Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

R esolucion onu_dereito_ao_auga_gal

Resolución da ONU sobre o Dereito Humano ao Auga e o Saneamento 2010 en galego

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

R esolucion onu_dereito_ao_auga_gal

  1. 1. ONU. Resolución sobre dereito humano ao auga e osaneamento. A/64/L.63/Rev.1A/64/L.63/Rev.1Sesaxésimo cuarto período de sesiónsTema 48 do programaAplicación e seguimento integrados e coordinados dos resultados das grandes conferencias ecumes das Nacións Unidas nas esferas económica e social e esferas conexas O dereito humano ao auga e o saneamentoA Asemblea Xeral,Recordando as súas resolucións 54/175, de 17 de decembro de 1999, sobre o dereito aodesenvolvemento, 55/196, de 20 de decembro de 2000, pola que proclamou 2003 Ano Internacionaldo Auga Doce, 58/217, de 23 de decembro de 2003, pola que proclamou o Decenio Internacionalpara a Acción, “A auga, Fonte de Vida” (2005-2015), 59/228, de 22 de decembro de 2004, 61/192,de 20 de decembro de 2006, pola que proclamou 2008 Ano Internacional do Saneamento, e 64/198,de 21 de decembro de 2009, sobre o exame amplo de metade de período das actividades do DecenioInternacional para a Acción, “A auga Fonte de Vida”, o Programa 21 de xuño de 1992 (1), oPrograma de Hábitat de 1996 (2), o Plan de Acción de Mar do Prata de 1977 (3), aprobado polaConferencia das Nacións Unidas sobre a auga, e a Declaración de Río sobre o Medio Ambiente e oDesenvolvemento de xuño de 1992 (4),Recordando tamén a Declaración Universal de Dereitos Humanos (5), o Pacto Internacional deDereitos Económicos, Sociais e Culturais (6), o Pacto Internacional de Dereitos Civís e Políticos(6), a Convención sobre a Eliminación de todas as Formas de Discriminación Racial (7), aConvención sobre a eliminación de todas as formas de discriminación contra a muller (8), aConvención sobre os Dereitos do Neno (9), a Convención sobre os dereitos das persoas condiscapacidade (10) e o Convenio de Xenebra relativo á protección debida ás persoas civís entempo de guerra, de 12 de agosto de 1949 (11),Recordando ademais todas as resolucións anteriores do Consello de Dereitos Humanos sobre “osdereitos humanos e o acceso ao auga potable e o saneamento”, inclusive as resolucións doConsello 7/22, de 28 de marzo de 2008, e 12/8, de 1 de outubro de 2009, relativas ao dereitohumano ao auga potable e o saneamento, o Comentario Xeral núm. 15 (2002) do Comité deDereitos Económicos, Sociais e Culturais sobre o dereito ao auga (artigos 11 e 12 do PactoInternacional de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais) (12) e o informedo Alto Comisionado das Nacións Unidas para os Dereitos Humanos sobre o alcance e o contidodas obrigacións pertinentes en materia de dereitos humanos relacionadas co acceso equitativo aoauga potable e o saneamento que impoñen os instrumentos internacionais de dereitos humanos(13), así como o informe da experta independente sobre a cuestión das obrigacións de dereitoshumanos relacionadas co acceso ao auga potable e o saneamento (14),Profundamente preocupada porque aproximadamente 884 millóns de persoas carecen de acceso aoauga potable e máis de 2.600 millóns de persoas non teñen acceso ao saneamento básico, ealarmada porque cada ano falecen aproximadamente 1,5 millóns de nenos menores de 5 anos epérdense 443 millóns de días lectivos a consecuencia de enfermidades relacionadas co auga e osaneamento,Recoñecendo a importancia de dispoñer de auga potable e saneamento en condicións equitativascomo compoñente integral da realización de todos os dereitos humanos,Reafirmando a responsabilidade dos Estados de promover e protexer todos os dereitos humanos,
  2. 2. que son universais, indivisibles, interdependentes e están relacionados entre si, e que deben tratarsede forma global e de xeito xusto e equitativa e en pé de igualdade e recibir a mesma atención,Tendo presente o compromiso contraido pola comunidade internacional de cumprir plenamente osObxectivos de Desenvolvemento do Milenio, e destacando a ese respecto a determinación dosXefes de Estado e de Goberno, expresada na Declaración do Milenio15, de reducir á metade para2015 a proporción da poboación que careza de acceso ao auga potable ou non poida costealo e quenon teña acceso aos servizos básicos de saneamento, segundo o convindo/convido no Plan deAplicación das Decisións do Cume Mundial sobre o Desenvolvemento Social (“Plan de Aplicacióndas Decisións de Johannesburgo”) (16),1. Declara o dereito ao auga potable e o saneamento como un dereito humano esencial para opleno goce da vida e de todos os dereitos humanos;2. Exhorta aos Estados e as organizacións internacionais a que proporcionen recursos financeiros epropicien o aumento da capacidade e a transferencia de tecnoloxía por medio da asistencia e acooperación internacionais, en particular aos países en desenvolvemento, a fin de intensificar osesforzos por proporcionar a toda a poboación un acceso económico ao auga potable e o saneamento;3. Acolle con beneplácito a decisión do Consello de Dereitos Humanos de pedir á ExpertaIndependente Sobre a Cuestión das Obrigacións de Dereitos Humanos Relacionadas co Acceso aoAuga Potable e o Saneamento que presente un informe anual á Asemblea Xeral (17), e alenta áexperta independente a que siga traballando en todos os aspectos do seu mandato e, en consulta contodos os organismos, fondos e programas pertinentes das Nacións Unidas, inclúa no informe quepresente á Asemblea no seu sesaxésimo sexto período de sesións as principais dificultadesrelacionadas coa realización do dereito humano ao auga salubre e potable e o saneamento, e oefecto destas na consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio.NOTAS(1) Informe da Conferencia das Nacións Unidas sobre o Medio Ambiente e o Desenvolvemento, Río de Janeiro, 3 a 14 de xuño de 1992, vol. I, Resolucións aprobadas polaConferencia (publicación das Nacións Unidas, número de venda: S.93.I.8 e corrección), resolución 1,anexo II.(2) Informe da Conferencia das Nacións Unidas sobre os Asentamentos Humanos (Hábitat II), Istambul, 3 a 14 de xuño de 1996 (publicación das Nacións Unidas, número devenda: S.97.IV.6), cap. I, resolución 1, anexo II.(3) Informe da Conferencia das Nacións Unidas sobre a auga, Mar do Prata, 14 a 25 de marzo de 1977 (publicación das NaciónsUnidas, número de venda: S.77.II.A.12), cap. I.(4) Informe da Conferencia das Nacións Unidas sobre o Medio Ambiente e o Desenvolvemento, Río de Janeiro, 3 a 14 de xuño de 1992, vol. I, Resolucións aprobadas polaConferencia (publicación das Nacións Unidas, número de venda: S.93.I.8 e corrección), resolución 1,anexo I.(5) Resolución 217 A (III).(6) Véxase a resolución 2200 A (XXI), anexo.(7) Nacións Unidas, Treaty Series, vol. 660, núm. 9464.(8) Ibíd., vol. 1249, núm. 20378.(9) Ibíd., vol. 1577, núm. 27531.(10) Resolución 61/106, anexo I.(11) Nacións Unidas, Treaty Series, vol. 75, núm. 973.(12) Véxase Documentos Oficiais do Consello Económico e Social, 2003, Suplemento núm. 2 (E/2003/22), anexo IV.(13) A/HRC/6/3.(14) A/HRC/12/24 e Corr.1.(15) Véxase a resolución 55/2.(16) Informe do Cume Mundial sobre o Desenvolvemento Sostible, Johannesburgo (Sudáfrica) 26 de agosto a 4 de setembro de 2002, (publicación das Nacións Unidas, númerode venda: S.03.II.A.1 e corrección), cap. 1, resolución 2, anexo.

    Sé el primero en comentar

    Inicia sesión para ver los comentarios

Resolución da ONU sobre o Dereito Humano ao Auga e o Saneamento 2010 en galego

Vistas

Total de vistas

688

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

15

Acciones

Descargas

2

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

0

×