Presentació de la proposta de reforma de l'espai públic de Pere Garau

Tomeu Duran Gelabert
Tomeu Duran GelabertArchitect & technical architect en Sistemes Operatius
Proposta de reforma de l'espai públic del barri de Pere Garau
Ciutat de Mallorca
En Tomeu Duran i Gelabert
arquitecte i arquitecte tècnic
SISTEMES OPERATIUS
www.facebook.com/sistemesoperatius
Observatori Municipal de Palma
01 · 01 · 2013
Barri de Pere Garau
27.563 persones
0,682 km2 = 68,2 Ha
40.415 hab/km2
QUÈ VOL DIR UNA DENSITAT DE 40.415 hab/km2?
Presentació de la proposta de reforma de l'espai públic de Pere Garau
Presentació de la proposta de reforma de l'espai públic de Pere Garau
QUINS AVANTATGES TÉ UNA ALTA DENSITAT DE POBLACIÓ?
Presentació de la proposta de reforma de l'espai públic de Pere Garau
Presentació de la proposta de reforma de l'espai públic de Pere Garau
Presentació de la proposta de reforma de l'espai públic de Pere Garau
Pere Garau té els ingredients per a convertir-se en una àrea de referència
1. Hiperdensitat
● Potencia la interacció entre els veïns
● Incrementa la possibilitat d'èxit dels comerços
● Es pot augmentar la inversió pública per unitat de superfície
● Es redueix el cost per càpita de construcció i manteniment de l'espai
● Es minimitza l'impacte humà en el territori
2. Posició geogràfica
3. Diversitat
COM ÉS QUE ENS TROBAM DAVANT D'UN BARRI IMMERS EN UN
PROCÉS DE DEGRADACIÓ FÍSICA, SOCIAL I ECONÒMICA?
CONCENTRACIÓ DE POBLACIÓ EN POC ESPAI
INTENSITAT D'ACCIÓ
MAJOR NOMBRE DE RELACIONS SOCIALS, COMERCIALS I CULTURALS
RIQUESA I SANITAT DE LA SOCIETAT
Presentació de la proposta de reforma de l'espai públic de Pere Garau
ESPAI PÚBLIC
MERCAT
CAFÈSCOMERÇOS
ASSOCIACIONS
CENTRES CULTURALS
ESCOLES
1er. ES MILLORA L'ESPAI PÚBLIC
2on. ES MILLOREN LES QUALITATS FÍSIQUES I AMBIENTALS DE L'ENTORN
3er. ES FIXA LA POBLACIÓ EN EL BARRI
4rt. S'ATURA EL PROCÉS DE SUBSITITUCIÓ DE LA POBLACIÓ
5è. AUGMENTA EL VALOR DE LA PROPIETAT
6è. S'ATREUEN NOVES INVERSIONS
7è. ES REGENERA FÍSICAMENT EL BARRI
QUINS SÓN ELS ESPAIS PÚBLICS DE PERE GARAU?
Presentació de la proposta de reforma de l'espai públic de Pere Garau
Presentació de la proposta de reforma de l'espai públic de Pere Garau
Presentació de la proposta de reforma de l'espai públic de Pere Garau
Carrer Abat de St. Feliu
Carrer Beatriu de Pinós
Carrer Jeroni Rosselló
Carrer Joan Bauçà
Carrer Joan Mestre
Carrer Lluís Martí
Passatge de Can Curt
Passatge Siri
Presentació de la proposta de reforma de l'espai públic de Pere Garau
flux sanguini TEIXIT HUMÀ
flux monetari
flux vianants TEIXIT URBÀ I
SOCIAL
TEIXIT ECONÒMIC
VIDA
RIQUESA
VIDA
+
RIQUESA
flux sanguini GANGRENA
flux monetari
flux vianants DEGRADACIÓ
RECESSIÓ
1er. ES MILLORA L'ESPAI PÚBLIC
2on. EL TEIXIT DEL BARRI ESDEVÉ MÉS PERMEABLE A LA VIDA
3er. EL FLUX DE PERSONES AUGMENTA
4rt. HI HA UNA MAJOR PRESÈNCIA DE GENT EN EL CARRER
5è. AUGMENTEN ELS INTERCANVIS SOCIALS, COMERCIALS I CULTURALS
6è. AUGMENTA EL CONTROL SOCIAL I LA SEGURETAT CIUTADANA
7è. EL BARRI ES REGENERA ECONÒMICA I SOCIALMENT
Presentació de la proposta de reforma de l'espai públic de Pere Garau
Presentació de la proposta de reforma de l'espai públic de Pere Garau
ES PROPOSEN 5 ACTUACIONS:
1a. ELIMINACIÓ D'UNA FRANJA D'APARCAMENT
2a. SUBSTITUCIÓ PER UNA FRANJA CÍVICA
4a. ZONA 30
3a. PLATAFORMA ÚNICA
5a. RACIONALITZACIÓ
1er. ELIMINACIÓ D'UNA FRANJA D'APARCAMENT
Aparcaments soterrats existents a la zona de Pere Garau
Eliminació de 267 places d'aparcement de les 530 existents
2on. SUBSTITUCIÓ PER UNA FRANJA CÍVICA
241 ARBRES DE NOVA PLANTACIÓ
● 135 Cercis Siliquastrum
● 106 Prunus Pissardi
Origen geogràfic sud-est d'Europa i oest d'Àsia
Alçària entre 5 i 12 m
Amplada de capçada entre 3 i 10 m
Fulla caduca de color verd mitjà mat per
l'anvers i glauc pel revers
Floració mesos de març i abril abans que
surtin les fulles
de color lila, rosa o blanc
Origen geogràfic oest d'Àsia, Caucas
Alçària entre 6 i 8 m
Amplada de capçada entre 2 i 4 m
Fulla caduca de color verd fosc porpra tant a
l'anvers com al revers
Floració el mes de març, amb flors de color
blanc o rosat
241 ARBRES DE NOVA PLANTACIÓ + 762 m2 de sòl permeable
● MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE
FONT: https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Espais_Verds/Documents/Fitxers/Plagestioarbratviaribcn_cat.pdf
Data de la consulta: 14/09/14
Es depura l’aire mitjançant l’eliminació de contaminants atmosfèrics: O3, SO2, NO2, CO
Els arbres produeixen oxigen, element essencial per a la vida a la Terra
A través del procés del seu creixement, els arbres absorbeixen el CO2 de l’atmosfera
● REGULACIÓ CLIMÀTICA
L’arbrat suavitza les condicions climàtiques de l’entorn i modifica el microclima urbà
Provoca la reducció de la temperatura per l’ombra i la transpiració i ens protegeix del sol
● ATENUACIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
Mitjançant l’absorció, la desviació, la reflexió i la refracció del so, disminueixen la reverberació
A més d’ocultar un soroll molest, en produeixen un d’agradable
● REGULACIÓ DEL CICLE HÍDRIC DE LA CIUTAT
L’arbrat ajuda a reduir el volum d’aigües d’escorrentia i de possibles inundacions
L’arbre i el sòl permeable que hi ha a davall retenen quantitats importants d’aigua de pluja
Les arrels fixen el sòl i, per tant, disminueixen la seva erosió
Les fulles, els troncs i les arrels redueixen la concentració de contaminants en el curs d'aigua
241 ARBRES DE NOVA PLANTACIÓ + 762 m2 de sòl permeable
● INCREMENT DE LA BIODIVERSITAT
FONT: https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Espais_Verds/Documents/Fitxers/Plagestioarbratviaribcn_cat.pdf
Data de la consulta: 14/09/14
La plantació de diferents espècies d’arbrat viari incrementa la biodiversitat vegetal urbana i
proporciona alimentació i refugi a multitud d’espècies animals
● SERVEIS SOCIALS
Els arbres contribueixen a l’equilibri psicològic incrementant la qualitat de vida i el benestar
de les persones, i estableixen vincles entre els ciutadans i la natura
Creen paisatges particulars i aporten formes, colors i variabilitat estacional que ajuden a
definir carrers o barris sencers
Procuren intimitat als habitatges
En qualque cas, conjuntament amb l’arquitectura existent, configuren la personalitat d’alguns
carrers emblemàtics. Seria el Born el mateix sense els seus plàtans?
● VALOR ECONÒMIC
L’arbrat contribueix a embellir la ciutat i augmenta el valor dels habitatges
L’ombra i el microclima que genera l’arbrat viari redueixen el consum energètic i les despeses
en climatització dels edificis adjacents
● 75 FANALS
DE VAPOR DE SODI
● 110 FANALS SSL (LED)
SUBSTITUCIÓ DE 75 FANALS DE VAPOR DE SODI PER 110 FANALS SSL (LED)
SUBSTITUCIÓ DE 75 FANALS DE VAPOR DE SODI PER 110 FANALS SSL (LED)
FONT: http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Iluminando_las_Ciudades_Libro_Verde_(European_Commission)_faccb514.pdf
Data de la consulta: 27/09/14
● L'enllumenat públic representa fins el 60% del cost total en electricitat a les ciutats europees
● La tecnologia SSL pot estalviar en energia fins un 60% en comparació amb les làmpades de
vapor de mercuri i de fins un 20% amb les làmpades de sodi d'alta pressió
● La major durabilitat dels elements basats en la tecnologia SSL redueix els costs de manteniment
● Estalvi energètic + Reducció costos manteniment = Recuperació de la inversió entre 6 i 10 anys
● ALTRES AVANTATGES
Control del color, de la intensitat (dimming) i de la direcció
Millor visibilitat i major sensació de seguretat
Reducció de la contaminació lumínica
Alta uniformitat, alta qualitat de color i capacitat d'afinar
La creativitat dels dissenys contribueixen a millorar els ambients de la ciutat
● Els projectes basats en la tecnologia SSL solen ser més rendibles d'acord amb un càlcul TCO:
Costos totals de posseir, operar i mantenir una instal·lació
● La política de la UE és favorable al desplegament de l'enllumenat LED d'alta qualitat
● La tecnologia SSL amb control intel·ligent per canviar els nivells d'il·lmuninació
Estalvi de fins un 70% d'energia
Beneficis en la seguretat vial
Millora l'estètica de la il·luminació
SUBSTITUCIÓ DE 75 FANALS DE VAPOR DE SODI PER 110 FANALS SSL (LED)
http://www.lighting.philips.es/projects/Assets/Albaicin/CS_AlbaicIn_Granada_ESP.pdf Data de la consulta: 04/10/14
● BARRI DE L'ALBAICÍN. GRANADA. JUNY DE 2014
ANTECEDENTS
El barri fou declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l'any 1994
Les làmpades existents eren d'halogenur metàl·lic
SOLUCIÓ
Substitució dels 2.000 punts de llum del barri per un sistema LED
RESULTAT
Reducció en més d'un 80% del consum elèctric
Augment de la qualitat de la il·luminació:
més uniformitat
millor comfort visual
reducció dels nivells de contaminació lumínica en el mínim
Reducció dels costos de manteniment:
13.000 hores (3 anys) de vida útil de les làmpades d'halogenur metàl·lic
70.000 hores (16anys) de vida útil de les noves làmpades LED
SUBSTITUCIÓ DE 75 FANALS DE VAPOR DE SODI PER 110 FANALS SSL (LED)
http://www.lighting.philips.es/projects/assets/Palencia/CS-ESE-Palencia-ESP2.pdf Data de la consulta: 04/10/14
● PALÈNCIA. 2013
ANTECEDENTS
Làmpades de vapor de sodi: consum raonable, amb índex de reproducció cromàtica de 25
Làmpades de vapor de mercuri: energèticament ineficients, amb un IRC de devers 50
El manteniment d'una xarxa de luminàries obsolet i ineficient suposa una despesa enonòmica i
un impacte mediambiental evitables
SOLUCIÓ: Contractació d'una Empresa de Serveis Energètics
Canvi de 3.139 punts de llum existents per tecnologia LED
Gestió i manteniment de la instal·lació durant 12 anys
Actualització del sistema de control de les luminàries, punt a punt, per a regular els nivells
d'il·luminació per zones i necessitats i per a monitoritzar el seu funcionament
RESULTATS
Estalvi energètic més del 75%, passant de 3.035 Mwh/any a 716 Mwh/any
Estalvi mediambiental reducció en 871 tones de les emissions de CO2
Estalvi econòmic superior als 2.000.000 € d'inversió
Millora de l'IRC fins a gairebé 70
SUBSTITUCIÓ DE 75 FANALS DE VAPOR DE SODI PER 110 FANALS SSL (LED)
http://www.lighting.philips.com/pwc_li/es_es/projects/Assets/Girona/case_studies_Girona_Catal%C3%A1n.pdf Data de la consulta: 04/10/14
● BARRI VELL DE GIRONA. 2011
ANTECEDENTS
Les làmpades existents eren de 250 w, amb un consum real de 274 w
SOLUCIÓ
Instal·lació de 112 làmpades de 90 w amb equips electrònics de regulació
Renovació de més de 1.200 làmpades conservant les lluminàries existents
Instal·lació de 60 nous fanals LED de 31 w, amb un cosum real de 31 w
RESULTATS
Millora visual nocturna
Reducció de la llum intrussa
Millora de la seguretat vial i dels vianants
Reducció del consum de la zona en una mitja superior al 50%
Reducció de les emissions de CO2
122 NOUS SEIENTS I 80 PLACES PER A BICICLETES
3er. PLATAFORMA ÚNICA
Carrer Blanquerna. Any 2008-2010
Plaça d'Espanya i Porta Pintada. Any 1998-2002
Barri de Sa Gerreria. Any 1998-2008
4rt. ZONA 30
FONT: http://biketothefuture.org/attachments/0000/1844/30km_zones_copenhagenize.pdf Data de la consulta: 07/09/14
SEGURETAT
● A 30 km/h la probabilitat d'un ciclista a sobreviure a una col·lisió amb un automòbil és del 95 %.
A 50 km/m les possibilitats es redueixen fins al 50%
● Una col·lisió entre un vianant i un vehicle a 30 km/h equival a caure des d'una primera planta.
A 50 km/h equival a caure des d'una tercera planta
● L'augment en 1 km/h de la velocitat de circulació suposa un increment del 3 % del risc
d'accident i d'entre el 4 i el 5 % de que aquest accident sigui fatal
● La disminució en 1 km/h de la velocitat de circulació suposa la reducció d'entre un 2 i 3 % en els
accidents de trànsit
● Un cotxe circulant a 50 km/h ha de menester 13 m per aturar-se, mentre que a 40 km/h en
necessita 8,5
CONTAMINACIÓ
● Segons el Department for Transport del Regne Unit (2012), el consum de carburant es redueix
● A llarg terme, es produeix un augment de ciclistes i vianants, millorant encara més la qualitat de
l'aire
● A menor velocitat, el nombre d'arrencades i aturades es redueix, sinó s'elimina del tot, cosa que
ajuda a fer front als problemes de congestió circulatòria
● En una anàlisi global dels contaminants (2001)
es redueixen les emissions de CO2 en un 15 %
es redueixen en un 40 % les emissions de Nox
es redueixen en un les emissions de CO 45 %
els hidrocarburs s'incrementen en un 4 %
● Un carrer amb un límit de velocitat de 30km/h pot reduir el renou en 3 decibels. Això significa
que el renou que produeixen cinc cotxes a 50 km/h equival al que fan 10 cotxes a 30 km/h
FONT: http://biketothefuture.org/attachments/0000/1844/30km_zones_copenhagenize.pdf Data de la consulta: 07/09/14
COST
MESURA
● Un estudi fet a Londres va descobrir que la gent que baixa al centre de la ciutat a peu es gasta
una mitjana de £91 (devers 115 €) a la setmana, mentre que els conductors (o passatgers) es
gastarien £64 (devers 80 €) durant el mateix temps
COST EFECTE
Nous senyals de trànsit
Adaptació de nous senyals
Millora de les marques viàries
Pacificació del trànsit
Millora de l'enllumenat públic
80,000 €
5,000 €
5,000 €
125,000 €
10,000 €Senyals lluminosos
50,000 €
60 % menys accidents
60 % menys accidents
40 % menys accidents
50 % menys accidents
90 % menys accidents
40 % menys accidents
● A Suïssa, l'estalvi anual en despeses sanitàries és de devers 120-130 milions d'euros
FONT: http://biketothefuture.org/attachments/0000/1844/30km_zones_copenhagenize.pdf Data de la consulta: 07/09/14
FONT: http://www.bcn.cat/infotransit/xvforum/ponencies/HarryLaird.pdf data de la consulta: 17/09/14
● Ajuntament de Glasgow: implantacióde zones 30 en 51 punts
5è. RACIONALITZACIÓ
Presentació de la proposta de reforma de l'espai públic de Pere Garau
Presentació de la proposta de reforma de l'espai públic de Pere Garau
Carrer Beatriu de Pinós
Carrer Beatriu de Pinós
Passatge de Can Curt
Passatge de Can Curt
Presentació de la proposta de reforma de l'espai públic de Pere Garau
PROPOSTA INICIAL D'ÀMBIT D'ACTUACIÓ: MALLA
NOVA PROPOSTA D'ÀMBIT D'ACTUACIÓ: RECORREGUT AMABLE
+ 3.890 m2
AUGMENT DE LA SUPERFÍCIE PER A VIANANTS
SUPERFÍCIES ESPAIS PÚBLICS EXISTENTS
Carrer de Pallarès – C.C. St. Josep Obrer II
Carrer de Pallarès – C.C. St. Josep Obrer II
Passatge de Can Faixina – CEIP Jafudà Cresques
Passatge de Can Faixina – CEIP Jafudà Cresques
Passatge de Can Faixina – C.C. St. Francesc d'Assís
Passatge de Can Faixina – C.C. St. Francesc d'Assís
AGRAÏMENTS
a mon pare i ma mare, perquè sense ells aquesta proposta no hagués estat possible
a n'Àngels Fermoselle d'ARCA, pels seus consells
als amics que, des de la llunyania o la proximitat, han estat en el meu costat
1 de 77

Recomendados

GRUP 4 por
GRUP 4GRUP 4
GRUP 4grup3r18
130 vistas16 diapositivas
Presentació grup 4 por
Presentació grup 4Presentació grup 4
Presentació grup 4grup3r18
114 vistas16 diapositivas
Presentació Grup 4 por
Presentació Grup 4Presentació Grup 4
Presentació Grup 4grup3r18
80 vistas16 diapositivas
Cobertes i murs vegetals per a la millora ambiental en edificacions i l'ecosi... por
Cobertes i murs vegetals per a la millora ambiental en edificacions i l'ecosi...Cobertes i murs vegetals per a la millora ambiental en edificacions i l'ecosi...
Cobertes i murs vegetals per a la millora ambiental en edificacions i l'ecosi...Gabino Carballo
398 vistas42 diapositivas
Barcelona metropolitana, projectes verds por
Barcelona metropolitana, projectes verdsBarcelona metropolitana, projectes verds
Barcelona metropolitana, projectes verdsEcotendències Cosmocaixa
544 vistas10 diapositivas
PowerPoint: HABITTGES SOSTENIBLES. por
PowerPoint: HABITTGES SOSTENIBLES.PowerPoint: HABITTGES SOSTENIBLES.
PowerPoint: HABITTGES SOSTENIBLES.Elena Ramírez
211 vistas15 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

Presentation of the proposal for a new Majorca City's waterfront por
Presentation of the proposal for a new Majorca City's waterfrontPresentation of the proposal for a new Majorca City's waterfront
Presentation of the proposal for a new Majorca City's waterfrontTomeu Duran Gelabert
217 vistas43 diapositivas
New beach walkway in Ostend. Belgium por
New beach walkway in Ostend. BelgiumNew beach walkway in Ostend. Belgium
New beach walkway in Ostend. BelgiumTomeu Duran Gelabert
123 vistas3 diapositivas
Proposta de reforma de l'espai públic de Pere Garau, Palma por
Proposta de reforma de l'espai públic de Pere Garau, PalmaProposta de reforma de l'espai públic de Pere Garau, Palma
Proposta de reforma de l'espai públic de Pere Garau, PalmaTomeu Duran Gelabert
2.1K vistas42 diapositivas
Proposta de continuïtat del passeig marítim del Molinar por
Proposta de continuïtat del passeig marítim del MolinarProposta de continuïtat del passeig marítim del Molinar
Proposta de continuïtat del passeig marítim del MolinarTomeu Duran Gelabert
794 vistas31 diapositivas
Projects developed as an external collaborator of the Barcelona city council por
Projects developed as an external collaborator of the Barcelona city councilProjects developed as an external collaborator of the Barcelona city council
Projects developed as an external collaborator of the Barcelona city councilTomeu Duran Gelabert
526 vistas17 diapositivas
Motörhead por
MotörheadMotörhead
MotörheadEirikVR
134 vistas5 diapositivas

Destacado(6)

Presentation of the proposal for a new Majorca City's waterfront por Tomeu Duran Gelabert
Presentation of the proposal for a new Majorca City's waterfrontPresentation of the proposal for a new Majorca City's waterfront
Presentation of the proposal for a new Majorca City's waterfront
Proposta de reforma de l'espai públic de Pere Garau, Palma por Tomeu Duran Gelabert
Proposta de reforma de l'espai públic de Pere Garau, PalmaProposta de reforma de l'espai públic de Pere Garau, Palma
Proposta de reforma de l'espai públic de Pere Garau, Palma
Tomeu Duran Gelabert2.1K vistas
Proposta de continuïtat del passeig marítim del Molinar por Tomeu Duran Gelabert
Proposta de continuïtat del passeig marítim del MolinarProposta de continuïtat del passeig marítim del Molinar
Proposta de continuïtat del passeig marítim del Molinar
Projects developed as an external collaborator of the Barcelona city council por Tomeu Duran Gelabert
Projects developed as an external collaborator of the Barcelona city councilProjects developed as an external collaborator of the Barcelona city council
Projects developed as an external collaborator of the Barcelona city council
Motörhead por EirikVR
MotörheadMotörhead
Motörhead
EirikVR134 vistas

Similar a Presentació de la proposta de reforma de l'espai públic de Pere Garau

La Nostra Meta por
La Nostra MetaLa Nostra Meta
La Nostra Metaenergiagorgs
289 vistas54 diapositivas
Variant Ferreries por
Variant FerreriesVariant Ferreries
Variant Ferreriesbielcarreras
215 vistas77 diapositivas
Segarra Garrigues por
Segarra GarriguesSegarra Garrigues
Segarra Garriguesguestf3a62
681 vistas30 diapositivas
Aproximació a una "Smart City" a través de l'enllumenat públic por
Aproximació a una "Smart City" a través de l'enllumenat públicAproximació a una "Smart City" a través de l'enllumenat públic
Aproximació a una "Smart City" a través de l'enllumenat públicICGCat
511 vistas18 diapositivas
Projecte arquitectònic por
Projecte arquitectònicProjecte arquitectònic
Projecte arquitectònicireene99
255 vistas13 diapositivas
PowerPoint: HABITATGES SOSTENIBLES. por
PowerPoint: HABITATGES SOSTENIBLES.PowerPoint: HABITATGES SOSTENIBLES.
PowerPoint: HABITATGES SOSTENIBLES.Laura Ramírez
268 vistas15 diapositivas

Similar a Presentació de la proposta de reforma de l'espai públic de Pere Garau(20)

Segarra Garrigues por guestf3a62
Segarra GarriguesSegarra Garrigues
Segarra Garrigues
guestf3a62681 vistas
Aproximació a una "Smart City" a través de l'enllumenat públic por ICGCat
Aproximació a una "Smart City" a través de l'enllumenat públicAproximació a una "Smart City" a través de l'enllumenat públic
Aproximació a una "Smart City" a través de l'enllumenat públic
ICGCat511 vistas
Projecte arquitectònic por ireene99
Projecte arquitectònicProjecte arquitectònic
Projecte arquitectònic
ireene99255 vistas
PowerPoint: HABITATGES SOSTENIBLES. por Laura Ramírez
PowerPoint: HABITATGES SOSTENIBLES.PowerPoint: HABITATGES SOSTENIBLES.
PowerPoint: HABITATGES SOSTENIBLES.
Laura Ramírez268 vistas
PowerPoint: Habitatges sostenibles. por Laura Ramírez
PowerPoint: Habitatges sostenibles.PowerPoint: Habitatges sostenibles.
PowerPoint: Habitatges sostenibles.
Laura Ramírez388 vistas
Variant de ferreries por bielcarreras
Variant de ferreriesVariant de ferreries
Variant de ferreries
bielcarreras183 vistas
Pla d'Il·luminació de Barcelona por Xavier Trias
Pla d'Il·luminació de BarcelonaPla d'Il·luminació de Barcelona
Pla d'Il·luminació de Barcelona
Xavier Trias386 vistas
Canvi Climàtic por CREAR
Canvi ClimàticCanvi Climàtic
Canvi Climàtic
CREAR312 vistas
Ies Bellvitge Jctlh por ccrespo62
Ies Bellvitge JctlhIes Bellvitge Jctlh
Ies Bellvitge Jctlh
ccrespo62279 vistas
El canvi climàtic a Barcelona por ecologiaurbana
El canvi climàtic a BarcelonaEl canvi climàtic a Barcelona
El canvi climàtic a Barcelona
ecologiaurbana373 vistas
Páginas de informe paes cellera_ter por nuripalmada
Páginas de informe paes cellera_terPáginas de informe paes cellera_ter
Páginas de informe paes cellera_ter
nuripalmada107 vistas

Presentació de la proposta de reforma de l'espai públic de Pere Garau

 • 1. Proposta de reforma de l'espai públic del barri de Pere Garau Ciutat de Mallorca En Tomeu Duran i Gelabert arquitecte i arquitecte tècnic SISTEMES OPERATIUS www.facebook.com/sistemesoperatius
 • 2. Observatori Municipal de Palma 01 · 01 · 2013 Barri de Pere Garau 27.563 persones 0,682 km2 = 68,2 Ha 40.415 hab/km2
 • 3. QUÈ VOL DIR UNA DENSITAT DE 40.415 hab/km2?
 • 6. QUINS AVANTATGES TÉ UNA ALTA DENSITAT DE POBLACIÓ?
 • 10. Pere Garau té els ingredients per a convertir-se en una àrea de referència
 • 11. 1. Hiperdensitat ● Potencia la interacció entre els veïns ● Incrementa la possibilitat d'èxit dels comerços ● Es pot augmentar la inversió pública per unitat de superfície ● Es redueix el cost per càpita de construcció i manteniment de l'espai ● Es minimitza l'impacte humà en el territori
 • 14. COM ÉS QUE ENS TROBAM DAVANT D'UN BARRI IMMERS EN UN PROCÉS DE DEGRADACIÓ FÍSICA, SOCIAL I ECONÒMICA?
 • 15. CONCENTRACIÓ DE POBLACIÓ EN POC ESPAI INTENSITAT D'ACCIÓ MAJOR NOMBRE DE RELACIONS SOCIALS, COMERCIALS I CULTURALS RIQUESA I SANITAT DE LA SOCIETAT
 • 18. 1er. ES MILLORA L'ESPAI PÚBLIC 2on. ES MILLOREN LES QUALITATS FÍSIQUES I AMBIENTALS DE L'ENTORN 3er. ES FIXA LA POBLACIÓ EN EL BARRI 4rt. S'ATURA EL PROCÉS DE SUBSITITUCIÓ DE LA POBLACIÓ 5è. AUGMENTA EL VALOR DE LA PROPIETAT 6è. S'ATREUEN NOVES INVERSIONS 7è. ES REGENERA FÍSICAMENT EL BARRI
 • 19. QUINS SÓN ELS ESPAIS PÚBLICS DE PERE GARAU?
 • 23. Carrer Abat de St. Feliu
 • 32. flux sanguini TEIXIT HUMÀ flux monetari flux vianants TEIXIT URBÀ I SOCIAL TEIXIT ECONÒMIC VIDA RIQUESA VIDA + RIQUESA
 • 33. flux sanguini GANGRENA flux monetari flux vianants DEGRADACIÓ RECESSIÓ
 • 34. 1er. ES MILLORA L'ESPAI PÚBLIC 2on. EL TEIXIT DEL BARRI ESDEVÉ MÉS PERMEABLE A LA VIDA 3er. EL FLUX DE PERSONES AUGMENTA 4rt. HI HA UNA MAJOR PRESÈNCIA DE GENT EN EL CARRER 5è. AUGMENTEN ELS INTERCANVIS SOCIALS, COMERCIALS I CULTURALS 6è. AUGMENTA EL CONTROL SOCIAL I LA SEGURETAT CIUTADANA 7è. EL BARRI ES REGENERA ECONÒMICA I SOCIALMENT
 • 37. ES PROPOSEN 5 ACTUACIONS: 1a. ELIMINACIÓ D'UNA FRANJA D'APARCAMENT 2a. SUBSTITUCIÓ PER UNA FRANJA CÍVICA 4a. ZONA 30 3a. PLATAFORMA ÚNICA 5a. RACIONALITZACIÓ
 • 38. 1er. ELIMINACIÓ D'UNA FRANJA D'APARCAMENT
 • 39. Aparcaments soterrats existents a la zona de Pere Garau
 • 40. Eliminació de 267 places d'aparcement de les 530 existents
 • 41. 2on. SUBSTITUCIÓ PER UNA FRANJA CÍVICA
 • 42. 241 ARBRES DE NOVA PLANTACIÓ ● 135 Cercis Siliquastrum ● 106 Prunus Pissardi Origen geogràfic sud-est d'Europa i oest d'Àsia Alçària entre 5 i 12 m Amplada de capçada entre 3 i 10 m Fulla caduca de color verd mitjà mat per l'anvers i glauc pel revers Floració mesos de març i abril abans que surtin les fulles de color lila, rosa o blanc Origen geogràfic oest d'Àsia, Caucas Alçària entre 6 i 8 m Amplada de capçada entre 2 i 4 m Fulla caduca de color verd fosc porpra tant a l'anvers com al revers Floració el mes de març, amb flors de color blanc o rosat
 • 43. 241 ARBRES DE NOVA PLANTACIÓ + 762 m2 de sòl permeable ● MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE FONT: https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Espais_Verds/Documents/Fitxers/Plagestioarbratviaribcn_cat.pdf Data de la consulta: 14/09/14 Es depura l’aire mitjançant l’eliminació de contaminants atmosfèrics: O3, SO2, NO2, CO Els arbres produeixen oxigen, element essencial per a la vida a la Terra A través del procés del seu creixement, els arbres absorbeixen el CO2 de l’atmosfera ● REGULACIÓ CLIMÀTICA L’arbrat suavitza les condicions climàtiques de l’entorn i modifica el microclima urbà Provoca la reducció de la temperatura per l’ombra i la transpiració i ens protegeix del sol ● ATENUACIÓ DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA Mitjançant l’absorció, la desviació, la reflexió i la refracció del so, disminueixen la reverberació A més d’ocultar un soroll molest, en produeixen un d’agradable ● REGULACIÓ DEL CICLE HÍDRIC DE LA CIUTAT L’arbrat ajuda a reduir el volum d’aigües d’escorrentia i de possibles inundacions L’arbre i el sòl permeable que hi ha a davall retenen quantitats importants d’aigua de pluja Les arrels fixen el sòl i, per tant, disminueixen la seva erosió Les fulles, els troncs i les arrels redueixen la concentració de contaminants en el curs d'aigua
 • 44. 241 ARBRES DE NOVA PLANTACIÓ + 762 m2 de sòl permeable ● INCREMENT DE LA BIODIVERSITAT FONT: https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Espais_Verds/Documents/Fitxers/Plagestioarbratviaribcn_cat.pdf Data de la consulta: 14/09/14 La plantació de diferents espècies d’arbrat viari incrementa la biodiversitat vegetal urbana i proporciona alimentació i refugi a multitud d’espècies animals ● SERVEIS SOCIALS Els arbres contribueixen a l’equilibri psicològic incrementant la qualitat de vida i el benestar de les persones, i estableixen vincles entre els ciutadans i la natura Creen paisatges particulars i aporten formes, colors i variabilitat estacional que ajuden a definir carrers o barris sencers Procuren intimitat als habitatges En qualque cas, conjuntament amb l’arquitectura existent, configuren la personalitat d’alguns carrers emblemàtics. Seria el Born el mateix sense els seus plàtans? ● VALOR ECONÒMIC L’arbrat contribueix a embellir la ciutat i augmenta el valor dels habitatges L’ombra i el microclima que genera l’arbrat viari redueixen el consum energètic i les despeses en climatització dels edificis adjacents
 • 45. ● 75 FANALS DE VAPOR DE SODI ● 110 FANALS SSL (LED) SUBSTITUCIÓ DE 75 FANALS DE VAPOR DE SODI PER 110 FANALS SSL (LED)
 • 46. SUBSTITUCIÓ DE 75 FANALS DE VAPOR DE SODI PER 110 FANALS SSL (LED) FONT: http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Iluminando_las_Ciudades_Libro_Verde_(European_Commission)_faccb514.pdf Data de la consulta: 27/09/14 ● L'enllumenat públic representa fins el 60% del cost total en electricitat a les ciutats europees ● La tecnologia SSL pot estalviar en energia fins un 60% en comparació amb les làmpades de vapor de mercuri i de fins un 20% amb les làmpades de sodi d'alta pressió ● La major durabilitat dels elements basats en la tecnologia SSL redueix els costs de manteniment ● Estalvi energètic + Reducció costos manteniment = Recuperació de la inversió entre 6 i 10 anys ● ALTRES AVANTATGES Control del color, de la intensitat (dimming) i de la direcció Millor visibilitat i major sensació de seguretat Reducció de la contaminació lumínica Alta uniformitat, alta qualitat de color i capacitat d'afinar La creativitat dels dissenys contribueixen a millorar els ambients de la ciutat ● Els projectes basats en la tecnologia SSL solen ser més rendibles d'acord amb un càlcul TCO: Costos totals de posseir, operar i mantenir una instal·lació ● La política de la UE és favorable al desplegament de l'enllumenat LED d'alta qualitat ● La tecnologia SSL amb control intel·ligent per canviar els nivells d'il·lmuninació Estalvi de fins un 70% d'energia Beneficis en la seguretat vial Millora l'estètica de la il·luminació
 • 47. SUBSTITUCIÓ DE 75 FANALS DE VAPOR DE SODI PER 110 FANALS SSL (LED) http://www.lighting.philips.es/projects/Assets/Albaicin/CS_AlbaicIn_Granada_ESP.pdf Data de la consulta: 04/10/14 ● BARRI DE L'ALBAICÍN. GRANADA. JUNY DE 2014 ANTECEDENTS El barri fou declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l'any 1994 Les làmpades existents eren d'halogenur metàl·lic SOLUCIÓ Substitució dels 2.000 punts de llum del barri per un sistema LED RESULTAT Reducció en més d'un 80% del consum elèctric Augment de la qualitat de la il·luminació: més uniformitat millor comfort visual reducció dels nivells de contaminació lumínica en el mínim Reducció dels costos de manteniment: 13.000 hores (3 anys) de vida útil de les làmpades d'halogenur metàl·lic 70.000 hores (16anys) de vida útil de les noves làmpades LED
 • 48. SUBSTITUCIÓ DE 75 FANALS DE VAPOR DE SODI PER 110 FANALS SSL (LED) http://www.lighting.philips.es/projects/assets/Palencia/CS-ESE-Palencia-ESP2.pdf Data de la consulta: 04/10/14 ● PALÈNCIA. 2013 ANTECEDENTS Làmpades de vapor de sodi: consum raonable, amb índex de reproducció cromàtica de 25 Làmpades de vapor de mercuri: energèticament ineficients, amb un IRC de devers 50 El manteniment d'una xarxa de luminàries obsolet i ineficient suposa una despesa enonòmica i un impacte mediambiental evitables SOLUCIÓ: Contractació d'una Empresa de Serveis Energètics Canvi de 3.139 punts de llum existents per tecnologia LED Gestió i manteniment de la instal·lació durant 12 anys Actualització del sistema de control de les luminàries, punt a punt, per a regular els nivells d'il·luminació per zones i necessitats i per a monitoritzar el seu funcionament RESULTATS Estalvi energètic més del 75%, passant de 3.035 Mwh/any a 716 Mwh/any Estalvi mediambiental reducció en 871 tones de les emissions de CO2 Estalvi econòmic superior als 2.000.000 € d'inversió Millora de l'IRC fins a gairebé 70
 • 49. SUBSTITUCIÓ DE 75 FANALS DE VAPOR DE SODI PER 110 FANALS SSL (LED) http://www.lighting.philips.com/pwc_li/es_es/projects/Assets/Girona/case_studies_Girona_Catal%C3%A1n.pdf Data de la consulta: 04/10/14 ● BARRI VELL DE GIRONA. 2011 ANTECEDENTS Les làmpades existents eren de 250 w, amb un consum real de 274 w SOLUCIÓ Instal·lació de 112 làmpades de 90 w amb equips electrònics de regulació Renovació de més de 1.200 làmpades conservant les lluminàries existents Instal·lació de 60 nous fanals LED de 31 w, amb un cosum real de 31 w RESULTATS Millora visual nocturna Reducció de la llum intrussa Millora de la seguretat vial i dels vianants Reducció del consum de la zona en una mitja superior al 50% Reducció de les emissions de CO2
 • 50. 122 NOUS SEIENTS I 80 PLACES PER A BICICLETES
 • 53. Plaça d'Espanya i Porta Pintada. Any 1998-2002
 • 54. Barri de Sa Gerreria. Any 1998-2008
 • 56. FONT: http://biketothefuture.org/attachments/0000/1844/30km_zones_copenhagenize.pdf Data de la consulta: 07/09/14 SEGURETAT ● A 30 km/h la probabilitat d'un ciclista a sobreviure a una col·lisió amb un automòbil és del 95 %. A 50 km/m les possibilitats es redueixen fins al 50% ● Una col·lisió entre un vianant i un vehicle a 30 km/h equival a caure des d'una primera planta. A 50 km/h equival a caure des d'una tercera planta ● L'augment en 1 km/h de la velocitat de circulació suposa un increment del 3 % del risc d'accident i d'entre el 4 i el 5 % de que aquest accident sigui fatal ● La disminució en 1 km/h de la velocitat de circulació suposa la reducció d'entre un 2 i 3 % en els accidents de trànsit ● Un cotxe circulant a 50 km/h ha de menester 13 m per aturar-se, mentre que a 40 km/h en necessita 8,5
 • 57. CONTAMINACIÓ ● Segons el Department for Transport del Regne Unit (2012), el consum de carburant es redueix ● A llarg terme, es produeix un augment de ciclistes i vianants, millorant encara més la qualitat de l'aire ● A menor velocitat, el nombre d'arrencades i aturades es redueix, sinó s'elimina del tot, cosa que ajuda a fer front als problemes de congestió circulatòria ● En una anàlisi global dels contaminants (2001) es redueixen les emissions de CO2 en un 15 % es redueixen en un 40 % les emissions de Nox es redueixen en un les emissions de CO 45 % els hidrocarburs s'incrementen en un 4 % ● Un carrer amb un límit de velocitat de 30km/h pot reduir el renou en 3 decibels. Això significa que el renou que produeixen cinc cotxes a 50 km/h equival al que fan 10 cotxes a 30 km/h FONT: http://biketothefuture.org/attachments/0000/1844/30km_zones_copenhagenize.pdf Data de la consulta: 07/09/14
 • 58. COST MESURA ● Un estudi fet a Londres va descobrir que la gent que baixa al centre de la ciutat a peu es gasta una mitjana de £91 (devers 115 €) a la setmana, mentre que els conductors (o passatgers) es gastarien £64 (devers 80 €) durant el mateix temps COST EFECTE Nous senyals de trànsit Adaptació de nous senyals Millora de les marques viàries Pacificació del trànsit Millora de l'enllumenat públic 80,000 € 5,000 € 5,000 € 125,000 € 10,000 €Senyals lluminosos 50,000 € 60 % menys accidents 60 % menys accidents 40 % menys accidents 50 % menys accidents 90 % menys accidents 40 % menys accidents ● A Suïssa, l'estalvi anual en despeses sanitàries és de devers 120-130 milions d'euros FONT: http://biketothefuture.org/attachments/0000/1844/30km_zones_copenhagenize.pdf Data de la consulta: 07/09/14 FONT: http://www.bcn.cat/infotransit/xvforum/ponencies/HarryLaird.pdf data de la consulta: 17/09/14 ● Ajuntament de Glasgow: implantacióde zones 30 en 51 punts
 • 67. PROPOSTA INICIAL D'ÀMBIT D'ACTUACIÓ: MALLA
 • 68. NOVA PROPOSTA D'ÀMBIT D'ACTUACIÓ: RECORREGUT AMABLE
 • 69. + 3.890 m2 AUGMENT DE LA SUPERFÍCIE PER A VIANANTS
 • 71. Carrer de Pallarès – C.C. St. Josep Obrer II
 • 72. Carrer de Pallarès – C.C. St. Josep Obrer II
 • 73. Passatge de Can Faixina – CEIP Jafudà Cresques
 • 74. Passatge de Can Faixina – CEIP Jafudà Cresques
 • 75. Passatge de Can Faixina – C.C. St. Francesc d'Assís
 • 76. Passatge de Can Faixina – C.C. St. Francesc d'Assís
 • 77. AGRAÏMENTS a mon pare i ma mare, perquè sense ells aquesta proposta no hagués estat possible a n'Àngels Fermoselle d'ARCA, pels seus consells als amics que, des de la llunyania o la proximitat, han estat en el meu costat