Publicidad

Serveis i instruments d’acció de suport a la innovació

Agència per a la Competitivitat de l'empresa - ACCIÓ
7 de May de 2014
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Serveis i instruments d’acció de suport a la innovació (20)

Publicidad

Más de Agència per a la Competitivitat de l'empresa - ACCIÓ(20)

Publicidad

Serveis i instruments d’acció de suport a la innovació

 1. INNOVACIÓ EMPRESARIAL Serveis i instruments de suport a l’R+D+i 06 de maig de 2014
 2. És l’agència per a la competitivitat de l’empresa catalana Adscrita al Departament d’Empresa i Ocupació i a la DGI de la Generalitat de Catalunya Treballa per al foment de la innovació, la internacionalització, la captació d’inversions, l’emprenedoria, el finançament, l’assessorament i la gestió empresarial És l’actor de referència en actuacions dirigides a augmentar la competitivitat del teixit empresarial català Què és ACCIÓ?
 3. Fase incipient Fase d’experimentació Fase de consolidació Capacitació Coneixement i experiència adquirida (amb el temps) SERVEIS i INSTRUMENTS de suport a la Innovació SERVEI INNOVA: Serveis d’orientació i assessorament especialitzat a l’empresa, en diferents àmbits: Iniciació a la Innovació / Expansiona’t Nuclis d’Innovació Tecnològica locals i transnacionals (R+D) Compra Pública Innovadora Foment dels Incentius Fiscals a la innovació Innovació Internacional Sensibilització, formació i capacitació Cupons Tecnològics INNOEMPRESA (Projectes d’Innovació) Projecte Tecnologia Col·laboració Gestió de la innovació Comercialització de la tecnologia Què t’oferim?
 4. • Estructuració tècnica de projectes • Assessorament legal (acords de consorci, propietat intel·lectual...) • Cerca de finançament nacional i internacional • Deduccions fiscals a la innovació • Cerca de socis i tecnòlegs pel projecte • Cessió, venda i explotació de resultats de projectes •Lobby per al posicionament de l’R+D+i empresarial catalana Projecte Suport al desenvolupament de projectes de R+D, innovació, valorització, etc. I acompanyament en les seves diferents etapes. • Vigilància tecnològica • Estat de l’art de tecnologies • Informació sobre tendències tecnològiques • Identificació d’oportunitats tecnològiques internacionals • Valorització tecnològica Tecnologia Suport a l’empresa per solucionar els seus reptes o problemes tecnològics. • Cerca proveïdors tecnològics • Cerca de socis o aliats • Serveis de dinamització de la innovació (comunitats tecnològiques, missions, networking, etc.) • Serveis de suport a la innovació en mercats internacionals (Centres de promoció de negocis Internacionals d’’ACCIÓ) • Lobby per al posicionament de l’R+D+i empresarial catalana Col·laboració Suport a l’empresa per ajudar a trobar proveïdors o socis per a demandes tecnològiques concretes, reptes o problemes tecnològics. • Gestió de la Innovació a l’empresa • Identificació de capacitats tecnològiques de l’empresa i oportunitats de negoci • Capacitació sobre metodologies i processos (vigilància tecnològica, priorització de projectes, transferència tecnològica, preparació acords de consorcis, IPR, etc.) • Formació en gestió de projectes internacionals • Accés a processos de Compra Pública Innovadora • Aplicació de les Deduccions Fiscals a la Innovació Gestió Suport a l’empresa a conèixer com millorar qualsevol etapa del procés d’innovació intern, metodologia concreta de gestió o instrument vinculat al procés d’Innovació. ACCIÓ ofereix a l’empresa un conjunt de serveis d’orientació i assessorament especialitzat de suport a la innovació amb una visió internacional i que s’estructuren en els quatre àmbits següents: TECNIO (suportalainvestigacióindustrialientransferènciatecnològica) Necessitats empresa Serveis prestats per atendre les necessitats de l’empresa Internacionalitzaciódelainnovació (Lobbying,H2020,accésamercatsinnovadors,etc.) SERVEI INNOVA: Orientació i assessorament especialitzat a l’empresa Innova.accio@gencat.cat
 5.  Adreçada a tot tipus d’empreses amb establiment a Catalunya.  Priorització de projectes amb:  clar enfocament a mercat i que promoguin el foment de l’ocupació.  emmarcats dintre de les KET (Tecnologies facilitadores) i amb impacte sobre els àmbits sectorials líders.  Facilitar que les empreses desenvolupin projectes d’R+D+i, finançant a fons perdut una part del projecte (segons Marc ajuts d’Estat UE) – mínim 25%.  Facilitant en paral·lel, l’accés al crèdit pel % restant (préstec i+i) i des de l’inici del projecte. - Voluntari.  Promoure la participació en projectes transnacionals d’R+D+i.  EraNet Manunet (Manufacturing)  Bilaterals Catalunya-Israel (tots els àmbits) Nuclis d’Innovació Tecnològica. Locals i Transnacionals Suport en el desenvolupament de projectes d’R+D+i i Foment de la col·laboració transnacional
 6. Nuclis d’Innovació Tecnològica. Locals i Transnacionals  Actuacions amb una R+D diferencial, d’alt impacte al territori i a les empreses catalanes. Amb fort impacte d’internacionalització dels resultats i de la tecnologia, així com d’escalabilitat a convocatòries internacionals de R+D o licitacions internacionals. Es valorarà:  La generació de nova ocupació i d’inversions industrials o el manteniment de l’activitat científica i productiva a Catalunya.  La participació d'agents TECNIO i CERCA en les activitats d’R+D del projecte Les inversions s’han de dur a terme a Catalunya  • Els projectes hauran d’iniciar-se a partir de la data de presentació de la sol·licitud i finalitzar en un termini màxim de 2 anys • Els projectes hauran d’estar alineats amb l’estratègia RIS3CAT: (tecnologies facilitadores i sectors estratègics). Pressupostos mínims dels projectes Ajut màxim Projectes locals individuals 100.000 € 120.000 € Projectes locals cooperatius 150.000 € 200.000 € Projectes transnacionals 150.000 € 200.000 €
 7. Nuclis d’Innovació Tecnològica. Locals i Transnacionals   Despeses de personal propi.  Col·laboracions externes.  Adquisició d’equipaments i instrumental (Es considerarà només el cost d’amortització vers l’ús pel projecte).  En el cas de les PIMES, despeses de registre de drets de Propietat Industrial i Propietat Intel·lectual.  Altres despeses vinculades directament a l’activitat d’R+D.  Despeses de gestió del projecte (cas del nuclis transnacionals): amb un màxim de 12.000 € si l’empresa lidera un projecte nucli transnacional i de 8.000 € en els casos restants.  Despeses de difusió resultats del projecte: amb un màxim de 10.000€ per projecte per als nuclis locals i de 20.000 € per als nuclis transnacionals.  Despeses d’auditoria: amb un màxim de 3.000€   Qualitat científica i tecnològica del projecte.  Estructura de gestió i capacitats tècniques i de gestió del sol·licitant i en el cas dels transnacionals estructura de l’agrupació internacional  Impacte dels resultats en el mercat, amb visió internacional i d’impacte a Catalunya.  Intensitat ajut: Tipus d’empresa Projecte de Recerca Projecte de Desenvolupament Cooperació o difusió de les activitats de Recerca Gran empresa 50 % 25 % 15 % addicional amb un màxim del 80% global Mitjana empresa 60 % 35 % Petita empresa 70 % 45 %
 8. Nuclis d’Innovació Tecnològica. Locals i Transnacionals   S’incentivarà l’aplicació de les deduccions fiscals amb garantia jurídica sobre les despeses executades el 1er. any del projecte amb un ajut addicional de 1.500€ per empresa.  Per als projectes presentats en forma cooperativa, es posarà a la disposició dels participants un conjunt de serveis adreçats a professionalitzar la formalització de l'acord de consorci.  (En fase d’estudi) En aplicació al conveni signat entre el MINECO i ACCIÓ, els projectes avaluats favorablement per una entitat externa acreditada per ENAC a efectes d’activitats qualificades d’R+D i/o IT fiscalment deduïbles, podran obtenir un informe motivat tipus b (informe ex-ante) de qualificació cientifico-tecnológica del projecte.   Aquesta línia d’ajuts serà compatible amb la línia de d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d’innovació, internacionalització i industrialització (crèdit i+i) d’ACCIÓ, oberta fins el 31/12/2014. Finançament complementari fins el 80% del pressupost del projecte i aportació del 70% de garanties per part d’ACCIÓ
 9. Nuclis d’Innovació Tecnològica. Transnacionals    Només podran presentar-se aquells projectes presentats prèviament a la convocatòria internacional del programa Manunet i que hagin estat considerats com a elegibles per presentar la segona fase (full proposal).   
 10.      
 11.  
 12.  Serveis de diagnosi, orientació i assistència en els processos de transferència tecnològica i la cerca de socis tecnològics i d’R+D.  Publicació d’ofertes tecnològiques i cerca activa de demandes i propostes d’R+D col·laborativa classificades per països/àmbits tecnològics/tipus em el marc CE.  Serveis d’assessorament jurídic durant la negociació del contracte de transferència tecnològica.  Participació als esdeveniments organitzats per la xarxa EEN tal com Brokerages en el marc de fires i congressos internacionals, missions tecnològiques i programes formatius en transferència tecnològica.  Servei de Opportunity Alert - EEN per rebre setmanalment ofertes i/o demandes tecnològiques/propostes R+D col·laborativa europea.  Conèixer el valor de la vostra tecnologia mitjançant el simulador de valoració tecnològica XARXA EEN: Recolzament a la Transferència tecnològica Torna
 13. Concepte TECNOBONS ACCIÓ 2014-2015 Concepte • Contraprestacions de serveis tecnològics dirigits a empreses a través del bescanvi de TECNOBONS per treballar amb organismes públics o privats d'investigació acreditats per ACCIÓ • Producte adreçat a empreses de petita dimensió • Alineat amb enfocament RIS3CAT (àmbits sectorials líders i KETs) Gestió • Pública: ACCIÓ serà Òrgan regulador i gestor. • Publicació Ordre Bases. • Concurrència no competitiva, cronològica. • Definició projectes fixats (Annexos) Objectius • Propiciar primeres col·laboracions diferencials entre empresa i proveïdor tecnològic • Realització projectes tecnològics 3.000 €. • Atendre demandes tecnològiques de les empreses de manera àgil i en el moment que existeix la necessitat real.
 14. Funcionament TECNOBO 3.000€ • TECNOBO per import màxim de 3.000€ per rebre serveis tecnològics diferencials • Data de caducitat: 1 any data concessió • Empresa ha de cofinançar mínim 50% del projecte obligatòriament • Empresa fa la cessió dret cobrament al proveïdor • Cost subvencionable màxim del servei tecnològic de 10.000 € (garantir l’efecte incentivador de l’ajut al ser un % significatiu) • Subcontractació de proveïdors acreditats per ACCIÓ 1.- L’empresa beneficiària de l’ajut (TECNOBO) podrà endossar el dret de cobrament al proveïdor que li presta els serveis, serà aquest qui cobri finalment l’import del Tecnobo per part d’ACCIÓ o Organisme pagador equivalent. El proveïdor haurà de venir prèviament identificat en la sol·licitud 2.- S’allibera de càrrega justificativa a les empreses 3.- En la resolució d’atorgament que ACCIÓ enviarà a l’empresa, es reflectirà que s’atorga l’ajut a l’empresa i que aquesta autoritza o endossa el dret de cobrament de l’ajut al proveïdor TECNIO escollit amb CIF XXX. Aquesta resolució anirà acompanyada del TECNOBO emès per ACCIÓ.
 15. Serveis tecnològics genèrics a finançar Actuació Descripció TecnoBo ACCIÓ 1. Serveis d’Intel·ligència competitiva tecnològica enfocats a les KETs . 2. Serveis de capacitació tecnològica vers les KETs. 3. Serveis tecnològics de millora en processos productius. 4. Serveis tecnològics en el procés de desenvolupament de nous productes i nous serveis. 5. Serveis tecnològics de validació experimental . NO DEFINITIU
 16. Servei d’Informació Empresarial 934 767 206 Info.accio@gencat.cat Barcelona Tel. 934 767 200 Info.accio@gencat.cat Catalunya Central Tel. 936 930 209 Manresa.accio@gencat.cat Girona Tel. 872 975 991 Girona.accio@gencat.cat Lleida Tel. 973 243 355 Lleida.accio@gencat.cat Tarragona Tel. 977 251 717 Tarragona.accio@gencat.cat Terres de l’Ebre Tel. 977 449 333 Terresebre.accio@gencat.cat Unitat d’innovació empresarial innova.accio@gencat.cat Moltes gràcies per la vostra atenció
Publicidad