Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai

Ekonomikas ministrija
Ekonomikas ministrijaEkonomikas ministrija
Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.-2020.gadam
pasākumi
ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai
Rīga
9.11.2016.
Ar lauksaimniecību nesaistītas darbības tiek veicinātas šādu
pasākumu ietvaros:
1. LEADER pieejas pasākuma apakšpasākums
"Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju"
2. "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību
nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā"
2
"Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju" (1/5)
3
35 vietējās rīcības grupas
4
"Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju" (3/5)
Normatīvie akti:
Virsnoteikumi - 2014.gada 30.septembra MK noteikumi Nr.598 "Noteikumi par valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un
zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā"
2015.gada 13.oktobra MK noteikumi Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumam "Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju""
Pasākuma mērķi:
 veicināt sabiedrības iesaisti vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvās, tādā veidā
radot jaunas vērtības vietējā teritorijā, produktīvāk izmantojot vietējos resursus,
sekmējot sadarbību un vietējo patēriņu, attīstot jaunus uzņēmējdarbības modeļus.
 Veicināt sabiedrības iesaisti vietējā dabas, fiziskā, sociālā, cilvēkkapitāla stiprināšanas
un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās
Pasākuma īstenošanas vieta ir lauku teritorija – Latvijas teritorija izņemot pilsētas, kurās
iedzīvotāju skaits ir lielāks par 15 000
5
"Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju" (4/5)
6
Vietējās ekonomikas
stiprināšanas iniciatīvas
Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas
Nelauksaimnieciskās
uzņēmējdarbības
radīšana, attīstība
(apgrozījums līdz 70 000 EUR/gadā)
Lauksaimniecības
produktu pārstrāde
(apgrozījums līdz 70 000 EUR/gadā)
Tirdzniecības vietas
izveide/labiekārtošana
(apgrozījums līdz 70 000 EUR/gadā)
Darbinieku produktivitātes
kāpināšana
(apgrozījums līdz 70 000 EUR/gadā)
Teritorijas
sakārtošana pakalpojumu
pieejamībai, kvalitātei un
sasniedzamībai, t.sk.:
Dabas un kultūras objektu
sakārtošana
Sabiedrisko aktivitāšu
dažādošana
Atbalstu var saņemt projektiem, kas atbilst VRG sagatavotai SVVA stratēģijai.
Aktivitāte Atbalsta pretendenti
Atbalsta
intensitāte1
Viena projekta
maksimālā attiecināmo
izmaksu summa 1
Vietējās
ekonomikas
stiprināšanas
iniciatīvas
juridiska vai fiziska persona
biedrības, nodibinājumi,
kooperatīvās sabiedrības,
pašvaldības (tikai kopprojekta
gadījumā)
 līdz 70%;
 kopprojektiem2
līdz 80%
 50 000 EUR
 100 000 EUR
(uzņēmējdarbības
infrastruktūra)
Vietas potenciāla
attīstības
iniciatīvas
juridiska vai fiziska persona,
biedrības, nodibinājumi,
reliģiskas organizācijas,
pašvaldības, kas īsteno
sabiedriskā labuma projektu3
 līdz 90%
 50 000 EUR
1 VRG SVVA stratēģijā var samazināt atbalsta intensitāti un maksimālo atbalsta apmēru.
2 Kopprojekts - projekts, kurā plānoto investīciju izmanto kopīgai lietošanai, ja to iesniedz biedrība vai nodibinājums
(darbojas 3 gadus, 3 biedri/dibinātāji komersanti vai z/s), kooperatīvā sabiedrība, ne vairāk kā 3 saimnieciskās darbības
veicēji, starp kuriem noslēgt koplīgums, vai pašvaldība savā īpašumā esošās infrastruktūras izveidei saimnieciskās
darbības veicējam (ja koplīgums).
3 Sabiedriskā labuma projekts - ir projekts, kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura, par projekta rezultātu
netiek prasīta samaksa un kurš ir publiski pieejams. Tas nav kvalificējams kā valsts atbalsts.
7
"Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju" (5/5)
"Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību
nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" (1/5)
Normatīvie akti:
Virsnoteikumi- MK noteikumi Nr.598
2016.gada 24.maija MK noteikumi Nr.320 "Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar
lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" atklātu projektu
iesniegumu konkursu veidā"
Pasākuma mērķis - veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko
darbību un nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību
nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu
ienākumu līmeni lauku reģionos.
Pasākuma īstenošanas vieta ir lauku teritorija – Latvijas teritorija izņemot
pilsētas, kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks par 15 000
8
"Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību
nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" (2/5)
Atbalsta pretendenti:
 lauksaimnieks (saimnieciskās darbības veicējs, individuālais komersants vai juridiska persona)
 ar lauksaimniecību nesaistītas personas (saimnieciskās darbības veicējs, individuālais
komersants vai juridiska persona), kas atbilst MVU definīcijai (regulas Nr.651/2014 I pielikums)
Atbalsta aktivitātes:
 Uzņēmumu attīstība (nelauksaimnieciskā darbība)
Atbalsta saņēmējs (ar lauksaimniecību nesaistīta persona) attīsta esošo
saimniecisko darbību tajā pašā nozarē un arī nozarē, kas tieši papildina
esošo saimniecisko darbību
 Nelauksaimniecisko darbību dažādošana (lauku saimniecībām)
Atbalsta saņēmējs (lauksaimnieks), kurš pēdējā noslēgtajā gadā no
lauksaimnieciskās darbības ir guvis ieņēmumus ne mazāk kā 51% no kopējiem
ieņēmumiem, dažādo esošo saimniecisko darbību uzsākot nelauksaimniecisko
darbību
 Tūrisma aktivitāšu veicināšana (tūrisma pakalpojumu sniedzējiem)
Atbalsta saņēmējs (gan ar lauksaimniecību nesaistīta persona, gan lauksaimnieks)
esošā tūrisma piesaistes objektā veic mērķtiecīgu darbību tūristu interešu un
vajadzību apmierināšanai un gūst ieņēmumus no tūrisma pakalpojumu
sniegšanas
9
"Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību
nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" (3/5)
Atbalsta pretendents projektu īsteno nozarē, kas atbilst saimnieciskās
darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2.red.) kodiem
Izņemot:
 lauksaimniecība
 lauksaimniecības produktu pārstrāde (arī dzērienu ražošana, piemēram, ūdens un
alus)
 tērauda nozare
 ogļrūpniecība
 kuģu būve
 sintētisko šķiedru nozare
 transporta nozare (izņemot taksometru pakalpojumus, individuālos kravu
pārvadāšanas pakalpojumus un cauruļvadu transportu un kosmisko transportu)
 enerģijas ražošanas, sadales un infrastruktūras nozare
10
Atbalsta apmērs:
 Plānošanas periodā vienai ar atbalsta pretendentu saistīto personu grupai kopējā
attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 200 000 EUR ;
 Vienam atbalsta pretendentam programmēšanas periodā (2014.-2020.gads) pieejamais
maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs tiek aprēķināts, nepārsniedzot atbalsta
pretendenta neto apgrozījumu no saimnieciskās darbības pēdējā noslēgtajā gadā pirms
projekta iesnieguma iesniegšanas vairāk kā trīs reizes
o Piemēram: ja apgrozījums ir 30 000 EUR gadā, tad atbalstu var saņemt līdz 90 000 EUR
Šo nosacījumu atbalsta pretendentam nepiemēro, ja tā kopējā atbalstīto attiecināmo
izmaksu summa programmēšanas periodā ir līdz 20 000 EUR
11
"Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību
nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā"
(4/5)
"Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību
nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" (5/5)
Atbalsta intensitāte:
 40% - no projektā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām
 35% - no projektā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām lielajiem komersantiem,
kas neatbilst MVU definīcijai
 25% - no projektā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām mobilās tehnikas iegādes
gadījumā
Mobilā tehnika - tehnika, kas reģistrējama Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās
uzraudzības aģentūrā un ir:
 mehāniskais transportlīdzeklis (ierīce, kas var braukt pa ceļu un ir paredzēta pasažieru vai
kravas pārvadāšanai vai speciālu darbu veikšanai) un tā aprīkojums;
 velkamais transportlīdzeklis (transportlīdzeklis, kam nav motora un kas paredzēts
braukšanai savienojumā ar transportlīdzekli) jeb piekabe un tā aprīkojums.
12
Paldies par Jūsu uzmanību!
Zemkopības ministrijas
Lauku attīstības atbalsta departaments
Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļas vadītāja
Zane Līde
Zane.Lide@zm.gov.lv
1 de 13

Recomendados

Pašvaldību uzņēmējdarbības atbalsta instrumenti por
Pašvaldību uzņēmējdarbības atbalsta instrumentiPašvaldību uzņēmējdarbības atbalsta instrumenti
Pašvaldību uzņēmējdarbības atbalsta instrumentiEkonomikas ministrija
316 vistas17 diapositivas
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem por
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemCentrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemEkonomikas ministrija
282 vistas26 diapositivas
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie... por
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...Ekonomikas ministrija
162 vistas13 diapositivas
Kontaktbižas eksperti forumiem "Atbalsts uzņēmējiem" por
Kontaktbižas eksperti forumiem "Atbalsts uzņēmējiem"Kontaktbižas eksperti forumiem "Atbalsts uzņēmējiem"
Kontaktbižas eksperti forumiem "Atbalsts uzņēmējiem"Ekonomikas ministrija
770 vistas1 diapositiva
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Ekonomikas ministrija
484 vistas36 diapositivas
Pašvaldību uzņēmējdarbības atbalsta instrumenti por
Pašvaldību uzņēmējdarbības atbalsta instrumentiPašvaldību uzņēmējdarbības atbalsta instrumenti
Pašvaldību uzņēmējdarbības atbalsta instrumentiEkonomikas ministrija
280 vistas17 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie... por
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...Ekonomikas ministrija
146 vistas13 diapositivas
5 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.2022 por
5 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.20225 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.2022
5 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.2022ALTUM
35 vistas18 diapositivas
10 life 2022 converted por
10 life 2022 converted10 life 2022 converted
10 life 2022 convertedALTUM
35 vistas16 diapositivas
Uzņēmējdarbības veicināšana pašvaldībās | VARAM por
Uzņēmējdarbības veicināšana pašvaldībās | VARAMUzņēmējdarbības veicināšana pašvaldībās | VARAM
Uzņēmējdarbības veicināšana pašvaldībās | VARAMALTUM
205 vistas17 diapositivas
NAP2020 – process, izaicinājumi, starprezultāts un turpmākie soļi por
NAP2020 – process, izaicinājumi, starprezultāts un turpmākie soļiNAP2020 – process, izaicinājumi, starprezultāts un turpmākie soļi
NAP2020 – process, izaicinājumi, starprezultāts un turpmākie soļiPārresoru kordinācijas centrs (PKC)
232 vistas21 diapositivas
2 liaa atbalsta programmas_210222 por
2 liaa atbalsta programmas_2102222 liaa atbalsta programmas_210222
2 liaa atbalsta programmas_210222ALTUM
65 vistas10 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie... por Ekonomikas ministrija
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...
5 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.2022 por ALTUM
5 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.20225 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.2022
5 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.2022
ALTUM35 vistas
10 life 2022 converted por ALTUM
10 life 2022 converted10 life 2022 converted
10 life 2022 converted
ALTUM35 vistas
Uzņēmējdarbības veicināšana pašvaldībās | VARAM por ALTUM
Uzņēmējdarbības veicināšana pašvaldībās | VARAMUzņēmējdarbības veicināšana pašvaldībās | VARAM
Uzņēmējdarbības veicināšana pašvaldībās | VARAM
ALTUM205 vistas
2 liaa atbalsta programmas_210222 por ALTUM
2 liaa atbalsta programmas_2102222 liaa atbalsta programmas_210222
2 liaa atbalsta programmas_210222
ALTUM65 vistas
9 em atbalsts_21022022 por ALTUM
9 em atbalsts_210220229 em atbalsts_21022022
9 em atbalsts_21022022
ALTUM107 vistas
6 varam 222_sam_privātie_komersanti_1002 por ALTUM
6 varam 222_sam_privātie_komersanti_10026 varam 222_sam_privātie_komersanti_1002
6 varam 222_sam_privātie_komersanti_1002
ALTUM50 vistas
3 cfla uznemejiem_altum_21022022 por ALTUM
3 cfla uznemejiem_altum_210220223 cfla uznemejiem_altum_21022022
3 cfla uznemejiem_altum_21022022
ALTUM64 vistas
Galvenie atbalsta saņemšanas nosacījumi investīciju pasākumiem 2014.-2020.ga... por Ekonomikas ministrija
Galvenie atbalsta saņemšanas nosacījumi investīciju pasākumiem 2014.-2020.ga...Galvenie atbalsta saņemšanas nosacījumi investīciju pasākumiem 2014.-2020.ga...
Galvenie atbalsta saņemšanas nosacījumi investīciju pasākumiem 2014.-2020.ga...
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Aizputes novada prezentācija por lrplv
Aizputes novada prezentācijaAizputes novada prezentācija
Aizputes novada prezentācija
lrplv523 vistas
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemCentrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvājums uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvājums uzņēmējiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvājums uzņēmējiem
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvājums uzņēmējiem
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020

Destacado

groupVision Switzerland 2014 yearly review por
groupVision Switzerland 2014 yearly reviewgroupVision Switzerland 2014 yearly review
groupVision Switzerland 2014 yearly reviewgroupVision | optimizing group collaboration
733 vistas29 diapositivas
Getting Started with Docker on AWS por
Getting Started with Docker on AWSGetting Started with Docker on AWS
Getting Started with Docker on AWSAmazon Web Services
596 vistas47 diapositivas
RubyConf China 2015 - Rails off assets pipeline por
RubyConf China 2015 - Rails off assets pipelineRubyConf China 2015 - Rails off assets pipeline
RubyConf China 2015 - Rails off assets pipelineFlorian Dutey
199 vistas70 diapositivas
hr cv new (1) por
hr cv new (1)hr cv new (1)
hr cv new (1)Arun Raghava Kurup
392 vistas6 diapositivas
Health services - Intervention proposal por
Health services - Intervention proposalHealth services - Intervention proposal
Health services - Intervention proposalgroupVision | optimizing group collaboration
241 vistas3 diapositivas
Location recce por
Location recceLocation recce
Location reccesteph_rebecca
253 vistas8 diapositivas

Destacado(20)

RubyConf China 2015 - Rails off assets pipeline por Florian Dutey
RubyConf China 2015 - Rails off assets pipelineRubyConf China 2015 - Rails off assets pipeline
RubyConf China 2015 - Rails off assets pipeline
Florian Dutey199 vistas
How to Get Cloud Migration Right por Databarracks
How to Get Cloud Migration Right How to Get Cloud Migration Right
How to Get Cloud Migration Right
Databarracks694 vistas
George m. prezi por Herciiflrz
George m. preziGeorge m. prezi
George m. prezi
Herciiflrz157 vistas
Social media vállalati alkalmazása por Klausz Melinda
Social media vállalati alkalmazásaSocial media vállalati alkalmazása
Social media vállalati alkalmazása
Klausz Melinda465 vistas
RubyConf Taiwan 2016 - Large scale Rails applications por Florian Dutey
RubyConf Taiwan 2016 - Large scale Rails applicationsRubyConf Taiwan 2016 - Large scale Rails applications
RubyConf Taiwan 2016 - Large scale Rails applications
Florian Dutey520 vistas
SearchLove Boston 2016 | Mary Bowling | Local Search Experience Optimization por Distilled
SearchLove Boston 2016 | Mary Bowling | Local Search Experience OptimizationSearchLove Boston 2016 | Mary Bowling | Local Search Experience Optimization
SearchLove Boston 2016 | Mary Bowling | Local Search Experience Optimization
Distilled4.6K vistas
The Mindset of Successful Outreach #SearchLove 2016 por Lisa Myers
The Mindset of Successful Outreach #SearchLove 2016The Mindset of Successful Outreach #SearchLove 2016
The Mindset of Successful Outreach #SearchLove 2016
Lisa Myers2.8K vistas
Jan Kołodziej, Urząd Miejski w Gdańsku - Gdański model polityki estetyzacji m... por w_strone_piekna
Jan Kołodziej, Urząd Miejski w Gdańsku - Gdański model polityki estetyzacji m...Jan Kołodziej, Urząd Miejski w Gdańsku - Gdański model polityki estetyzacji m...
Jan Kołodziej, Urząd Miejski w Gdańsku - Gdański model polityki estetyzacji m...
w_strone_piekna910 vistas
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi por Ekonomikas ministrija
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem... por Ekonomikas ministrija
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem...Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem...
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem...
Building the Global Open Knowledgebase (ER&L 2013) por GOKb Project
Building the Global Open Knowledgebase (ER&L 2013)Building the Global Open Knowledgebase (ER&L 2013)
Building the Global Open Knowledgebase (ER&L 2013)
GOKb Project748 vistas

Similar a Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai

ZM prezentācija por
ZM prezentācijaZM prezentācija
ZM prezentācijalrplv
369 vistas17 diapositivas
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Ekonomikas ministrija
430 vistas21 diapositivas
Varam ilze goba por
Varam ilze gobaVaram ilze goba
Varam ilze gobaegilspl
420 vistas26 diapositivas
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Ekonomikas ministrija
499 vistas49 diapositivas
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Ekonomikas ministrija
643 vistas39 diapositivas
ES fondu atbalsta iespējas uzņēmējiem por
ES fondu atbalsta iespējas uzņēmējiemES fondu atbalsta iespējas uzņēmējiem
ES fondu atbalsta iespējas uzņēmējiemludzbibl
2.8K vistas37 diapositivas

Similar a Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai(20)

ZM prezentācija por lrplv
ZM prezentācijaZM prezentācija
ZM prezentācija
lrplv369 vistas
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Varam ilze goba por egilspl
Varam ilze gobaVaram ilze goba
Varam ilze goba
egilspl420 vistas
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
ES fondu atbalsta iespējas uzņēmējiem por ludzbibl
ES fondu atbalsta iespējas uzņēmējiemES fondu atbalsta iespējas uzņēmējiem
ES fondu atbalsta iespējas uzņēmējiem
ludzbibl2.8K vistas
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Lauksaimniecības fonds attīstībai, atbalsts lauku uzņēmējiem 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Lauksaimniecības fonds attīstībai, atbalsts lauku uzņēmējiem 2014-2020Eiropas Lauksaimniecības fonds attīstībai, atbalsts lauku uzņēmējiem 2014-2020
Eiropas Lauksaimniecības fonds attīstībai, atbalsts lauku uzņēmējiem 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Precizets regionala politika 2 decembrim (2) por egilspl
Precizets regionala politika 2 decembrim (2)Precizets regionala politika 2 decembrim (2)
Precizets regionala politika 2 decembrim (2)
egilspl450 vistas
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana por piuac
Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšanaLauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana
Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana
piuac440 vistas
6 varam krasains_120ex_2_slaidi_uz_lapas por egilspl
6 varam krasains_120ex_2_slaidi_uz_lapas6 varam krasains_120ex_2_slaidi_uz_lapas
6 varam krasains_120ex_2_slaidi_uz_lapas
egilspl416 vistas

Más de Ekonomikas ministrija

Drošība digitālajā vidē por
Drošība digitālajā vidēDrošība digitālajā vidē
Drošība digitālajā vidēEkonomikas ministrija
30 vistas21 diapositivas
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai por
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanaiAtbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanaiEkonomikas ministrija
19 vistas14 diapositivas
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt? por
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?Ekonomikas ministrija
27 vistas14 diapositivas
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai  por
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai 
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai Ekonomikas ministrija
38 vistas18 diapositivas
Atbalsts procesu digitalizācijai por
Atbalsts procesu digitalizācijaiAtbalsts procesu digitalizācijai
Atbalsts procesu digitalizācijaiEkonomikas ministrija
33 vistas20 diapositivas
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas por
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas Ekonomikas ministrija
31 vistas18 diapositivas

Más de Ekonomikas ministrija(20)

Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt? por Ekonomikas ministrija
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas por Ekonomikas ministrija
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
SIA "Himalayan International" ceļš uz procesu pārskatāmību jeb atbrīvošanos n... por Ekonomikas ministrija
SIA "Himalayan International" ceļš uz procesu pārskatāmību jeb atbrīvošanos n...SIA "Himalayan International" ceļš uz procesu pārskatāmību jeb atbrīvošanos n...
SIA "Himalayan International" ceļš uz procesu pārskatāmību jeb atbrīvošanos n...
zņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt? por Ekonomikas ministrija
zņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?zņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
zņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmuma digitalizācijai  por Ekonomikas ministrija
Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmuma digitalizācijai Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmuma digitalizācijai 
Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmuma digitalizācijai 
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas por Ekonomikas ministrija
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējasValsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
Digitalizācijas perspektīva un valsts atbalsts jaunām investīcijām/ Ilze Lore... por Ekonomikas ministrija
Digitalizācijas perspektīva un valsts atbalsts jaunām investīcijām/ Ilze Lore...Digitalizācijas perspektīva un valsts atbalsts jaunām investīcijām/ Ilze Lore...
Digitalizācijas perspektīva un valsts atbalsts jaunām investīcijām/ Ilze Lore...
DIGITĀLĀ TRASNSFORMĀCIJA ATBALSTS UZŅĒMUMIEM 2021-2027.GDAM por Ekonomikas ministrija
DIGITĀLĀ TRASNSFORMĀCIJA ATBALSTS UZŅĒMUMIEM 2021-2027.GDAMDIGITĀLĀ TRASNSFORMĀCIJA ATBALSTS UZŅĒMUMIEM 2021-2027.GDAM
DIGITĀLĀ TRASNSFORMĀCIJA ATBALSTS UZŅĒMUMIEM 2021-2027.GDAM
Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmumu digitalizācijai por Ekonomikas ministrija
Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmumu digitalizācijaiAizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmumu digitalizācijai
Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmumu digitalizācijai
Eiropas digitālās inovācijas centru iespējas uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Eiropas digitālās inovācijas centru iespējas uzņēmējiemEiropas digitālās inovācijas centru iespējas uzņēmējiem
Eiropas digitālās inovācijas centru iespējas uzņēmējiem
Latvijā ražota produkta ekporta izaicinājumi - RUBRIG pieredze por Ekonomikas ministrija
Latvijā ražota produkta ekporta izaicinājumi - RUBRIG pieredze Latvijā ražota produkta ekporta izaicinājumi - RUBRIG pieredze
Latvijā ražota produkta ekporta izaicinājumi - RUBRIG pieredze

Último

Gāzes katls un apkalpošana por
Gāzes katls un apkalpošanaGāzes katls un apkalpošana
Gāzes katls un apkalpošanaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
24 vistas13 diapositivas
Viencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojums por
Viencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojumsViencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojums
Viencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojumsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
34 vistas15 diapositivas
Siltumapgādes sistēmas montāža un kļūdas por
Siltumapgādes sistēmas montāža un kļūdasSiltumapgādes sistēmas montāža un kļūdas
Siltumapgādes sistēmas montāža un kļūdasEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
33 vistas21 diapositivas
Kā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontrolei por
Kā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontroleiKā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontrolei
Kā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontroleiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
29 vistas25 diapositivas
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēle por
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēleAtbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēle
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēleEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
50 vistas16 diapositivas
Siltummsūknis dzīvoklī por
 Siltummsūknis dzīvoklī Siltummsūknis dzīvoklī
Siltummsūknis dzīvoklīEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
29 vistas11 diapositivas

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai

 • 1. Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai Rīga 9.11.2016.
 • 2. Ar lauksaimniecību nesaistītas darbības tiek veicinātas šādu pasākumu ietvaros: 1. LEADER pieejas pasākuma apakšpasākums "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" 2. "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" 2
 • 3. "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" (1/5) 3 35 vietējās rīcības grupas
 • 4. 4
 • 5. "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" (3/5) Normatīvie akti: Virsnoteikumi - 2014.gada 30.septembra MK noteikumi Nr.598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā" 2015.gada 13.oktobra MK noteikumi Nr.590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumam "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"" Pasākuma mērķi:  veicināt sabiedrības iesaisti vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvās, tādā veidā radot jaunas vērtības vietējā teritorijā, produktīvāk izmantojot vietējos resursus, sekmējot sadarbību un vietējo patēriņu, attīstot jaunus uzņēmējdarbības modeļus.  Veicināt sabiedrības iesaisti vietējā dabas, fiziskā, sociālā, cilvēkkapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās Pasākuma īstenošanas vieta ir lauku teritorija – Latvijas teritorija izņemot pilsētas, kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks par 15 000 5
 • 6. "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" (4/5) 6 Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības radīšana, attīstība (apgrozījums līdz 70 000 EUR/gadā) Lauksaimniecības produktu pārstrāde (apgrozījums līdz 70 000 EUR/gadā) Tirdzniecības vietas izveide/labiekārtošana (apgrozījums līdz 70 000 EUR/gadā) Darbinieku produktivitātes kāpināšana (apgrozījums līdz 70 000 EUR/gadā) Teritorijas sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai, t.sk.: Dabas un kultūras objektu sakārtošana Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Atbalstu var saņemt projektiem, kas atbilst VRG sagatavotai SVVA stratēģijai.
 • 7. Aktivitāte Atbalsta pretendenti Atbalsta intensitāte1 Viena projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa 1 Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas juridiska vai fiziska persona biedrības, nodibinājumi, kooperatīvās sabiedrības, pašvaldības (tikai kopprojekta gadījumā)  līdz 70%;  kopprojektiem2 līdz 80%  50 000 EUR  100 000 EUR (uzņēmējdarbības infrastruktūra) Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas juridiska vai fiziska persona, biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas, pašvaldības, kas īsteno sabiedriskā labuma projektu3  līdz 90%  50 000 EUR 1 VRG SVVA stratēģijā var samazināt atbalsta intensitāti un maksimālo atbalsta apmēru. 2 Kopprojekts - projekts, kurā plānoto investīciju izmanto kopīgai lietošanai, ja to iesniedz biedrība vai nodibinājums (darbojas 3 gadus, 3 biedri/dibinātāji komersanti vai z/s), kooperatīvā sabiedrība, ne vairāk kā 3 saimnieciskās darbības veicēji, starp kuriem noslēgt koplīgums, vai pašvaldība savā īpašumā esošās infrastruktūras izveidei saimnieciskās darbības veicējam (ja koplīgums). 3 Sabiedriskā labuma projekts - ir projekts, kurā plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura, par projekta rezultātu netiek prasīta samaksa un kurš ir publiski pieejams. Tas nav kvalificējams kā valsts atbalsts. 7 "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" (5/5)
 • 8. "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" (1/5) Normatīvie akti: Virsnoteikumi- MK noteikumi Nr.598 2016.gada 24.maija MK noteikumi Nr.320 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā" Pasākuma mērķis - veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos. Pasākuma īstenošanas vieta ir lauku teritorija – Latvijas teritorija izņemot pilsētas, kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks par 15 000 8
 • 9. "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" (2/5) Atbalsta pretendenti:  lauksaimnieks (saimnieciskās darbības veicējs, individuālais komersants vai juridiska persona)  ar lauksaimniecību nesaistītas personas (saimnieciskās darbības veicējs, individuālais komersants vai juridiska persona), kas atbilst MVU definīcijai (regulas Nr.651/2014 I pielikums) Atbalsta aktivitātes:  Uzņēmumu attīstība (nelauksaimnieciskā darbība) Atbalsta saņēmējs (ar lauksaimniecību nesaistīta persona) attīsta esošo saimniecisko darbību tajā pašā nozarē un arī nozarē, kas tieši papildina esošo saimniecisko darbību  Nelauksaimniecisko darbību dažādošana (lauku saimniecībām) Atbalsta saņēmējs (lauksaimnieks), kurš pēdējā noslēgtajā gadā no lauksaimnieciskās darbības ir guvis ieņēmumus ne mazāk kā 51% no kopējiem ieņēmumiem, dažādo esošo saimniecisko darbību uzsākot nelauksaimniecisko darbību  Tūrisma aktivitāšu veicināšana (tūrisma pakalpojumu sniedzējiem) Atbalsta saņēmējs (gan ar lauksaimniecību nesaistīta persona, gan lauksaimnieks) esošā tūrisma piesaistes objektā veic mērķtiecīgu darbību tūristu interešu un vajadzību apmierināšanai un gūst ieņēmumus no tūrisma pakalpojumu sniegšanas 9
 • 10. "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" (3/5) Atbalsta pretendents projektu īsteno nozarē, kas atbilst saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas (NACE 2.red.) kodiem Izņemot:  lauksaimniecība  lauksaimniecības produktu pārstrāde (arī dzērienu ražošana, piemēram, ūdens un alus)  tērauda nozare  ogļrūpniecība  kuģu būve  sintētisko šķiedru nozare  transporta nozare (izņemot taksometru pakalpojumus, individuālos kravu pārvadāšanas pakalpojumus un cauruļvadu transportu un kosmisko transportu)  enerģijas ražošanas, sadales un infrastruktūras nozare 10
 • 11. Atbalsta apmērs:  Plānošanas periodā vienai ar atbalsta pretendentu saistīto personu grupai kopējā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 200 000 EUR ;  Vienam atbalsta pretendentam programmēšanas periodā (2014.-2020.gads) pieejamais maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs tiek aprēķināts, nepārsniedzot atbalsta pretendenta neto apgrozījumu no saimnieciskās darbības pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vairāk kā trīs reizes o Piemēram: ja apgrozījums ir 30 000 EUR gadā, tad atbalstu var saņemt līdz 90 000 EUR Šo nosacījumu atbalsta pretendentam nepiemēro, ja tā kopējā atbalstīto attiecināmo izmaksu summa programmēšanas periodā ir līdz 20 000 EUR 11 "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" (4/5)
 • 12. "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" (5/5) Atbalsta intensitāte:  40% - no projektā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām  35% - no projektā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām lielajiem komersantiem, kas neatbilst MVU definīcijai  25% - no projektā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām mobilās tehnikas iegādes gadījumā Mobilā tehnika - tehnika, kas reģistrējama Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā un ir:  mehāniskais transportlīdzeklis (ierīce, kas var braukt pa ceļu un ir paredzēta pasažieru vai kravas pārvadāšanai vai speciālu darbu veikšanai) un tā aprīkojums;  velkamais transportlīdzeklis (transportlīdzeklis, kam nav motora un kas paredzēts braukšanai savienojumā ar transportlīdzekli) jeb piekabe un tā aprīkojums. 12
 • 13. Paldies par Jūsu uzmanību! Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta departaments Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļas vadītāja Zane Līde Zane.Lide@zm.gov.lv