Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
การพัฒนาระบบติดตามและให้ข้อมูลขนาดยา  ในผู้ป่วยในที่มีการทํางานของไตลดลง             ภก.รชานนท์ หิรัญวงษ์  ...
ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ • มีการสั่งใช้ยาในขนาดสําหรับผู้ป่วยที่มีการทํางานของ  ไตปกติในผู้ป่วยในที่มีการทํางานของไตลดลง ซึ่ง...
ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ (ต่อ) จากการสํารวจการใช้ยาในผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในหอผู้ป่วย  อายุรกรรมหญิงในเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2554...
เป้าหมาย 1. เพื่อให้ผู้ป่วยในที่มีการทํางานของไตลดลงได้รับขนาดยา  ที่เหมาะสมกับการทํางานของไตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. เพื...
กิจกรรมการพัฒนา • รวบรวมข้อมูลขนาดยาที่เหมาะสมกับการทํางานของ  ไตของยาทุกตัวในโรงพยาบาลและจัดทําเป็นคู่มือ  สําหรับให้ข้...
กิจกรรมการพัฒนา (ต่อ)
กิจกรรมการพัฒนา (ต่อ) • สืบค้นสูตรสําหรับคํานวณค่าการทํางานของไตที่มี  ความเหมาะสม และมีหลักฐานยืนยันว่าสามารถ  นํามาใช้...
กิจกรรมการพัฒนา (ต่อ)
กิจกรรมการพัฒนา (ต่อ) • สร้างแบบบันทึกสําหรับใช้ในการติดตามการสั่งใช้ยา  ติดตามค่าการทํางานของไตของผู้ป่วย และบันทึกผล  ...
กิจกรรมการพัฒนา (ต่อ) • กําหนดแนวทางการติดตาม การให้ข้อมูล และอบรม  เภสัชกรประจํางานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยใน • ติดตามก...
กิจกรรมการพัฒนา (ต่อ)
การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง                 ผูปวยที่ไดร ับการติดตาม   ผูปวยที่จําเปนตองไดร ับ...
การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง (ต่อ) 100 90         86                              ...
การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง (ต่อ)          200                 167          150  ...
การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง (ต่อ)             250                             ...
บทเรียนที่ได้รับ • การให้ข้อมูลและปรึกษาแพทย์โดยการพูดคุยโดยตรงจะมี  อัตราการยอมรับคําปรึกษามากกว่าการให้ข้อมูลและปรึกษ...
บทเรียนที่ได้รับ (ต่อ) • แนวทาง แบบบันทึกและข้อมูลขนาดยาควรมีการทบทวน  เป็นระยะเพื่อให้เหมาะสมกับการทํางานและปัญหาที่พบ...
การพัฒนาระบบติดตามและให้ข้อมูลขนาดยาในผู้ป่วยในที่มีการทำงานของไตลดลง
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

0

Compartir

Descargar para leer sin conexión

การพัฒนาระบบติดตามและให้ข้อมูลขนาดยาในผู้ป่วยในที่มีการทำงานของไตลดลง

Descargar para leer sin conexión

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo
 • Sé el primero en recomendar esto

การพัฒนาระบบติดตามและให้ข้อมูลขนาดยาในผู้ป่วยในที่มีการทำงานของไตลดลง

 1. 1. การพัฒนาระบบติดตามและให้ข้อมูลขนาดยา ในผู้ป่วยในที่มีการทํางานของไตลดลง ภก.รชานนท์ หิรัญวงษ์ 28 ธันวาคม 2555
 2. 2. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ • มีการสั่งใช้ยาในขนาดสําหรับผู้ป่วยที่มีการทํางานของ ไตปกติในผู้ป่วยในที่มีการทํางานของไตลดลง ซึ่งเป็น ขนาดที่สูงเกินไป • เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการ ใช้ยา ทําให้การทํางานของไตแย่ลง ทําให้สิ้นเปลืองยา และบุคลากรที่ใช้ในการเตรียมยาบริหารยา
 3. 3. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ (ต่อ) จากการสํารวจการใช้ยาในผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในหอผู้ป่วย อายุรกรรมหญิงในเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2554 • พบว่าผู้ป่วยที่มีการทํางานของไตลดลงได้รับขนาดยาที่ เหมาะสมกับการทํางานของไตเพียงร้อยละ 57 • สาเหตุของปัญหานี้อาจเกิดจากการที่แพทย์ประจําหอผู้ป่วย ไม่ได้รับข้อมูลค่าการทํางานของไตของผู้ป่วย และขนาดยาที่ เหมาะสม ขณะตรวจรักษาผู้ป่วย
 4. 4. เป้าหมาย 1. เพื่อให้ผู้ป่วยในที่มีการทํางานของไตลดลงได้รับขนาดยา ที่เหมาะสมกับการทํางานของไตไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของค่าการทํางาน ของไตในกลุ่มผู้ที่ได้รบและผู้ที่ไม่ได้รับการปรับขนาดยา ั ให้เหมาะสมกับการทํางานของไตที่ลดลง
 5. 5. กิจกรรมการพัฒนา • รวบรวมข้อมูลขนาดยาที่เหมาะสมกับการทํางานของ ไตของยาทุกตัวในโรงพยาบาลและจัดทําเป็นคู่มือ สําหรับให้ข้อมูลกับแพทย์
 6. 6. กิจกรรมการพัฒนา (ต่อ)
 7. 7. กิจกรรมการพัฒนา (ต่อ) • สืบค้นสูตรสําหรับคํานวณค่าการทํางานของไตที่มี ความเหมาะสม และมีหลักฐานยืนยันว่าสามารถ นํามาใช้กับข้อมูลขนาดยาที่เหมาะสมกับการทํางาน ของไตที่ลดลงที่รวบรวมมา พร้อมกับสร้างเครื่องมือ ช่วยคํานวณ
 8. 8. กิจกรรมการพัฒนา (ต่อ)
 9. 9. กิจกรรมการพัฒนา (ต่อ) • สร้างแบบบันทึกสําหรับใช้ในการติดตามการสั่งใช้ยา ติดตามค่าการทํางานของไตของผู้ป่วย และบันทึกผล หลังจากการให้ข้อมูลกับแพทย์
 10. 10. กิจกรรมการพัฒนา (ต่อ) • กําหนดแนวทางการติดตาม การให้ข้อมูล และอบรม เภสัชกรประจํางานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยใน • ติดตามการสั่งใช้ยาในผู้ปวยในทุกรายที่เข้าเงื่อนไข ่ • เมื่อพบการสั่งใช้ยาที่ต้องมีการปรับขนาดยา จึง ดําเนินการให้ข้อมูลและปรึกษาแพทย์เพื่อปรับขนาด ยาให้เหมาะสมและดําเนินการติดตามต่อเนื่องจน ผู้ป่วยถูกจําหน่ายออกจากโรงพยาบาล
 11. 11. กิจกรรมการพัฒนา (ต่อ)
 12. 12. การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง ผูปวยที่ไดร ับการติดตาม ผูปวยที่จําเปนตองไดร ับการปรับขนาดยาใหเหมาะสม 350 316 291 297 295 300 279 283 280 255 258 262 246 249 250 200 150 100 85 84 59 62 66 63 58 55 56 52 41 44 45 50 23 0 กค 54* สค 54 กย 54 ตค 54 พย 54 ธค 54 มค 55 กพ 55 มีค 55 เมย 55 พค 55 มิย 55 กค 55 ผู้ป่วยที่จําเป็นต้องได้รับการปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับ การทํางานของไตที่ลดลงเฉลี่ยเดือนละ 57 ราย (ร้อยละ 21)
 13. 13. การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง (ต่อ) 100 90 86 85 85 81 82 83 80 80 77 74 75 76 73 70 60 60 57 50 กอนใหขอมูล 44 42 หลังใหขอมูล 39 38 38 40 36 33 34 31 29 30 27 20 10 0 กค 54* สค 54 กย 54 ตค 54 พย 54 ธค 54 มค 55 กพ 55 มีค 55 เมย 55 พค 55 มิย 55 กค 55 สัดส่วนของการได้รับขนาดยาที่เหมาะสมก่อนและหลังให้ข้อมูลขนาด ยา และปรึกษาแพทย์ เท่ากับร้อยละ 38 และ ร้อยละ 80 ตามลําดับ
 14. 14. การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง (ต่อ) 200 167 150 จํานวนผู้ปวย (ราย) ผู้ป่วยที่ติดตาม 100 Scr > 0.5 ่ CrCl < 25% 50 34 3 2 4 4 0 ได้รับการปรับขนาดยาให้เหมาะสม ใช้ยาต่อในขนาดเดิมผูป่วยในกลุ่มที่ได้รับการปรับขนาดยาให้เหมาะสมมีระดับซีรัมครีเอตินินเพิ่มขึ้นจากค่า ้พื้นฐานมากกว่าเท่ากับ 0.5 และค่าการทํางานของไต (CrCl) ลดลงจากค่าพื้นฐานมากกว่าร้อยละ 25 น้อยกว่าผูป่วยในกลุ่มที่ใช้ยาต่อในขนาดเดิม ้
 15. 15. การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง (ต่อ) 250 201 200 จํานวนผู้ปวย (ราย) ผู้ป่วยที่ติดตาม 150 Scr > 0.5 ่ 100 CrCl < 25% 50 23 4 4 7 6 0 ก่อนสร้างระบบ หลังสร้างระบบผูป่วยในช่วงก่อนสร้างระบบมีระดับซีรัมครีเอตินินเพิ่มขึ้นจากค่าพื้นฐานมากกว่าเท่ากับ ้0.5 และค่าการทํางานของไต (CrCl) ลดลงจากค่าพื้นฐานมากกว่าร้อยละ 25 มากกว่าผูป่วยในช่วงหลังสร้างระบบ ้
 16. 16. บทเรียนที่ได้รับ • การให้ข้อมูลและปรึกษาแพทย์โดยการพูดคุยโดยตรงจะมี อัตราการยอมรับคําปรึกษามากกว่าการให้ข้อมูลและปรึกษา โดยการเขียนบันทึกทางเภสัชกรรม (pharmacist note) • การปรับขนาดยาไม่ควรดูคาการทํางานของไตในปัจจุบัน ่ เพียงอย่างเดียว เพราะถ้าเน้นการปรับขนาดยาเพียงอย่าง เดียวอาจทําให้ผู้ป่วยได้รับยาไม่เพียงพอ จนส่งผลต่อการ รักษาได้
 17. 17. บทเรียนที่ได้รับ (ต่อ) • แนวทาง แบบบันทึกและข้อมูลขนาดยาควรมีการทบทวน เป็นระยะเพื่อให้เหมาะสมกับการทํางานและปัญหาที่พบ หลังจากดําเนินการไปแล้ว • นอกจากผู้ป่วยผู้ใหญ่ ผู้ป่วยเด็กเป็นอีกกลุ่มหนึงที่มีโอกาส ่ ได้รับยาในขนาดที่สูงเกินไปเนื่องจากมีการทํางานของไต ลดลง ดังนันทางฝ่ายเภสัชกรรมจึงมีแผนงานที่จะขยายการ ้ ดูแลครอบคลุมไปถึงผู้ป่วยเด็ก และผู้ป่วยเด็กแรกเกิดด้วย

Vistas

Total de vistas

992

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

2

Acciones

Descargas

64

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

0

×