Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.

Ekonomikas ministrija
Ekonomikas ministrijaEkonomikas ministrija
ES fondu ieviešanas departamenta
direktors
Edmunds Valantis
01.12.2015, Rīga
ES fondu atbalsts 2014. –
2020.gadam
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Izaicinājumi 2014-2020
MVK
konkurētspējas
veicināšana
•Ekonomikas transformācija uz tirgojamiem sektoriem un augstāku
produktivitāti
•Palielināt eksporta īpatsvaru tautsaimniecībā
•Veicināt finansējuma pieejamību
•MVK konkurētspējas veicināšana un specializācija (ārpus Rīgas)
P&A un
inovācijas
•Ierobežota pētniecības un attīstības kapacitāte uzņēmumos
•Zems privātā sektora investīciju līmenis pētniecībā un attīstībā
•Zems inovatīvo un tehnoloģiski intensīvo uzņēmumu īpatsvars, īpaši uzsācēju
•Nepietiekama tehnoloģiju pārneses un komercializācijas kapacitāte
Energoefektivitāte
un enerģētika
•Zema energoefektivitāte enerģijas gala patēriņā dažādos ēku sektoros
(dzīvojamās, publiskās un industriālās ēkas)
•Lieli siltuma zudumi enerģijas pārvades un sadales sistēmās
•Atkarība no fosilajiem energoresursiem
2014.-2020.gada ES fondu aktivitātes
Plānotās ES fondu atbalsta programmas
2016.gadā
Starptautiskās konkurētspējas
veicināšana un ārējo tirgu apgūšana
 ES fondu finansējums - 52 milj. EUR
 Atbalsts 780 MVK
 Atbalsts 80% - 100%
 Atbalsts pieejams visu laiku
 LIAA – 33 milj. EUR šādām darbībām:
• Nacionālie stendi + ceļa izdevumi
• LIAA pārstāvniecības un konsultācijas
• Dalība izstādēs, tirdzniecības misijās un amatpersonu vizītēs
• Produktu sertifikācija
 TAVA – 19 milj. EUR šādām darbībām prioritārajos tūrisma sektoros
(darījumu, pasākumu un labsajūtas tūrisms):
• Nacionālie stendi tūrisma izstādēs + ceļa izdevumi
• Latvijas reklāma ārvalstīs
• Individuālie stendi, konferences, semināri + ceļa izdevumi
Atbalsts būs pieejams 2016.gada I ceturksnī
Atbalsts nodarbināto apmācībām –
pirmā atlases kārta
 ES fondu finansējums – 9 milj. EUR
 Projekta īstenotājas – nozaru asociācijas, šādās nozarēs:
 Apstrādes rūpniecības
 IKT
 Tūrisma nozare
 Atbalsta intensitāte komersantiem: 30%-70% (atkarībā no
komersantu statusa)
 Atbalstāmās apmācību jomas – STEM (zinātne, tehnoloģijas,
inženierzinātnes un matemātika), rūpnieciskais dizains,
datorzinātnes u.c. jomas
 Atbalsts plānots ap 280 komersantiem un 5620 nodarbinātajiem
līdz 2018.gada beigām
Atbalsts komersantiem būs pieejams 2016.gada I ceturksnī
Jaunu produktu ieviešana ražošanā
 ES fondu finansējums: 60 milj. EUR
 Plānots piešķirt atbalstu 20-30 projektiem
 Maksimālā intensitāte: 25%-45%
 Atbalstu piešķir pilna mēroga ražošanas iekārtu prototipu izgatavošanai un
testēšanai reālā ražošanas vidē viedās specializācijas stratēģijā noteiktajās
prioritārajās jomās
EK skaidrojums – ES fondu grantu atbalsts nav paredzams «sērijveidā ražotu»
ražošanas iekārtu iegādei
 Atbalstu piešķir Latvijas komersantiem, kuri definē prasības jaunajai iekārtai,
izstrādā vai pasūta iekārtu un pēc tam ražo produktus Latvijā.
• Projekta īstenošanas laikā ir jāizgatavo iekārtas prototips.
• Projekta pēcuzraudzības periodā ar šo iekārtu tiek ražoti produkti.
 Vismaz 20% no projekta izmaksām ir P&A darbi, 80% - esošu detaļu iegāde
Finansējums būs pieejams 2016.gada I ceturksnī
Kompetences centri (1)
 ES fondu finansējums: 72,3 milj. EUR
 Intensitāte 20% - 80%.
 51,3 milj. EUR komersantiem pētījumu projektiem (algas, materiāli,
iekārtu noma u.c.). Vienam kompetences centram pieejamais
finansējums vienā kārtā ir 3,1 milj. EUR
 20 milj. EUR atbalsts pētniecībai nepieciešamās infrastruktūras
izveidei (iekārtu iegāde)
 Pētniecības projekti tiek atbalstīti, ja komersants:
 var demonstrēt plānoto rezultātu ietekmi uz saimniecisko darbību
(apgrozījuma pieaugums, darba vietu, eksporta apjoma
pieaugums)
 komersanta rīcībā ir resursi vai ir pamatots plāns resursu piesaistei,
lai nodrošinātu ieviešanu
 Pasākuma ietvaros plānots atbalstīt vismaz 100 komersantus, kuri īsteno
rūpniecisko pētījumu un eksperimentālo izstrādņu projektus
Kompetences centri (2)
 Paredzēti 8 kompetences centri viedās specializācijas stratēģijā noteiktajās
prioritārajās jomās
 Zināšanu ietilpīgas bioekonomikas jomas apakšjomā inovatīvi
risinājumi mežsaimniecībā un kokapstrādē;
 Zināšanu ietilpīgas bioekonomikas jomas apakšjomā inovatīvi
risinājumi lauksaimniecībā un pārtikas ražošanā;
 Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un
biotehnoloģijas;
 Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas apakšjomā viedie
materiāli;
 Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas apakšjomā
modernas ražošanas tehnoloģijas un inženiersistēmas;
 Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas;
 Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju apakšjomā aparātbūve
(elektronika)
 Viedā enerģētika
Finansējums būs pieejams 2016.gada I ceturksnī
Klasteru programma
 Darbības vērstas uz eksporta un apgrozījuma pieaugumu
un vēlama specializācija uz kopīga produkta attīstīšanu vai
pievienotās vērtības ķēdes attīstību (starpnozaru
sadarbība)
 ES fondu finansējums: 6,2 milj. EUR
 Vienam klasterim pieejamais finansējums: 480 tūkst. euro,
projektu īstenošana ilgst 4 gadus.
 Nosacījumi klasteriem:
 Apvieno ne mazāk kā 20 (un gada laikā palielina skaitu līdz 30)
MVK, dalībnieku apgrozījums vismaz 10 milj. EUR un eksporta
apjoms vismaz 2 milj. EUR;
 Vismaz 2 izglītības iestādes, zinātniskās institūcijas vai pētniecības
organizācijas
 Atbalstāmās darbības: Starptautiskās sadarbības, klasteru
atpazīstamības, sadarbības ar izglītības iestādēm veicināšana,
apmācības, zināšanu pārneses sekmēšanas u.c. pasākumi
Reģionālie biznesa inkubatori un
radošo industriju inkubators
ES fondu finansējums:
 Reģionālajiem biznesa inkubatoriem 25,76 milj.EUR
 Radošo industriju inkubatoram 7,05 milj. EUR
Finansējuma saņēmējs: LIAA (inkubācijas atbalsta nodrošinātājs)
Pieejams atbalsts fiziskām un juridiskām personām:
 Darba vieta atvērta tipa birojā, inkubatora pasākumi, mentori;
 Atbalsts konsultācijām (eksports, mārketings, dizains utt.), prototipu izstrādei,
iekārtām, algām, telpām, materiāliem u.c.
 Atbalsta intensitāte:
 100% - semināriem, pasākumiem, kopēji pieejamām telpām u.c.
 50% līdzfinansējums atbalsta saņēmēju individuāliem pakalpojumiem, iekārtām,
telpām.
 Pirmsinkubācija (3-12 mēneši) un inkubācija (līdz 24 mēnešiem)
 Inkubatoru reģionālais pārklājums:
 9 lielajās pilsētās
 par 21 reģionālas nozīmes attīstības centriem notiek diskusijas starp
LIAA/atbildīgajām pašvaldībām/uzņēmēju organizācijām
 pakalpojumi pieejami pēc pieprasījuma
Atbalsts būs pieejams 2016.gada I pusgadā
1
2
Šobrīd nosacījumi tiek izstrādāti un
skaņoti šādiem atbalsta pasākumiem
 Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras
izveidei vai rekonstrukcijai
 Inovāciju motivācijas programma
 Finanšu instrumentu atbalsta pasākumi
Ar sagatavotajiem un saskaņošanā nodotajiem dokumentu (vērtēšanas kritēriji, Ministru
kabineta noteikumi) projektiem, kā arī apstiprinātajiem nosacījumiem, ir iespējams
iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.
Projekti: https://em.gov.lv/lv/es_fondi/normativo_aktu_projekti/
Apstiprinātie: https://em.gov.lv/lv/es_fondi/apstiprinatie_normativie_akti_2014__2020_/
Finanšu pieejamība
Finanšu instrumentiem kopumā pieejamais ES SF atbalsts - 126 milj. EUR.
 Mikroaizdevumi un aizdevumi uzsācējiem
 Biznesa eņģeļu ko-investīciju fonds
 Tehnoloģiju akselerators
 Aizdevumu garantijas
 Mezanīna aizdevumi
 Riska kapitāls
«Aizdevumi uzsācējiem», «Izaugsmes aizdevumi» un «Aizdevumi garantijas» -
pieteikšanās plānota 2016.gada sākumā
Pārējie finanšu instrumenti tiks nodrošināti 2016.gada laikā.
Energoefektivitātes paaugstināšana
dzīvojamās ēkās
 ES SF un valsts budžeta finansējums: 166 milj. EUR
 Piedāvātie atbalsta veidi:
 Grants (līdz 50% no projekta izmaksām)
 Garantijas aizdevumiem un tiešais AFI aizdevums
 Tehniskās konsultācijas, lai mazinātu riskus energoefektivitātes
paaugstināšanas projektu sagatavošanas un īstenošanas stadijā
 Atbalstāmās izmaksas – būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai un
mājas ilgtspējas nodrošināšanai, projekta uzraudzība un vadība
 Galvenie projektu nosacījumi:
 Projekta IRR > 0, rēķinot 20 gadu periodā
 Siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc renovācijas nepārsniedz
90 kWh/m2 gadā
 Sasniedzamie rezultāti:
 Atbalstīta vairāk kā 1700 ēku energoefektivitātes paaugstināšana
 Ik gadu ietaupītas vairāk kā 260 GWh siltumenerģijas
Nodokļu atvieglojumi
Nodokļu atvieglojumi I
 Uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) atvieglojums iekārtu iegādei
(jaunas tehnoloģiskas ražošanas iekārtas).
Iekārta
10 tūkst. EUR
Izmaksu vērtības
palielinošais
koeficients – 1,5
Iekārta
15 tūkst. EUR
Ar UIN apliekamais ienākums
(Ieņēmumi (20 tūkst. EUR) –
iekārtu izmaksas)
BEZ atvieglojuma
10 tūkst. EUR
AR
atvieglojumu
5 tūkst. EUR
 Nepārtraukta iespēja līdz 2020.gadam!
Nodokļu atvieglojumi II
 UIN atvieglojums par ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā (P&A).
 Mērķis: Veicināt privātā sektora investīcijas P&A.
 Spēkā no 2014.gada 1.jūlija
 Atbalsts rūpniecisko pētījumu veikšanai un eksperimentālajai
izstrādei
 Izmaksu vērtības palielinošais koeficients – 3
 Attiecināmās izmaksas:
– Personāla izmaksas, kas iesaistīts P&A;
– Ārpakalpojumi (no zinātniskajām institūcijām Latvijā un ES, kā
arī akreditēto sertifikācijas, testēšanas un kalibrēšanas iestāžu
pakalpojumi).
Seko jaunumiem:
www.facebook.com/atbalstsuznemejiem
Vaicā:
atbalstsuznemejiem@em.gov.lv
Paldies!
Ekonomikas ministrija
Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519
Tālrunis: +371 6 7013 100
Fakss: +371 6 7280 882
E-pasts: pasts@em.gov.lv
Mājaslapa: www.em.gov.lv
Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam
Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija
Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem
1 de 20

Recomendados

Vispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijas por
Vispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijasVispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijas
Vispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijasEkonomikas ministrija
749 vistas17 diapositivas
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem por
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiemEkonomikas ministrija
594 vistas30 diapositivas
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Ekonomikas ministrija
473 vistas20 diapositivas
8 eic_18022022_lv por
8 eic_18022022_lv8 eic_18022022_lv
8 eic_18022022_lvALTUM
27 vistas12 diapositivas
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Ekonomikas ministrija
286 vistas20 diapositivas
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Ekonomikas ministrija
376 vistas19 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020 por
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020Ekonomikas ministrija
338 vistas19 diapositivas
8 apvārsnis eiropa j.ancans por
8 apvārsnis eiropa j.ancans8 apvārsnis eiropa j.ancans
8 apvārsnis eiropa j.ancansALTUM
42 vistas7 diapositivas
ES fondu atbalsts 2014. –2020.gadam por
ES fondu atbalsts 2014. –2020.gadamES fondu atbalsts 2014. –2020.gadam
ES fondu atbalsts 2014. –2020.gadamEkonomikas ministrija
284 vistas19 diapositivas
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020 por
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020Ekonomikas ministrija
382 vistas19 diapositivas
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Ekonomikas ministrija
340 vistas19 diapositivas
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem por
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemCentrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemEkonomikas ministrija
175 vistas17 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
8 apvārsnis eiropa j.ancans por ALTUM
8 apvārsnis eiropa j.ancans8 apvārsnis eiropa j.ancans
8 apvārsnis eiropa j.ancans
ALTUM42 vistas
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemCentrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi por Ekonomikas ministrija
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredziALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie... por Ekonomikas ministrija
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...
2 liaa atbalsta programmas_210222 por ALTUM
2 liaa atbalsta programmas_2102222 liaa atbalsta programmas_210222
2 liaa atbalsta programmas_210222
ALTUM65 vistas
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts topošajiem un esošajiem... por Ekonomikas ministrija
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts topošajiem un esošajiem...Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts topošajiem un esošajiem...
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts topošajiem un esošajiem...
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemCentrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemCentrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
9 em atbalsts_21022022 por ALTUM
9 em atbalsts_210220229 em atbalsts_21022022
9 em atbalsts_21022022
ALTUM107 vistas
3 cfla uznemejiem_altum_21022022 por ALTUM
3 cfla uznemejiem_altum_210220223 cfla uznemejiem_altum_21022022
3 cfla uznemejiem_altum_21022022
ALTUM64 vistas
10 life 2022 converted por ALTUM
10 life 2022 converted10 life 2022 converted
10 life 2022 converted
ALTUM35 vistas
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemCentrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020

Destacado

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem. por
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem. Ekonomikas ministrija
330 vistas58 diapositivas
Sadarbība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru jaunajā plānošanas periodā por
Sadarbība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru jaunajā plānošanas periodāSadarbība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru jaunajā plānošanas periodā
Sadarbība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru jaunajā plānošanas periodāEkonomikas ministrija
312 vistas13 diapositivas
Prsentataion por
PrsentataionPrsentataion
PrsentataionMohammad Taha
549 vistas29 diapositivas
Introducción yulisa por
Introducción yulisaIntroducción yulisa
Introducción yulisajonathan rojas gavilan
192 vistas6 diapositivas
Infectious disease por
Infectious diseaseInfectious disease
Infectious diseaselyn bell
139 vistas3 diapositivas
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem por
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem Ekonomikas ministrija
226 vistas30 diapositivas

Destacado(18)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem. por Ekonomikas ministrija
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem.
Sadarbība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru jaunajā plānošanas periodā por Ekonomikas ministrija
Sadarbība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru jaunajā plānošanas periodāSadarbība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru jaunajā plānošanas periodā
Sadarbība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru jaunajā plānošanas periodā
Infectious disease por lyn bell
Infectious diseaseInfectious disease
Infectious disease
lyn bell139 vistas
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem por Ekonomikas ministrija
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiemLatvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
Latvijas Garantiju aģentūras finansējuma iespējas iesācējuzņēmumiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi por Ekonomikas ministrija
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
Technology in Europe: Cultural Reboot por Peter DePietro
Technology in Europe: Cultural RebootTechnology in Europe: Cultural Reboot
Technology in Europe: Cultural Reboot
Peter DePietro552 vistas
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi por Ekonomikas ministrija
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
Dr Narayan's Easy Medicare by Microsoft Access por Dr CB Narayan
Dr Narayan's Easy Medicare by Microsoft AccessDr Narayan's Easy Medicare by Microsoft Access
Dr Narayan's Easy Medicare by Microsoft Access
Dr CB Narayan113 vistas
Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātie pakalpojumi darba devējiem por Ekonomikas ministrija
Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātie pakalpojumi darba devējiemNodarbinātības valsts aģentūras piedāvātie pakalpojumi darba devējiem
Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātie pakalpojumi darba devējiem
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020

Similar a Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.

Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo ES fondu atbalsta pasākumi jaunajā plāno... por
Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo ES fondu atbalsta pasākumi jaunajā plāno...Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo ES fondu atbalsta pasākumi jaunajā plāno...
Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo ES fondu atbalsta pasākumi jaunajā plāno...Ekonomikas ministrija
514 vistas20 diapositivas
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība. por
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.dzivosiltak
72 vistas20 diapositivas
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība. por
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.Ekonomikas ministrija
89 vistas24 diapositivas
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība. por
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.Ekonomikas ministrija
231 vistas23 diapositivas
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība por
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstībaViedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstībaEkonomikas ministrija
173 vistas40 diapositivas
 Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība. por
 Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība. Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.
 Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.Ekonomikas ministrija
95 vistas24 diapositivas

Similar a Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.(20)

Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo ES fondu atbalsta pasākumi jaunajā plāno... por Ekonomikas ministrija
Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo ES fondu atbalsta pasākumi jaunajā plāno...Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo ES fondu atbalsta pasākumi jaunajā plāno...
Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo ES fondu atbalsta pasākumi jaunajā plāno...
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība. por dzivosiltak
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.
dzivosiltak72 vistas
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība. por Ekonomikas ministrija
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība. por Ekonomikas ministrija
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība por Ekonomikas ministrija
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstībaViedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība
 Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība. por Ekonomikas ministrija
 Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība. Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.
 Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.
Digitālā trasformācija – uzņēmumu iespējas un valsts atbalsts por Elektrumlv
Digitālā trasformācija – uzņēmumu iespējas un valsts atbalstsDigitālā trasformācija – uzņēmumu iespējas un valsts atbalsts
Digitālā trasformācija – uzņēmumu iespējas un valsts atbalsts
Elektrumlv228 vistas
EEN Latvija atbalsts programmas Horizonts 2020 ietvaros por Ekonomikas ministrija
EEN Latvija atbalsts programmas Horizonts 2020 ietvarosEEN Latvija atbalsts programmas Horizonts 2020 ietvaros
EEN Latvija atbalsts programmas Horizonts 2020 ietvaros
Ekonomikas ministrijas plānotās ES fondu aktivitātes 2014-2020.gadā por Ekonomikas ministrija
Ekonomikas ministrijas plānotās ES fondu aktivitātes 2014-2020.gadāEkonomikas ministrijas plānotās ES fondu aktivitātes 2014-2020.gadā
Ekonomikas ministrijas plānotās ES fondu aktivitātes 2014-2020.gadā
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020” por Ekonomikas ministrija
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Mazo un vidējo uzņēmumu iespējas programmā „Horizonts 2020”
Eiropas Savienības fondu atbalsts uzņēmumu energoefektivitātei por Elektrumlv
Eiropas Savienības fondu atbalsts uzņēmumu energoefektivitāteiEiropas Savienības fondu atbalsts uzņēmumu energoefektivitātei
Eiropas Savienības fondu atbalsts uzņēmumu energoefektivitātei
Elektrumlv345 vistas
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
7 zm atbalsta_iespejas_210222 por ALTUM
7 zm atbalsta_iespejas_2102227 zm atbalsta_iespejas_210222
7 zm atbalsta_iespejas_210222
ALTUM144 vistas

Más de Ekonomikas ministrija

Drošība digitālajā vidē por
Drošība digitālajā vidēDrošība digitālajā vidē
Drošība digitālajā vidēEkonomikas ministrija
30 vistas21 diapositivas
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai por
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanaiAtbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanaiEkonomikas ministrija
19 vistas14 diapositivas
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt? por
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?Ekonomikas ministrija
27 vistas14 diapositivas
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai  por
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai 
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai Ekonomikas ministrija
38 vistas18 diapositivas
Atbalsts procesu digitalizācijai por
Atbalsts procesu digitalizācijaiAtbalsts procesu digitalizācijai
Atbalsts procesu digitalizācijaiEkonomikas ministrija
33 vistas20 diapositivas
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas por
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas Ekonomikas ministrija
31 vistas18 diapositivas

Más de Ekonomikas ministrija(20)

Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt? por Ekonomikas ministrija
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas por Ekonomikas ministrija
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
SIA "Himalayan International" ceļš uz procesu pārskatāmību jeb atbrīvošanos n... por Ekonomikas ministrija
SIA "Himalayan International" ceļš uz procesu pārskatāmību jeb atbrīvošanos n...SIA "Himalayan International" ceļš uz procesu pārskatāmību jeb atbrīvošanos n...
SIA "Himalayan International" ceļš uz procesu pārskatāmību jeb atbrīvošanos n...
zņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt? por Ekonomikas ministrija
zņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?zņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
zņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmuma digitalizācijai  por Ekonomikas ministrija
Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmuma digitalizācijai Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmuma digitalizācijai 
Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmuma digitalizācijai 
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas por Ekonomikas ministrija
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējasValsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
Digitalizācijas perspektīva un valsts atbalsts jaunām investīcijām/ Ilze Lore... por Ekonomikas ministrija
Digitalizācijas perspektīva un valsts atbalsts jaunām investīcijām/ Ilze Lore...Digitalizācijas perspektīva un valsts atbalsts jaunām investīcijām/ Ilze Lore...
Digitalizācijas perspektīva un valsts atbalsts jaunām investīcijām/ Ilze Lore...
DIGITĀLĀ TRASNSFORMĀCIJA ATBALSTS UZŅĒMUMIEM 2021-2027.GDAM por Ekonomikas ministrija
DIGITĀLĀ TRASNSFORMĀCIJA ATBALSTS UZŅĒMUMIEM 2021-2027.GDAMDIGITĀLĀ TRASNSFORMĀCIJA ATBALSTS UZŅĒMUMIEM 2021-2027.GDAM
DIGITĀLĀ TRASNSFORMĀCIJA ATBALSTS UZŅĒMUMIEM 2021-2027.GDAM
Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmumu digitalizācijai por Ekonomikas ministrija
Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmumu digitalizācijaiAizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmumu digitalizācijai
Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmumu digitalizācijai
Eiropas digitālās inovācijas centru iespējas uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Eiropas digitālās inovācijas centru iespējas uzņēmējiemEiropas digitālās inovācijas centru iespējas uzņēmējiem
Eiropas digitālās inovācijas centru iespējas uzņēmējiem
Latvijā ražota produkta ekporta izaicinājumi - RUBRIG pieredze por Ekonomikas ministrija
Latvijā ražota produkta ekporta izaicinājumi - RUBRIG pieredze Latvijā ražota produkta ekporta izaicinājumi - RUBRIG pieredze
Latvijā ražota produkta ekporta izaicinājumi - RUBRIG pieredze

Último

Granulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avots por
Granulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avotsGranulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avots
Granulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avotsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
35 vistas13 diapositivas
Siltumapgādes sistēmas montāža un kļūdas por
Siltumapgādes sistēmas montāža un kļūdasSiltumapgādes sistēmas montāža un kļūdas
Siltumapgādes sistēmas montāža un kļūdasEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
35 vistas21 diapositivas
Siltummsūknis dzīvoklī por
 Siltummsūknis dzīvoklī Siltummsūknis dzīvoklī
Siltummsūknis dzīvoklīEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
33 vistas11 diapositivas
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēle por
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēleAtbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēle
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēleEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
50 vistas16 diapositivas
Viencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojums por
Viencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojumsViencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojums
Viencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojumsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
34 vistas15 diapositivas
Gāzes katls un apkalpošana por
Gāzes katls un apkalpošanaGāzes katls un apkalpošana
Gāzes katls un apkalpošanaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
24 vistas13 diapositivas

Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.

 • 1. ES fondu ieviešanas departamenta direktors Edmunds Valantis 01.12.2015, Rīga ES fondu atbalsts 2014. – 2020.gadam
 • 3. Izaicinājumi 2014-2020 MVK konkurētspējas veicināšana •Ekonomikas transformācija uz tirgojamiem sektoriem un augstāku produktivitāti •Palielināt eksporta īpatsvaru tautsaimniecībā •Veicināt finansējuma pieejamību •MVK konkurētspējas veicināšana un specializācija (ārpus Rīgas) P&A un inovācijas •Ierobežota pētniecības un attīstības kapacitāte uzņēmumos •Zems privātā sektora investīciju līmenis pētniecībā un attīstībā •Zems inovatīvo un tehnoloģiski intensīvo uzņēmumu īpatsvars, īpaši uzsācēju •Nepietiekama tehnoloģiju pārneses un komercializācijas kapacitāte Energoefektivitāte un enerģētika •Zema energoefektivitāte enerģijas gala patēriņā dažādos ēku sektoros (dzīvojamās, publiskās un industriālās ēkas) •Lieli siltuma zudumi enerģijas pārvades un sadales sistēmās •Atkarība no fosilajiem energoresursiem
 • 5. Plānotās ES fondu atbalsta programmas 2016.gadā
 • 6. Starptautiskās konkurētspējas veicināšana un ārējo tirgu apgūšana  ES fondu finansējums - 52 milj. EUR  Atbalsts 780 MVK  Atbalsts 80% - 100%  Atbalsts pieejams visu laiku  LIAA – 33 milj. EUR šādām darbībām: • Nacionālie stendi + ceļa izdevumi • LIAA pārstāvniecības un konsultācijas • Dalība izstādēs, tirdzniecības misijās un amatpersonu vizītēs • Produktu sertifikācija  TAVA – 19 milj. EUR šādām darbībām prioritārajos tūrisma sektoros (darījumu, pasākumu un labsajūtas tūrisms): • Nacionālie stendi tūrisma izstādēs + ceļa izdevumi • Latvijas reklāma ārvalstīs • Individuālie stendi, konferences, semināri + ceļa izdevumi Atbalsts būs pieejams 2016.gada I ceturksnī
 • 7. Atbalsts nodarbināto apmācībām – pirmā atlases kārta  ES fondu finansējums – 9 milj. EUR  Projekta īstenotājas – nozaru asociācijas, šādās nozarēs:  Apstrādes rūpniecības  IKT  Tūrisma nozare  Atbalsta intensitāte komersantiem: 30%-70% (atkarībā no komersantu statusa)  Atbalstāmās apmācību jomas – STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika), rūpnieciskais dizains, datorzinātnes u.c. jomas  Atbalsts plānots ap 280 komersantiem un 5620 nodarbinātajiem līdz 2018.gada beigām Atbalsts komersantiem būs pieejams 2016.gada I ceturksnī
 • 8. Jaunu produktu ieviešana ražošanā  ES fondu finansējums: 60 milj. EUR  Plānots piešķirt atbalstu 20-30 projektiem  Maksimālā intensitāte: 25%-45%  Atbalstu piešķir pilna mēroga ražošanas iekārtu prototipu izgatavošanai un testēšanai reālā ražošanas vidē viedās specializācijas stratēģijā noteiktajās prioritārajās jomās EK skaidrojums – ES fondu grantu atbalsts nav paredzams «sērijveidā ražotu» ražošanas iekārtu iegādei  Atbalstu piešķir Latvijas komersantiem, kuri definē prasības jaunajai iekārtai, izstrādā vai pasūta iekārtu un pēc tam ražo produktus Latvijā. • Projekta īstenošanas laikā ir jāizgatavo iekārtas prototips. • Projekta pēcuzraudzības periodā ar šo iekārtu tiek ražoti produkti.  Vismaz 20% no projekta izmaksām ir P&A darbi, 80% - esošu detaļu iegāde Finansējums būs pieejams 2016.gada I ceturksnī
 • 9. Kompetences centri (1)  ES fondu finansējums: 72,3 milj. EUR  Intensitāte 20% - 80%.  51,3 milj. EUR komersantiem pētījumu projektiem (algas, materiāli, iekārtu noma u.c.). Vienam kompetences centram pieejamais finansējums vienā kārtā ir 3,1 milj. EUR  20 milj. EUR atbalsts pētniecībai nepieciešamās infrastruktūras izveidei (iekārtu iegāde)  Pētniecības projekti tiek atbalstīti, ja komersants:  var demonstrēt plānoto rezultātu ietekmi uz saimniecisko darbību (apgrozījuma pieaugums, darba vietu, eksporta apjoma pieaugums)  komersanta rīcībā ir resursi vai ir pamatots plāns resursu piesaistei, lai nodrošinātu ieviešanu  Pasākuma ietvaros plānots atbalstīt vismaz 100 komersantus, kuri īsteno rūpniecisko pētījumu un eksperimentālo izstrādņu projektus
 • 10. Kompetences centri (2)  Paredzēti 8 kompetences centri viedās specializācijas stratēģijā noteiktajās prioritārajās jomās  Zināšanu ietilpīgas bioekonomikas jomas apakšjomā inovatīvi risinājumi mežsaimniecībā un kokapstrādē;  Zināšanu ietilpīgas bioekonomikas jomas apakšjomā inovatīvi risinājumi lauksaimniecībā un pārtikas ražošanā;  Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas;  Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas apakšjomā viedie materiāli;  Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas apakšjomā modernas ražošanas tehnoloģijas un inženiersistēmas;  Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas;  Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju apakšjomā aparātbūve (elektronika)  Viedā enerģētika Finansējums būs pieejams 2016.gada I ceturksnī
 • 11. Klasteru programma  Darbības vērstas uz eksporta un apgrozījuma pieaugumu un vēlama specializācija uz kopīga produkta attīstīšanu vai pievienotās vērtības ķēdes attīstību (starpnozaru sadarbība)  ES fondu finansējums: 6,2 milj. EUR  Vienam klasterim pieejamais finansējums: 480 tūkst. euro, projektu īstenošana ilgst 4 gadus.  Nosacījumi klasteriem:  Apvieno ne mazāk kā 20 (un gada laikā palielina skaitu līdz 30) MVK, dalībnieku apgrozījums vismaz 10 milj. EUR un eksporta apjoms vismaz 2 milj. EUR;  Vismaz 2 izglītības iestādes, zinātniskās institūcijas vai pētniecības organizācijas  Atbalstāmās darbības: Starptautiskās sadarbības, klasteru atpazīstamības, sadarbības ar izglītības iestādēm veicināšana, apmācības, zināšanu pārneses sekmēšanas u.c. pasākumi
 • 12. Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators ES fondu finansējums:  Reģionālajiem biznesa inkubatoriem 25,76 milj.EUR  Radošo industriju inkubatoram 7,05 milj. EUR Finansējuma saņēmējs: LIAA (inkubācijas atbalsta nodrošinātājs) Pieejams atbalsts fiziskām un juridiskām personām:  Darba vieta atvērta tipa birojā, inkubatora pasākumi, mentori;  Atbalsts konsultācijām (eksports, mārketings, dizains utt.), prototipu izstrādei, iekārtām, algām, telpām, materiāliem u.c.  Atbalsta intensitāte:  100% - semināriem, pasākumiem, kopēji pieejamām telpām u.c.  50% līdzfinansējums atbalsta saņēmēju individuāliem pakalpojumiem, iekārtām, telpām.  Pirmsinkubācija (3-12 mēneši) un inkubācija (līdz 24 mēnešiem)  Inkubatoru reģionālais pārklājums:  9 lielajās pilsētās  par 21 reģionālas nozīmes attīstības centriem notiek diskusijas starp LIAA/atbildīgajām pašvaldībām/uzņēmēju organizācijām  pakalpojumi pieejami pēc pieprasījuma Atbalsts būs pieejams 2016.gada I pusgadā 1 2
 • 13. Šobrīd nosacījumi tiek izstrādāti un skaņoti šādiem atbalsta pasākumiem  Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai  Inovāciju motivācijas programma  Finanšu instrumentu atbalsta pasākumi Ar sagatavotajiem un saskaņošanā nodotajiem dokumentu (vērtēšanas kritēriji, Ministru kabineta noteikumi) projektiem, kā arī apstiprinātajiem nosacījumiem, ir iespējams iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē. Projekti: https://em.gov.lv/lv/es_fondi/normativo_aktu_projekti/ Apstiprinātie: https://em.gov.lv/lv/es_fondi/apstiprinatie_normativie_akti_2014__2020_/
 • 14. Finanšu pieejamība Finanšu instrumentiem kopumā pieejamais ES SF atbalsts - 126 milj. EUR.  Mikroaizdevumi un aizdevumi uzsācējiem  Biznesa eņģeļu ko-investīciju fonds  Tehnoloģiju akselerators  Aizdevumu garantijas  Mezanīna aizdevumi  Riska kapitāls «Aizdevumi uzsācējiem», «Izaugsmes aizdevumi» un «Aizdevumi garantijas» - pieteikšanās plānota 2016.gada sākumā Pārējie finanšu instrumenti tiks nodrošināti 2016.gada laikā.
 • 15. Energoefektivitātes paaugstināšana dzīvojamās ēkās  ES SF un valsts budžeta finansējums: 166 milj. EUR  Piedāvātie atbalsta veidi:  Grants (līdz 50% no projekta izmaksām)  Garantijas aizdevumiem un tiešais AFI aizdevums  Tehniskās konsultācijas, lai mazinātu riskus energoefektivitātes paaugstināšanas projektu sagatavošanas un īstenošanas stadijā  Atbalstāmās izmaksas – būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai un mājas ilgtspējas nodrošināšanai, projekta uzraudzība un vadība  Galvenie projektu nosacījumi:  Projekta IRR > 0, rēķinot 20 gadu periodā  Siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc renovācijas nepārsniedz 90 kWh/m2 gadā  Sasniedzamie rezultāti:  Atbalstīta vairāk kā 1700 ēku energoefektivitātes paaugstināšana  Ik gadu ietaupītas vairāk kā 260 GWh siltumenerģijas
 • 17. Nodokļu atvieglojumi I  Uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) atvieglojums iekārtu iegādei (jaunas tehnoloģiskas ražošanas iekārtas). Iekārta 10 tūkst. EUR Izmaksu vērtības palielinošais koeficients – 1,5 Iekārta 15 tūkst. EUR Ar UIN apliekamais ienākums (Ieņēmumi (20 tūkst. EUR) – iekārtu izmaksas) BEZ atvieglojuma 10 tūkst. EUR AR atvieglojumu 5 tūkst. EUR  Nepārtraukta iespēja līdz 2020.gadam!
 • 18. Nodokļu atvieglojumi II  UIN atvieglojums par ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā (P&A).  Mērķis: Veicināt privātā sektora investīcijas P&A.  Spēkā no 2014.gada 1.jūlija  Atbalsts rūpniecisko pētījumu veikšanai un eksperimentālajai izstrādei  Izmaksu vērtības palielinošais koeficients – 3  Attiecināmās izmaksas: – Personāla izmaksas, kas iesaistīts P&A; – Ārpakalpojumi (no zinātniskajām institūcijām Latvijā un ES, kā arī akreditēto sertifikācijas, testēšanas un kalibrēšanas iestāžu pakalpojumi).
 • 20. Paldies! Ekonomikas ministrija Adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519 Tālrunis: +371 6 7013 100 Fakss: +371 6 7280 882 E-pasts: pasts@em.gov.lv Mājaslapa: www.em.gov.lv Twitter: @EM_gov_lv, @siltinam Youtube: http://www.youtube.com/ekonomikasministrija Facebook: http://www.facebook.com/atbalstsuznemejiem