Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Nationella minoriteter och lagen

210 visualizaciones

Publicado el

Genomgång av det viktigaste för biblioteken att veta om lagar och nationella minoriteter, biblioteksplaner och utvecklingsområden.

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Nationella minoriteter och lagen

 1. 1. Minoritetspolitik och biblioteken Elisabet Rundqvist, Kungliga biblioteket 2018-04-11
 2. 2. Ramkonventionen 1999 ratificerade Sverige ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Ramkonventionens rättigheter är en integrerad del av de mänskliga rättigheterna. Fotograf: Roel Wijnants https://flic.kr/p/DvFqJC
 3. 3. Ett svenskt kulturarv • Nationella minoriteter är en stor del av Sveriges historia och svenskt kulturarv. • År 2000 blev det ett eget politikområde.
 4. 4. Nationella minoriteter • Har befolkat Sverige under lång tid. • Utgör grupper med en uttalad samhörighet. • Har en egen religiös, språklig eller kulturell identitet och en vilja att behålla sin identitet.
 5. 5. Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk 2000 ratificerade Sverige stadgan om landsdels – eller minoritetsspråk Där ingår ansvar för • Samråd med minoriteten i frågor som berör dem, • Ansvar för att stödja språkens utveckling • Motverka uttryck av diskriminering. Samiska, finska och meänkieli uppfyller kravet på historisk geografisk anknytning, medan jiddisch och romani chib är territoriellt obundna språk i Sverige. Foto: Elisabet Rundqvist
 6. 6. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 2009:724 4 § I språklagen (2009:600) det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att: • Behålla och utveckla sin kultur i Sverige. • Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. 5 § Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor. Foto: Elisabet Rundqvist
 7. 7. Grundskyddet • Alla kommuner ska främja nationella minoriteters möjligheter till språk och kultur • Hela Sverige ska uppfylla det sk. grundskyddet • Alla ska informeras om det nationella minoriteterna och rättigheterna enligt lagen • Samråd o inflytande i frågor som rör minoriteterna • Alla nationella minoriteter ska ges möjlighet att lära sig och/eller bevara sitt språk • Förvaltningsmyndigheterna ska vara insatta i lagstiftningen, tillhandahålla tydlig information • Vissa utsedda myndigheter ska i tal o skrift kunna kommunicera på samiska/finska Foto: Elisabet Rundqvist
 8. 8. Prop. 2012/13:147 • På så vis tydliggörs att de nationella minoriteterna och minoritetsspråken har en särställning i Sverige dels genom – Åtagandena i ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter (SÖ 2000:2). – Dels enligt stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (SÖ 2000:3). – Åtagandena gentemot de nationella minoriteterna förtydligas särskilt genom rättsliga regleringar i språklagen (2009:600) och lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Foto: Elisabet Rundqvist
 9. 9. Skollagen Förskola, förskoleklass och skola: • Alla elever i Sverige ska ha kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia. • Barn som tillhör nationella minoriteterna kan i förskolan få stöd att utveckla en flerkulturell identitet. • Kapitel 2 36 § Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Foto: Elisabet Rundqvist
 10. 10. Minoritetspolitikens syften • Motverka diskriminering och utsatthet • Öka inflytande och delaktighet • Stärka och skydda språk och kulturell identitet Minoritetsspråken ska hålls levande och revitaliseras Språket är bärare av: • Erfarenheter • Kunskap • Tradition och kultur 2018-06-20
 11. 11. Vikten av bibliotek Vikten av en väl utvecklad biblioteksverksamhet på nationella minoritetsspråk har ofta lyfts fram Bland annat betänkandet Att återta mitt språk (SOU 2006:19) • Biblioteksverksamhet som riktar sig till nationella minoriteter bör utökas. • Bibliotekskonsulenter bör inrättas för samtliga nationella minoritetsspråk och barn- och ungdomsverksamhet bör prioriteras. • En permanent finansiell lösning för de samiska bokbussarna bör hittas.
 12. 12. Nationella minoriteter - bibliotekslagen SFS nr: 1996:1596 8 § Folk och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. SFS 2013:801 Prioriterade grupper 5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på 1. de nationella minoritetsspråken, 2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och 3. lättläst svenska. 2018-06-20
 13. 13. Exempel från biblioteksplanerna Foto: Elisabet Rundqvist
 14. 14. Osynliga minoriteter Foto: Elisabet Rundqvist
 15. 15. Kvarleva från första lagens formuleringar • § 4 och 5 i bibliotekslagen säger mycket tydligt att folk- och skolbibliotek skall ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning samt invandrare och andra minoriteter bl. a genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. (kommunal biblioteksplan 2014-2018) 2018-06-20 Foto: Elisabet Rundqvist
 16. 16. Rubrik och text saknar koppling 2018-06-20 Foto: Elisabet Rundqvist
 17. 17. Kommunal biblioteksplan Inriktningsmål • Uppmärksamma minoritetsspråk i kommunen. Effektmål • Fortsatt arbete med att lyfta fram den samiska litteraturen. • Samarbete med kommunens samiska koordinator. 2018-06-20 Skapat av Johan Sandberg Mcguinne
 18. 18. Utveckling i framtiden? 2018-06-20 • Tillsammans med! • Revitaliseringen av de nationella minoriteternas språk och kultur är prioriterat i politiken. • Barn och unga är prioriterad grupp. Med genomtänkta och långsiktiga insatser kan de förlorade språkgenerationernas barn ges möjlighet att återta språken. • Det betyder att bibliotekens bidrag för att utveckla språken ökar med tiden, när barnen växer upp kommer de ha högre förväntningar på att läsa på sitt minoritetsspråk. • Litteraturområdet inom Kultursamverkansmodellen blir allt viktigare för att öka utgivningen. • Involvera och skapa plattformar för samarbeten! Henrik Olsen går i Sápmi Pride parade (Foto Jan Roger Østby) https://flic.kr/p/tRh2KH https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
 19. 19. Biblioteken och de nationella minoritetsspråken – En lägesbeskrivning Elisabet Rundqvist, Nationell bibliotekssamverkan
 20. 20. Bakgrund rapporten Rapporten svarar mot de två uppgifterna i bibliotekslagens 18 § • Nationell överblick • Biblioteksplanernas utformning Syftet • Belysa folkbibliotekens aktiviteter och verksamhet • Ge en lägesbeskrivning 2018-06-20
 21. 21. Vi undersökte • Bibliotekens aktiviteter och verksamheter • Hur biblioteken synliggör de nationella minoritetsspråken • Samarbeten med andra aktörer • Vilka hinder och utmaning biblioteken ser samt • Förslag på vad och hur man kan göra 2018-06-20 Foto: Elisabet Rundqvist
 22. 22. Styrande • Bibliotekslagen 5§ • Språklagen • Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk • Skollagen för skolbiblioteken Regional biblioteksverksamhet • Kulturpolitiska målen och kultursamverkansmodellen 2018-06-20 Foto: Elisabet Rundqvist
 23. 23. Biblioteksplaner Koppling till styrande lagarna • Undersökning av ett 50-tal biblioteksplaner från 2014 och framåt. 26% 57% 11% 6% Frånvarande Bibliotekslagens 5 § Bibliotekslagens § 5, språklagen eller lagen om nationella minoriteter Alla tre lagarna
 24. 24. Verksamhetens inriktning • Målbeskrivningar för barn /unga 15 st planer (32 %). 38% 28% 21% 13% Inget mål Kortfattat och ospecificerat utan koppling till annan text Måloch förklarande text Klart beskrivet mål och aktiviteter
 25. 25. Rubriksättning • Ca 54 % av de planer som finns i ett förvaltningsområde skriver det i planen. 28% 21% 32% 19% Indadekvat eller ingen I inledningen utan egen rubrik Adekvat rubrik i förhållande till innehållet Nationella minoriteter som egen text
 26. 26. Kulturplanerna • I några planer nämns inte nationella minoriteter alls • I några slås de ihop med språklig mångfald och nyanlända • Oklart vad man vill och hur det ska gå till • Urfolket får sällan ett eget utrymme • Ett mindre antal planer har tydliga skrivningar och syns ha haft fungerande samråd med respektive språkgrupp Foto: Elisabet Rundqvist
 27. 27. Medieförsörjningen • Begränsat utbud förutom på finska • Mindre än 1 % av beståndet på minoritetsspråken undantaget finska • Ojämnt fördelat över landet, stora skillnader mellan länen • Skolbiblioteken saknar i stort litteratur på minoritetsspråken • Svårigheter med inköp och inköpskanaler, olika utmaningar för respektive minoritetsspråk • Begränsad utgivning inom Sverige försvårar Foto: Elisabet Rundqvist
 28. 28. Aktiviteter, verksamhet • Läsfrämjande, språkstödjande • Föreläsningar, utställningar, särskilda tillfällen • Temaveckor • Filmvisning • Samverkan med t.ex. BVC etc. • Samverkan med föreningar etc. • Samverkan med språkkonsultenter, resurscentra etc. Foto: Elisabet Rundqvist
 29. 29. Uppfylls bibliotekslagen? • Biblioteken har svårt att leva upp till bibliotekslagens intentioner • Lagens öppna formuleringar försvårar nedbrytning till daglig verksamhet • ”Ägna särskild uppmärksamhet” är öppet för subjektiva tolkningar • Svag koppling mellan bibliotekslagen och ramkonventionerna har försvårat förståelsen för det skydd och de mål som konventionerna skriver fram • Svaga strukturer i kommunen som helhet har försvårat bibliotekens arbete och målformuleringar Foto: Elisabet Rundqvist
 30. 30. Slutsatser • Det allmänna biblioteksväsendet som helhet har hittills inte i någon högre grad uppfyllt andra paragrafens åligganden i förhållande till minoriteterna och de nationella minoritetsspråken • I många delar av landet bedrivs inte verksamhet som synliggör de nationella minoriteterna och minoritetsspråken i någon större omfattning
 31. 31. Tre utvecklings- områden • Synliggöra oavsett efterfrågan • Samverkan kring medier och aktiviteter • Prioritera barnen Foto: Marja Haapalainen
 32. 32. Urfolk = mänskliga rättigheter Ett urfolk härstammar från folkgrupper som bodde i landet eller i ett geografiskt område, som landet tillhör, vid tiden för erövring eller kolonisation eller fastställande av nuvarande statsgränser och vilka har behållit en del eller alla sina egna sociala, ekonomiska, kulturella och politiska institutioner. Urfolks rättigheter har ett förstärkt skydd jämfört med övriga minoritetsrättigheter. Folkrättsligt går regelverket för urfolk längre än för övriga minoritetsgrupper i ett land. 2007 antog FN:s generalförsamling en deklaration om urfolkens rättigheter. Grundläggande i deklarationen är rätten till självbestämmande, vilken slås fast i artikel 3. Foto: Elisabet Rundqvist

×