Think big oinarriak 2015

Think Big Oinarriak 2015

BIZKAIKO CAMPUSEKO ERREKTOREORDEAREN 2015EKO MARTXOAREN 25EKO
EBAZPENA, HONEN BIDEZ ENPRESA IDEIEN “THINK BIG 2015” LEHIAKETA
IRAGARTZEN DA EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEKO BIZKAIKO CAMPUSEKO ZITEK
PROGRAMAREN BARRUAN
1.LEHIAKETAREN XEDEA
“Think Big 2015” enpresa- Ideien Lehiaketak Bizkaiko Campusean ikasleen artean Ekintzailearen
aldeko Kultura hedatzea du helburu.
Deialdiak jarrera ekintzailea piztu nahi du. Oro har, ikasle, tituludun eta ekintzaileek zerbitzuak
eta produktu bideragarriak komertzialki garatzeko, beraien ezaguerak eta lanbide esperentzia
aplikatzen adoretu nahi du.
Zitek programak lehiakide saridun edota ez-saridun guztien eskura ideiak martxan jartzeko eta
proiektua enpresa bilakatu ahal izateko baliabideak jarriko ditu.
Beste aldetik, lehiaketak edozein negozio-ekimen edota negozio ideia garatzeko lankidetza
eman hahi du eta ekintzaileen beharrak hobeto betetzeko komunikazio tresna bat sortu nahi du.
2.LEHIAKIDEAK
Negozio ideia bat garatzeko parte-hartzaileak honako hauek izan daitezke:
Bizkaiko Campuseko edozein master, gradu edo fakultatetan matrikulaturiko edozein
ikasle, edota Bizkaian bizi eta UPV/EHUko beste Campusetan matrikulatuta dauden
ikasleak, masterretan matrikulatuak barne. Proiektu hauetako eragileak edota
kolaboratzaileak diren irakasleek ere parte har dezakete. Kolaborazio hau bai zuzenki
baita lehiaketaren informazioa edo jarraibidearen bidez ere izan daiteke.
2014ko urriaren 1a baino lehenago ofizialki osatutako enpresek ezin dute parte hartu.
Talde bakoitzak edota pertsona bakar batek nahi duen beste negozio-ideia aurkeztu ahal du.
Saria eskuratzeko ez da ezinbestekoa ideia enpresa bilakatzea.
Lehiakideek , lehiaketan parte hartu nahi duten lehenengo momentutik, zinpeko aitormen batean
jasokotako oinarriak onesten eta onartzen dituzte.
Lehiaketatik kanporatzeko arrazoiak hauexek izango dira:
Epez kanpoko agirien aurkezpena.
Edozein oinarri urratzea.
Datu falsuak.
Epaimahaikoen erabakian eragina izateko edozein motatako saiaketa.
3.NEGOZIO- IDEIAREN AURKEZPENA.
Lehiaketa honetan parte hartzeko eskaerak 2015eko maiatzaren 29ko 13:00ak arte aurkeztu
ahal izango dira.
Aurkezteko tokiak hurrengo hauek izan daitezke:
a) Zitek Mintegiak, honako lekutan daudenak:
ZITEK Portugalete: Nautika eta Itsasontzi-Makineria Goi Eskola Teknikoa Mª
Díaz de Haro 68, 2. solairua Portugaleten. T: 94 601 4801
ZITEK Leioa: Errektorego eraikineko 0 solairua.Sarriena auzoa z/g, 48940 Leioa
T.: 94 601 2751
ZITEK Bilbao: Bilboko Ingeniaritza Goi Eskola Teknikoa 2. Solairua T:94 601 3936
b) Enplegu-Zentroa, Basoko Etxea - Sarrikoko Parkea Lehendakari Aguirre 8 48015
Bilbao T: 94 601 3680
c) UPV/EHUko edozein Erregistro Orokorretan aurkeztu daitezke.Azaroaren 26ko
UPV/EHUko 30/1992 Legean jasotako edozein eratan, Herri Administrazioen
Araubidea eta Ohiko Administrazio-Prozeduran.
.Ideia bakoitza, lehiaketako izena izan ezik, kanpotik inolako idazketarik gabeko kartazal itxi
batean aurkeztuko da . Barruko edukiera jarraian aipatuko da:
a) Proiektuaren izena orri batean idatzita.
b) Pertsona edota talde parte hartzaileen datuak ( izena eta taldeko partehartzaile
bakoitzeko pasaporte edo NAN)
c) Telefonoa
d) Harremanetan jartzeko e-maila, lehiaketa honetan komunikazio bidea izango
dena.
e) Oinarriak onartzen diren zinpeko aitorpena
f) Proiektuan irakasleren batek lagunduz gero, beraren izena ere.
g) Gehienezko 3 orrialdeko betearazle-laburpena. Laburpen honetan honako galdera
hauei erantzun behar zaie:
1. Proiektuaren izena (egileen izenik aipatu gabe)
2. Merkaturatu nahi den produktu edo zerbitzu berriak konpontzen dituen arazoak.
3. Produktu edo zerbitzua merkatu edota bezeroeen zein beharrari begira dagoen.
4. Beste produktu edo zerbitzuetatik ezberdintzeko, zeintzuk diren produktu edo
zerbitzuaren ezaugarri berriztatzaileak .
h) Proiektua laburbiltzen duen slogan edo esaldi bat 15 hitz baino gutxiagotan.
Gainera epaimahaiak proiektuaren ahozko aurkezpen bat eskatu ahal izango du
proiektuko pertsona bat edo batzuei, erabaki bat hartu baino lehen.
4. EBALUAKETA IRIZPIDEAK
Negozio-ideien ebaluaketan kontuan hartzekoak, idatzizko eta badago ahozko aurkezpena
kontutan izango da:
1. Ideiaren Berrikuntza eta Orijinaltasuna %40
2. Horren garapena %30
3. Bideragarritasun teknikoa eta ekonomiko-finantzairoa %20
4. Ekintzailearen edo talde ekintzailearen konpromezua %10
5.ERABAKIAREN PREZEDURA
Lehiaketa hau Bizkaiko Campuseko Errektoreordetzaren erabakiaz ebatziko da, klausula
honetan agertzen den epaimahaiak proposatuta.Erabaki hau www.emprendedoreszitek.com web
orrialdean argitaratuko da eta hautagaiei komunikatuko zaie deialdi honetarako aukeratutako
komunikazio bide bezala hartutako posta elektronikoko helbidera.
Honako erabaki honen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa jar daiteke, argitaratu eta
hilabetearen epea, administrazio publiko eta administrazio-prozedura amankomunei buruzko
azaroaren 26ko 30/1992 legean aurreikusi den moduan.
Arestikoa izanik ere, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da, erabaki hau
argitaratu eta handik bi hilabeteren epearen barruan. Berraztertzeko errekurtsorik jarri bada,
ezin izango da administrazioarekiko auzi-errekurtsorik jarri lehenengoaren ebazpen espres edo
ustezkoa izan arte.
Epaimahaia honela osatuko da:
.UPV/EHU–ko ordezkari bat Bizkaiko Campuseko errektoreordeak izendatuta, idazkaria izango
dena ere.
.BEAZ Bizkaia-ko ordezkari bat
.Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomia Sustatze Saileko ordezkari bat
5.1 Epaimahaia lanen onartze-epearen amaieratik hurrengo 5 egun naturaletan osatu beharko da
eta ahozko aurkezpena egin behar duten proiektuak 2015eko ekainaren 12a baino lehen deituak
izan behar dira.
Epaimahaiak egindako batzar guztietan, idazkariak akta egingo du eta kide guztiek sinatuko
dute.
5.2 Epaimahaikideen eginbeharrak et atribuzioak.
1. Behin-betiko lanen onartzea eta aurkeztutakoen dokumentazio falta edo informazio
gehiagoren beharra konpontzeko eskakizuna.
2. Lehiakideek aurkeztutako domkumentzaioa eta proposamenak arteztu ondoren, erako
eztabaidak egin eta gero, funtsez oinarritutako erabaki egokia gauzatuko da
3. Epaimahaiak lehiaketaren oinarrien araupetik kanpo ager litezken kontuak argitzeko
eskumena du.
4. Epaimahaiak Campuseko errektoreordeari bere erabaki aukera aurkeztuko dio sortzen
den egunetik 10 egun naturaletako epean.
6.SARIAK
Hiru sari emango dira:
1.500€ko lehenengo sari bat
1.000€ko bigarren sari bat
500€ko hirugarren sari bi, azken hau junior enpresa berri hoberenari emango zaio, baldin
eta beraien proiektuak ez badu aurreko sariren bat irabazi.
UPV/EHUk saria proiektu bat baino gehiagoren artean banatzea erabaki dezake.
Ikasle irabazleen sariak bikoiztuak izango dira ideiaren aurkezleek 2014.12.31a baino lehen ideia
enpresa bilakatzen badute Bizkaian eta baldin eta ekitaldi horretan helburu horretarako kreditu
nahiko badago.
Honetaz gain, pertsona edota talde irabazleak, ideia martxan jartzeko erabakia hartuz gero,
Emprendedores ZITEK Programako Enpresa-Mintegiek formakuntza , aholkularitza ate kokagun
fisikoa eskeiniko dizkiete. Beraien ideia sariduna suertatu ez arren, beste guztietako
partehartzaileek enpresa sortu nahi izanez gero, laguntza hau eskuratzeko aukera ere izango
dute.
Epaimahaikideen ikuspegitik, negozio-ideiak jatortasun eta kalitate maila eza nabarmenak badira
zenbait sari huts gera daiteke.Sari bat lortzeko, gutxienez 100etik 65 puntu jasotzea
beharrezkoa izango da.
Emaitzen jakinarazpena 2014ko ekainaren 20an egingo da UPV/EHUko gelaren baten
antolatuko den sarien banaketa ekitaldian, arinago jakinaraziko zaiena parte-hartzaileei eta baita
www.emprendedoreszitek.com web orrialdean, Facebook-en eta Twitter-en zabalduko dena.
7.LEHIAKIDEEN BETEBEHARRAK
.Lehiaketaren oinarrien onarpena.
.Ezarritakoaren araberako negozio-ideia eman.
.Emandako datuen zintzotasuna ziurtatu.
8.ANTOLATZAILEEN BETEBEHARRAK
Antolatzaileek honako konpromezua hartzen dute:
.Beren ideiak negozio bilakatzea nahi izango duten lehiakide guztientzako formakuntza
dohainik. Enpresa aurrera ateratzeko behar diren ezaguerak eskura izango dituzte.
Enpresa-plana garatzeko , finantzabideak eta dirulaguntzak lortzeko laguntza eta Bizkaiko
Campusean enpresa-mintegietan areto bat emango dizkie.
.Lehiakideek aurkeztutako proiektuen datuen pribatutasuna zainduko da.
9. KONFIDENTZIALTASUN ERABAKIA
Aurkeztutako proiektuen pribatutasunari dagokionez, lehiaketaren epaimahaien jarrera honako
hau izango da:
.Lehiaketan parte hartzeko emandako dokumentuan bertan agertzen den proiektuaren
izena publikoa izango da eta komunikatu ahal izango da.
.Emandako beste informazio guztia proiektuen ebaluaketarako murriztuta egongo da.
.Egileen adostasuna eta baimenik gabe, emandako informazioa ezin izango da inola ere
edozein pertsona edo erakunde pribatu zein publikoei zabaldu edo jakinarazi.
. Lehiakideek emandako informaziotik sortutako edozein dokumentu pribatutasuneko
erabakiaren menpe egongo da.
.Lehiaketa bitartean eta ondoren ere, proeiktuen egileek zabaltasun publikoa lortzeko
uste izaten dituzten proiektuen izenak eta zehazkizunak bakar bakarrik plazaratuko dira.
.Lehiaketakideek, enpresa bilakatzeko interesik ez izatekotan, beste ekintzaileren bati
negozio-ideia hori aurrera emateko aukera eman ahal izango diote.
10.ZIURTAGIRIA
Lehiaketako antolatzaileek proiektu irabazlearen egileei irabazlea izatea ziurtatzen duen
ziurtagiria emango diete, sariaz gain.
UPV/EHUko ikasleek lehiaketan parte hartu izanaren ziurtagiria eska dezakete, aukera askeko
1,5 kreditu edo aukerako kreditu batengatik konbalidagarria, segun eta plan zaharrean edo
gradu ikasketetan dauden. Kreditu hoiek lortu ahal izateko, proiektuak gutxienezko puntuazio bat
lortu behar du, 100 puntutik 50 gutxienez.
11.DIFUSIOA
Deialdi hau Bizkaiko Campuseko iragarpen taulan publikatuko da eta baita UPV/EHUko
iragarpen taula korporaiboan (ehutaula-Bizkaiko Campusa) ere. www.emprendedoreszitek.com
web orrialdean ere eskegiko da.
Deialdi honetako ondorengo ekintza eta komunikatu guztiak www.emprendedoreszitek.com web
orrialdean publikatuko dira.
12.ERREKURTSOA
Honako erabaki honen aurka, administrazio-bidea agortzen duelarik, aukerako berraztertze-
errekurtsoa jar daiteke, argitaratu eta hilabetearen epea, administrazio publiko eta
administrazio-prozedura amankomunei buruzko azaroaren 26ko 30/1992 legean aurreikusi den
moduan.
Arestikoa izanik ere, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da, erabaki hau
argitaratu eta handik bi hilabeteren epearen barruan. Berraztertzeko errekurtsorik jarri bada,
ezin izango da administrazioarekiko auzi-errekurtsorik jarri lehenengoaren ebazpen espres edo
ustezkoa izan arte.
Erabaki honen argitalpenetik sei hilabete igarotzen badira eta web orrialdean adjudikazio
erabakirik argitaratu ez balitz, interesatuek beraien eskaera ezetsita uler dezakete, azaroaren
26ko 30/1992 Legearen 44.1 artikuluan agertzen den bezala, Administrazio Publikoetako
Erregimen Juridiko eta Administrazio Prozedura Orokorreko Legea.
Carmelo Garitaonandia
Vicerrector del Campus de Bizkaia UPV/EHU
Think big oinarriak 2015
Bizkaiko Campuseko Think Big sarirako edizioaren Se admita la participación del proyecto
presentado
deialdian aurkestu dudan proiektuarekin parte har en la convocatoria del Premio Think Big
en Bizkaia
dezadan onartzea
Leioan ,2015eko………….aren……………e()(a)n En Leioa a ……………de…………..de 2015

Recomendados

I'm a Certified Professional Photographer. por
I'm a Certified Professional Photographer.I'm a Certified Professional Photographer.
I'm a Certified Professional Photographer.Carol Hoook
268 vistas23 diapositivas
Modelo de memoria think big por
Modelo de memoria think bigModelo de memoria think big
Modelo de memoria think bigemprendedoreszitek
895 vistas2 diapositivas
Think big txosten eredua por
Think big txosten ereduaThink big txosten eredua
Think big txosten ereduaemprendedoreszitek
344 vistas2 diapositivas
How to Teach Transitions in The Classroom por
How to Teach Transitions in The ClassroomHow to Teach Transitions in The Classroom
How to Teach Transitions in The ClassroomC B
428 vistas10 diapositivas
Ficha de inscripcion inskripzioaren fitxa por
Ficha de inscripcion inskripzioaren fitxaFicha de inscripcion inskripzioaren fitxa
Ficha de inscripcion inskripzioaren fitxaemprendedoreszitek
843 vistas4 diapositivas
El método cientifico por
El método cientificoEl método cientifico
El método cientificoguzmancamii
430 vistas13 diapositivas

Más contenido relacionado

Más de emprendedoreszitek

Bases think-big-2018-web por
Bases think-big-2018-webBases think-big-2018-web
Bases think-big-2018-webemprendedoreszitek
582 vistas7 diapositivas
Ekinduz bigarren saioa puntuazio zerrenda por
Ekinduz bigarren saioa puntuazio zerrendaEkinduz bigarren saioa puntuazio zerrenda
Ekinduz bigarren saioa puntuazio zerrendaemprendedoreszitek
114 vistas5 diapositivas
Listado personas que han finalizado 2ª fase de EKINDUZ con puntuaciones por
Listado personas que han finalizado 2ª fase de EKINDUZ con puntuacionesListado personas que han finalizado 2ª fase de EKINDUZ con puntuaciones
Listado personas que han finalizado 2ª fase de EKINDUZ con puntuacionesemprendedoreszitek
466 vistas5 diapositivas
Bases ekinduz 2018 por
Bases  ekinduz 2018Bases  ekinduz 2018
Bases ekinduz 2018emprendedoreszitek
244 vistas12 diapositivas
Actividades de cultura emprendedora del programa zitek 2016 2017 cast por
Actividades de cultura emprendedora del programa zitek 2016 2017 cast Actividades de cultura emprendedora del programa zitek 2016 2017 cast
Actividades de cultura emprendedora del programa zitek 2016 2017 cast emprendedoreszitek
306 vistas17 diapositivas
Think Big 2017 txosten eredua por
Think Big 2017 txosten ereduaThink Big 2017 txosten eredua
Think Big 2017 txosten ereduaemprendedoreszitek
198 vistas4 diapositivas

Más de emprendedoreszitek(20)

Listado personas que han finalizado 2ª fase de EKINDUZ con puntuaciones por emprendedoreszitek
Listado personas que han finalizado 2ª fase de EKINDUZ con puntuacionesListado personas que han finalizado 2ª fase de EKINDUZ con puntuaciones
Listado personas que han finalizado 2ª fase de EKINDUZ con puntuaciones
emprendedoreszitek466 vistas
Actividades de cultura emprendedora del programa zitek 2016 2017 cast por emprendedoreszitek
Actividades de cultura emprendedora del programa zitek 2016 2017 cast Actividades de cultura emprendedora del programa zitek 2016 2017 cast
Actividades de cultura emprendedora del programa zitek 2016 2017 cast
emprendedoreszitek306 vistas
Ficha de inscripcion Think Big 2017 / Inskripzioaren fitxa Think Big 2017 por emprendedoreszitek
Ficha de inscripcion Think Big 2017 / Inskripzioaren fitxa Think Big 2017Ficha de inscripcion Think Big 2017 / Inskripzioaren fitxa Think Big 2017
Ficha de inscripcion Think Big 2017 / Inskripzioaren fitxa Think Big 2017
emprendedoreszitek215 vistas
Kultura ekintzailea garatzeko jarduerak zitek programa 2015 2016 por emprendedoreszitek
Kultura ekintzailea garatzeko jarduerak zitek programa 2015 2016Kultura ekintzailea garatzeko jarduerak zitek programa 2015 2016
Kultura ekintzailea garatzeko jarduerak zitek programa 2015 2016
emprendedoreszitek187 vistas
Kultura ekintzailea garatzeko jarduerak zitek programa 2014 2015 por emprendedoreszitek
Kultura ekintzailea garatzeko jarduerak zitek programa 2014 2015Kultura ekintzailea garatzeko jarduerak zitek programa 2014 2015
Kultura ekintzailea garatzeko jarduerak zitek programa 2014 2015
emprendedoreszitek185 vistas
Actividades de Cultura Emprendedora del Programa Zitek 2015 2016 por emprendedoreszitek
Actividades de Cultura Emprendedora del Programa Zitek 2015 2016Actividades de Cultura Emprendedora del Programa Zitek 2015 2016
Actividades de Cultura Emprendedora del Programa Zitek 2015 2016
emprendedoreszitek249 vistas

Think big oinarriak 2015

  • 1. BIZKAIKO CAMPUSEKO ERREKTOREORDEAREN 2015EKO MARTXOAREN 25EKO EBAZPENA, HONEN BIDEZ ENPRESA IDEIEN “THINK BIG 2015” LEHIAKETA IRAGARTZEN DA EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEKO BIZKAIKO CAMPUSEKO ZITEK PROGRAMAREN BARRUAN 1.LEHIAKETAREN XEDEA “Think Big 2015” enpresa- Ideien Lehiaketak Bizkaiko Campusean ikasleen artean Ekintzailearen aldeko Kultura hedatzea du helburu. Deialdiak jarrera ekintzailea piztu nahi du. Oro har, ikasle, tituludun eta ekintzaileek zerbitzuak eta produktu bideragarriak komertzialki garatzeko, beraien ezaguerak eta lanbide esperentzia aplikatzen adoretu nahi du. Zitek programak lehiakide saridun edota ez-saridun guztien eskura ideiak martxan jartzeko eta proiektua enpresa bilakatu ahal izateko baliabideak jarriko ditu. Beste aldetik, lehiaketak edozein negozio-ekimen edota negozio ideia garatzeko lankidetza eman hahi du eta ekintzaileen beharrak hobeto betetzeko komunikazio tresna bat sortu nahi du. 2.LEHIAKIDEAK Negozio ideia bat garatzeko parte-hartzaileak honako hauek izan daitezke: Bizkaiko Campuseko edozein master, gradu edo fakultatetan matrikulaturiko edozein ikasle, edota Bizkaian bizi eta UPV/EHUko beste Campusetan matrikulatuta dauden ikasleak, masterretan matrikulatuak barne. Proiektu hauetako eragileak edota kolaboratzaileak diren irakasleek ere parte har dezakete. Kolaborazio hau bai zuzenki baita lehiaketaren informazioa edo jarraibidearen bidez ere izan daiteke. 2014ko urriaren 1a baino lehenago ofizialki osatutako enpresek ezin dute parte hartu. Talde bakoitzak edota pertsona bakar batek nahi duen beste negozio-ideia aurkeztu ahal du. Saria eskuratzeko ez da ezinbestekoa ideia enpresa bilakatzea. Lehiakideek , lehiaketan parte hartu nahi duten lehenengo momentutik, zinpeko aitormen batean jasokotako oinarriak onesten eta onartzen dituzte.
  • 2. Lehiaketatik kanporatzeko arrazoiak hauexek izango dira: Epez kanpoko agirien aurkezpena. Edozein oinarri urratzea. Datu falsuak. Epaimahaikoen erabakian eragina izateko edozein motatako saiaketa. 3.NEGOZIO- IDEIAREN AURKEZPENA. Lehiaketa honetan parte hartzeko eskaerak 2015eko maiatzaren 29ko 13:00ak arte aurkeztu ahal izango dira. Aurkezteko tokiak hurrengo hauek izan daitezke: a) Zitek Mintegiak, honako lekutan daudenak: ZITEK Portugalete: Nautika eta Itsasontzi-Makineria Goi Eskola Teknikoa Mª Díaz de Haro 68, 2. solairua Portugaleten. T: 94 601 4801 ZITEK Leioa: Errektorego eraikineko 0 solairua.Sarriena auzoa z/g, 48940 Leioa T.: 94 601 2751 ZITEK Bilbao: Bilboko Ingeniaritza Goi Eskola Teknikoa 2. Solairua T:94 601 3936 b) Enplegu-Zentroa, Basoko Etxea - Sarrikoko Parkea Lehendakari Aguirre 8 48015 Bilbao T: 94 601 3680 c) UPV/EHUko edozein Erregistro Orokorretan aurkeztu daitezke.Azaroaren 26ko UPV/EHUko 30/1992 Legean jasotako edozein eratan, Herri Administrazioen Araubidea eta Ohiko Administrazio-Prozeduran. .Ideia bakoitza, lehiaketako izena izan ezik, kanpotik inolako idazketarik gabeko kartazal itxi batean aurkeztuko da . Barruko edukiera jarraian aipatuko da: a) Proiektuaren izena orri batean idatzita. b) Pertsona edota talde parte hartzaileen datuak ( izena eta taldeko partehartzaile bakoitzeko pasaporte edo NAN) c) Telefonoa d) Harremanetan jartzeko e-maila, lehiaketa honetan komunikazio bidea izango dena. e) Oinarriak onartzen diren zinpeko aitorpena f) Proiektuan irakasleren batek lagunduz gero, beraren izena ere.
  • 3. g) Gehienezko 3 orrialdeko betearazle-laburpena. Laburpen honetan honako galdera hauei erantzun behar zaie: 1. Proiektuaren izena (egileen izenik aipatu gabe) 2. Merkaturatu nahi den produktu edo zerbitzu berriak konpontzen dituen arazoak. 3. Produktu edo zerbitzua merkatu edota bezeroeen zein beharrari begira dagoen. 4. Beste produktu edo zerbitzuetatik ezberdintzeko, zeintzuk diren produktu edo zerbitzuaren ezaugarri berriztatzaileak . h) Proiektua laburbiltzen duen slogan edo esaldi bat 15 hitz baino gutxiagotan. Gainera epaimahaiak proiektuaren ahozko aurkezpen bat eskatu ahal izango du proiektuko pertsona bat edo batzuei, erabaki bat hartu baino lehen. 4. EBALUAKETA IRIZPIDEAK Negozio-ideien ebaluaketan kontuan hartzekoak, idatzizko eta badago ahozko aurkezpena kontutan izango da: 1. Ideiaren Berrikuntza eta Orijinaltasuna %40 2. Horren garapena %30 3. Bideragarritasun teknikoa eta ekonomiko-finantzairoa %20 4. Ekintzailearen edo talde ekintzailearen konpromezua %10 5.ERABAKIAREN PREZEDURA Lehiaketa hau Bizkaiko Campuseko Errektoreordetzaren erabakiaz ebatziko da, klausula honetan agertzen den epaimahaiak proposatuta.Erabaki hau www.emprendedoreszitek.com web orrialdean argitaratuko da eta hautagaiei komunikatuko zaie deialdi honetarako aukeratutako komunikazio bide bezala hartutako posta elektronikoko helbidera. Honako erabaki honen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa jar daiteke, argitaratu eta hilabetearen epea, administrazio publiko eta administrazio-prozedura amankomunei buruzko azaroaren 26ko 30/1992 legean aurreikusi den moduan. Arestikoa izanik ere, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da, erabaki hau argitaratu eta handik bi hilabeteren epearen barruan. Berraztertzeko errekurtsorik jarri bada, ezin izango da administrazioarekiko auzi-errekurtsorik jarri lehenengoaren ebazpen espres edo ustezkoa izan arte. Epaimahaia honela osatuko da:
  • 4. .UPV/EHU–ko ordezkari bat Bizkaiko Campuseko errektoreordeak izendatuta, idazkaria izango dena ere. .BEAZ Bizkaia-ko ordezkari bat .Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomia Sustatze Saileko ordezkari bat 5.1 Epaimahaia lanen onartze-epearen amaieratik hurrengo 5 egun naturaletan osatu beharko da eta ahozko aurkezpena egin behar duten proiektuak 2015eko ekainaren 12a baino lehen deituak izan behar dira. Epaimahaiak egindako batzar guztietan, idazkariak akta egingo du eta kide guztiek sinatuko dute. 5.2 Epaimahaikideen eginbeharrak et atribuzioak. 1. Behin-betiko lanen onartzea eta aurkeztutakoen dokumentazio falta edo informazio gehiagoren beharra konpontzeko eskakizuna. 2. Lehiakideek aurkeztutako domkumentzaioa eta proposamenak arteztu ondoren, erako eztabaidak egin eta gero, funtsez oinarritutako erabaki egokia gauzatuko da 3. Epaimahaiak lehiaketaren oinarrien araupetik kanpo ager litezken kontuak argitzeko eskumena du. 4. Epaimahaiak Campuseko errektoreordeari bere erabaki aukera aurkeztuko dio sortzen den egunetik 10 egun naturaletako epean. 6.SARIAK Hiru sari emango dira: 1.500€ko lehenengo sari bat 1.000€ko bigarren sari bat 500€ko hirugarren sari bi, azken hau junior enpresa berri hoberenari emango zaio, baldin eta beraien proiektuak ez badu aurreko sariren bat irabazi. UPV/EHUk saria proiektu bat baino gehiagoren artean banatzea erabaki dezake. Ikasle irabazleen sariak bikoiztuak izango dira ideiaren aurkezleek 2014.12.31a baino lehen ideia enpresa bilakatzen badute Bizkaian eta baldin eta ekitaldi horretan helburu horretarako kreditu nahiko badago. Honetaz gain, pertsona edota talde irabazleak, ideia martxan jartzeko erabakia hartuz gero, Emprendedores ZITEK Programako Enpresa-Mintegiek formakuntza , aholkularitza ate kokagun fisikoa eskeiniko dizkiete. Beraien ideia sariduna suertatu ez arren, beste guztietako partehartzaileek enpresa sortu nahi izanez gero, laguntza hau eskuratzeko aukera ere izango dute.
  • 5. Epaimahaikideen ikuspegitik, negozio-ideiak jatortasun eta kalitate maila eza nabarmenak badira zenbait sari huts gera daiteke.Sari bat lortzeko, gutxienez 100etik 65 puntu jasotzea beharrezkoa izango da. Emaitzen jakinarazpena 2014ko ekainaren 20an egingo da UPV/EHUko gelaren baten antolatuko den sarien banaketa ekitaldian, arinago jakinaraziko zaiena parte-hartzaileei eta baita www.emprendedoreszitek.com web orrialdean, Facebook-en eta Twitter-en zabalduko dena. 7.LEHIAKIDEEN BETEBEHARRAK .Lehiaketaren oinarrien onarpena. .Ezarritakoaren araberako negozio-ideia eman. .Emandako datuen zintzotasuna ziurtatu. 8.ANTOLATZAILEEN BETEBEHARRAK Antolatzaileek honako konpromezua hartzen dute: .Beren ideiak negozio bilakatzea nahi izango duten lehiakide guztientzako formakuntza dohainik. Enpresa aurrera ateratzeko behar diren ezaguerak eskura izango dituzte. Enpresa-plana garatzeko , finantzabideak eta dirulaguntzak lortzeko laguntza eta Bizkaiko Campusean enpresa-mintegietan areto bat emango dizkie. .Lehiakideek aurkeztutako proiektuen datuen pribatutasuna zainduko da. 9. KONFIDENTZIALTASUN ERABAKIA Aurkeztutako proiektuen pribatutasunari dagokionez, lehiaketaren epaimahaien jarrera honako hau izango da: .Lehiaketan parte hartzeko emandako dokumentuan bertan agertzen den proiektuaren izena publikoa izango da eta komunikatu ahal izango da. .Emandako beste informazio guztia proiektuen ebaluaketarako murriztuta egongo da. .Egileen adostasuna eta baimenik gabe, emandako informazioa ezin izango da inola ere edozein pertsona edo erakunde pribatu zein publikoei zabaldu edo jakinarazi. . Lehiakideek emandako informaziotik sortutako edozein dokumentu pribatutasuneko erabakiaren menpe egongo da. .Lehiaketa bitartean eta ondoren ere, proeiktuen egileek zabaltasun publikoa lortzeko uste izaten dituzten proiektuen izenak eta zehazkizunak bakar bakarrik plazaratuko dira.
  • 6. .Lehiaketakideek, enpresa bilakatzeko interesik ez izatekotan, beste ekintzaileren bati negozio-ideia hori aurrera emateko aukera eman ahal izango diote. 10.ZIURTAGIRIA Lehiaketako antolatzaileek proiektu irabazlearen egileei irabazlea izatea ziurtatzen duen ziurtagiria emango diete, sariaz gain. UPV/EHUko ikasleek lehiaketan parte hartu izanaren ziurtagiria eska dezakete, aukera askeko 1,5 kreditu edo aukerako kreditu batengatik konbalidagarria, segun eta plan zaharrean edo gradu ikasketetan dauden. Kreditu hoiek lortu ahal izateko, proiektuak gutxienezko puntuazio bat lortu behar du, 100 puntutik 50 gutxienez. 11.DIFUSIOA Deialdi hau Bizkaiko Campuseko iragarpen taulan publikatuko da eta baita UPV/EHUko iragarpen taula korporaiboan (ehutaula-Bizkaiko Campusa) ere. www.emprendedoreszitek.com web orrialdean ere eskegiko da. Deialdi honetako ondorengo ekintza eta komunikatu guztiak www.emprendedoreszitek.com web orrialdean publikatuko dira. 12.ERREKURTSOA Honako erabaki honen aurka, administrazio-bidea agortzen duelarik, aukerako berraztertze- errekurtsoa jar daiteke, argitaratu eta hilabetearen epea, administrazio publiko eta administrazio-prozedura amankomunei buruzko azaroaren 26ko 30/1992 legean aurreikusi den moduan. Arestikoa izanik ere, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da, erabaki hau argitaratu eta handik bi hilabeteren epearen barruan. Berraztertzeko errekurtsorik jarri bada, ezin izango da administrazioarekiko auzi-errekurtsorik jarri lehenengoaren ebazpen espres edo ustezkoa izan arte. Erabaki honen argitalpenetik sei hilabete igarotzen badira eta web orrialdean adjudikazio erabakirik argitaratu ez balitz, interesatuek beraien eskaera ezetsita uler dezakete, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 44.1 artikuluan agertzen den bezala, Administrazio Publikoetako Erregimen Juridiko eta Administrazio Prozedura Orokorreko Legea.
  • 7. Carmelo Garitaonandia Vicerrector del Campus de Bizkaia UPV/EHU
  • 9. Bizkaiko Campuseko Think Big sarirako edizioaren Se admita la participación del proyecto presentado deialdian aurkestu dudan proiektuarekin parte har en la convocatoria del Premio Think Big en Bizkaia dezadan onartzea Leioan ,2015eko………….aren……………e()(a)n En Leioa a ……………de…………..de 2015