiència professional Quan l'estudiant aporta alguna titulació prèvia acabada, té estudis previs inacabats o experiència professional relacionada amb els continguts del màster universitari, pot consultar si té reconeixement acadèmic d'estudis. Del total dels crèdits de la titulació (78 crèdits), pot convalidar mitjançant l'experiència professional fins al 15% dels crèdits, que corresponen a 2 assignatures com a màxim. No hi ha límit de reconeixement per experiència professional pel que fa a complements de formació. Es pot consultar la informació i el calendari sobre la sol·licitud del reconeixement en l'apartat següent del Campus virtual: Tràmits > Avaluació d'estudis previs o Reconeixement de l'experiència professional És important tenir en compte que un cop validin el reconeixement has de
 13. 13. matricular les assignatures perquè quedin incloses en l'expedient acadèmic abans de finalitzar el màster. El preu d'assignatures convalidades i reconegudes és inferior al preu estàndard. Figures docents Tutor El tutor serà el teu referent per a qualsevol consulta o dubte que tinguis sobre els teus estudis. És la persona que t'orientarà, guiarà i assessorarà durant el transcurs del màster. Pots contactar en qualsevol moment des de l'aula de tutoria del campus virtual o per correu electrònic. Professorat responsable i professorat col·laborador El professor responsable de l'assignatura coordina i integra acadèmicament els continguts de cada assignatura així com el procés d'aprenentatge dels estudiants; aporta el seu domini de la matèria i coordina als professors col·laboradors. El professor col·laborador, coordinat pel professor responsable de l'assignatura, serà per a tu la figura que t'atendrà en el teu dia a dia de l'assignatura, en el teu procés d'aprenentatge, atenent les teves preguntes, missatges i dubtes que envies als fòrums de l'assignatura o al seu correu electrònic directe. Serà, per tant, el referent acadèmic que garanteix una formació personalitzada i una avaluació continuada i final en aquesta assignatura. Director de programa del màster És el responsable general de la titulació. Com a director acadèmic, coordina els professors responsables de les assignatures i treballa per la qualitat dels continguts i de l'activitat docent del màster. Servei d’atenció a l’estudiant Per a consultes o incidències sobre tràmits acadèmics i gestions en general sobre la titulació, cal dirigir-te al Servei d'atenció que trobaràs a la part superior del Campus virtual. Ens pots seguir a... ● Web: http://eimt.uoc.edu ● Blog Tecnología++ https://blogs.uoc.edu/informatica/ ● Revista Mosaic http://mosaic.uoc.edu/ ● Facebook https://www.facebook.com/eimtuoc ● Twitter @UOCeimt

×