Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao

203.524 visualizaciones

Publicado el

 • Inicia sesión para ver los comentarios

Banghay aralin sa edukasyon sa pagpapakatao

 1. 1. Banghay Aralin sa Edukasyon sa PagpapakataoAgosto 6, 2012I. Layunin:Sa Araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang1.matutukoy ang mga tuntuning itinakda sa tahanan2.maibabahagi an mga karanasan patungkol sa pagkakaron ng mga itinakdang tuntunin sa tahanan3. aktibong makilahok sa mga gawaing pangklaseII. Paksang AralinTema: Mahal ko ang Aking PamilyaPaksa: Mga Pamantayan/Tuntunin ng Mag-anak sa TahananSanggunian:Teaching Guide (ESP)Aralin 3Activity SheetsGintong Landas 1KagamitanManila paperMga larawanIII. Mga Gawain sa PagkatutoA. PamamaraanTanungin ang mga mag-aaral*Paano kayo dinidisplina ng inyong mga magulang?B. PangganyakMaraming mga dapat gawin sa kanilang tahanan. Kaya, ang magkakapatid na Jony,Gigi, Ricky, Pinky at Jing-Jing ay nag-ukol ng takdang panahon para magampanan ang mga Gawain sabahay.Tulad ng kanilang ginagawa, kung sila ay naglalaro, nag-uukol sila ng sapat napanahon para sa mga Gawain.Dahil ditto, natutuwa sa magkakapatid ang kanilang mga magulang na sina G. atGng. Jaime Biton.*Tanungin ang mga mag-aaral1. Sinu-sino ang magkakapatid sa kwento?2. Ano ang ginagawa nila bago magsipaglaro?3. Natutuwa ba sina G. at Gng. Jaime Biton sa mga anak?Bakit?C. PaglalahadMagpakita ng mga larawan na nagpapakita ng pagtulong ng mga anak sa mgagawaing bahayD. Pagtatalakay1. Ipatukoy sa mga mag-aaral ang ginagawa ng bawat bata sa larawan.2. Tanungin ang mga mag-aaral:*Ginagawa niyo din ba ito sa inyong tahanan?*Paano ninyo hinahati ang inyong oras ng sa gayon ay hindi puro laro lamang ang inyon ginagawa?3. Ipaliwanag sa mga mag-aaral na mahalagang magtakd ng oras sa bawat Gawain o responsibilidad nakailangan nilang gawin.4. Ganyakin ang mga mag-aaral na ibahagi ang kanilang mga itinakdang oras sa bawat Gawain kasama naang paglalaro.E. PagsasagawaPagpapangkat-pangkat1. Hatiin ang mag-aaral sa 5 gurpo.2. Bawat grupo ay bibigyan ng puzzle na dapat nilang buuin sa loob ng 3 minuto.3. Pagkatapos buuin ng bawat grupo ang larawan ay kailangan nilang tukuyin kung ito ay nagpapakitatamang kilos o pag-uugali.F. PagbubuodIpabasa sa mga mag-aaral ang islogan na ito.Pamantayan at tuntunin sa tahananay itinatakda para sa kaayusan ngbuhay ng mag-anak
 2. 2. Banghay Aralin sa Edukasyon sa PagpapakataoAgosto 7, 2012I. Layunin:Sa Araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang1. matutukoy ang mga Gawain sa tahanan na dapat ay kusa na nilang gawin2. maibabahagi ang kanilang mga karanasan sa mga gawaing kusa nilang ginawa3. makikilahok ng aktibo sa mga gawaing pangklaseII. Paksang AralinTema: Mahal ko ang Aking PamilyaPaksa: Pagsasagawa ng mga Gawaing-BahaySanggunian:Teaching Guide (ESP)Aralin 3Activity SheetsGintong Landas 1KagamitanManila paperMga larawanIII. Mga Gawain sa PagkatutoA. PamamaraanBalik-aralan ang nakaraang talakayan sa pamamagitan ng GawainPanuto: Isulat ang T sa puwang kung tama ang sinasabi at M kung ito ay mali._______1. Gampanan ang kayang gawin na gawaing-bahay bilang tulong kay nanay._______2. Ayaw ni Marita na tumulong sa Gawain dahil bata pa raw siya._______3. Sa pagtulong sa gawaing-bahay, natututo ang batang magtrabaho._______4. Tapusin muna ang ibinibigayna gawaing-bahay bago makipaglaro._______5. Masaya at matutuwa ang magulang sa mga batang tumutulong sa mga Gawain.B. PangganyakSi Ana, Ang Batang MasipagSabado ng umaga, namalengke si nanay. Nilinis ni Ana ang kanilang bakuran.Pinulot niya ang mga latang walang laman at inilagay niya ang mga ito sa basurahan. Pinulot niya ang mgabatong nakakalat at inayos ito sa gilid ng mga halaman". Winalis din niya ang mga tuyong dahon at kanyaitong sinigaan.nagulat si nanay nang siya’y dumating. “Ang ganda at ang linis n gating bakuran!” sabi ngkanyang ina. “Natutuwa akong laging linisin ang ating bakuran nanay,” ang sagot ni Ana.Tanungin ang mga mag-aaral1. Patunayang masipag na bata si Ana.2. Saan nagpunta ang kanyang nanay?3. Ano ang ginawa ni Ana pagkaalis ng nanay?4. Bakit naging malinis ang bakuran?5. Bakit natuwa ang nanay ni Ana?C. PaglalahadMagpakita ng mga larawan na nagpapakita ng ibat ibang gawaing bahay.D. Pagtatalakay1. Tanungin ang mga mag-aaral*Ano ang mga gawaing bahay na kaya ninyong gawin?*Ang mga gawaing bahay ba na mga kaya ninyong gawin ay ginagawa ninyo ng kusa?Bakit?2. Hingin sa mga mag-aaral ang pagkakahulugan nila sa salitang “Pagkukusa”.3. Ipaliwanag ang kahulugan ng salitang “Pagkukusa” sa pamamagitan din ng pagpapakita ng mgahalimbawa.
 3. 3. 4. Ipaliwanag sa mga mag-aaral na mahalaga ang pagkakaroon ng pagkukusa sa mga Gawaing bahay nadapat gawin upang hindi mahirapan sina nanay at tatay ng pag-uutos lagi. Ito ay kabawasan na sa kanilangmga Gawain.5. Tanungin ang mga mag-aaral kung anu-ano pa ang mga epekto ng paggawa ng may pagkukusa.E. PagsasagawaPagpapangkat-pangkat1. Hatiin ang mag-aaral sa 5 gurpo.2. Bawat grupo ay bibigyan ng crossword puzzle kung saan dapat nilang hanapin ang bawat salitangnakasulat sa loob ng 5 minuto..1. Nagluluto2. Nagwawalis3. Dilig4. Laba5. PunasF. Pagbubuod*Ano ang tinalakay natin sa araw na ito?*Ano ang kahulugan ng salitang pagkukusa?G. PagsasagawaPanuto: Lagyan ng tsek (/) kung tama at ekis (x) kung mali.____1. Nagdadabog habang naglilinis.____2. Tumutulong sa paglilinis kay nanay.____3. Natutuwa kapag inuutusan____4. Unahin ang paglalaro bago ang mga gawaing bahay____5. Sumusunod nang maayos sa mga pinag-uutosH. Takdang AralinIguhit ang mga larawang nagpapakita ng mga Gawain sa bahay na kusa nilang ginagawa.B M N D M K F E MP A A P L G P P IN A G L U L U T OS M W O H A N R GB P A M D B A S LP L W R B A S W SD D A S N R Y R WD I L I G W M T KP P I W P L K U NR S S T Y M G L B
 4. 4. Banghay Aralin sa Edukasyon sa PagpapakataoAgosto 8, 2012I. Layunin:Sa Araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang1. matutukoy ang mga paraan sa pagsunod sa mga kasapi sa pamilya/nakatatanda2. maibabahagi ang mga karanasan na nagpapakita ng pagsunodsa mga kasapi ngpamilya/nakatatanda3. aktibong pakikilahok sa mga gawaing pangklaseII. Paksang AralinTema: Mahal ko ang Aking PamilyaPaksa: Pagsunod sa mga kasapi ng pamilya/nakakatandaSanggunian:Teaching Guide (ESP)Aralin 3Activity SheetsGintong Landas 1KagamitanManila paperMga larawanlapisIII. Mga Gawain sa PagkatutoA. PamamaraanTanungin ang mga mag-aaral kung ano ang karaniwang binibilin sa kanila ngkanilang mga magulang bago pumasok sa paaralanB. Pangganyak1. Ipapaliwanag sa mga mag-aaral ang slogan sa ibaba.C. PaglalahadMagpakita ng mga larawan ng isang bata na nag-aalaga sa kapatid niya habang angkanyang nanay ay nagluluto.D. Pagtatalakay1. Tanungin ang mga mag-aaral tungkol sa pinakitang larawan.*Ano ang nakikita ninyo sa larawan?*Ano ang ginagawa ng nanay sa larawan?*Ano ang ginagawa ng ate sa larawan?2. Ipapaliwanag sa mga mag-aaral kung bakit kaya inaalagaan ng ate ang kanyang bunsong kapatid.3. Sabihin sa mga mag-aaral na malamang ay iniutos ng nanay sa ate ang pag-aalaga sa bunsong kapatidhabang siya ay nagluluto.4. Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang pagsunod sa utos ng mga magulang o nakakatanda aynagpapakita ng respeto o paggalang.E. PagsasagawaIndibidwal na Gawain1. Bigyan ng bond paper ang bawat mag-aaral.2. Bigyan sila ng oras na gumuhit ng larawan na nagpapakita ng pagsunod sa mga kasapi ngpamilya/nakakatandaAng batang masunurin ay malayoang mararating.
 5. 5. F. Pagbubuod* Ano ang kabutihang nadudulot ng pagsunod sa nakakatanda?G. PagsasagawaIsulat sa patlang ang titik ng tamang sagot.______1. Inuutusan ka ng nanay na bantayan ang nakakabatang kapatid, ano ang gagawin mo?a. Magkukunwaring hindi narinig si nanay.b. Sumunod s autos ni nanay nang nakasimangotc. Sumunod nang maluwag sa kalooban______2. Nagpapatulog ang ate mo sa paglilinis ng bahay, ano ang gagawin mo?a. Tutulungan ko siya.b. Magdabog akoc. Sasabihin kong kaya na niyang gawin iyon.
 6. 6. Banghay Aralin sa Edukasyon sa PagpapakataoAgosto 9, 2012I. Layunin:Sa Araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang1. matutukoy ang mga pagdiriwang sa pamilya na dapat na inaalala2. maibabahagi ang mga karanasan sa pagdiriwang sa pamilya na dapat na inaalala3. makikilahok ng may kooperasyon sa mga gawaing pangklaseII. Paksang AralinTema: Mahal ko ang Aking PamilyaPaksa: Pag-alaala sa mga kasapi ng mag-anak tuwing may pagdiriwangSanggunian:Teaching Guide (ESP)Aralin 3Activity SheetsGintong Landas 1KagamitanManila paperMga larawanLapispangkulayIII. Mga Gawain sa PagkatutoA. PamamaraanBalik-aralan ang nakaraang talakayan sa pamamagitan ng isang Gawain.Panuto: Lagyan ng tsek (/) kung tama at ekis (x) kung mali.____1. Sumunod nang maluwag sa kalooban.____2. Magdabog kapag inuutusan.____3. Gumagawa nang masaya kung inuutusan.____4. Umiyak kapag inuutusan ni nanay.____5. Pagtaguan si nanay kapag may inuutos.B. PangganyakAng Pamilya ni Mang AmboBisperas ng Pasko, isa-isa nang nagdadatingan ang mga anak nina Lolo Ambo atLola Tasya.Masaya silang sinasalubong ng dalawang matanda. Ang iba ay may dalangminatamis, ang iba naman ay lutong ulam ang kanilang pagsasaluhan sa kanilang NOCHE BUENA. Taun-taon ay nadaragdagan ang miyembro ng kanilang pamilya dahil sa pagdami ng kanilang mga apo. Hindipinapalagpas ng mga anak nina Lolo Ambo ang pagsasama-sama tuwing Pasko. Dahil ito lamang angokasyon sa isang taon na kumpleto ang magkakapatid kasama ng kanilang mga magulang.Tanungin ang mga mag-aaral1. Bakit napakahalaga sa pamilya ni Lolo Ambo ang pagsapit ng Pasko?2. Anu-ano ang kanilang pasalubong bilang paghahanda sa pagdiriwang?3. Ano ang higit na ipinagdiriwang ng pamilya ni Lolo Ambo?4. Mahalaga bang ipagdiwang ang Araw ng Pasko?5. Sa iyong palagay, bbakit kailangang magkatipon-tipon ang pamilya kahit minsan sa isang taon lamang?C. PaglalahadMagpakita ng mga larawan nila lolo, lola, tito, tita, mga pinsan at iba pang kamag-anak.
 7. 7. D. Pagtatalakay1. Tanungin ang mga mag-aaral*Sinu-sino ang mga kamag-anak ninyo na hindi ninyo kasama sa inyong tahanan?*Kailan niyo sila huling nakita?*Dinadalaw niyo ba sila paminsan-minsan?2. Ipakita ang mga larawan sa mga mag-aaral at tutukuyin nila ang mga ito.3. Ipaliwanag sa ma mag-aaral na may mga pagdiriwang ang pamilya na kung saan dapat ito’y inaalalaupang mapanatili ang komunikasyon sa mga ito at ang magandang pagsasamahan.4. Sabihin din sa mga mag-aaral na ang pag-alaala sa mga pagdiriwang na ito ay pagpaparamdam sa mgakamag-anak na sila ay naaalala at pinahahalagahan. Ipaliwanag din sa mag-aaral na ito ay isang ugalingPilipino na dapat laging sinasabuhay.5. Tanungin ang mga mag-aaral tungkol sa kanilang mga karanasan sa pag-alaala sa kamag-anak tuwingmay pagdiriwang.E. PagsasagawaIndibidwal na GawainPanuto: Iguhit ang kung dapat at kung di-dapat ang mga sumusunod na pangyayari. Isulat angsagot sa patlang.______1. Dumalo sa mga pagdiriwang ng pamilya.______2. Awayin ang pinsang may kaarawan.______3. Magkunwaring maysakit upang di makasama sa kaarawan ni Lola.______4. Maging palakaibigan sa mga bagong kakilalang kamag-anak sa pagdiriwang.______5. Makisali sa mga palaro kung may pagdiriwang.F. Pagbubuod*Anu-anong mga pagdiriwang ang dapat na inaalala ng pamilya?*Mahalaga ba ang pagalaala sa mga pagdiriwang na ito?Bakit?G. Pagsasagawa.Isulat kung ano ang pagdiriwang sa mga sumusunod na pagkakataon. Piliin ang sagot sa kahon._____1. May lobo, keyk at spaghetti sa handa ni Lisa, Ano ang pinagdiriwang niya?_____2. Pupunta sa sementeryo sina Rio, may dala silang kandila at mga bulaklak. Ano ang pagdiriwangnila?_____3. Sumama sa prusisyon sina Mang Ramon bilang sakripisyon sa pagkamatay n gating PanginoongHesus. Ano ang pagdiriwang nila?_____4. Nagpuputukan sa labas tanda ng pagpapalit ng taon. Abala naman si nanay sa paghahanda ngpagkain para sa media noche. Ano ang pagdiriwang nila?_____5. Nagsasabit ng banderitas ang iyong mga kapitbahay. Naghahanda rin kayo para sa ibat ibangprograma at mga pagkain na iluluto.H, Takdang AralinMagdala ng larawan ng inyong pamilya na may ipinagdiriwang.Kaarawan Araw ng mga PatayPistaBagong Taon Mahal na Araw
 8. 8. Banghay Aralin sa Edukasyon sa PagpapakataoAgosto 10, 2012I. Layunin:Sa Araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang1. matutukoy ang mga gawaing pinagsasaluhan ng buong mag-anak2 maibabahagi ang mga karanasan sa pagbubuklod ng pamilya3. aktibo na makikilaoh sa mga gawaing pangklaseII. Paksang AralinTema: Mahal ko ang Aking PamilyaPaksa: Masayang Pagbubuklod ng mag-anakSanggunian:Teaching Guide (ESP)Aralin 3Activity SheetsGintong Landas 1KagamitanManila paper lapisMga larawan pangkulayIII. Mga Gawain sa PagkatutoA. PamamaraanTanungin ang mga mag-aaral*Anu-ano ang inyong ginagawa kapag araw ng lingo?B. PangganyakTuwing Sasapit ang LinggoLinggo na naman, masaya at masiglang bumangon si Lita. Ito ang araw na kanyangpinakahihintay dahil sa araw na ito nakagawian na ng kanyang pamilya ang magsama-sama sapamamasyal sa parke at pagsisimba.Pumunta si Lita sa kusina upang tingnan kung ano ang ginagawa ng kanyang Tatayat Nanay. Nakita niyang abala sa paghahanda ng pagkain ang kanyang ama at nagluluto naman kanyangin. may hotdog, ice cream at spaghetti.Masiglang nilapitan ni Lita ang kanyang ama at kinausap ito, “Tatay, excited na akosa ating pamamasyal,” at agad sumagot ang kanyang ama.“Oo anak dapat nating ugaliing magsama-sama sa pamamasyal kahit isang araw saisang lingo.C. PaglalahadMagpakita ng mga larawan na nagpapakita ng isang pamilyang namamasyal.D. Pagtatalakay1. Tanungin ang mga mag-aaral tungkol sa larawan*Ano ang nakikita ninyo sa larawan?*Ano kaya ang ginagawa ng mag-anak?*Ginagawa niyo rin ba ito tuwing araw ng Linggo?Paano?2. Ipaliwanag sa mga mag-aaral na mahalagang maglaan ng kahit isang araw ang pamilya sa isat isaupang sila ang magkasama-sama.3. Sabihin sa klase na karaniwan ay sa araw ng Linggo karaniwang nagsasama-sama ang pamilya dahilwalang pasok ang lahat ng miyembro ng pamilya.4. Tanungin ang mga mag-aaral*Ano kaya sa inyong palagay ang kahalagahan ng pagsasama-sama ng pamilya?5. Hingan ang mga mag-aaral ng kanilang karanasan tungkol sa pagsasama ng kanilang pamilya.
 9. 9. E. PagsasagawaPagpapangkat-pangkat1. Hatiin ang mag-aaral sa 5 gurpo.2. Bawat grupo ay bibigyan ng kartolina kung saan ay dapat nilang iguhit ang sa palagay nila ay ginagawang mag-anak tuwing sila ay nagsasama-sama.3. Ibahagi ang mga nagawa sa klase.F. Pagbubuod* Ano ang tinalakay natin sa araw na ito?* Ano ang kahalagahan ng pagsasama-sama ng pamilya?G. PagsasagawaPanuto: Sagutan ng Tama o Mali______1. Magkaroon ng oras sa pamilya______2. Sumama sa pagsisimba ng mag-anak______3. Unahin ang pamamasyal kasama ang mga kaibigan______4. Tumulong sa pag-aayos ng bahay______5. Sa pagsisimba o pamamasyal, higit na masaya kung sama-sama ang pamilya.
 10. 10. Banghay Aralin sa Musika IAgosto 6, 2012 (Music)I. Nilalayong Antas: Baitang III. Pamagat ng Modyul: Pangatlong modyul sa pagkatutoIII. Nakalaang Oras: 40 minutoIV. KabuuanIpinakikilala ng modyul na ito ang element ng Tempo sa musika. Layunin nitong makapagpakita angmga mag-aaral ng pangunahing pag-unawa sa pamamagitan ng pagganap, paglikha, pakikinig,pagmamasid at pagtugon sa mga Gawain.V. Pamantayan sa Pagganap* Nagagamit ang tinig at iba pang mapagkukunan ng upang makagawa ng ibat ibang uri ng timbre.* Nakatutugon sa ibat ibang kalidad ng tunog na may angkop na galaw.VI. Batayan ng PagkatutoAng mag-aaral*naririnig ang kaibahan ng boses na umaawit at nagsasalita* nakikilala ang pinanggagalingan ng tunog at ang kalidad nito* nagagamit ang tinig at ang iba pang mapagkukunan ng tunog upang makagawa ng ibat ibang uri ngtimbre.* sa ibat ibang kalidad ng tunog na may angkop na galaw.VII. Nilalaman/Paksa: TEMPO – bilis at bagal ng isang tunogVIII. Mga MapagkukunanA. Leron, leron SintaB. Ugoy ng DuyanIX. Mga Gawain1. Ipaawit sa mga mag-aaral ang kantang Sitsiritsit.Leron, Leron SintaLeron, Leron SintaBuko ng Papaya’yDala dala’y busloSisdlan ng bungaPagdating sa duloNabali ang sanga,Kapos kapalaranHumanap ng ibaA. Pangganyak* Ano ang napansin ninyo sa awitin?Masigla b o malungkot?*Lahat ba ng awitin o tunog sa paligid ay masaya?malungkot?B. Pagtatalakay1. Ipabasa sa mga mag-aaral ang salitang tempo na ipinaskil ng guro sa pisara.2. Mula sa mga nakaraang talakayan, tanungin ang mga mag-aaral sa kahulugan ng tempo.3. Ipaliwanag ang kahulugan ng Tempo.- ito ay ang bilis o bagal ng isang awitin o tunog.4. Hingan ang mga mag-aaral ng mga halimbawa ng mga may mabilis na tunog at mabagal na tunog.Ambulansya – mabilis kampana ng simbahan – mabagal
 11. 11. Banghay Aralin sa Musika IAgosto 7, 2012 (Music)I. Nilalayong Antas: Baitang III. Pamagat ng Modyul: Pangatlong modyul sa pagkatutoIII. Nakalaang Oras: 40 minutoIV. KabuuanIpinakikilala ng modyul na ito ang element ng Tempo sa musika. Layunin nitong makapagpakita angmga mag-aaral ng pangunahing pag-unawa sa pamamagitan ng pagganap, paglikha, pakikinig,pagmamasid at pagtugon sa mga Gawain.V. Pamantayan sa Pagganap* Nagagamit ang tinig at iba pang mapagkukunan ng upang makagawa ng ibat ibang uri ng timbre.* Nakatutugon sa ibat ibang kalidad ng tunog na may angkop na galaw.VI. Batayan ng PagkatutoAng mag-aaral*naririnig ang kaibahan ng boses na umaawit at nagsasalita* nakikilala ang pinanggagalingan ng tunog at ang kalidad nito* nagagamit ang tinig at ang iba pang mapagkukunan ng tunog upang makagawa ng ibat ibang uri ngtimbre.* sa ibat ibang kalidad ng tunog na may angkop na galaw.VII. Nilalaman/Paksa: TIMBRE – mga tunog sa paligid, tinig at tunog ng mga instrumentVIII. Mga MapagkukunanA. Larawan ng mga ibat ibang instrumentB. Mga awitinIX. Mga Gawain1. Balik-aralan ang kahulugan ng timbre.2. Magpakit ng mga larawan sa mga mag-aaral ng mga instrument (piano, violin, flute, cymbals,drums, maracas)3. Tanungin ang mga mag-aaral*Anu-ano ang mga instrumentong ito?*Anu-ano ang timbre ng bawat isang instrumentong ito?B. Pagtatalakay1. Magparinig sa mga mag-aaral ng mga ibat ibang kanta na maaaring lalaki o babae ang kumakanta.2. Ipalarawan sa mga mag-aaral ang boses ng umawit ng kanta.3. Tanungin ang mga mag-aaral*Ano ang timbre ng boses ng umawit sa kantang ito? Mababa ba o mataas?4. Ipaghambing ang timbre ng boses ng babae at lalaki.5. Tanungin ang mga mag-aaral*Sino ang mas may mababang timbre ng boses?Babae o Lalake?*Sino ang mas may mataas na timbre ng boses?Babae o lalake?X. Pagtatasa1. Igrupo ang mga mag-aaral sa 2 grupo.2. Grupo ng mga babae at grupo ng mga lalake.3. Magpakanta sa bawat grupo ng awitin na nababagay sa timbre ng boses ng bawat grupo.XI. Pagbubuo*Parehas ba ang timbre ng boses ng babae at lalake?Ilpalarawan sa mag-aaral ang timbre ng boses ng babae at lalake.
 12. 12. Banghay Aralin sa Health IAgosto 8, 2012Lesson 3: Tingnan ang iyong pag-uugali (Mind your Manners)Nakalaang Araw: 1 arawMga Layunin:Sa araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang1. matutukoy ang mga gawaing nagpapakita ng kagandahang asal sa hapag-kainan2. maibahagi ng mga mag-aaral ang mga karanasan na nagpapakita ng kagandahang asal sa hapag-kainan3. makilahok ng aktibo sa mga gawaing pangklaseMga Nilalaman:Kagandahang-asal sa hapag-kainanPaghuhugas ng kamayPag-upo ng tuwidPagkukuwento ng masasayang bagayPagsasabi ng “paki”Huwag magsalita kung may lamang pagkain ang bibigPag nguya ng nakasara ang bibigPagsubo ng pagkain ng tama ang damiPangganyakTanungin ang mga mag-aaralSabay-sabay ba kayo ng inyong pamilyang kumakain sa hapag-kainan?PaglalahadPapel na may mga sitwasyong nagpapakita ng kagandahang-asal sa hapag-kainan.Pagtatalakay1. Tumawag ng mga mag-aaral na kukuha ng papel sa harap ng klase.2. Ipabasa ito sa tinawag na mag-aaral.3. Ipagawa ito sa buong klase.Hal. Pag-upo ng tuwid4. Ipaliwanag sa mga mag-aaral ang kahalagahan ng pagpapakita ng kagandahang asal sa harap nghapag-kainan.Pagsasagawa.1. Hatiin ang klase sa 7 grupo.2. Bawat grupo ay gagawin ang mga kagandahang-asal na natalakay.Pagbubuod*Anu-ano ang mga kagandahang asal sa hapag-kainan?*Mahalaga ba ang mga ito?Bakit?PagsasanayIpaguhit sa mga mag-aaral ang mga natutunang kagandahang-asal sa talakayaan
 13. 13. Banghay Aralin Sa P.E.Agosto 9, 2012 (P.E.)Modyul 3: “Moving with Confidence”Nakalaang Oras: 30 minutoKagamitan: Mga larawanOrasanSanggunian:Activity Sheet (P.E.)Pahina 13Pamamaraan:1. Balik-aralan ang nakaraang talakayan patungkol sa pangunahing mga direksyonHilagaTimogSilanganKanluran2. Ipakilala ang Locomotor Movement at Non-Locomotor movement sa pamamagitan ngpagpapakilos sa mga mag-aaral sa iba’t ibang direksyon.HALIMBAWANon-Locomotor Movement1. Pagtakbo sa pwesto nakaharap sa silangan2. Pagkembot nakaharap sa timog3. Pag-shake ng dalawang kamay nakaharap sa hilaga4. Pagmartsa sa pwesto ng nakaharap sa kanluranLocomotor Movement1. Paglalakad papuntang Hilaga2. Pagtakbo ng may tamang bilis papuntang Silangan3. Pagmartsa ng umaalis sa pwesto papuntang Timog4. Pagtalon ng umaalis sa pwesto papuntang kanluranPagtatayaIpagawa sa mga mag-aaral ang pagturo o pagharap sa ibat ibang direksyon
 14. 14. Banghay Aralin sa Arts IAgosto 10, 2012 (Arts)Unit 1Unang Markahan: PagguhitModule B: Pagguhit at Paglikha ng ibat ibang linya at hugisLesson 9: Isang Tanawin mula sa Paaralan o TahananNakalaang Oras: 40 minutoLayuninSa Araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang1. maibibigay ang kahulugan ng mga bokabularyong ibinigay2. makagawa ng “landscape drawing”3. matutukoy ang pagkakaiba ng “cityscape” at”Landscape”4. Makaguhit ng “Landscape” na nakikita sa inyong lugar.Mga Bokabularyo*Landscape – larawan o pinintang larawan na nagpapakita ng larawan ng kalikasan o God made*Cityscape- larawan o pinintang larawan na nagpapakita ng mga larawang gawa ng tao o man made.Kagamitan:NewspaperManila PaperPencilsCrayonsMga LarawanPangganyakTanungin ang mga mag-aaral tungkol sa pagkakaiba ng cityscape at landscape.Pagtatalakay1. Tanungin ang mga mag-aaral sa mga bagay na nakikita nila sa rural (probinsya) at urban (siyudad).2. Ano ang pinagkaiba ng dalawang lugar?3. Ipaliwanag ang kahulugan ng “cityscape” at “landscape” sa mga mag-aaral.4. Ipaliwanag din sa mga mag-aaral na sa mga lugar na ito ay nakakakita ng mga ibat-ibang hugis atmga linya.5. Sa paggawa ng cityscape at landscape ay nagagamit din ang ibat ibang hugis at linya.Pagsasanay at Pagtataya.Panuto: Punan ang bawat kahon ng simbolo na makikita sa rural at urban upang makabuo ngmagagandang “tiles”

×