Publicidad

Heart wisdom

Artist, Astronomer, Web Master en University of Haifa
17 de Feb de 2019
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Heart wisdom(20)

Publicidad

Heart wisdom

 1. ‫והלב‬ ‫הדעת‬ ‫ת‬ ַ‫מ‬ְ‫כ‬ ָ‫ח‬ ‫ה‬ ‫המאה‬ ‫מיומנויות‬ ‫ליישום‬ ‫אינטגרטיבי‬ ‫מודל‬-21‫יסודיים‬ ‫ספר‬ ‫בבתי‬
 2. ‫היום‬ ‫האתגרים‬:‫במאה‬ ‫החינוך‬ ‫מערכת‬‫ה‬-21 USA National Research Council Pellegrino & Hilton (Eds.) (2012) McKinsey Report (2012; Education to Work) OECD (2018) - The future of Education and Skills: Education 2030 “Today’s educational policies and practices will need updating to help all children develop transferable knowledge and skills.” (NRC, 2012, p. 15) •‫אתגרים‬ ‫בפני‬ ‫כיום‬ ‫עומדת‬ ‫החינוך‬ ‫מערכת‬ ‫מהותיים‬,‫בעולם‬‫במהירות‬ ‫המשתנה‬ ‫סוער‬ •‫בהצלחה‬ ‫להתמודד‬ ‫תלמידים‬ ‫להכשיר‬ ‫עליה‬ ‫לא‬ ‫אתגרים‬ ‫עם‬-‫של‬ ‫צפויים‬ ‫ולא‬ ‫ידועים‬ ‫ה‬ ‫המאה‬-21 •‫לצורך‬‫כך‬,‫תלמידים‬ ‫בקרב‬ ‫לפתח‬ ‫הכרחי‬ "‫עומק‬ ‫מיומנויות‬"‫יישום‬ ‫ברות‬ ‫שהן‬ ‫מעבר‬ ‫ומגוונים‬ ‫שונים‬ ‫ובהקשרים‬ ‫בתחומים‬ ‫לתחומי‬‫לימוד‬ 2
 3. ‫ה‬ ‫המאה‬ ‫מיומנויות‬-21‫העברה‬ ‫ברות‬ ‫עומק‬ ‫מיומנויות‬ •‫תוך‬ ‫תחום‬-‫אישי‬ •‫עצמית‬ ‫מסוגלות‬,‫עצמי‬ ‫ערך‬,‫והתנהגותי‬ ‫רגשי‬ ‫וויסות‬,‫למידה‬ ‫ויסות‬ •‫בין‬ ‫תחום‬-‫אישי‬ •‫בין‬ ‫רגישות‬-‫אישית‬,‫צוות‬ ‫עבודת‬,‫אמפתיה‬,‫פעולה‬ ‫שיתוף‬,‫קונפליקטים‬ ‫ניהול‬ •‫קוגניטיבי‬ ‫תחום‬ ‫יצירתיות‬,‫ביקורתית‬ ‫חשיבה‬,‫בעיות‬ ‫פתרון‬,‫מטה‬-‫קוגניציה‬ ‫ה‬ ‫המאה‬ ‫מיומנויות‬-21‫יסודיים‬ ‫ספר‬ ‫בבתי‬ 20-Apr-18 3
 4. ‫אחר‬ ‫משהו‬ ‫אולי‬ ‫או‬ ‫מיומנויות‬ ‫שיח‬? ‫בהתבסס‬‫דו‬ ‫על‬"‫חות‬ USA National Research Council OECD ‫חברת‬‫מקינזי‬ ‫שהוראת‬ ‫לדעת‬ ‫נוכחנו‬ ‫ה‬ ‫המאה‬ ‫מיומנויות‬-21‫מציעה‬ ‫למעשה‬‫מ‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬"‫סתם‬" ‫נוספות‬ ‫מיומנויות‬... 4
 5. Education 2030 – A Shared Vision “We are committed to help every learner develop as a whole person, develop his or her potential and help shape a shared future built on the well-being of individuals, communities and the planet” OECD (2018) - The future of Education and Skills: Education 2030 p. 3 5
 6. ‫ה‬ ‫המאה‬ ‫מיומנויות‬ ‫הוראת‬-21‫יותר‬ ‫למעשה‬ ‫מציעה‬ ‫מ‬"‫סתם‬"‫נוספות‬ ‫מיומנויות‬...(‫דו‬ ‫על‬ ‫בהתבסס‬"‫חות‬NRC,OECD,‫ומקינזי‬) •‫הגדרה‬‫מטרות‬ ‫של‬ ‫שונה‬‫החינוך‬ •‫תפיסה‬‫של‬ ‫טיבו‬ ‫של‬ ‫אחרת‬‫האדם‬ •‫דרכים‬‫להשיג‬ ‫יותר‬ ‫ויעילות‬ ‫אחרות‬‫מטרות‬ ‫את‬ ‫גם‬‫החינוך‬ ‫המסורתיות‬‫וחווייתית‬ ‫פעילה‬ ‫למידה‬ ‫וביניהן‬,‫צוות‬ ‫עבודת‬,‫משחק‬, ‫אמנות‬ •‫תרבות‬ ‫שינוי‬‫ופרקטיקות‬‫ארגוניות‬ 6
 7. 7
 8. 8
 9. ‫אבל‬...‫בעייתי‬ ‫בעולם‬ ‫המצב‬ • “Current educational policies …….. focus primarily on recall of facts and procedures, posing a challenge to wider teaching and learning of transferable 21st century competencies.” (NRC, 2012, p. 11). •‫ובישראל‬?‫אותם‬‫בעיות‬ ‫וגם‬ ‫אתגרים‬‫ייחודיות‬: •‫קבוצות‬ ‫בין‬ ‫משמעותיים‬ ‫פערים‬ •‫מדידים‬ ‫הישגים‬ ‫ועל‬ ‫עיוניים‬ ‫היבטים‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫עודף‬ •‫קטן‬ ‫אחד‬ ‫משהו‬ ‫ועוד‬ 9
 10. ‫איך‬? ‫האתגרים‬ ‫על‬ ‫עונים‬ ‫איך‬? 10
 11. ‫השינוי‬ ‫את‬ ‫יוצרים‬ ‫איך‬? •‫שונות‬ ‫ופרספקטיבות‬ ‫גישות‬ ‫על‬ ‫המבוססים‬ ‫שונים‬ ‫מחקרים‬–‫למסקנות‬ ‫הגיעו‬ ‫שונות‬: •‫הרגשיות‬ ‫המיומנויות‬ ‫חשיבות‬-‫כבסיס‬ ‫חברתיות‬‫להכל‬(Durlak et al., 2011) •‫קוגניטיביות‬ ‫מיומנויות‬ ‫מרכזיות‬–‫דיסציפלינריות‬ ‫ועל‬ ‫דיסציפלינריות‬ (Catrambone & Holyoak, 1989 ) •‫ארגונית‬ ‫רמה‬ ‫של‬ ‫קריטיות‬:‫מנהל‬/‫הנהלה‬ ‫וצוות‬ ‫ת‬(Lieberman, Hopkins, Fullan, & Hargreaves, 2010) •‫בספרות‬ ‫בדיונים‬ ‫חמים‬ ‫נושאים‬ ‫אלו‬ ‫כל‬‫המשגתית‬‫בחינוך‬ ‫ומחקרית‬ •‫מדיניות‬ ‫ואנשי‬ ‫החלטות‬ ‫מקבלי‬ ‫בקרב‬ ‫עכשווי‬ ‫בדיון‬ ‫מרכזיים‬ ‫נושאים‬ ‫וגם‬ ‫בארץ‬ ‫החינוך‬–‫ובעולם‬ •‫שתפקיד‬ ‫טוענים‬ ‫כולם‬‫קריטי‬ ‫הוא‬ ‫המורה‬! 11
 12. Parker Palmer The Courage to Teach: Exploring the Inner Landscape of a Teacher's Life •‫פרקר‬‫טען‬‫ש‬"‫מורים‬‫מי‬ ‫את‬ ‫מלמדים‬ ‫הם‬ ‫בעיקר‬ ‫אלא‬ ‫חומר‬ ‫רק‬ ‫מלמדים‬ ‫לא‬ ‫שהם‬." •You teach who you are •‫המורה‬‫שהיא‬ ‫מי‬ ‫את‬ ‫מלמדת‬,‫אופייה‬,‫אישיותה‬,‫איכויותיה‬,‫הרוח‬ ‫מצב‬ ‫וגם‬ ‫שלה‬ ‫וההתכווננות‬ ‫שלה‬.‫לתכנים‬ ‫מעבר‬,‫דיסציפלינרי‬ ‫ולידע‬ ‫לפדגוגיות‬, ‫אדם‬ ‫כל‬ ‫קודם‬ ‫היא‬ ‫המורה‬.‫שהיא‬ ‫מי‬ ‫את‬ ‫כל‬ ‫קודם‬ ‫משקפת‬ ‫וההוראה‬ ‫כאדם‬. •‫ולכן‬....‫תחילה‬ ‫המורה‬Teachers First 12
 13. •‫מה‬ ‫נדע‬ ‫איך‬‫נכון‬?‫שאלה‬ ‫זוהי‬‫אמפירית‬ •‫פרופ‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫לשעבר‬ ‫הראשי‬ ‫המדען‬ ‫של‬ ‫לפעילות‬ ‫תודות‬'‫עמי‬ ‫וולנסקי‬ •‫ד‬ ‫העכשווי‬ ‫הראשי‬ ‫והמדען‬"‫אשר‬ ‫איתי‬ ‫ר‬ •‫החינוך‬ ‫במשרד‬ ‫ורבים‬ ‫נוספים‬ ‫ולאנשים‬‫וב‬ISF-Israeli Science Foundation •‫ה‬ ‫מטעם‬ ‫קורא‬ ‫קול‬ ‫יצא‬ISF‫אמפירית‬ ‫זאת‬ ‫לברר‬ ‫מבקש‬ ‫שאכן‬... •‫המחקר‬ ‫פרויקט‬ ‫הוא‬ ‫מכך‬ ‫שצמח‬ ‫מה‬:‫והלב‬ ‫הדעת‬ ‫חכמת‬ 13
 14. ‫והלב‬ ‫הדעת‬ ‫ת‬ ַ‫מ‬ְ‫כ‬ ָ‫ח‬ ‫ה‬ ‫המאה‬ ‫מיומנויות‬ ‫ליישום‬ ‫אינטגרטיבי‬ ‫מודל‬-21‫יסודיים‬ ‫ספר‬ ‫בבתי‬
 15. ‫המחקר‬ ‫צוות‬ ‫מובילות‬ ‫חוקרות‬ ‫חיפה‬ ‫באוניברסיטת‬ ‫פרופ‬'‫עפרה‬‫מייזלס‬ ‫ד‬"‫לביא‬ ‫שירי‬ ‫ר‬ ‫פרופ‬'‫לייקין‬ ‫רוזה‬ ‫מובילות‬ ‫חוקרות‬ ‫באוניברסיטת‬‫אילן‬ ‫בר‬ ‫פרופ‬'‫מברך‬ ‫זמירה‬ ‫פרופ‬'‫ציון‬ ‫מיכל‬ ‫ההתערבות‬ ‫ניהול‬ ‫שלי‬‫רוטה‬ ‫פיתוח‬ ‫צוות‬,‫והערכה‬ ‫מדידה‬ ‫ד‬"‫פז‬ ‫נורית‬ ‫ר‬-‫ברוך‬ ‫אימאן‬‫נעמה‬ ‫סהר‬ ‫אביטל‬ ‫התערבות‬ ‫צוותי‬ ‫גיא‬‫גרובס‬ ‫אור‬ ‫סביון‬ ‫שי‬‫חנין‬ ‫גלית‬‫חנין‬ ‫גלית‬‫קליגר‬ ‫רן‬‫כץ‬ ‫יעל‬‫רובינשטיין‬
 16. ‫הפרויקט‬ ‫יעדי‬ •‫הבנה‬‫ולמידת‬ ‫להוראת‬ ‫הקשורים‬ ‫שינוי‬ ‫תהליכי‬ ‫של‬ ‫מעמיקה‬ ‫ה‬ ‫המאה‬ ‫מיומנויות‬-21‫ובכללם‬SEL •‫מודל‬ ‫בניית‬‫מבוסס‬ ‫אינטגרטיבי‬-‫גדול‬ ‫מדגם‬ ‫על‬ ‫שנבדק‬ ‫מחקר‬, ‫מוצלחת‬ ‫להובלה‬,‫היקף‬ ‫רחבי‬ ‫שינוי‬ ‫תהליכי‬ ‫של‬ ‫קיימא‬ ‫ברת‬ ‫הרגשי‬ ‫בתחומים‬,‫ספר‬ ‫בבתי‬ ‫והקוגניטיבי‬ ‫החברתי‬‫יסודיים‬ •‫הכשרה‬ ‫מודל‬ ‫יצירת‬‫המודל‬ ‫להעברת‬ ‫חינוך‬ ‫צוותי‬ ‫של‬ ‫ספר‬ ‫בבתי‬ ‫האופטימלי‬‫נוספים‬(Scaling up.) 16
 17. ‫והמחקר‬ ‫ההתערבות‬ ‫בתוכנית‬ ‫מרכזי‬ ‫עקרון‬:‫הוליסטית‬ ‫תפיסה‬ ‫ה‬ ‫המאה‬ ‫מיומנויות‬-21‫יסודיים‬ ‫ספר‬ ‫בבתי‬ 20-Apr-18 17 •Whole School •‫כיחידה‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫אורגנית‬–‫המורים‬ ‫כל‬, ‫לדיסציפלינות‬ ‫מעבר‬,‫כולל‬ ‫ביה‬ ‫הנהלת‬"‫ס‬,‫התרבות‬ ‫הארגונית‬,‫והמנגנונים‬ ‫בה‬ ‫התומכים‬ •Whole Child •‫כאדם‬ ‫לילד‬ ‫התייחסות‬ ‫קיומו‬ ‫מישורי‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫שלם‬ ‫סגולותיו‬ ‫וכל‬-‫החווה‬, ‫מרגיש‬,‫חושב‬,‫מדמיין‬, ‫משחק‬ •Whole Teacher •‫מי‬ ‫את‬ ‫מלמדים‬ ‫המורים‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ‫שהם‬"‫החומר‬" We teach who we are •‫ולכן‬Teachers First ‫תחילה‬ ‫מורים‬
 18. ‫ההתערבות‬ ‫עקרונות‬ ‫לייצר‬ ‫אמורה‬ ‫הספר‬ ‫בבתי‬ ‫ההתערבות‬ ‫בר‬ ‫שינוי‬-‫ספרית‬ ‫הבית‬ ‫המערכת‬ ‫בכל‬ ‫קיימא‬ ‫והיא‬ ‫השיעורים‬ ‫ובכל‬: •‫על‬ ‫מבוססת‬‫סדירויות‬‫תוספתית‬ ‫תכנית‬ ‫ואינה‬ ‫קיימות‬ •‫מוסדית‬ ‫השתלמות‬ ‫כוללת‬‫ארגוני‬ ‫וליווי‬ •‫תועבר‬‫במשך‬‫שנתיים‬(‫של‬ ‫בהיקף‬30‫שעות‬‫כל‬‫שנה‬) •Teachers first-‫לומדים‬ ‫מורים‬‫המיומנויות‬ ‫את‬ ‫אז‬ ‫ורק‬ ‫הראשונה‬ ‫בשנה‬ ‫בעצמם‬‫לומדים‬ ‫כיצד‬‫המיומנויות‬ ‫את‬ ‫להורות‬‫לתלמידיהם‬ ‫כחלק‬‫הרגילה‬ ‫הלימודים‬ ‫מתכנית‬ 18
 19. ‫המחקר‬ ‫מערך‬(2X4) ‫ארגונית‬ ‫התערבות‬‫אירגונית‬ ‫התערבות‬ ‫ללא‬ ‫בתחום‬ ‫התערבות‬ ‫הקוגניטיבי‬5‫ספר‬ ‫בתי‬5‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫בתחום‬ ‫התערבות‬‫רגשי‬- ‫חברתי‬5‫ספר‬ ‫בתי‬5‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫שילוב‬ ‫של‬ ‫התערבות‬ ‫רגשי‬ ‫התחומים‬-‫חברתי‬ ‫וקוגניטיבי‬ 5‫ספר‬ ‫בתי‬5‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫ביקורת‬ ‫קבוצת‬ (‫התערבות‬ ‫ללא‬)5‫ספר‬ ‫בתי‬5‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫ה‬ ‫המאה‬ ‫מיומנויות‬-21‫יסודיים‬ ‫ספר‬ ‫בבתי‬ 20-Apr-18 19
 20. ‫שיטה‬ 20 •Mixed method-‫ואיכותני‬ ‫כמותי‬ ‫מחקר‬ ‫שילוב‬ •‫גישוש‬ ‫מחקר‬–design experiment •‫ראשי‬ ‫מחקר‬ •‫מחקר‬ ‫מערך‬Cross sectional,‫אורך‬ ‫מחקר‬,follow-up •‫הציבורית‬ ‫החינוך‬ ‫מערכת‬ ‫מבנה‬ ‫ומשקף‬ ‫גדול‬ ‫מדגם‬
 21. ‫התערבות‬ ‫מוקדי‬ ‫רגשית‬ ‫התערבות‬-‫חברתית‬ •‫מודעות‬‫עצמית‬ ‫הגברת‬‫זיהוי‬ ‫יכולות‬‫וזיהוי‬ ‫רגשות‬‫חוזקות‬, ‫הגברת‬‫הביטחון‬‫המסוגלות‬ ‫ותחושת‬ ‫העצמי‬ ‫העצמית‬ ‫המודעות‬ ‫והעלאת‬ ‫העצמית‬ •‫עצמי‬ ‫ויסות‬/‫ניהול‬‫עצמי‬ ‫הכרה‬‫וויסות‬ ‫עצמי‬ ‫ניהול‬ ‫מנגנוני‬ ‫עם‬ ‫עצמית‬ ‫בתחומים‬ ‫וגמישות‬ ‫נוספים‬ ‫כלים‬ ‫ופיתוח‬ ‫לחץ‬ ‫אלו‬ •‫חברתיות‬ ‫מיומנויות‬ ‫פיתוח‬‫יכולת‬‫אמפתיה‬,‫הקשבה‬‫לאחרים‬ ‫וכבוד‬ ‫פעולה‬ ‫בשיתוף‬ ‫עבודה‬ ‫ויכולת‬‫בצוות‬ ‫קוגניטיבית‬ ‫התערבות‬ •‫מורכבות‬ ‫בעיות‬ ‫פתרון‬ ‫שונים‬ ‫דעת‬ ‫בתחומי‬ •‫ביקורתית‬ ‫חשיבה‬ ‫מיקוד‬‫בין‬ ‫והבדלים‬ ‫מתאים‬ ‫פתרון‬ ‫בבחירת‬ ‫הפתרונות‬ •‫יצירתיות‬ ‫מחשבתית‬ ‫גמישות‬,‫מקורית‬ ‫חשיבה‬ •‫מטה‬-‫קוגניציה‬ ‫עצמית‬ ‫בקרה‬,‫עצמית‬ ‫הערכה‬,‫ביטחון‬ 21
 22. ‫התערבות‬ ‫מוקדי‬..‫המשך‬ • ‫ארגוני‬ ‫ליווי‬ •‫והחזון‬ ‫התפיסה‬ ‫גיבוש‬‫תהליך‬ ‫לפיתוח‬ ‫ספרי‬ ‫הבית‬‫ליישום‬ •‫ביה‬ ‫התנהלות‬ ‫והתאמת‬ ‫פיתוח‬"‫בהתערבות‬ ‫לתמיכה‬ ‫ס‬ (‫כגון‬,‫סדירויות‬,‫נהלים‬,‫טקסים‬) •‫דוגמאות‬:‫ישיבות‬ ‫ניהול‬,‫משוב‬ ‫מתן‬(‫למורים‬,‫לתלמידים‬), ‫ויצירתיות‬ ‫יוזמות‬ ‫קידום‬,‫בוקר‬ ‫טקס‬/‫שישי‬ ‫יום‬,‫התייחסות‬ ‫חריגים‬ ‫לאירועים‬/‫משמעת‬ ‫בעיות‬ •‫פיתוח‬‫התומכת‬ ‫ארגונית‬ ‫תרבות‬‫בכך‬ 22
 23. ‫צפויה‬ ‫תרומה‬‫ההתערבות‬ ‫של‬-‫תלויים‬ ‫משתנים‬ ‫מיומנויות‬ ‫רכישת‬SEL‫בקרב‬‫מורים‬ ‫ותלמידים‬ •‫חיובית‬ ‫עצמית‬ ‫הערכה‬•‫בטחון‬‫עצמי‬ •‫ללמידה‬ ‫מוטיבציה‬•‫עצמאית‬ ‫למידה‬ ‫יכולת‬ •‫והתנהגותי‬ ‫רגשי‬ ‫ויסות‬•‫עצמית‬ ‫שליטה‬ •‫התנהגות‬‫פרו‬-‫חברתית‬•‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ •‫לימודיים‬ ‫הישגים‬ ‫וכיתתית‬ ‫ספרית‬ ‫בית‬ ‫אוירה‬ ‫יותר‬ ‫חיובית‬ •‫מורים‬ ‫בין‬ ‫קרבה‬ ‫לתלמידים‬ •‫לבית‬ ‫שייכות‬ ‫תחושת‬ ‫הספר‬ •‫ירידה‬‫בשחיקת‬‫מורים‬ •‫מהלימודים‬ ‫הנאה‬ •‫ירידה‬‫התנהגות‬ ‫בבעיות‬ 20-Apr-18‫ה‬ ‫המאה‬ ‫מיומנויות‬-21‫יסודיים‬ ‫ספר‬ ‫בבתי‬ 23
 24. ‫צפויה‬ ‫תיאורטית‬ ‫תרומה‬ •‫המרכזיות‬ ‫מהגישות‬ ‫אחת‬ ‫כל‬ ‫לגבי‬ ‫תובנות‬ ‫בית‬ ‫לשינויים‬‫ספריים‬ •‫חברתי‬ ‫רגשי‬ •‫קוגניטיבי‬ •‫ארגוני‬ •‫היו‬ ‫שלא‬ ‫תחומים‬ ‫על‬ ‫להשפיע‬ ‫ויכולתם‬ ‫ההתערבות‬ ‫במוקד‬–‫להראות‬ ‫ובקיצור‬ transfer •‫לעשות‬ ‫היכולת‬ ‫לגבי‬ ‫תובנה‬ ‫וטרנספורמטיבי‬ ‫רדיקלי‬ ‫שינוי‬ ‫על‬ ‫ספרית‬ ‫בית‬ ‫במערכת‬ ‫מוגבל‬ ‫התערבות‬ ‫מודל‬ ‫בסיס‬ 24
 25. ‫ובעיקר‬... 25 ‫של‬ ‫האיכויות‬ ‫יישום‬ ‫לסייע‬ ‫כדי‬ ‫והלב‬ ‫הדעת‬ ‫בארץ‬ ‫החינוך‬ ‫למערכת‬ ‫העתיד‬ ‫לדור‬ ‫להקנות‬ ‫ואיכויות‬ ‫מיומנויות‬ ‫להגשים‬ ‫להם‬ ‫שיאפשרו‬ ‫המטרות‬ ‫את‬ ‫הבאות‬........ :
 26. Education 2030 – A Shared Vision “We are committed to help every learner develop as a whole person, develop his or her potential and help shape a shared future built on the well-being of individuals, communities and the planet” OECD (2018) - The future of Education and Skills: Education 2030 p. 3 26
 27. ‫תודה‬!! 27

Notas del editor

 1. NOTE: To change images on this slide, select a picture and delete it. Then click the Insert Picture icon in the placeholder to insert your own image.
Publicidad