Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Νewsletter Νοεμβρίου 2012 Ομάδα Ε.Π. ΠΔΕΔΕ

Νewsletter Νοεμβρίου 2012 Ομάδα Ε.Π. ΠΔΕΔΕ

  • Sé el primero en comentar

Νewsletter Νοεμβρίου 2012 Ομάδα Ε.Π. ΠΔΕΔΕ

  1. 1.  Δ ΡΑ΢ΕΙ΢ ΢Ε ΚΙΝΗ΢Η ..... . 1 Νοέμβριος 2 2012  Ε ΠΙΣΤΥΙΕ΢, ΝΕΕ΢ ΔΡΑ΢ΕΙ΢, Ε ΤΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 2 Ομάδα Εςπωπαϊκών Ππογπαμμάηων  Ε ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ............. 2 ΟΕΠ-ΠΔΕΔΕΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ΢ ΔΡΑ΢ΕΙ΢ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ΢ ΢Ε ΚΙΝΗ΢Η ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΣΑΞΗ 2020 focusΚαινοηόμες Εκπαιδεσηικές Δράζεις 2012Αγαπηηοί ζςνεπγάηερ,Η Πεξηθεξεηαθή Δηεύζπλζε Εθπαίδεπζεο (β) ππνζηήξημε κε εθπαηδεπηηθέο θνηλόηε-Δπηηθήο Ειιάδαο (http://pdede.sch.gr/) κε ηεο πξαθηηθήο,ηελ Οκάδα Επξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ (γ) δηάρπζε απνηειεζκάηωλ θαη θαιώλ(http://blogs.sch.gr/eu-pdede/) απνζθνπεί πξαθηηθώλ πνπ εμάγνληαη από ηα επξσπατ-ζηελ επξύηεξε ζπκκεηνρή θαη ππνζηήξημε θά πξνγξάκκαηα,εθπαηδεπηηθώλ, ζρνιείσλ θαη καζεηώλ/ηξηώλ ζε θαηλνηόκεο δξάζεηο θαη ηδηαίηεξα (δ) νξγάλωζε θηλεηηθόηεηαο Euroscolaζηα Επξσπατθά Πξνγξάκκαηα. θαηΞεθηλήζακε ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά 2012- (ε) ζπκκεηνρή ηεο ΠΓΔΓΔ ζε Επξσπατθά2013 κε θαηλνηόκεο δξάζεηο πιεξνθόξε- Πξνγξάκκαηα θαη δεκηνπξγία επξωπαϊ-ζεο, εζηίαζεο θαη ελεξγνπνίεζεο κε ηνπο θώλ εθπαηδεπηηθώλ ζηξαηεγηθώλ.εμήο ζηόρνπο:(α) ελεκέξωζε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ Η Ομάδα Εςπωπαϊκών Ππογπαμμά-ζρνιηθώλ κνλάδσλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηων πποζθέπει πποζηιθέμενη αξίαησλ ζηειερώλ εθπαίδεπζεο, ζηο Νέο Σσολείο. Δημιοςπγική Σάξη 2020: Πποτάσειρ ΕΕ  ΢ρεδηαζκόο εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθόηε- ηαο θαη θαηλνηνκίαο  Τινπνίεζε δεκηνπξγηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ κε ηε ρξήζε ΣΠΔ  Αλαδηακόξθωζε ηεο ηάμεο γηα ηελ πινπνίεζε δεκηνπξγηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ  ΢πκκεηνρή εθπαηδεπηηθώλ ζε εθπαηδεπηηθέο θνηλόηεηεο θαη δίθηπα
  2. 2. ΕΠΙΣΤΥΙΕ΢ ΟΜΑΔΑ ΝΕΕ΢ ΔΡΑ΢ΕΙ΢ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Εσρωπαϊκά Προγράμμαηα Τολμήστε το καινούριο! ΢πκκεηνρή ΠΓΔ ζε Δπξωπαϊθά Πξνγξάκκαηα  WEB 2.0 Network - Τξόπνη ρξεζηκνπνίεζεο ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη εξγαιείσλ Web 2.0 ζηελ εθπαίδεπζε θαη εξγαζία – ΝέοΓξάζεηο ΢ρνι. Έηνπο 2011-2012 Η Ομάδα Εςπωπαϊκών Ππογπαμ-  Be A High Tech Entrepreneur, StartUp_EU - Παξαθίλεζε ΢πκκεηνρή ζρνιηθώλ κν- καζεηώλ/ηξηώλ Δ/ζκηαο Εθπ/ζεο κε αλαπαξαγσγή ηνπ ελζνπζη- μάηων (ΟΕΠ-ΠΔΕΔΕ) αναζςγκπο- λάδωλ ζε 31 λέα, εγθεθξη- αζκνύ ηεο δεκηνπξγηθήο θαηλνηνκίαο γηα επηρεηξεκαηηθέο δεμηό- ηήθηκε κε πξωηνβνπιία ηνπ Πεξη- κέλα & ρξεκαηνδνηνύκελα ηεηεο θαη ζηάζεηο κε ζηόρν ηελ απαζρνιεζηκόηεηα θαη αλάπηπ- θεξεηαθνύ Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο επξωπαϊθά πξνγξάκκαηα με ζηελ Επξώπε. http://startup-eu.net/ Γπηηθήο Διιάδνο θ. Γεώξγηνπ ΢πκκεηνρή γηα πξώηε  Open Science Resources — Πιαηθόξκα πςειήο πνηόηεηαο Παλαγηωηόπνπινπ. θνξά ειιεληθνύ επξσπατ- επηζηεκνληθώλ κνπζείσλ θαη θέληξσλ, παηδαγσγηθώλ κεζνδν- Η ΟΕΠ-ΠΔΕΔΕ ζπληνλίδεηαη από θνύ ζρνιείνπ Α/ζκηαο Εθπ/ ινγηώλ, εθπαηδεπηηθώλ ηερλνιόγσλ, εηδηθώλ κεηαδεδνκέλσλ, ηνπο Πξντζηάκελνπο Επηζηεκνληθήο ζεο ζε εθπαηδεπηηθό πξό- ρξεζηώλ, εθπαηδεπηηθώλ θαη νξγαληζκνύο ηππνπνίεζεο. http:// θαη Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο Π/ γξακκα ζπλεξγαζίαο Επξώ- www.openscienceresources.eu/ ζκηαο & Δ/ζκηαο Εθπ/ζεο θ. Θεόδω- πεο - Ιλδίαο  Open Discovery Space — Υπνδνκή αλνηρηήο κάζεζεο πνπ ξν Μπαξή θαη ΢νθία Υξηζηνπνύ- ΢πλεξγαζία κε εθπαηδεπηη- επηηαρύλεη ηελ αληαιιαγή, έγθξηζε, ρξήζε θαη επαλαρξεζηκν- ινπ αληίζηνηρα. θνύο θαη πνιηηηζηηθνύο πνίεζε εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε από θνξείο κέζσ ησλ νπνίσλ νη ηα πξνγξάκκαηα eContent+. Πεξαηηέξσ, ελαξκνλίδνληαη πξν- Η ΟΕΠ-ΠΔΕΔΕ απνηειείηαη ζήκε- καζεηέο/ηξηεο θαη εθπαηδεπ- ζπάζεηεο θαη ηηο πξσηνβνπιίεο ζρεηηθώλ θνξέσλ ζε όιε ηελ ξα από ηα εμήο κέιε: ηηθνί ζπκκεηείραλ ζε ελεκε- Επξώπε http://www.opendiscoveryspace.eu/ Τνπο πξνσζεηέο ΕΠ Βαζηιηθή Σα- ξώζεηο, επηκνξθσηηθέο εκε-  I Αm Not Scared - Προζδιοριζμός καλύηερων εσρωπαϊκών ζνύια, Αλδξέα Αξηζηνηέιε Ρηδό- ξίδεο θαη εξγαζηήξηα βησκα- ζηξαηεγηθώλ γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλν- πνπιν θαη Υαξίθιεηα Πίηζνπ. Τνπο ηηθήο κάζεζεο κέλνπ ηνπ ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ. http://iamnotscared.pixel- εθπαηδεπηηθνύο Νίθε Λακπξνπνύ- ΢πκκεηνρή ζηε δεκηνπξγί- online.org α επξωπαϊθώλ εθπαηδεπηη- ινπ σο δηαρεηξίζηξηα πξνγξακκάησλ  PopuLLar - Παροτή κινήηρων ζε μαθηηές ηης Δ/βάθμιας Εκ- θαη ηεο νκάδαο, Μαξία Αξγπξν- θώλ ζηξαηεγηθώλ κέζσ παίδεπζεο γηα λα κάζνπλ μέλεο γιώζζεο κε παξνρή θηλήηξσλ εξγαζηεξίσλ ζηελ Ε.Ε. πνύινπ σο ππεύζπλε ζπληνληζκνύ ζρεηηθά κε ηελ ειηθία ηνπο. http://www.popullar.eu/ εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, Δπαγγειία Γηάρπζε ηωλ απνηειεζκά-  Come & Sing Popular Traditions, Comenius - Regio ΢πλεξ- ηωλ γηα ηελ αμηνπνίεζε Μωπζίδνπ, Αλαζηαζία Κνπηίβα, γαζία ΠΓΔ Γπη. Διιάδαο- Abruzzo—Ιηαιίαο. Καηαζθεπή γλώζεσλ, δεμηνηήησλ θαη Αθξηβή Αδακνπνύινπ, Οπξαλία ελόο δηθηύνπ νξγαληζκώλ κε βάζε ηελ ηνπηθή θαη δηαθξαηηθή ηθαλνηήησλ ζε Σζεθνύξα θαη Δπθεκία Φπρνγηνύ ζπλεξγαζία ζην πιαίζην αληαιιαγήο πνιηηηζηηθώλ αγαζώλ θαη  εθπαηδεπηηθνύο θαη ζρν- ηε κειέηε θαη ζύγθξηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ ησλ σο εξεπλήηξηεο εθπαηδεπηηθώλ ζεκά- ιηθέο κνλάδεο, Πεξηθεξεηώλ Εθπαίδεπζεο. http://regiopde.blogspot.gr/ ησλ, Ηιία Κνπξηέζε σο ππεύζπλν  επξσπατθό, εζληθό, πεξη- δηαζεκαηηθώλ θαη πνιππνιηηηζκηθώλ θεξεηαθό θαη ηνπηθό ζεκάησλ, Πέηξν ΢θήθα σο ππεύζπ- επίπεδν, λν ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη ηε  αθαδεκατθή εθπαηδεπηη- δηνηθεηηθή ππάιιειν Δπαγγειία θή θνηλόηεηα θαη Μάξθνπ, σο ππεύζπλε δηνηθεηηθώλ  δίθηπα θνηλσληθήο δη- ζεκάησλ. θηύσζεο Οκάδα Δπξωπαϊθώλ Πξνγξακκάηωλ Γηεύζπλζε Π/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Διιάδαο Γηεύζπλζε: Αθηή Δπκαίσλ 25Α, 26222, Πάηξα Σειέθωλν: 2610 362.407, Fax: 2610 362.410 Email: eu.pdede@gmail.com & mail@pdede.sch.gr Ιζηνζειίδα: http://blogs.sch.gr/eu-pdede/

    Sé el primero en comentar

    Inicia sesión para ver los comentarios

  • ekous

    Nov. 1, 2012

Νewsletter Νοεμβρίου 2012 Ομάδα Ε.Π. ΠΔΕΔΕ

Vistas

Total de vistas

2.556

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

1.276

Acciones

Descargas

5

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

1

×