ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΤΩΣΗ

E
Από το μεγαλείο στην πτώση


    Η Δυναστεία των
      Κομνηνών
1. Το Βυζάντιο περιορίζεται θανάσιμα


    Στη Δύση, οι Νορμανδοί κατέλαβαν το 1071 τον τελευταίο
 προμαχώνα της βυζαντινής Ιταλίας, το Μπάρι. Τον ίδιο καιρό ο
 βυζαντινός αυτοκράτορας Ρωμανός Δ' ο Διογένης αιχμαλωτίστηκε
 από τους σελτζουκίδες Τούρκους στο Μαντζικέρτ (Βαν) όπου είχε
 χαθεί «το άνθος της νεότητος της Ρωμανίας». Λίγα χρόνια
 αργότερα, η Ελλάδα και οι αλβανικές ακτές κατακλύζονταν από
 τους Νορμανδούς, ενώ στη Μικρά Ασία εγκαθίστανται οι Τούρκοι
 που δέκα μόλις χρόνια μετά τη μάχη του Μαντζικέρτ, είχαν
 δημιουργήσει στο ίδιο το έδαφος της βυζαντινής Μ. Ασίας το
 κράτος τους, το σουλτανάτο του Ικονίου, εισέβαλαν σ' ολόκληρη
 τη χώρα και στρατοπέδευαν απέναντι στην Κωνσταντινούπολη...
 Πριν τελειώσει ακόμα ο αιώνας του μεγαλείου του, το Βυζάντιο
 έβλεπε τα σύνορα του να περιορίζονται ως το σημείο να φθάνουν,
 όπως έγραψε με κάποια υπερβολή ο Ιωάννης ο Αντιοχεύς «έως τα
 τείχη της πρωτεύουσας του».

     Ε. Γλύκατζη-Αρβελέρ, Η πολιτική ιδεολογία της Βυζαντινής
                       Αυτοκρατορίας, σ. 66
ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΤΩΣΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΤΩΣΗ
11ος αιώνας: από το μεγαλείο στην παρακμή
 Α. Η εσωτερική κρίση υπονομεύει τη στρατιωτική
 ισχύ του κράτους:

 1025: πεθαίνει ο Βασίλειος Β' Βουλγαροκτόνος. → Στο
 θρόνο ανέρχονται ασήμαντοι αυτοκράτορες.

 Αυτοί οι αυτοκράτορες υποστηρίζονταν από την
 πολιτική αριστοκρατία της πρωτεύουσας.

 Επιδίωκαν: να περιορίσουν την ισχύ της στρατιωτικής
 αριστοκρατίας των επαρχιών.

  πολιτική αριστοκρατία    στρατιωτική αριστοκρατία
  της πρωτεύουσας     vs  των επαρχιών
Οι αυτοκράτορες αυτοί ακολούθησαν αντιστρατιωτική
πολιτική:

1. βαθμιαία εγκαταλείπεται ο εθνικός στρατός
2. αυξάνονται τα μισθοφορικά στρατεύματα, αντικαθίστανται οι
  ντόπιοι στρατιώτες με ξένους μισθοφόρους.
3. στα θέματα, τα οποία εξασφάλιζαν τη στρατιωτική ισχύ του
  Βυζαντίου, τοποθετήθηκαν πολιτικοί αξιωματούχοι, έμπιστοι του
  αυτοκράτορα, με αυξημένες αρμοδιότητες, για να υπάρχει άμεσος
  έλεγχος του στρατού.
4. καθιερώθηκε ο θεσμός του εξαργυρισμού, η δυνατότητα δηλαδή
  εξαγοράς της στρατιωτικής θητείας με την καταβολή ορισμένου
  χρηματικού ποσού.

Αποτέλεσμα της αντιστρατιωτικής πολιτική
1. αποσύνθεση του συστήματος των θεμάτων
2. αποδυνάμωση έως οριστική         εξασθένησε επικίνδυνα
                       η άμυνα της χώρας
  διάλυση των θεματικών στρατών
2. Μισθοφόροι αντικαθιστούν τον εθνικό στρατό

  Η διαρκής μείωση των αυτοχθόνων στρατιωτικών
μονάδων είχε ως αποτέλεσμα να προβληθεί η
σπουδαιότητα του μισθοφορικού στρατού. Έτσι
επαναφέρεται το σύστημα της εποχής πριν από τον
Ηράκλειο και, όπως τότε οι Γότθοι, έτσι τώρα οι
Νορμανδοί αποτελούν το σπουδαιότερο τμήμα του
βυζαντινού στρατού. Κάτω από τη σημαία του
Γεωργίου Μανιακή πολέμησαν στη Σικελία οι
Βαράγγοι και οι Ρώσοι, όπως και ο σκανδιναβός ήρωας
πολεμιστής, ο επικός Ηarold. Την αυτοκρατορική
φρουρά αποτελούν τώρα οι Βαράγγοι.

  G Ostrogorsky, H Ιστορία του Βυζαντινού κράτους, Β', σ. 219
Β.Κοινωνική πολιτική των αυτοκρατόρων

1. εγκαταλείφθηκε η ευνοϊκή υπέρ των οικονομικά αδυνάτων
  νομοθεσία των Μακεδόνων
2. ενισχύθηκαν οι δυνατοί
3. το αλληλέγγυο καταργήθηκε,
4. ενώ δημιουργήθηκε ο θεσμός της πρόνοιας, με τον οποίο το
  κράτος παραχωρούσε σε ανώτερους λειτουργούς του, πολιτικούς και
  στρατιωτικούς, κρατικά εισοδήματα επαρχιών ως ανταμοιβή για τις
  υπηρεσίες που πρόσφεραν σ' αυτές τις επαρχίες.


Αποτελέσματα της κοινωνικής πολιτικής
1) η μικρή αγροτική ιδιοκτησία άρχισε σιγά-σιγά να εξαφανίζεται
2) η αγροτική παραγωγή παρουσίασε πτώση
3) μειώθηκαν δραστικά τα δημόσια έσοδα.
Συμπέρασμα:

 Με την πολιτική που ακολούθησαν οι
 διάδοχοι των Μακεδόνων αυτοκρα-
 τόρων εξασθένησε οικονομικά και
 στρατιωτικά το κράτος και δεν
 μπόρεσε να αντιμετωπίσει αργότερα
 κρίσιμες καταστάσεις, που υπήρξαν
 μοιραίες για το μέλλον της αυτο-
 κρατορίας
Το Σχίσμα των δύο εκκλησιών, Ανατολικής και
Δυτικής, 1054
 Αιτία του σχίσματος:
 - Οι αμοιβαίες διεκδικήσεις Πάπα – Πατριάρχη για την
  ηγεσία της Χριστιανοσύνης.

 Πώς εκδηλώθηκε το Σχίσμα;
 - Ως δογματικές αντιθέσεις ανάμεσα στην ανατολική
  και στη δυτική Εκκλησία.

 Συνέπειες του Σχίσματος:
 1) διχάστηκε βαθιά ο χριστιανικός κόσμος,
 2) αποκλείστηκε κάθε δυνατότητα κατανόησης και
 αλληλεγγύης    ανάμεσα στα δύο μέρη
 3) υπήρξε μοιραίο για την πολιτική ζωή της
 αυτοκρατορίας.
Οι πρωταγωνιστές του Σχίσματος
    Ο πατριάρχης Μιχαήλ Κηρουλάριος              Ο Πάπας Ουρβανός Β’
(μικρογραφία από χειρόγραφο, Μαδρίτη, Εθνική Βιβλιοθήκη).  Σκηνές από την επίσκεψη του Ουρβανού
    Ο Μιχαήλ Κηρουλάριος εικονίζεται αριστερά,        Β' στη Γαλλία. Μικρογραφία.
  καθισμένος σε θρόνο με δύο μορφές, που συμβολίζουν       Χειρόγραφο του 12ου αι..
  τον κλήρο, και δεξιά σε οίκημα, πιθανώς το πατριαρχείο.    (Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη)
3.Το οριστικό Σχίσμα των Εκκλησιών ανοίγει χάσμα
    στους κόλπους της χριστιανοσύνης

   Το σχίσμα είναι το πιο σημαντικό γεγονός στις εξωτερικές
θρησκευτικές σχέσεις του Βυζαντίου. Από την εποχή των
σταυροφοριών έχει επηρεάσει και ακόμα επηρεάζει βαθιά τις
σχέσεις μεταξύ Ανατολής και Δύσεως: έχει συμβάλει και ακόμα
συμβάλλει στη διαμόρφωση των ουσιαστικών ιδεών της
«Ανατολής» και της «Δύσεως» -των εννοιών του «ανατολικού»
Χριστιανού και του Χριστιανού της Δύσεως, του
«Ρωμαιοκαθολικού» από τη μια πλευρά και του «Ορθοδόξου» ή
«Σχισματικού» από την άλλη. Το αμοιβαίο μίσος, που
αναπτύχθηκε απ' αυτή τη διαμάχη, δημιούργησε κατά το δέκατο
έκτο και δέκατο έβδομο αιώνα τις τοιχογραφίες της Μολδαβίας,
όπου οι Λατίνοι εικονίζονται μεταξύ των καταδικασμένων, ενώ
για τον μέσο Καθολικό η υποδούλωση των Ελλήνων στον
οθωμανικό ζυγό θεωρήθηκε ως θεία τιμωρία, που απόλυτα τους
άξιζε.

  Ν. Βaynes & Η. Μοss, Βυζάντιο. Εισαγωγή στο Βυζαντινό πολιτισμό,
                             σ. 189-190
12ος αιώνας: από την παρακμή στην πτώση
Νέοι εξωτερικοί εχθροί:
Νορμανδοί στη Δύση και Σελτζούκοι στην
 Ανατολή:
διπλή επίθεση από ανατολή
 και δύση κατά της
 αυτοκρατορίας το 12ο αι.
              Τουρκομάνος ιππέας
              (μικρογραφία από τουρκικό χειρόγραφο,
              Κωνσταντινούπολη, Βιβλιοθήκη Τοπ Καπί)
Η Δυναστεία των
Κομνηνών (1081-1185)
Ενέργειες των Κομνηνών
 1) Αναδιοργάνωσαν τον στρατό → αποκατέστησαν
  αμυντική ικανότητα του κράτους
 2) Με συχνούς και σκληρούς πολέμους
  αντιμετώπισαν εχθρικές επιθέσεις, που εκδηλώνονταν
  σε όλη την έκταση των συνόρων.
 3) Απέκρουσαν τις αλλεπάλληλες επιδρομές των
  Νορμανδών, οι οποίοι λυμαίνονταν την ηπειρωτική
  Ελλάδα.
 4) Προσπάθησαν να ανακτήσουν τη Μικρά Ασία από
  τους Σελτζούκους και προσωρινά το κατόρθωσαν.

  Με την πανωλεθρία όμως του βυζαντινού στρατού στο
  Μυριοκέφαλο (1176) χάθηκε οριστικά για το Βυζάντιο
    η Μ. Ασία, όπου οιΣελτζούκοι στερέωσαν
          την κυριαρχία τους.
Οι Σταυροφορίες
 Αιτία των Σταυροφοριών:
 - Η δυτική Ευρώπη εκδήλωσε τάσεις επέκτασης στην πλούσια
 Ανατολή.

 Πώς θα γινόταν αυτό πραγματικότητα;
 - Μια καινούρια ιδεολογία διαμορφώθηκε και κατέκτησε όλα
 σχεδόν τα κοινωνικά στρώματα της Δύσης: η ιδέα της
 Σταυροφορίας, του ιερού δηλαδή πολέμου των ενωμένων, υπό
 την αιγίδα του Πάπα, χριστιανικών δυνάμεων εναντίον του
 Ισλάμ, με σκοπό την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων.

 Η θέση του Βυζαντίου:
 - Το πραγματικό νόημα της ιδεολογίας αυτής που ήταν η
 κατάκτηση της Ανατολής, έκανε αναπόφευκτη τη σύγκρουση με
 το Βυζάντιο, την κύρια πολιτική δύναμη του ανατολικού
 κόσμου.
Πώς χειρίστηκε ο Αλέξιος Α’
Κομνηνός την Α’ σταυροφορία
 Ο Αλέξιος κατόρθωσε
 να επωφεληθεί από τις
 στρατιωτικές επιτυχίες
 των Σταυροφόρων και
 με συμφωνίες που
 έκανε μαζί τους
 ανέκτησε ένα μέρος
 από τα χαμένα εδάφη
 της Μ. Ασίας.
           Ο Αλέξιος Α' Κομνηνός ευλογείται από τον Χριστό
         (μικρογραφία από χειρόγραφο, Ρώμη, Βατικανή Βιβλιοθήκη).
Λίγα λόγια για τον ιδρυτή της
δυναστείας των Κομηνών, Αλέξιο
    Ο Αλέξιος Α' Κομνηνός (1081-1118) ανέλαβε την εξουσία με
 την υποστήριξη της στρατιωτικής αριστοκρατίας σε_ηλικία 24 ετών
 και θεμελίωσε μια δυναστεία που κυβέρνησε την Αυτοκρατορία για_
 περισσότερα από 100 χρόνια. Κληρονόμησε πολλά δυσεπίλυτα
 προβλήματα, αλλά αποδείχτηκε αντάξιος των περιστάσεων. Χάρη
 στα στρατιωτικά προσόντα του, τα πολιτικά χαρίσματα, και τις
 διπλωματικές τον ικανότητες, έσωσε την Αυτοκρατορία από τους
 κινδύνους που την απειλούσαν και την οδήγησε σε μια νέα περίοδο
 ακμής. Στο εσωτερικό αντιμετώπισε με επιτυχία τη διάβρωση του
 κρατικού μηχανισμού και αποκατέστησε τη συνοχή τον κράτους. Με
 την εξωτερική τον πολιτική κατόρθωσε να προστατεύσει τις δυτικές
 περιοχές της Αυτοκρατορίας από τους Νορμανδούς και να
 περισώσει τις μικρασιατικές από τους Σελτζούκους, χειριζόμενος με
 επιδεξιότητα το δύσκολο πρόβλημα της Α' Σταυροφοοίας. Όταν
 πέθανε, έπειτα από βασιλεία περίπου 40 ετών, άφησε στο γιο τον
 Ιωάννη Β' μια αυτοκρατορία ασύγκριτα ισχυρότερη και καλύτερα
 οργανωμένη από ό,τι ήταν κατά τον προηγούμενο αιώνα.
4.Οι στρατιώτες της Α ' Σταυροφορίας και οι
Βυζαντινοί: δύο κόσμοι αντίθετοι συναντιούνται σε κλίμα
αμοιβαίας δυσπιστίας

    Για ένα Γάλλο χωρικό ή για τον κάτοικο μιας μικρής
 μεσαιωνικής πόλης της Γερμανίας, η πρώτη επαφή με την
 πλουσιότερη και πιο πολυτελή πόλη του κόσμου - με τους
 ντυμένους με πολύ ακριβά ρούχα ευγενείς της, που συνοδεύονταν
 από δούλους και ευνούχους, και με τις σπουδαίες κυρίες που
 μεταφέρονταν σε χρυσοποίκιλτα φορεία και τα πρόσωπα τους
 άστραφταν σαν να ήταν από σμάλτο - πρέπει να τους κατέπληξε
 και να τους εντυπωσίασε βαθιά. Οι θρησκευτικές λειτουργίες που
 παρακολούθησαν πρέπει να τους φάνηκαν ασυνήθιστες,
 ακατανόητες και επιπλέον βαθιά αιρετικές. Αλλά και οι
 Βυζαντινοί δεν ήταν ευνοϊκά διακείμενοι απέναντι στους
 σταυροφόρους. Τα ξένα στρατεύματα δεν είναι ποτέ
 καλοδεχούμενα. Κι αυτοί οι δίχως τρόπους βάρβαροι ήταν
 σίγουρα οι χειρότεροι. Είχαν ρημάξει τα εδάφη τους, βιάσει τις
 γυναίκες τους, λεηλατήσει τις πόλεις και τα χωριά τους.

        J.J. Norwich, Σύντομη Ιστορία του Βυζαντίου, σ. 403
Οι επιτυχίες όμως των Κομνηνών ήταν
  πρόσκαιρες.

Γιατί;
 ήταν βαθιά η κοινωνική κρίση που είχε
  εκδηλωθεί κατά τον 11° αιώνα, με αποτέλεσμα
  οι πληθυσμοί να είναι όλο και περισσότερο
  απρόθυμοι να αντισταθούν στους εχθρούς που
  απειλούσαν το βυζαντινό κράτος.
5.Το κράτος του Βυζαντίου: συμπτώματα
παρακμής

    Κράτος ξένων ή ντόπιων μισθοφόρων στην
 υπηρεσία εκείνου που πρόσφερε περισσότερα, στο
 έλεος των ξένων εμπορικών αποικιών. Κράτος
 αιχμάλωτο μιας κάστας νεόπλουτων, που μοιράζονται
 μεταξύ τους ευεργετήματα και προνόμια, παρά τη
 δυστυχία που βασιλεύει παράλληλα με την ανασφάλεια
 στις επαρχίες. Λεία τέλος των εσωτερικών αγώνων που
 συγκλονίζουν το παλάτι χωρίς να συγκλονίζουν
 καθόλου τις συνειδήσεις των κυβερνητών και των
 διανοουμένων, το βυζαντινό κράτος στην αυγή του
 δέκατου τρίτου αιώνα βάδιζε αδυσώπητα προς το χαμό
 και το διαμελισμό του, ανεξάρτητα από όποια ενέργεια
 έκανε εναντίον του ο εξωτερικός εχθρός.

    Ε. Γλύκατζη-Αρβελέρ, Η πολιτική ιδεολογία της Βυζαντινής
                     Αυτοκρατορίας, σ. 108-9
Συνέπειες της απροθυμίας των Βυζαντινών να
υπερασπιστούν το Βυζάντιο
1)  οι Βούλγαροι ανασυγκρότησαν το κράτος τους, που
   είχε καταλύσει ο Βασίλειος Β',


2)  οι Νορμανδοί άλωσαν τη Θεσσαλονίκη και
   απείλησαν την ίδια την Κωνσταντινούπολη,

3)  οι Σταυροφόροι της Γ' σταυροφορίας κατέλαβαν
   την Κύπρο

4)  οι Σελτζούκοι επέκτειναν την κυριαρχία τους στη
   Μ. Ασία
Η ιταλική οικονομική διείσδυση:
Βενετία
  Στην πόλη των δόγηδων ήδη από τον 11°
  αιώνα είχαν παραχωρηθεί εμπορικά και
  φορολογικά προνόμια στα λιμάνια της
  βυζαντινής επικράτειας, ως αντάλλαγμα για
  τη ναυτική βοήθεια που πρόσφερε στο
  Βυζάντιο για την αντιμετώπιση των
  Νορμανδών. Οι Βενετοί με τον τρόπο αυτό
  αναπτύχθηκαν εμπορικά και ναυτικά σε
  βάρος του Βυζαντίου.


Γένοβα, Πίζα
   Το Βυζάντιο για να αντισταθμίσει τα
  προνόμια των Βενετών παραχώρησε τα ίδια
  προνόμια και σε άλλες ιταλικές πόλεις
                        Βενετοί έμποροι συναλλάσσονται στον
                        Γαλατά
                        (μικρογραφία από χειρόγραφο, Παρίσι,
                        Εθνική Βιβλιοθήκη).
Συνέπειες της παραχώρησης προνομίων στις
ιταλικές πόλεις
 Σταδιακά η οικονομική ζωή του Βυζαντίου
 τέθηκε υπό τον έλεγχο των Ιταλών εμπόρων,
 οι οποίοι όχι μόνο κυριάρχησαν στην αγορά,
 αλλά επενέβαιναν συχνά και στην εσωτερική
 πολιτική της Αυτοκρατορίας.
 Αποκορύφωμα της οικονομικής και
 σταρτιωτικής εξασθένησης υπήρξε η άλωση
 της Κωνσταντινούπολης από τους
 σταυροφόρους της Δ' σταυροφορίας το 1204.
6.Τα αντιλατινικά αισθήματα των
Βυζαντινών

    Ο σημαντικότερος, ίσως, παράγοντας για την τύχη της
 Αυτοκρατορίας είναι η οικονομική διείσδυση των ιταλικών
 πόλεων, που παίρνουν οριστικά πλέον στα χέρια τους το
 εξωτερικό εμπόριο και τον έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου... Η
 δυσαρέσκεια των μαζών εκτείνεται από την ολοένα και βαθύτερη
 διείσδυση των Λατίνων και επεκτείνεται στους πληθυσμούς των
 αστικών κέντρων, που αισθάνονται άμεσα τον οικονομικό
 συναγωνισμό των ξένων εμπόρων, και σε μια μερίδα της
 αριστοκρατίας που ανέχεται όλο και πιο δύσκολα την επικράτηση
 των Λατίνων στο στρατό και στην πολιτική ζωή. Το μίσος
 εναντίον των Λατίνων, που θεωρούνται σαν οι κύριοι αίτιοι της
 κακοδαιμονίας της Αυτοκρατορίας, γίνεται κοινή ψυχολογία όλων
 των δυσαρεστημένων κοινωνικών στρωμάτων.

Ν. Σβορώνος, Ανάλεκτα νεοελληνικής Ιστορίας και Ιστοριογραφίας, σ.
                             127-128
1 de 25

Recomendados

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 por
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Georgia Sofi
822 vistas7 diapositivas
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 por
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Georgia Sofi
2.6K vistas7 diapositivas
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 por
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Georgia Sofi
1.2K vistas7 diapositivas
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώ... por
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώ...ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώ...
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώ...Κατερίνα Προκοπίου
7.4K vistas21 diapositivas
Ιστορία του Μεσαιωνικού & Νεότερου κόσμου Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφά... por
Ιστορία του Μεσαιωνικού & Νεότερου κόσμου Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφά...Ιστορία του Μεσαιωνικού & Νεότερου κόσμου Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφά...
Ιστορία του Μεσαιωνικού & Νεότερου κόσμου Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφά...Thanos Stavropoulos
11.7K vistas13 diapositivas
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 por
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Georgia Sofi
2.5K vistas17 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατα τον 11ο αι. por
Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατα τον 11ο αι.Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατα τον 11ο αι.
Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατα τον 11ο αι.irinikel
13.5K vistas13 diapositivas
Ιστορία της Ρωμανίας (1081 - 1204 μ.Χ.) por
Ιστορία της Ρωμανίας (1081 - 1204 μ.Χ.)Ιστορία της Ρωμανίας (1081 - 1204 μ.Χ.)
Ιστορία της Ρωμανίας (1081 - 1204 μ.Χ.)Peter Tzagarakis
1.4K vistas126 diapositivas
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 por
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Georgia Sofi
372 vistas8 diapositivas
1. Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους por
1. Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους1. Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους
1. Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τουςKvarnalis75
56.6K vistas27 diapositivas
Byzantine empire summary (2020) por
Byzantine empire summary (2020)Byzantine empire summary (2020)
Byzantine empire summary (2020)Peter Tzagarakis
105 vistas157 diapositivas
Σελτζουκοι Τούρκοι-Νορμανδοί por
Σελτζουκοι Τούρκοι-Νορμανδοί Σελτζουκοι Τούρκοι-Νορμανδοί
Σελτζουκοι Τούρκοι-Νορμανδοί Υπουργείο Παιδείας
5.6K vistas26 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατα τον 11ο αι. por irinikel
Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατα τον 11ο αι.Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατα τον 11ο αι.
Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατα τον 11ο αι.
irinikel13.5K vistas
Ιστορία της Ρωμανίας (1081 - 1204 μ.Χ.) por Peter Tzagarakis
Ιστορία της Ρωμανίας (1081 - 1204 μ.Χ.)Ιστορία της Ρωμανίας (1081 - 1204 μ.Χ.)
Ιστορία της Ρωμανίας (1081 - 1204 μ.Χ.)
Peter Tzagarakis1.4K vistas
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 por Georgia Sofi
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Georgia Sofi372 vistas
1. Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους por Kvarnalis75
1. Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους1. Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους
1. Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους
Kvarnalis7556.6K vistas
Οθωμανοί por 4gymsch
ΟθωμανοίΟθωμανοί
Οθωμανοί
4gymsch460 vistas
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 por Georgia Sofi
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Georgia Sofi619 vistas
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 por Georgia Sofi
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Georgia Sofi3.3K vistas
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 por Μaria Demirakou
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Μaria Demirakou14.6K vistas
Tο βυζάντιο μέσα από χάρτες por Angeliki Chroni
Tο βυζάντιο μέσα από χάρτεςTο βυζάντιο μέσα από χάρτες
Tο βυζάντιο μέσα από χάρτες
Angeliki Chroni13.6K vistas
ο ηράκλειος-και-η-δυναστεία-τ%Ce por arischatzis
ο ηράκλειος-και-η-δυναστεία-τ%Ceο ηράκλειος-και-η-δυναστεία-τ%Ce
ο ηράκλειος-και-η-δυναστεία-τ%Ce
arischatzis2.9K vistas
Αρχαιότητα Μεσαίωνας διάδοχοι Iουστινιανού por Flora Vivalamusica
Αρχαιότητα Μεσαίωνας διάδοχοι IουστινιανούΑρχαιότητα Μεσαίωνας διάδοχοι Iουστινιανού
Αρχαιότητα Μεσαίωνας διάδοχοι Iουστινιανού
Flora Vivalamusica2.3K vistas
Η ιστορία των Σταυροφοριών - Α' Σταυροφορία por Peter Tzagarakis
Η ιστορία των Σταυροφοριών - Α' ΣταυροφορίαΗ ιστορία των Σταυροφοριών - Α' Σταυροφορία
Η ιστορία των Σταυροφοριών - Α' Σταυροφορία
Peter Tzagarakis3.4K vistas
Πολιορκίες της Πόλης, Σωτήρης Νιζάμης por Iliana Kouvatsou
Πολιορκίες της Πόλης, Σωτήρης ΝιζάμηςΠολιορκίες της Πόλης, Σωτήρης Νιζάμης
Πολιορκίες της Πόλης, Σωτήρης Νιζάμης
Iliana Kouvatsou125 vistas
Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185) por Nasia Fatsi
Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185)Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185)
Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών (1081-1185)
Nasia Fatsi450 vistas
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟ - ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ por Georgia Sofi
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟ - ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟ - ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟ - ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Georgia Sofi8.6K vistas
ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝ por Georgia Sofi
ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝ
ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝ
Georgia Sofi887 vistas

Destacado

Η διανομή των εθνικών κτημάτων por
Η διανομή των εθνικών κτημάτωνΗ διανομή των εθνικών κτημάτων
Η διανομή των εθνικών κτημάτωνΣΟΦΙΑ ΦΕΛΛΑΧΙΔΟΥ
1.1K vistas18 diapositivas
το κρητικο και το μακεδονικο ζητημα por
το κρητικο και το μακεδονικο ζητηματο κρητικο και το μακεδονικο ζητημα
το κρητικο και το μακεδονικο ζητημαelissabet
2.2K vistas35 diapositivas
θουκυδίδης κεφ 79-80 por
θουκυδίδης κεφ 79-80θουκυδίδης κεφ 79-80
θουκυδίδης κεφ 79-80Vasilis Vasileiou
2.3K vistas2 diapositivas
Eργασίες Θουκυδίδου Ἱστορίαι (Κερκυραϊκά) por
Eργασίες Θουκυδίδου Ἱστορίαι (Κερκυραϊκά)Eργασίες Θουκυδίδου Ἱστορίαι (Κερκυραϊκά)
Eργασίες Θουκυδίδου Ἱστορίαι (Κερκυραϊκά)ΣΟΦΙΑ ΦΕΛΛΑΧΙΔΟΥ
6.7K vistas8 diapositivas
Θουκυδίδη Κερκυραϊκά Γ .71-74 por
Θουκυδίδη Κερκυραϊκά Γ .71-74Θουκυδίδη Κερκυραϊκά Γ .71-74
Θουκυδίδη Κερκυραϊκά Γ .71-74ΣΟΦΙΑ ΦΕΛΛΑΧΙΔΟΥ
24K vistas12 diapositivas
Θουκυδίδη Κερκυραϊκά Γ. 75 78 por
Θουκυδίδη Κερκυραϊκά Γ. 75 78Θουκυδίδη Κερκυραϊκά Γ. 75 78
Θουκυδίδη Κερκυραϊκά Γ. 75 78ΣΟΦΙΑ ΦΕΛΛΑΧΙΔΟΥ
15.9K vistas9 diapositivas

Destacado(11)

το κρητικο και το μακεδονικο ζητημα por elissabet
το κρητικο και το μακεδονικο ζητηματο κρητικο και το μακεδονικο ζητημα
το κρητικο και το μακεδονικο ζητημα
elissabet2.2K vistas
Eργασίες στην Έκθεση Α΄ Λυκείου σε θέματα που αφορούν τη Νεότητα por ΣΟΦΙΑ ΦΕΛΛΑΧΙΔΟΥ
Eργασίες στην Έκθεση Α΄ Λυκείου σε θέματα που αφορούν τη ΝεότηταEργασίες στην Έκθεση Α΄ Λυκείου σε θέματα που αφορούν τη Νεότητα
Eργασίες στην Έκθεση Α΄ Λυκείου σε θέματα που αφορούν τη Νεότητα
H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των εκκλησιών por irinikel
H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των εκκλησιώνH ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των εκκλησιών
H ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των εκκλησιών
irinikel18.9K vistas
Έκεθση Α΄ Λυκείου, Θέματα για συζήτηση που αφορούν τη νεότητα por ΣΟΦΙΑ ΦΕΛΛΑΧΙΔΟΥ
Έκεθση Α΄ Λυκείου, Θέματα για συζήτηση που αφορούν τη νεότηταΈκεθση Α΄ Λυκείου, Θέματα για συζήτηση που αφορούν τη νεότητα
Έκεθση Α΄ Λυκείου, Θέματα για συζήτηση που αφορούν τη νεότητα

Similar a ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΤΩΣΗ

Βυζάντιο: μια διαδρομή στην ιστορία του por
Βυζάντιο: μια διαδρομή στην ιστορία τουΒυζάντιο: μια διαδρομή στην ιστορία του
Βυζάντιο: μια διαδρομή στην ιστορία τουAngeliki Chroni
2.3K vistas20 diapositivas
οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίου por
οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίουοι πρώτοι αιώνες του βυζαντίου
οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίουelissabet
4.1K vistas37 diapositivas
η εποχή της μεγάλης ακμής του βυζαντίου por
η εποχή της μεγάλης ακμής του βυζαντίουη εποχή της μεγάλης ακμής του βυζαντίου
η εποχή της μεγάλης ακμής του βυζαντίουelissabet
3.2K vistas21 diapositivas
Η εποχή της ακμής por
Η εποχή της ακμήςΗ εποχή της ακμής
Η εποχή της ακμήςAkis Ampelas
587 vistas29 diapositivas
η κρίσιμη εποχή της εικονομαχίας por
η κρίσιμη εποχή της εικονομαχίαςη κρίσιμη εποχή της εικονομαχίας
η κρίσιμη εποχή της εικονομαχίαςelissabet
1.7K vistas23 diapositivas
2. Η άλωση της Πόλης por
2. Η άλωση της Πόλης2. Η άλωση της Πόλης
2. Η άλωση της ΠόληςKvarnalis75
81.6K vistas81 diapositivas

Similar a ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΤΩΣΗ(20)

Βυζάντιο: μια διαδρομή στην ιστορία του por Angeliki Chroni
Βυζάντιο: μια διαδρομή στην ιστορία τουΒυζάντιο: μια διαδρομή στην ιστορία του
Βυζάντιο: μια διαδρομή στην ιστορία του
Angeliki Chroni2.3K vistas
οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίου por elissabet
οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίουοι πρώτοι αιώνες του βυζαντίου
οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίου
elissabet4.1K vistas
η εποχή της μεγάλης ακμής του βυζαντίου por elissabet
η εποχή της μεγάλης ακμής του βυζαντίουη εποχή της μεγάλης ακμής του βυζαντίου
η εποχή της μεγάλης ακμής του βυζαντίου
elissabet3.2K vistas
Η εποχή της ακμής por Akis Ampelas
Η εποχή της ακμήςΗ εποχή της ακμής
Η εποχή της ακμής
Akis Ampelas587 vistas
η κρίσιμη εποχή της εικονομαχίας por elissabet
η κρίσιμη εποχή της εικονομαχίαςη κρίσιμη εποχή της εικονομαχίας
η κρίσιμη εποχή της εικονομαχίας
elissabet1.7K vistas
2. Η άλωση της Πόλης por Kvarnalis75
2. Η άλωση της Πόλης2. Η άλωση της Πόλης
2. Η άλωση της Πόλης
Kvarnalis7581.6K vistas
Σταυροφορίες por Georgia Sofi
ΣταυροφορίεςΣταυροφορίες
Σταυροφορίες
Georgia Sofi451 vistas
2.βασιλεια του ηρακλειου por Theodora Papamanou
2.βασιλεια του ηρακλειου2.βασιλεια του ηρακλειου
2.βασιλεια του ηρακλειου
Theodora Papamanou397 vistas
2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη por Kvarnalis75
2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη
2. H περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη
Kvarnalis7554K vistas
Ιστορία του Μεσαιωνικού & Νεότερου κόσμου - Τράπεζα Θεμάτων, 3o κεφάλαιο por Thanos Stavropoulos
Ιστορία του Μεσαιωνικού & Νεότερου κόσμου - Τράπεζα Θεμάτων, 3o κεφάλαιοΙστορία του Μεσαιωνικού & Νεότερου κόσμου - Τράπεζα Θεμάτων, 3o κεφάλαιο
Ιστορία του Μεσαιωνικού & Νεότερου κόσμου - Τράπεζα Θεμάτων, 3o κεφάλαιο
Thanos Stavropoulos5.7K vistas
Ιστορία Ε΄ 6.29. ΄΄ Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκ... por Χρήστος Χαρμπής
Ιστορία Ε΄ 6.29. ΄΄ Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκ...Ιστορία Ε΄ 6.29. ΄΄ Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκ...
Ιστορία Ε΄ 6.29. ΄΄ Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκ...
Βυζάντιο και Διπλωματία por Angeliki Chroni
Βυζάντιο και ΔιπλωματίαΒυζάντιο και Διπλωματία
Βυζάντιο και Διπλωματία
Angeliki Chroni1.9K vistas
ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ.docx por ΤΟΝΙ
ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ.docxΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ.docx
ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ.docx
ΤΟΝΙ 8 vistas
2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας por Kvarnalis75
2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας
2. Oι Kομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας
Kvarnalis7540.8K vistas
1. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-1081) por Kvarnalis75
1. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-1081)1. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-1081)
1. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-1081)
Kvarnalis7537K vistas
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣ por arischatzis
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
arischatzis715 vistas
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣ por arischatzis
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
arischatzis267 vistas

Más de elissabet

από το αυτοκρατορικό καθεστώς (30π por
από το αυτοκρατορικό καθεστώς (30παπό το αυτοκρατορικό καθεστώς (30π
από το αυτοκρατορικό καθεστώς (30πelissabet
1.1K vistas32 diapositivas
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ... por
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ...ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ...
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ...elissabet
616 vistas8 diapositivas
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ por
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣelissabet
331 vistas13 diapositivas
ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ por
ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥelissabet
14.9K vistas11 diapositivas
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ por
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΟ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑelissabet
530 vistas20 diapositivas
Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΥΡΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ por
Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΥΡΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΥΡΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΥΡΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑelissabet
536 vistas11 diapositivas

Más de elissabet(20)

από το αυτοκρατορικό καθεστώς (30π por elissabet
από το αυτοκρατορικό καθεστώς (30παπό το αυτοκρατορικό καθεστώς (30π
από το αυτοκρατορικό καθεστώς (30π
elissabet1.1K vistas
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ... por elissabet
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ...ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ...
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ...
elissabet616 vistas
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ por elissabet
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
elissabet331 vistas
ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ por elissabet
ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ
elissabet14.9K vistas
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ por elissabet
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΟ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
elissabet530 vistas
Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΥΡΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ por elissabet
Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΥΡΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΥΡΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΥΡΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
elissabet536 vistas
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ por elissabet
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
elissabet268 vistas
ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ por elissabet
ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
elissabet6.7K vistas
Η ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ por elissabet
Η ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗΗ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
Η ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
elissabet5.2K vistas
ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗ por elissabet
ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗ
elissabet266 vistas
Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ por elissabet
Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΗ ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
elissabet901 vistas
ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗ por elissabet
ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗ
elissabet845 vistas
Ο Β΄ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ por elissabet
Ο Β΄ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥΟ Β΄ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Ο Β΄ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
elissabet7.8K vistas
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ-ΚΡΑΤΟΥΣ por elissabet
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ-ΚΡΑΤΟΥΣΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ-ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ-ΚΡΑΤΟΥΣ
elissabet858 vistas
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ por elissabet
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
elissabet1.2K vistas
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ por elissabet
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
elissabet4.5K vistas
ενοτητα 4 por elissabet
ενοτητα 4ενοτητα 4
ενοτητα 4
elissabet297 vistas
Ενότητα 3, παρουσίαση κειμένου por elissabet
Ενότητα 3, παρουσίαση κειμένουΕνότητα 3, παρουσίαση κειμένου
Ενότητα 3, παρουσίαση κειμένου
elissabet206 vistas
Η περσική απειλή por elissabet
Η περσική απειλήΗ περσική απειλή
Η περσική απειλή
elissabet481 vistas
Η ΠΕΡΣΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ por elissabet
 Η ΠΕΡΣΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ Η ΠΕΡΣΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ
Η ΠΕΡΣΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ
elissabet1.1K vistas

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΤΩΣΗ

 • 1. Από το μεγαλείο στην πτώση Η Δυναστεία των Κομνηνών
 • 2. 1. Το Βυζάντιο περιορίζεται θανάσιμα Στη Δύση, οι Νορμανδοί κατέλαβαν το 1071 τον τελευταίο προμαχώνα της βυζαντινής Ιταλίας, το Μπάρι. Τον ίδιο καιρό ο βυζαντινός αυτοκράτορας Ρωμανός Δ' ο Διογένης αιχμαλωτίστηκε από τους σελτζουκίδες Τούρκους στο Μαντζικέρτ (Βαν) όπου είχε χαθεί «το άνθος της νεότητος της Ρωμανίας». Λίγα χρόνια αργότερα, η Ελλάδα και οι αλβανικές ακτές κατακλύζονταν από τους Νορμανδούς, ενώ στη Μικρά Ασία εγκαθίστανται οι Τούρκοι που δέκα μόλις χρόνια μετά τη μάχη του Μαντζικέρτ, είχαν δημιουργήσει στο ίδιο το έδαφος της βυζαντινής Μ. Ασίας το κράτος τους, το σουλτανάτο του Ικονίου, εισέβαλαν σ' ολόκληρη τη χώρα και στρατοπέδευαν απέναντι στην Κωνσταντινούπολη... Πριν τελειώσει ακόμα ο αιώνας του μεγαλείου του, το Βυζάντιο έβλεπε τα σύνορα του να περιορίζονται ως το σημείο να φθάνουν, όπως έγραψε με κάποια υπερβολή ο Ιωάννης ο Αντιοχεύς «έως τα τείχη της πρωτεύουσας του». Ε. Γλύκατζη-Αρβελέρ, Η πολιτική ιδεολογία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, σ. 66
 • 5. 11ος αιώνας: από το μεγαλείο στην παρακμή Α. Η εσωτερική κρίση υπονομεύει τη στρατιωτική ισχύ του κράτους:  1025: πεθαίνει ο Βασίλειος Β' Βουλγαροκτόνος. → Στο θρόνο ανέρχονται ασήμαντοι αυτοκράτορες.  Αυτοί οι αυτοκράτορες υποστηρίζονταν από την πολιτική αριστοκρατία της πρωτεύουσας.  Επιδίωκαν: να περιορίσουν την ισχύ της στρατιωτικής αριστοκρατίας των επαρχιών. πολιτική αριστοκρατία στρατιωτική αριστοκρατία της πρωτεύουσας vs των επαρχιών
 • 6. Οι αυτοκράτορες αυτοί ακολούθησαν αντιστρατιωτική πολιτική: 1. βαθμιαία εγκαταλείπεται ο εθνικός στρατός 2. αυξάνονται τα μισθοφορικά στρατεύματα, αντικαθίστανται οι ντόπιοι στρατιώτες με ξένους μισθοφόρους. 3. στα θέματα, τα οποία εξασφάλιζαν τη στρατιωτική ισχύ του Βυζαντίου, τοποθετήθηκαν πολιτικοί αξιωματούχοι, έμπιστοι του αυτοκράτορα, με αυξημένες αρμοδιότητες, για να υπάρχει άμεσος έλεγχος του στρατού. 4. καθιερώθηκε ο θεσμός του εξαργυρισμού, η δυνατότητα δηλαδή εξαγοράς της στρατιωτικής θητείας με την καταβολή ορισμένου χρηματικού ποσού. Αποτέλεσμα της αντιστρατιωτικής πολιτική 1. αποσύνθεση του συστήματος των θεμάτων 2. αποδυνάμωση έως οριστική εξασθένησε επικίνδυνα η άμυνα της χώρας διάλυση των θεματικών στρατών
 • 7. 2. Μισθοφόροι αντικαθιστούν τον εθνικό στρατό Η διαρκής μείωση των αυτοχθόνων στρατιωτικών μονάδων είχε ως αποτέλεσμα να προβληθεί η σπουδαιότητα του μισθοφορικού στρατού. Έτσι επαναφέρεται το σύστημα της εποχής πριν από τον Ηράκλειο και, όπως τότε οι Γότθοι, έτσι τώρα οι Νορμανδοί αποτελούν το σπουδαιότερο τμήμα του βυζαντινού στρατού. Κάτω από τη σημαία του Γεωργίου Μανιακή πολέμησαν στη Σικελία οι Βαράγγοι και οι Ρώσοι, όπως και ο σκανδιναβός ήρωας πολεμιστής, ο επικός Ηarold. Την αυτοκρατορική φρουρά αποτελούν τώρα οι Βαράγγοι. G Ostrogorsky, H Ιστορία του Βυζαντινού κράτους, Β', σ. 219
 • 8. Β.Κοινωνική πολιτική των αυτοκρατόρων 1. εγκαταλείφθηκε η ευνοϊκή υπέρ των οικονομικά αδυνάτων νομοθεσία των Μακεδόνων 2. ενισχύθηκαν οι δυνατοί 3. το αλληλέγγυο καταργήθηκε, 4. ενώ δημιουργήθηκε ο θεσμός της πρόνοιας, με τον οποίο το κράτος παραχωρούσε σε ανώτερους λειτουργούς του, πολιτικούς και στρατιωτικούς, κρατικά εισοδήματα επαρχιών ως ανταμοιβή για τις υπηρεσίες που πρόσφεραν σ' αυτές τις επαρχίες. Αποτελέσματα της κοινωνικής πολιτικής 1) η μικρή αγροτική ιδιοκτησία άρχισε σιγά-σιγά να εξαφανίζεται 2) η αγροτική παραγωγή παρουσίασε πτώση 3) μειώθηκαν δραστικά τα δημόσια έσοδα.
 • 9. Συμπέρασμα: Με την πολιτική που ακολούθησαν οι διάδοχοι των Μακεδόνων αυτοκρα- τόρων εξασθένησε οικονομικά και στρατιωτικά το κράτος και δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει αργότερα κρίσιμες καταστάσεις, που υπήρξαν μοιραίες για το μέλλον της αυτο- κρατορίας
 • 10. Το Σχίσμα των δύο εκκλησιών, Ανατολικής και Δυτικής, 1054  Αιτία του σχίσματος: - Οι αμοιβαίες διεκδικήσεις Πάπα – Πατριάρχη για την ηγεσία της Χριστιανοσύνης.  Πώς εκδηλώθηκε το Σχίσμα; - Ως δογματικές αντιθέσεις ανάμεσα στην ανατολική και στη δυτική Εκκλησία.  Συνέπειες του Σχίσματος: 1) διχάστηκε βαθιά ο χριστιανικός κόσμος, 2) αποκλείστηκε κάθε δυνατότητα κατανόησης και αλληλεγγύης ανάμεσα στα δύο μέρη 3) υπήρξε μοιραίο για την πολιτική ζωή της αυτοκρατορίας.
 • 11. Οι πρωταγωνιστές του Σχίσματος Ο πατριάρχης Μιχαήλ Κηρουλάριος Ο Πάπας Ουρβανός Β’ (μικρογραφία από χειρόγραφο, Μαδρίτη, Εθνική Βιβλιοθήκη). Σκηνές από την επίσκεψη του Ουρβανού Ο Μιχαήλ Κηρουλάριος εικονίζεται αριστερά, Β' στη Γαλλία. Μικρογραφία. καθισμένος σε θρόνο με δύο μορφές, που συμβολίζουν Χειρόγραφο του 12ου αι.. τον κλήρο, και δεξιά σε οίκημα, πιθανώς το πατριαρχείο. (Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη)
 • 12. 3.Το οριστικό Σχίσμα των Εκκλησιών ανοίγει χάσμα στους κόλπους της χριστιανοσύνης Το σχίσμα είναι το πιο σημαντικό γεγονός στις εξωτερικές θρησκευτικές σχέσεις του Βυζαντίου. Από την εποχή των σταυροφοριών έχει επηρεάσει και ακόμα επηρεάζει βαθιά τις σχέσεις μεταξύ Ανατολής και Δύσεως: έχει συμβάλει και ακόμα συμβάλλει στη διαμόρφωση των ουσιαστικών ιδεών της «Ανατολής» και της «Δύσεως» -των εννοιών του «ανατολικού» Χριστιανού και του Χριστιανού της Δύσεως, του «Ρωμαιοκαθολικού» από τη μια πλευρά και του «Ορθοδόξου» ή «Σχισματικού» από την άλλη. Το αμοιβαίο μίσος, που αναπτύχθηκε απ' αυτή τη διαμάχη, δημιούργησε κατά το δέκατο έκτο και δέκατο έβδομο αιώνα τις τοιχογραφίες της Μολδαβίας, όπου οι Λατίνοι εικονίζονται μεταξύ των καταδικασμένων, ενώ για τον μέσο Καθολικό η υποδούλωση των Ελλήνων στον οθωμανικό ζυγό θεωρήθηκε ως θεία τιμωρία, που απόλυτα τους άξιζε. Ν. Βaynes & Η. Μοss, Βυζάντιο. Εισαγωγή στο Βυζαντινό πολιτισμό, σ. 189-190
 • 13. 12ος αιώνας: από την παρακμή στην πτώση Νέοι εξωτερικοί εχθροί: Νορμανδοί στη Δύση και Σελτζούκοι στην Ανατολή: διπλή επίθεση από ανατολή και δύση κατά της αυτοκρατορίας το 12ο αι. Τουρκομάνος ιππέας (μικρογραφία από τουρκικό χειρόγραφο, Κωνσταντινούπολη, Βιβλιοθήκη Τοπ Καπί)
 • 15. Ενέργειες των Κομνηνών 1) Αναδιοργάνωσαν τον στρατό → αποκατέστησαν αμυντική ικανότητα του κράτους 2) Με συχνούς και σκληρούς πολέμους αντιμετώπισαν εχθρικές επιθέσεις, που εκδηλώνονταν σε όλη την έκταση των συνόρων. 3) Απέκρουσαν τις αλλεπάλληλες επιδρομές των Νορμανδών, οι οποίοι λυμαίνονταν την ηπειρωτική Ελλάδα. 4) Προσπάθησαν να ανακτήσουν τη Μικρά Ασία από τους Σελτζούκους και προσωρινά το κατόρθωσαν. Με την πανωλεθρία όμως του βυζαντινού στρατού στο Μυριοκέφαλο (1176) χάθηκε οριστικά για το Βυζάντιο η Μ. Ασία, όπου οιΣελτζούκοι στερέωσαν την κυριαρχία τους.
 • 16. Οι Σταυροφορίες  Αιτία των Σταυροφοριών: - Η δυτική Ευρώπη εκδήλωσε τάσεις επέκτασης στην πλούσια Ανατολή.  Πώς θα γινόταν αυτό πραγματικότητα; - Μια καινούρια ιδεολογία διαμορφώθηκε και κατέκτησε όλα σχεδόν τα κοινωνικά στρώματα της Δύσης: η ιδέα της Σταυροφορίας, του ιερού δηλαδή πολέμου των ενωμένων, υπό την αιγίδα του Πάπα, χριστιανικών δυνάμεων εναντίον του Ισλάμ, με σκοπό την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων.  Η θέση του Βυζαντίου: - Το πραγματικό νόημα της ιδεολογίας αυτής που ήταν η κατάκτηση της Ανατολής, έκανε αναπόφευκτη τη σύγκρουση με το Βυζάντιο, την κύρια πολιτική δύναμη του ανατολικού κόσμου.
 • 17. Πώς χειρίστηκε ο Αλέξιος Α’ Κομνηνός την Α’ σταυροφορία Ο Αλέξιος κατόρθωσε να επωφεληθεί από τις στρατιωτικές επιτυχίες των Σταυροφόρων και με συμφωνίες που έκανε μαζί τους ανέκτησε ένα μέρος από τα χαμένα εδάφη της Μ. Ασίας. Ο Αλέξιος Α' Κομνηνός ευλογείται από τον Χριστό (μικρογραφία από χειρόγραφο, Ρώμη, Βατικανή Βιβλιοθήκη).
 • 18. Λίγα λόγια για τον ιδρυτή της δυναστείας των Κομηνών, Αλέξιο Ο Αλέξιος Α' Κομνηνός (1081-1118) ανέλαβε την εξουσία με την υποστήριξη της στρατιωτικής αριστοκρατίας σε_ηλικία 24 ετών και θεμελίωσε μια δυναστεία που κυβέρνησε την Αυτοκρατορία για_ περισσότερα από 100 χρόνια. Κληρονόμησε πολλά δυσεπίλυτα προβλήματα, αλλά αποδείχτηκε αντάξιος των περιστάσεων. Χάρη στα στρατιωτικά προσόντα του, τα πολιτικά χαρίσματα, και τις διπλωματικές τον ικανότητες, έσωσε την Αυτοκρατορία από τους κινδύνους που την απειλούσαν και την οδήγησε σε μια νέα περίοδο ακμής. Στο εσωτερικό αντιμετώπισε με επιτυχία τη διάβρωση του κρατικού μηχανισμού και αποκατέστησε τη συνοχή τον κράτους. Με την εξωτερική τον πολιτική κατόρθωσε να προστατεύσει τις δυτικές περιοχές της Αυτοκρατορίας από τους Νορμανδούς και να περισώσει τις μικρασιατικές από τους Σελτζούκους, χειριζόμενος με επιδεξιότητα το δύσκολο πρόβλημα της Α' Σταυροφοοίας. Όταν πέθανε, έπειτα από βασιλεία περίπου 40 ετών, άφησε στο γιο τον Ιωάννη Β' μια αυτοκρατορία ασύγκριτα ισχυρότερη και καλύτερα οργανωμένη από ό,τι ήταν κατά τον προηγούμενο αιώνα.
 • 19. 4.Οι στρατιώτες της Α ' Σταυροφορίας και οι Βυζαντινοί: δύο κόσμοι αντίθετοι συναντιούνται σε κλίμα αμοιβαίας δυσπιστίας Για ένα Γάλλο χωρικό ή για τον κάτοικο μιας μικρής μεσαιωνικής πόλης της Γερμανίας, η πρώτη επαφή με την πλουσιότερη και πιο πολυτελή πόλη του κόσμου - με τους ντυμένους με πολύ ακριβά ρούχα ευγενείς της, που συνοδεύονταν από δούλους και ευνούχους, και με τις σπουδαίες κυρίες που μεταφέρονταν σε χρυσοποίκιλτα φορεία και τα πρόσωπα τους άστραφταν σαν να ήταν από σμάλτο - πρέπει να τους κατέπληξε και να τους εντυπωσίασε βαθιά. Οι θρησκευτικές λειτουργίες που παρακολούθησαν πρέπει να τους φάνηκαν ασυνήθιστες, ακατανόητες και επιπλέον βαθιά αιρετικές. Αλλά και οι Βυζαντινοί δεν ήταν ευνοϊκά διακείμενοι απέναντι στους σταυροφόρους. Τα ξένα στρατεύματα δεν είναι ποτέ καλοδεχούμενα. Κι αυτοί οι δίχως τρόπους βάρβαροι ήταν σίγουρα οι χειρότεροι. Είχαν ρημάξει τα εδάφη τους, βιάσει τις γυναίκες τους, λεηλατήσει τις πόλεις και τα χωριά τους. J.J. Norwich, Σύντομη Ιστορία του Βυζαντίου, σ. 403
 • 20. Οι επιτυχίες όμως των Κομνηνών ήταν πρόσκαιρες. Γιατί;  ήταν βαθιά η κοινωνική κρίση που είχε εκδηλωθεί κατά τον 11° αιώνα, με αποτέλεσμα οι πληθυσμοί να είναι όλο και περισσότερο απρόθυμοι να αντισταθούν στους εχθρούς που απειλούσαν το βυζαντινό κράτος.
 • 21. 5.Το κράτος του Βυζαντίου: συμπτώματα παρακμής Κράτος ξένων ή ντόπιων μισθοφόρων στην υπηρεσία εκείνου που πρόσφερε περισσότερα, στο έλεος των ξένων εμπορικών αποικιών. Κράτος αιχμάλωτο μιας κάστας νεόπλουτων, που μοιράζονται μεταξύ τους ευεργετήματα και προνόμια, παρά τη δυστυχία που βασιλεύει παράλληλα με την ανασφάλεια στις επαρχίες. Λεία τέλος των εσωτερικών αγώνων που συγκλονίζουν το παλάτι χωρίς να συγκλονίζουν καθόλου τις συνειδήσεις των κυβερνητών και των διανοουμένων, το βυζαντινό κράτος στην αυγή του δέκατου τρίτου αιώνα βάδιζε αδυσώπητα προς το χαμό και το διαμελισμό του, ανεξάρτητα από όποια ενέργεια έκανε εναντίον του ο εξωτερικός εχθρός. Ε. Γλύκατζη-Αρβελέρ, Η πολιτική ιδεολογία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, σ. 108-9
 • 22. Συνέπειες της απροθυμίας των Βυζαντινών να υπερασπιστούν το Βυζάντιο 1) οι Βούλγαροι ανασυγκρότησαν το κράτος τους, που είχε καταλύσει ο Βασίλειος Β', 2) οι Νορμανδοί άλωσαν τη Θεσσαλονίκη και απείλησαν την ίδια την Κωνσταντινούπολη, 3) οι Σταυροφόροι της Γ' σταυροφορίας κατέλαβαν την Κύπρο 4) οι Σελτζούκοι επέκτειναν την κυριαρχία τους στη Μ. Ασία
 • 23. Η ιταλική οικονομική διείσδυση: Βενετία Στην πόλη των δόγηδων ήδη από τον 11° αιώνα είχαν παραχωρηθεί εμπορικά και φορολογικά προνόμια στα λιμάνια της βυζαντινής επικράτειας, ως αντάλλαγμα για τη ναυτική βοήθεια που πρόσφερε στο Βυζάντιο για την αντιμετώπιση των Νορμανδών. Οι Βενετοί με τον τρόπο αυτό αναπτύχθηκαν εμπορικά και ναυτικά σε βάρος του Βυζαντίου. Γένοβα, Πίζα Το Βυζάντιο για να αντισταθμίσει τα προνόμια των Βενετών παραχώρησε τα ίδια προνόμια και σε άλλες ιταλικές πόλεις Βενετοί έμποροι συναλλάσσονται στον Γαλατά (μικρογραφία από χειρόγραφο, Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη).
 • 24. Συνέπειες της παραχώρησης προνομίων στις ιταλικές πόλεις  Σταδιακά η οικονομική ζωή του Βυζαντίου τέθηκε υπό τον έλεγχο των Ιταλών εμπόρων, οι οποίοι όχι μόνο κυριάρχησαν στην αγορά, αλλά επενέβαιναν συχνά και στην εσωτερική πολιτική της Αυτοκρατορίας.  Αποκορύφωμα της οικονομικής και σταρτιωτικής εξασθένησης υπήρξε η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους της Δ' σταυροφορίας το 1204.
 • 25. 6.Τα αντιλατινικά αισθήματα των Βυζαντινών Ο σημαντικότερος, ίσως, παράγοντας για την τύχη της Αυτοκρατορίας είναι η οικονομική διείσδυση των ιταλικών πόλεων, που παίρνουν οριστικά πλέον στα χέρια τους το εξωτερικό εμπόριο και τον έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου... Η δυσαρέσκεια των μαζών εκτείνεται από την ολοένα και βαθύτερη διείσδυση των Λατίνων και επεκτείνεται στους πληθυσμούς των αστικών κέντρων, που αισθάνονται άμεσα τον οικονομικό συναγωνισμό των ξένων εμπόρων, και σε μια μερίδα της αριστοκρατίας που ανέχεται όλο και πιο δύσκολα την επικράτηση των Λατίνων στο στρατό και στην πολιτική ζωή. Το μίσος εναντίον των Λατίνων, που θεωρούνται σαν οι κύριοι αίτιοι της κακοδαιμονίας της Αυτοκρατορίας, γίνεται κοινή ψυχολογία όλων των δυσαρεστημένων κοινωνικών στρωμάτων. Ν. Σβορώνος, Ανάλεκτα νεοελληνικής Ιστορίας και Ιστοριογραφίας, σ. 127-128