Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

עתירה דורא אל קרע - לביטול צו התפיסה לאדמותיו לטובת בית אל

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
1
‫בירושלים‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬
‫לצדק‬ ‫גבוה‬ ‫משפט‬ ‫כבית‬ ‫בישיבתו‬
‫בג"ץ‬11/
‫עבד‬-‫אל‬-‫עבד‬ ‫אחמד‬ ‫רחמן‬-‫אל‬-,...
7
,‫כן‬ ‫כמו‬‫ה‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬‫בבג"ץ‬ ‫בעתירה‬ ‫הדיון‬ ‫עם‬ ‫זו‬ ‫בעתירה‬ ‫הדיון‬ ‫את‬ ‫לאחד‬ ‫יתבקש‬ ‫נכבד‬0770/14‫קאסם‬
...
1
‫למבחן‬ ‫העומדת‬ ‫השאלה‬‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫בפני‬‫היא‬ ‫זו‬ ‫עתירה‬ ‫במסגרת‬–‫צבאי‬ ‫צורך‬ ‫עדיין‬ ‫קיים‬ ‫האם‬
‫בתפי...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
"Holy Spirit"-. Vishaal Behl
"Holy Spirit"-. Vishaal Behl
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 29 Anuncio

עתירה דורא אל קרע - לביטול צו התפיסה לאדמותיו לטובת בית אל

Descargar para leer sin conexión

אחמד עבד-אל-רחמן קאסם עתר באמצעות ארגון יש דין לבג"ץ בדרישה לבטל צו התפיסה שהוצא לאדמותיו ב-1979 מכיוון שהתברר בהליכים שהתנהלו בשנים האחרונות כי לא נעשה כל שימוש בטחוני בשטח ומכיוון שנחשף שדבר הוצאת הצו הוסתר ממנו במכוון. מנגד, המדינה מנסה להכשיר את הבנייה הלא חוקית על אדמתו כחלק מהסכם הפיצוי עבור פינוי גבעת האולפנה

אחמד עבד-אל-רחמן קאסם עתר באמצעות ארגון יש דין לבג"ץ בדרישה לבטל צו התפיסה שהוצא לאדמותיו ב-1979 מכיוון שהתברר בהליכים שהתנהלו בשנים האחרונות כי לא נעשה כל שימוש בטחוני בשטח ומכיוון שנחשף שדבר הוצאת הצו הוסתר ממנו במכוון. מנגד, המדינה מנסה להכשיר את הבנייה הלא חוקית על אדמתו כחלק מהסכם הפיצוי עבור פינוי גבעת האולפנה

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a עתירה דורא אל קרע - לביטול צו התפיסה לאדמותיו לטובת בית אל (20)

Anuncio

Más de esty segal (20)

עתירה דורא אל קרע - לביטול צו התפיסה לאדמותיו לטובת בית אל

 1. 1. 1 ‫בירושלים‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בבית‬ ‫לצדק‬ ‫גבוה‬ ‫משפט‬ ‫כבית‬ ‫בישיבתו‬ ‫בג"ץ‬11/ ‫עבד‬-‫אל‬-‫עבד‬ ‫אחמד‬ ‫רחמן‬-‫אל‬-,‫קאסם‬ ‫רחמן‬ ‫אמילי‬ ‫ו/או‬ ‫זכריה‬ ‫שלומי‬ ‫ו/או‬ ‫ספרד‬ ‫מיכאל‬ ‫עו"ד‬ ‫באמצעות‬ ‫לוסקי‬ ‫דעואל‬ ‫אנו‬ ‫ו/או‬ ‫זכריה‬‫נועה‬ ‫ו/או‬ ‫גרייבסקי‬ ‫אדר‬ ‫ו/או‬ ‫עמרמי‬‫מ‬ ,‫שקיר‬ ‫מוחמד‬ ‫ו/או‬‫דין‬ ‫"יש‬ ‫ארגון‬ ‫טעם‬–‫מתנדבים‬ ‫הלוי‬ ‫יהודה‬ '‫מרח‬ ,"‫אדם‬ ‫זכויות‬ ‫למען‬54‫תל‬ ,-‫אביב‬74146:‫טל‬ ; 41.7747.056/./0:'‫פקס‬41.7747.044 ‫העותר‬ --‫ד‬ ‫ג‬ ‫נ‬-- 1‫יעלון‬ ‫משה‬ ,‫הביטחון‬ ‫שר‬ . 2‫המערבית‬ ‫בגדה‬ ‫צה"ל‬ ‫כוחות‬ ‫מפקד‬ .-‫אלוף‬‫אלון‬ ‫ניצן‬ ‫מזרחי‬ 3‫ה‬ ‫בגדה‬ ‫האזרחי‬ ‫המנהל‬ ‫ראש‬ .‫תא"ל‬ ,‫מערבית‬‫מנחם‬ ‫דוד‬ ‫משרד‬ ,‫המדינה‬ ‫מפרקליטות‬ ‫עו"ד‬ ‫ב"כ‬ ‫באמצעות‬ ‫כולם‬ ‫א‬ ‫סלאח‬ '‫רח‬ ,‫המשפטים‬-‫ירושלים‬ ,‫דין‬ 4‫אל‬ ‫בית‬ ‫מקומית‬ ‫מועצה‬ . ‫בית‬ ‫המקומית‬ ‫המועצה‬-,‫אל‬‫מיקוד‬0471144:‫טל‬ ,47-0644444, :‫פקס‬47-7455657 ‫המשיבים‬ ‫תנאי‬ ‫על‬ ‫לצו‬ ‫עתירה‬‫ביניים‬ ‫ולצו‬ ‫הע‬ ‫לאיחוד‬ ‫ובקשה‬‫בבג"ץ‬ ‫העתירה‬ ‫עם‬ ‫תירה‬9//9619‫שר‬ '‫נ‬ ‫קאסם‬ ‫ואחרים‬ ‫הביטחון‬ ‫זו‬ ‫עתירה‬ ‫להגיש‬ ‫מתכבד‬ ‫העותר‬‫תנאי‬ ‫על‬ ‫לצו‬‫יחפצו‬ ‫באם‬ ‫טעם‬ ‫וליתן‬ ‫לבוא‬ ‫למשיבים‬ ‫המופנית‬: 1.‫יבוטל‬ ‫לא‬ ‫מדוע‬‫של‬ ‫חלקו‬‫תפיסה‬ ‫צו‬71/60‫המשיב‬ ‫הוציא‬ ‫אשר‬ '‫ת‬7‫ה‬ ‫ביום‬-1..6.60" :‫(להלן‬‫התפיסה‬ ‫צו‬)" ‫חלקה‬ ‫על‬ ‫החל‬157‫גוש‬5‫בא‬‫העותר‬ ‫(שבבעלות‬ ‫קרע‬ ‫אל‬ ‫דורא‬ ‫הפלסטיני‬ ‫הכפר‬ ‫דמות‬‫משפחתו‬ ‫ובני‬)‫ומדוע‬ ‫מיידי‬ ‫באופן‬ ‫יחזרו‬ ‫לא‬ ‫אלה‬ ‫אדמות‬‫לחזקת‬‫ו‬‫הבלעדית‬‫ולשימוש‬‫ו‬.‫חפץ‬ ‫ומכל‬ ‫אדם‬ ‫מכל‬ ‫נקיות‬ ‫כשהן‬ , 2.‫ויש‬ ‫כיום‬ ‫הצו‬ ‫של‬ ‫לקיומו‬ ‫ודחופים‬ ‫הכרחיים‬ ‫ביטחון‬ ‫טעמי‬ ‫קיימים‬ ‫כי‬ ‫סבורים‬ ‫שהמשיבים‬ ‫ככל‬ ,‫לחלופין‬ ,‫זאת‬ ‫להוכיח‬ ‫בידם‬‫לעותר‬ ‫כדין‬ ‫שימוע‬ ‫עריכת‬ ‫תוך‬ ,‫חדש‬ ‫תפיסה‬ ‫צו‬ ‫יוציאו‬ ‫לא‬ ‫מדוע‬‫משפחתו‬ ‫ובני‬‫האחרים‬ ‫הוצאתו‬ ‫בטרם‬.‫פקיעתו‬ ‫מועד‬ ‫ציון‬ ‫ותוך‬ ,‫בנוסף‬‫עתירה‬ ‫זוהי‬‫ביניים‬ ‫לצו‬‫במסגרתה‬‫יתבקש‬‫צו‬ ‫ידו‬ ‫תחת‬ ‫להוציא‬ ‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬‫המשיבים‬ ‫על‬ ‫האוסר‬: 1.‫לקדם‬ ‫ו/או‬ ‫להפקיד‬‫המת‬ ‫הנחיות‬ ‫מערכת‬ ‫ו/או‬ ‫תכנית‬ ‫כל‬;‫העתירה‬ ‫נשוא‬ ‫העותר‬ ‫לאדמות‬ ‫ייחסת‬ 2.;‫העתירה‬ ‫נשוא‬ ‫העותר‬ ‫באדמות‬ ‫למבנים‬ ‫בניה‬ ‫היתרי‬ ‫ליתן‬ 3.‫העותר‬ ‫באדמות‬ ‫כלשהי‬ ‫זכות‬ ‫שהוא‬ ‫גורם‬ ‫לכל‬ ‫להבטיח‬ ‫או‬ ‫להעביר‬ ,‫להתחייב‬ ,‫לייעד‬ ,‫להקצות‬ ;‫זו‬ ‫עתירה‬ ‫נשוא‬ ‫הנימוקים‬‫לעתירה‬'‫(עמ‬ ‫העתירה‬ ‫כתב‬ ‫בסוף‬ ‫יובאו‬ ‫הביניים‬ ‫לצו‬7..)
 2. 2. 7 ,‫כן‬ ‫כמו‬‫ה‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬‫בבג"ץ‬ ‫בעתירה‬ ‫הדיון‬ ‫עם‬ ‫זו‬ ‫בעתירה‬ ‫הדיון‬ ‫את‬ ‫לאחד‬ ‫יתבקש‬ ‫נכבד‬0770/14‫קאסם‬ ‫הביטחון‬ ‫שר‬ ‫נגד‬‫ואחרים‬‫ל‬ ‫הקבוע‬ ,‫ל‬ ‫דיון‬‫יום‬74.11.7411'‫כב‬ ,‫גרוניס‬ ‫אשר‬ ‫השופט‬ ‫הנשיא‬ '‫כב‬ ‫ההרכב‬ ‫בפני‬ ‫נאור‬ ‫מרים‬ ‫השופטת‬ ‫לנשיא‬ ‫המשנה‬‫נעוצה‬ ‫לאיחוד‬ ‫הסיבה‬ .‫ארבל‬ ‫עדנה‬ ‫השופטת‬ '‫וכב‬‫ב‬‫העילות‬ ‫קרבת‬ ‫הנטענות‬‫גם‬ ‫כמו‬ ‫הצדדים‬ ‫וזהות‬‫ב‬‫בעתירה‬ ‫שעלו‬ ‫והמשפטיות‬ ‫העובדתיות‬ ‫מטענות‬ ‫נכבד‬ ‫שחלק‬ ‫עובדה‬ ‫במסגרת‬ ‫עוד‬ ‫עלו‬ ‫הנוכחית‬‫ב‬ ‫הדין‬ ‫כתבי‬‫עתירה‬‫בבג"ץ‬0770/14.‫נימוקים‬‫מפורטים‬‫ל‬‫ל‬ ‫בקשה‬‫הדיון‬ ‫איחוד‬ ‫ב‬'‫בעמ‬ ‫העתירה‬ ‫בכתב‬ ‫יובאו‬ ‫עתירות‬70. :‫העתירה‬ ‫נימוקי‬ ‫ואלה‬ ‫א‬.‫דבר‬ ‫פתח‬ 1.‫בביטול‬ ‫זו‬ ‫עתירה‬ ‫של‬ ‫עניינה‬‫של‬ ‫חלקו‬‫צו‬‫ה‬‫תפיסה‬‫ה‬'‫מס‬ ‫צבאי‬71/60‫ה‬ ‫שנות‬ ‫בסוף‬ ‫הוצא‬ ‫אשר‬ '‫ת‬-64‫החל‬ ‫בחלקה‬157‫גוש‬5‫של‬‫הכפר‬ ‫אדמות‬‫הפלסטיני‬‫קרע‬ ‫אל‬ ‫דורא‬.‫בהוראת‬ ‫נתפס‬ ‫השטח‬ ,‫הצו‬ ‫שמורה‬ ‫כפי‬ ‫הצבאי‬ ‫המפקד‬‫ל‬‫בשנת‬ ‫הנראה‬ ‫ככול‬ ‫קיימים‬ ‫שהיו‬ ‫צבאיים‬ ‫צרכים‬1060.‫צרכים‬‫אלה‬‫היו‬‫כה‬ ‫העת‬ ‫באותה‬ ‫ודחופים‬ ‫הכרחיים‬,‫חייבו‬ ‫כי‬ ‫עד‬,‫הצבאי‬ ‫המפקד‬ ‫לשיטת‬‫מוגנים‬ ‫תושבים‬ ‫של‬ ‫בקניינם‬ ‫פגיעה‬‫מימושם‬ ‫למען‬. 2.‫ב‬ ‫זו‬ ‫עתירה‬ ‫של‬ ‫עניינה‬‫של‬ ‫תחולתו‬‫צו‬‫ה‬‫שנים‬ ‫וארבע‬ ‫שלושים‬ ‫לפני‬ ‫כאמור‬ ‫שהוצא‬ ‫תפיסה‬‫לשטח‬‫היום‬ ‫שעד‬ ‫ב‬ ‫נעשה‬ ‫לא‬‫ו‬‫שימוש‬ ‫כל‬‫חוקי‬‫מובהקים‬ ‫אזרחיים‬ ‫לשימושים‬ ‫להקצותו‬ ‫המשיבים‬ ‫בכוונת‬ ‫יש‬ ‫ועתה‬. 3.‫ו‬ ‫כיום‬‫משחלפו‬15‫שנים‬‫מ‬‫מועד‬,‫הצו‬ ‫הוצאת‬‫מכוחו‬ ‫שנתפסה‬ ‫העותר‬ ‫באדמת‬ ‫נעשה‬ ‫משלא‬‫לצרכי‬ ‫שימוש‬ ‫אדמ‬ ‫את‬ ‫להקצות‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫דעתם‬ ‫המשיבים‬ ‫ומשגילו‬ ‫ביטחון‬‫העותר‬ ‫ת‬‫אזרחיים‬ ‫לצרכים‬ ‫מכוחו‬ ‫שנתפסה‬-‫לא‬ ‫כי‬ ‫מהטעם‬ ‫העותר‬ ‫אדמת‬ ‫את‬ ‫מכוחו‬ ‫ולתפוס‬ ‫להמשיך‬ ‫ניתן‬‫ה‬‫ן‬‫דרוש‬‫ות‬‫ומידיים‬ ‫דחופים‬ ‫לצרכים‬.‫כתפי‬ ‫על‬ ‫המש‬‫הנט‬ ‫מוטל‬ ‫יבים‬‫נחיצות‬ ‫את‬ ‫להוכיח‬ ‫ל‬‫לשם‬ ‫הצו‬ ‫של‬ ‫ו‬‫העותר‬ ‫אדמת‬ ‫על‬ ‫החלתו‬ ‫המשך‬‫כפי‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ . ,‫שניראה‬‫לא‬‫כי‬ ‫רק‬‫המשיבים‬‫לא‬‫משקל‬ ‫כבדי‬ ‫ביטחוניים‬ ‫נימוקים‬ ‫של‬ ‫קיומם‬ ‫על‬ ‫הצביעו‬ ‫ולא‬ ‫זה‬ ‫נטל‬ ‫הרימו‬ ‫תפיסת‬ ‫המשך‬ ‫את‬ ‫המצדיקים‬‫השטח‬,‫אלא‬‫דעתם‬ ‫גילו‬ ‫כי‬‫ש‬‫תפיסת‬‫ו‬,‫לחלוטין‬ ‫אחרים‬ ‫מטעמים‬ ‫נובעת‬ ‫בי‬ ‫אשר‬ ‫טעמים‬‫ביטחוניי‬ ‫צרכים‬ ‫לבין‬ ‫נם‬‫ם‬.‫כלום‬ ‫ולא‬ ‫אין‬ ‫ודחופים‬ ‫הכרחיים‬ 4.‫ונעשה‬ ‫צבאיים‬ ‫לצרכים‬ ‫שנתפסו‬ ‫שטחים‬ ‫של‬ ‫גורלם‬ ‫מה‬ ‫להכריע‬ ‫המשפט‬ ‫מבית‬ ‫מבקשים‬ ‫איננו‬ :‫ודוק‬ ‫שבו‬ ‫במקרה‬ ‫זו‬ ‫עתירה‬ ‫של‬ ‫עניינה‬ .‫שנים‬ ‫מזה‬ ‫אזרחי‬ ‫שימוש‬ ‫בהם‬‫וללא‬ ‫שוממה‬ ‫עומדת‬ ‫שנתפסה‬ ‫אדמה‬ ‫(עת‬ ‫כוונה‬ ‫יש‬ ‫ואף‬ ‫כלשהו‬ ‫ביטחוני‬ ‫שימוש‬‫אזרחי‬ ‫לשימוש‬ ‫הקצאתו‬ ‫דרך‬ ‫על‬ ‫תפיסה‬ ‫צו‬ ‫לממש‬ )‫ידית‬. 5.‫העותר‬ ‫של‬ ‫בעניינו‬‫אף‬‫ב‬ ,‫נוספת‬ ‫עתירה‬ ‫ועומדת‬ ‫תלויה‬‫בג"ץ‬0770/14‫עבד‬-‫עבד‬ ‫אחמד‬ ‫רחמן‬ ‫אל‬-‫אל‬–‫רחמן‬ ‫ואח‬ ‫הביטחון‬ ‫שר‬ '‫נ‬ ‫קאסם‬:‫(להלן‬‫בג"ץ‬9//9619)‫ביום‬ ‫הוגשה‬ ‫אשר‬70.17.14.‫במסגרת‬‫עתירה‬‫זו‬‫נתבקש‬ ‫מימוש‬ ‫של‬ ‫סעד‬‫שה‬ ‫הריסה‬ ‫צווי‬‫בגין‬ ‫וצאו‬‫מספר‬‫ממדים‬ ‫גדולי‬ ‫קבע‬ ‫מבני‬‫אדמת‬ ‫על‬ ‫שהוקמו‬‫ו‬‫העותר‬ ‫של‬1 ‫לדין‬ ‫בניגוד‬‫וכן‬‫בדבר‬ ‫סעד‬ ‫נתבקש‬‫התפיסה‬ ‫צו‬ ‫של‬ ‫ביטולו‬.‫למרות‬‫שעמדת‬‫העותר‬‫הייתה‬,‫כי‬‫בדבר‬ ‫הסעד‬ ‫ביטול‬‫ה‬‫נכלל‬ ‫צו‬‫עוד‬‫במסגרת‬‫הראשונה‬ ‫עתירתו‬‫ואף‬‫להגשת‬ ‫עובר‬ ‫בסוגיה‬ ‫הליכים‬ ‫מיצוי‬ ‫שקוים‬‫ה‬‫בשל‬ , ‫בנ‬ ‫המשיבים‬ ‫עמדת‬‫ו‬ ‫ושא‬‫בעיקר‬‫המידע‬ ‫לאור‬‫שעלה‬ ‫החדש‬‫מ‬‫לתקוף‬ ‫הצורך‬ ‫עלה‬ ,‫לעתירה‬ ‫תשובותיהם‬ ‫בנפרד‬ ‫זו‬ ‫סוגיה‬. ,‫בהרחבה‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫שנעמוד‬ ‫כפי‬‫ספטמבר‬ ‫מחודש‬ ‫המדינה‬ ‫תגובות‬7417‫יוני‬ ‫ומחודש‬7411‫במסגרת‬‫בג‬"‫ץ‬ 0770/14‫חשפו‬‫ביותר‬ ‫מטריד‬ ‫פעולה‬ ‫דפוס‬‫א‬‫ש‬‫ר‬‫אפיין‬‫הוצאת‬ ‫במועד‬ ‫המשיבים‬ ‫התנהלות‬ ‫את‬‫ה‬‫צו‬‫לפני‬ ‫מ‬‫עשורים‬ ‫ספר‬,‫דפוס‬‫אשר‬‫מצדיק‬‫את‬‫ביטול‬‫הצו‬.‫שאת‬ ‫ביתר‬.‫זו‬ ‫עתירה‬ ‫מכאן‬
 3. 3. 1 ‫למבחן‬ ‫העומדת‬ ‫השאלה‬‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫בפני‬‫היא‬ ‫זו‬ ‫עתירה‬ ‫במסגרת‬–‫צבאי‬ ‫צורך‬ ‫עדיין‬ ‫קיים‬ ‫האם‬ ‫בתפיסת‬ ‫ומיידי‬ ‫דחוף‬‫אדמת‬‫של‬ ‫ו‬‫אלא‬ ‫אין‬ ‫ולפיכך‬ ‫מכבר‬ ‫זה‬ ‫לו‬ ‫חלף‬ ‫זה‬ ‫ביטחוני‬ ‫צורך‬ ,‫שמא‬ ‫או‬ ‫העותר‬ ‫בטל‬ ‫הצו‬ ‫כי‬ ‫לקבוע‬‫ומבוטל‬. 6.‫ב‬ ‫לעתירה‬ ‫המשיבים‬ ‫מתגובת‬ ‫במשתמע‬ ‫שעולה‬ ‫כפי‬ ,‫העותר‬ ‫לטענת‬‫בג‬"‫ץ‬0770/14‫צורך‬ ‫עוד‬ ‫קיים‬ ‫לא‬ ‫כיום‬ , ‫מגורים‬ ‫לבניית‬ ‫מיועד‬ ‫זה‬ ‫שטח‬ ‫למעשה‬ ‫הלכה‬ ‫שהרי‬ .‫אדמותיהם‬ ‫תפיסת‬ ‫המשך‬ ‫את‬ ‫המחייב‬ ‫בטחוני‬ ‫אזרחיים‬'‫מס‬ ‫המשיבה‬ ‫של‬ ‫בניצוחה‬ ‫וזאת‬5‫המשיבים‬ ‫של‬ ‫ובתמיכתם‬1-1.‫המ‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫אולם‬‫שיבים‬1-7 ‫של‬ ‫קיומו‬ ‫על‬ ‫יעמדו‬‫אותו‬‫בטחוני‬ ‫צורך‬‫כאמור‬,‫אז‬ ‫כי‬ ,‫לאורו‬ ‫דרוש‬ ‫התפיסה‬ ‫צו‬ ‫החלת‬ ‫המשך‬ ‫כי‬ ‫ויטענו‬ ‫הוצאתו‬ ‫את‬ ‫מחייבים‬ ,‫זה‬ ‫נכבד‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫המפורשות‬ ‫ופסיקותיו‬ ‫הוצאתו‬ ‫בעת‬ ‫הקלוקלת‬ ‫התנהלותם‬ ‫ולהוציא‬ ‫להתכבד‬ ‫הם‬ ‫יכולים‬ ,‫בכך‬ ‫צורך‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫סבורים‬ ‫שהמשיבים‬ ‫ככול‬ .‫המחודשת‬‫באופן‬ ‫מחדש‬ ‫הצו‬ ‫את‬ ‫פקיעתו‬ ‫מועד‬ ‫את‬ ‫שיכלול‬ ‫כך‬ ‫תקין‬‫ו‬‫לעותר‬ ‫יתאפשר‬ ‫הוצאתו‬ ‫בטרם‬‫להעלות‬‫השגותיו‬.‫כנגדו‬ 7.‫העתירה‬ ‫נשוא‬ ‫הצבאי‬ ‫הצו‬‫על‬ ‫לענות‬ ‫במהותו‬ ‫נועד‬‫ודחוף‬ ‫מיידי‬ ‫ביטחוני‬ ‫צורך‬‫ובשל‬‫הוא‬ ‫אופיו‬ ‫כך‬‫זמני‬ ‫בלבד‬,‫ש‬ ‫כשם‬‫נוכחות‬‫כוחות‬‫המערבית‬ ‫בגדה‬ ‫צה"ל‬‫היא‬ ‫זמנית‬‫החמ‬ ‫הפגיעה‬ ‫בשל‬ .‫הקרקע‬ ‫בעלי‬ ‫בזכויות‬ ‫ורה‬ ‫במידתיות‬ ‫שיעשה‬ ‫ראוי‬ ‫זה‬ ‫בצו‬ ‫השימוש‬ ,‫הנתפסת‬‫ובצמצום‬‫חריגה‬ .‫ניתן‬ ‫לשמן‬ ‫למטרות‬ ‫היצמדות‬ ‫ומתוך‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫פסיקת‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הן‬ ‫אסורה‬ ,‫ביטחוניים‬ ‫צרכים‬ ‫מילוי‬ ‫לשם‬ ‫שלא‬ ‫בצו‬ ‫שימוש‬ ‫דהיינו‬ ,‫אלה‬ ‫ממטרות‬ ‫כי‬ ‫מכאן‬ .‫הכיבוש‬ ‫ודיני‬ ‫הבינלאומי‬ ‫המשפט‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫והן‬ ‫זה‬ ‫נכבד‬‫הצו‬ ‫מוציא‬ ‫על‬ ‫הביטחונית‬ ‫הסכנה‬ ‫חלוף‬ ‫עם‬ ‫ובנזק‬ ‫שנתפסה‬ ‫הקרקע‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫בזכויותיהם‬ ‫החמורה‬ ‫הפגיעה‬ ‫את‬ ‫בכך‬ ‫ולהקטין‬ ‫הניתן‬ ‫ככל‬ ‫מהר‬ ‫לבטלו‬ .‫מכך‬ ‫כתוצאה‬ ‫להם‬ ‫הנגרם‬ 8.‫הצו‬ ‫עומד‬ ‫בה‬ ‫הארוכה‬ ‫התקופה‬ ‫במהלך‬‫ב‬‫רק‬ ‫לא‬ ,‫תוקף‬‫ש‬‫השימוש‬ ‫גם‬ ‫וכך‬ ‫העותר‬ ‫על‬ ‫נאסרה‬ ‫לשטח‬ ‫הכניסה‬ ‫בקרקע‬‫ותי‬‫ו‬,‫אלא‬‫ה‬ ‫שהצו‬‫דרקוני‬‫משמש‬‫גורמים‬ ‫בידי‬ ‫כלי‬‫ישראלים‬‫לנצל‬ ‫אידיאולוגיים‬‫האדמות‬ ‫את‬ ‫התפוסות‬‫ל‬‫קידום‬‫מטרותיהם‬‫לידם‬ ‫הרש‬ ‫כבשת‬ ‫והעברת‬ ‫גזל‬ ‫של‬ ‫נלוזה‬ ‫בדרך‬.‫גורמים‬ ‫פלשו‬ ‫האחרונה‬ ‫בעת‬ ‫ל‬ ‫פרטיים‬‫דחופים‬ ‫ביטחון‬ ‫לצרכי‬ ‫הוגבל‬ ‫בהן‬ ‫השימוש‬ ‫אשר‬ ‫האדמות‬ ‫אותן‬‫לכל‬ ‫בניגוד‬ ‫עליהם‬ ‫לבנות‬ ‫והחלו‬ ‫דין‬,‫ו‬‫הב‬ ‫למרבה‬‫כי‬ ‫הבהירו‬ ‫המשיבים‬ ‫ושה‬‫כוונ‬‫תם‬‫שימוש‬ ‫ולאפשר‬ ‫חוקית‬ ‫הלא‬ ‫הבנייה‬ ‫את‬ ‫להכשיר‬‫עתידי‬ .‫אזרחיות‬ ‫למטרות‬‫ישראלים‬ ‫שאזרחים‬ ‫היא‬ ‫המשיבים‬ ‫כוונת‬ ,‫כלומר‬‫כי‬ ,‫המעטה‬ ‫בלשון‬ ,‫לומר‬ ‫קשה‬ ‫אשר‬ ‫מטרותיו‬ ‫את‬ ‫משרתת‬ ‫נוכחותם‬‫הביטחוניות‬‫צה"ל‬ ‫של‬ ‫הדחופות‬‫העותר‬ ‫של‬ ‫החלקה‬ ‫את‬ ‫יאכלסו‬ ,‫ולא‬ ‫אין‬ . ‫ל‬ ‫יכולה‬‫הצדקה‬ ‫להוות‬ ‫יכולה‬ ‫איננה‬ ‫צבאית‬ ‫למטרה‬ ‫שנתפסה‬ ‫קרקע‬ ‫כי‬ ‫העובדה‬ ‫על‬ ‫מחלוקת‬ ‫כל‬ ‫היות‬ ‫להקמת‬‫התיישבות‬‫אזרחית‬‫הרחבתה‬ ‫או‬‫וכך‬ ,‫הדברים‬ ‫פני‬ ‫הם‬ ‫שאלה‬ ‫וככול‬‫העותר‬ ‫טוען‬‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫על‬ , ‫על‬ ‫להורות‬ ‫הנכבד‬‫בטלותו‬.‫לאלתר‬ ‫הצו‬ ‫של‬ 9.‫ו‬,‫בכך‬ ‫די‬ ‫לא‬ ‫אם‬‫נודע‬ ‫לעותר‬‫לאחרונה‬ ‫רק‬‫כי‬‫עתירה‬ ‫נשוא‬ ‫הצו‬‫זו‬‫עניין‬ ‫ומבעלי‬ ‫העותר‬ ‫מפני‬ ‫במכוון‬ ‫הוסתר‬ ‫נוספים‬,‫זאת‬‫החלטה‬ ‫פי‬ ‫על‬)‫חוקית‬ ‫(ובלתי‬ ‫מודעת‬‫המשיבים‬ ‫של‬.‫הדבר‬‫התגלה‬,‫תשובה‬ ‫כתב‬ ‫במסגרת‬ ‫ב‬ ‫המדינה‬ ‫מטעם‬ ‫משלים‬‫בג"ץ‬0770/14:‫(להלן‬ ‫לעיל‬ ‫שצוין‬‫המשלים‬ ‫התשובה‬ ‫כתב‬)‫ביום‬ ‫הוגש‬ ‫אשר‬ , 11.0.17.‫כי‬ ‫ברי‬‫וכמוה‬ ‫העותר‬‫ם‬‫אדמות‬ ‫בעלי‬‫אחרים‬‫ל‬ ‫מעולם‬ ‫זכו‬ ‫לא‬ ,‫נוספים‬‫להשמיע‬ ‫הזדמנות‬ ‫במסגרת‬ ‫התפיסה‬ ‫כנגד‬ ‫טענותיהם‬‫שימוע‬,‫כדין‬.‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫במקרים‬ ‫החלים‬ ‫הטבעי‬ ‫הצדק‬ ‫כללי‬ ‫שמורים‬ ‫כפי‬ ‫שיטע‬ ‫וכפי‬ ‫בדבר‬ ‫המדינה‬ ‫הודאת‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ ‫מוצקות‬ ‫בראיות‬ ‫הנתמך‬ ,‫ביותר‬ ‫חמור‬ ‫מנהלי‬ ‫בפגם‬ ‫מדובר‬‫נו‬ ‫ביטול‬ ‫את‬ ‫מצדיקות‬ ‫אלה‬ ‫נסיבות‬ ,‫בהרחבה‬ ‫העותר‬.‫הצו‬ ‫של‬ ‫ו‬ 11.‫זה‬ ‫צו‬ ‫לבטל‬ ‫מקום‬ ‫שאין‬ ‫יוחלט‬ ‫בו‬ ‫מקום‬ ,‫לחלופין‬‫הכרחי‬ ‫בטחונים‬ ‫טעמים‬ ‫של‬ ‫קיומם‬ ‫בשל‬‫י‬‫ם‬‫דחופים‬ ‫ומובהקים‬‫להעניק‬ ‫יש‬ ,‫לעותר‬)‫(כיום‬ ‫באיחור‬ ‫לממש‬‫העומדת‬ ‫הטיעון‬ ‫זכות‬ ‫את‬‫ל‬‫ו‬‫הטבעי‬ ‫הצדק‬ ‫כללי‬ ‫מכוח‬ ‫הישראלי‬ ‫המנהלי‬ ‫מהמשפט‬ ‫אינהרנטי‬ ‫חלק‬ ‫המהווים‬‫יש‬ .‫לאפשר‬‫ל‬‫עותר‬‫להעלות‬‫את‬‫טענותי‬‫ו‬‫הצו‬ ‫כנגד‬ ‫על‬ ‫החלתו‬ ‫והמשך‬‫שטח‬‫ם‬‫ו‬‫יש‬ ‫הפחות‬ ‫לכל‬‫הזמן‬ ‫פרק‬ ‫את‬ ‫לקצוב‬‫יחול‬ ‫בו‬‫התפיסה‬ ‫צו‬‫הנוכחי‬.
 4. 4. 5 ‫ב‬.‫ה‬‫רקע‬‫ה‬‫עובדתי‬ I–‫לעתירה‬ ‫הצדדים‬ 11.‫עבד‬ ‫מר‬ ,‫העותר‬-‫עבד‬ ‫אחמד‬ ‫אלרחמאן‬-‫מיורשיו‬ ‫ואחד‬ ‫בנו‬ ‫הינו‬ ,‫קרע‬ ‫אל‬ ‫דורא‬ ‫הכפר‬ ‫תושב‬ ,‫קאסם‬ ‫אלרחמאן‬ ‫עבד‬ ‫אחמד‬ ‫מר‬ ‫של‬-‫אל‬-‫כחלקה‬ ‫המסומנת‬ ‫האדמה‬ ‫חלקת‬ ‫של‬ ‫הבעלים‬ ,‫קאסם‬ ‫מוחמד‬ ‫רחמאן‬157‫בגוש‬5 ‫באדמות‬.‫קרע‬ ‫אל‬ ‫דורא‬ ‫הכפר‬‫במהלך‬‫העותר‬ ‫הקפיד‬ ‫השנים‬1‫בשל‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫בצו‬ ‫שנתפס‬ ‫האזור‬ ‫את‬ ‫לפקוד‬ ‫העותר‬ .‫התפיסה‬ ‫לצו‬ ‫ומחוץ‬ ‫עתירה‬ ‫נשוא‬ ‫לשטח‬ ‫בסמוך‬ ‫הממוקמים‬ ‫נוספים‬ ‫אדמה‬ ‫שטחי‬ ‫בבעלותו‬ ‫כי‬ ‫העובדה‬ ‫ולשמר‬ ‫באדמתו‬ ‫הנעשה‬ ‫על‬ ‫לפקח‬ ‫ביקש‬‫לאדמתו‬ ‫קשריו‬ ‫את‬‫זאת‬‫לה‬ ‫בידו‬ ‫עלה‬ ‫כך‬ .‫תפוס‬ ‫היותו‬ ‫חרף‬‫בחין‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫במתרחש‬,‫להגיש‬ ‫היתר‬ ‫ובין‬ ‫בהתאם‬ ‫לפעול‬‫ב‬ ‫כאמור‬ ‫עתירה‬‫בג"ץ‬0770/14.‫האוויר‬ ‫מצילום‬ ‫העתק‬ ‫כנספח‬ ‫ומסומן‬ ‫מצ"ב‬ ‫החלקה‬ ‫של‬1. 12.,‫להלן‬ ‫שיבואר‬ ‫כפי‬‫הגשת‬ ‫בעת‬‫בבג"ץ‬ ‫עתירתו‬0770/14‫היה‬ ,‫העותר‬1‫ל‬ ‫מודע‬‫כי‬ ‫עובדה‬‫לצרכים‬ ‫נתפסה‬ ‫אדמתו‬ ‫צבאיים‬.‫אולם‬,‫ה‬ ,‫עצמו‬ ‫הצו‬‫צרכים‬‫שעמד‬‫בבסיסו‬ ‫ו‬‫פקיעת‬ ‫ומועד‬‫ו‬‫בפניו‬ ‫הוצגו‬ ‫לא‬ ‫מעולם‬‫ו‬‫הוא‬‫קיבל‬ ‫לא‬ ‫הזדמנות‬‫השגותיו‬ ‫את‬ ‫להעלות‬‫הצו‬ ‫כנגד‬‫ו‬ ,‫קיבל‬ ‫לא‬ ‫כן‬‫זה‬ ‫צו‬ ‫על‬ ‫ההשגה‬ ‫אפשרות‬ ‫בדבר‬ ‫מידע‬ ‫כל‬‫שיפורט‬ ‫כפי‬ . ‫נעשתה‬ ‫הצו‬ ‫הוצאת‬ ‫עובדת‬ ‫הסתרת‬ ‫להלן‬ ‫עוד‬‫מכוון‬ ‫בכוונת‬‫ובהתאם‬‫ל‬‫הוראה‬‫שניתנה‬‫מהעותר‬ ‫להסתירו‬ ‫ו‬‫מיתר‬,‫האדמות‬ ‫בעלי‬‫לה‬ ‫יוכלו‬ ‫שלא‬ ‫מנת‬ ‫על‬‫לו‬ ‫תנגד‬. ‫מצ"ב‬ ‫לעברית‬ ‫תרגומיהם‬ ‫על‬ ,‫הירושה‬ ‫וצו‬ ‫מקרקעין‬ ‫רישום‬ ‫נסח‬ ,‫העותר‬ ‫של‬ ‫מתצהירו‬ ‫העתק‬ ‫ומסומנים‬‫כנספחים‬7-5 13.'‫מס‬ ‫המשיב‬1'‫מס‬ ‫משיב‬ .‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫הביטחון‬ ‫שר‬ ‫הינו‬1‫יישום‬ ‫ועל‬ ‫בגדה‬ ‫האזרחי‬ ‫המינהל‬ ‫על‬ ‫מופקד‬ ‫טליה‬ ‫עו"ד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שחובר‬ ‫הדו"ח‬ ‫מסקנות‬‫("חוות‬ ‫ששון‬-,"‫מורשים‬ ‫בלתי‬ ‫מאחזים‬ ‫בנושא‬ ‫דעת‬7444‫הנמצא‬ , :‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫באתר‬http://www.pmo.gov.il/.)"‫ששון‬ ‫"דו"ח‬ :‫יכונה‬ ‫להלן‬ ; 14.'‫מס‬ ‫המשיב‬7‫ו‬ ‫הניהול‬ ‫סמכויות‬ ‫כל‬ ‫מצויות‬ ‫ובידו‬ ‫המערבית‬ ‫בגדה‬ ‫צה"ל‬ ‫כוחות‬ ‫מפקד‬ ‫הינו‬‫השטח‬ ‫של‬ ‫החקיקה‬ ‫על‬ ‫המוחזק‬-‫הבינלאומי‬ ‫ההומניטארי‬ ‫המשפט‬ ‫לכללי‬ ‫בהתאם‬ ‫וזאת‬ ‫לוחמתית‬ ‫בתפיסה‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫ידי‬ ‫המשיב‬ ‫אמון‬ ,‫בפרט‬ .‫הלוחמתית‬ ‫התפיסה‬ ‫ולדיני‬7‫באזור‬ ‫התושבים‬ ‫רכוש‬ ‫על‬ ‫והגנה‬ ‫הציבורי‬ ‫הסדר‬ ,‫שמירה‬ ‫על‬ .‫העתירה‬ ‫בהמשך‬ ‫שיוסבר‬ ‫כפי‬ ,‫לוחמתית‬ ‫לתפיסה‬ ‫הנתון‬‫בע‬ ‫הינו‬ ‫זה‬ ‫משיב‬‫שטח‬ ‫תפיסת‬ ‫צווי‬ ‫על‬ ‫לחתום‬ ‫הכוח‬ ‫ל‬ .‫זו‬ ‫עתירה‬ ‫נשוא‬ ‫הצו‬ ‫על‬ ‫שחתום‬ )‫בתפקיד‬ ‫מקודמיו‬ ‫(אחד‬ ‫והוא‬ ,‫והכרחיים‬ ‫דחופים‬ ‫ביטחון‬ ‫לצרכי‬ 15.'‫מס‬ ‫המשיב‬1'‫מס‬ ‫המשיב‬ ‫אצל‬ ‫האזרחי‬ ‫המינהל‬ ‫ראש‬ ‫הינו‬7‫ו‬‫האזרחיים‬ ‫החיים‬ ‫של‬ ‫הניהול‬ ‫סמכויות‬ ‫בידיו‬ '‫מס‬ ‫המשיב‬ ‫אמון‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ .‫הכבושים‬ ‫בשטחים‬1‫אכיפת‬ ‫על‬‫לרבות‬ ,‫באזור‬ ‫החלים‬ ‫והבנייה‬ ‫התכנון‬ ‫חוקי‬ '‫מס‬ ‫המשיב‬ ‫כי‬ ,‫נעיר‬ ‫הדברים‬ ‫בשולי‬ .‫עבודות‬ ‫הפסקת‬ ‫צווי‬ ‫הוצאת‬1‫למרותו‬ ‫הנתונים‬ "‫האכיפה‬ ‫"גורמי‬ ‫ומרכז‬ .‫העתירה‬ ‫נשוא‬ ‫למבנים‬ ‫הסמוך‬ ‫אל‬ ‫בית‬ ‫הצבאי‬ ‫במחנה‬ ‫יושבים‬ ‫המשיבים‬ ‫יכונו‬ ‫להלן‬3-1"‫"המשיבים‬ :‫זה‬ ‫עתירה‬ ‫כתב‬ ‫בהמשך‬. 16.'‫מס‬ ‫המשיבה‬5,,‫אל‬ ‫בית‬ ‫המקומית‬ ‫המועצה‬‫בשנת‬ ‫רק‬ ‫הוקמה‬1006‫(מכוח‬‫מקומיות‬ ‫מועצות‬ ‫ניהול‬ ‫בדבר‬ ‫הצו‬ '‫(מס‬ )‫ושומרון‬ ‫(יהודה‬292‫התשמ"א‬ ,)-1921‫קיימת‬ ‫אל‬ ‫בית‬ ‫שההתנחלות‬ ‫למרות‬ ‫וזאת‬ )‫עוד‬‫ה‬ ‫שנות‬ ‫מסוף‬-64 ‫הקודמת‬ ‫המאה‬ ‫של‬‫אז‬‫בנימין‬ ‫האזורית‬ ‫המועצה‬ ‫כנפי‬ ‫תחת‬ ‫חסתה‬.‫המדובר‬‫ב‬‫ע‬ ‫החולש‬ ‫המוניציפלי‬ ‫גוף‬‫ל‬ ,‫הנוכחי‬ ‫התפיסה‬ ‫צו‬ ‫בתחומי‬ ‫המתגוררים‬ ‫התושבים‬‫על‬‫בשנת‬ ‫אל‬ ‫בית‬ ‫להתנחלות‬ ‫שהוצא‬ ‫הקודם‬ ‫התפיסה‬ ‫צו‬ 1/64‫וכן‬‫על‬.‫אלה‬ ‫לצווים‬ ‫בסמוך‬ ‫המתבצעת‬ ‫נרחבת‬ ‫חוקית‬ ‫בלתי‬ ‫בנייה‬
 5. 5. 4 II–‫האירועים‬ ‫השתלשלות‬‫כה‬ ‫עד‬ (‫א‬)‫אל‬ ‫בית‬ ‫ההתנחלות‬ ‫הקמת‬–‫כללי‬ ‫רקע‬ 17.‫בתאריך‬1..6.60‫תפ‬ ‫צו‬ ‫את‬ ‫הצבאי‬ ‫המפקד‬ ‫הוציא‬‫העותר‬ ‫אדמות‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ ‫קרע‬ ‫אל‬ ‫דורא‬ ‫הכפר‬ ‫באזור‬ ‫יסה‬, ‫זו‬ ‫עתירה‬ ‫נשוא‬ ‫התפיסה‬ ‫צו‬ ‫הוא‬‫פקיעה‬ ‫תאריך‬ ‫כלל‬ ‫שהצו‬ ‫מבלי‬ ,‫וזאת‬ ‫ביטחוני‬ ‫צבאי‬ ‫בצורך‬ ‫נומקה‬ ‫זו‬ ‫תפיסה‬ . ‫אחרת‬ ‫דרך‬ ‫בכל‬ ‫בזמן‬ ‫הוגבל‬ ‫או‬‫השנים‬ ‫ברבות‬ ‫גם‬ .'‫מס‬ ‫המשיב‬ ‫מצא‬ ‫לא‬ ,‫הצו‬ ‫שהוצא‬ ‫מאז‬7‫את‬ ‫לקצוב‬ ‫לנכון‬ ‫הצו‬ ‫של‬ ‫זמנו‬ ‫משך‬‫תפ‬ .‫משנת‬ ‫יותר‬ ‫קודמת‬ ‫שטחים‬ ‫תפיסת‬ ‫של‬ ‫המשכה‬ ‫היא‬ ‫זו‬ ‫יסה‬1064‫צו‬ ‫במסגרת‬ ‫שנעשתה‬ ‫צו‬ ,‫אחר‬ ‫תפיסה‬1/64‫וכן‬ ‫האזרחי‬ ‫המנהל‬ ‫מפקדת‬ ,‫אל‬ ‫בבית‬ ‫הצבאי‬ ‫המחנה‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ‫הוקם‬ ‫גביו‬ ‫על‬ ‫אשר‬ ,'‫/ת‬ ‫בית‬ ‫מהתנחלות‬ ‫חלק‬-‫אל‬.‫להוצאת‬ ‫עובר‬‫הצווים‬‫נהג‬ ,‫העותר‬‫משפחת‬ ‫ובני‬‫ו‬‫האדמ‬ ‫את‬ ‫לעבד‬‫ות‬‫שנתפסו‬‫גם‬ ‫כמו‬ ‫לה‬ ‫הסמוכות‬ ‫אדמות‬ ‫את‬‫ן‬. 18.‫ביום‬17.14.66'‫מס‬ ‫ממשלה‬ ‫החלטת‬ ‫התקבלה‬40‫בגדה‬ ‫צבאיים‬ ‫במחנות‬ ‫ישובים‬ ‫ששה‬ ‫יוקמו‬ ‫לפיה‬‫המערבית‬ :‫לענייננו‬ ‫הנוגעות‬ ‫נוספות‬ ‫ממשלה‬ ‫החלטות‬ ‫שתי‬ ‫התקבלו‬ ‫מכן‬ ‫שלאחר‬ ‫בשנה‬ .‫אל‬ ‫בית‬ ‫ההתנחלות‬ ‫ובניהם‬ '‫מס‬ ‫החלטה‬450‫ה‬ ‫מיום‬-0.5.6.‫יחי‬ ‫מספר‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬ ‫נקבע‬ ‫בה‬‫ובין‬ ,‫המערבית‬ ‫בגדה‬ ‫בהתנחלויות‬ ‫הדיור‬ ‫דות‬ ‫להקים‬ ‫היתר‬04'‫מס‬ ‫החלטה‬ ,‫זה‬ ‫ממועד‬ ‫הנוספת‬ ‫ההחלטה‬ .‫אל‬ ‫בבית‬ ‫דיור‬ ‫יחידות‬447‫ישוב‬ ‫להקמת‬ ‫נגעה‬ , ‫קהילתי‬‫המערבי‬ ‫באזור‬‫של‬.‫אל‬ ‫בבית‬‫אל‬ ‫בית‬ ‫בהתנחלות‬ ‫הבנייה‬ ‫עבור‬ ‫התכנון‬ ‫הליכי‬ ‫כלל‬ ‫כי‬ ,‫יצוין‬‫על‬ , ,‫הצבאיים‬ ‫ומטרותיה‬ ‫נסיבותיה‬‫הובאו‬ ‫לא‬‫מעולם‬‫גילו‬ ‫והעותר‬ ‫הרחב‬ ‫הציבור‬ ‫ו/או‬ ‫האדמות‬ ‫בעלי‬ ‫לידיעת‬ .‫בדיעבד‬ ‫רק‬ ‫אודותיה‬ ‫הממשלה‬ ‫החלטות‬99,949‫ו‬992‫כנספח‬ ‫ומסומנות‬ ‫מצ"ב‬9-7.‫בהתאמה‬ 19.‫בשנת‬106.‫הוגש‬‫ה‬‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫לבית‬‫ב‬ ‫העתירה‬‫בג"ץ‬747/6.‫אי‬ ‫תופיק‬ ‫סלימאן‬‫ו‬‫ו‬ ‫ב‬-11‫שר‬ '‫נ‬ '‫אח‬ ‫הב‬‫י‬‫ו‬ ‫טחון‬-2'‫אח‬(‫לג‬ ‫פ"ד‬ ,7,)111( ,1060,):‫(להלן‬‫בג"ץ‬‫איוב‬‫אל‬ ‫בית‬ ‫ההתנחלות‬ ‫הקמת‬ ‫על‬ ‫ההחלטה‬ ‫כנגד‬ ) ‫האזרחית‬ ‫במתכונתה‬‫צו‬ ‫מכוח‬ ‫צבאיים‬ ‫לצורכים‬ ‫שנתפסה‬ ‫מוסדרת‬ ‫פרטית‬ ‫קרקע‬ ‫על‬1/64.‫כאמור‬ 21.‫הדין‬ ‫פסק‬‫בעניין‬‫מארס‬ ‫בחודש‬ ‫ניתן‬1060.‫העתירה‬ ‫את‬ ‫דחה‬ ‫המשפט‬ ‫שבית‬ ‫אף‬ ‫על‬‫נקבע‬‫כי‬‫צו‬ ‫של‬ ‫כוחו‬ ‫בנמצא‬ ‫יש‬ ‫עוד‬ ‫כל‬ ‫רק‬ ‫יפה‬ ‫צבאי‬ ‫תפיסה‬"‫ודחופים‬ ‫הכרחיים‬ ‫צבאיים‬ ‫צרכים‬"‫אופיו‬ ‫על‬ ‫עמד‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ . ‫על‬ ‫לעמוד‬ ‫זכותם‬ ‫ואת‬ ‫עליה‬ ‫הבעלות‬ ‫זכות‬ ‫את‬ ‫הקרקע‬ ‫מבעלי‬ ‫שולל‬ ‫אינו‬ ‫קיומו‬ ‫עצם‬ ‫כי‬ ‫וקבע‬ ‫הצו‬ ‫של‬ ‫הזמני‬ ‫שנעשה‬ ‫השימוש‬ ‫טיב‬‫ב‬‫ה‬.‫הזמן‬ ‫לאורך‬‫מכאן‬‫רק‬‫כי‬ ‫ברור‬‫הצבאיים‬ ‫הצרכים‬ ‫משתנים‬ ‫או‬ ‫שנמוגים‬ ‫ככל‬ ‫שעמדו‬ ‫והדחופים‬ ‫ההכרחיים‬‫בבסיס‬‫הוצאתו‬,‫עו‬ ‫אין‬‫ד‬.‫כנו‬ ‫על‬ ‫להותירו‬ ‫מקום‬ 21.‫לאחר‬ ‫קצר‬ ‫זמן‬‫לצורך‬ ‫התפיסה‬ ‫צווי‬ ‫הוצאת‬ ‫בחוקיות‬ ‫העוסקת‬ ‫נוספת‬ ‫עתירה‬ ‫הוגשה‬ ,‫הנ"ל‬ ‫הדין‬ ‫פסק‬ ‫מתן‬ ‫בג"ץ‬ ‫בעניין‬ ‫המכונן‬ ‫הדין‬ ‫פסק‬ ‫הוא‬ ,‫אזרחיות‬ ‫התנחלויות‬ ‫של‬ ‫הקמתן‬104/60‫ממשלת‬ ‫נגד‬ '‫ואח‬ ‫דויקאת‬ '‫ואח‬ ‫ישראל‬[77.14.1060:‫להלן‬ ,‫בג‬"‫ץ‬‫מורה‬ ‫אלון‬‫ביום‬ ‫הוצא‬ ‫זו‬ ‫בעתירה‬ ‫תנאי‬ ‫על‬ ‫צו‬ .]74.7.1060‫ואילו‬ , ‫בעתירה‬ ‫הדין‬ ‫פסק‬,‫למוחלט‬ ‫הצו‬ ‫את‬ ‫הפך‬ ‫אשר‬‫ביום‬ ,‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫חודשים‬ ‫כארבעה‬ ‫ניתן‬77.14.1060.‫על‬ .‫זו‬ ‫עתירה‬ ‫בהמשך‬ ‫נרחיב‬ ‫עוד‬ ‫ומשמעויותיו‬ ‫זה‬ ‫דין‬ ‫פסק‬ 22.‫בעניין‬ ‫בעתירה‬ ‫תנאי‬ ‫על‬ ‫הצו‬ ‫הוצאת‬ ‫מועד‬ ‫בין‬‫מורה‬ ‫אלון‬‫ובין‬,‫הדין‬ ‫פסק‬ ‫מתן‬ ‫מועד‬‫ביום‬12.7.79,‫הוצא‬ ‫זו‬ ‫עתירה‬ ‫מכוונת‬ ‫כנגדו‬ ‫השני‬ ‫התפיסה‬ ‫צו‬ ‫כאמור‬,'‫ת‬ ‫צו‬ ‫הוא‬23679‫זה‬ ‫צו‬ .‫הרחיב‬‫כאמור‬‫גבולות‬ ‫את‬ ‫ההתנחלות‬ ‫מערב‬ ‫בצפון‬ ‫נוספים‬ ‫דונמים‬ ‫במאה‬ ‫צבאיים‬ ‫לצרכים‬ ‫שנתפס‬ ‫השטח‬ ‫ואת‬ ‫ההתנחלות‬‫כש‬ ,‫השטח‬ ‫המק‬ ‫המועצה‬ ‫של‬ ‫השיפוט‬ ‫תחום‬ ‫במסגרת‬ ‫מצוי‬ ,‫התפיסה‬ ‫צו‬ ‫בתחום‬ ‫הנכלל‬.‫אל‬ ‫בית‬ ‫ומית‬ 23.‫פורמאלי‬ ‫באופן‬ ‫פורסם‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ,‫זה‬ ‫צו‬‫להוצאתו‬ ‫להתנגד‬ ‫היה‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫כך‬ ‫ומשום‬,‫אלא‬‫הוא‬ ‫כי‬‫כלל‬‫גם‬ ‫מיום‬ ‫נלווה‬ ‫מכתב‬10.6.60‫דופן‬ ‫יוצאת‬ ‫הוראה‬ ‫ובו‬.‫מפורשת‬ ‫בהוראה‬ ‫המדובר‬‫הצו‬ ‫דבר‬ ‫את‬ ‫להביא‬ ‫שלא‬
 6. 6. 7 "‫"המקומיים‬ ‫לידיעת‬(‫הקרק‬ ‫בעלי‬ ‫הפלסטינים‬ ‫לתושבים‬ ‫כמובן‬ ‫והכוונה‬‫בצו‬ ‫שנתפסה‬ ‫ע‬)‫פרסומו‬ ‫ומניעת‬ ,‫ברבים‬‫וכפי‬‫שיטען‬,‫העותר‬.‫לאלתר‬ ‫לביטולו‬ ‫להביא‬ ‫בכדי‬ ‫זה‬ ‫חמור‬ ‫בפגם‬ ‫די‬ ‫התפיסה‬ ‫מצו‬ ‫העתק‬23679‫ומסומן‬ ‫מצ"ב‬ ‫לו‬ ‫המצורפת‬ ‫הצו‬ ‫וממפת‬‫כנספח‬2 ‫העתק‬‫התפיסה‬ ‫לצו‬ ‫הנלווה‬ ‫מהמכתב‬23679‫מיום‬19.7.79‫כנספח‬ ‫ומסומן‬ ‫מצ"ב‬9 24.‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫קבע‬ ‫מורה‬ ‫אלון‬ ‫בעניין‬ ‫בפס"ד‬‫חל‬ ‫כי‬‫תפיסה‬ ‫בצווי‬ ‫שימוש‬ ‫לעשות‬ ‫מוחלט‬ ‫איסור‬ ‫צבאיים‬‫פרטית‬ ‫בבעלות‬ ‫לקרקעות‬‫התקבלה‬ ,‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫שבועות‬ ‫כשלושה‬ .‫אזרחיים‬ ‫ישובים‬ ‫להקים‬ ‫במטרה‬ ‫הממשלה‬ ‫החלטת‬154‫בה‬‫ההתנח‬ ‫הרחבת‬ ‫על‬ ‫הוחלט‬‫לות‬‫ורמת‬ ‫הירדן‬ ‫בקעת‬ ,‫עזה‬ ,‫המערבית‬ ‫הגדה‬ ‫באזור‬ ‫הגולן‬‫וזאת‬‫קרקע‬ ‫על‬ ‫נוספים‬ ‫יישובים‬ ‫הקמת‬ ‫ע"י‬‫שבבע‬‫המדינה‬ ‫לות‬‫בתאריך‬ .0.17.60‫החלטה‬ ‫התקבלה‬ '‫מס‬ ‫(החלטה‬ ‫נוספת‬741‫יוקמו‬ ‫לפיה‬ )144‫ו‬ ‫אל‬ ‫בבית‬ ‫נוספות‬ ‫דיור‬ ‫יחידות‬-144‫כש‬ ,'‫ב‬ ‫אל‬ ‫בבית‬ ‫יחידות‬- 144‫התפיסה‬ ‫צו‬ ‫בשטח‬ ‫מצויות‬ ‫מתוכן‬ ‫יחידות‬71/60.‫הורו‬ ‫אשר‬ ‫עצמם‬ ‫המשיבים‬ ‫מהנחיית‬ ‫יוצא‬ ‫כפועל‬ ‫לידיעת‬ ‫הצו‬ ‫נוסח‬ ‫את‬ ‫להביא‬ ‫שלא‬ ‫במפורש‬‫שהוצאו‬ ‫הבנייה‬ ‫ותכניות‬ ‫ההחלטות‬ ‫אותן‬ ‫כל‬ ,‫המקומיים‬ ‫בעקבותיהן‬(‫מערכת‬ ‫של‬ ‫בצורה‬ ‫הופיעו‬ ‫הם‬ ‫שכן‬ ‫עלמא‬ ‫לכולי‬ ‫ביחס‬ ‫פומבי‬ ‫להם‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫מעולם‬ ‫אשר‬ ‫הנחיות‬),‫אחרים‬ ‫עניין‬ ‫בעלי‬ ‫או‬ ‫האדמות‬ ‫בעלי‬ ,‫הציבור‬ ‫לידיעת‬ ‫הובאו‬ ‫ולא‬ ‫חסויות‬ ‫נותרו‬‫היה‬ ‫שניתן‬ ‫כך‬ ‫אמת‬ ‫ובזמן‬ ‫אפקטיבי‬ ‫באופן‬ ‫עליהן‬ ‫להשיג‬. ‫מהחלטה‬ ‫העתק‬149‫ומסומ‬ ‫מצ"ב‬ ‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ ‫של‬‫ן‬‫כנספח‬19 '‫מס‬ ‫הממשלה‬ ‫מהחלטת‬ ‫העתק‬291‫כנספח‬ ‫ומסומן‬ ‫מצ"ב‬11 25.,‫כאמור‬‫שנת‬ ‫עד‬1006‫המועצה‬ ‫בתחום‬ ‫מצויים‬ ‫היו‬ ,‫העתירה‬ ‫נשוא‬ ‫השטח‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ ‫אל‬ ‫בית‬ ‫ההתנחלות‬ , ‫בנימין‬ ‫מטה‬ ‫האזורית‬‫בשנת‬ .1006‫נפרד‬ ‫שיפוט‬ ‫תחום‬ ‫לה‬ ,‫נפרדת‬ ‫מקומית‬ ‫כמועצה‬ ‫תוקם‬ ‫אל‬ ‫בית‬ ‫כי‬ ‫נקבע‬ ‫של‬ ‫בהיקף‬464‫דונם‬‫הכל‬‫לע‬ ‫[ראה‬ ‫אחת‬ ‫מוניציפאלית‬ ‫מטריה‬ ‫תחת‬‫את‬ ‫זה‬ ‫ניין‬‫אזוריות‬ ‫מועצות‬ ‫בדבר‬ ‫הצו‬ '‫(מס‬ )‫והשומרון‬ ‫(יהודה‬723‫התשל"ט‬ )-1979.]) 26.‫פי‬ ‫על‬'‫(מס‬ ‫צבאיים‬ ‫לצרכים‬ ‫תפוסים‬ ‫בשטחים‬ ‫לעבודות‬ ‫היתרים‬ ‫מתן‬ ‫בדבר‬ ‫הצו‬997‫התשמ"ב‬ )-1922 :‫(להלן‬‫צו‬997)‫להפיק‬ ‫המוסמך‬ ‫הגורם‬ ‫הוא‬ ‫הממשלתי‬ ‫הרכוש‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ,‫בעקבותיו‬ ‫שהותקנו‬ ‫והתקנות‬ ‫היתרי‬‫בנייה‬‫וזאת‬ ,)‫זו‬ ‫עתירה‬ ‫נשוא‬ ‫השטח‬ ‫(כמו‬ ‫ביטחוניים‬ ‫לצרכים‬ ‫שנתפסו‬ ‫בשטחים‬‫שמערכת‬ ‫לאחר‬ ‫לגבי‬ ‫הנחיות‬‫ה‬‫אושר‬ ‫שטח‬‫ה‬.‫כדין‬ ‫צו‬ ‫ע"פ‬ ‫בניה‬ ‫היתרי‬ ‫והוצאת‬ ‫הנחיות‬ ‫מערכת‬ ‫אישור‬ ‫הליך‬997‫לא‬‫לאחרונה‬ ‫ועד‬ ‫הרלבנטיים‬ ‫(בזמנים‬ ‫היה‬ ‫לשיתוף‬ ‫פרוצדורות‬ ‫כלל‬ ‫ולא‬ ‫פומבי‬ ‫הליך‬ )‫ממש‬‫הציבור‬. ‫תחום‬‫שט‬,‫מתאר‬ ‫תכניות‬ ‫או‬ ‫הנחיות‬ ‫מערכות‬ ‫מספר‬ ‫כלל‬ ‫אל‬ ‫בית‬ ‫מקומית‬ ‫המועצה‬ ‫של‬ ‫השיפוט‬ ‫ח‬ ‫תכנית‬ ‫של‬ ‫שטחה‬ ‫בתחום‬ ‫כולה‬ ‫כלולה‬ ,‫העתירה‬ ‫נשוא‬ ‫כשהבנייה‬71./1‫ה‬ ‫זו‬ ‫שתוכנית‬ ‫למרות‬ .‫י‬‫קיימת‬ ‫יתה‬ ‫בשנת‬ ‫עוד‬10.1.‫הזה‬ ‫היום‬ ‫עצם‬ ‫עד‬ ‫החלו‬ ‫טרם‬ ‫לקידומה‬ ‫אישור‬ ‫והליכי‬ ‫לתוקף‬ ‫נכנסה‬ ‫לא‬ ‫מעולם‬ ‫היא‬ , ‫התוכנית‬‫הוספת‬ ‫כללה‬774" ‫כי‬ ‫במפורש‬ ‫בה‬ ‫וצוין‬ ‫ההתנחלות‬ ‫להרחבת‬ ‫דיור‬ ‫יחידות‬‫בעבודות‬ ‫להתחיל‬ ‫אין‬ "‫לכך‬ ‫אישור‬ ‫קבלת‬ ‫ללא‬ ‫בשטח‬.‫להוסיף‬ ‫יש‬ ‫זה‬ ‫לעניין‬,‫היה‬ ‫בעתירה‬ ‫שנכל‬ ‫השטח‬ ,‫זו‬ ‫תוכנית‬ ‫אושרה‬ ‫לו‬ ‫כי‬ .‫בלבד‬ ‫ציבור‬ ‫מבני‬ ‫לבניית‬ ‫מיועד‬ 27.‫ההנחיות‬ ‫מערכות‬ ‫כלל‬ ,‫מקום‬ ‫מכל‬‫מתוקף‬ ‫שהוצאו‬‫צו‬006,‫מע‬‫פומבי‬ ‫תוקף‬ ‫קיבלו‬ ‫לא‬ ‫ולם‬‫ולפי‬‫כ‬‫לא‬ ‫ך‬ ‫האפשרות‬ ‫גם‬ ‫ניתנה‬‫התנגדויות‬ ‫להגיש‬‫אליהן‬ ‫ביחס‬.,‫לאחרונה‬ ‫רק‬‫בשנת‬7411,‫פניי‬ ‫בעקבות‬‫של‬ ‫עקרונית‬ ‫ה‬ ‫איו"ש‬ ‫יועמ"ש‬ ‫נציגי‬ ‫אל‬ ‫הח"מ‬ ‫משרד‬‫צו‬ ‫לפי‬ ‫בהליכים‬ ‫הטיפול‬ ‫נהלי‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫בדרישה‬006,‫על‬ ‫הוחלט‬ ‫הלי‬ ‫הפיכת‬‫כים‬,‫אלה‬‫התכנוני‬ ‫לסוגיות‬ ‫הנוגעים‬‫צו‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ההנחיות‬ ‫ממערכת‬ ‫הנובעות‬ ‫ות‬006,‫לדומים‬
 7. 7. 6 .‫הרגילות‬ ‫המתאר‬ ‫בתכניות‬ ‫הקבועות‬ ‫לאלה‬ ‫באופיין‬‫על‬ ‫כלל‬ ‫לדעת‬ ‫היה‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ,‫כן‬ ‫אם‬ ,‫לאחרונה‬ ‫עד‬ .‫אלה‬ ‫למערכות‬ ‫ולהתנגדויות‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫להודעה‬ ‫מנגנונים‬ ‫קיימים‬ ‫היו‬ ‫ולא‬ ,‫אלה‬ ‫הנחיות‬ ‫מערכות‬ ‫של‬ ‫הפקדתן‬ 28.‫הנדר‬ ‫האישור‬ ‫התקבל‬ ‫שלא‬ ‫למרות‬ ‫אך‬‫מידי‬ ‫ש‬‫השונות‬ ‫הרשויות‬,‫החל‬‫משנת‬1001‫עבודות‬ ‫החלו‬ ‫ואילך‬ ‫ופיתוח‬ ‫תשתית‬,‫אותן‬ ‫כל‬ ‫נבנו‬ ‫ובשטח‬744‫העתירה‬ ‫הגשת‬ ‫לאחר‬ .‫בתוכנית‬ ‫כלולות‬ ‫שהיו‬ ‫היחידות‬‫ב‬‫בג"ץ‬ 0770/14,‫הוכנה‬‫יוני‬ ‫בחודש‬7411‫תוכנית‬ ,‫חדשה‬ ‫הנחיות‬ ‫תוכנית‬710/17,‫אשר‬‫לכאורה‬‫כולל‬‫ת‬‫כל‬ ‫את‬ ‫להבנ‬ ‫שהחלו‬ ‫הדיור‬ ‫יחידות‬‫ואילך‬ ‫התשעים‬ ‫משנות‬ ‫החל‬ ‫בשטח‬ ‫ות‬,‫זה‬ ‫ובכלל‬‫העתירה‬ ‫נשוא‬ ‫המבנים‬ ‫את‬ ‫דשם‬.,‫זאת‬ ‫עם‬‫לעותר‬ ‫הידוע‬ ‫ככול‬,‫ולמרות‬‫המשיבים‬ ‫הצהרת‬‫ב‬‫המשלים‬ ‫התשובה‬ ‫כתב‬‫מ‬ ‫עוד‬‫תאריך‬ 14.0.17‫לפיה‬‫גם‬ ,‫הרלוונטיים‬ ‫הגורמים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מקודמת‬ ‫התוכנית‬‫תוקף‬ ‫כל‬ ‫חסרת‬ ‫זו‬ ‫תוכנית‬‫ש‬ ‫כיוון‬‫לא‬ .‫מעולם‬ ‫הופקדה‬ 29.‫לפני‬‫סיום‬‫ע‬ ‫האזרחי‬ ‫במנהל‬ ‫שמקורם‬ ‫הח"מ‬ ‫בידי‬ ‫המצויים‬ ‫רשמיים‬ ‫מנתונים‬ ‫כי‬ ‫לציין‬ ‫נבקש‬‫ו‬‫לה‬,‫נכון‬ ‫כי‬ ‫לשנת‬7446‫ההתנחלות‬ ‫ברחבי‬ ‫התקיימו‬‫אל‬ ‫בית‬‫הליכי‬ ‫ממאה‬ ‫למעלה‬‫בעניין‬ ‫פיקוח‬.‫חוקית‬ ‫בלתי‬ ‫בנייה‬ ‫על‬ ‫המתבצעת‬ ,‫זו‬ ‫חוקית‬ ‫בלתי‬ ‫בניה‬‫גבי‬‫ההתנח‬ ‫חלקי‬ "‫ל"איחוי‬ ‫מסייעת‬ ,‫פרטית‬ ‫פלסטינית‬ ‫אדמה‬‫לות‬ ‫הוגש‬ ‫נגדם‬ ‫המבנים‬ ‫אותם‬ ‫כאשר‬ ‫השונים‬‫בג"ץ‬0770/14.‫אל‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫המוניציפאלי‬ ‫לשטח‬ ‫מחוץ‬ ‫אף‬ ‫מצויים‬ ‫אזרחיות‬ ‫למטרות‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫משמש‬ ‫התפיסה‬ ‫צו‬ ‫כיום‬ ‫כי‬ ‫בדבר‬ ‫מחלוקת‬ ‫כל‬ ‫להיות‬ ‫יכולה‬ ‫ולא‬ ‫אין‬,‫למען‬ ‫והמאחז‬ ‫ההתנחלות‬ ‫הרחבת‬‫והכ‬‫ל‬‫צבאית‬ ‫תפיסה‬ ‫של‬ ‫במסווה‬,‫ללא‬,‫בניה‬ ‫היתרי‬‫ממ‬ ‫כשהבניה‬‫וקמת‬‫מחוץ‬ .‫מאושרות‬ ‫מתאר‬ ‫תוכניות‬ ‫וללא‬ ‫ההתנחלות‬ ‫של‬ ‫המוניציפאלי‬ ‫לשטח‬ (‫ב‬)‫ב‬ ‫העתירה‬‫בג"ץ‬9//9619 31.,‫כאמור‬‫התפיסה‬ ‫צו‬ ‫הוצאת‬ ‫עד‬‫הר‬‫אשון‬‫ה‬ ‫שנות‬ ‫בתחילת‬-64‫משפחת‬ ‫ובני‬ ‫העותר‬ ‫נהג‬ ,‫ו‬‫אדמתם‬ ‫את‬ ‫לעבד‬ .‫תדיר‬ ‫באופן‬ ‫האזור‬ ‫את‬ ‫ולפקוד‬‫מאז‬‫מנועים‬ ,‫הלום‬ ‫ועד‬ ‫לתוקף‬ ‫הצו‬ ‫כניסת‬‫ה‬‫ם‬‫מלהיכנס‬‫ל‬‫הכלולים‬ ‫שטחים‬ ‫בו‬‫ומ‬‫לעשות‬‫בהם‬.‫שימוש‬ ‫כל‬ 31.‫שני‬ ‫נבנו‬ ‫עליהן‬ ‫אשר‬ ‫חלקתו‬ ‫בשולי‬ ‫למעט‬ ,‫העותר‬ ‫באדמות‬ ‫שימוש‬ ‫כמעט‬ ‫נעשה‬ ‫לא‬ ‫שנים‬ ‫שלושים‬ ‫במשך‬ ‫נספח‬ ‫האוויר‬ ‫צילום‬ ‫(ראו‬ ‫מבנים‬ ‫חלקי‬1.) 32.‫בשנת‬7414,‫החלה‬‫והשטחה‬ ‫הכשרה‬‫מ‬ ‫גדולת‬‫של‬ ‫במרכזה‬ ‫מדים‬‫האדמ‬‫ה‬‫ו‬ ‫שבבעלותו‬‫ה‬‫כי‬ ‫גילה‬ ‫עותר‬ ‫מוקמים‬‫עלי‬‫שני‬ ‫ה‬‫ממדים‬ ‫גדולי‬ ‫אזרחיים‬ ‫מבנים‬‫או‬ ‫מתאר‬ ‫תכנית‬ ‫שיש‬ ‫וללא‬ ‫לבנייתם‬ ‫היתר‬ ‫שניתן‬ ‫(ללא‬ )‫בנייתם‬ ‫המאפשרת‬ ‫הנחיות‬ ‫מערכת‬‫עם‬ .‫אל‬ ‫בית‬ ‫ההתנחלות‬ ‫תושבי‬ ‫ישראל‬ ‫אזרחי‬ ‫של‬ ‫לשיכונם‬ ‫המיועדים‬ ‫העב‬ ‫דבר‬ ‫גילוי‬‫י‬‫העותר‬ ‫פנה‬ ,‫רה‬1‫ה‬ ‫ביום‬-6.14.14‫חו‬ ‫הבלתי‬ ‫הבניה‬ ‫כנגד‬ ‫תלונה‬ ‫והגיש‬ ‫ישראל‬ ‫למשטרת‬‫קית‬ ‫חרף‬ ‫וזאת‬ ‫המואצת‬ ‫הבניה‬ ‫התרחבות‬ ‫את‬ ‫למנוע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫אצבע‬ ‫הרשויות‬ ‫נקפו‬ ‫משלא‬ .‫בשטח‬ ‫המתבצעת‬ ‫ביום‬ ‫הח"מ‬ ‫פנו‬ ,‫העותר‬ ‫של‬ ‫תלונותיו‬..17.14‫האזרחי‬ ‫המנהל‬ ‫ראש‬ ,‫האזור‬ ‫מפקד‬ ‫ביניהם‬ ,‫גורמים‬ ‫מספר‬ ‫אל‬ ‫ויאכפו‬ ‫למבנים‬ ‫עבודה‬ ‫והפסקת‬ ‫הריסה‬ ‫צווי‬ ‫יוציאו‬ ‫כי‬ ‫בדרישה‬ ,‫ש"י‬ ‫משטרת‬ ‫מחוז‬ ‫ומפקד‬‫ללא‬ ‫אותם‬ .‫דיחוי‬‫דברים‬‫בבג‬ ‫העתירה‬ ‫במסגרת‬ ‫באריכות‬ ‫פורטו‬ ‫נספחיהם‬ ‫על‬ ‫אלה‬"‫ץ‬0770/14. 33.‫ה‬ ‫ביום‬ ‫אלה‬ ‫השיבו‬ ‫בתגובה‬-71.17.14‫להם‬ ‫מוכרת‬ ‫העתירה‬ ‫נשוא‬ ‫בשטח‬ ‫חוקי‬ ‫הבלתי‬ ‫הבינוי‬ ‫סוגיית‬ ‫כי‬ ‫סדר‬ ‫פי‬ ‫ועל‬ ‫המוסמכים‬ ‫הגורמים‬ ‫דעת‬ ‫לשיקול‬ ‫בהתאם‬ ‫באזור‬ ‫החוק‬ ‫אכיפת‬ ‫למען‬ ‫פועלים‬ ‫הם‬ ‫וכי‬ ‫היטב‬ ‫המ‬ ‫כי‬ ‫העובדה‬ ‫חרף‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫לעניין‬ ‫שנקבעו‬ ‫הזמנים‬ ‫ולוחות‬ ‫העדיפויות‬‫הריסה‬ ‫צווי‬ ‫הוציאו‬ ‫עצמם‬ ‫שיבים‬ ‫הוכשר‬ ‫השטח‬ ,‫הפרעה‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ ‫נמשכה‬ ‫זו‬ ,‫זה‬ ‫שטח‬ ‫על‬ ‫חוקית‬ ‫הבלתי‬ ‫הבניה‬ ‫המשך‬ ‫נגד‬ ‫עבודה‬ ‫והפסקת‬ .‫והתרחבו‬ ‫התרבו‬ ‫הבניה‬ ‫ופעולות‬
 8. 8. . 34.‫תכנית‬ ‫ללא‬ ,‫בניה‬ ‫התרי‬ ‫ללא‬ ‫בשטח‬ ‫התבצעה‬ ‫אשר‬ ‫בבנייה‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ,‫המשיבים‬ ‫לשיטת‬ ‫לא‬ ‫אף‬ ,‫ספק‬ ‫אין‬ ‫ובוודא‬ ‫ותקפה‬ ‫מפורטת‬ ‫מתאר‬‫למרות‬ ‫הוקמו‬ ‫המבנים‬ .‫צבאי‬ ‫צורך‬ ‫ממלאה‬ ‫שהיא‬ ‫מבלי‬ ‫י‬‫צווים‬ ‫של‬ ‫קיומם‬ ‫שונים‬‫הם‬ ‫שמצויים‬ ‫ולמרות‬ ,‫האזרחי‬ ‫המנהל‬ ‫מקרב‬ ‫המוסמכים‬ ‫והגורמים‬ ‫המשיבים‬ ‫ידי‬ ‫תחת‬ ‫שהוצאו‬ ‫בסמיכות‬‫גיאוגרפית‬‫האזרחי‬ ‫המנהל‬ ‫מפקדת‬ ‫למתחם‬‫העותר‬ ‫הגיש‬ ,‫לפיכך‬ .‫אל‬ ‫בבית‬1‫ה‬ ‫ביום‬-70.17.14 ‫ה‬ ‫המשפט‬ ‫לבית‬ ‫עתירה‬‫במסגרת‬ ‫נכבד‬‫בג"ץ‬0770/14‫צווי‬ ‫לאלתר‬ ‫וימומשו‬ ‫יאכפו‬ ‫כי‬ ‫מהמשיבים‬ ‫דרש‬ ‫בה‬ ‫אל‬ ‫בית‬ ‫המקומית‬ ‫המועצה‬ ‫וכי‬ ‫למבנים‬ ‫שהוצאו‬ ‫וההריסה‬ ‫העבודה‬ ‫הפסקת‬‫יחדלו‬ ‫אחר‬ ‫גורם‬ ‫כל‬ ‫או‬‫מביצוע‬ ‫העותר‬ ‫ביקש‬ ‫עוד‬ .‫בשטח‬ ‫פעולה‬ ‫כל‬1‫חלופית‬ ‫כטענה‬‫כאמור‬‫זו‬ ‫וכי‬ ‫יבוטל‬ ‫לאדמותיו‬ ‫שהוצא‬ ‫התפיסה‬ ‫צו‬ ‫כי‬ , ‫תושב‬.‫אדם‬ ‫ומכל‬ ‫חפץ‬ ‫מכל‬ ‫נקייה‬ ‫כשהיא‬ ,‫הבלעדית‬ ‫לחזקתו‬ 35.‫ה‬ ‫ביום‬-71.1.11‫המשיבים‬ ‫של‬ ‫המקדמית‬ ‫תגובתם‬ ‫הוגשה‬‫ל‬‫המתבצעות‬ ‫העבודות‬ ‫כי‬ ‫נמסר‬ ‫ובה‬ ‫עתירה‬ ‫בנושא‬ ‫ואכיפה‬ ‫פיקוח‬ ‫הליכי‬ ‫וכי‬ ‫לחוק‬ ‫בניגוד‬ ‫נעשות‬ ‫אכן‬ ‫בשטח‬‫ה‬ ‫ביום‬ .‫מתבצעים‬-75.1.7411‫בית‬ ‫הוציא‬ ‫למשי‬ ‫המורה‬ ‫ביניים‬ ‫צו‬ ‫הנכבד‬ ‫המשפט‬‫הפסקת‬ ‫צווי‬ ‫את‬ ‫לקיים‬ ‫בכדי‬ ‫הדרושים‬ ‫האמצעים‬ ‫בכל‬ ‫לנקוט‬ ‫בים‬ ‫העותר‬ ‫של‬ ‫חלקתו‬ ‫על‬ ‫הממוקמים‬ ‫למבנים‬ ‫ביחס‬ ‫האזור‬ ‫מפקד‬ ‫מטעם‬ ‫שהוצאו‬ ‫העבודה‬1.‫צו‬ ‫חרף‬ ‫כי‬ ,‫יצוין‬ ‫שהוצא‬ ‫הביניים‬‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫חוקית‬ ‫הבלתי‬ ‫הבנייה‬‫האמור‬ ‫ולאור‬ ‫נמשכה‬‫הגיש‬‫בקשה‬ ‫העותר‬ ‫בית‬ ‫בזיון‬ ‫פקודת‬ ‫פי‬ ‫על‬‫ביום‬ ‫משפט‬14.1.7411. 36.‫ביום‬ ‫הוציא‬ ‫הביניים‬ ‫צו‬ ‫עם‬ ‫יחד‬75.1.7411‫לא‬ ‫מדוע‬ ‫לנמק‬ ‫למשיבים‬ ‫המורה‬ ‫תנאי‬ ‫על‬ ‫צו‬ ‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ '‫מס‬ ‫העותר‬ ‫אדמות‬ ‫על‬ ‫המתבצעת‬ ‫חוקית‬ ‫הבלתי‬ ‫לבנייה‬ ‫ההריסה‬ ‫צווי‬ ‫את‬ ‫ייאכפו‬1‫הוציא‬ ‫לא‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ . .‫בעתירה‬ ‫המבוקש‬ ‫השני‬ ‫לסעד‬ ‫בנוגע‬ ‫תנאי‬ ‫על‬ ‫צו‬‫המע‬ ‫בהודעה‬‫המשיבים‬ ‫מטעם‬ ‫דכנת‬1-5‫מיום‬6.5.7411 ‫החוקית‬ ‫הבלתי‬ ‫לבנייה‬ ‫ביחס‬ ‫ההריסה‬ ‫צווי‬ ‫את‬ ‫לאכוף‬ ‫בכוונתה‬ ‫כי‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫בפני‬ ‫המדינה‬ ‫התחייבה‬ ‫שנת‬ ‫אפריל‬ ‫חודש‬ ‫לתחילת‬ ‫עד‬ ‫קרי‬ ,‫שנה‬ ‫של‬ ‫זמן‬ ‫בפרק‬ ‫העתירה‬ ‫נשוא‬7417‫שינוי‬ ‫יחול‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ,‫זאת‬ , .‫המבנים‬ ‫של‬ ‫התכנוני‬ ‫במעמד‬‫ה‬ ‫ביום‬ ,‫לכך‬ ‫בהמשך‬-74.7.11‫בית‬ ‫קבע‬ ,‫בעתירה‬ ‫דיון‬ ‫שהתקיים‬ ‫לאחר‬ ‫בהתקדמות‬ ‫ולעדכן‬ ‫לשוב‬ ‫המדינה‬ ‫על‬ ‫כי‬ ‫הנכבד‬ ‫המשפט‬‫ו‬ ‫התחייבויותיה‬ ‫קיום‬‫ה‬ ‫ליום‬ ‫עד‬ ‫הצווים‬ ‫מימוש‬- 11.17.7411. 37.‫ה‬ ‫וביום‬ ‫חלפה‬ ‫שנה‬ ‫חצי‬-1.1.17‫בשטח‬ ‫הבניה‬ ‫במצב‬ ‫שינוי‬ ‫כל‬ ‫חל‬ ‫לא‬ ‫לפיה‬ ‫מעדכנת‬ ‫הודעה‬ ‫המשיבים‬ ‫הגישו‬ ‫כי‬ ‫ובמקביל‬ ‫העתירה‬ ‫נשוא‬‫חל‬ ‫לא‬‫כל‬‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫את‬ ‫ולעדכן‬ ‫לשוב‬ ‫ביקשו‬ ‫המשיבים‬ .‫התכנוני‬ ‫במצב‬ ‫שינוי‬ ‫וזאת‬ ‫מעדכנת‬ ‫הודעה‬ ‫להגשת‬ ‫דחייה‬ ‫בקשת‬ ‫המשיבים‬ ‫הגישו‬ ,‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫חודשיים‬ .‫נוספים‬ ‫יום‬ ‫שישים‬ ‫תוך‬ ‫ה‬ ‫לתאריך‬ ‫עד‬-1.1.17‫ה‬ ‫ביום‬ ‫כי‬ ‫הטענה‬ ‫הועלתה‬ ‫במסגרתה‬ ‫נוספת‬ ‫דחייה‬ ‫בקשת‬ ‫הוגשה‬ ‫זה‬ ‫בתאריך‬ .- 7..7.17‫נמסר‬‫המדינה‬ ‫לפרקליטות‬,‫נשוא‬ ‫בשטח‬ ‫התכנוני‬ ‫למצב‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ‫חדשים‬ ‫נתונים‬ ‫קיימים‬ ‫כי‬ .‫לבדקם‬ ‫ויש‬ ‫העתירה‬ 38.‫ה‬ ‫ביום‬-..1.17‫ה‬ ‫לתאריך‬ ‫עד‬ ‫וזאת‬ ‫העדכון‬ ‫מועד‬ ‫את‬ ‫בשלישית‬ ‫לדחות‬ ‫המשיבים‬ ‫ביקשו‬-1.5.17,‫קרי‬5 ‫ההריסה‬ ‫צווי‬ ‫כלל‬ ‫את‬ ‫לממש‬ ‫המדינה‬ ‫התחייבה‬ ‫בו‬ ‫המועד‬ ‫טרם‬ ‫ימים‬‫ב‬ ,‫המדינה‬ ‫לטענת‬ .‫ה‬ ‫יום‬-7..1.17 ‫ולדון‬ ‫המערבית‬ ‫בגדה‬ ‫הבנייה‬ ‫בסוגיות‬ ‫לטפל‬ ‫שמונה‬ ‫שרים‬ ‫צוות‬ ‫של‬ ‫ישיבה‬ ‫להתקיים‬ ‫הייתה‬ ‫עתידה‬ ‫החדשים‬ ‫והנתונים‬ ‫העתירה‬ ‫נשוא‬ ‫הבניה‬ ,‫אל‬ ‫בבית‬ ‫הבנייה‬ ‫סוגיית‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ ,‫הפרק‬ ‫על‬ ‫העומדים‬ ‫בנושאים‬ ‫ה‬ ‫ביום‬ ‫שהתקבלו‬-7..7.17.‫לעיל‬ ‫כאמור‬ 39.‫ורביעית‬ ‫נוספת‬ ‫קצרה‬ ‫דחייה‬ ‫לאחר‬‫במספר‬‫ה‬ ‫ביום‬-4.5.7417‫כי‬ ‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫את‬ ‫המשיבים‬ ‫עדכנו‬ ‫ה‬ ‫מיום‬ ‫המדינה‬ ‫להתחייבות‬ ‫בהתאם‬ ‫ההריסה‬ ‫צווי‬ ‫למימוש‬ ‫הנוגעים‬ ‫המבצעיים‬ ‫להיבטים‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬- 6.5.11‫קיים‬"‫מבצעי‬ ‫צורך‬"‫ה‬ ‫לתאריך‬ ‫עד‬ ‫וזאת‬ ‫לפועל‬ ‫ההוצאה‬ ‫מועד‬ ‫את‬ ‫לדחות‬-11.4.17‫הוסיפו‬ ‫בנוסף‬ . ‫המדי‬ ‫הדרג‬ ‫כי‬ ‫המשיבים‬‫לשוב‬ ‫המדינה‬ ‫ביקשה‬ ‫האמור‬ ‫לאור‬ .‫נוספת‬ ‫פעם‬ ‫העתירה‬ ‫נושא‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫ביקש‬ ‫ני‬ ‫ה‬ ‫בתאריך‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫את‬ ‫ולעדכן‬-77.5.17‫העותר‬ .1‫למשיבים‬ ‫אפשרה‬ ‫אשר‬ ‫זו‬ ‫לבקשה‬ ‫נחרצות‬ ‫התנגד‬
 9. 9. 0 ‫ממתן‬ ‫וחצי‬ ‫ושנה‬ ‫העתירה‬ ‫מהגשת‬ ‫שנתיים‬ ‫בחלוף‬ ‫וזאת‬ ‫מחדש‬ ‫כולה‬ ‫הסוגיה‬ ‫את‬ ‫לפתוח‬ ‫למעשה‬ ‫הלכה‬ ‫הצו‬ ‫למימוש‬ ‫הבטחתה‬‫ה‬ ‫ביום‬ .‫וים‬-76.5.17‫מועד‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫חוזרת‬ ‫בקשה‬ ‫ובה‬ ‫המדינה‬ ‫הודעת‬ ‫התקבלה‬ ‫בתוך‬ ‫שתינתן‬ ,‫נוספת‬ ‫עדכון‬ ‫להודעת‬ ‫עד‬ ‫וזאת‬ ‫ההריסה‬ ‫מימוש‬04.‫ימים‬ 41.‫ה‬ ‫ביום‬-70.5.17‫הצהיר‬ ‫במהלכו‬ ‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫בפני‬ ‫בעתירה‬ ‫דיון‬ ‫נערך‬‫באמצעות‬ ,‫המשיבים‬ ‫ו‬‫מנהלת‬ ‫מחלקת‬‫ה‬‫בג‬"‫צ‬‫ים‬‫המדינה‬ ‫בפרקליטות‬,‫קרקע‬ ‫על‬ ‫לבנייה‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ‫בעינה‬ ‫עומדת‬ ‫המשיבים‬ ‫מדיניות‬ ‫כי‬ ‫פרטית‬‫על‬ ‫האחרונה‬ ‫זו‬ ‫חזרה‬ ‫הדיון‬ ‫במהלך‬ .‫ב‬ ‫לדחייה‬ ‫בקשתה‬-04‫ולמען‬ ‫המדיני‬ ‫הדרג‬ ‫של‬ ‫רצונו‬ ‫בשל‬ ‫יום‬ ‫בגדה‬ ‫חוקית‬ ‫בלתי‬ ‫בנייה‬ ‫כנגד‬ ‫הקיימים‬ ‫השונים‬ ‫הצווים‬ ‫לביצוע‬ ‫עדיפויות‬ ‫סדר‬ ‫קביעת‬‫בכללותה‬‫עדכנה‬ ‫עוד‬ . ‫במהלך‬ ‫המדינה‬.‫הבניה‬ ‫הסרת‬ ‫או‬ ‫הסדרת‬ ‫נושא‬ ‫לבחינת‬ ‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫בראשות‬ ‫צוות‬ ‫הוקם‬ ‫כי‬ ,‫זה‬ ‫דיון‬ ‫העותר‬1‫למוחלט‬ ‫לצו‬ ‫תנאי‬ ‫על‬ ‫הצו‬ ‫את‬ ‫יהפוך‬ ‫כי‬ ‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫מבית‬ ‫וביקש‬ ‫נוספת‬ ‫דחייה‬ ‫לבקשת‬ ‫התנגד‬. ‫נעתר‬ ,‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬‫בת‬ ‫אורכה‬ ‫להם‬ ‫והעניק‬ ‫המשיבים‬ ‫לבקשת‬ ‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬74‫הודעה‬ ‫להגשת‬ ‫יום‬ ‫מעדכ‬‫ה‬ ‫ליום‬ ‫עד‬ ‫דחייה‬ ‫ביקשו‬ ‫תחילה‬ ‫אשר‬ ‫המשיבים‬ ‫לבקשת‬ ‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫נדחה‬ ‫זה‬ ‫מועד‬ ‫גם‬ .‫נת‬-10.6.17‫אז‬ ‫ליום‬ ‫נוספת‬ ‫דחייה‬ ‫ביקשו‬10...17‫לתאריך‬ ‫עד‬ ‫ושוב‬0.0.17‫בגין‬ .‫שרשרת‬‫דחיות‬‫זו‬‫השית‬‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫הנכבד‬.‫שונות‬ ‫הזדמנויות‬ ‫בשתי‬ ,‫הוצאות‬ ‫המשיבים‬ ‫על‬ 41.‫ה‬ ‫ביום‬-11.0.17‫כתב‬ ‫המשיבים‬ ‫הגישו‬‫בסוגית‬ ‫המדינה‬ ‫של‬ ‫החדשה‬ ‫עמדתה‬ ‫ובמסגרתו‬ ‫משלים‬ ‫תשובה‬ ‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫קביעותיו‬ ‫לנפקות‬ ‫תמוהה‬ ‫פרשנות‬ ‫על‬ ‫המבוססת‬ ‫עמדה‬ ,‫הצווים‬ ‫מימוש‬‫בפסיקתו‬ ‫מורה‬ ‫אלון‬ ‫בפרשת‬‫כך‬ ‫על‬ ‫ונעמוד‬ ,‫בפירוט‬‫בהמשך‬‫הדברים‬‫לכן‬ ‫קודם‬ ‫וחצי‬ ‫שנה‬ ‫הצהירו‬ ‫אשר‬ ‫המשיבים‬ . ‫ושוב‬ ‫שוב‬,‫צווי‬ ‫כלל‬ ‫את‬ ‫יממשו‬ ‫כי‬‫העותר‬ ‫אדמות‬ ‫על‬ ‫שהוקמו‬ ‫למבנים‬ ‫הנוגעים‬ ‫ההריסה‬1‫במסגרת‬ ‫ביקשו‬ , ‫לשאלת‬ ‫להידרש‬ ‫התכנון‬ ‫למוסדות‬ ‫יאפשר‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫כי‬ ,‫העתירה‬ ‫הגשת‬ ‫מיום‬ ‫שנתיים‬ ‫בחלוף‬ ,‫תשובתם‬ ‫השטח‬ ‫של‬ ‫התכנוני‬ ‫האפיק‬ ‫את‬ ‫למצות‬ ‫למדינה‬ ‫לאפשר‬ ‫יש‬ ,‫המשיבים‬ ‫לטענת‬ .‫המתחם‬ ‫של‬ ‫הסדרתו‬ ‫ב‬‫על‬ ‫התבסס‬‫והמ‬ ‫הטאוטולוגית‬ ‫הטענה‬‫עגלית‬‫בדבר‬‫שעמד‬ ‫האינטרס‬ ‫את‬ ‫לשמר‬ ‫שנועד‬ ‫הישוב‬ ‫"פוטנציאל‬ "‫הקמתו‬ ‫ביסוד‬.,‫המשיבים‬ ‫לשיטת‬‫ש‬ ‫כיוון‬‫צבאיים‬ ‫לצרכים‬ ‫תפיסה‬ ‫צו‬ ‫מכוח‬ ‫נתפסה‬ ‫הקרקע‬‫וזאת‬‫בטרם‬ ‫לעיל‬ ‫שהוזכר‬ ‫מורה‬ ‫אלון‬ ‫בפרשת‬ ‫פס"ד‬ ‫מתן‬‫דנן‬ ‫המקרה‬ ‫על‬ ‫חל‬ ‫הוא‬ ‫אין‬ ,.‫בכתב‬ ‫המשיבים‬ ‫ציינו‬ ‫זה‬ ‫לעניין‬ ‫המשלים‬ ‫התשובה‬‫מטעמם‬‫(בעמ‬'11:) ‫שהמדובר‬ ‫בכך‬ ,‫כבענייננו‬ ,‫מאופיינים‬ ‫אלה‬ ‫מקרים‬ ‫כי‬ ‫ונציין‬ ‫המאוחר‬ ‫את‬ ‫נקדים‬ )‫"(ג‬ ‫וכי‬ ,‫הקמתם‬ ‫ביסוד‬ ‫שעמד‬ ‫האינטרס‬ ‫את‬ ‫לשמר‬ ‫שנועד‬ ‫היישוב‬ ‫של‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫במיצוי‬ ‫ה‬ ‫פסד‬ ‫מתן‬ ‫טרם‬ ‫צבאיים‬ ‫לצרכים‬ ‫תפיסה‬ ‫צו‬ ‫מכוח‬ ‫נתפסה‬ ‫הקרקע‬‫ד‬‫אלון‬ ‫בפרשת‬ ‫ין‬ ".‫מורה‬ '‫בעמ‬ ‫ובהמשך‬15‫בפסקה‬55‫ציינ‬:‫ו‬ ‫קרקע‬ ‫לתכנן‬ ‫ניתן‬ ‫נסיבות‬ ‫באילו‬ ‫דעת‬ ‫שיקול‬ ‫להם‬ ‫מסור‬ ‫כי‬ ‫היא‬ ‫המשיבים‬ ‫"עמדת‬ ‫ב‬ ‫הדין‬ ‫פסק‬ ‫מתן‬ ‫טרם‬ ‫צבאיים‬ ‫לצרכים‬ ‫שהוצאו‬ ‫צווים‬ ‫מכוח‬ ‫התפוסה‬‫בג‬"‫ץ‬.‫מורה‬ ‫אלון‬ ‫מעק‬ ‫כמתחייב‬ ‫בסבירות‬ ‫להפעיל‬ ‫המשיבים‬ ‫על‬ ‫זה‬ ‫דעת‬ ‫שיקול‬‫ר‬‫המנהלי‬ ‫המשפט‬ ‫ונות‬." ‫המשלים‬ ‫התשובה‬ ‫מכתב‬ ‫העתק‬(‫נספחים‬ ‫ללא‬)‫מיום‬11.9.12"‫מצ‬‫כנספח‬ ‫ומסומן‬ ‫ב‬12 42.‫עוד‬‫צוי‬‫ן‬,‫המשלים‬ ‫התשובה‬ ‫בכתב‬‫כי‬‫הבכירים‬ ‫והמשפטיים‬ ‫המדיניים‬ ‫בדרגים‬ ‫אינטנסיביים‬ ‫דיונים‬ ‫לאחר‬ ‫ה‬ ‫שביום‬ ‫ולאחר‬ ‫באזור‬ ‫הקיימים‬ ‫הדין‬ ‫אכיפת‬ ‫לדרכי‬ ‫בנוגע‬-16.7.17‫מספר‬ ‫ממשלה‬ ‫החלטת‬ ‫התקבלה‬5667 ‫הודיע‬ ,‫הגדה‬ ‫באזור‬ ‫התיישבות‬ ‫לענייני‬ ‫שרים‬ ‫ועדת‬ ‫הקמת‬ ‫על‬ ‫המורה‬‫את‬ ‫להסדיר‬ ‫רצונו‬ ‫על‬ ‫המדיני‬ ‫הדרג‬ ‫מדובר‬ ‫אין‬ ‫המשיבים‬ ‫לטענת‬ .‫הרלוונטיים‬ ‫התכנון‬ ‫הלכי‬ ‫קידום‬ ‫את‬ ‫ולאשר‬ ‫העתירה‬ ‫נשוא‬ ‫בשטח‬ ‫הבנייה‬ .‫פרטית‬ ‫קרקע‬ ‫על‬ ‫בניה‬ ‫בעניין‬ ‫הכללית‬ ‫המדיניות‬ ‫בשינוי‬
 10. 10. 14 43.‫המשיבים‬‫התייחסו‬‫בכתב‬‫התשובה‬‫פרסומם‬ ‫לאי‬ ‫גם‬‫ש‬ ‫המכתב‬ ‫ואל‬ ‫הצו‬‫לו‬ ‫נלווה‬‫מיום‬10.6.60‫כאמור‬ . ‫בפסקה‬ ‫צוין‬ ‫זה‬ ‫במכתב‬ ,‫המשיבים‬ ‫בתשובת‬7‫הרחבה‬ ‫עקב‬ ‫מוצא‬ ‫"הצו‬ ‫כי‬‫ש‬‫בפסקה‬ ,"‫בפועל‬ ‫בוצעה‬7‫א‬ ‫בפסקה‬ ‫ולבסוף‬ "‫מקומיים‬ ‫בפני‬ ‫הצו‬ ‫תיקון‬ ‫את‬ ‫לפרסם‬ ‫"אין‬ ‫כי‬ ‫נאמר‬.."‫לצו‬ ‫פרסום‬ ‫יינתן‬ ‫"לא‬ ‫כי‬ ‫המשיבים‬‫אף‬‫ציינו‬‫בפסקה‬47‫התשובה‬ ‫לכתב‬‫כי‬‫וכי‬ ‫תקינה‬ ‫אינה‬ ‫זו‬ ‫התנהלות‬ ‫כי‬ ‫לספק‬ ‫מקום‬ ‫"אין‬‫היה‬ ‫לא‬ "‫כך‬ ‫להורות‬ ‫מקום‬.‫התפיסה‬ ‫צו‬ ‫הוצאת‬ ‫הסתרת‬ ‫דבר‬ ‫את‬ ‫לראשונה‬ ‫הביא‬ ‫המדינה‬ ‫להודעת‬ ‫זה‬ ‫מכתב‬ ‫צירוף‬ .‫לידיעתם‬ ‫האדמות‬ ‫בעלי‬ ‫מפני‬‫התפיסה‬ ‫צו‬ ‫יצא‬ ‫מתי‬ ‫כי‬ ‫ידעו‬ ‫לא‬ ,‫נתפסה‬ ‫האדמה‬ ‫בפועל‬ ‫כי‬ ‫שידעו‬ ‫אף‬‫מתי‬ , ‫ובמיוחד‬ ,‫אחרות‬ ‫רלוונטיות‬ ‫וסוגיות‬ ‫לפקוע‬ ‫עתיד‬‫להתנגד‬ ‫אפשרות‬ ‫להם‬ ‫ניתנה‬ ‫לא‬.‫לו‬ 44.‫למרות‬,‫זאת‬‫טענו‬‫כי‬ ‫המשיבים‬‫שנעשו‬ ‫השונות‬ ‫הפעולות‬ ‫אחר‬ ‫להתחקות‬ ‫בידם‬ ‫אין‬ ‫הרב‬ ‫הזמן‬ ‫חלוף‬ ‫בשל‬ ‫מבית‬ ‫המשיבים‬ ‫ביקשו‬ ‫לבסוף‬ .‫המקומיים‬ ‫לידיעת‬ ‫להביאו‬ ‫בכדי‬ ,‫כאמור‬ ‫פעולות‬ ‫נעשו‬ ‫באם‬ ,‫הוצאתו‬ ‫לאחר‬ ‫הנכבד‬ ‫המשפט‬‫כ‬ ‫ולקבוע‬ ‫היחסית‬ ‫הבטלות‬ ‫דוקטרינת‬ ‫את‬ ‫דנן‬ ‫במקרה‬ ‫להחיל‬‫הע‬ ‫בנסיבות‬ ‫י‬‫התפיסה‬ ‫צו‬ ‫ניין‬ ‫תקף‬‫הפגם‬ ‫חרף‬‫בו‬ ‫שנפל‬‫בחלק‬ ‫בהרחבה‬ ‫נעמוד‬ ,‫המשיבים‬ ‫בעמדת‬ ‫לכאורה‬ ‫התומכים‬ ‫הנימוקים‬ ‫על‬ . .‫להלן‬ ‫המשפטי‬,‫כאמור‬‫נוסח‬‫מיום‬ ‫לו‬ ‫הנלווה‬ ‫המכתב‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫התפיסה‬ ‫צו‬19.7.79‫ומסומנים‬ ‫מצ"ב‬ ‫כנספח‬‫ים‬2-9.‫בהתאמה‬ 45.‫בעוד‬ ‫אך‬‫המדינה‬ ‫תשובת‬‫כלל‬‫ה‬‫מעמי‬ ‫היסטורי‬ ‫פירוט‬‫ק‬‫דברי‬ ,‫שונות‬ ‫טענות‬ ‫ומיני‬ ‫עלומים‬ ‫חקיקה‬ ,‫ומגוונות‬‫נעדר‬‫ממנה‬‫המסמך‬‫ביותר‬ ‫החשוב‬,‫יכול‬ ‫אשר‬‫היה‬‫להצדיק‬‫לכאורה‬‫התפיסה‬ ‫המשך‬ ‫את‬ ‫הצבאית‬‫שיעיין‬ ‫מי‬ .‫התשובה‬ ‫בכתב‬‫כולל‬ ‫אינו‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫במהרה‬ ‫לגלות‬ ‫יוכח‬‫ב‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬‫י‬‫עדכנית‬ ‫טחונית‬ ‫מטעם‬'‫מס‬ ‫המשיב‬1,‫בגדה‬ ‫צה"ל‬ ‫כוחות‬ ‫מפקד‬‫לפיה‬‫ב‬ ‫צורך‬ ‫קיים‬‫ב‬ ‫טחוני‬‫תפיסת‬ ‫המשך‬‫אדמותי‬‫ו‬‫של‬ .‫אזרחיים‬ ‫מבנים‬ ‫של‬ ‫בנייתם‬ ‫באמצעות‬ ‫יושג‬ ‫זה‬ ‫בטחוני‬ ‫צורך‬ ‫כי‬ ‫וכן‬ ‫העותר‬ 46.‫בכדי‬ ‫לא‬‫המשיב‬ ‫מטעם‬ ‫כאמור‬ ‫מסמך‬‫ים‬‫צורף‬ ‫לא‬‫שלב‬ ‫בשום‬,‫ו‬‫טיעון‬ ‫להעלות‬ ‫נאלצו‬ ‫הם‬‫מעגלי‬‫צו‬ ‫לפיו‬ ‫למימוש‬ ‫עדיין‬ ‫ניתן‬ ‫מורה‬ ‫אלון‬ ‫בפרשת‬ ‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫פסק‬ ‫טרם‬ ‫שהוצא‬‫מ‬ ‫בו‬ ‫מקום‬‫דובר‬"‫במיצוי‬ "‫הקמתו‬ ‫ביסוד‬ ‫שעמד‬ ‫האינטרס‬ ‫את‬ ‫לשמר‬ ‫שנועד‬ ‫היישוב‬ ‫של‬ ‫הפוטנציאל‬.‫באם‬ ‫כי‬ ‫המשיבים‬ ‫על‬ ‫חזקה‬ ‫היום‬ ‫גם‬ ‫באזור‬ ‫ביטחוניים‬ ‫צרכים‬ ‫למימוש‬ ‫נחוצים‬ ‫העותר‬ ‫שטח‬ ‫לפיה‬ ,‫עדכנית‬ ‫ביטחונית‬ ‫חו"ד‬ ‫בידם‬ ‫הייתה‬ ‫בשנת‬7411‫אותה‬ ‫מצרפים‬ ‫היו‬ ‫אז‬ ‫כי‬ ,‫בגאון‬‫ההליכי‬ ‫במסגרת‬ ‫עליה‬ ‫ומתבססים‬‫ב‬ ‫ם‬‫בג‬"‫ץ‬0770/14‫משלא‬ . ‫צו‬‫ר‬‫אין‬ ‫כאמור‬ ‫חו"ד‬ ‫פה‬‫לעותר‬‫אלא‬‫להסיק‬‫צבאי‬ ‫צורך‬ ‫לא‬ ‫ובוודאי‬ ,‫כאמור‬ ‫צבאי‬ ‫צורך‬ ‫עוד‬ ‫קיים‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫כעת‬ ‫לקדם‬ ‫המשיבים‬ ‫שמנסים‬ ‫כפי‬ ‫במקום‬ ‫אזרחיים‬ ‫מגורים‬ ‫של‬ ‫בבנייתם‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫בא‬ ‫אשר‬. 47.‫על‬‫ה‬‫דברים‬‫לעיל‬‫בי‬ ‫שנערך‬ ‫בדיון‬ ‫בע"פ‬ ‫טיעוניהם‬ ‫במהלך‬ ‫גם‬ ‫המשיבים‬ ‫חזרו‬‫ה‬ ‫ום‬-11.11.17‫בית‬ ‫בפני‬ .‫הנכבד‬ ‫המשפט‬‫בתוך‬ ‫הדברים‬ ‫במצב‬ ‫ותעדכן‬ ‫תשוב‬ ‫המדינה‬ ‫כי‬ ‫קבע‬ ‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬5‫מיום‬ ‫חודשים‬ ‫הדיון‬‫ו‬‫בתאריך‬11.1.11,‫אין‬ ‫כי‬ ‫מציין‬ ‫שהוא‬ ‫תוך‬ ‫וזאת‬‫הבעת‬ ‫מהווה‬ ‫הדבר‬‫שהועלו‬ ‫לנושאים‬ ‫בנוגע‬ ‫עמדה‬ ‫בעתירה‬.‫ביום‬15.1.11‫כ‬ ‫מהטעם‬ ‫נוספת‬ ‫אורכה‬ ‫המשיבים‬ ‫ביקשו‬‫חדשה‬ ‫ממשלה‬ ‫קמה‬ ‫י‬‫ו‬‫נעתר‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫ה‬ ‫ליום‬ ‫עד‬ ‫העדכון‬ ‫הודעת‬ ‫הגשת‬ ‫מועד‬ ‫את‬ ‫ודחה‬ ‫לבקשה‬-7.4.11. 48.‫המתי‬ ‫העותר‬‫ן‬‫עם‬‫הגשת‬‫העתי‬‫ר‬‫וזאת‬ ‫הנוכחית‬ ‫ה‬‫העדכון‬ ‫הודעת‬ ‫לקבלת‬ ‫עד‬‫נוספת‬‫מאת‬‫במט‬ ‫המשיבים‬‫רה‬ ‫לבחון‬,‫בין‬ ‫וכן‬ ‫המשיבים‬ ‫ובין‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫בין‬ ‫הדברים‬ ‫חילופי‬ ‫נוכח‬ ‫בעמדתם‬ ‫שינוי‬ ‫חל‬ ‫האם‬‫ובין‬ ‫העותר‬ .‫הדיון‬ ‫ולאחר‬ ‫לפני‬ ‫המשיבים‬‫הודעת‬‫ה‬‫עדכון‬‫מטעם‬‫הוגשה‬ ‫המדינה‬‫דחיות‬ ‫ולאחר‬ ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬‫ביום‬ 1..7.7411‫ונמסר‬‫בה‬‫ובמשרד‬ ‫איו"ש‬ ‫יועמ"ש‬ ‫במשרדי‬ ‫שנערכו‬ ‫רבים‬ ‫מקצועיים‬ ‫דיונים‬ ‫לאחר‬ ‫כי‬ ‫תכנו‬ ‫לצורך‬ ‫צבאיים‬ ‫לצרכים‬ ‫שנתפסה‬ ‫בקרקע‬ ‫שימוש‬ ‫של‬ ‫במתווה‬ ‫להמשיך‬ ‫הוחלט‬ ,‫המשפטים‬,‫אזרחי‬ ‫ן‬ .‫מחדש‬ ‫התכנית‬ ‫גבולות‬ ‫את‬ ‫לתחום‬ ‫הוחלט‬ ‫המשיבים‬ ‫לשיטת‬ ‫אולם‬
 11. 11. 11 49.‫להשקיף‬ ‫יש‬ ‫התכנית‬ ‫על‬ ‫כי‬ ‫סבר‬ ‫הביטחון‬ ‫שמשרד‬ ‫שבעוד‬ ‫מהסיבה‬ ‫נבעה‬ ‫זו‬ ‫החלטה‬‫ל‬ ‫בהתאם‬‫של‬ ‫מיקומה‬ ‫הצבאי‬ ‫בשטח‬ ‫אזרחית‬ ‫לבנייה‬ ‫התכנון‬ ‫תכנית‬ ‫של‬ ‫גבולותיה‬ ‫כי‬ ‫סברו‬ ‫המשפטים‬ ‫במשרד‬ ,‫בפועל‬ ‫התפיסה‬ ‫לה‬ ‫צריכה‬‫י‬‫צו‬ ‫מתחום‬ ‫גזר‬.‫לכך‬ ‫מעבר‬ ‫ולא‬ ‫עצמו‬ ‫התפיסה‬ 51.‫בדעתם‬ ‫איתנים‬ ,‫נדמה‬ ‫כך‬ ,‫המשיבים‬–‫בעתירה‬ ‫שהתקיים‬ ‫האחרון‬ ‫הדיון‬ ‫חרף‬–‫שניתן‬‫שימוש‬ ‫לעשות‬ ‫ב‬ ‫מובהק‬ ‫אזרחי‬‫נתפסה‬ ‫אשר‬ ‫פלסטינים‬ ‫של‬ ‫פרטית‬ ‫אדמה‬‫דחופים‬ ‫צבאיים‬ ‫לצרכים‬. ‫מיום‬ ‫המדינה‬ ‫של‬ ‫מעדכנת‬ ‫מהודעה‬ ‫העתק‬12./.2913‫כנספח‬ ‫ומסומנת‬ ‫מצ"ב‬13. 51.‫בעקבות‬‫בבג"ץ‬ ‫בעתירה‬ ‫נוסף‬ ‫דיון‬ ‫נקבע‬ ‫זו‬ ‫הודעה‬0770/14‫ליום‬ ‫קבוע‬ ‫אשר‬74.11.7411.‫כאן‬ ‫עד‬ ‫בבג"ץ‬ ‫בעתירה‬ ‫האירועים‬ ‫השתלשלות‬0770/14. 52.,‫כאמור‬‫זו‬ ‫שעתירה‬ ‫למרות‬‫את‬ ‫גם‬ ‫כללה‬‫ה‬‫סעד‬‫ה‬‫חלופי‬‫בדבר‬‫התפיסה‬ ‫צו‬ ‫של‬ ‫ביטולו‬71/60‫נמנעו‬ ,‫ה‬‫משיבים‬ ‫הליכי‬ ‫מיצוי‬ ‫ביצע‬ ‫לא‬ ‫העותר‬ ‫כי‬ ‫בטענה‬ ‫לו‬ ‫מלהשיב‬‫על‬ ‫חולקים‬ ‫העותר‬ ‫שב"כ‬ ‫אף‬ ‫על‬ .‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫מספק‬ ‫ם‬ ‫שנשלחו‬ ‫במכתבים‬ ‫הדברים‬ ‫נכללו‬ ‫ולשיטתם‬ ‫זו‬ ‫פרשנות‬‫מטעם‬‫ב‬ ‫העתירה‬ ‫הגשת‬ ‫טרם‬‫בג"ץ‬0770/14‫החל‬ , ‫נפרד‬ ‫הליכים‬ ‫מיצוי‬ ‫בהליך‬ ‫במקביל‬ ‫העותר‬‫בדרישה‬.‫להלן‬ ‫שיפורט‬ ‫כפי‬ ‫הכל‬ ,‫הצו‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ III–‫הליכים‬ ‫מיצוי‬‫ה‬ ‫של‬ ‫הגשתה‬ ‫לקראת‬‫הנוכ‬ ‫עתירה‬‫חית‬ 53.‫ה‬ ‫ביום‬-70...7411‫את‬ ‫לבטל‬ ‫דרש‬ ‫בו‬ ‫איו"ש‬ ‫המשפטי‬ ‫וליועץ‬ ‫צה"ל‬ ‫כוחות‬ ‫למפקד‬ ‫מכתב‬ ‫העותר‬ ‫בכ"ח‬ ‫שלח‬ ‫התפיסה‬ ‫צו‬‫ו‬‫על‬ ‫להורות‬‫ובהם‬ ,‫לבעליהם‬ ‫התפיסה‬ ‫צו‬ ‫נשוא‬ ‫באדמות‬ ‫החזקה‬ ‫החזרת‬,‫לעותר‬‫נקיים‬ ‫כשהם‬ .‫חפץ‬ ‫או‬ ‫אדם‬ ‫מכל‬‫ה‬ ‫במחלקת‬ ‫המטפלת‬ ‫הפרקליטה‬ ‫גם‬ ‫כי‬ ,‫יוער‬‫בג‬"‫צ‬‫ים‬‫בעתירה‬‫מכ‬ ‫הייתה‬‫למכתב‬ ‫ותבת‬ .‫זה‬:‫הבאות‬ ‫מהסיבות‬ ‫הצו‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫העותר‬ ‫טען‬ ,‫בקצרה‬ ‫א‬.‫דחוף‬ ‫צבאי‬ ‫צורך‬ ‫של‬ ‫לקיומו‬ ‫הדרישה‬ ‫אחר‬ ‫מילוי‬ ‫אי‬-‫בחלוף‬‫ושתיים‬ ‫שלושים‬‫צו‬ ‫הוצאת‬ ‫מיום‬ ‫שנים‬ ‫כ‬ ‫להיחשב‬ ‫דרך‬ ‫בשום‬ ‫יכולה‬ ‫אינו‬ "‫אל‬ ‫"בית‬ ‫ההתנחלות‬ ‫של‬ ‫קיומה‬ ,‫התפיסה‬-‫דחוף‬ ‫צבאי‬ ‫"צורך‬ ."‫והכרחי‬ ‫ב‬.‫ש‬ ‫הזמני‬ ‫אופיו‬‫התפיסה‬ ‫צו‬ ‫ל‬-‫מוגבלת‬ ‫זמן‬ ‫לתקופה‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫נועד‬ ‫תפיסה‬ ‫צו‬‫את‬ ‫לממש‬ ‫נועדה‬ ‫אשר‬ , ‫הצבאי‬ ‫הצורך‬ ‫של‬ ‫והדחופים‬ ‫ההכרחיים‬ ‫הצרכים‬‫כי‬ ‫לומר‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ .17‫הזמני‬ ‫אופיו‬ ,‫הוצאתו‬ ‫לאחר‬ ‫שנה‬ .‫לאלתר‬ ‫לבטלו‬ ‫שיש‬ ‫מכאן‬ ‫נשמר‬ ‫ג‬.‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫החלטותיה‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫הרשות‬ ‫חובת‬-‫פקי‬ ‫בתאריך‬ ‫נוקב‬ ‫אינו‬ ‫התפיסה‬ ‫צו‬,‫זו‬ ‫פרקטיקה‬ .‫עה‬ .‫המנהלי‬ ‫המשפט‬ ‫עקרונות‬ ‫לאור‬ ‫חוקית‬ ‫ואינה‬ ‫עוד‬ ‫קיימת‬ ‫לא‬ ,‫השבעים‬ ‫שנות‬ ‫בתחילת‬ ‫נהוגה‬ ‫הייתה‬ ‫אשר‬ ‫הביטחוני‬ ‫הצורך‬ ‫בו‬ ‫מקום‬ ‫ביטולו‬ ‫על‬ ‫ולהחליט‬ ‫הצו‬ ‫של‬ ‫קיומו‬ ‫בהמשך‬ ‫הצורך‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫המשיבים‬ ‫על‬ .‫עוד‬ ‫קיים‬ ‫אינו‬ ‫בבסיסו‬ ‫שעמד‬ ‫הדחוף‬ ‫ד‬.‫ת‬ ‫להתפשטות‬ ‫פורייה‬ ‫קרקע‬ ‫מהווה‬ ‫הצו‬‫חוקית‬ ‫הבלתי‬ ‫הבנייה‬ ‫ופעת‬-‫צו‬ ‫הוצא‬ ‫עליו‬ ‫העותר‬ ‫של‬ ‫שטחו‬ ‫המפקד‬ ‫גם‬ ‫שסבר‬ ‫כפי‬ ‫חוקית‬ ‫בלתי‬ ‫לבנייה‬ ‫פורייה‬ ‫קרקע‬ ‫מהווה‬ ‫אלא‬ ‫צבאי‬ ‫צורך‬ ‫כל‬ ‫משרת‬ ‫אינו‬ ‫התפיסה‬ ‫בבג"ץ‬ ‫השונות‬ ‫המדינה‬ ‫תגובות‬ ‫את‬ ‫[וראו‬ .‫עבודה‬ ‫והפסקת‬ ‫הריסה‬ ‫צווי‬ ‫ידו‬ ‫תחת‬ ‫הוציא‬ ‫אשר‬ ‫הצבאי‬ 0770/14.] ‫ה‬.‫אזרחיים‬ ‫לצרכים‬ ‫בנייה‬–,‫אזרחיים‬ ‫לצרכים‬ ‫לבנייה‬ ,‫התנחלויות‬ ‫להקים‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫בצו‬ ‫להשתמש‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ .‫בלבד‬ ‫מוגבל‬ ‫זמן‬ ‫ולפרק‬ ‫ביטחוניות‬ ‫למטרות‬ ‫שנתפס‬ ‫בשטח‬ ‫אזרחיות‬ ‫ומטרות‬ ‫אזרחים‬ ‫ולהצבת‬‫דברים‬ .‫מורה‬ ‫אלון‬ ‫בפרשת‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫פסיקתו‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫והן‬ ‫הבינלאומי‬ ‫המשפט‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הן‬ ‫נכונים‬ ‫אלה‬
 12. 12. 17 54.‫ה‬ ‫זכה‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫מכתב‬ ‫על‬‫עותר‬‫ל‬‫כל‬.‫מענה‬ 55.‫ביום‬5.14.17‫שהתקבלה‬ ‫ולאחר‬‫תגובת‬‫ה‬‫של‬ ‫המשלימה‬‫המ‬‫דינה‬‫בבג"ץ‬0770/14‫ע‬ ‫העותר‬ ‫ב"כ‬ ‫שלח‬ ,‫ו‬‫תק‬ ‫ממכתבו‬‫העותר‬ .‫המדינה‬ ‫פרקליטות‬ ‫מטעם‬ ‫בתיק‬ ‫המטפלת‬ ‫אופק‬ ‫חני‬ ‫לעו"ד‬‫במסגרת‬ ‫חזר‬‫זה‬ ‫מכתב‬‫על‬ ‫ה‬‫דריש‬‫ה‬‫לבטל‬‫את‬‫לאלתר‬ ‫התפיסה‬ ‫צו‬‫בשל‬‫דבר‬ ‫כי‬ ‫העובדה‬‫קיומו‬‫לי‬ ‫הובא‬ ‫לא‬ ‫מעולם‬‫מלא‬ ‫באופן‬ ‫דיעתו‬ ‫בשל‬‫להסתיר‬ ‫פוזיטיבית‬ ‫הוראה‬‫ו‬.‫מהמקומיים‬‫כתוצאה‬,‫מכך‬‫השגותיהם‬ ‫להעלות‬ ‫בדבר‬ ‫הנוגעים‬ ‫זכו‬ ‫לא‬ ‫הנכללות‬ ‫הזכויות‬ ‫מסל‬ ‫כחלק‬ ‫להם‬ ‫העומדות‬ ‫השימוע‬ ‫וחובת‬ ‫הטיעון‬ ‫זכות‬ ‫במסגרת‬ ‫זכויותיהם‬ ‫את‬ ‫ולממש‬ ‫בג"ץ‬ ‫את‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫זה‬ ‫לעניין‬ ‫[ראה‬ ‫הטבעי‬ ‫הצדק‬ ‫כללי‬ ‫תחת‬14./..‫האגוד‬'‫נ‬ ‫בישראל‬ ‫האזרח‬ ‫לזכויות‬ ‫ה‬ ‫מרכז‬ ‫פיקוד‬ ‫אלוף‬(‫מג‬ ‫פ"ד‬7)470‫לבחון‬ ,‫זה‬ ‫במסמך‬ ‫המשיבים‬ ‫שהביעו‬ ‫הרצון‬ ‫כי‬ ‫העותר‬ ‫טען‬ ‫לבסוף‬ .] ‫גמור‬ ‫בניגוד‬ ‫עומד‬ ,‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫החלטתו‬ ‫תינתן‬ ‫בטרם‬ ‫השטח‬ ‫של‬ ‫התכנוני‬ ‫האפיק‬ ‫את‬ ‫ולמצות‬ ‫ההומניטארי‬ ‫הבינלאומי‬ ‫המשפט‬ ‫להוראות‬ ‫הן‬‫והן‬ ‫הכיבוש‬ ‫ודיני‬‫בכל‬ ‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫לפסיקתו‬ .‫אזרחיים‬ ‫יישובים‬ ‫הקמת‬ ‫לצורך‬ ‫פרטיות‬ ‫באדמות‬ ‫ושימוש‬ ‫לתפיסה‬ ‫הנוגע‬ 56.‫ה‬ ‫ביום‬ ‫העותר‬ ‫ב"כ‬ ‫פנה‬ ‫לפיכך‬ .‫מענה‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ ‫נותר‬ ‫זה‬ ‫מכתב‬ ‫גם‬-4.11.17‫אופק‬ ‫לעו"ד‬ ‫השלישית‬ ‫בפעם‬ ‫הצו‬ ‫לביטול‬ ‫חוזרת‬ ‫בדרישה‬ ,‫המדינה‬ ‫מפרקליטות‬. ‫הפניות‬ ‫שלוש‬‫לעיל‬‫מהתאריכים‬9.11.12,4.19.12,29.2.11‫כנספח‬ ‫ומסומנות‬ ‫מצ"ב‬14 57.‫מארס‬ ‫בחודש‬ ‫רק‬7411‫מכתב‬ ‫כי‬ ‫התחוור‬ ,‫בעניין‬ ‫המדינה‬ ‫פרקליטות‬ ‫נציגת‬ ‫עם‬ ‫שונות‬ ‫שיחות‬ ‫ולאחר‬ , ‫נובמבר‬ ‫בחודש‬ ‫עוד‬ ‫נכתב‬ ‫איו"ש‬ ‫יועמ"ש‬ ‫מאת‬ ‫תשובה‬7417‫לא‬ ‫מעולם‬ ‫זה‬ ‫אולם‬ ,‫דרכו‬ ‫את‬ ‫מצא‬‫למשרד‬ ‫הח"מ‬‫מ‬ ‫שתקלות‬ ‫הראשונה‬ ‫הפעם‬ ‫אינה‬ ‫(זו‬‫ומשרד‬ ‫איו"ש‬ ‫יועמ"ש‬ ‫לשכת‬ ‫שבין‬ ‫במסלול‬ ‫מתרחשות‬ ‫אלו‬ ‫עין‬ )‫הח"מ‬.‫בבג"ץ‬ ‫המדינה‬ ‫של‬ ‫לתשובה‬ ,‫המדינה‬ ‫מפרקליטות‬ ‫אייל‬ ‫משה‬ ‫רס"ן‬ ‫מפנה‬ ,‫זה‬ ‫במכתב‬0770/14 ‫מיום‬11.0.7417‫בעבר‬ ‫שנתפסו‬ ‫שטחים‬ ‫על‬ ‫אזרחית‬ ‫בנייה‬ ‫של‬ ‫וההיתכנות‬ ‫הצבאי‬ ‫הצורך‬ ‫לנפקות‬ ‫ביחס‬ ‫הן‬ , ‫ה‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫הגשמת‬ ‫לצורך‬ ‫(וזאת‬‫ההליכים‬ ‫לכל‬ ‫בנוגע‬ ‫והן‬ ,)‫הקמתו‬ ‫ביסוד‬ ‫שעמד‬ ‫האינטרס‬ ‫ושימור‬ ‫יישוב‬ .‫בו‬ ‫שנפלו‬ ‫הפגמים‬ ‫חרף‬ ‫הצו‬ ‫של‬ ‫תקפותו‬ ‫ולמידת‬ ‫התפיסה‬ ‫צו‬ ‫לפרסום‬ ‫הנוגעים‬ ‫מארס‬ ‫בחודש‬ ‫רק‬ ‫כאמור‬ ‫התקבל‬ ‫אשר‬ ‫אייל‬ ‫משה‬ ‫רס"ן‬ ‫של‬ ‫ממכתבו‬ ‫העתק‬2913‫מצ"ב‬ , ‫ומסומן‬‫כנספח‬19. 58.‫ל‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ‫המשיבים‬ ‫עמדת‬ ‫כי‬ ,‫נובע‬ ‫מכאן‬‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫בפני‬ ‫ניצבת‬ ‫כבר‬ ‫זו‬ ‫בעתירה‬ ‫המועלות‬ ‫סוגיות‬ ‫המשיבים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שהוגש‬ ‫התשובה‬ ‫תצהיר‬ ‫במסגרת‬ ‫וזאת‬ ,‫הנכבד‬1-5‫שבאו‬ ‫המשלימות‬ ‫וההודעות‬ .‫בעקבותיו‬ 59.‫מכאן‬.‫זו‬ ‫עתירה‬
 13. 13. 11 ‫ג‬.‫המשפטי‬ ‫הטיעון‬ 61.‫העותר‬ ‫לטענת‬ ‫אשר‬ ‫הכרעה‬ ‫המצריכות‬ ‫שונות‬ ‫משפטיות‬ ‫שאלות‬ ‫מעלה‬ ,‫לעיל‬ ‫שפורטה‬ ‫העובדתית‬ ‫היריעה‬ ‫המ‬ ‫בית‬ ‫את‬ ‫תוביל‬‫כי‬ ‫ניראה‬ ‫אך‬ .‫בה‬ ‫המבוקשים‬ ‫לסעדים‬ ‫ולהיעתר‬ ‫העתירה‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫הנכבד‬ ‫שפט‬‫השאלה‬ ‫המשמעותית‬‫והמרכזית‬‫צורך‬ ‫עדיין‬ ‫קיים‬ ‫האם‬ ‫היא‬ ‫זו‬ ‫בעתירה‬ ‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫בפני‬ ‫העומדת‬ ‫ביותר‬ .‫צבאי‬ ‫תפיסה‬ ‫צו‬ ‫במסגרת‬ ‫העותר‬ ‫אדמות‬ ‫תפיסת‬ ‫המשך‬ ‫את‬ ‫המצדיק‬ ‫ומיידי‬ ‫דחוף‬ ‫ביטחוני‬‫בפרשת‬‫מורה‬ ‫אלון‬ ‫ציין‬'‫(בעמ‬ ‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬14:) .‫פשיטא‬ ;‫צבאי‬ ‫צורך‬ ‫של‬ ‫בקיומו‬ ‫התפיסה‬ ‫חוקיות‬ ‫את‬ ‫מתנה‬ ‫דברי‬ ‫בפתח‬ ‫שהבאתי‬ ‫"החוק‬ ‫שהדבר‬ ‫דעתו‬ ‫נחה‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ‫אדם‬ ‫של‬ ‫ברכושו‬ ‫חמורה‬ ‫פגיעה‬ ‫על‬ ‫ידו‬ ‫סמוך‬ ‫משפט‬ ‫בית‬ ‫שאין‬ "‫ביטחון‬ ‫לצורך‬ ‫הוא‬ 61.,‫כן‬ ‫על‬‫ראשית‬‫סמכו‬ ‫במסגרת‬ ‫המשיב‬ ‫ביסס‬ ‫עליהם‬ ‫השיקולים‬ ‫האם‬ ‫לבחון‬ ‫יש‬‫את‬ ‫תו‬‫הוצא‬‫התפיסה‬ ‫צו‬ ‫ת‬ ‫היום‬ ‫גם‬ ‫לחול‬ ‫יכולים‬‫העותר‬ ‫באדמת‬.‫מחלוק‬ ‫אין‬‫כי‬ ‫ת‬‫ומובהקים‬ ‫הכרחיים‬ ‫בטחון‬ ‫צרכי‬ ‫שמתקיימים‬ ‫היכן‬ ‫רשאי‬‫המשיב‬‫לתפוס‬‫קניין‬‫של‬ ‫פרטי‬‫לצרכי‬ ‫שלא‬ ‫צבאית‬ ‫תפיסה‬ ,‫ברם‬ .‫מוגנים‬ ‫תושבים‬‫צבאיים‬ ‫ם‬,‫דחופים‬ ‫צו‬ ‫של‬ ‫תוקפו‬ ‫והארכת‬‫כאמור‬‫המש‬ ‫שמבצע‬ ‫כפי‬ ‫מלאכותיים‬ ‫מטעמים‬‫אינם‬ ,‫יב‬‫ב‬ ‫עומדים‬‫המשפט‬ ‫כללי‬ ‫הבינלאומי‬‫ו‬‫ובין‬ ,‫ומטרותיו‬ ‫הצו‬ ‫הוצאת‬ ‫תכלית‬ ‫בין‬ ‫ישיר‬ ‫קשר‬ ‫העדר‬ ‫נוכח‬ ‫וזאת‬ ,‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫פסיקת‬ ‫המשיב‬ ‫חובות‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫התפיסה‬ ‫צו‬ ‫מטרות‬. 62.‫בהם‬ ‫ונעשה‬ ‫צבאיים‬ ‫לצרכים‬ ‫שנתפסו‬ ‫שטחים‬ ‫של‬ ‫גורלם‬ ‫מה‬ ‫להכריע‬ ‫המשפט‬ ‫מבית‬ ‫מבקשים‬ ‫איננו‬ :‫ודוק‬ ‫אזרחי‬ ‫שימוש‬‫שבו‬ ‫במקרה‬ ‫זו‬ ‫עתירה‬ ‫של‬ ‫עניינה‬ .‫שנים‬ ‫מזה‬‫דרך‬ ‫על‬ ‫תפיסה‬ ‫צו‬ ‫לממש‬ )‫(עתידית‬ ‫כוונה‬ ‫יש‬ ‫אזרחי‬ ‫לשימוש‬ ‫הקצאתו‬. 63.‫שנית‬‫ו‬ ,,‫בנפרד‬ ,‫עומדת‬ ,‫התפיסה‬ ‫צו‬ ‫של‬ ‫לקיומו‬ ‫ודחוף‬ ‫הכרחי‬ ‫צבאי‬ ‫צורך‬ ‫קיים‬ ‫עדיין‬ ‫האם‬ ‫לשאלה‬ ‫במקביל‬ ‫הצבאי‬ ‫הצורך‬ ‫הגשמת‬ ‫לצורך‬ ‫האם‬ ‫השאלה‬–‫אזרחי‬ ‫בבנייה‬ ‫שימוש‬ ‫לעשות‬ ‫ניתן‬‫והרחבת‬ ‫הקמת‬ ‫לצורך‬ ‫ת‬ ‫כפי‬ ,‫התנחלות‬.‫לעשות‬ ‫המשיבים‬ ‫שמבקשים‬‫כי‬ ‫היא‬ ‫העותר‬ ‫עמדת‬‫זו‬ ‫התנהלות‬ ‫בכך‬‫מהווה‬‫של‬ ‫נוספת‬ ‫הפרה‬ ‫באופן‬ ‫אזרחים‬ ‫הכנסת‬ ‫ועל‬ ,‫באזרחיות‬ ‫צבאיות‬ ‫מטרות‬ ‫עירוב‬ ‫על‬ ‫אוסר‬ ‫אשר‬ ,‫ההומניטארי‬ ‫הבינלאומי‬ ‫המשפט‬ .‫באופיים‬ ‫צבאיים‬ ‫להיות‬ ‫שאמורים‬ ‫לשטחים‬ ‫מודע‬ 64.‫לבסוף‬,‫יטע‬‫ן‬‫העותר‬‫הפגמים‬ ‫מכלול‬ ‫נוכח‬ ‫כי‬‫המנהליים‬‫במהלך‬ ‫המשיב‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הצו‬ ‫הוצאת‬ ‫באופן‬ ‫שנפלו‬ ‫מביטולו‬ ‫מנוס‬ ‫אין‬ ,‫השנים‬‫הפרו‬ ‫המשיבים‬ .‫את‬‫הטבעיים‬ ‫הצדק‬ ‫כללי‬‫כאשר‬‫אדמות‬ ‫ובעלי‬ ‫מהעותר‬ ‫מנעו‬ ‫ל‬ ‫זכותם‬ ‫את‬ ‫לממש‬ ‫אחרים‬‫שימוע‬‫בקניינם‬ ‫פגיעה‬ ‫טרם‬,‫של‬ ‫מימוש‬ ‫מהם‬ ‫מנעו‬‫זכות‬‫ה‬‫טיעון‬,‫להם‬ ‫הנתונה‬ ‫וב‬‫אלו‬ ‫את‬ ‫למנוע‬ ‫כדי‬‫את‬ ‫מכוון‬ ‫בכוונת‬ ‫הפרו‬‫פרסום‬ ‫חובת‬‫הוצאת‬ ‫דבר‬‫הצו‬‫שהוצא‬ ‫בעת‬‫בנוסף‬ .‫הפרו‬ ‫המנהלי‬ ‫המשפט‬ ‫כללי‬ ‫את‬ ‫המשיבים‬‫יסוד‬ ‫בזכויות‬ ‫הפוגע‬ ‫המנהלי‬ ‫המעשה‬ ‫של‬ ‫עיתית‬ ‫בחינה‬ ‫המחייבים‬,‫ו‬‫זאת‬ ‫בצו‬ ‫כללו‬ ‫כשלא‬‫פקיעה‬ ‫תאריך‬‫ומש‬‫נחיצותו‬ ‫את‬ ‫מלבחון‬ ‫נמנעו‬‫עם‬‫הזמן‬ ‫חלוף‬.‫מצדיק‬ ,‫אלה‬ ‫כל‬‫לשיטת‬ ‫ים‬ ‫לאלתר‬ ‫התפיסה‬ ‫צו‬ ‫של‬ ‫בטלותו‬ ‫את‬ ,‫העותר‬‫ו‬‫עילות‬ ‫לו‬ ‫שתהיינה‬ ‫וככל‬ ,‫מחדש‬ ‫להוציאו‬ ‫המשיב‬ ‫שיחפוץ‬ ‫ככל‬ ‫ב‬‫י‬.‫העותר‬ ‫זכויות‬ ‫כלל‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫ותוך‬ ‫מסודר‬ ‫באופן‬ ‫כן‬ ‫וייעשה‬ ‫יתכבד‬ ,‫כן‬ ‫לעשות‬ ‫טחוניות‬ 65.,‫שלפנינו‬ ‫במקרה‬ ‫כי‬ ‫למסקנה‬ ‫יוביל‬ ‫זה‬ ‫שלבי‬ ‫תלת‬ ‫מהלך‬‫הן‬‫פי‬ ‫על‬‫עקרונות‬‫הבינל‬ ‫המשפט‬‫אומי‬‫הפומבי‬ ,‫הישראלי‬ ‫המנהלי‬ ‫המשפט‬ ‫כללי‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫והן‬ ‫לו‬ ‫כפופים‬ ‫והמשיבים‬ ‫ישראל‬ ‫שמדינת‬‫התפיסה‬ ‫צו‬ ‫כי‬ ‫לקבוע‬ ‫יש‬ .‫ומבוטל‬ ‫בטל‬ ‫העותר‬ ‫אדמת‬ ‫על‬ ‫שהוצא‬
 14. 14. 15 (1)‫דיני‬‫הכיבוש‬–‫אזרחית‬ ‫להתנחלות‬ ‫ביטחונית‬ ‫מתפיסה‬ I.‫הוצאת‬ ‫סמכות‬‫צווי‬‫תפיסה‬‫צבאי‬‫ים‬‫ב‬ ‫והשימוש‬‫הם‬‫הבינלאומי‬ ‫המשפט‬ ‫במסגרת‬‫ההומניטאר‬‫י‬ 66.‫הנכבד‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫קבע‬ ‫שכבר‬ ‫כפי‬‫בעבר‬‫ההומניטארי‬ ‫המשפט‬ ‫הוראות‬ ,‫המ‬‫י‬‫נהגי‬‫חלות‬‫א‬ ‫על‬‫הגדה‬ ‫זור‬ ‫ברק‬ ‫אהרון‬ )‫(בדימוס‬ ‫הנשיא‬ ‫דבריו‬ ‫את‬ ‫זה‬ ‫לעניין‬ ‫[וראו‬ ‫התפיסה‬ ‫בצו‬ ‫התפוס‬ ‫השטח‬ ‫על‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ ,‫המערבית‬ ‫ב‬‫בג"ץ‬101/.7‫צה"ל‬ ‫כוחות‬ ‫מפקד‬ '‫נ‬ ‫אלמעלמון‬ ‫אסכאן‬ ‫ג'מעית‬(‫לז‬ ‫פ"ד‬ ,5,)6.4‫,ע‬'‫מ‬601-607].,‫במקביל‬‫חלות‬ ‫גם‬‫ב‬ ‫הקבועות‬ ‫מנהגיות‬ ‫הוראות‬‫משנת‬ ‫הרביעית‬ ‫ג'נבה‬ ‫אמנת‬1050‫של‬ ‫במהלכו‬ ‫אזרחים‬ ‫על‬ ‫הגנה‬ ‫שעניינה‬ , [ ‫הפומבי‬ ‫הבינלאומי‬ ‫המשפט‬ ‫מכוח‬ ‫באזור‬ ‫חלה‬ ‫חמוש‬ ‫סכסוך‬‫בג"ץ‬6046/45'‫ואח‬ ‫מראעבה‬ ‫מחמד‬ ‫יונס‬ ‫זהראן‬ '‫ואח‬ ‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ ‫ראש‬ '‫נ‬‫תק‬ ,-‫על‬7444(1,)1111'‫,בעמ‬1154.] 67.‫הצב‬ ‫המפקד‬ ‫של‬ ‫סמכותו‬,‫מקרקעין‬ ‫תפיסת‬ ‫לרבות‬ ,‫המקומיים‬ ‫הפלסטינים‬ ‫התושבים‬ ‫של‬ ‫קניינם‬ ‫את‬ ‫לתפוס‬ ‫אי‬ .‫המקומיים‬ ‫התושבים‬ ‫של‬ ‫ברכושם‬ ‫פגיעה‬ ‫על‬ ‫האוסר‬ ,‫ההומניטארי‬ ‫בדין‬ ‫הקבועים‬ ‫לכללים‬ ‫חריג‬ ‫מהווה‬ ‫לחימה‬ ‫של‬ ‫למצב‬ ‫מתייחסת‬ ‫הראשונה‬ ,‫נפרדות‬ ‫הוראות‬ ‫בשתי‬ ,‫האג‬ ‫באמנת‬ ‫נקבעו‬ ‫זה‬ ‫לעניין‬ ‫והסייגים‬ ‫הכללים‬ ‫(ההדגש‬)‫שלנו‬ ‫ה‬: Art. 23. In addition to the prohibitions provided by special Conventions, it is especially forbidden: […] (g) To destroy or seize the enemy's property, unless such destruction or seizure be imperatively demanded by the necessities of war; ‫ובאופן‬:‫כיבוש‬ ‫שלטון‬ ‫תחת‬ ‫המצויה‬ ‫לטריטוריה‬ ‫ביחס‬ ‫ספציפי‬ Art. 46. Family honour and rights, the lives of persons, and private property, as well as religious convictions and practice, must be respected. Private property cannot be confiscated. 68.‫מ‬ ‫דומה‬ ‫משמעות‬ ‫בעלת‬ ‫הוראה‬‫בסעיף‬ ,‫הקובעת‬ ,‫הרביעית‬ ‫ג'נבה‬ ‫באמנת‬ ‫ופיעה‬41:‫כדקלמן‬ , Art. 53 – Prohibited Destruction: “Any destruction by the Occupying Power of real or personal property belonging individually or collectively to private persons, or to the State, or to other public authorities, or to social or cooperative organizations, is prohibited, except where such destruction is rendered absolutely necessary by military operations”. 69.‫באוגדן‬ ‫מופיעה‬ ,‫המנהגי‬ ‫ההומניטארי‬ ‫הבינלאומי‬ ‫מהמשפט‬ ‫חלק‬ ‫וסייגיו‬ ‫הכלל‬ ‫של‬ ‫להיותו‬ ‫נוספת‬ ‫אינדיקציה‬ ‫את‬ ‫המרכז‬)"‫הבינלואמי‬ ‫האדום‬ ‫הצלב‬ ‫("אוגדן‬ ‫ההומניטארי‬ ‫הבינלאומי‬ ‫המשפט‬ ‫של‬ ‫המנהגיים‬ ‫הכללים‬ '‫מס‬ ‫בכלל‬ ‫הקובע‬44‫מנהגיי‬ ‫חוקים‬ ‫לאוגדן‬‫אלא‬ ,‫שכנגד‬ ‫הצד‬ ‫של‬ ‫רכוש‬ ‫כל‬ ‫לתפוס‬ ‫או‬ ‫להרוס‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ,‫אלה‬ ‫ם‬ ‫נדרש‬ ‫שהדבר‬ ‫היכן‬‫הכרחיים‬ ‫בטחון‬ ‫לצרכי‬‫כשכלל‬41‫צבאיי‬ ‫לצרכים‬ ‫אדמה‬ ‫של‬ ‫התפיסה‬ ‫רעיון‬ ‫את‬ ‫מעגן‬‫ם‬‫וזו‬ . :‫הכלל‬ ‫לשון‬

×