Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020

Ekonomikas ministrija
Ekonomikas ministrijaEkonomikas ministrija
Atbalsts uzņēmējiem
ES fondu ieviešanas departamenta
vecākā eksperte
Zane Dziļuma
27.10.2015. Jēkabpils
ES fondu atbalsts 2014. –
2020.gadam
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Izaicinājumi 2014-2020
MVK
konkurētspējas
veicināšana
•Ekonomikas transformācija uz tirgojamiem sektoriem un augstāku
produktivitāti
•Palielināt eksporta īpatsvaru tautsaimniecībā
•Veicināt finansējuma pieejamību
•MVK konkurētspējas veicināšana un specializācija (ārpus Rīgas)
P&A un
inovācijas
•Ierobežota pētniecības un attīstības kapacitāte uzņēmumos
•Zems privātā sektora investīciju līmenis pētniecībā un attīstībā
•Zems inovatīvo un tehnoloģiski intensīvo uzņēmumu īpatsvars, īpaši uzsācēju
•Nepietiekama tehnoloģiju pārneses un komercializācijas kapacitāte
Energoefektivitāte
un enerģētika
•Zema energoefektivitāte enerģijas gala patēriņā dažādos ēku sektoros
(dzīvojamās, publiskās un industriālās ēkas)
•Lieli siltuma zudumi enerģijas pārvades un sadales sistēmās
•Atkarība no fosilajiem energoresursiem
2014.-2020.gada ES fondu aktivitātes
Plānotās ES fondu atbalsta programmas
2016.gadā
Starptautiskās konkurētspējas
veicināšana un ārējo tirgu apgūšana
 ES fondu finansējums - 52 milj. EUR
 Atbalsts 780 MVK
 Atbalsts 80% - 100%
 Atbalsts pieejams visu laiku
 LIAA – 33 milj. EUR šādām darbībām:
• Nacionālie stendi + ceļa izdevumi
• LIAA pārstāvniecības un konsultācijas
• Dalība izstādēs, tirdzniecības misijās un amatpersonu vizītēs
• Produktu sertifikācija
 TAVA – 19 milj. EUR šādām darbībām prioritārajos tūrisma
sektoros (darījumu, pasākumu un labsajūtas tūrisms):
• Nacionālie stendi tūrisma izstādēs + ceļa izdevumi
• Latvijas reklāma ārvalstīs
• Individuālie stendi, konferences, semināri + ceļa izdevumi
Atbalsts būs pieejams 2016.gada I ceturksnī
Atbalsts nodarbināto apmācībām –
pirmā atlases kārta
 ES fondu finansējums – 9 milj. EUR
 Projekta īstenotājas – nozaru asociācijas, šādās nozarēs:
 Apstrādes rūpniecības
 IKT
 Tūrisma nozare
 Atbalsta intensitāte komersantiem: 30%-70% (atkarībā no
komersantu statusa)
 Atbalstāmās apmācību jomas – STEM (zinātne, tehnoloģijas,
inženierzinātnes un matemātika), rūpnieciskais dizains,
datorzinātnes u.c. jomas
 Atbalsts plānots ap 280 komersantiem un 5620 nodarbinātajiem
līdz 2018.gada beigām
Atbalsts komersantiem būs pieejams 2016.gada I ceturksnī
Jaunu produktu ieviešana ražošanā
 ES fondu finansējums: 60 milj. EUR
 Plānots piešķirt atbalstu 20-30 projektiem
 Maksimālā intensitāte: 25%-45%
 Atbalstu piešķir pilna mēroga ražošanas iekārtu prototipu izgatavošanai un
testēšanai reālā ražošanas vidē viedās specializācijas stratēģijā noteiktajās
prioritārajās jomās
EK skaidrojums – ES fondu grantu atbalsts nav paredzams «sērijveidā ražotu»
ražošanas iekārtu iegādei
 Atbalstu piešķir Latvijas komersantiem, kuri definē prasības jaunajai iekārtai,
izstrādā vai pasūta iekārtu un pēc tam ražo produktus Latvijā.
• Projekta īstenošanas laikā ir jāizgatavo iekārtas prototips.
• Projekta pēcuzraudzības periodā ar šo iekārtu tiek ražoti produkti.
 Vismaz 20% no projekta izmaksām ir P&A darbi, 80% - esošu detaļu iegāde
 Finansējums būs pieejams 2016.gada I ceturksnī
Kompetences centri (1)
 ES fondu finansējums: 72,3 milj. EUR
 Intensitāte 20% - 80%.
 51,3 milj. EUR komersantiem pētījumu projektiem (algas, materiāli,
iekārtu noma u.c.). Vienam kompetences centram pieejamais
finansējums vienā kārtā ir 3,1 milj. EUR
 20 milj. EUR atbalsts pētniecībai nepieciešamās infrastruktūras
izveidei (iekārtu iegāde)
 Pētniecības projekti tiek atbalstīti, ja komersants:
 var demonstrēt plānoto rezultātu ietekmi uz saimniecisko darbību
(apgrozījuma pieaugums, darba vietu, eksporta apjoma
pieaugums)
 komersanta rīcībā ir resursi vai ir pamatots plāns resursu piesaistei,
lai nodrošinātu ieviešanu
 Pasākuma ietvaros plānots atbalstīt vismaz 100 komersantus, kuri īsteno
rūpniecisko pētījumu un eksperimentālo izstrādņu projektus
Kompetences centri (2)
 Paredzēti 8 kompetences centri viedās specializācijas stratēģijā noteiktajās
prioritārajās jomās
 Zināšanu ietilpīgas bioekonomikas jomas apakšjomā inovatīvi
risinājumi mežsaimniecībā un kokapstrādē;
 Zināšanu ietilpīgas bioekonomikas jomas apakšjomā inovatīvi
risinājumi lauksaimniecībā un pārtikas ražošanā;
 Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un
biotehnoloģijas;
 Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas apakšjomā viedie
materiāli;
 Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas apakšjomā
modernas ražošanas tehnoloģijas un inženiersistēmas;
 Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas;
 Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju apakšjomā aparātbūve
(elektronika)
 Viedā enerģētika
 Finansējums būs pieejams 2016.gada I ceturksnī
Klasteru programma
 Darbības vērstas uz eksporta un apgrozījuma pieaugumu un
vēlama specializācija uz kopīga produkta attīstīšanu vai
pievienotās vērtības ķēdes attīstību (starpnozaru sadarbība)
 ES fondu finansējums: 6,2 milj. EUR
 Atbalsts diviem klasteru veidiem – pieredzējušiem klasteriem un
jaunizveidotiem klasteriem (provizoriski atbalsts 8 un 7 projektiem)
 Atbalstāmās darbības: Starptautiskās sadarbības, klasteru atpazīstamības,
sadarbības ar izglītības iestādēm veicināšana, apmācības, zināšanu pārneses
sekmēšanas u.c. pasākumi
Pieredzējušie klasteri Jaunizveidotie klasteri
150 – 270 tūkst. EUR (3 gadi) Līdz 150 tūkst. EUR (3 gadi)
Apvieno ne mazāk kā 20 (30) MVK,
dalībnieku apgrozījums vismaz 30 milj. EUR
un eksporta apjoms vismaz 5 milj. EUR
Apvieno ne mazāk kā 10 (20) MVK,
dalībnieku apgrozījums vismaz 10 milj. EUR
un eksporta apjoms vismaz 2 milj. EUR.
Iepriekšēja pieredze Nav obligāta iepriekšēja pieredze
Vismaz 2 izglītības iestādes, zinātniskās
institūcijas vai pētniecības organizācijas
Vismaz 2 izglītības iestādes, zinātniskās
institūcijas vai pētniecības organizācijas
Šobrīd nosacījumi tiek izstrādāti un
skaņoti šādiem atbalsta pasākumiem
 Reģionālie biznesa inkubatori
 Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras
izveidei vai rekonstrukcijai
 Inovāciju motivācijas programma
 Finanšu instrumentu atbalsta pasākumi
Ar sagatavotajiem un saskaņošanā nodotajiem dokumentu (vērtēšanas kritēriji, Ministru
kabineta noteikumi) projektiem, kā arī apstiprinātajiem nosacījumiem, ir iespējams
iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.
Projekti: https://em.gov.lv/lv/es_fondi/normativo_aktu_projekti/
Apstiprinātie: https://em.gov.lv/lv/es_fondi/apstiprinatie_normativie_akti_2014__2020_/
Finanšu pieejamība
Finanšu instrumentiem kopumā pieejamais ES SF
atbalsts - 126 milj. EUR.
• Mikroaizdevumi un aizdevumi uzsācējiem
• Biznesa eņģeļu ko-investīciju fonds
• Tehnoloģiju akselerators
• Aizdevumu garantijas
• Mezanīna aizdevumi
• Riska kapitāls
«Aizdevumi uzsācējiem», «Izaugsmes aizdevumi» un
«Aizdevumi garantijas» - pieteikšanās plānota
2016.gada sākumā
Pārējie finanšu instrumenti tiks nodrošināti 2016.gada
laikā.
Energoefektivitātes paaugstināšana
dzīvojamās ēkās
• ES SF un valsts budžeta finansējums: 176 milj. EUR
• Piedāvātie atbalsta veidi:
• Grants (līdz 50% no projekta izmaksām)
• Garantijas komercbanku aizdevumiem un tiešais AFI
aizdevums
• Tehniskās konsultācijas, lai mazinātu riskus
energoefektivitātes paaugstināšanas projektu
sagatavošanas un īstenošanas stadijā
• Atbalstāmās izmaksas – būvdarbi energoefektivitātes
paaugstināšanai un mājas ilgtspējas nodrošināšanai, projekta
uzraudzība un vadība
• Galvenie projektu nosacījumi:
• Projekta IRR > 0, rēķinot 20 gadu periodā
• Siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc renovācijas
nepārsniedz 90 kWh/m2 gadā
• Sasniedzamie rezultāti:
• Atbalstīta vairāk kā 1700 ēku energoefektivitātes
paaugstināšana
• Ik gadu ietaupītas vairāk kā 260 GWh siltumenerģijas
Nodokļu atvieglojumi
Nodokļu atvieglojumi I
 Uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) atvieglojums iekārtu
iegādei (jaunas tehnoloģiskas ražošanas iekārtas).
Iekārta
10 tūkst. EUR
Izmaksu vērtības
palielinošais
koeficients – 1,5
Iekārta
15 tūkst. EUR
Ar UIN apliekamais ienākums
(Ieņēmumi (20 tūkst. EUR) –
iekārtu izmaksas)
BEZ atvieglojuma
10 tūkst. EUR
AR
atvieglojumu
5 tūkst. EUR
 Nepārtraukta iespēja līdz 2020.gadam!
Nodokļu atvieglojumi II
 UIN atvieglojums par ieguldījumiem pētniecībā un
attīstībā (P&A).
 Mērķis: Veicināt privātā sektora investīcijas P&A.
 Spēkā no 2014.gada 1.jūlija
 Atbalsts rūpniecisko pētījumu veikšanai un
eksperimentālajai izstrādei
 Izmaksu vērtības palielinošais koeficients – 3
 Attiecināmās izmaksas:
– Personāla izmaksas, kas iesaistīts P&A;
– Ārpakalpojumi (no zinātniskajām institūcijām Latvijā un ES, kā arī
akreditēto sertifikācijas, testēšanas un kalibrēšanas iestāžu
pakalpojumi).
Seko jaunumiem:
www.facebook.com/atbalstsuznemejiem
Vaicā:
atbalstsuznemejiem@em.gov.lv
Paldies!
Ekonomikas ministrija
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519
Tālrunis: +371 6 7013 100
Fakss: +371 6 7280 882
E-pasts: pasts@em.gov.lv
Mājaslapa: www.em.gov.lv
Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam
Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija
Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem
1 de 20

Recomendados

Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Ekonomikas ministrija
340 vistas19 diapositivas
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020 por
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020Ekonomikas ministrija
338 vistas19 diapositivas
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Ekonomikas ministrija
376 vistas19 diapositivas
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Ekonomikas ministrija
683 vistas19 diapositivas
ES fondu atbalsts 2014. –2020.gadam por
ES fondu atbalsts 2014. –2020.gadamES fondu atbalsts 2014. –2020.gadam
ES fondu atbalsts 2014. –2020.gadamEkonomikas ministrija
284 vistas19 diapositivas
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020 por
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020Ekonomikas ministrija
382 vistas19 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Ekonomikas ministrija
806 vistas20 diapositivas
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem por
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiemEkonomikas ministrija
594 vistas30 diapositivas
Vispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijas por
Vispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijasVispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijas
Vispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijasEkonomikas ministrija
749 vistas17 diapositivas
8 eic_18022022_lv por
8 eic_18022022_lv8 eic_18022022_lv
8 eic_18022022_lvALTUM
27 vistas12 diapositivas
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem por
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemCentrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemEkonomikas ministrija
175 vistas17 diapositivas
9 em atbalsts_21022022 por
9 em atbalsts_210220229 em atbalsts_21022022
9 em atbalsts_21022022ALTUM
107 vistas36 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem
8 eic_18022022_lv por ALTUM
8 eic_18022022_lv8 eic_18022022_lv
8 eic_18022022_lv
ALTUM27 vistas
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemCentrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
9 em atbalsts_21022022 por ALTUM
9 em atbalsts_210220229 em atbalsts_21022022
9 em atbalsts_21022022
ALTUM107 vistas
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie... por Ekonomikas ministrija
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi por Ekonomikas ministrija
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredziALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
2 liaa atbalsta programmas_210222 por ALTUM
2 liaa atbalsta programmas_2102222 liaa atbalsta programmas_210222
2 liaa atbalsta programmas_210222
ALTUM65 vistas
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemCentrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts topošajiem un esošajiem... por Ekonomikas ministrija
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts topošajiem un esošajiem...Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts topošajiem un esošajiem...
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts topošajiem un esošajiem...
Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo ES fondu atbalsta pasākumi jaunajā plāno... por Ekonomikas ministrija
Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo ES fondu atbalsta pasākumi jaunajā plāno...Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo ES fondu atbalsta pasākumi jaunajā plāno...
Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo ES fondu atbalsta pasākumi jaunajā plāno...
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemCentrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
8 apvārsnis eiropa j.ancans por ALTUM
8 apvārsnis eiropa j.ancans8 apvārsnis eiropa j.ancans
8 apvārsnis eiropa j.ancans
ALTUM42 vistas
10 life 2022 converted por ALTUM
10 life 2022 converted10 life 2022 converted
10 life 2022 converted
ALTUM35 vistas
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemCentrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.

Destacado

11 sep portnoarlungasurf por
11 sep portnoarlungasurf11 sep portnoarlungasurf
11 sep portnoarlungasurfMike Dunn
133 vistas8 diapositivas
Seqrite EPS 7.0 launched in Poland by valued distributors, IT Dystrybucja 24 por
Seqrite EPS 7.0 launched in Poland by valued distributors, IT Dystrybucja 24Seqrite EPS 7.0 launched in Poland by valued distributors, IT Dystrybucja 24
Seqrite EPS 7.0 launched in Poland by valued distributors, IT Dystrybucja 24Quick Heal Technologies Ltd.
190 vistas5 diapositivas
Windows Server 2012: Top Technical Reasons to Upgrade por
Windows Server 2012: Top Technical Reasons to UpgradeWindows Server 2012: Top Technical Reasons to Upgrade
Windows Server 2012: Top Technical Reasons to UpgradeCHIPS Technology Group
200 vistas11 diapositivas
CIPD Values workshop por
CIPD Values workshopCIPD Values workshop
CIPD Values workshopJanine Lane Chartered FCIPD
244 vistas1 diapositiva
Artying03 por
Artying03Artying03
Artying03JESUSDAVIDCARDONA
1.2K vistas3 diapositivas
[Tech.Ed India 2011] Backup and Restore SharePoint 2010 por
[Tech.Ed India 2011] Backup and Restore SharePoint 2010[Tech.Ed India 2011] Backup and Restore SharePoint 2010
[Tech.Ed India 2011] Backup and Restore SharePoint 2010Alpesh Nakar
1.3K vistas38 diapositivas

Destacado(15)

11 sep portnoarlungasurf por Mike Dunn
11 sep portnoarlungasurf11 sep portnoarlungasurf
11 sep portnoarlungasurf
Mike Dunn133 vistas
[Tech.Ed India 2011] Backup and Restore SharePoint 2010 por Alpesh Nakar
[Tech.Ed India 2011] Backup and Restore SharePoint 2010[Tech.Ed India 2011] Backup and Restore SharePoint 2010
[Tech.Ed India 2011] Backup and Restore SharePoint 2010
Alpesh Nakar1.3K vistas
Multi threaded rtos por James Wong
Multi threaded rtosMulti threaded rtos
Multi threaded rtos
James Wong1.2K vistas
Client Server Communication on iOS por Make School
Client Server Communication on iOSClient Server Communication on iOS
Client Server Communication on iOS
Make School1.2K vistas
Netnography online course part 1 of 3 17 november 2016 por suresh sood
Netnography online course part 1 of 3 17 november 2016Netnography online course part 1 of 3 17 november 2016
Netnography online course part 1 of 3 17 november 2016
suresh sood1.2K vistas
Ma dan Kebangkrutan Kultural por royhatudin
Ma dan Kebangkrutan KulturalMa dan Kebangkrutan Kultural
Ma dan Kebangkrutan Kultural
royhatudin411 vistas
140324電子商務經營之法律議題-從個資法與第三方支付談起 por Wenchi Lai
140324電子商務經營之法律議題-從個資法與第三方支付談起140324電子商務經營之法律議題-從個資法與第三方支付談起
140324電子商務經營之法律議題-從個資法與第三方支付談起
Wenchi Lai1.4K vistas
Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātie pakalpojumi darba devējiem por Ekonomikas ministrija
Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātie pakalpojumi darba devējiemNodarbinātības valsts aģentūras piedāvātie pakalpojumi darba devējiem
Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātie pakalpojumi darba devējiem
dr Olga Hołub-Śniadach - Instrumenty jakości przestrzennej. Ujęcie komparatys... por w_strone_piekna
dr Olga Hołub-Śniadach - Instrumenty jakości przestrzennej. Ujęcie komparatys...dr Olga Hołub-Śniadach - Instrumenty jakości przestrzennej. Ujęcie komparatys...
dr Olga Hołub-Śniadach - Instrumenty jakości przestrzennej. Ujęcie komparatys...
w_strone_piekna491 vistas

Similar a Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020

Digitālā trasformācija – uzņēmumu iespējas un valsts atbalsts por
Digitālā trasformācija – uzņēmumu iespējas un valsts atbalstsDigitālā trasformācija – uzņēmumu iespējas un valsts atbalsts
Digitālā trasformācija – uzņēmumu iespējas un valsts atbalstsElektrumlv
228 vistas20 diapositivas
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība. por
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.dzivosiltak
72 vistas20 diapositivas
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība. por
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.Ekonomikas ministrija
89 vistas24 diapositivas
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība por
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstībaViedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstībaEkonomikas ministrija
173 vistas40 diapositivas
EEN Latvija atbalsts programmas Horizonts 2020 ietvaros por
EEN Latvija atbalsts programmas Horizonts 2020 ietvarosEEN Latvija atbalsts programmas Horizonts 2020 ietvaros
EEN Latvija atbalsts programmas Horizonts 2020 ietvarosEkonomikas ministrija
802 vistas16 diapositivas
 Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība. por
 Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība. Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.
 Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.Ekonomikas ministrija
95 vistas24 diapositivas

Similar a Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020(19)

Digitālā trasformācija – uzņēmumu iespējas un valsts atbalsts por Elektrumlv
Digitālā trasformācija – uzņēmumu iespējas un valsts atbalstsDigitālā trasformācija – uzņēmumu iespējas un valsts atbalsts
Digitālā trasformācija – uzņēmumu iespējas un valsts atbalsts
Elektrumlv228 vistas
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība. por dzivosiltak
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.
dzivosiltak72 vistas
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība. por Ekonomikas ministrija
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība por Ekonomikas ministrija
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstībaViedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība
EEN Latvija atbalsts programmas Horizonts 2020 ietvaros por Ekonomikas ministrija
EEN Latvija atbalsts programmas Horizonts 2020 ietvarosEEN Latvija atbalsts programmas Horizonts 2020 ietvaros
EEN Latvija atbalsts programmas Horizonts 2020 ietvaros
 Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība. por Ekonomikas ministrija
 Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība. Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.
 Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība. por Ekonomikas ministrija
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020” por Ekonomikas ministrija
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Valsts politika tautsaimniecības ilgtermiņa attīstība por Latvijas Banka
Valsts politika tautsaimniecības ilgtermiņa attīstībaValsts politika tautsaimniecības ilgtermiņa attīstība
Valsts politika tautsaimniecības ilgtermiņa attīstība
Latvijas Banka1.3K vistas
LIAA loma uzņēmējdarbības veicināšanā Latvijā por Addiction SIA
LIAA loma uzņēmējdarbības veicināšanā LatvijāLIAA loma uzņēmējdarbības veicināšanā Latvijā
LIAA loma uzņēmējdarbības veicināšanā Latvijā
Addiction SIA973 vistas
Aktuālie atbalsta instrumenti biznesa attīstībai. por dzivosiltak
Aktuālie atbalsta instrumenti biznesa attīstībai.Aktuālie atbalsta instrumenti biznesa attīstībai.
Aktuālie atbalsta instrumenti biznesa attīstībai.
dzivosiltak27 vistas
ES fondu atbalsta iespējas uzņēmējiem por ludzbibl
ES fondu atbalsta iespējas uzņēmējiemES fondu atbalsta iespējas uzņēmējiem
ES fondu atbalsta iespējas uzņēmējiem
ludzbibl2.8K vistas
Ekonomikas ministrijas plānotās ES fondu aktivitātes 2014-2020.gadā por Ekonomikas ministrija
Ekonomikas ministrijas plānotās ES fondu aktivitātes 2014-2020.gadāEkonomikas ministrijas plānotās ES fondu aktivitātes 2014-2020.gadā
Ekonomikas ministrijas plānotās ES fondu aktivitātes 2014-2020.gadā

Más de Ekonomikas ministrija

Drošība digitālajā vidē por
Drošība digitālajā vidēDrošība digitālajā vidē
Drošība digitālajā vidēEkonomikas ministrija
30 vistas21 diapositivas
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai por
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanaiAtbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanaiEkonomikas ministrija
19 vistas14 diapositivas
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt? por
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?Ekonomikas ministrija
27 vistas14 diapositivas
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai  por
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai 
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai Ekonomikas ministrija
38 vistas18 diapositivas
Atbalsts procesu digitalizācijai por
Atbalsts procesu digitalizācijaiAtbalsts procesu digitalizācijai
Atbalsts procesu digitalizācijaiEkonomikas ministrija
33 vistas20 diapositivas
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas por
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas Ekonomikas ministrija
31 vistas18 diapositivas

Más de Ekonomikas ministrija(20)

Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt? por Ekonomikas ministrija
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas por Ekonomikas ministrija
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
SIA "Himalayan International" ceļš uz procesu pārskatāmību jeb atbrīvošanos n... por Ekonomikas ministrija
SIA "Himalayan International" ceļš uz procesu pārskatāmību jeb atbrīvošanos n...SIA "Himalayan International" ceļš uz procesu pārskatāmību jeb atbrīvošanos n...
SIA "Himalayan International" ceļš uz procesu pārskatāmību jeb atbrīvošanos n...
zņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt? por Ekonomikas ministrija
zņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?zņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
zņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmuma digitalizācijai  por Ekonomikas ministrija
Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmuma digitalizācijai Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmuma digitalizācijai 
Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmuma digitalizācijai 
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas por Ekonomikas ministrija
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējasValsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
Digitalizācijas perspektīva un valsts atbalsts jaunām investīcijām/ Ilze Lore... por Ekonomikas ministrija
Digitalizācijas perspektīva un valsts atbalsts jaunām investīcijām/ Ilze Lore...Digitalizācijas perspektīva un valsts atbalsts jaunām investīcijām/ Ilze Lore...
Digitalizācijas perspektīva un valsts atbalsts jaunām investīcijām/ Ilze Lore...
DIGITĀLĀ TRASNSFORMĀCIJA ATBALSTS UZŅĒMUMIEM 2021-2027.GDAM por Ekonomikas ministrija
DIGITĀLĀ TRASNSFORMĀCIJA ATBALSTS UZŅĒMUMIEM 2021-2027.GDAMDIGITĀLĀ TRASNSFORMĀCIJA ATBALSTS UZŅĒMUMIEM 2021-2027.GDAM
DIGITĀLĀ TRASNSFORMĀCIJA ATBALSTS UZŅĒMUMIEM 2021-2027.GDAM
Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmumu digitalizācijai por Ekonomikas ministrija
Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmumu digitalizācijaiAizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmumu digitalizācijai
Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmumu digitalizācijai
Eiropas digitālās inovācijas centru iespējas uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Eiropas digitālās inovācijas centru iespējas uzņēmējiemEiropas digitālās inovācijas centru iespējas uzņēmējiem
Eiropas digitālās inovācijas centru iespējas uzņēmējiem
Latvijā ražota produkta ekporta izaicinājumi - RUBRIG pieredze por Ekonomikas ministrija
Latvijā ražota produkta ekporta izaicinājumi - RUBRIG pieredze Latvijā ražota produkta ekporta izaicinājumi - RUBRIG pieredze
Latvijā ražota produkta ekporta izaicinājumi - RUBRIG pieredze

Último

Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēle por
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēleAtbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēle
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēleEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
50 vistas16 diapositivas
Gāzes katls un apkalpošana por
Gāzes katls un apkalpošanaGāzes katls un apkalpošana
Gāzes katls un apkalpošanaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
24 vistas13 diapositivas
Viencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojums por
Viencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojumsViencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojums
Viencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojumsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
34 vistas15 diapositivas
Siltumapgādes sistēmas montāža un kļūdas por
Siltumapgādes sistēmas montāža un kļūdasSiltumapgādes sistēmas montāža un kļūdas
Siltumapgādes sistēmas montāža un kļūdasEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
35 vistas21 diapositivas
Granulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avots por
Granulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avotsGranulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avots
Granulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avotsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
35 vistas13 diapositivas
Kā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontrolei por
Kā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontroleiKā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontrolei
Kā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontroleiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
29 vistas25 diapositivas

Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020

 • 2. ES fondu ieviešanas departamenta vecākā eksperte Zane Dziļuma 27.10.2015. Jēkabpils ES fondu atbalsts 2014. – 2020.gadam
 • 4. Izaicinājumi 2014-2020 MVK konkurētspējas veicināšana •Ekonomikas transformācija uz tirgojamiem sektoriem un augstāku produktivitāti •Palielināt eksporta īpatsvaru tautsaimniecībā •Veicināt finansējuma pieejamību •MVK konkurētspējas veicināšana un specializācija (ārpus Rīgas) P&A un inovācijas •Ierobežota pētniecības un attīstības kapacitāte uzņēmumos •Zems privātā sektora investīciju līmenis pētniecībā un attīstībā •Zems inovatīvo un tehnoloģiski intensīvo uzņēmumu īpatsvars, īpaši uzsācēju •Nepietiekama tehnoloģiju pārneses un komercializācijas kapacitāte Energoefektivitāte un enerģētika •Zema energoefektivitāte enerģijas gala patēriņā dažādos ēku sektoros (dzīvojamās, publiskās un industriālās ēkas) •Lieli siltuma zudumi enerģijas pārvades un sadales sistēmās •Atkarība no fosilajiem energoresursiem
 • 6. Plānotās ES fondu atbalsta programmas 2016.gadā
 • 7. Starptautiskās konkurētspējas veicināšana un ārējo tirgu apgūšana  ES fondu finansējums - 52 milj. EUR  Atbalsts 780 MVK  Atbalsts 80% - 100%  Atbalsts pieejams visu laiku  LIAA – 33 milj. EUR šādām darbībām: • Nacionālie stendi + ceļa izdevumi • LIAA pārstāvniecības un konsultācijas • Dalība izstādēs, tirdzniecības misijās un amatpersonu vizītēs • Produktu sertifikācija  TAVA – 19 milj. EUR šādām darbībām prioritārajos tūrisma sektoros (darījumu, pasākumu un labsajūtas tūrisms): • Nacionālie stendi tūrisma izstādēs + ceļa izdevumi • Latvijas reklāma ārvalstīs • Individuālie stendi, konferences, semināri + ceļa izdevumi Atbalsts būs pieejams 2016.gada I ceturksnī
 • 8. Atbalsts nodarbināto apmācībām – pirmā atlases kārta  ES fondu finansējums – 9 milj. EUR  Projekta īstenotājas – nozaru asociācijas, šādās nozarēs:  Apstrādes rūpniecības  IKT  Tūrisma nozare  Atbalsta intensitāte komersantiem: 30%-70% (atkarībā no komersantu statusa)  Atbalstāmās apmācību jomas – STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika), rūpnieciskais dizains, datorzinātnes u.c. jomas  Atbalsts plānots ap 280 komersantiem un 5620 nodarbinātajiem līdz 2018.gada beigām Atbalsts komersantiem būs pieejams 2016.gada I ceturksnī
 • 9. Jaunu produktu ieviešana ražošanā  ES fondu finansējums: 60 milj. EUR  Plānots piešķirt atbalstu 20-30 projektiem  Maksimālā intensitāte: 25%-45%  Atbalstu piešķir pilna mēroga ražošanas iekārtu prototipu izgatavošanai un testēšanai reālā ražošanas vidē viedās specializācijas stratēģijā noteiktajās prioritārajās jomās EK skaidrojums – ES fondu grantu atbalsts nav paredzams «sērijveidā ražotu» ražošanas iekārtu iegādei  Atbalstu piešķir Latvijas komersantiem, kuri definē prasības jaunajai iekārtai, izstrādā vai pasūta iekārtu un pēc tam ražo produktus Latvijā. • Projekta īstenošanas laikā ir jāizgatavo iekārtas prototips. • Projekta pēcuzraudzības periodā ar šo iekārtu tiek ražoti produkti.  Vismaz 20% no projekta izmaksām ir P&A darbi, 80% - esošu detaļu iegāde  Finansējums būs pieejams 2016.gada I ceturksnī
 • 10. Kompetences centri (1)  ES fondu finansējums: 72,3 milj. EUR  Intensitāte 20% - 80%.  51,3 milj. EUR komersantiem pētījumu projektiem (algas, materiāli, iekārtu noma u.c.). Vienam kompetences centram pieejamais finansējums vienā kārtā ir 3,1 milj. EUR  20 milj. EUR atbalsts pētniecībai nepieciešamās infrastruktūras izveidei (iekārtu iegāde)  Pētniecības projekti tiek atbalstīti, ja komersants:  var demonstrēt plānoto rezultātu ietekmi uz saimniecisko darbību (apgrozījuma pieaugums, darba vietu, eksporta apjoma pieaugums)  komersanta rīcībā ir resursi vai ir pamatots plāns resursu piesaistei, lai nodrošinātu ieviešanu  Pasākuma ietvaros plānots atbalstīt vismaz 100 komersantus, kuri īsteno rūpniecisko pētījumu un eksperimentālo izstrādņu projektus
 • 11. Kompetences centri (2)  Paredzēti 8 kompetences centri viedās specializācijas stratēģijā noteiktajās prioritārajās jomās  Zināšanu ietilpīgas bioekonomikas jomas apakšjomā inovatīvi risinājumi mežsaimniecībā un kokapstrādē;  Zināšanu ietilpīgas bioekonomikas jomas apakšjomā inovatīvi risinājumi lauksaimniecībā un pārtikas ražošanā;  Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas;  Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas apakšjomā viedie materiāli;  Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas apakšjomā modernas ražošanas tehnoloģijas un inženiersistēmas;  Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas;  Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju apakšjomā aparātbūve (elektronika)  Viedā enerģētika  Finansējums būs pieejams 2016.gada I ceturksnī
 • 12. Klasteru programma  Darbības vērstas uz eksporta un apgrozījuma pieaugumu un vēlama specializācija uz kopīga produkta attīstīšanu vai pievienotās vērtības ķēdes attīstību (starpnozaru sadarbība)  ES fondu finansējums: 6,2 milj. EUR  Atbalsts diviem klasteru veidiem – pieredzējušiem klasteriem un jaunizveidotiem klasteriem (provizoriski atbalsts 8 un 7 projektiem)  Atbalstāmās darbības: Starptautiskās sadarbības, klasteru atpazīstamības, sadarbības ar izglītības iestādēm veicināšana, apmācības, zināšanu pārneses sekmēšanas u.c. pasākumi Pieredzējušie klasteri Jaunizveidotie klasteri 150 – 270 tūkst. EUR (3 gadi) Līdz 150 tūkst. EUR (3 gadi) Apvieno ne mazāk kā 20 (30) MVK, dalībnieku apgrozījums vismaz 30 milj. EUR un eksporta apjoms vismaz 5 milj. EUR Apvieno ne mazāk kā 10 (20) MVK, dalībnieku apgrozījums vismaz 10 milj. EUR un eksporta apjoms vismaz 2 milj. EUR. Iepriekšēja pieredze Nav obligāta iepriekšēja pieredze Vismaz 2 izglītības iestādes, zinātniskās institūcijas vai pētniecības organizācijas Vismaz 2 izglītības iestādes, zinātniskās institūcijas vai pētniecības organizācijas
 • 13. Šobrīd nosacījumi tiek izstrādāti un skaņoti šādiem atbalsta pasākumiem  Reģionālie biznesa inkubatori  Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai  Inovāciju motivācijas programma  Finanšu instrumentu atbalsta pasākumi Ar sagatavotajiem un saskaņošanā nodotajiem dokumentu (vērtēšanas kritēriji, Ministru kabineta noteikumi) projektiem, kā arī apstiprinātajiem nosacījumiem, ir iespējams iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē. Projekti: https://em.gov.lv/lv/es_fondi/normativo_aktu_projekti/ Apstiprinātie: https://em.gov.lv/lv/es_fondi/apstiprinatie_normativie_akti_2014__2020_/
 • 14. Finanšu pieejamība Finanšu instrumentiem kopumā pieejamais ES SF atbalsts - 126 milj. EUR. • Mikroaizdevumi un aizdevumi uzsācējiem • Biznesa eņģeļu ko-investīciju fonds • Tehnoloģiju akselerators • Aizdevumu garantijas • Mezanīna aizdevumi • Riska kapitāls «Aizdevumi uzsācējiem», «Izaugsmes aizdevumi» un «Aizdevumi garantijas» - pieteikšanās plānota 2016.gada sākumā Pārējie finanšu instrumenti tiks nodrošināti 2016.gada laikā.
 • 15. Energoefektivitātes paaugstināšana dzīvojamās ēkās • ES SF un valsts budžeta finansējums: 176 milj. EUR • Piedāvātie atbalsta veidi: • Grants (līdz 50% no projekta izmaksām) • Garantijas komercbanku aizdevumiem un tiešais AFI aizdevums • Tehniskās konsultācijas, lai mazinātu riskus energoefektivitātes paaugstināšanas projektu sagatavošanas un īstenošanas stadijā • Atbalstāmās izmaksas – būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai un mājas ilgtspējas nodrošināšanai, projekta uzraudzība un vadība • Galvenie projektu nosacījumi: • Projekta IRR > 0, rēķinot 20 gadu periodā • Siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc renovācijas nepārsniedz 90 kWh/m2 gadā • Sasniedzamie rezultāti: • Atbalstīta vairāk kā 1700 ēku energoefektivitātes paaugstināšana • Ik gadu ietaupītas vairāk kā 260 GWh siltumenerģijas
 • 17. Nodokļu atvieglojumi I  Uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) atvieglojums iekārtu iegādei (jaunas tehnoloģiskas ražošanas iekārtas). Iekārta 10 tūkst. EUR Izmaksu vērtības palielinošais koeficients – 1,5 Iekārta 15 tūkst. EUR Ar UIN apliekamais ienākums (Ieņēmumi (20 tūkst. EUR) – iekārtu izmaksas) BEZ atvieglojuma 10 tūkst. EUR AR atvieglojumu 5 tūkst. EUR  Nepārtraukta iespēja līdz 2020.gadam!
 • 18. Nodokļu atvieglojumi II  UIN atvieglojums par ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā (P&A).  Mērķis: Veicināt privātā sektora investīcijas P&A.  Spēkā no 2014.gada 1.jūlija  Atbalsts rūpniecisko pētījumu veikšanai un eksperimentālajai izstrādei  Izmaksu vērtības palielinošais koeficients – 3  Attiecināmās izmaksas: – Personāla izmaksas, kas iesaistīts P&A; – Ārpakalpojumi (no zinātniskajām institūcijām Latvijā un ES, kā arī akreditēto sertifikācijas, testēšanas un kalibrēšanas iestāžu pakalpojumi).
 • 20. Paldies! Ekonomikas ministrija Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519 Tālrunis: +371 6 7013 100 Fakss: +371 6 7280 882 E-pasts: pasts@em.gov.lv Mājaslapa: www.em.gov.lv Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem