Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Aptitudinile power point

  • Sé el primero en comentar

Aptitudinile power point

  1. 1. Psihologie Clasa a X- a
  2. 2.  să definim aptitudinile ca latură instrumental- opera ională aț personalită ii;ț  să enumerăm caracteristicile aptitudinilor;  să explicăm rolul eredităţii şi rolul mediului în dezvoltarea aptitudinilor;  sǎ clasificăm aptitudinile ;  să înţelegem importanţa aptitudinilor în alegerea traseului profesional;
  3. 3.  Aptitudinile reprezintăAptitudinile reprezintă ansamblul de însuşiri de ordinansamblul de însuşiri de ordin instrumental-operaţional careinstrumental-operaţional care diferenţiază oamenii între ei îndiferenţiază oamenii între ei în ceea ce priveşte maniera deceea ce priveşte maniera de desfăşurare a diferitelor activităţidesfăşurare a diferitelor activităţi şi, mai ales, în ceea ce priveşteşi, mai ales, în ceea ce priveşte randamentul cantitativ şirandamentul cantitativ şi calitativ al acestora.calitativ al acestora.
  4. 4.  nu orice însuşire psihica este aptitudine ci numai cea care favorizează desfăşurarea unei activităţi cu rezultate supramedii  aptitudinea diferenţiază indivizii între ei, elementul principal fiind randamentul cantitativ şi calitativ  nivelul de dezvoltare şi funcţionalitate a aptitudinilor poate fi evaluat după : rapiditate, volum, precizie, originalitate, eficienţă  aptitudinile se deosebesc de alte componente ale personalităţii (cunoştinţe, priceperi, deprinderi)  aptitudinile se realizează prin procese psihice - unele mai variate şi mai numeroase, altele mai reduse. Un anumit proces psihic privit din perspectiva randamentului cantitativ si calitativ poate fi privit ca aptitudine. Astfel avem:  Aptitudini mnezice  Senzorial perceptive – ex.diferentiaza foarte multe culori  Aptitudini intelectuale –rezolva usor si original problemele
  5. 5. Capacitate – aptitudinea implinita ce s-a consolidat prin exercitiu si s-a imbogatit cu cunostiinte adecvate. Forma superioara de dezvoltare a aptitudinilor, combinarea originala ce asigura creatia de valori noi si originale – TALENT Nivelul cel mai inalt de dezvoltare a aptitudinilor manifestate intr-o activitate creatoare de importanta istorica - GENIUL
  6. 6.  Aptitudinile sunt înnăscute  Aptitudinile sunt dobândite – un rol deosebit îl are activitatea de învăţare  Aptitudinile, deşi depind şi de ereditate, sunt influenţate în mare măsură de factorii de mediu şi de educaţie  Conform psihologiei moderne : interacţiunea factorilor ereditari şi a factorilor de mediu este foarte importantă. Factorii ereditari au rol de condiţionare a aptitudinilor şi nu de determinare, dotarea ereditară poate îngreuna sau uşura formarea aptitudinilor: subdotare-invatarea este impiedicata; supradotare- invatarea este ajutata
  7. 7.  Aptitudini simpleAptitudini simple –– o serie de însuşirio serie de însuşiri dezvoltate pestedezvoltate peste medie care permitmedie care permit desfăşurarea cudesfăşurarea cu randament sporit arandament sporit a unor activităţiunor activităţi (acuitate vizuală,(acuitate vizuală, distribuţia atenţiei,distribuţia atenţiei, forţa imaginaţiei,forţa imaginaţiei, discriminarea culorilor)discriminarea culorilor)  Aptitudini complexeAptitudini complexe -- rezultă din îmbinarearezultă din îmbinarea şi organizareaşi organizarea specifică a unorspecifică a unor aptitudini simple şi nuaptitudini simple şi nu doar din însumareadoar din însumarea acestora.acestora.
  8. 8.  Aptitudini speciale :Aptitudini speciale : aptitudini tehnice, aptitudiniaptitudini tehnice, aptitudini tiin ifice, aptitudini artistice,ş ţtiin ifice, aptitudini artistice,ş ţ aptitudini sportive, organizatorice,aptitudini sportive, organizatorice, matematice, literare etc.matematice, literare etc. o Aptitudinea pedagogicăAptitudinea pedagogică – tipul– tipul de aptitudine ce se manifestăde aptitudine ce se manifestă în activitatea cadrelorîn activitatea cadrelor didactice.didactice. o Aptitudini sportive :Aptitudini sportive : - aptitudini sportive- aptitudini sportive generalegenerale - aptitudini sportive specifice- aptitudini sportive specifice o Aptitudini tehniceAptitudini tehnice o Aptitudini şcolareAptitudini şcolare –– determinate de inteligenţadeterminate de inteligenţa generală, factorul verbalgenerală, factorul verbal educaţional, motivaţie,educaţional, motivaţie, atitudine , interes.atitudine , interes.  Aptitudini generaleAptitudini generale –– inteligenţa, spiritul deinteligenţa, spiritul de observaţieobservaţie - ajuta la desfasurarea cu- ajuta la desfasurarea cu succes a mai multor forme desucces a mai multor forme de activitateactivitate
  9. 9.  aptitudinile favorizeaz ob inereaă ţaptitudinile favorizeaz ob inereaă ţ succesului profesional (nu în exclusivitate)succesului profesional (nu în exclusivitate)  aptitudinile se constituie în cerin eţaptitudinile se constituie în cerin eţ obligatorii pentru exercitarea unorobligatorii pentru exercitarea unor profesii.profesii.  Inaptitudini – absolute si relativeInaptitudini – absolute si relative Psihograma - studiu psihologic al unui loc de munca, aptitudinile pe care trebuie sa le detina cel ce vrea sa imbratiseze o anumita profesie Profesiograma - document utilizat in : orientare si consiliere scolara, orientare si consiliere vocationala, selectia profesionala, formare profesionala

×