Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Comentari text (1a part). 2nBAT

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 18 Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a Comentari text (1a part). 2nBAT (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Comentari text (1a part). 2nBAT

 1. 1. 2n BATXILLERAT Prof. Esther Montesinos
 2. 2. COMENTARI DE TEXT (1) q  RESUM q  TEMA q  TIPOLOGIA TEXTUAL q  TEXTOS ARGUMENTATIUS q  La tesi q  Tipus d’estructura segons la posició de la tesi q  Els arguments q  Esquema organitzatiu (estructura del contingut) q  Característiques lingüístiques de l’argumentació
 3. 3. RESUM Què vol dir resumir? Ø  Reduir un text a un quart de la seua extensió. La finalitat és reproduir (no copiar) el contingut i l’organització d’un text original, però de manera reduïda. Cal distingir, per tant, la informació essencial de la que és accessòria per poder expressar-la després d’una manera condensada i objectiva.
 4. 4. Recomanacions q  Captar el sentit. La idea central del text. Allò que ens suggereix q  No s'han d'ometre aspectes rellevants. Idees clau. q  No s'han d'aportar aspectes irrellevants. Idees secundàries. q  No s'han de juxtaposar frases soltes. S'ha d'evitar l'estil telegràfic. q  No ha de superar el 25% del text original. q  No podem copiar literalment fragments del text
 5. 5. q  Hem d'evitar expressions del tipus: l'autor diu, l'autor parla, ... q  No s'han d'afegir idees no incloses en el text. Ni exemplificacions. q  S'han d'evitar expressions subjectives o valoracions, no s'ha d'incloure l'opinió de qui fa el resum.
 6. 6. TEMA: es tracta del contingut específic del text. q  La redacció del tema ha de ser breu, precisa i completa: no s'ha de prescindir de cap concepte fonamental. q  Es formularà: q  amb un sintagma nominal que no supere les deu paraules plenes, amb significat. q  substantius, si és possible, abstractes. q  pocs verbs.
 7. 7. TIPOLOGIA TEXTUAL q  NARRATIU: Conta històries o successos q  DESCRIPTIU: Presenta objectes, llocs o persones. q  EXPOSITIU: Presenta i explica idees, teories, fets... q  Instructiu: prospecte medicament q  Prescriptiu: lleis, normes... q  ARGUMENTATIU: Defén o refuta una idea. q  DIALOGAT: Interlocució. TEXT…
 8. 8. TEXTOS ARGUMENTATIUS q  Defenen una idea, aportant raons que la justifiquen. q  Es pretén modificar l'opinió del destinatari, refermar o aconseguir la seua adhesió o fer que admeta una determinada tesi. q  Normalment es tracten temes controvertits.
 9. 9. LA TESI q  És la idea que l'autor vol exposar o defensar en un text. q  En el textos argumentatius adopta la forma d'una opinió raonable, raonada, discutida, contestable. Ve acompanyada de raonaments o arguments que la sustenten i que la fan convincent. q  TIPUS: q  Explícita si apareix al text q  Implícita si se'n dedueix del contingut. q  S'ha d'expressar a través d'una oració completa, amb verb.
 10. 10. TIPUS D'ESTRUCTURA q  Segons la posició de la tesi els textos poden presentar una estructura: q  Analitzant (o explicativa). q  Apareix al principi i és explicada i argumentada al llarg del text. q  Sintetitzant (o conclusiva). q  Es troba al final i es produeix com a resultat del que s'ha argumentat. q  Circular (o enquadrada) q  Apareix al principi i al final q  Reiterativa q  Es repeteix al llarg del text.
 11. 11. Els arguments Els textos argumentatius parteixen d’una opinió o una idea constituïda en tesi del discurs. L’enunciació i el contingut de la tesi es justifiquen mitjançant uns arguments que expliquen els perquès de la tesi. L’argumentació pot anar dirigida en dos sentits: ①  Verificar raonadament la idea que defén l’autor ②  Refutar idees o enfocaments contraris als postulats per l’autor, per a mostrar-ne la falsedat o inadequació.
 12. 12. ELS ARGUMENTS ESTADÍSTICS Basats en dades suposadament objectives. A l’estadística pertany qualsevol còmput absolut o relatiu, però no la menció d’un any. D’AUTORITAT Apel·la a grans institucions, amb coneixement i solvència en la matèria. Les opinions es respecten no per la seua veritat intrínseca, sinó pel prestigi de qui les emet. DE CITACIONS Citar consisteix a introduir un missatge d’un altre emissor diferent de l’autor del text global.
 13. 13. ANALÒGIC O COMPARATIU Raonament basat en l’existència d’atributs semblants en sers, objectes, accions, processos, estats, situacions o idees diferents. D’EXPERIÈNCIA PERSONAL La vivència de l’emissor constitueix una prova que avala la tesi amb els fets com a argumentació. EXEMPLIFICACIÓ S’il·lustra una idea o s’argüeix mitjançant exemples. CONEIXEMENT ENCICLOPÈDIC Els coneixements coneguts es poden presentar com a relació causal, relació inferencial (o consecutiva) o definició de conceptes. Se sol expressar amb “com tots sabem”, “ningú ens ha de recordar que…”
 14. 14. GENERALITZACIONS INDISCUTIBLES S’adeqüen al context social i cultural. Són veritats evidents i de sentit comú per als integrants d’una societat determinada. Sabers o valors que la societat admet com a vàlids. TÒPICS Tipus de generalització indiscutible. Esquemes de pensament amb formulació prefixada que procedeixen de la tradició grecollatina: carpe diem, beatus ille, tempus fugit, aurea mediocritas, homo homini lupus CRITERI SAPIENCIAL És un altre tipus de generalització indiscutible. El punt de partida aquí es una frase coneguda popularment: refranys, màximes, proverbis, dites populars…
 15. 15. Estructura del contingut q  Introducció: Exordium q  Exposició de l'assumpte, el tema i potser la tesi. q  Es predisposa al destinatari perquè accepte la tesi: captatio benevolentiae. q  Cos argumentatiu: q  Narratio: q  Relat de fets. Presentació de dades, premisses, estadístiques. Relació d'arguments a favor q  Argumentatio: q  Fase resolutiva q  Conclusió: Peroratio q  Tancament. Recapitulació. Possible tesi. Confirmació, avaluació.
 16. 16. Característiques lingüístiques de l'argumentació (I) q  Claredat. q  Bona distribució en paràgrafs. q  Absència de contradiccions. q  Distribució eficaç del contingut. q  Raonaments lògics. q  Coherència dels continguts. q  Plantejaments afectius i psicològics. ARGUMENTAR amb…
 17. 17. (II) q  Nivell morfològic: q  Ús del present d'indicatiu. Es recorre al pretèrit quan es fa referència al passat o es nomenen processos temporals. q  Funció predominant: apel·lativa → fórmules imperatives o perifràstiques d'obligació. q  Si funció expressiva → modalitat oracional desiderativa, mode verbal subjuntiu. q  Nivell sintàctic: q  Modalitat oracional enunciativa q  En textos subjectius: oracions exclamatives, interrogatives, dubitatives... ARGUMENTAR
 18. 18. (III) q  Abunda l'oració complexa, per tant ús habitual de connectors com a elements de cohesió. Aporten matisos apropiats al raonament. q  Freqüència en l'ús d'incisos aclaridors o explicatius. q  Nivell lexicosemàntic: q  Tecnicismes en textos especialitzats (escassos en textos divulgatius) q  Connotació en textos d'opinió. q  Publicitat q  Figures literàries. CARACTERÍSTIQUES

×