Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem

Ekonomikas ministrija
Ekonomikas ministrijaEkonomikas ministrija
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma
atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Marina Vorobjova-Vaišļa
Uzņēmējdarbības un inovāciju departamenta direktore
marina.vorobjova-vaisla@cfla.gov.lv
09.11.2016., Rīgā
2
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Eiropas Savienības fondu
līdzfinansējuma saņēmēji
3
Sadarbības partneri/Gala
labuma guvēji
Finansējuma saņēmēji
Sadarbības iestāde CFLA
Altum
komersanti
LIAA
komersanti
NVA
komersanti
VIAA
komersanti
Kompetences
centri
komersanti
Nozares
asociācijas
komersanti
Komersanti
ES fondu vadība: funkciju sadalījums
4
Finansējuma
saņēmējs īsteno
projektu un ir
atbildīgs par:
kvalitāti
mērķu sasniegšanu
izmantošanu
paredzētajam
mērķim
normatīvo aktu
ievērošanu
Sadarbības
iestāde (CFLA)
veic projektu atlasi
un slēdz līgumu
veic projekta
īstenošanas
uzraudzību un kontroli
pārbauda
attiecināmo izmaksu
atbilstību
veic maksājumus
Atbildīgā iestāde
(ministrijas)
definē nosacījumus
specifiskā atbalsta
mērķa ieviešanai
nosaka atlases
kritērijus
uzrauga mērķu
sasniegšanu
piedalās pārbaudēs
(ja nepieciešams)
Vadības modelis nosaka skaidru funkciju sadalījumu starp
iesaistītajām pusēm, paredzot, ka katra izpilda visus tai
paredzētos pienākumus.
5
Kohēzijas politikas fondu finansējuma
sadalījums, milj. eiro
,
Progress, miljoni eiro
6
Svarīgi!
7
MVU
mikro, mazais, vidējs
vai
liels uzņēmums
GNU
grūtībās nonācis uzņēmums
de minimis
(atbalsts līdz 200 000 euro 3 gadu laikā)
8
Ekonomikas ministrijas pārziņā
esošie uzņēmējdarbības atbalsta
pasākumi
08.11.2016 9
Nr. Pasākuma nosaukums Pasākumu īsteno
1 Starptautiskās konkurētspējas veicināšana LIAA
2 Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators LIAA
3 Inovāciju motivācijas programma LIAA
4 Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai LIAA (procesā)
5 Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām LIKTA; LTRK; LIAA
6 Atbalsts nodarbināto apmācībām Nozaru asociācijas
7 Klasteru programma Nozaru asociācijas
8 Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros Kompetences centri
9 Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā Komersanti
(atlase noslēgusies)
10 Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai
rekonstrukcijai
Komersanti
(atlase noslēgusies)
11 Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un
pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē
Komersanti
(atlase plānota 21.11.2016.)
12 Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē Komersanti
(tiek izstrādāti noteikumi)
Atbalsts nodarbināto apmācībām
(ar uzsvaru uz inovācijām un produktivitātes
paaugstināšanu)
• Projektus īsteno nozaru asociācijas.
• Apstrādes rūpniecība, IKT, izmitināšanas un ēdināšanas
pakalpojumu nozare.
• Atbalsts tiek sniegts grantu veidā.
• Finansējuma intensitāte:
o sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – 70%;
o vidējiem komersantiem – 60%*;
o lielajiem komersantiem – 50%*;
o lielajiem komersantiem, kuru pēdējā pārskata gada peļņa pēc
nodokļu nomaksas ir lielāka par 5 miljoniem euro, – 30%*.
(*intensitāti var palielināt par 10%, ja mācības tiek nodrošinātas strādājošajiem ar invaliditāti vai nelabvēlīgākā situācijā
esošiem darba ņēmējiem, bet ne vairāk kā līdz 70%)
• Kontakti: http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/projektu-
istenosana/1-2-2-1-atbalsts-nodarbinato-apmacibam
1
0
Atbalsts IKT un netehnoloģiskām
apmācībām, kā arī apmācībām, lai
sekmētu investoru piesaisti
• Projektus īsteno:
o LIAA;
o Latvijas Informacijas un komunikacijas tehnologijas asociacija;
o Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
• Atbalsts tiek sniegts grantu veidā.
• Finansējuma intensitāte:
No 30% līdz 70% atkarībā no uzņēmuma kategorijas un apmācību veida
(intensitāti var palielināt par 10%, ja mācības tiek nodrošinātas strādājošajiem ar invaliditāti vai
nelabvēlīgākā situācijā esošiem darba ņēmējiem, bet ne vairāk kā līdz 70%)
• Projekta iesniegumi tiek vērtēti vai notiek līgumu
slēgšana!
1
1
Kompetences centri
• Projektus īsteno kompetences centri.
• Atbalsts tiek sniegts grantu veidā.
• Pētījumus var īstenot kompetences centra sadarbības partneris -
jebkurš komersants, uzņēmums, atzīta lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvā sabiedrība vai pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācija,
kura plāno veikt pētniecības projektu kompetences centra ietvaros un atbilst
pasākumu regulējošo Ministru kabineta noteikumu prasībām.
• Finansējuma intensitāte:
no 25% līdz 70% atkarībā no komersanta kategorijas un izmaksu veida.
• Kontakti: http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/projektu-
istenosana/1-2-1-1-atbalsts-jaunu-produktu-un-tehnologiju-
izstradei-kompetences-centru-ietvaros-2-karta
1
2
Klasteru programma
• Projektus īsteno biedrības un nodibinājumi, kas projekta īstenošanas laikā apvieno
vismaz 30 komersantus (klastera dalībniekus - MVU).
• Atbalsts tiek sniegts grantu veidā:
o klastera un klastera dalībnieku atpazīstamības, mārketinga un komerciālās sadarbības sekmēšanas
pasākumi, tai skaitā tirgus izpēte;
o pasākumi, kas sekmē sadarbību ar pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijām;
o pasākumi, kas sekmē zināšanu pārnesi par klastera dalībniekiem saistošām inovācijām un jaunākajām
tehnoloģijām;
o pasākumi, kas vērsti uz resursu efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanu produkta, pakalpojuma,
piegādes vai vērtības ķēdes ietvaros;
o pieredzes apmaiņas pasākumi un informatīvi pasākumi
• Finansējuma intensitāte: 85%
• Viens klastera dalībnieks viena vienota
uzņēmuma līmenī var saņemt de minimis
atbalstu ne vairāk kā 30 000 EUR apmērā.
• Notiek projektu vērtēšana
1
3
Efektīvu energoresursu izmantošanas,
enerģijas patēriņa samazināšanas un pārejas
uz AER apstrādes rūpniecības nozarē
veicināšana
• Projektus īsteno apstrādes nozares komersanti
• Viena projekta finansējums: 50 000 < F < 2 000 000 EUR
• Finansējuma intensitāte: 30%.
• Finansējumu piešķir:
o tehniskās dokumentācijas sagatavošanai;
o projekta vadīšanai;
o autoruzraudzībai un būvuzraudzībai;
o būvdarbi;
o iekārtu iegādei vai papildu ieguldījumiem esošajās iekārtās;
o atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumenerģijas un
elektroenerģijas ražošanas avotu iegāde un uzstādīšana
pašpatēriņa nodrošināšanai.
1
4
1
5
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”
piedāvātais atbalsts
Atbalsts tiek sniegts finanšu instrumentu
veidā:
• mikroaizdevumi un starta aizdevumi;
• atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai;
• MVU mikrokredīti;
• u.c.
Vairāk informācijas par finanšu instrumentiem
www.altum.lv
1
6
1
7
Nodarbinātības valsts aģentūras
projekti
Projektus īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra
Atbalsts tiek sniegts grantu veidā:
• paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību. Atbalstu piešķir:
o darba vietu pielāgošanai;
o mentoringam;
o veselības uzlabošanas pasākumi.
• paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam. Atbalstu piešķir:
o apmācībai pie darba devēja;
o individuālo aizsardzības līdzekļu iegādei.
• aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai. Atbalstu
piešķir:
o darba algai jaunietim;
o darba algai darba vadītājam;
o veselības pārbaudēm;
o darba vietas pielāgošanas izmaksas jauniešiem ar invaliditāti;
o individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.
• darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā. Atbalstu piešķir:
o jaunieša bezdarbnieka ikmēneša stipendijai;
o gadījumu apdrošināšanas izdevumu segšanai.
• subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām). Atbalstu piešķir:
o jaunieša darba algai;
o darba vadītāju atlīdzībai;
o VSAOI iemaksām.
• subsidētās darba vietas jauniešiem ar invaliditāti. Atbalstu piešķir:
o jaunieša darba algai;
o darba vadītāju atlīdzībai;
o VSAOI iemaksām.
o obligātajām veselības pārbaudēm;
o iekārtu un aprīkojuma iegādes, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas un iegādes izmaksām, lai pielāgotu darba vietas bezdarbniekiem ar
invaliditāti.
1
8
Vairāk informācijas par NVA
pasākumiem
www.nva.gov.lv
1
9
2
0
Atbalsts atkritumu
apsaimniekošanas jomā
Ir plānotas šādas programmas:
• Atkritumu dalītā vākšana
o atbalsta intensitāte – 35%;
o atkritumu dalītas savākšanas punktu un lauku izveide un pilnveide;
o specializētais autotransports atkritumu dalītajai vākšanai;
o sabiedrību informējošie un izglītojošie pasākumi par atkritumu dalīto vākšanu.
• Atkritumu pārstrāde:
o atbalsta intensitāte – 35%;
o atkritumu pārstrādes un kompostēšanas iekārtu izveide:
 bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem;
 sadzīves atkritumiem;
 cita veida atkritumiem.
• Atkritumu reģenerācija
o atbalsta intensitāte – 35%;
o atkritumu reģenerācijas iekārtu (sadedzināšana ar enerģijas atguvi) izveide.
Ir iespējamas izmaiņas!
2
1
2
2
Praktiskās ievirzes pētījumi
Komersanti var būt projekta iesniedzēji ar saimniecisku darbību saistītos
projektos, kā arī sadarbības partneri zinātniskām institūcijām ar
saimniecisku darbību nesaistītos projektos.
Atbalsta intensitāte komersantam kā projekta iesniedzējam ar
saimniecisku darbību saistītos projektos ir atkarīga no:
1. Komersanta, t.sk. saistīto komersantu, atbilstības maza, vidēja
vai liela komersanta statusam,
2. Plānoto darbību veida (fundamentāla pētniecība, rūpnieciska
pētniecība vai eksperimentāla izstrāde u.c. darbības)
Iespējamā ERAF atbalsta intensitāte no 25-80%
ERAF un valsts budžeta atbalsta intensitāte komersantam kā sadarbības
partnerim ar saimniecisku darbību nesaistītā projektā ir 92.5%
Projektu 1.atlases kārta ir noslēgusies. Atlases kārtas tiks
sludinātas katru gadu.
2
3
Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts
(VIAA)
Projektu īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra
Pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumus var iesniegt MVU vai lielais
komersants, kas darbojas jebkurā no zinātņu jomām.
• Fundamentālajiem vai rūpnieciskajiem pētījumi;
• pēcdoktoranta kompetenču pilnveide;
• starptautiskā mobilitāte;
• tehnoloģiju pārnese un tehnoloģiju tiesību aizsardzība.
Pētniecības pieteikuma izmaksas pamatā ietver:
• pēcdoktoranta algu līdz 2 731 eiro mēnesī (ieskaitot nodokļus),
• pētniecības, mācību un tīklošanās pasākumu izmaksas 800 eiro mēnesī,
• netiešās izmaksas administratīvajiem un infrastruktūras resursiem 5 %
no pieteikuma kopējām izmaksām.
Vairāk informācijas www.viaa.gov.lv
2
4
2
5
CFLA reģionālā pārstāvniecība
www.cfla.gov.lv
Kurzemes reģiona nodaļa: Kuldīga
Latgales reģiona nodaļa: Rēzekne
Vidzemes reģiona nodaļa: Cēsis
Zemgales reģiona nodaļa: Jelgava
Īslaicīgā pārstāvniecība: pakalpojumi, informācija, konsultācijas
Paldies par uzmanību!
Marina Vorobjova-Vaišļa
E-pasts: marina.vorobjova-vaisla@cfla.gov.lv
1 de 26

Recomendados

Kontaktbižas eksperti forumiem "Atbalsts uzņēmējiem" por
Kontaktbižas eksperti forumiem "Atbalsts uzņēmējiem"Kontaktbižas eksperti forumiem "Atbalsts uzņēmējiem"
Kontaktbižas eksperti forumiem "Atbalsts uzņēmējiem"Ekonomikas ministrija
770 vistas1 diapositiva
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Ekonomikas ministrija
483 vistas25 diapositivas
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts topošajiem un esošajiem... por
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts topošajiem un esošajiem...Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts topošajiem un esošajiem...
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts topošajiem un esošajiem...Ekonomikas ministrija
477 vistas34 diapositivas
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Ekonomikas ministrija
274 vistas25 diapositivas
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie... por
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...Ekonomikas ministrija
222 vistas13 diapositivas
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Ekonomikas ministrija
322 vistas25 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem por
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemCentrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemEkonomikas ministrija
175 vistas17 diapositivas
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem por
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemCentrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemEkonomikas ministrija
154 vistas19 diapositivas
2 liaa atbalsta programmas_210222 por
2 liaa atbalsta programmas_2102222 liaa atbalsta programmas_210222
2 liaa atbalsta programmas_210222ALTUM
65 vistas10 diapositivas
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi por
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredziALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredziEkonomikas ministrija
210 vistas28 diapositivas
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Ekonomikas ministrija
806 vistas20 diapositivas
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem por
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiemEkonomikas ministrija
594 vistas30 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemCentrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemCentrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
2 liaa atbalsta programmas_210222 por ALTUM
2 liaa atbalsta programmas_2102222 liaa atbalsta programmas_210222
2 liaa atbalsta programmas_210222
ALTUM65 vistas
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi por Ekonomikas ministrija
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredziALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem
3 cfla uznemejiem_altum_21022022 por ALTUM
3 cfla uznemejiem_altum_210220223 cfla uznemejiem_altum_21022022
3 cfla uznemejiem_altum_21022022
ALTUM64 vistas
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi por Ekonomikas ministrija
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredziALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi por Ekonomikas ministrija
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredziALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
8 apvārsnis eiropa j.ancans por ALTUM
8 apvārsnis eiropa j.ancans8 apvārsnis eiropa j.ancans
8 apvārsnis eiropa j.ancans
ALTUM42 vistas
9 em atbalsts_21022022 por ALTUM
9 em atbalsts_210220229 em atbalsts_21022022
9 em atbalsts_21022022
ALTUM107 vistas
Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo ES fondu atbalsta pasākumi jaunajā plāno... por Ekonomikas ministrija
Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo ES fondu atbalsta pasākumi jaunajā plāno...Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo ES fondu atbalsta pasākumi jaunajā plāno...
Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo ES fondu atbalsta pasākumi jaunajā plāno...
10 life 2022 converted por ALTUM
10 life 2022 converted10 life 2022 converted
10 life 2022 converted
ALTUM35 vistas
1 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 2022 por ALTUM
1 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 20221 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 2022
1 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 2022
ALTUM62 vistas
Valsts politika tautsaimniecības ilgtermiņa attīstība por Latvijas Banka
Valsts politika tautsaimniecības ilgtermiņa attīstībaValsts politika tautsaimniecības ilgtermiņa attīstība
Valsts politika tautsaimniecības ilgtermiņa attīstība
Latvijas Banka1.3K vistas
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020

Similar a Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem por
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemCentrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemEkonomikas ministrija
237 vistas17 diapositivas
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta pogrammas uzņēmējiem por
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta pogrammas uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta pogrammas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta pogrammas uzņēmējiem Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
497 vistas37 diapositivas
Citas ES struktūrfondu iespējas uzņēmējiem, CFLA por
Citas ES struktūrfondu iespējas uzņēmējiem, CFLACitas ES struktūrfondu iespējas uzņēmējiem, CFLA
Citas ES struktūrfondu iespējas uzņēmējiem, CFLAEkonomikas ministrija
54 vistas14 diapositivas
Citas ES struktūrfondu iespējas uzņēmējiem por
Citas ES struktūrfondu iespējas uzņēmējiemCitas ES struktūrfondu iespējas uzņēmējiem
Citas ES struktūrfondu iespējas uzņēmējiemEkonomikas ministrija
60 vistas14 diapositivas
Citas ES struktūrfondu iespējas uzņēmējiem por
Citas ES struktūrfondu iespējas uzņēmējiemCitas ES struktūrfondu iespējas uzņēmējiem
Citas ES struktūrfondu iespējas uzņēmējiemEkonomikas ministrija
108 vistas14 diapositivas
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem por
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
408 vistas41 diapositivas

Similar a Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem(20)

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemCentrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi por Ekonomikas ministrija
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi por Ekonomikas ministrija
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība por Ekonomikas ministrija
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstībaViedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020” por Ekonomikas ministrija
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020” por Ekonomikas ministrija
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020” Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi por Ekonomikas ministrija
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi  ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020

Más de Ekonomikas ministrija

Drošība digitālajā vidē por
Drošība digitālajā vidēDrošība digitālajā vidē
Drošība digitālajā vidēEkonomikas ministrija
30 vistas21 diapositivas
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai por
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanaiAtbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanaiEkonomikas ministrija
19 vistas14 diapositivas
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt? por
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?Ekonomikas ministrija
27 vistas14 diapositivas
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai  por
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai 
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai Ekonomikas ministrija
38 vistas18 diapositivas
Atbalsts procesu digitalizācijai por
Atbalsts procesu digitalizācijaiAtbalsts procesu digitalizācijai
Atbalsts procesu digitalizācijaiEkonomikas ministrija
33 vistas20 diapositivas
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas por
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas Ekonomikas ministrija
31 vistas18 diapositivas

Más de Ekonomikas ministrija(20)

Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt? por Ekonomikas ministrija
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas por Ekonomikas ministrija
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
SIA "Himalayan International" ceļš uz procesu pārskatāmību jeb atbrīvošanos n... por Ekonomikas ministrija
SIA "Himalayan International" ceļš uz procesu pārskatāmību jeb atbrīvošanos n...SIA "Himalayan International" ceļš uz procesu pārskatāmību jeb atbrīvošanos n...
SIA "Himalayan International" ceļš uz procesu pārskatāmību jeb atbrīvošanos n...
zņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt? por Ekonomikas ministrija
zņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?zņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
zņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmuma digitalizācijai  por Ekonomikas ministrija
Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmuma digitalizācijai Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmuma digitalizācijai 
Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmuma digitalizācijai 
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas por Ekonomikas ministrija
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējasValsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
Digitalizācijas perspektīva un valsts atbalsts jaunām investīcijām/ Ilze Lore... por Ekonomikas ministrija
Digitalizācijas perspektīva un valsts atbalsts jaunām investīcijām/ Ilze Lore...Digitalizācijas perspektīva un valsts atbalsts jaunām investīcijām/ Ilze Lore...
Digitalizācijas perspektīva un valsts atbalsts jaunām investīcijām/ Ilze Lore...
DIGITĀLĀ TRASNSFORMĀCIJA ATBALSTS UZŅĒMUMIEM 2021-2027.GDAM por Ekonomikas ministrija
DIGITĀLĀ TRASNSFORMĀCIJA ATBALSTS UZŅĒMUMIEM 2021-2027.GDAMDIGITĀLĀ TRASNSFORMĀCIJA ATBALSTS UZŅĒMUMIEM 2021-2027.GDAM
DIGITĀLĀ TRASNSFORMĀCIJA ATBALSTS UZŅĒMUMIEM 2021-2027.GDAM
Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmumu digitalizācijai por Ekonomikas ministrija
Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmumu digitalizācijaiAizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmumu digitalizācijai
Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmumu digitalizācijai
Eiropas digitālās inovācijas centru iespējas uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Eiropas digitālās inovācijas centru iespējas uzņēmējiemEiropas digitālās inovācijas centru iespējas uzņēmējiem
Eiropas digitālās inovācijas centru iespējas uzņēmējiem
Latvijā ražota produkta ekporta izaicinājumi - RUBRIG pieredze por Ekonomikas ministrija
Latvijā ražota produkta ekporta izaicinājumi - RUBRIG pieredze Latvijā ražota produkta ekporta izaicinājumi - RUBRIG pieredze
Latvijā ražota produkta ekporta izaicinājumi - RUBRIG pieredze

Último

Gāzes katls un apkalpošana por
Gāzes katls un apkalpošanaGāzes katls un apkalpošana
Gāzes katls un apkalpošanaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
22 vistas13 diapositivas
Granulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avots por
Granulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avotsGranulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avots
Granulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avotsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
33 vistas13 diapositivas
Kā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontrolei por
Kā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontroleiKā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontrolei
Kā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontroleiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
28 vistas25 diapositivas
Siltumapgādes sistēmas montāža un kļūdas por
Siltumapgādes sistēmas montāža un kļūdasSiltumapgādes sistēmas montāža un kļūdas
Siltumapgādes sistēmas montāža un kļūdasEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
31 vistas21 diapositivas
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēle por
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēleAtbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēle
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēleEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
45 vistas16 diapositivas
Viencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojums por
Viencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojumsViencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojums
Viencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojumsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
32 vistas15 diapositivas

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem

 • 1. Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem Marina Vorobjova-Vaišļa Uzņēmējdarbības un inovāciju departamenta direktore marina.vorobjova-vaisla@cfla.gov.lv 09.11.2016., Rīgā
 • 2. 2 Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
 • 3. Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma saņēmēji 3 Sadarbības partneri/Gala labuma guvēji Finansējuma saņēmēji Sadarbības iestāde CFLA Altum komersanti LIAA komersanti NVA komersanti VIAA komersanti Kompetences centri komersanti Nozares asociācijas komersanti Komersanti
 • 4. ES fondu vadība: funkciju sadalījums 4 Finansējuma saņēmējs īsteno projektu un ir atbildīgs par: kvalitāti mērķu sasniegšanu izmantošanu paredzētajam mērķim normatīvo aktu ievērošanu Sadarbības iestāde (CFLA) veic projektu atlasi un slēdz līgumu veic projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli pārbauda attiecināmo izmaksu atbilstību veic maksājumus Atbildīgā iestāde (ministrijas) definē nosacījumus specifiskā atbalsta mērķa ieviešanai nosaka atlases kritērijus uzrauga mērķu sasniegšanu piedalās pārbaudēs (ja nepieciešams) Vadības modelis nosaka skaidru funkciju sadalījumu starp iesaistītajām pusēm, paredzot, ka katra izpilda visus tai paredzētos pienākumus.
 • 5. 5 Kohēzijas politikas fondu finansējuma sadalījums, milj. eiro ,
 • 7. Svarīgi! 7 MVU mikro, mazais, vidējs vai liels uzņēmums GNU grūtībās nonācis uzņēmums de minimis (atbalsts līdz 200 000 euro 3 gadu laikā)
 • 8. 8
 • 9. Ekonomikas ministrijas pārziņā esošie uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi 08.11.2016 9 Nr. Pasākuma nosaukums Pasākumu īsteno 1 Starptautiskās konkurētspējas veicināšana LIAA 2 Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators LIAA 3 Inovāciju motivācijas programma LIAA 4 Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai LIAA (procesā) 5 Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām LIKTA; LTRK; LIAA 6 Atbalsts nodarbināto apmācībām Nozaru asociācijas 7 Klasteru programma Nozaru asociācijas 8 Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros Kompetences centri 9 Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā Komersanti (atlase noslēgusies) 10 Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai Komersanti (atlase noslēgusies) 11 Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē Komersanti (atlase plānota 21.11.2016.) 12 Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē Komersanti (tiek izstrādāti noteikumi)
 • 10. Atbalsts nodarbināto apmācībām (ar uzsvaru uz inovācijām un produktivitātes paaugstināšanu) • Projektus īsteno nozaru asociācijas. • Apstrādes rūpniecība, IKT, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozare. • Atbalsts tiek sniegts grantu veidā. • Finansējuma intensitāte: o sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – 70%; o vidējiem komersantiem – 60%*; o lielajiem komersantiem – 50%*; o lielajiem komersantiem, kuru pēdējā pārskata gada peļņa pēc nodokļu nomaksas ir lielāka par 5 miljoniem euro, – 30%*. (*intensitāti var palielināt par 10%, ja mācības tiek nodrošinātas strādājošajiem ar invaliditāti vai nelabvēlīgākā situācijā esošiem darba ņēmējiem, bet ne vairāk kā līdz 70%) • Kontakti: http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/projektu- istenosana/1-2-2-1-atbalsts-nodarbinato-apmacibam 1 0
 • 11. Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti • Projektus īsteno: o LIAA; o Latvijas Informacijas un komunikacijas tehnologijas asociacija; o Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera • Atbalsts tiek sniegts grantu veidā. • Finansējuma intensitāte: No 30% līdz 70% atkarībā no uzņēmuma kategorijas un apmācību veida (intensitāti var palielināt par 10%, ja mācības tiek nodrošinātas strādājošajiem ar invaliditāti vai nelabvēlīgākā situācijā esošiem darba ņēmējiem, bet ne vairāk kā līdz 70%) • Projekta iesniegumi tiek vērtēti vai notiek līgumu slēgšana! 1 1
 • 12. Kompetences centri • Projektus īsteno kompetences centri. • Atbalsts tiek sniegts grantu veidā. • Pētījumus var īstenot kompetences centra sadarbības partneris - jebkurš komersants, uzņēmums, atzīta lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācija, kura plāno veikt pētniecības projektu kompetences centra ietvaros un atbilst pasākumu regulējošo Ministru kabineta noteikumu prasībām. • Finansējuma intensitāte: no 25% līdz 70% atkarībā no komersanta kategorijas un izmaksu veida. • Kontakti: http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/projektu- istenosana/1-2-1-1-atbalsts-jaunu-produktu-un-tehnologiju- izstradei-kompetences-centru-ietvaros-2-karta 1 2
 • 13. Klasteru programma • Projektus īsteno biedrības un nodibinājumi, kas projekta īstenošanas laikā apvieno vismaz 30 komersantus (klastera dalībniekus - MVU). • Atbalsts tiek sniegts grantu veidā: o klastera un klastera dalībnieku atpazīstamības, mārketinga un komerciālās sadarbības sekmēšanas pasākumi, tai skaitā tirgus izpēte; o pasākumi, kas sekmē sadarbību ar pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijām; o pasākumi, kas sekmē zināšanu pārnesi par klastera dalībniekiem saistošām inovācijām un jaunākajām tehnoloģijām; o pasākumi, kas vērsti uz resursu efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanu produkta, pakalpojuma, piegādes vai vērtības ķēdes ietvaros; o pieredzes apmaiņas pasākumi un informatīvi pasākumi • Finansējuma intensitāte: 85% • Viens klastera dalībnieks viena vienota uzņēmuma līmenī var saņemt de minimis atbalstu ne vairāk kā 30 000 EUR apmērā. • Notiek projektu vērtēšana 1 3
 • 14. Efektīvu energoresursu izmantošanas, enerģijas patēriņa samazināšanas un pārejas uz AER apstrādes rūpniecības nozarē veicināšana • Projektus īsteno apstrādes nozares komersanti • Viena projekta finansējums: 50 000 < F < 2 000 000 EUR • Finansējuma intensitāte: 30%. • Finansējumu piešķir: o tehniskās dokumentācijas sagatavošanai; o projekta vadīšanai; o autoruzraudzībai un būvuzraudzībai; o būvdarbi; o iekārtu iegādei vai papildu ieguldījumiem esošajās iekārtās; o atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas avotu iegāde un uzstādīšana pašpatēriņa nodrošināšanai. 1 4
 • 15. 1 5
 • 16. AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” piedāvātais atbalsts Atbalsts tiek sniegts finanšu instrumentu veidā: • mikroaizdevumi un starta aizdevumi; • atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai; • MVU mikrokredīti; • u.c. Vairāk informācijas par finanšu instrumentiem www.altum.lv 1 6
 • 17. 1 7
 • 18. Nodarbinātības valsts aģentūras projekti Projektus īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra Atbalsts tiek sniegts grantu veidā: • paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību. Atbalstu piešķir: o darba vietu pielāgošanai; o mentoringam; o veselības uzlabošanas pasākumi. • paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam. Atbalstu piešķir: o apmācībai pie darba devēja; o individuālo aizsardzības līdzekļu iegādei. • aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai. Atbalstu piešķir: o darba algai jaunietim; o darba algai darba vadītājam; o veselības pārbaudēm; o darba vietas pielāgošanas izmaksas jauniešiem ar invaliditāti; o individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. • darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā. Atbalstu piešķir: o jaunieša bezdarbnieka ikmēneša stipendijai; o gadījumu apdrošināšanas izdevumu segšanai. • subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām). Atbalstu piešķir: o jaunieša darba algai; o darba vadītāju atlīdzībai; o VSAOI iemaksām. • subsidētās darba vietas jauniešiem ar invaliditāti. Atbalstu piešķir: o jaunieša darba algai; o darba vadītāju atlīdzībai; o VSAOI iemaksām. o obligātajām veselības pārbaudēm; o iekārtu un aprīkojuma iegādes, kā arī tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas un iegādes izmaksām, lai pielāgotu darba vietas bezdarbniekiem ar invaliditāti. 1 8
 • 19. Vairāk informācijas par NVA pasākumiem www.nva.gov.lv 1 9
 • 20. 2 0
 • 21. Atbalsts atkritumu apsaimniekošanas jomā Ir plānotas šādas programmas: • Atkritumu dalītā vākšana o atbalsta intensitāte – 35%; o atkritumu dalītas savākšanas punktu un lauku izveide un pilnveide; o specializētais autotransports atkritumu dalītajai vākšanai; o sabiedrību informējošie un izglītojošie pasākumi par atkritumu dalīto vākšanu. • Atkritumu pārstrāde: o atbalsta intensitāte – 35%; o atkritumu pārstrādes un kompostēšanas iekārtu izveide:  bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem;  sadzīves atkritumiem;  cita veida atkritumiem. • Atkritumu reģenerācija o atbalsta intensitāte – 35%; o atkritumu reģenerācijas iekārtu (sadedzināšana ar enerģijas atguvi) izveide. Ir iespējamas izmaiņas! 2 1
 • 22. 2 2
 • 23. Praktiskās ievirzes pētījumi Komersanti var būt projekta iesniedzēji ar saimniecisku darbību saistītos projektos, kā arī sadarbības partneri zinātniskām institūcijām ar saimniecisku darbību nesaistītos projektos. Atbalsta intensitāte komersantam kā projekta iesniedzējam ar saimniecisku darbību saistītos projektos ir atkarīga no: 1. Komersanta, t.sk. saistīto komersantu, atbilstības maza, vidēja vai liela komersanta statusam, 2. Plānoto darbību veida (fundamentāla pētniecība, rūpnieciska pētniecība vai eksperimentāla izstrāde u.c. darbības) Iespējamā ERAF atbalsta intensitāte no 25-80% ERAF un valsts budžeta atbalsta intensitāte komersantam kā sadarbības partnerim ar saimniecisku darbību nesaistītā projektā ir 92.5% Projektu 1.atlases kārta ir noslēgusies. Atlases kārtas tiks sludinātas katru gadu. 2 3
 • 24. Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts (VIAA) Projektu īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra Pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumus var iesniegt MVU vai lielais komersants, kas darbojas jebkurā no zinātņu jomām. • Fundamentālajiem vai rūpnieciskajiem pētījumi; • pēcdoktoranta kompetenču pilnveide; • starptautiskā mobilitāte; • tehnoloģiju pārnese un tehnoloģiju tiesību aizsardzība. Pētniecības pieteikuma izmaksas pamatā ietver: • pēcdoktoranta algu līdz 2 731 eiro mēnesī (ieskaitot nodokļus), • pētniecības, mācību un tīklošanās pasākumu izmaksas 800 eiro mēnesī, • netiešās izmaksas administratīvajiem un infrastruktūras resursiem 5 % no pieteikuma kopējām izmaksām. Vairāk informācijas www.viaa.gov.lv 2 4
 • 25. 2 5 CFLA reģionālā pārstāvniecība www.cfla.gov.lv Kurzemes reģiona nodaļa: Kuldīga Latgales reģiona nodaļa: Rēzekne Vidzemes reģiona nodaļa: Cēsis Zemgales reģiona nodaļa: Jelgava Īslaicīgā pārstāvniecība: pakalpojumi, informācija, konsultācijas
 • 26. Paldies par uzmanību! Marina Vorobjova-Vaišļa E-pasts: marina.vorobjova-vaisla@cfla.gov.lv