Vispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijas

Ekonomikas ministrija
Ekonomikas ministrijaEkonomikas ministrija
Zita Zariņa, CFLA direktora vietniece stratēģiskajos jautājumos
01.12.2015.
Rīga
Vispārējais ES fondu ietvars un CFLA
konsultācijas
2
ES fondi Latvijā
3
Kohēzijas politikas fondu
finansējuma sadalījums
,
EM pārziņā esošie specifiskie
atbalsta mērķi (1)
SAM
nr.
SAM nosaukums ES fondu
finansējums
(eiro)
Finansējuma
saņēmējs
1.2.1. Veicināt privātā sektora investīcijas
P&A
158 814 892 • Zinātnes un komersantu
sadarbības platformas –
kompetences centri
• LIAA, augstskola,
zinātniskās institūcijas un
zinātnisko institūciju
apvienības
• Komersanti, kas investē
vai investēs pētniecībā un
attīstībā
1.2.2. Veicināt inovatīvu ieviešanu
komersantos
34 709 434 • LIAA
• Biedrības
3.1.1. Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši
apstrādes rūpniecībā un RIS3
prioritārajās nozarēs
114 171 657 • AFI
• MVK
• LIAA, komersanti (radošo
industriju inkubatora
gadījumā)
3.1.2. Palielināt straujas izaugsmes
komersantu skaitu
65 000 000 • AFI
4
EM pārziņā esošie specifiskie
atbalsta mērķi (2)
SAM
nr.
SAM nosaukums ES fondu
finansēju
ms (eiro)
Finansējuma saņēmējs
3.2.1. Palielināt augstas pievienotās vērtības
produktu un pakalpojumu eksporta
proporciju
58 002 901 • Biedrības, nodibinājumi
• „Nozaru starptautiskās
konkurētspējas veicināšana” –
LIAA
4.1.1. Veicināt efektīvu energoresursu
izmantošanu, enerģijas patēriņa
samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes
rūpniecības nozarē
32 555 030 • AFI
4.2.1. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu
valsts un dzīvojamās ēkās
247 857 972 • AFI
• Valsts institūcijas, valsts
kapitālsabiedrības (ja īpašumtiesības
uz attiecīgo ēku ir nostiprinātas uz
valsts vārda un ēku izmanto valsts
pārvaldes, izglītības, kultūras,
veselības vai sociālo funkciju
veikšanai), biedrības un nodibinājumi
(ja ēkā veic valsts deleģētus
uzdevumus vai pienākumus sociālā
jomā).
4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER
izmantošanu centralizētajā siltumapgādē
53 194 494 • Energoapgādes komersanti, kas
nodarbojas ar centralizēto
siltumapgādi. 5
6
Kas mēs esam?
ES fondu vadība:
funkciju sadalījums
7
Finansējuma
saņēmējs īsteno
projektu un ir
atbildīgs par:
kvalitāti
mērķu sasniegšanu
izmantošanu
paredzētajam
mērķim
normatīvo aktu
ievērošanu
Sadarbības
iestāde (CFLA)
veic projektu atlasi
un slēdz līgumu
veic projekta
īstenošanas
uzraudzību un kontroli
pārbauda
attiecināmo izmaksu
atbilstību
veic maksājumus
Atbildīgā iestāde
(ministrijas)
definē nosacījumus
specifiskā atbalsta
mērķa ieviešanai
nosaka atlases
kritērijus
uzrauga mērķu
sasniegšanu
piedalās pārbaudēs
(ja nepieciešams)
Vadības modelis nosaka skaidru funkciju sadalījumu starp
iesaistītajām pusēm, paredzot, ka katra izpilda visus tai
paredzētos pienākumus.
8
Laika grafiks
Regulāri atjaunota
informācija par ES
fondu plānošanas
progresu:
www.cfla.gov.lv
ES fondi 2014-2020
Projektu iesniegumu
atlase
Indikatīvais 2014.-2020. gada
plānošanas perioda SAM
uzsākšanas laika grafiks
(Excel datne)
Aktualitātes:
1.2.2.1.“Atbalsts nodarbināto apmācībām”
9
Atlases nolikuma
(un tā pielikumu) izstrāde - novembris
(CFLA)
Atlases nolikuma saskaņošana –
decembris (VI un AI)
Projektu iesniegšana
08.01.2016. – 08.03.2016. (FS)
Vērtēšana un lēmumu nosūtīšana
09.03.2016. – 09.05.2016. (CFLA)
Atlases izsludināšana
8.01.2016. (CFLA)
1. līgumu
slēgšana –
maijs (CFLA)
Nosacījumu
izpilde –
maijs (FS)
Seminārs –
janvāris (CFLA)
2. līgumu
slēgšana –
jūnijs (CFLA)
ES fondi 2014-2020:
ieviešanas progress
1
0
ES fondu finansējums (eiro)
Projektu īstenošana:
ieteikumi sagatavošanas fāzē
11
Pašvērtējums par savas komandas spējām realizēt
iecerētā mēroga projektu
Projekta laika grafika un naudas plūsmas
sastādīšana:
• jāņem vērā riski, kas ir saistīti ar iepirkuma
procedūras gaitu (pārsūdzības);
• būvniecības darbiem jāņem vērā darbu
sezonalitāte;
• maksājumu pieprasījumu atmaksas laiks;
• noslēguma maksājuma pieprasījuma
priekšfinansēšana.
12
Projekta īstenošana
Veikt regulāras projektu progresa uzraudzības
sanāksmes
FS personīgi pārliecināties par veikto darbu kvalitāti un
darba apjomu – vēl pirms darbu pieņemšanas un
maksājuma veikšanas izpildītājam
Ievērot visus noslēgtā izpildes līguma nosacījumus
Nepieļaut būtiskas atkāpes no izpildes līguma
nosacījumiem
Sliktas darbu kvalitātes vai termiņa kavēšanas
gadījumā piemērot līgumā paredzētās soda sankcijas
13
Projektu īstenošana:
ieteikumi ieviešanas fāzē
14
Projekta pēcuzraudzība
Aktualitātes:
e-vide projektu iesniegšanai un vadībai
15
16
Kontaktinformācija
- 2016. gada 2. pusgadā
Paldies par uzmanību!
1 de 17

Recomendados

Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Ekonomikas ministrija
806 vistas20 diapositivas
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem por
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiemEkonomikas ministrija
594 vistas30 diapositivas
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Ekonomikas ministrija
473 vistas20 diapositivas
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Ekonomikas ministrija
286 vistas20 diapositivas
8 eic_18022022_lv por
8 eic_18022022_lv8 eic_18022022_lv
8 eic_18022022_lvALTUM
27 vistas12 diapositivas
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Ekonomikas ministrija
376 vistas19 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

8 apvārsnis eiropa j.ancans por
8 apvārsnis eiropa j.ancans8 apvārsnis eiropa j.ancans
8 apvārsnis eiropa j.ancansALTUM
42 vistas7 diapositivas
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020 por
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020Ekonomikas ministrija
382 vistas19 diapositivas
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020 por
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020Ekonomikas ministrija
290 vistas20 diapositivas
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020 por
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020Ekonomikas ministrija
338 vistas19 diapositivas
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Ekonomikas ministrija
340 vistas19 diapositivas
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem por
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemCentrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemEkonomikas ministrija
175 vistas17 diapositivas

La actualidad más candente(20)

8 apvārsnis eiropa j.ancans por ALTUM
8 apvārsnis eiropa j.ancans8 apvārsnis eiropa j.ancans
8 apvārsnis eiropa j.ancans
ALTUM42 vistas
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemCentrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi por Ekonomikas ministrija
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredziALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
ALTUM piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem ar pieredzi
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie... por Ekonomikas ministrija
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi ar lauksaimnie...
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemCentrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
2 liaa atbalsta programmas_210222 por ALTUM
2 liaa atbalsta programmas_2102222 liaa atbalsta programmas_210222
2 liaa atbalsta programmas_210222
ALTUM65 vistas
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts topošajiem un esošajiem... por Ekonomikas ministrija
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts topošajiem un esošajiem...Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts topošajiem un esošajiem...
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts topošajiem un esošajiem...
9 em atbalsts_21022022 por ALTUM
9 em atbalsts_210220229 em atbalsts_21022022
9 em atbalsts_21022022
ALTUM107 vistas
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemCentrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
10 life 2022 converted por ALTUM
10 life 2022 converted10 life 2022 converted
10 life 2022 converted
ALTUM35 vistas
3 cfla uznemejiem_altum_21022022 por ALTUM
3 cfla uznemejiem_altum_210220223 cfla uznemejiem_altum_21022022
3 cfla uznemejiem_altum_21022022
ALTUM64 vistas
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiemCentrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras loma atbalsta sniegšanā uzņēmējiem
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020. por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.
Eiropas Savienības fondu finansējums uzņēmējdarbībai 2014. – 2020.

Destacado

Nrg 34 por
Nrg 34Nrg 34
Nrg 34Carlos Flores
203 vistas45 diapositivas
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Ekonomikas ministrija
629 vistas36 diapositivas
Yt 39 por
Yt 39Yt 39
Yt 39Carlos Flores
237 vistas38 diapositivas
Lithuanian startup experience and perspective. por
Lithuanian startup experience and perspective.Lithuanian startup experience and perspective.
Lithuanian startup experience and perspective.Ekonomikas ministrija
312 vistas14 diapositivas
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem por
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiemEkonomikas ministrija
358 vistas31 diapositivas
Module 2: Tim kiem, luu tru va chia se tu lieu DHHH por
Module 2: Tim kiem, luu tru va chia se tu lieu DHHHModule 2: Tim kiem, luu tru va chia se tu lieu DHHH
Module 2: Tim kiem, luu tru va chia se tu lieu DHHHThao Linh Dao
361 vistas10 diapositivas

Destacado(20)

Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020 por Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Eiropas Savienības fondu mijiedarbība lauku uzņēmēju atbalstam 2014-2020
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pakalpojumi uzņēmējiem
Module 2: Tim kiem, luu tru va chia se tu lieu DHHH por Thao Linh Dao
Module 2: Tim kiem, luu tru va chia se tu lieu DHHHModule 2: Tim kiem, luu tru va chia se tu lieu DHHH
Module 2: Tim kiem, luu tru va chia se tu lieu DHHH
Thao Linh Dao361 vistas
Storyboards - telling the stories of your users visually por Stefan Ivanov
Storyboards - telling the stories of your users visuallyStoryboards - telling the stories of your users visually
Storyboards - telling the stories of your users visually
Stefan Ivanov506 vistas
Profil pendidik sertifikasi guru oleh yosepri w (pai 6) & sukril agaba (pba 6) por Yosepri Wm
Profil pendidik sertifikasi guru oleh yosepri w (pai 6) & sukril agaba (pba 6)Profil pendidik sertifikasi guru oleh yosepri w (pai 6) & sukril agaba (pba 6)
Profil pendidik sertifikasi guru oleh yosepri w (pai 6) & sukril agaba (pba 6)
Yosepri Wm243 vistas
-ІІІ ст. перед громадськістю про роботу колективу в 2015-2016 н.р. por Валери Сорванел
-ІІІ ст. перед громадськістю про роботу колективу в 2015-2016 н.р.-ІІІ ст. перед громадськістю про роботу колективу в 2015-2016 н.р.
-ІІІ ст. перед громадськістю про роботу колективу в 2015-2016 н.р.
Video presentation por dinabonilla
Video presentationVideo presentation
Video presentation
dinabonilla190 vistas
Picasa vs instagram vs tumblr por valentina446
Picasa vs instagram vs tumblrPicasa vs instagram vs tumblr
Picasa vs instagram vs tumblr
valentina446714 vistas
Wearable trends for 2014 - SmartFabLab Sofia 25.04 por Stefan Ivanov
Wearable trends for 2014 - SmartFabLab Sofia 25.04Wearable trends for 2014 - SmartFabLab Sofia 25.04
Wearable trends for 2014 - SmartFabLab Sofia 25.04
Stefan Ivanov573 vistas
Alternatīvas iespējas finansējuma piesaistei investīciju projektiem por Ekonomikas ministrija
Alternatīvas iespējas finansējuma piesaistei investīciju projektiem Alternatīvas iespējas finansējuma piesaistei investīciju projektiem
Alternatīvas iespējas finansējuma piesaistei investīciju projektiem

Similar a Vispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijas

Sadarbība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru jaunajā plānošanas periodā por
Sadarbība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru jaunajā plānošanas periodāSadarbība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru jaunajā plānošanas periodā
Sadarbība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru jaunajā plānošanas periodāEkonomikas ministrija
333 vistas9 diapositivas
Vispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijas por
Vispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijasVispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijas
Vispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijasEkonomikas ministrija
336 vistas9 diapositivas
Vispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijas por
Vispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijasVispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijas
Vispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijasEkonomikas ministrija
384 vistas9 diapositivas
ERAF ieguldījumi pašvaldību pakalpojumu infrastruktūrā deinstitucionalizācija... por
ERAF ieguldījumi pašvaldību pakalpojumu infrastruktūrā deinstitucionalizācija...ERAF ieguldījumi pašvaldību pakalpojumu infrastruktūrā deinstitucionalizācija...
ERAF ieguldījumi pašvaldību pakalpojumu infrastruktūrā deinstitucionalizācija...KurzemesRegions
278 vistas11 diapositivas
Sadarbība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru jaunajā plānošanas periodā por
Sadarbība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru jaunajā plānošanas periodāSadarbība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru jaunajā plānošanas periodā
Sadarbība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru jaunajā plānošanas periodāEkonomikas ministrija
405 vistas9 diapositivas
Eiropas Savienības Struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešana Latvijā por
Eiropas Savienības Struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešana LatvijāEiropas Savienības Struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešana Latvijā
Eiropas Savienības Struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešana LatvijāFinanšu ministrija
1.2K vistas43 diapositivas

Similar a Vispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijas(20)

Sadarbība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru jaunajā plānošanas periodā por Ekonomikas ministrija
Sadarbība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru jaunajā plānošanas periodāSadarbība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru jaunajā plānošanas periodā
Sadarbība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru jaunajā plānošanas periodā
ERAF ieguldījumi pašvaldību pakalpojumu infrastruktūrā deinstitucionalizācija... por KurzemesRegions
ERAF ieguldījumi pašvaldību pakalpojumu infrastruktūrā deinstitucionalizācija...ERAF ieguldījumi pašvaldību pakalpojumu infrastruktūrā deinstitucionalizācija...
ERAF ieguldījumi pašvaldību pakalpojumu infrastruktūrā deinstitucionalizācija...
KurzemesRegions278 vistas
Sadarbība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru jaunajā plānošanas periodā por Ekonomikas ministrija
Sadarbība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru jaunajā plānošanas periodāSadarbība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru jaunajā plānošanas periodā
Sadarbība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru jaunajā plānošanas periodā
Eiropas Savienības Struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešana Latvijā por Finanšu ministrija
Eiropas Savienības Struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešana LatvijāEiropas Savienības Struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešana Latvijā
Eiropas Savienības Struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešana Latvijā
Finanšu ministrija1.2K vistas
4 antonovs mb_120ex_3_slaidi_uz_lapas por egilspl
4 antonovs mb_120ex_3_slaidi_uz_lapas4 antonovs mb_120ex_3_slaidi_uz_lapas
4 antonovs mb_120ex_3_slaidi_uz_lapas
egilspl319 vistas
Finanšu resursu pieejamība uzņēmējdarbības veicināšanai | Zemkopības ministrija por ALTUM
Finanšu resursu pieejamība uzņēmējdarbības veicināšanai | Zemkopības ministrija Finanšu resursu pieejamība uzņēmējdarbības veicināšanai | Zemkopības ministrija
Finanšu resursu pieejamība uzņēmējdarbības veicināšanai | Zemkopības ministrija
ALTUM269 vistas
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvājums uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvājums uzņēmējiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvājums uzņēmējiem
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvājums uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
LIAA loma uzņēmējdarbības veicināšanā Latvijā por Addiction SIA
LIAA loma uzņēmējdarbības veicināšanā LatvijāLIAA loma uzņēmējdarbības veicināšanā Latvijā
LIAA loma uzņēmējdarbības veicināšanā Latvijā
Addiction SIA973 vistas
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiemLatvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsta programmas uzņēmējiem

Más de Ekonomikas ministrija

Drošība digitālajā vidē por
Drošība digitālajā vidēDrošība digitālajā vidē
Drošība digitālajā vidēEkonomikas ministrija
30 vistas21 diapositivas
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai por
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanaiAtbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanai
Atbalsts procesu digitalizācijai un to pilnveidošanaiEkonomikas ministrija
19 vistas14 diapositivas
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt? por
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?Ekonomikas ministrija
27 vistas14 diapositivas
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai  por
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai 
Atbalsts digitālo platformu un inovāciju radīšanai Ekonomikas ministrija
38 vistas18 diapositivas
Atbalsts procesu digitalizācijai por
Atbalsts procesu digitalizācijaiAtbalsts procesu digitalizācijai
Atbalsts procesu digitalizācijaiEkonomikas ministrija
33 vistas20 diapositivas
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas por
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas Ekonomikas ministrija
31 vistas18 diapositivas

Más de Ekonomikas ministrija(20)

Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt? por Ekonomikas ministrija
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Uzņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas por Ekonomikas ministrija
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
SIA "Himalayan International" ceļš uz procesu pārskatāmību jeb atbrīvošanos n... por Ekonomikas ministrija
SIA "Himalayan International" ceļš uz procesu pārskatāmību jeb atbrīvošanos n...SIA "Himalayan International" ceļš uz procesu pārskatāmību jeb atbrīvošanos n...
SIA "Himalayan International" ceļš uz procesu pārskatāmību jeb atbrīvošanos n...
zņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt? por Ekonomikas ministrija
zņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?zņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
zņēmuma digitalizācija: ar ko sākt un bez kā neiztikt?
Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmuma digitalizācijai  por Ekonomikas ministrija
Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmuma digitalizācijai Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmuma digitalizācijai 
Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmuma digitalizācijai 
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas por Ekonomikas ministrija
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējasValsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
Valsts un #Atveseļošanasfonds atbalsts jaunām investīcijām – iespējas
Digitalizācijas perspektīva un valsts atbalsts jaunām investīcijām/ Ilze Lore... por Ekonomikas ministrija
Digitalizācijas perspektīva un valsts atbalsts jaunām investīcijām/ Ilze Lore...Digitalizācijas perspektīva un valsts atbalsts jaunām investīcijām/ Ilze Lore...
Digitalizācijas perspektīva un valsts atbalsts jaunām investīcijām/ Ilze Lore...
DIGITĀLĀ TRASNSFORMĀCIJA ATBALSTS UZŅĒMUMIEM 2021-2027.GDAM por Ekonomikas ministrija
DIGITĀLĀ TRASNSFORMĀCIJA ATBALSTS UZŅĒMUMIEM 2021-2027.GDAMDIGITĀLĀ TRASNSFORMĀCIJA ATBALSTS UZŅĒMUMIEM 2021-2027.GDAM
DIGITĀLĀ TRASNSFORMĀCIJA ATBALSTS UZŅĒMUMIEM 2021-2027.GDAM
Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmumu digitalizācijai por Ekonomikas ministrija
Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmumu digitalizācijaiAizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmumu digitalizācijai
Aizdevums ar kapitāla atlaidi uzņēmumu digitalizācijai
Eiropas digitālās inovācijas centru iespējas uzņēmējiem por Ekonomikas ministrija
Eiropas digitālās inovācijas centru iespējas uzņēmējiemEiropas digitālās inovācijas centru iespējas uzņēmējiem
Eiropas digitālās inovācijas centru iespējas uzņēmējiem
Latvijā ražota produkta ekporta izaicinājumi - RUBRIG pieredze por Ekonomikas ministrija
Latvijā ražota produkta ekporta izaicinājumi - RUBRIG pieredze Latvijā ražota produkta ekporta izaicinājumi - RUBRIG pieredze
Latvijā ražota produkta ekporta izaicinājumi - RUBRIG pieredze

Último

Gāzes katls un apkalpošana por
Gāzes katls un apkalpošanaGāzes katls un apkalpošana
Gāzes katls un apkalpošanaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
24 vistas13 diapositivas
Siltummsūknis dzīvoklī por
 Siltummsūknis dzīvoklī Siltummsūknis dzīvoklī
Siltummsūknis dzīvoklīEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
33 vistas11 diapositivas
Viencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojums por
Viencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojumsViencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojums
Viencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojumsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
34 vistas15 diapositivas
Kā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontrolei por
Kā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontroleiKā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontrolei
Kā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontroleiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
29 vistas25 diapositivas
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēle por
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēleAtbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēle
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēleEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
50 vistas16 diapositivas
Granulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avots por
Granulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avotsGranulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avots
Granulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avotsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
35 vistas13 diapositivas

Vispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijas

 • 1. Zita Zariņa, CFLA direktora vietniece stratēģiskajos jautājumos 01.12.2015. Rīga Vispārējais ES fondu ietvars un CFLA konsultācijas
 • 4. EM pārziņā esošie specifiskie atbalsta mērķi (1) SAM nr. SAM nosaukums ES fondu finansējums (eiro) Finansējuma saņēmējs 1.2.1. Veicināt privātā sektora investīcijas P&A 158 814 892 • Zinātnes un komersantu sadarbības platformas – kompetences centri • LIAA, augstskola, zinātniskās institūcijas un zinātnisko institūciju apvienības • Komersanti, kas investē vai investēs pētniecībā un attīstībā 1.2.2. Veicināt inovatīvu ieviešanu komersantos 34 709 434 • LIAA • Biedrības 3.1.1. Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs 114 171 657 • AFI • MVK • LIAA, komersanti (radošo industriju inkubatora gadījumā) 3.1.2. Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu 65 000 000 • AFI 4
 • 5. EM pārziņā esošie specifiskie atbalsta mērķi (2) SAM nr. SAM nosaukums ES fondu finansēju ms (eiro) Finansējuma saņēmējs 3.2.1. Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju 58 002 901 • Biedrības, nodibinājumi • „Nozaru starptautiskās konkurētspējas veicināšana” – LIAA 4.1.1. Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē 32 555 030 • AFI 4.2.1. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās 247 857 972 • AFI • Valsts institūcijas, valsts kapitālsabiedrības (ja īpašumtiesības uz attiecīgo ēku ir nostiprinātas uz valsts vārda un ēku izmanto valsts pārvaldes, izglītības, kultūras, veselības vai sociālo funkciju veikšanai), biedrības un nodibinājumi (ja ēkā veic valsts deleģētus uzdevumus vai pienākumus sociālā jomā). 4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē 53 194 494 • Energoapgādes komersanti, kas nodarbojas ar centralizēto siltumapgādi. 5
 • 7. ES fondu vadība: funkciju sadalījums 7 Finansējuma saņēmējs īsteno projektu un ir atbildīgs par: kvalitāti mērķu sasniegšanu izmantošanu paredzētajam mērķim normatīvo aktu ievērošanu Sadarbības iestāde (CFLA) veic projektu atlasi un slēdz līgumu veic projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli pārbauda attiecināmo izmaksu atbilstību veic maksājumus Atbildīgā iestāde (ministrijas) definē nosacījumus specifiskā atbalsta mērķa ieviešanai nosaka atlases kritērijus uzrauga mērķu sasniegšanu piedalās pārbaudēs (ja nepieciešams) Vadības modelis nosaka skaidru funkciju sadalījumu starp iesaistītajām pusēm, paredzot, ka katra izpilda visus tai paredzētos pienākumus.
 • 8. 8 Laika grafiks Regulāri atjaunota informācija par ES fondu plānošanas progresu: www.cfla.gov.lv ES fondi 2014-2020 Projektu iesniegumu atlase Indikatīvais 2014.-2020. gada plānošanas perioda SAM uzsākšanas laika grafiks (Excel datne)
 • 9. Aktualitātes: 1.2.2.1.“Atbalsts nodarbināto apmācībām” 9 Atlases nolikuma (un tā pielikumu) izstrāde - novembris (CFLA) Atlases nolikuma saskaņošana – decembris (VI un AI) Projektu iesniegšana 08.01.2016. – 08.03.2016. (FS) Vērtēšana un lēmumu nosūtīšana 09.03.2016. – 09.05.2016. (CFLA) Atlases izsludināšana 8.01.2016. (CFLA) 1. līgumu slēgšana – maijs (CFLA) Nosacījumu izpilde – maijs (FS) Seminārs – janvāris (CFLA) 2. līgumu slēgšana – jūnijs (CFLA)
 • 10. ES fondi 2014-2020: ieviešanas progress 1 0 ES fondu finansējums (eiro)
 • 11. Projektu īstenošana: ieteikumi sagatavošanas fāzē 11 Pašvērtējums par savas komandas spējām realizēt iecerētā mēroga projektu Projekta laika grafika un naudas plūsmas sastādīšana: • jāņem vērā riski, kas ir saistīti ar iepirkuma procedūras gaitu (pārsūdzības); • būvniecības darbiem jāņem vērā darbu sezonalitāte; • maksājumu pieprasījumu atmaksas laiks; • noslēguma maksājuma pieprasījuma priekšfinansēšana.
 • 13. Veikt regulāras projektu progresa uzraudzības sanāksmes FS personīgi pārliecināties par veikto darbu kvalitāti un darba apjomu – vēl pirms darbu pieņemšanas un maksājuma veikšanas izpildītājam Ievērot visus noslēgtā izpildes līguma nosacījumus Nepieļaut būtiskas atkāpes no izpildes līguma nosacījumiem Sliktas darbu kvalitātes vai termiņa kavēšanas gadījumā piemērot līgumā paredzētās soda sankcijas 13 Projektu īstenošana: ieteikumi ieviešanas fāzē