Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Барилгын тухай хууль

2.416 visualizaciones

Publicado el

Барилгын тухай хуулийг бүрэн эхээр нь бус товчлон бэлтгэсэн бөгөөд семинарын ажил, танилцуулга хэлбэрээр хүргэн дэлгэрүүлэн ярихад тохиромжтой

Publicado en: Derecho
  • Sé el primero en comentar

Барилгын тухай хууль

  1. 1. БАРИЛГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ /2008 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр шинэчлэгдсэн найруулгаар 7 бүлэг, 26 зүйлтэй болон шинэчлэгдсэн/ By Astro
  2. 2. НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ Нийтлэг үндэслэл Энэ хуулийн зорилт нь барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилгын материал үйлдвэрлэх, барилгын ажил гүйцэтгэх, ашиглах, техники йн хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
  3. 3. ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ Барилгын талаархи төрийн байгууллагын бүрэн эрх Барилгын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд УИХ хяналт тавих Барилгын салбарыг хөгжүүлэх талаар төрөөс баримтлах бодлого боловсруулах
  4. 4. ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ Барилга байгууламж, барилгын зураг төсөл, материал, бүтээгдэхүүн, гэрээнд тавих шаардлага, барилгын зураг төсөлд магадлал хийх  Хүн ажиллаж, амьдрах таатай нөхцөл бүрдүүлсэн, түүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, аюулгүй байдлыг хангасан  Шаардлага хангасан зураг төслийн дагуу баригдсан  Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хэрэгцээг хангасан  Зэргэлдээ барилга байгууламжийн ашиглалтын хэвийн нөхцөл байдлыг алдагдуулаагүй;  Үйлдвэрлэлийн гоо зүй, байгаль орчны нөхцөл, шаардлагад нийцсэн.
  5. 5. ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ Барилгын хөрөнгө оруулагч, захиалагч, гүйцэтгэгч , зураг төсөл зохиогч, материал үйлдвэрлэгчийн эрх, үүрэг
  6. 6. ТАВДУГААР БҮЛЭГ Барилга байгууламжийн ашиглалт, норм, нормативын баримт бичиг, бүртгэл мэдээлэл . Өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагч нь барилга байгууламжид эвдрэл, гэмтэл учруулах, зохих мэргэжлийн байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр бүтээц, төлөвлөлт, зориулалтыг өөрчлөх, тухайн барилга байгууламж дотор байгаль орчин, хүний амь нас, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлж ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг алдагдуулж болзошгүй үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.
  7. 7. ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ Барилга байгууламжид тавих техникийн хяналт • Шинээр барьж байгаа барилга байгууламж, тэдгээрийн шинэчлэл, их засварын ажлын чанар • Барилгын материал, түүхий эд, эдлэхүүний чанар • Хот байгуулалтын баримт бичиг, зураг төслийн хэрэгжилт • Барилга байгууламжийн ашиглалт • Өргөх байгууламж /0,1 тонноос дээш даацтай цахилгаан шат, 3 тонноос дээш даацтай, машинчийн бүхээг бүхий кран/-ийн угсралт, ашиглалтын үеийн аюулгүй ажиллагаа • Барилга, байгууламжийн зураг төсөл, инженер-геологийн судалгааны ажлын чанар
  8. 8. ДОЛДУГААР БҮЛЭГ Бусад зүйл Барилгын тухай хууль тогтоомж зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлага
  9. 9. Францын Ревиний ахлах сургуулийн “ногоон” дээвэртэй сургууль “Off Architecture” компанийнхан уран барилгачин Дункан Левис, Жийнс Жиацинто нартай хамтран гаргасан байна. Толгод өөд өгсүүлэн барьсан уг барилгын бүх хэсэг нь нэг давхар байх агаад анги танхим өрөө тасалгаа бүрт байгалийн гэрэл хангалттай тусахаас гадна аль хэсгээс нь ч ойр орчмын үзэсгэлэнт байгалийг тодоос тодоор харах боломжтой байх аж. Мөн бүх цахилгаан дулаанаа нарны эрчим хүчээр хангахаараа давуу талтай юм байна.

×