Publicidad
Entzuixu!! 20.zkia. 2023ko martxoa.
Entzuixu!! 20.zkia. 2023ko martxoa.
Entzuixu!! 20.zkia. 2023ko martxoa.
Entzuixu!! 20.zkia. 2023ko martxoa.
Publicidad
Entzuixu!! 20.zkia. 2023ko martxoa.
Entzuixu!! 20.zkia. 2023ko martxoa.
Entzuixu!! 20.zkia. 2023ko martxoa.
Entzuixu!! 20.zkia. 2023ko martxoa.
Próximo SlideShare
M24 UDAL HAUTESKUNDEAK - PROGRAMA 2015-2019 (euskera)M24 UDAL HAUTESKUNDEAK - PROGRAMA 2015-2019 (euskera)
Cargando en ... 3
1 de 8
Publicidad

Más contenido relacionado

Más de Entzuixu! EAJ-PNV Lekeitio (20)

Publicidad

Entzuixu!! 20.zkia. 2023ko martxoa.

  1. Oier Zuberogoitia Atxurra, EAJ-PNVren Lekeitioko alkatetzarako hautagaia Oier Zuberogoitia Atxurra. Candidato de EAJ-PNV a la alcaldía de Lekeitio OierZuberogoitiaAtxurra,32urte,Zuzenbide ekonomikoan lizentziatua. Lanean ekina, xehetasunik txikiena itxi arte langilea, gizarte-gaiekin oso konprometitua eta udaletxeko gaietan eta kudeaketa publiko eta pribatuan esperientziaduna. Harekin lan egin dutenek pertsona atsegin eta zuhur gisa deskribatzen dute. Oier Zuberogoitia Atxurra, 32 años, licenciado en Derecho económico, tenaz, trabajador hasta cerrar el mínimo detalle, muy comprometido con los asuntos sociales y experimentado en los asuntos del ayuntamiento y en la gestión pública y privada. Quienes han trabajado con él le describencomounapersonaafableydiscreta. Elkarrizketa Maiatzak 28 Hauteskundeak: taldea Oier Zuberogoitia Atxurra. Elkarrizketa LKTTO Zeugaz Martxan prozesua Martxoak 8 Emakumeen Nazioarteko eguna Itsas emakume langileak entzuixu@gmail.com Entzuixu! Eaj-Pnv Lekeitio @EntzuixuLekitto Entzuixu Eaj-Pnv Lekeitio entzuixu_lekeitio !!! 20. zkia • 2023ko martxoa Entzuixu!!!
  2. «ETORKIZUNEKO BERMEA GARA» Oier Zuberogoitia Atxurra, EAJ-PNVren Lekeitioko alkatetzarako hautagaia Euskara eta gazteriako zine- gotzia izan zinen Lekeitio- ko Udalean Koldo Goitiaren lehen legealdiko 4 urteetan zehar; orain alkatetzara aur- kezten zara. Zure hautaketak bermatzen al du Lekeition garatzen ari diren proiektu garrantzitsuen jarraipena? Bai, zalantzarik gabe. Le- keition garatzen ari diren proiektuei jarraipena eman- go diegu. Koldo Goitia al- katetzan egon den 8 urte hauetan aurrerapen handiak izan dira; azpiegituretan eta gizarte-politiketan hobe- kuntza, kultura-jarduerari bultzada handia eman zaio, baita tokiko ondareari balioa eman ere, irisgarritasunean hobekuntza… Aurrera egiten eta hobetzen jarraitu behar dugu, Lekeitiorako laguntzak eta funtsak lortzeko ate guz- tiak joz. Gure helburua Le- keitiorako lanean jarraitzea eta proiektu berriak lortzea da, ahaleginarekin eta geldi- tu gabe. Zeintzuk dira Lekeitiorako dituzun proiektuak? Aurre- ratu zenezake zerbait? Dagoeneko zehaztu ditugu lehentasun batzuk, eta ho- riek, auzoen irisgarritasuna berritzeko eta handitzeko ekintzekin eta Maderas de Lekeitio – Antzoriz eremua berreskuratzearekin bate- ra, lau bloke handitan bana ditzakegu. Hasteko, udale- rri barruko gizarte-kohesioa hobetu nahi dugu. Herrita- rrak dira gure lehentasuna, batez ere egoera ahulenean daudenak. Kalitatezko gizar- te-zerbitzuen aldeko apustua egiten jarraituko dugu, gi- zarte-zerbitzuen arretarako bulego berria zabalduz, eta bakean, bizikidetzan, aniz- tasunean eta berdintasunean bizitzeko neurriak hartzen jarraituko dugu. Bestalde, aurrera egingo dugu gure gazteen emantzi- pazio-gaitasunean, alokai- ruko babes sozialeko 60 etxe- bizitza eraikitzeko proiektua gauzatuz eta hobari fiskalen bidez alokairurako laguntzen neurria finkatuz. Halaber, egoitza-zentro berritzaile bat sustatu nahi dugu, gaz- teen eta desgaitasuna duten pertsonen arteko bizikide- tza erraztuko duena eta gaz- teen emantzipaziorako beste etxebizitza-tresna berri bat izango dena. Hirugarrenik, mugikor- tasun iraunkorraren alde lan egingo dugu. Kaleak oi- nezkoentzat berreskuratuz, udalerrian bizikleta-sare bat sortuz eta urte osoan zehar herritarrentzat aparkalekuak dohainik egotea bermatu- ko duen sistema arautu berri bat indarrean ipiniz. Gainera, konpromisoa hartzen dut uda honetarako 400 plazako di- suasio-aparkaleku berri bat irekitzeko Lekeitioko zuretan eta autobus-zerbitzuan. Azkenik, turismoari, mer- kataritzari eta ostalaritzari lotutako jarduera ekonomi- koa babestuko dugu. Sekto- re horien modernizazioa eta digitalizazio-prozesua sus- tatuko ditugu, ekintzaile be- rriei laguntzeaz gain. Portua biziberritu nahi dugu mer- katari eta ostalariekin lan- kidetzan eta Merkatu Plaza eraberritzeko urratsak eman, aisialdirako, familientzako hainbat jardueratarako eta beste erabilera batzuetarako erakargarria izan dadin. Azken finean, LKTTO ZEU- GAZ MARTXAN izeneko pro- zesu parte-hartzailea ipini dugu martxan, ekarpenak egin nahi dituen orok egin ditzan online inkesta baten bidez, paperean edo martxo- ko asteburu guztietan Esko- lapean (zapatuetan) eta uda- letxeko eskaileretan (dome- ketan) ipiniko dugun karpara hurbilduz. Herritarrekin eta elkartee- kin izan dituzun harrema- netan, zer nolako eskariak egiten ari zaizkizu? Neurri handi batean, eskae- ra gehienak honako hauetara bideratuta daude: kaleen eta auzoen irisgarritasuna hobe- tzera, garbitasunera, aparka- leku faltara, udalerrian ber- tan enplegua sortzeko beha- rrera, gazteen artean euska- raren erabilera sustatzera eta udal instalazio eta zerbitzu batzuk hobetzera. Gainera, ideia eta iradokizun asko ja- sotzen ari gara Maderas de Lekeitio eta hiribilduaren 700. urteurrenerako. Orain- dik ere ekarpenak jasotzen jarraitzen dugu. Oso eskertu- ta gaude jendearen eta elkar- te askoren aldetik jaso dugun erantzun onagatik. Izan ere, denbora hartu dute gurekin egoteko eta ekarpenak eta iradokizunak egiteko irekita ditugun bide desberdinen bi- dez. Esperientzia eta gaztetasuna batzen dituen taldea osatu duzu. Zein profilek osatzen dute zure taldea? Esperientzia eta ideia berriak batzen dituen taldea osa- tu dugu. Jende gaztea gara, prestatua eta ilusioz betea, herria hobetzen jarraitzeko lan egiteko prest dagoena; Lekeitiok dituen etorkizu- neko erronka berriei aurre egiteko arlo pribatuan zein kudeaketa publikoan espe- rientzia duten lekittarrak. Gaztetasuna, freskotasuna, ilusioa eta esperientzia uz- tartzen dituen emakume eta gizonen taldea gara. Herrita- rren beharrei eta arazoei ir- tenbidea emateko lan egingo duen taldea, lekittar guztien zerbitzura eta Lekeitioren in- teresen alde lan egingo due- na, inor alde batera utzi gabe. Zer izango litzateke lehe- nengo gauza Oier Zube- rogoitiak egingo lukeena maiatzaren 28ko hautes- kundeak irabaziz gero? Ezinbestean % 200ean lanean hasi behar dugu, badakigu- lako zer dugun bueltan: San Pedroak, Frantziako Tourra, Kaleka, kultur eta kirol jar- duera guztiak, San Antoli- nak… eta irailean 2024rako aurrekontua eta etorkizune- ko proiektuak diseinatzen eta planifikatzen hasi. Uda hone- tarako Maderas de Lekeition behin-behineko aparkaleku handi bat egiteko aprobetxa- tu nahiko nuke. Ez dago den- borarik galtzeko. Zergatik bozkatu behar zaio Oier Zuberogoitia Atxurrari? Nori bozkatzea baino garran- tzitsuagoa da zertarako boz- katzen dugun. Hauteskunde hauetan asko dago jokoan. Gure esku dago erabakitzea kalitatezko zerbitzu publi- koak izatea ala ez, kaleak eta auzoak hobetzen jarraitzea ala ez, kiroldegiak funtzio- na dezan ala ez, kaleak behar bezala garbitzen diren ala ez, hezkuntza-ekipamen- duak hobetzen diren ala ez, gure bizi-kalitatean aurrera egiten jarraitu nahi dugun ala ez… Azken finean, gure botoarekin erabakiko dugu Lekeitiok martxan jarraitzea nahi dugun ala ez. Hala era- kutsi dugu azken 8 urteetan eta hala egiten jarraitu nahi dugu. Zortzi urte horiek etor- kizuneko bermea garela era- kusten dute. Oier Zuberogoitia Atxurra, 32 urte, Zuzenbide ekonomikoan lizentziatua. Lanean ekina, xehetasunik txikiena itxi arte langilea, gizarte-gaiekin oso konprometitua eta udaletxeko gaietan eta kudeaketa publiko eta pribatuan esperientziaduna. Harekin lan egin dutenek pertsona atsegin eta zuhur gisa deskribatzen dute. «Lekeition garatzen ari diren proiektuei jarraipena emango diegu» Hala erakutsi dugu azken 8 urteetan eta hala egiten jarraituko dugu 02 20. zkia • 2023ko martxoa Entzuixu
  3. «SOMOS GARANTÍA DE FUTURO» Oier Zuberogoitia Atxurra. Candidato de EAJ-PNV a la alcaldía de Lekeitio Fue concejal de euskera y ju- ventud en el Ayuntamiento de Lekeitio durante los 4 años de la primera legislatura de Kol- do Goitia; ahora se presenta a alcalde. ¿Su elección ga- rantiza la continuidad de los importantes proyectos que se están desarrollando en Le- keitio? Sí, sin duda. Daremos conti- nuidad a los proyectos que se están desarrollando en Lekei- tio. En estos 8 años con Koldo Goitia en la alcaldía ha habido enormes avances; una mejora en infraestructuras y en po- líticas sociales, así como un gran impulso a la actividad cultural, la puesta en valor del patrimonio local, la mejora de la accesibilidad… Tenemos que continuar avanzando y me- jorando, llamando a todas las puertas para conseguir ayudas y fondos para Lekeitio. Nues- tro objetivo es seguir traba- jando y consiguiendo nuevos proyectos para Lekeitio, con esfuerzo y sin parar. ¿Cuáles son sus proyectos para Lekeitio? ¿Puede avan- zarnos algo? Tenemos ya definidas unas prioridades, que junto a las acciones de renovar e incre- mentar la accesibilidad de los barrios y la recuperación de Maderas de Lekeitio – Antzo- riz, podemos dividir en cuatro grandes bloques. Para empe- zar, queremos mejorar la co- hesión social dentro del mu- nicipio. Los/as ciudadanos/as son nuestra prioridad, sobre todo los/as más desfavoreci- dos/as. Seguiremos apostando por servicios sociales de cali- dad con la apertura de la nueva oficina de atención de servi- cios sociales y seguiremos to- mando medidas para vivir en paz, convivencia, diversidad e igualdad. Por otra parte, vamos a avanzar en la capacidad de emancipación de nuestra ju- ventud. Aquí podemos hablar de la ejecución del proyecto de construcción de 60 viviendas de protección social en alquiler y la consolidación de la medida de ayudas al alquiler mediante bonificaciones fiscales. Tam- bién queremos impulsar un centro residencial innovador que facilite la convivencia en- tre jóvenes y personas con dis- capacidad y que sea una nueva herramienta de vivienda para la emancipación de las perso- nas jóvenes de la zona. En tercer lugar, trabajare- mos en la movilidad sosteni- ble. La recuperación peatonal de las calles, la creación de una red de bicicletas en el munici- pio y la puesta en marcha de un nuevo sistema regulado que garantice la gratuidad de los aparcamientos para los y las lekittarras durante todo el año. Además, me comprometo a abrir para este verano un nue- vo aparcamiento disuasorio de 400 plazas en Maderas de Le- keitio y el servicio de autobús. Finalmente, apoyaremos la actividad económica liga- da al turismo, el comercio y la hostelería. Fomentaremos la modernización y el proce- so de digitalización de estos sectores además de ayudar a los nuevos/as emprendedo- res/as. Queremos revitalizar el puerto en colaboración con comerciantes y hosteleros e ir dando pasos para reformar la Plaza del Mercado para que sea atractiva para el ocio, diversas actividades para las familias y otros usos. En definitiva, hemos puesto en marcha un proceso parti- cipativo llamado LKTTO ZEU- GAZ MARTXAN para que toda aquella persona que quisiera hacer su aportación la pueda hacer mediante una encuesta online, en papel o acercándose a la carpa que vamos a mon- tar todos los fines de semana de marzo en el Eskolape (sá- bados) y en las escaleras del ayuntamiento (domingos). ¿Qué demandas le está plan- teando la gente del pueblo en los contactos que ya ha tenido con vecinos/as y asociacio- nes? En gran medida la mayoría de las demandas van dirigidas a la mejora en la accesibilidad de las calles y barrios, la limpieza, la falta de aparcamientos, la necesidad de crear empleo en el propio municipio, el fomen- to del uso del euskera entre las personas más jóvenes y la mejora de algunas instalacio- nes y servicios municipales. Incluso estamos recibiendo muchísimas ideas y sugeren- cias para Maderas de Lekeitio y para el 700 aniversario de la villa. Todavía seguimos reci- biendo aportaciones. Estamos muy agradecidos por la muy buena respuesta recibida por parte de la gente y de muchas asociaciones que han tomado su tiempo para estar con noso- tros/as y realizar aportaciones y sugerencias a través de las diferentes vías que tenemos abiertas. Ha reunido un equipo que suma experiencia y juventud. ¿Qué perfiles conforman su equipo? Hemos conformado un equi- po que aúna experiencia con nuevas ideas. Somos gente jo- ven, preparada y con ilusión, que está dispuesta a trabajar para seguir mejorando el pue- blo; lekittarras con experien- cia tanto en el ámbito privado comoenlagestiónpúblicapara hacer frente a los nuevos retos de futuro que tiene Lekeitio. Somos un equipo de muje- res y hombres que combina juventud, frescura, ilusión y experiencia. Un equipo que va a trabajar para dar soluciones a las necesidades y problemas de la ciudadanía, que trabajará al servicio de todos/as y cada uno/a de los y las lekittarras y a favor de los intereses de Le- keitio, sin dejar a nadie de lado. ¿Qué es lo primero que haría Oier Zuberogoitia si ganara las elecciones del día 28 de mayo? Lo primero es empezar a tra- bajar al 200% porque sabemos lo que tenemos a la vuelta de la esquina: San Pedros, el Tour de Francia, Kaleka, toda la activi- dad cultural y deportiva, San Antolines… y en septiembre empezar a diseñar y planificar el presupuesto para el 2024 y los proyectos de futuro. Qui- siera aprovechar Maderas de Lekeitio para un gran aparca- miento provisional este vera- no. No hay tiempo que perder. ¿Por qué hay que votar a Oier Zuberogoitia Atxurra? Más que a quién, es más im- portante para qué votamos. En estas elecciones nos jugamos mucho. Tenemos en nuestras manos el poder de decidir si queremos seguir manteniendo servicios públicos de calidad, si queremos seguir mejoran- do nuestras calles y barrios, si queremos que el polide- portivo funcione, si se reco- gen y si se limpian las calles correctamente, si se mejoran las instalaciones educativas, si queremos seguir avanzando y mejorando en nuestra cali- dad de vida… en definitiva, con nuestro voto vamos a decidir si queremos que Lekeitio siga en marcha o no. Así lo hemos de- mostrado durante los últimos 8 años y lo queremos seguir haciéndolo. Esos ocho años muestran que somos garantía de futuro. Oier Zuberogoitia Atxurra, 32 años, licenciado en Derecho económico, tenaz, trabajador hasta cerrar el mínimo detalle, muy comprometido con los asuntos sociales y experimentado en los asuntos del ayuntamiento y en la gestión pública y privada. Quienes han trabajado con él le describen como una persona afable y discreta. «Daremos continuidad a los proyectos que se están desarrollando en Lekeitio» Así lo hemos demostrado durante los últimos 8 años y lo seguiremos haciendo 03 20. zkia • 2023ko martxoa Entzuixu
  4. MIKEL ALDAY USCOLA • Lekeitio: 29 urte. • Ingenieritza Elektrikoan Graduatua. • TECNALIAn Ingenieritza elektrikoko teknikaria. 7 AMAIA ANTXUSTEGI ZIARDA • Knnoke – Heist, Flandria, Belgika: 44 urte. • Zuzenbide ekonomikoan lizentziatua. • Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Foru Diputatua. • BFAko Administrazio Orokorreko teknikaria. • Alkateordea (2015-2021). • Zinegotzia (2007-2015). 12 AINHOA ELORDI ETXABE • Lekeitio: 52 urte. • Lehen Hezkuntzan diplomatua (ingeles alorrean). • Lehen, bigarren eta helduen hezkuntzan irakaslea. • Idazlea eta itzultzailea. • Lekeitio Futbol Taldeko presidentea. 2 Lekittarra comprometido y preocupado por defender los derechos e intereses públicos, por dar servicio a la sociedad, tomó el camino de la abogacía e invertir parte de su tiempo libre en política. Lleva años inmerso en la actividad municipal de Lekeitio, tratando de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Nacido en Lekeitio en octubre de 1990, Oier Zuberogoitia es licenciado en Derecho Económico por la Universidad de Deusto. Terminados los estudios, compaginó su primer trabajo en un despacho de abogados de Bilbao con su paso por la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Bizkaia para profundizar en el conocimiento de la profesión. En los últimos siete años desde las tareas de gestión del Instituto Tutelar de la Diputación Foral de Bizkaia ha ayudado a las personas más vulnerables. Conoce bien las necesidades de la ciudadanía, sobre todo de las personas más desfavorecidas. En 2015 acompañó a Koldo Goitia en el equipo que accedió a la alcaldía gestionando las áreas de euskera y juventud, y en la última legislatura ha trabajado codo con codo con el actual equipo de gobierno municipal. Tras años de conocimiento y experiencia en el mundo de la administración y de la gestión y tras dos legislaturas conociendo los entresijos del Ayuntamiento y la gestión municipal, se presenta a la alcaldía con responsabilidad, humildad, ilusión y con muchas ganas de trabajo para afrontar y llevar a cabo los nuevos retos de futuro que tiene y necesita Lekeitio. Eskubide eta interes publikoak defendatzeaz eta gizarteari zerbitzua emateaz konprometituta eta kezkatuta dagoen lekittarrak, abokatutzaren bidea hartu eta bere denbora librearen zati bat politikan inbertitzea erabaki zuen. Urteak daramatza Lekeitioko bizitza politikoan murgilduta lekittarren bizi kalitatea hobetzeko helburuarekin. 1990eko urrian Lekeition jaioa, Oier Zuberogoitia Zuzenbide Ekonomikoan lizentziatua da Deustuko Unibertsitatean. Ikasketak amaituta lehen lana Bilboko abokatu bulego batean egin zuen, Bizkaiko Abokatuen Elkargoko Praktika Juridikoko Eskolan lanbidearen ezagutzan sakontzeko kurtsoa burutzen zegoelarik. Azken zazpi urteetan Bizkaiko Foru Aldundiko Tutoretza Erakundetik pertsona ahulenei laguntzea egokitu zaio. Ondo ezagutzen ditu herritarren beharrak, batez ere behar gehien dituztenenak. 2015. urtean, Koldo Goitiarekin batera alkatetzara iritsi zen taldearekin batera, euskara eta gazteria sailak gestionatzea suertatu zitzaion eta azken legealdian zehar udal gobernuko kideekin batera elkarlanean aritu da. Administrazioaren eta kudeaketaren munduan urte askotako ezagutza eta esperientzia izanik eta bi legealditan zehar Udalaren eta udal kudeaketaren nondik norakoak ezagutu ondoren, arduraz, apaltasunez, ilusioz eta lanerako gogoarekin aurkezten da alkatetzara, Lekeitiok dituen etorkizuneko erronka berriei aurre egin eta horiek aurrera eramateko. Konprometitua, ilusioz betea eta kudeatzeko prest Comprometido, con ilusión y preparado para gestionar Gente joven, preparada y con ilusión, que está dispuesta a trabajar para seguir mejorando Lekeitio. Lekittarras con experiencia tanto en el ámbito privado como en la gestión pública para hacer frente a los nuevos retos de futuro que tiene el municipio. Un equipo de mujeres y hombres que combina juventud, frescura, ilusión y ex- periencia. Un equipo que va a trabajar para dar solucio- nes a las necesidades y problemas de la ciudadanía, que trabajará al servicio de todos/as y cada uno/a de los y las lekittarras y a favor de los intereses de Lekeitio, sin dejar a nadie de lado. Esperientzia eta ideia berriak batzen dituen taldea J ende gaztea, prestatua eta ilusioz betea, Lekei- tio hobetzen jarraitzeko lan egiteko prest da- goena. Lekeitiok dituen etorkizuneko erronka berriei aurre egiteko arlo pribatuan zein kudeake- ta publikoan esperientzia duten lekittarrak. Gaz- tetasuna, freskotasuna, ilusioa eta esperientzia uztartzen dituen emakume eta gizonen taldea. Herritarren beharrei eta arazoei irtenbidea ema- teko lan egingo duen taldea, lekittar guztien zer- bitzura eta Lekeitioren interesen alde lan egingo duena, inor alde batera utzi gabe. Un equipo que aúna experiencia con nuevas ideas 1 OIER ZUBEROGOITIA ATXURRA 04 20. zkia • 2023ko martxoa Entzuixu
  5. AMAIA CENIGAONAINDIA BARRAGAN • Lekeitio: 40 urte. • Zuzenbidean lizentziatua. • Donostiako Udalean Administrazio Orokorreko teknikaria. 8 PEIO GEVARA BILBAO • Lekeitio: 23 urte. • Lehen Hezkuntza graduko ikaslea eta denbora libreko monitorea. 9 AMAGOIA AKORDARREMENTERIA KORTAZAR • Lekeitio: 45 urte. • Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako ikasketetan lizentziatua. • Enpresa pribatuan lana (Burdinola, S. Coop. 2001-2014). • Lanbide Heziketako Irakaslea. • . 10 ISABEL MENDIGUREN LAKA • Lekeitio: 53 urte. • Filologia ingelesean lizentziatua. • Lea-Artibai Ikastetxean irakaslea. • Alkateordea (2021-2023). 11 IDOIA SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA • Eibar: 50 urte. • Zuzenbidean lizentziatua eta enpresa administrazioko masterra. • Demako (BFA) teknikaria. • Madrileko Kongresuko diputatua (2016-2023). • Zinegotzia (2015-2019). 13 JOSEBA IZAGIRRE IKAZURIAGAGOITIA • Lekeitio: 56 urte. • Elektrikaria. • Mantenimenduko teknikaria Eusko Jaurlaritzan. 14 SABIN SUSTAETA GOITIA • Lekeitio: 45 urte. • Magisteritzan Diplomatua eta Psikopedagogian Lizentziatua. • Bilboko Mujika Eskolan aholkulari moduan lanean. 15 JUAN TOMAS GOIOGANA IZAGIRRE • Gernika: 60 urte. • Arkitekto teknikoa. • Arkitekto tekniko profesional liberal moduan egiten du lan (autonomoa). 16 ABEL IRIONDO LEJARDI • Markina-Xemein: 58 urte. • Garbikerreko gidaria. • Zesta puntako jokalari ohia 1992 Munduko Txapeldun izendatua. • Zinegotzia (2015-2023). 3 SARA ABOITIZ VALENCIA • Lekeitio: 30 urte. • Haur eta Lehen hezkuntzan graduatua. • Bilboko Cervantes eskola publikoan lanean. 4 ENEKO ATXA CASTRO • Bilbo: 49 urte. • Eraikuntza proiektuetako • goi-mailako teknikaria. • Danobat kooperatibako bulego teknikoko langilea. • Tximista atletismo taldeko presidente ohia. • Zinegotzia (2019-2023). 5 AINIZE ALZIBAR SALEGI • Lekeitio: 49 urte. • Diseinu ikasketak. • Jantoki eta eskola garraioko ordezkaria. • Zinegotzia (2019-2023) 6 05 20. zkia • 2023ko martxoa Entzuixu
  6. Hasi dugu #LKTTO ZEUGAZ MARTXAN izeneko prozesu parte hartzailea Pasa den otsailaren 11n burutu genuen lehenengo TOPAKETA hainbat herritar eta alderdikiderekin batera El pasado 11 de febrero celebramos el primer encuentro con lekittarras y alderdikides Hemos iniciado el proceso participativo #LKTTO ZEUGAZ MARTXAN Estamos trabajando en el programa con el que nos queremos presentar ante todos y todas las lekittarras: un programa con proyectos realistas e ilusionantes para seguir mejorando Lekeitio. Nos estamos reuniendo con lekittarras y escuchando a diferentes asociaciones y agentes del munici- pio, recabando propuestas para pre- sentar un programa para los próxi- mos cuatro años hecho por y para los lekittarras. Así, hemos abierto un proceso participativo denominado #LKTTO ZEUGAZ MARTXAN para aunar opi- niones, aportaciones y puntos de vista de la ciudadanía. El pasado 11 de febrero celebramos el primer EN- CUENTRO con lekittaras y alderdiki- des. El próximo 18 de marzo (sábado) a las 10:30 de la mañana celebraremos el segundo ENCUENTRO abierto a todas las asociaciones, agentes y le- kittaras del municipio en la sociedad Ekaitz. ¡Ven y participa tu también! Porque LKTTO tiene que seguir en marcha, porque el Lekeitio del futuro lo tene- mos que construir entre todos y to- das. Para una mejor organización, si vas a venir, confirma tu asistencia en este teléfono 623 23 40 14 o escribe al co- rreo zuberogoitia.oier@gmail.com. Buru-belarri gabiltza lanean leki- ttarrari aurkeztuko dizuegun pro- grama lantzen: Lekeitio hobetzen jarraitzeko proiektu errealistak eta ilusionagarriak dituen programa. Herritarrekin egon eta herri- ko elkarte eta eragile ezberdinak entzuten gabiltza, proposamenak batzen hurrengo lau urteetarako herritik eta herriarentzat egindako programa aurkezteko. Hau horrela, #LKTTO ZEUGAZ MARTXAN izeneko prozesu parte- -hartzailea zabaldu dugu herrita- rren iritziak, ekarpenak eta ikus- puntuak batzeko. Pasa den otsai- laren 11n burutu genuen lehenengo TOPAKETA hainbat herritar eta al- derdikiderekin batera. Datorren martxoaren 18an (za- patuan) goizeko 10:30ean herriko elkarte, eragile eta herritar guztiei zabalik dagoen bigarren TOPAKE- TA burutuko dugu Ekaitz sozieda- dean. Etor zaitez eta parte hartu zeuk be! LKTTOk martxan jarraitu behar duelako, etorkizuneko Lekitto de- non artean eraiki bihar dugulako. Antolaketa hobe baterako, etor- tzekoa bazara, baieztatu telefo- no honetan 623 23 40 14 edo ida- tzi zuberogoitia.oier@gmail.com emailera mesedez. 06 20. zkia • 2023ko martxoa Entzuixu ZEINEN EDERRA Zeinen ederra Daukagun aukera Herria daukagu begira Emango diogu ba hasiera! Erronka ederra begi bistan, Epe laburrean Horretarako, TALDE sendoa behar dugu izan Enbor berdineko adarrak Sustrai luzeak garatuak Adar bakoitzetik hostoak Lore koloretsuz osatuak Herritarren beharrak Kezkak eta nahiak Izango dira entzunak Izango dira asetuak Sorionekuak gu Sorionekuak Lekeitiarrok Zintzotasunez adierazten dizuegu Prest gaudela taldekideok Gaztetasuna heldutasunez besarkatua Enborra baitugu osasuntsua Garai bateko hazia Gaurko zuhaitza bilakatua Harrotasunez diogu Jeltzaleak garela gu Abertzaleak garela gu Odolean daramagu Historian jantziak Etorkizuneko begiradaz Ahaztu gabe, garela gaurkoak Atzokoen bultzadaz Zeinen ederra Daukagun aukera Atera gaitezen ba plazara Egin dezagun AURRERA! Ainhoa Elordi Etxabe
  7. EAJ-PNVren ekimenez egindako eskariari esker, erretiro-adinaren koefi- ziente murriztailea aitortuko zaie saregileei, paketatzaileei eta neskatilei. Arrantza Lege berrian saregileei, paketatzaileei eta neskatilei erretiro-adina murrizteko koefizientea lehen aldiz onartuko zaie. Eskaera hori EAJ-PNVren ekimenez sartu zen eta arrantza lege berri honen bidez itsasoko sektoreko gainerako langileek zituzten baldintza berberak ezin izatea eragiten zuen anomalia konpondu da. Neurri hori duela hamarkada bat baino gehiago- tik defendatu du EAJ-PNVk jarduera horrek eragiten dien hainbat arlotatik – Arrantza, Berdintasuna eta Gizarte Segurantza –, Jose Maria Cazalis eta Maria Dolores Etxano senatariek (beste batzuen artean) egindako ekimenen bitartez. Martxoaren 8an Emakumeen Nazioarteko Eguna ospatzen da. EAJ-PNVtik emakumeen eta neskatoen eskubideen sustapen eta babesarekiko konpromiso irmoa adierazi eta berretsi nahi dugu; emakume eta gizonen ar- teko benetako berdintasunaren alde; bai eta emakumeek orain- dik bizi dituzten desberdintasun materialak, balioarenak eta sin- bolikoak konponduko dituzten politika publikoen alde ere. Ebidentziak erakusten digu emakumeek lidergoa hartzeko prozesuan ibilbide motela egin dutela, bai gure erabaki-ere- muan gertuen dagoen mailan, bai gobernu-maila handiagoan ere. Emakumeen lidergoa orain- dik mugatua da, eta oraindik ordezkaritza urria dute zuzen- daritza-kargu guztietan, poli- tikan, administrazio publikoan edo sektore pribatuan. Munduko leku askotan lidergoaren figura maskulinotzat baino ez da har- tzen. Hau aldatu egin behar da. Munduko lidergoak bere biz- tanleriaren isla zuzen eta zeha- tza izan behar du, eta biztanle- ria horren % 50 baino gehiago emakumeek eta neskatoek osa- tzen dute. Kontuan izan behar da, halaber, zenbat eta emaku- me lider gehiago egoteak gi- zartea orduan eta bidezkoagoa, berdinzaleagoa eta oparoagoa izatea dakarrela. Emakumeen eta gizonen ar- teko benetako berdintasun era- ginkorra lortu nahi eta bultza- tzen duen alderdi politiko garen aldetik, lidergoaren ikuskeran eta emakumeak botere-gu- neetan sartzeko bidean aurre- ra egiteko neurriak hartu behar ditugu. Emakumeen eta gizonen artean benetako berdintasun eraginkorra lortzera begira, ga- rrantzitsua da guztiok ‘krista- lezko sabai’ deitzen ditugunak haustea. Horretarako, eta gizo- nekin batera, emakumeok plan- teatu behar ditugu –eta plan- teatuko ditugu– hezkidetzako, ahalduntzeko eta, batez ere, gureak diren espazioak hartze- ko beharko diren neurriak. La petición, realizada a iniciativa de EAJ-PNV, permitirá reconocer un coefi- ciente reductor de la edad de jubilación a rederas, empacadoras y neskatilas. En la nueva Ley de Pesca se incorporará por primera vez el reconocimien- to del coeficiente reductor de la edad de jubilación a rederas, empacadoras y neskatilas. Se trata de una demanda incluida a iniciativa de EAJ-PNV que da solución a través de la nueva ley de pesca a la anomalía que suponía que estas trabajadoras no pudieran acceder a las mismas condiciones que disponen el resto de trabajadores del sector de la mar. Esta medida es una reivindicación que EAJ-PNV ha defendido desde las diversas áreas a las que afecta esta ac- tividad –Pesca, Igualdad y Seguridad Social- desde hace más de una década, a través de iniciativas de los senadores José María Cazalis y María Dolores Etxano, entre otros. Martxoak 8 Emakumeen Nazioarteko eguna Itsas emakume langileek hasitako borrokak bere frutuak eman ditu La lucha iniciada por las mujeres trabajadoras de la mar ha dado sus frutos 07 20. zkia • 2023ko martxoa Entzuixu
  8. Oier Zuberogoitia Atxurra Lekeitioko alkatetzarako hautagaia @OierZA 623 23 40 14 zuberogoitia.oier@gmail.com Entzun egin nahi zaitut. Zure parte hartzea garrantzitsua da.
Publicidad