Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Projecte Educatiu de Centre Escola Folch i Torres.pdf

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 12 Anuncio

Projecte Educatiu de Centre Escola Folch i Torres.pdf

Descargar para leer sin conexión

Document on es recullen els trets més importants de la nostra comunitat educativa

Document on es recullen els trets més importants de la nostra comunitat educativa

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Projecte Educatiu de Centre Escola Folch i Torres.pdf (20)

Anuncio

Más de escolafolchitorres (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Projecte Educatiu de Centre Escola Folch i Torres.pdf

 1. 1. Esplugues de Llobregat Ana Sánchez Cano PLA EDUCATIU DE CENTRE
 2. 2. PEC Escola Folch i Torres Esplugues de Llobregat - 2 - ÍNDEX 1.- Introducció 2.- Anàlisi del context 2.1 Nivells educatius 2.2 Aspectes sòcio-lingüístics 2.3 Equips docents 2.4 Horaris i equipament 2.5 Relació amb famílies 3.- Característiques del centre: trets d'Identitat 4.- Objectius generals de l’acció educativa 5.- Concreció de l'estructura organitzativa 5.1 Òrgans de govern 5.2 Equips pedagògics 5.3 Equips de coordinació 5.4 Comissions 5.5 Serveis 5.6 Representació de les famílies
 3. 3. PEC Escola Folch i Torres Esplugues de Llobregat - 3 - 1.- Introducció El projecte educatiu que presentem a continuació és el resultat del consens al que hem arribat els membres de la nostra comunitat escolar després de dialogar, revisar i posar en comú plantejaments instructius, formatius i organitzatius. Pretenem que serveixi com a punt de referència i orientació per a qualsevol pla d'actuació a l'escola i que en ell quedin emmarcats els desplegaments curriculars i les concrecions successives dels diferents aspectes que es desenvoluparan en els plans anuals de centre. La seva aplicació i implantació és responsabilitat de tots els membres de la nostra comunitat compromesos a través d'aquest document en una finalitat comuna. 2.- Anàlisi del context En aquest apartat s'analitzen els aspectes principals de l'entorn escolar i del propi centre amb la intenció de tenir la informació suficient respecte el que som de manera que podem definir uns propòsits educatius assequibles. A continuació exposem els elements bàsics que hem identificat en el nostre entorn. 2.1 Nivells educatius L'Escola Folch i Torres és de titularitat pública i depèn del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Va ser inaugurada l’any 1980 i acull els següents nivells educatius: - L’etapa d’educació infantil (de 3 a 6 anys): P3, P4 i P5 - L’etapa d’educació primària (de 6 a 12 anys): cicle inicial (1r i 2n), cicle mitjà (3r i 4t) i cicle superior (5è i 6è). El centre és de doble línia, es a dir, té dos grups d'alumnes per nivell educatiu, els quals es distingeixen amb les lletres A i B. És una escola urbana situada geogràficament entre els barris de La Plana i La Montesa de la ciutat d 'Esplugues de Llobregat. 2.2 Aspectes sòcio-lingüístics La majoria de famílies del centre són originàries de la zona i viuen en habitatges propers a l’escola, formant part d’un barri residencial en creixement que compta amb una infraestructura de serveis socials i equipaments força acceptable. La llengua familiar més usual entre alumnat i famílies és el castellà, tot i que la llengua catalana és compresa i utilitzada amb normalitat en l’entorn escolar.
 4. 4. PEC Escola Folch i Torres Esplugues de Llobregat - 4 - L'ensenyament és gratuït però l’activitat educativa del centre genera despeses relatives a materials didàctics, sortides complementàries i diferents serveis que són sufragades a partir d’aportacions econòmiques de les famílies. L’Ajuntament d’Esplugues desplega una gran implicació amb l’escola pública per tal de recolzar que cap alumne o alumna no es quedi sense una educació activa i de qualitat per causes econòmiques i recolza l’acció educativa amb beques i ajuts a les famílies que més ho precisen. 2.3 Equips docents El fet de tenir doble línia implica que la plantilla està composta per un mestre o una mestra tutora per grup, a més d'altres docents especialistes que col·laboren amb les tutories i permeten completar el currículum de l’alumnat. Com a especialistes comptem amb una mestra d’educació artística musical que imparteix la música a tots els nivells educatius, dos mestres d’educació física i dues mestres d’educació especial. Gràcies als perfils docents de nova creació s’han pogut incorporar més docent amb domini de la llengua anglesa (que poden oferir més desdoblaments a l’alumnat i impartir l’assignatura d’Science en anglès i més especialistes en atenció a la diversitat, per tal de completar la resposta educativa a tot l’alumnat del centre. Altres professionals que intervenen en l’acompanyament educatiu a l’alumnat són la psicopedagoga de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP, en endavant), la fisioterapeuta de l’EAP i la logopeda del Centre de Recursos per a Dèficit Auditiu (CREDA). Es potencia el treball en equip i per això tenim el següent tipus organitzatiu : Equips de nivell Equips de cicle Comissions organitzatives i de treball Equip de coordinació 2.4 Horaris i equipament L'horari dels docents al centre és de 9 a 13,45 hores i de 15 a 16,30 hores L’horari lectiu per a l’alumnat és de 9 hores a 12,30 hores i de 15 hores a 16,30 hores (amb alguns grups que s’incorporen a l’escola deu minuts abans, per tal de dur a terme una entrada i una sortida esglaonades). L’equip professorat desenvolupa des de les 12,30 hores a les 13,45 hores, de dilluns a dijous, tasques de col·laboració en equip, formació pròpia i atenció a les famílies. La ràtio d’alumnat a cada grup educatiu tant a educació infantil com a educació primària és de vint-i-cinc alumnes. Cada grup d'alumnes disposa d’una aula específica on desenvolupa la major part del seu temps lectiu al centre.
 5. 5. PEC Escola Folch i Torres Esplugues de Llobregat - 5 - Altres espais d'utilització de l’alumnat són: Laboratori, aula de música, aula de psicomotricitat, biblioteca, aula d'idiomes, aules d'informàtica, menjador i vestidors. L’equip docent disposa d'espais per a la realització de reunions i altres tasques pedagògiques (sala de mestres, despatxos de l’equip directiu, de l’administració, per a reunions de les professionals de l’EAP, el CREDA o les mestres d’educació especial...). L'ús d'alguns d'aquests espais, per les característiques de la feina que s'hi desenvolupa, queda restringit als professionals de l'escola. Els espais estan distribuïts en dos edificis: l'edifici del parvulari (que acull l’educació infantil) i l'edifici de primària. Cada edifici té espais propis d’esbarjo per a l’alumnat. A educació infantil la zona per als infants de P3 és específica per a ells i està separada de la de P4 i P5. L’escola està avançant en la creació d’unes zones d’esbarjo i lleure atractives i multifuncionals, que permetin tant l’activitat física com altres propostes lúdiques o de reunió. L’escola compta també amb una cuina pròpia que prepara a diari els aliments per a l’alumnat d’educació infantil i primària que fa ús del menjador, així com del professorat que també l’utilitza. Tots els infants que es queden a dinar a l’escola ho fan al menjador de l’edifici de primària, excepte els grups de P3 d’educació infantil que dinen a les seves aules de referència. 2.5 Relació amb famílies Donem importància als canals de comunicació entre els diferents sectors de la comunitat educativa i per això l'escola té sistemes establerts que els asseguren. Les famílies són part fonamental junt amb l’equip docent i de monitoratge en l'educació dels infants. Des de l’entrada d’una nova família a la comunitat educativa, es desplega una comunicació d’acollida que passa per entrevistes individuals i col·lectives per al nivell educatiu. És responsabilitat de l’escola l'adscripció del nou alumnat a un grup determinat vetllant perquè no hagi discriminació per cap motiu i també la recuperació, orientació i promoció de cada infant del centre. La carta de compromís marca una ruta de drets i deures de coresponsabilitat entre família i escola i aspira a ser un document viu que acompanyi l’escolaritat dels infants amb les millors condicions d’atenció. L’assessorament a les famílies i la tasca per adreçar les seves necessitats als serveis amb què compta la ciutat d’Esplugues de Llobregat a través del seu Ajuntament és també un compromís fonamental en la relació de l’escola amb les famílies.
 6. 6. PEC Escola Folch i Torres Esplugues de Llobregat - 6 - 3.- Característiques del centre: trets d'Identitat Recollim ara els aspectes rellevants en matèria d'educació que configuren els principis en els que creiem els membres de la nostra comunitat educativa i que, per tant, assumim com a propis. Els valors que impregnen el projecte educatiu del nostre centre són ser una escola catalana, laica, participativa i democràtica, que reconeix el pluralisme de la nostra societat i es manifesta oberta a tothom, coeducativa, respectuosa amb els ritmes evolutius de l’alumnat que atén de forma inclusiva oferint-los una educació integral i respectuosa amb l’entorn. La seva raó de ser, la seva missió, és l’educació de tot l’alumnat en igualtat d’oportunitats i d’accessibilitat, vetllant pel seu progrés individual d’acord a les capacitats i necessitats pròpies, en el marc d’una escola oberta i plural que formi persones valuoses i competents per avançar en una societat canviant. La visió és avançar en l’excel·lència pedagògica, però fer-ho a través d’una docència compartida proveïdora de recursos equitatius i de qualitat, incorporant els avantatges tecnològics per educar tot l’alumnat en el ric entorn de l’aula ordinària. Com a institució volem fomentar una educació emocional com a base de la convivència, amb el respecte i la tolerància com a pilars de totes i cada una de les interaccions socials sostingudes en la comunitat educativa.  L'escola reconeix el pluralisme de la nostra societat i es manifesta oberta a tothom.  Pretenem facilitar la convivència en termes d'igualtat allunyant-nos de qualsevol mena de discriminació per idees, raça, sexe, classe social,...  Fomentem el desenvolupament de la competència social dels infants afavorint l'autoestima, l'autonomia personal i l'adaptació a les normes socials.  Eduquem l’alumnat en l'exigència personal, la sinceritat i el respecte a ells mateixos i als altres. Per això la tasca educativa s’emmarcarà en la tolerància i el respecte mutu i es basarà en el diàleg, la reflexió, la col·laboració i la solidaritat i no en la transmissió unilateral de conductes, actituds i valors. Intentem donar les informacions de la forma més objectiva possible perquè progressivament nois i noies formin els seus propis criteris i puguin prendre decisions responsables.  Entenem la coeducació no com el fet de tenir nens i nenes en una mateixa aula sinó com l'intent d'educar per a la igualtat a través de les vivències de relació entre l’alumnat i de valorar l'enriquiment de la diversitat de qualsevol tipus en les relacions.
 7. 7. PEC Escola Folch i Torres Esplugues de Llobregat - 7 -  Admetem la diversitat de ritmes evolutius i de capacitats intel·lectuals i és per això que acceptem la integració en el sentit d'intentar ajudar positivament el noi/noia que s'integra tot tenint en compte els recursos de que disposa l'escola i el grup classe.  Fomentem la creació d’expectatives d’èxit tant en l’alumnat com en el professorat.  Donada la diversitat d'alumnes existent en els grups classe procurem oferir un tracte individualitzat i afavorir el desenvolupament progressiu de cada alumne o alumna, d'acord amb els nostres mitjans tècnics i materials i amb la cooperació dels tutors i tutores i mestres d'educació especial i suport.  Afavorim la integració de l’alumnat i famílies en l’entorn de la nostra ciutat, Esplugues de Llobregat, a través de projectes que uneixen l’acció educativa del centre amb altres entitats properes, afavorint una educació integral formal i no formal.  Utilitzem la llengua catalana com a llengua pròpia de l'escola en tots els àmbits i fomentem la participació activa i el coneixement dels fets culturals propis de Catalunya per part de l’alumnat i tota la comunitat educativa.  Impulsem un aprenentatge plurilingüe en el qual la llengua catalana, com a eix vertebrador, s’articula de manera coherent amb l’ensenyament de les altres llengües i de les altres àrees, tot establint acords per relacionar les diferents estratègies didàctiques.  Potenciem una educació ambiental, mitjançant i a favor del medi, és a dir, volem ajudar l’alumnat a conèixer i comprendre la seva realitat propera per, a través del desenvolupament de l'esperit crític, la capacitat de discussió i decisió, formar-los com a futurs ciutadans i ciutadanes sobre la necessitat de conservar- lo, conèixer la seva problemàtica i potenciar la voluntat col·lectiva de transformació de la realitat.  Fomentem l'activitat, la iniciativa i la recerca de coneixements procurant oferir als infants situacions culturalment riques i variades que els desvetllin una actitud curiosa i investigadora. Donem importància a l'observació directa i l'experimentació i a l'adquisició d'hàbits de treball.  Valorem tant el treball individual com el de grup per tal que cada alumne i alumna tingui oportunitat de conèixer les seves qualitats i mancances i aprengui a resoldre conflictes tenint una fita comú.  Donem importància a la conversa i la discussió a classe per promoure l'aprenentatge interactiu i compartit.
 8. 8. PEC Escola Folch i Torres Esplugues de Llobregat - 8 -  Introduïm en la mesura del que ens és possible les tecnologies emergents com a eines que faciliten l'aprenentatge.  Creiem en la gestió democràtica de l'escola basada en un regim participatiu en que tots els estaments que la componen (famílies, professorat, alumnat i personal no docent) intervinguin per mitjà dels seus representants.  Donem importància al treball en equip dels i de les docents en el que fa referència a la planificació i coordinació de tasques pedagògiques.  Entenem que la col·laboració família - escola és bàsica en el procés educatiu dels infants i facilitem per tant la comunicació i participació de les famílies a l'escola. 4.- Objectius generals de l’acció educativa Els objectius que a continuació explicitem marquen el rumb que la nostra escola vol seguir d'acord amb els principis que el centre assumeix. Mitjançant plans de centre posteriors els concretarem en actuacions més puntuals, específiques i avaluables. 1. Potenciar un ensenyament actiu orientat cap el treball per projectes on l'aprenentatge sigui significatiu per a l’alumnat i amb el propòsit d'aconseguir un millor rendiment, satisfacció, participació i progrés dels infants. 2. Aconseguir l’èxit escolar per a tots els infants, a través de l’anàlisi i resposta a les necessitats específiques i personals de cada alumne i alumna dins l’aula ordinària. 3. Promoure l'ús variat de recursos materials i tecnològics i la implementació de noves metodologies didàctiques analitzant els seus avantatges i inconvenients i seleccionant, en funció de la seva eficàcia pedagògica, les més adients a les diverses situacions d'ensenyament-aprenentatge. 4. Evitar aquells materials que potenciïn la discriminació en funció del sexe, la cultura o altres condicionants. 5. Establir un pla d'acció tutorial que: - Permeti recollir i analitzar informació sobre la situació de cada alumne i alumna (problemes d'estudi o relació, possibilitats i limitacions,..) per tal d'orientar-los, d'acord amb la família, de la forma més adequada possible. - Promogui l'autoconeixement de cada alumne i alumna com a via que els ajudi a desenvolupar l'autonomia personal, la responsabilitat i la coherència entre els propis valors i el comportament a través de la reflexió i el raonament.
 9. 9. PEC Escola Folch i Torres Esplugues de Llobregat - 9 - - Enllaci les necessitats i potencialitats de cada alumne i alumna amb l’entorn de la ciutat d’Esplugues de Llobregat, connectant infants i famílies amb un ric teixit circumdant que afavoreixi tant l’educació formal com informal i que afavoreixi un desenvolupament integral des de l’entrada al centre i fins a assolir una majoria d’edat. - Incorpori els objectius del Servei d’Orientació d’Àmbit Comunitari (SOAC) com a compartits i bàsics per a l’acció tutorial a alumnat i famílies 6. Afavorir la comunicació dins el grup classe planificant situacions que fomentin el diàleg, la relació i l'intercanvi respectuós de punts de vista. 7. Organitzar el grup classe de manera que cada membre trobi el seu lloc i pugui responsabilitzar-se del seu funcionament. Potenciar el que, a través de la participació activa, els alumnes sentin l'escola seva. 8. Propiciar les activitats i el treball en equip com a marc idoni per desenvolupar aptituds de cooperació i convivència entre nens i nenes. 9. Treballar sistemàticament les habilitats instrumentals bàsiques desenvolupant les estratègies necessàries per aconseguir el progrés i seguretat dels alumnes. 10. Vetllar per l'assoliment de les competències bàsiques de l'alumnat, entenent-les fonamentalment com a eines per a integrar-se adequadament en un món complex i canviant, tenint en compte la diversitat dels infants. 11. Preparar l’alumnat perquè conegui i pugui utilitzar tècniques de treball que els permetin aprendre de forma cada vegada més autònoma (siguin capaços d'obtenir i tractar informació, entendre-la, seleccionar la més adequada a les seves necessitats, presentar-la als altres, si cal, de forma entenedora, etc.). 12. Fomentar l'ús de les tecnologies emergents aplicades a les àrees del currículum. 13. Promoure l’organització d’activitats complementàries i extraescolars i la participació dels infants en les mateixes. 14. Afavorir l’aprenentatge de l’anglès optimitzant les hores de l'especialista d'idiomes i de la resta de professorat que tenen capacitació i coneixement de l’anglès, iniciant l’anglès al parvulari, impartint part d’una àrea en anglès i participant en programes i projectes. 15. Proporcionar a l'alumnat el coneixement del nostre entorn i context sociocultural fomentant la capacitat d'anàlisi, transformació i crítica envers allò que l'envolta. Incorporar en les programacions activitats culturals i educatives proposades per entitats externes a l'escola (Centre de Recursos, Ajuntament, entitats culturals...) integrant-les en el Pla Anual de Centre.
 10. 10. PEC Escola Folch i Torres Esplugues de Llobregat - 10 - 16. Potenciar la coordinació i discussió pedagògica de l’equip docent establint els equips de treball que ho facin possible (cicles, nivells, comissions...) i vetllant perquè els esforços i aportacions de tohom puguin afavorir el funcionament del centre. Facilitar l'intercanvi d'experiències i la unificació de criteris. 17. Definir, adequar i acceptar els continguts i objectius per a donar coherència a l'acció educativa del centre sobre els alumnes. 18. Establir els criteris que permetin adequar la programació a la situació concreta i nivells diferents dels nois i noies distribuint acuradament els recursos de què disposem. 19. Seleccionar tècniques diverses que permetin l'avaluació del progrés dels i de les estudiants sobre els diferents continguts (procediments, actituds i conceptes) donant cabuda a la participació de l’alumnat (autoavaluació). 20. Facilitar la participació de l’equip docent en activitats de formació permanent sobretot en aquelles que reverteixin en un benefici per a la totalitat de l'escola. 21. Promoure a l'escola un clima relacional cordial i obert on la discussió i el respecte no s'excloguin i on les diferències entre punts de vista contribueixin a l'enriquiment mutu. 22. Afavorir un bon ambient de treball on els membres del grup se sentin satisfets i implicats en tota mena de tasques. 23. Distribuir els recursos econòmics a partir de l'estudi real de les necessitats basant-se en criteris que afavoreixin la qualitat pedagògica. 24. Afavorir iniciatives que ajudin a la no discriminació en funció de la situació econòmica de les famílies (llibres socialitzats, beques. ) 25. Executar una gestió econòmica clara i transparent atorgant a la Comissió econòmica el paper que li escau. 26. Potenciar i perfeccionar canals de comunicació interna i externa a l'escola i utilitzar-los àgilment per tal de generar actituds de confiança i col·laboració. 27. Aconseguir que els diferents estaments de l’escola participin en el control i gestió del centre, d’acord a les seves competències i a través dels canals establerts. 28. Organitzar i fomentar canals de relació formals entre famílies i escola i vetllar periòdicament pel seu bon funcionament i millora dels mateixos. 29. Estructurar el menjador com un servei que s'ocupi no només del relacionat amb l'alimentació, sinó també amb l'adquisició d'hàbits personals i socials. 30. Aconseguir la implantació i respecte del reglament de règim intern.
 11. 11. PEC Escola Folch i Torres Esplugues de Llobregat - 11 - 31.Proporcionar una formació a les famílies de l’alumnat centrada en les funcions que els pertoquen com a col·laboradors de l'escola en l'educació dels seus fills i filles com també en la seva qualificació per entendre i participar en la gestió del centre 5.- Concreció de l'estructura organitzativa Per aconseguir els objectius institucionals que ens hem marcat hem de posar en funcionament els mitjans que els possibilitin. En aquest apartat recollim els aspectes organitzatius que guien la distribució de tasques i recursos. 5.1 Òrgans de govern 1. Unipersonals: directora , cap d'estudis, secretària 2. Col·legiats: Consell Escolar del centre Claustre de mestres Equip directiu: directora , cap d'estudis, secretària Equip de coordinació del centre: equip directiu i coordinadors, coordinadores de l’etapa d’educació infantil i dels cicles d’educació primària 5.2 Equips pedagògics 1. de nivell educatiu 2. de d’etapa d’infantil i de cicles de primària 3. comissions ad hoc (biblioteca, patis, hort, digital, etc.) 5.3 Equips de coordinació 1. Coordinadors, coordinadores de cicle 2. Coordinador, coordinadora LIC 3. Coordinador, coordinadora TIC 4. Coordinador, coordinadora de riscos laborals 5.4 Comissions 1. Comissió econòmica 2. Comissió permanent 3. Comissió de menjador 5.5 Serveis 1. Menjador
 12. 12. PEC Escola Folch i Torres Esplugues de Llobregat - 12 - 2. Biblioteca 3. Piscina 4. Acollida matinal i recollida a la tarda 5. Activitats extraescolars 5.6 Representació de les famílies 1. ASSEMBLEES DE FAMÍLIES • Pares i mares delegats i delegades de cada nivell educatiu • Representants de les famílies en el Consell Escolar • Reunions amb representants de l’AMPA del centre 2. ASSEMBLEA D'ALUMNES: • Delegats i delegades de cada classe d’educació primària Revisió i actualització: el present Projecte Educatiu de Centre va ser aprovat en data febrer 2022.

×