Ws Waalstand 2013 februari

E
r e l a t i e m a g a z i n e , f e b r u a r i 2 013
JE MOET
OUTPERFORMEN
Johan Krijgsman
WaalHet nieuwe bankieren draait
niet meer om geld schuiven
Coert Beerman
Rabobank RotterdamCocreatie
avant la lettre
               nkt ie
Pi de Bruijn
De Architekten Cie
             d re ss
            or pa
           Do et
           	m       waal in gesprek met
                   Dimitri Roels
                   Vlaamsch Broodhuys
                                    WS 1
4	Alleen de entourage doet al watertanden Dimitri Roels          “De bouw moet anders”, wordt vaak geroepen.

                	 6	Cocreatie avant la lettre Pi de Bruijn                 Ik zeg dan altijd: “Nee, de bouw gáát al anders.”

                	 8	Het Nieuwe Bankieren draait niet meer om geld schuiven Coert Beerman  Alleen gaat het niet altijd even hard.
                	
                	 0	Je moet outperformen Johan Krijgsman
                1
                	 2	Marktpartijen weten het beste wat er leeft Hans Versluijs
                1
             4  	 3	Column: Na de crisis Hennes de Ridder
                1
                	 4	Klein is het nieuwe groot Phillip Smits
                1             8
                	 6	De zorg voor een andere manier van samenwerken Guus Verduijn
                1
                18	 Nieuw aan de horizon: De Kameleon
                	
                                                      Bouwers
                                                      in spagaat
                	 9	 Kan het beter goedkoper of efficienter? Henk Lammers 		
                1
                	 0	10 vragen aan Marjet Rutten
                2
             10  	22	De nieuwe werkelijkheid is er gewoon Henk Homberg
                24	 Nieuw aan de horizon: De Furie
                	


                25	MaakiQ Daan van Norel, Ebert van der Wal en Joris Raaijmaakers
                	                                      Of misschien ligt het wel aan mij, dat ik  andere kant is nog steeds de laagste
                                                      het idee heb dat het niet hard genoeg    prijs de enige parameter die telt. Of het
                	 6	Het Nieuwe Calculeren Joris van der Velden
                2                                      gaat. Wat is nu eigenlijk de stand van   gaat in een aanbesteding om de EMVI,
                                                      zaken? Die vraag lag op tafel toen we    de Economisch Meest Voordelige
                27	 Nieuw aan de horizon: MFA Oudeland
                	                                      deze editie - de eerste - van ons      Inschrijving, waarin de echte prestatie-
                                                      vernieuwde relatiemagazine ‘WS’       indicatoren voor innoveren ontbreken.
COLOFON
                	 8	Op herhaling bij de FD Gazellen
                2
             14
                                                      bespraken. De antwoorden op die vraag    Die aanpak werkt innovatie niet in
WS is een uitgave voor
alle relaties van Waal.                                           vindt u terug in de inhoud, uit heel    de hand.

Teksten
                29	 Nieuw aan de horizon: Centrumplan en Sint Jan de Doper
                	                                      uiteenlopende monden. Conclusie:
Jan Luyendijk                                                iedereen ziet de noodzaak in van      Misschien willen we te veel ineens.
Fotografie           	 0	 Een beter product voor Woonplus
                3                                      verandering. We staan allemaal       Procedures veranderen is niets
Michael van Oosten
Kees Stuip
                                                      enthousiast ons verhaal te doen in     vergeleken bij een cultuur veranderen.
Frank Kraft
Erno Wientjens
                	 1	 Nieuw aan de horizon: De Duinpieper
                3                                      koplopersgroepen voor ketenintegratie    En daar staan we voor. Cultuur is ook
                                                      en op netwerkbijeenkomsten. Maar      visie ontwikkelen, strategie opstellen en
Eindredactie
Johan Krijgsman
                	 1	 Overlevingspakken voor KNRM
                3                                      één voor één merken we elke dag de     implementeren. Goed of soms met een


             22
Janneke Alblas                                               spagaat waar we als bouwer in zitten. Je  kanttekening. Lees verder en vorm
Concept en           	 2	Waal.nl/nieuws
                3                                      wilt aan de ene kant waarde toevoegen    uw eigen opinie!
productie
Wubbe CC, Delft
                                                      in de keten, zodat je je onderscheidend
                                                      vermogen in de markt duidelijk maakt en   Johan Krijgsman
Waal
Schiedamsedijk 22                                              partijen je weten te vinden. Aan de     Innovatieve bouwer
Postbus 165
3130 AD Vlaardingen
Tel.	010 - 248 28 28

             28
                                                                                                  WS 3
info@waal.nl
www.waal.nl
Dimitri Roels
                                                                                Vlaamsch Broodhuys


                                                                               @VlaamschBrood
                      Het is een concept dat perfect past in de    Verziekte branche               al de entourage doet watertanden. “Onze
                      hang naar authenticiteit van vandaag.      Authentiek. Eerlijk. Puur. Het zijn woorden  inspiratie halen we uit cosmopolitische
                      Maar beschuldig eigenaar Dimitri Roels er    die Dimitri Roels regelmatig gebruikt.     steden als Londen en New York. Maar we
                      niet van dat hij een slimme marketing­     Zoals zuurdesembrood ook ‘eerlijk’ brood    leveren ook aan de tophoreca. Dat zijn
                      jongen is die boven op de Zeitgeist zit.    is. Het gisten van het brood is een      toppers, die zijn zó met hun vak bezig dat
                      “Achteraf is het een schot in de roos      natuurlijk proces, door de bacteriën en    je daar vanzelf geïnspireerd van raakt.”
                      gebleken. Je ziet het aan het aantal      schimmels in het deeg. Het levert een
                      ambachtelijke bakkerijen dat als        compleet ander brood op dan het brood     ‘Beleving’ is het sleutelwoord voor de
    Het idee voor een nieuw       paddenstoelen uit de grond schiet. Het is    dat de gemiddelde Nederlander eet.       toekomst. “Mensen weten dat we
                      gewoon toeval dat we zijn begonnen in      Dimitri: “De Nederlandse broodbranche is    excellent brood bakken en dat de
    businessconcept ligt soms      een tijd waarin eco hoogtij ging vieren.    verziekt. Van de Nederlandse consumen­     entourage goed is. Dan moet ook het
                      Je had eerst 9/11, toen kwam die crisis er   ten eet 85, 90 procent hetzelfde brood.    serviceniveau kloppen. Als mensen naar
    op straat. Als kok Dimitri Roels  nog eens overheen. Daardoor is er hang     Dat komt allemaal bij drie, vier grote     buiten stappen, moeten ze zeggen:
                      naar authenticiteit ontstaan. Wij faciliteren  fabrieken vandaan. Daar is het niet de     leuke winkel, maar vooral wát een service,
    in Parijs zuurdesembrood      dat gevoel met een oprecht verhaal.       bakker meer die de smaak van het brood     dat zie je nergens meer. Daar ga je op
                      Natuurlijk zijn we óók ondernemers en      bepaalt, maar de retailer. Brood is er een   termijn de oorlog mee winnen.” Die
    proeft, is hij verkocht.      willen we ook geld verdienen, maar niet     volumeproduct geworden. Als je dat nu     beleving mist hij bij andere ondernemers.
                      ten koste van alles.”              eens vergelijkt met landen als Frankrijk en  “Ik spreek regelmatig andere ondernemers
    Hij moet en zal het brood                              België: daar koopt 60, 75 procent van de    die vaak vele malen groter zijn. Dan kan ik
                                              consumenten nog gewoon bij de warme      wel eens jaloers zijn op hun perfecte
    ook in Nederland gaan


                     Authentiek
                                              bakker. Daar hoort brood nog echt in de    organisatie. Maar zij missen altijd wat wij
                                              cultuur thuis. Als er in brood ooit een keer  hebben: een mooi product dat met
    introduceren. Het is het begin                           een voedselschandaal komt, dan gaat de     passie wordt gemaakt. Ons product is
                     Eerlijk
                                              consument misschien weer naar de        ervan doordrenkt. Vraag jezelf regelmatig
    van een succesformule:                               specialisten toe.”               af: waarom doen we het altijd zoals het
                                                                     nu gaat? Ik heb het er wel eens over met
    het Vlaamsch Broodhuys.


                     Puur
                                              Of naar één van de vestigingen van het     een bevriende aannemer. Dan verbaas ik
                                              Vlaamsch Broodhuys. Op 24 plaatsen in     me er altijd over hoe inefficiënt de bouw
                                              de Randstad is het brood te koop. Alleen    georganiseerd is en wat er verspild wordt.”
4 WS                                                                                          WS 5
Pi de Bruijn
                                                           De Architekten Cie


                                                          @architektencie
    N
    ee, met een rondje door een willekeu-   Zelf heeft Pi de Bruijn meer de dialoog met   De Acht
    rige nieuwbouwwijk doe je Pi de Bruijn    gebruikers gezocht. De wijk Roombeek in     Samen met Waal realiseert De Bruijn
    geen plezier. De inmiddels 70-jarige     Enschede, herbouwd na de vuurwerkramp      in Amsterdam De Acht, een
    architect (“je bent een creatieveling en   van 2000, was een schoolvoorbeeld van      appartementengebouw in opdracht van
    dat houdt nooit op”) beziet de        cocreatie avant la lettre. Pi de Bruijn:    de Maarsen Groep. “Waal is heel
    architectuur van de laatste decennia     “Roombeek staat voor afwisseling, het is    vernieuwend. Voor de grote balkons
    met gemengde gevoelens. De omslag      geen eenheidsworst. Dat maakt het heel     kwamen ze bijvoorbeeld met het
    in de bouw naar een meer vraaggerichte    bijzonder, iedereen valt ervoor. Maar de    idee van verzonken consoles die
    aanpak omarmt hij enthousiast.        traditionele gemeenten en ontwikkelaars     worden opgenomen in de balkonplaat.
    “De laatste twintig jaar is er enorm veel  durven deze benadering vaak niet aan.      Ook pasten zij een afzinkkelder toe:
    gebouwd, maar wel met de focus op      Ze kiezen liever voor de bestaande aanpak,   dat was in deze afmetingen nog niet
    efficiency”, constateert hij. “Ook als    want daar zit hun verdienmodel: dènken ze!”   eerder gebeurd. Heel spectaculair.
    architecten hebben we veel kwaliteit     Veel grote projecten sieren zijn cv, als    In het verleden maakten wij het ontwerp
    laten liggen. We moeten weer dichter bij   architect of als supervisor. De Zuidas,     en bouwde de aannemer het.
    elkaar komen als bouwpartners, en daar    de ArenA Boulevard, de Beurstraverse,      Ik zie de nieuwe samenwerking als
    schaar ik de architecten nadrukkelijk ook  de nieuwbouw van de Tweede Kamer.        een proces met veel meer integratie.
    bij. In de ogen van velen zijn wij ver van  Zijn bureau, de Architekten Cie., is flink op
    het eigenlijke vak af komen te staan. Veel  weg in de omslag naar vernieuwing.       En de toekomst? “Het toverwoord is:
    architecten zijn veredelde ontwerp-     “Je moet mensen er wel eens van         ontwikkelen met een kleinere korrel,
    studio’s. Handige jongens met een      overtuigen dat je geen oppervlakkige      veel meer vraaggestuurd. De gebouwen
    computer, die met één druk op de knop    vormpjesmaker bent, maar dat je breder     worden veel meer maatkostuums.
    een ander geveltje genereren. Dat is     georiënteerd bent. Maar niet altijd       Dat gaat leiden tot tevreden klanten
                                                                       Zie ook de visie van  Bekijk de film over
    architectuur van de lopende band. Vaak    hebben opdrachtgevers daar behoefte       en een afwisselend straatbeeld. Het is  Monique Maarsen    de afzinkkelder van
    beperkte, cynische architectuur, waar    aan. Nog te vaak zijn gebouwen voor hen     een type vastgoed dat in de toekomst   van Maarsen Groep   het project De Acht
                                                                       op WaalTV       op WaalTV
    soms een hoop geld mee verdiend is.”     uitsluitend financiële producten.”       ook zijn waarde zal blijven behouden.”
6 WS                                                                                            WS 7
Coert Beerman
    Rabobank Rotterdam                                              Zie ook Rabobank
                                                          Portret Coert Beerman

       @Raborotterdam
    Aan de borreltafel zijn de schuldigen voor de huizencrisis snel   schuiven dat er minder hypotheken worden verstrekt. Er is veel    makelaars, notarissen, schilders, loodgieters, woninginrichters,  met een financieringsaanvraag. Er is bijvoorbeeld heel veel
    gevonden: de banken. Die verstrekken geen enkele hypotheek     te lang onduidelijkheid geweest over de hypotheekrenteaftrek en    noem maar op. Ik ben daarom voor het stimuleren van de       spaargeld in de markt. Kunnen wij spaarders niet interesseren
    meer. Zo is het toch, directievoorzitter Coert Beerman van     de overdrachtsbelasting. Dan is de consument niet bereid tot     onderkant van de markt. De groep van de eerste starters moeten   voor crowd funding, met andere woorden: om te beleggen in
    Rabobank Rotterdam? “Mensen reageren inderdaad vaak in de      investeren.” Rabobank Rotterdam is nog een positieve uitschieter,   wij zo veel mogelijk faciliteren. Als zij weer gaan kopen, komt  hypotheken?” De pijn zit vooral in het hier en nu. “Tot en met
    trant van: is het loket van de bank dicht? Nee integendeel, het   rekent hij voor. Ons marktaandeel in de regio is gegroeid van     ook de rest van de keten op gang. Die doorstroming is       2016 is er een tekort van 127.000 woningen. Er is bovendien een
    loket is nog steeds open, maar als Rabobank hebben wij te maken   25 naar rond de 35 procent. “Dat betekent dat ons loket vaker     essentieel. Want de markt zit pas echt vast bij de tweede en    scheve woningvoorraad. Laten wij vooral vraaggestuurd te werk
    met normen en regels die strenger zijn geworden. En ook wij     opengaat dan de loketten van andere banken.”             derde woningen.”                          gaan. Er komen meer eenpersoonshuishoudens, mensen stellen
    hebben met het economisch tij te maken. Die factoren maken het                                                                        andere eisen. Een appartement zonder balkon verkoopt niet.
    evident dat wij niet meer één op één hypotheken verstrekken.”    Dubbele pet                              Andere financieringsvormen                     Onlangs was er ophef over de zogenoemde halalwoning in
                                      Als bankier heeft hij een dubbele pet op. Enerzijds is hij gebonden  Banken zouden zich ook moeten gaan oriënteren op andere      Amsterdam. Nou en? Als de markt daar om vraagt, dan dienen wij
    Tegelijkertijd constateert hij dat het aantal aanvragen ook sterk  aan de normen en regelgeving, anderzijds is de bank van groot     financieringsvormen, oppert hij. “Het nieuwe bankieren zal in de  daar naar te luisteren. Dat is een tijdlang niet gebeurd. Het idee
    is gedaald. Coert Beerman: “Hoeveel trek heeft de markt nog om   belang voor de regionale economie. “Een hypotheek is het begin    toekomst niet altijd meer draaien om het schuiven van geld.    leefde in de markt: wij hebben een stuk grond, wij gaan bouwen
    te kopen? Je kunt het niet allemaal op het bord van de bank     van een lange keten. Die hypotheek leidt tot vervolgtransacties bij  Er zal op een meer creatieve wijze moeten worden omgegaan     en de kopers komen vanzelf. Dat is voorbij.”


8 WS                                                                                                                                           WS 9
Integrale verantwoordelijkheid
                                                                         Maar ketenintegratie kan ook succesvol zijn aan de vóórkant van
                                                                         het traject. Johan Krijgsman: “Dan neem je als bouwer de
                                                                         verantwoording voor onderaannemers, architecten, constructeurs
                                                                         en bouwfysici. Die gaan in de maakketen onder regie van de
                                                      Johan Krijgsman
                                                      Waal                 aannemer opereren. Nu wil de opdrachtgever dat nog allemaal
                                                                         bij zich houden, maar het stimuleert niet de innovatie in de sector.
                                                 	        @JDKrijgsman          In de toekomst zal een opdrachtgever de integrale verantwoorde-
            versneller
                                                                         lijkheid kwijt willen, maar ook alle risico’s zoals de ontwerprisico’s.
      cr isis als
                                                                         Het komt nu al voor dat wij een polis afsluiten voor de ontwerp-
     de
                                                                         verantwoording in geval van constructieve of bouwfysische
                                                                         fouten in het ontwerp. Maar in het huidige model klopt dat niet.
                                                                         Als je verantwoordelijkheid toeneemt en je risico’s stijgen, moet
                                                                         je daarvoor worden beloond.”
                                                                                                              Met project De Wielslag bouwt Waal mee aan de vernieuwing van Rotterdam Zuid.
                                                                         Twee groentekramen
                                                                         In de laatste jaren heeft Waal afscheid genomen van een groot       een initiatiefnemer verkleinen. Ik ben ervan overtuigd dat
    Voor iemand die van zichzelf zegt gauw verveeld te zijn (“Ik ben liever met                               aantal toeleveranciers. “Onvermijdelijk om innovatie ruim baan      een goede woning op de juiste plek altijd wordt verkocht.
                                                                         te geven”, zegt Krijgsman. “Anders kun je niet projectoverstijgend    Dat zien we nu ook bij een project in Leidschendam, dat we
    vernieuwing bezig dan dat ik regulier werk doe”) zijn het leuke tijden in de bouw.                            werken en je werkplannen steeds beter maken. Dat betekent         zonder makelaar en zonder reclamebureau ‘branden’.
                                                                         voor een opdrachtgever niet dat hij altijd maar met diezelfde       We laden de locatie, we ontsluiten het proces via internet,
    Stap voor stap gaat Johan Krijgsman met Waal verder op de weg van verandering.                              bouwpartner moet werken. Hij kan heel goed met meerdere          we zijn bezig met het werven van ambassadeurs. Zo hebben
                                                                         ketens samenwerken. Op elke markt staan ook twee groente-         we een groep mensen gemobiliseerd die we meenemen
    Relativerend: “We hebben pas de eerste stap gezet.”                                           kramen naast elkaar. Dat houdt de markt mooi in evenwicht.        in klantenpanels. Zij hebben invloed op het plan. Het resultaat
                                                                         Als de insteek maar niet de laagste prijs is, want dan krijg je weer   is dat we nu al tweehonderd inschrijvingen hebben voor
                                                                         die vechtcultuur. Die waardecreatie krijg je pas als je kennis en     zeventig woningen.”
    Vooruit, nog maar zo’n relativering, halverwege de koffie in zijn  Echte ketenintegratie gaat daarom verder, doceert hij.        kunde van alle partners samenvoegt. Als je daarin slaagt, kun       Andere competenties
    werkkamer in Vlaardingen. “Van een grijze muis zijn we een iets   “Waar ik in geloof, is achterwaartse ketenintegratie met       je duurzame continuïteit bieden. Daar heb je misschien wel        Wie de bouw wil veranderen, moet vooral de cultuur veranderen.
    sneller muisje geworden. Maar we zijn nog steeds een muis.”     maakpartners. Dat is ook het idee van maakiQ. Van alle        vijf stappen voor nodig. Als ik eerlijk ben, hebben we pas de       Onderdeel van een nieuwe aanpak is daarom een instroom van
    Die uitspraken maken duidelijk dat de 40-jarige directeur van    materialen kopen we zeventig procent in. We willen naar een     eerste stap gezet.”                            nieuwe medewerkers. “We nemen tegenwoordig andere mensen
    Waal niet op zijn lauweren rust, ondanks alle lof die hij krijgt  structuur toe waarin open source innovation kan gedijen.                                            aan. Soms mensen die helemaal niets met bouwen hebben, maar
    toegezwaaid. “We hebben een aantal stapjes gezet. Maar de      Waar het om gaat, is dat een hoofdaannemer met zijn hele       Afzetrisico bottleneck                          wel iets kunnen toevoegen. Dan gaat het niet over een andere
    grote resultaten liggen nog voor ons. Het woord ‘ketenintegratie’  keten innoveert en de beste propositie nastreeft. Zodat je niet   De ontwikkelende bouwer van de toekomst moet misschien          mindset: dat zit wel goed bij onze mensen. Het gaat om heel
    wordt te pas en te onpas gebruikt. Ik zie het als een hype van   elke keer het wiel hoeft uit te vinden als je iets inkoopt. Anders  nog wel een stapje verder gaan. Waarom zou die bouwer           andere competenties. De lat ligt heel hoog. Voor onze mensen,
    bouwers en corporaties. Ketenintegratie vind ik een misplaatst   samenwerken met een klant noem ik nog geen ketenintegratie.     ook niet een rol gaan spelen in het verkooptraject? Johan         voor ons als organisatie. Je moet outperformen. De crisis is een
    woord. Het gaat niet om anders samenwerken, maar om het       De echte ketenintegratie zit aan de achterkant: waarde        Krijgsman sluit het niet uit. “Het afzetrisico is nu nog de grootste   mooie versneller van onze drijfveer om doorbraken in de
    toevoegen van meer waarde.”                     toevoegen aan de zeventig procent die je als bouwer inkoopt.”    bottleneck om te gaan bouwen. We kunnen dat risico voor          bouwsector te realiseren.


10 WS                                                                                                                                             WS 11
Em. Prof. dr. ir. Hennes de Ridder


                                                                                                                @Hennesderidder
                                                                      column
                                                                      Na de crisis
                             Hans Versluijs
                          Gemeente Vlaardingen                                    De bouwsector komt nu snel tot een totale stilstand. Na een     nog eens parametrisch van klein naar groot - dus van wc, via
                                                                        wat ongelukkig regeerakkoord wachten alle ‘bouw’partijen met     keuken, badkamer, installaties, vloeren, plafond, wanden naar dak
                             @hversluijs                                      ingehouden adem tot het overgaat. Wachten is sowieso niet      en fundering - zowel digitaal als in het echt worden doorontwikkeld
                                                                        verstandig, omdat het altijd langer lijkt dan het werkelijk duurt.  in plaats van de huidige van groot naar klein benadering, dan
                                                                        Maar wachten op iets dat definitief voorbij is (groei, groei en   kunnen deze producten in elke omgeving worden geleverd.
    De veranderingen in de bouw raken ook    Samenwerking               Marktpartijen betrekken bij           nog eens groei) of de huizenprijzen zo’n 25% gedaald zijn, is dom.  We spreken dan van hoogwaardig - industrieel gemaakt - maatwerk
    de gemeenten. Hun positie als regisseur   De procedure is nog niet afgerond,    bestemmingsplan                 We kunnen daarom beter de stagnatie aangrijpen om de         van superieure kwaliteit en architectuur. Weg met de saaiheid,
    van projecten staat onder druk. Hoe gaan  maar de resultaten zijn veelbelovend.   Het eerder betrekken van marktpartijen      bouwsector te hervormen. Weg uit de idiotie dat opdrachtgevers    gelijkvormigheid, faalkosten en overlast. De nieuwe bouw­ nder­
                                                                                                                                      o
    gemeenten met die uitdaging om?       “Wij merken dat we door frisse en     bij het opstellen van bestemmings-        definiëren wat ze willen hebben, waardoor aannemers in een      nemers hebben een gestandaardiseerde bouwdoos waarmee
    De gemeente Vlaardingen deed ervaring    nieuwe ideeën geïnspireerd raken om    plannen is een andere oplossing.         dodelijke prijscompetitie zitten en gedwongen worden om       ze elk denkbaar bouwwerk kunnen maken maar ook makkelijk
    op met een project dat op de traditionele  het op een geheel andere manier aan te  Wethouder Versluijs: “Met kleine post-      ambachtelijk eenmalige, unieke bouwwerken te maken.         kunnen aanpassen. Hiermee kunnen ze lekker aan de slag in de
    wijze, met een Europese aanbesteding,    pakken. Ik geloof in samenwerking.    zegellocaties doe je dat uiteraard niet,                                       gigantische markt van herstructurering, renovatie en transformatie.
    niet van de grond kwam. Wethouder      Het was de starre regelgeving die ons   wel met grote plannen. Als wij bezig zijn    Het aardige is dat juist de bouw iets kan bewerkstelligen waar    Maar ook in de GWW ligt er een enorme markt met tunneltjes,
    Hans Versluijs besloot daarom het roer   aanvankelijk in die voorzichtige rol   met een nieuw plan, dan richten we de      Nederland op wacht: een stimulering van de economie die       rotondes, viaducten, geluidsschermen, rioleringen en wegen.
    om te gooien. “Toen de aanbesteding     heeft geduwd. Nu weten we dat we ook   planprocedure zo in dat er eigen inbreng     tegelijkertijd een bezuiniging is. Dat is dat (semi)publieke
    voor het Buizengat-Oost niet tot een    creatiever in onze aanpak kunnen zijn   mogelijk is voor partijen. Dus je houdt     opdrachtgevers in de bouw ophouden te specificeren wat ze      Er zijn helaas enkele woningbouwcorporaties die weer de totaal
    voor ons acceptabel resultaat leidde,    als gemeente.” Ook het gefaseerd     je plannen zo functioneel en zo globaal     willen hebben. De directe publieke besparing is zo’n 10% op de    andere kant uitgaan. Onder het mom van ketenintegratie gaan
    hebben we een aantal partijen gevraagd   aanpakken van projecten past in de    mogelijk. Dat heeft natuurlijk ook zijn     totale bouwomzet. De stimulering is dat aannemers eindelijk met   zij ”samenwerken” met een paar aannemers om te renoveren.
    hun gedachten te laten gaan over het    huidige marktomstandigheden,       grenzen, je wilt niet dat je ontwikkelin-    zelf ontwikkelde bouwwerken kunnen komen en die industrieel     Niks competitie. Lekker alles met geitenwollen sokken samen doen
    plan. We moeten meer de dialoog gaan    concludeert hij. “Je moet ervoor zorgen  gen faciliteert waar je later niet gelukkig   gaan produceren. Daardoor krijg je een competitie, die maakt     en vooraf 2,5% winst en 6% AK op de omzet afspreken. Als deze
    voeren, maar dan wel binnen de regels    dat je genoeg ruimte overhoudt om     mee bent. Maar het komt er wel op neer      dat ze investeren in bouwwerken die twee keer beter, de helft    aannemers niet iets met elkaar afspreken, zijn ze zo dom dat ik ze
    van de aanbestedingsprocedure.       een plan in een later stadium helemaal  dat je de partij waar je mee in zee gaat     goedkoper en twee keer sneller te leveren zijn. Dat komt door    nog niet eens op een werk zou willen hebben. In ieder geval gaan
    De partijen waren verder helemaal vrij   in te vullen. En dat moet je aan de    daadwerkelijk bij het plan betrekt.       leercurven en repetitie-effecten. Indien deze bouwwerken ook     deze jongens en meisjes het in de nieuwe wereld niet meer redden.
    het plan in te vullen naar hun eigen    marktpartijen overlaten. Want het is   Aangezien je bij het opstellen van een
    inzichten. Voor ons is dat wel een     toch wel duidelijk dat zij het beste   bestemmingsplan tegenwoordig ook
                                                                                             stelligen waar t
    moment geweest dat wij hebben        weten wat er in de markt leeft.”     de uitvoerbaarheid moet aantonen,
                                                                                       iets bewerk
    geleerd dat we niet meer in de positie                        heeft het grote voordelen om markt-
                                                                                                nd op wach
    zijn om heel strakke randvoorwaarden                         partijen erbij te betrekken: zij voeren
                                                                                           N eder la
    en veel eisen neer te leggen.”                            de plannen uit.”
12 WS                                                                                                                                           WS 13
Bekijk de visie van
                Phillip Smits op WaalTV
                           WAT IS ONZE
                         TOEGEVOEGDE WAARDE
               “Begin 2008 dachten sommige partijen in de bouw dat we        Inspiratie uit andere branches
               failliet zouden gaan. Nu is het: jullie hebben de afgelopen jaren  Ook initieerde hij het concept voor Blauwhoed Studio, dat alle
               wel visie getoond! Zo betrekkelijk is het allemaal.” Phillip Smits  bestaande afdelingen verving. “We hebben hierdoor het bedrijf
               stond vijf jaar terug aan de basis van de nieuwe Blauwhoed      kunnen ontmanagen om het ondernemende karakter van
               Groep. Onder zijn leiding ging de ontwikkelaar om, maar niet     de mensen beter tot uitdrukking te laten komen. ‘Klein is het
               zonder slag of stoot. “Om de omslag te maken, zijn we ons heel    nieuwe groot’ is mijn credo. We werken graag samen met groot
               sterk gaan afvragen: wat is nu onze toegevoegde waarde, wat     en gaan partnerships aan met klein.”
               is ons DNA? Wat ik zag, was dat we de maximale toegevoegde      Zijn inspiratie haalt Phillip Smits uit andere branches. “Ik ben lid
               waarde aan de voorkant van het ontwikkelproces moesten        van een aantal netwerken, waarvan een aantal buiten de
               zoeken: concepting, marketing en verkoop, dus beleving.       branche. Daar hoor ik de meest inspirerende verhalen. Het is
               Voor taken aan de achterkant van het ontwikkelproces konden     niet dat je het allemaal zo kunt kopiëren naar je eigen bedrijf,
               we beter aansluiten door aannemers vroeger in het proces te     maar je kunt wel ideeën opdoen die je weer verder helpen.
               betrekken om hun expertise maximaal uit te nutten. Hier is het    Ik ben bijvoorbeeld bij Google geweest om te kijken hoe zij
               nieuwe Businessmodel voor Blauwhoed uitgekomen. Daarbij is      georganiseerd zijn en welke strategieën ze hanteren. Heel
               begin 2008 de consument, de klant, nog meer op nummer 1       inspirerend allemaal. In de bouwbranche ben ik dat de laatste
               komen te staan en niet langer de architect, de stedenbouw­      jaren veel minder tegengekomen. “
               kundige of gemeenten.”


               Kopersstaking
               Begin 2008 begon hij als COO aan het karwei bij Blauwhoed,
    Phillip Smits
    Blauwhoed B.V.    begin 2010 werd hij CEO. In die rollen keek Phillip Smits kritisch
               naar projecten, organisatie en kostenstructuur. “Al snel was de
       @Phillipsmits  conclusie dat een deel van de projecten niet meer aan het
               nieuwe perspectief voldeed. Deze projecten hebben we voor
               de bouwvak van 2008 verkocht, niet wetende dat Leeman
               Brothers in oktober 2008 zou vallen.” Vervolgens kon hij gaan
               reorganiseren. Het personeelsbestand kromp fors: van 110 naar
               uiteindelijk 35 medewerkers om flexibel te blijven. “Uiteindelijk
               zijn er nog maar tien medewerkers van voor de crisis werkzaam
               bij Blauwhoed. De cultuuromslag kon niet groter zijn.”


14 WS                                                                                  WS 15
De maat
                 is vol
Lees het artikel              Gebouwen met waslijsten vol oplever-     Alles was leidend, behalve de klant. Iedereen  Transparant proces
‘Tweede’ start
                      punten. Opleveringen met legionella-     opereert vanuit zijn eigen perspectief,     Toch staat niet iedereen juichend langs
bouw Sola Gratia
                      besmetting. Ellenlange procedures. Voor   maar er is niemand die over het grote      de lijn, weet hij. “Je ontmoet heel veel
                      directeur Guus Verduijn van Woonzorg     geheel gaat. Op een andere manier willen     scepsis, hoe lager je komt. Ook bij
                      Nederland is de maat vol. Is het niet het  we naar een hogere kwaliteit en lagere      onderaannemers, bijvoorbeeld de
                      veranderende zorglandschap in Nederland   kosten. Het is toch te gek dat de bouw      installateurs. Voor onze projecten is dat
                      dat vraagt om anticiperen, dan toch zeker  rekent met tien, vijftien procent faalkosten?”  de helft van het gebouw. Uiteindelijk
                      de traditionele rolverdeling in de bouw.                           hebben we de scepsis kunnen overwinnen.”
                      Via ketenintegratie wil Woonzorg       Samenwerken is ook écht samenwerken,       Woonzorg Nederland maakt ook
                      Nederland - dat wonen en zorgdiensten    maakt hij duidelijk aan de hand van een     dankbaar gebruik van BIM. “Een revolutie
                      aanbiedt voor senioren - afscheid nemen   recent project. “In het begin van het      in de aannemerij wat betreft de manier
                      van het foutenfestival uit het verleden.   traject hebben we fors geïnvesteerd in      van werken. Je bent gewend altijd je
                      “Dat begint al bij het programma van eisen  de samenwerking. Het verantwoordelijke      kaarten op de borst te houden. Je weet
                      waarin je lukraak maar aannames doet.    team bij ons en bij de aannemer hebben      nooit wat je nog tegenkomt gaandeweg
                      Vervolgens huren we een architect in,    we een dag lang stage laten lopen in       het proces. Maar dat kan dus niet meer
                      die er meestal ook niet bedreven in is om  de keuken van een verzorgingshuis.        met BIM. Het is een heel transparant
                      klantwensen in te vullen, maar wordt     De verantwoordelijke man daar dacht dat     proces, je creëert een open relatie met
     	  Guus Verduijn
     	  Woonzorg Nederland       ingehuurd voor zijn kunstenaarschap.     ze een taakstraf hadden. Die heeft ze      elkaar. Met een functioneel goed
                      Dan heb je met een bouwer te maken die    echt het snot voor de neus laten werken.     gebouw, met minder fouten en tegen
          @WoonzorgNL       in het bouwproces zijn eigen gang gaat.   Dan kweek je wel een band!”           lagere kosten als resultaat.”
   16 WS                                                                                      WS 17
Henk Lammers
                                                                              Lammers Beton

    Plaats: Amsterdam
    Opdrachtgever: De Key
    Architect: NL Architects
                  Je kunt nog zo’n innovatieve bouwer zijn: zonder partners met     met de vraag: hoe kan het slimmer? Soms wordt metselwerk zelfs
                  dezelfde mentaliteit houdt het op. Daarom zijn Lammers Beton     vervangen door in de fabriek vervaardigd prefab metselwerk.”
                  en Waal blij met hun wederzijdse relatie. De betonelementen-     Lammers Beton is gewend kritisch mee te kijken of ontwerpen
                  leverancier uit Weert is in alles de tegenpool van een traditionele  constructief en in vorm goed zijn. “Meedenken kan grote
                  betonfabriek. “Bij een betonfabriek denkt iedereen aan herrie en   voordelen bieden. In de fabriek bijvoorbeeld, doordat je minder
                  stof”, lacht naamgever en oprichter Henk Lammers. “Dat stadium    maluren en minder storturen nodig hebt. Ook kijken we of het
                  zijn we al lang voorbij. Wist je dat we hier maar twee mensen     verantwoord kan worden gemonteerd. Dat levert een beter
                  hebben die daadwerkelijk beton storten? Het maken van een mal     product op tegen een lagere prijs. Waal is bereid naar ons te
                  is soms wel honderd uur werk, het echte storten een half uurtje.”   luisteren. We gaan er samen vanaf het begin naar kijken, soms al
                                                     in de fase vóór de aanbesteding.”
                  Vijftig man telt het bedrijf. Die werken zes dagen per week, om
                  alle orders te kunnen verwerken. Maar het succes heeft Henk      Leanpartners
                  Lammers niet minder kritisch gemaakt. “Een aannemer wordt een     Natuurlijk heb je wel eens verschillen van mening. Dan merk je
                  organisatiebureau, die het hele proces regisseert. Wij moeten hem   dat we in feite te weinig van elkaars business af weten. Zij komen
                  ondersteunen. Kan het beter, goedkoper of efficiënter? Dat vraagt   te weinig bij ons in de fabriek, wij te weinig bij hen op de bouw.
                  een goede relatie met elkaar.” En die heeft Lammers Beton met     Maar als leanpartners krijg je de kans wel. Wij snappen waarom ze
                  Waal. “Een heel open relatie”, kenschetst hij. “We zijn bezig met   bij de montage bepaalde details willen hebben. Zij snappen dat
                  een plan waarvoor we al drie maanden aan het tekenen zijn,      we voor elementen een bepaalde maatvoering hanteren omdat
                  zonder dat we er prijstechnisch uit zijn. Al die tijd ben je bezig  we het anders niet omkist krijgen.”
18 WS                                                                                     WS 19
1.
                                  Hoe
                                  	 komt een keurig
                                  meisje als jij in een
                                  mannenwereld als de
                                  bouw terecht?
                            “Ha! Dat was nu net de reden dat ik hier
                                                  5.         	 ie
                                                            Z  je voorbeelden
                                                            van bedrijven die
                                                            het goed doen?
                                                  “Kleinere spelers op de markt, familie-
                                                  bedrijven. Die zijn vaak al klantgericht uit
                                                                           8.   	 at
                                                                               W  doen we met de
                                                                               architecten, die je in een
                                                                               van je boeken ‘een
                                                                               eigenzinnige beroeps-
                                                                               groep’ noemt?
                            wilde werken. Vrouwen zijn meer op het   zichzelf, maar hebben weer heel andere      “Architecten mogen van mij best eigenwijs
                            proces en de communicatie gericht.     uitdagingen. Bijvoorbeeld om het         zijn, als het maar niet storend wordt. Een
                            Ik wilde werken in een mannensector die   technisch en technologisch allemaal bij      architect moet inspireren. Die architect
                            meer doel- en doengericht is.”       te benen en te adapteren. Of omgaan        moet veel meer beseffen voor wie hij het
                            2.
                                                  met vernieuwingen zoals BIM. Dat kunnen      doet. Dat wil niet zeggen dat hij alleen maar
                                      Beseft ‘de
                                      	           grotere bedrijven weer sneller oppakken.”     jarendertig-architectuur moet ontwerpen,
                                        sector’ dat het                            omdat de consument dat toevallig mooi
                                                  6
                                                  .
                                        voorbij vijf voor        	 n
                                                        E zijn er al projecten-       vindt. Dat wil geen enkele architect, die
                                        twaalf is?            nieuwe-stijl?            wil iets nieuws maken. Maar hij kan die
                            “Ik heb me erover verbaasd hoe snel           	“Corporatie Portaal heeft      wens van de klant wel vertalen in goede
                            duurzaamheid door de sector is opgepikt.  conceptaanbieders laten inschrijven        architectuur die vernieuwend is. En kom
                            Als je dat vergelijkt met de manier     op een project van vijftig woningen,       bij mij niet aan met verhalen over de
                            waarop de bouw de omslag maakt naar     niaNesto. Die moesten aan de slag met       kwaliteit van de gebouwde omgeving die
                            klantgericht werken: dat duurt veel     een paar flinke uitdagingen.           achteruit gaat als de consument het voor
                            langer. Iedereen weet dat het nooit meer  Een maximumhuur, een energienotaloze       het zeggen krijgt. Dan heb je het echt nog
                            zoals vroeger wordt. Maar bedrijven     woning, een vast bedrag voor onderhoud.      niet begrepen en doe je zelf iets niet goed.”
                                                                           9.
                            worstelen ermee, ja.”            Uiteindelijk gaan vijf partijen elk tien
                                                  woningen bouwen. Dat heeft elk van die                 Is
                                                                                     	 er ruimte                            3.
    Marjet Rutten
                                 	 aan
                                  G   we die omslag       partijen een hoop geld gekost, maar als je               voor nieuwe
    Vernieuwer voor de bouw-,
    installatie- en vastgoedsector               voor elkaar krijgen       nieuwe dingen doet, moet je altijd leren.”               spelers
                                  met de huidige                                             in de markt?
                                                  7.
       @MarjetRutten                     generatie?                  	 tel,
                                                         S  de crisis wááit        “Ik zie regelmatig nieuwe ideeën of
                            “Ik denk ook dat de omslag in de bouw           een keer over. Gaat        bedrijven voorbijkomen waarvan ik zeg:
                            een heel ander type mensen vraagt, naast          de bouw op de oude         wauw! Maar die slagen er soms niet in
                            de bestaande inhoudelijke specialisten.          voet verder?            een markt te vinden. Het is ook een
                            Een goede balans van verschillende     “Ik denk niet dat bedrijven op de oude      moeilijke markt. Bijna alle partijen acteren
                            typen mensen met verschillende       voet verder gaan. Vinex-locaties komen er     vanuit onzekerheid. Dat is ook des bouws.
                            achtergronden maakt bedrijven aantoon-   niet meer, van die projecten met grote      Je wilt toch de zekerheid: is die toeleve-
                            baar succesvoller. Het is goed om in je   aantallen. Bouwers zullen veel meer met      rancier er over twintig jaar ook nog?”
    Ze is - in volstrekt willekeurige volgorde -  organisatie een vertegenwoordiging te    elkaar in concurrentie moeten. Een paar
                                                                           10.
                            hebben van de mensen die tot je       jaar terug dachten we dat een woning                 	 at
                                                                                     W  is je indruk
    schrijfster van boeken, marketingadviseur,                                                            van Waal?
                            4.
                            doelgroep behoren.”             140.000 euro moest kosten. Als je toen
                                                  had gezegd: we gaan naar een energie-                 “Ik vind het heel
    spreker, aanjager van veranderingen               Meer
                                    	   vrouwen       notaloze woning van 80.000 euro toe,       gedurfd, de weg die zij zijn ingeslagen.
                                     in de bouw,        had niemand je geloofd. Die is er nu.       Waal zegt ook heel eerlijk: we zijn aan het
    en nog veel meer. Marjet Rutten heeft              bijvoorbeeld?       Straks blijkt het misschien wel voor       veranderen, maar wij weten ook niet wat
                            “Als het om wonen gaat, heeft de vrouw   50.000 euro te kunnen. Als er maar één      de uitkomst zal zijn. Maar we geloven wel in
    vooral een opvallende visie over de bouw.   vaak een belangrijke stem.         partij is die het doet, volgt de rest vanzelf.”  de nieuwe aanpak. Ik denk niet dat er op dit
                            Een kleine kamer als walk-inkast kan net                           moment veel bouwers zijn die het beter
    Hoog tijd voor dé 10 vragen.          datgene zijn waardoor een vrouw verliefd                           doen. Het is een dilemma voor de bouw: als
                            wordt op een pand, zoals domotica dat                             je verandert, ga je een onzekere toekomst
                            voor een man kan zijn. Op die emotie                             tegemoet. Maar als je niet verandert, heb je
                            inspringen wordt steeds belangrijker.”                            weer geen bestaansrecht.”


20 WS                                                                                                WS 21
Onder leiding van directievoorzitter Henk Homberg
                                                                                                                                     Henk Homberg
                                                                                                                                     ERA Contour B.V.
    kwam ontwikkelaar ERA Contour als eerste uit
                                                                                                                                   @HenkHomberg
    de reputatiemonitor van Building Business.

    Resultaat van een heldere, consequente filosofie.

    “Wij zitten echt aan de consumentenkant,

    de focus ligt bij ons op de klant.”
                                                                                                               FOCUS OP
    Voor ERA Contour was het C-woord niet de reden om een         Als straks de crisis voorbij is, is die nieuwe werkelijkheid     Lean and mean
    verandering in gang te zetten. De crisis was hooguit de bevestiging  er gewoon. Daarom hebben we ingegrepen in onze eigen         ERA Contour en Waal mogen dan op één lijn zitten: verschillen
    dat het concern op de goede weg was, constateert Henk Homberg.    organisatie. Neem inkoop. Je zag het traditionele gedrag om     zijn er ook, constateert hij. “Waal is beter in de productiestroom.
                                                                                                                DE KLANT
    “Al voor de crisis zijn we gestart met cocreatie - het woord     vanuit een machtspositie te onderhandelen er nog steeds inzitten.  Die hebben ze heel goed georganiseerd, heel lean and mean.
    bestond nog niet eens - en ketenintegratie, om de integrale      We hebben een tijdlang een supply chain manager ingehuurd,      Wij zijn daar ook mee bezig, maar Waal heeft een voorsprong.
    kosten van een project omlaag te krijgen. Daarom zijn we binnen    iemand van buiten de branche. Die heeft zich bij ons mogen      Dat komt ook doordat wij echt aan de consumentenkant zitten,
    het bedrijf aan een veranderingsproces begonnen. Ketensamen-     verbazen over onze manier van werken!”                de focus ligt bij ons op de klant. Als je met partijen goed samen-
    werking veronderstelt dat je op een optimale manier samenwerkt                                       werkt, valt daar nog heel veel winst te behalen. Je bent toch veel
    met externe partners. Dat kan in onze visie alleen maar als je die  Klimaatneutrale wijk                         dingen dubbel aan het doen. Je bent elkaar aan het controleren.
    samenwerking ook intern helemaal goed hebt geregeld. Dit jaar     ERA Contour werkt veel in opdracht van corporaties. Met een van   Als je dat er nou eens uit haalt, ben je een heel eind. Zo hebben   Onderscheidend blijven
    hebben we een nieuw kantoor betrokken voor onze organisatie,     die corporaties, Eigen Haard, werkt de ontwikkelaar aan het     we bij een project nu een projectleider van een corporatie die    Volgen de bedrijven elkaars verrichtingen?
    geheel ingericht op die samenwerking. Niemand heeft in het      unieke project Co-Green. “We willen van Overtoomse Veld in      onze mensen aanstuurt. Dan bespaar je dus al op mankracht.”      “Waarom zou je geen kennis uitwisselen? Iedereen mag hier van
    kantoor een vaste plek. ERA Contour is ook niet langer        Amsterdam de eerste klimaatneutrale wijk maken. Dat mag niets                                       mij langskomen om te kijken hoe wij het doen. Je kunt elkaars
    georganiseerd in afdelingen, we werken samen binnen          meer kosten dan een gewone woning. De meerkosten financieren     BIM-regisseurs                            organisatie toch niet kopiëren. Ik weet hoe Waal is georganiseerd.
    projecten. Zo hebben we stappen gezet om daadwerkelijk        we door ketensamenwerking te zoeken. We gaan daar zelfs       En waar Waal de expertise van BIM binnenboord houdt, kiest ERA    Voor een deel vergelijkbaar, maar voor een deel ook verschillend.
    te veranderen.”                            nog verder in: door een gedeeld partnership af te spreken.      Contour voor samenwerking met uitwerkbureaus. Henk Homberg:      Dat is alleen maar goed, zo blijf je onderscheidend in de
    Procedures veranderen is één. Maar is daarmee de ‘oude’ cultuur    Iedere partij participeert in het resultaat, positief òf negatief.  “We hebben geen modelleurs, maar werken samen met comakers.      branche. Wij betrekken heel nadrukkelijk de klant erbij. In de
    ook overboord? De directievoorzitter gaat er eens goed voor      Dit soort projecten wordt in corporatieland met argusogen      Wel hebben we BIM-regisseurs in eigen huis. Die modelleren niet    reputatiemonitor van Building Business staan we nummer 1
    zitten. ”Wij hebben er een tijd aan moeten sleuren intern.      bekeken. Dankzij de crisis snapt iedereen ondertussen wel dat    zelf, maar controleren wel de resultaten en doen de clash control.  bij de ontwikkelaars. Het is de combinatie van klantfocus en
    Continu de mensen overtuigen: de bouw moet anders.          de integrale kostprijs omlaag moet.”                 Zo houd je het proces toch in eigen hand.”              ketensamenwerking die ERA Contour typeert.”


22 WS                                                                                                                                             WS 23
Bekijk maakiQ op
                                                                            De Polder van
                                                                            Nesselande op WaalTV
                                maakiQ
                                Zou het niet mooi zijn als de bouw sprekend leek op de     De gebouwcomponenten zijn zo ontwikkeld dat we zeer
                                ‘gewone wereld’ om ons heen? Waarin falen, verspilling en    flexibel en snel kunnen inspelen op de vraag van de klant, met
                                lange doorlooptijden tot het verleden behoren en er veel meer  een hoge kwaliteit tegen lage kosten. Omdat we niet elke keer
                                kwaliteit op maat wordt geleverd tegen een lagere integrale   over 80% van de dingen die voor elk project hetzelfde zijn
                                kostprijs. Een branche waarin echt waarde wordt toegevoegd,   hoeven na te denken. Zo creëren we industrieel maatwerk.”
                                partijen duurzaam projectoverstijgend met elkaar samen-
                                werken en werken aan integrale innovatieve huisvestings­    “Ons eigen 3D-model fungeert als de dynamische bron van
                                oplossingen. Oplossingen die beproefd zijn, gezamenlijk     kennis.”, vertelt Joris Raaijmaakers van het team dat al veel
                                ontwikkeld en steeds worden doorgeïnnoveerd. Die industrieel  grondgebonden woningen op deze wijze heeft geproduceerd.
                                en modulair geproduceerd worden om vervolgens te worden     Het virtuele gebouwmodel is een database waarin al onze
    Plaats: Maassluis                    geassembleerd tot maatwerk om in te wonen, zorgen, leren,    afspraken met betrekking tot de modules en de verwerking
    Opdrachtgever: Het Balkon C.V. (Bouwfonds/Maasdelta)  werken, winkelen of recreëren. “MaakiQ staat voor deze manier  hiervan is opgeslagen. Dit model voorziet onze hele keten van
    Architect: Theo Verburg Architecten           van industrieel produceren”, vertelt Ebert van der Wal.     klant tot leverancier van maatwerk informatie, zodat iedereen
                                “MaakiQ richt zich op standaardisatie, innovatie en continu   zijn werk optimaal kan doen en steeds kan verbeteren.
                                verbeteren. Het open source ontwikkelen van industrieel te
                                vervaardigen componenten waarmee we alle gebouwen        “Met maakiQ hebben wij een methodiek in handen waarmee
                                op maat kunnen configureren. Om dit te bereiken, hebben     we mensen stimuleren en inspireren om sámen steeds
                                we een keten van innovatieve producenten georganiseerd     beter te bouwen.”, aldus Van der Wal. “Vertrouwen hebben
                                die continu gedreven samenwerkt aan de beste op maat      in de kwaliteiten van vaste maakpartners. Wij durven een
                                huisvestingsoplossing. Een oplossing die uiteindelijk veel   integrale en multidisciplinaire aanpak te kiezen, waarbij we
                                meer waarde voor de klant genereert.”              over grenzen heen kijken. Afrekenen met de verspillende
                                                                vechtcultuur. Waal maakt die verbindingen in een open sfeer van
                                “Het uitgangspunt is een basis te creëren voor repetitie    transparantie, gelijkwaardigheid en gezonde concurrentie.
                                en het elke keer samen weer beter doen. Dan voegen we      Voor een gestroomlijnde keten die werkplezier en échte
                                echt kwaliteit toe!”, zegt Daan van Norel enthousiast.     meerwaarde toevoegt.”
                                            Daan van Norel
                                          @DaanvanNorel

                                           Ebert van der Wal
                                         @EbertvanderWal

                                          Joris Raaijmaakers
                                         @JGRaaijmaakers

24 WS                                                                                               WS 25
‘K stendeskundige’ is Joris van der Velden bij Waal. En nee,
     o
    kostendeskundige is geen nieuwe, modieuze term voor calculator.
                                        Nieuw aan
    Want, legt hij in één zin uit: “Het gaat er niet om waarvoor je iets
    hebt ingekocht, maar om wat het uiteindelijk heeft gekost.” In de
    starre bouw is dat geen nuance, maar een wéreld van verschil.
    “In de traditionele calculatie vragen we offertes aan en zoeken we
    de goedkoopste aanbieder uit. Ik doe het anders. Ik wil weten:
                                        de horizon
                                        MFA Oudeland
    welke voorgaande projecten sluiten hierop aan en wat heeft het
    toen gekost? Van de grondgebonden woningen is tachtig procent
    hetzelfde. Twintig procent is variabel. Dan heb je het over een
    gevel van baksteen in plaats van een met houten afwerking.
    Maar een binnendeur is een binnendeur, spuitwerk is spuitwerk.      Plaats: Rotterdam
    Waarom dan toch steeds weer offertes aanvragen? Om de prijs te      Opdrachtgever: Woonbron
    bepalen? We vragen nu alleen nog een offerte aan om onze prijs      Architect: Venhoeven CS Amsterdam
    te toetsen aan die van de markt. Een toeleverancier die dan
    duurder aanbiedt, moet met een goede verklaring komen.
    We moeten naar het stadium dat Waal zelf weet wat een bouw-
    deel kost. Dat kan, gewoon door te meten wat iets op een ander      Villa Vonk wordt hét ontmoetingspunt
    project heeft gekost.” Ook kan hij heel snel een voorlopige offerte   in Oudeland
    presenteren. “Een ochtendje werk en je kunt een opdrachtgever      ‘Villa Vonk’, zo heet de pas geopende multifunctionele
    bij benadering vertellen wat iets gaat kosten. Is dat interessant?    accommodatie (MFA) in de Hoogvlietse wijk Oudeland.
    Dan duiken we er graag verder in voor de exacte prijs.”         De basisschoolleerlingen, de buitenschoolse opvang en de
                                         peuters hebben als eersten hun intrek genomen in de nieuwe

                 Joris van der Velden              lokalen. Binnenkort gonst het ook in de andere ruimten van
                 Waal                      de activiteiten. Programmeur Wietske Abma helpt toekomstige
                                         gebruikers op weg. Zij vindt Villa Vonk een heel toepasselijke
                    @de_Joris                 naam voor de MFA. “Het is een naam die vonkt. Dit mooie
                                         moderne gebouw is hèt ontmoetingspunt voor jong en oud
                                         in de wijk Oudeland.” Villa Vonk staat aan de Othelloweg,
                                         pal naast het oude schoolgebouw van de Notenkraker.       Een impuls
                                         Op deze school werkte Wietske Abma jaren als ‘schoolmate’.    voor Oudeland
                                         Nu is ze programmeur voor Villa Vonk, een nieuwe functie.    De bouw van de MFA is een van de
    Niet uitknijpen                             “Heerlijk, dat pionieren. Ik houd ervan nieuwe dingen op te   pijlers van de herstructurering in de wijk
    Joris van der Velden denkt dat er nog meer winst te behalen is      zetten en kansen te creëren voor de gebruikers.”         Oudeland in Hoogvliet. Villa Vonk geeft
    met een scherpere focus op kosten. “De volgende stap is dat we                                      een impuls aan de wijk en maakt de
    met onze toeleveranciers gaan uitsplitsen wat de manuren en de                                      buurt aantrekkelijk voor nieuwkomers.
    materiaalkosten zijn geweest. Hoe lang ben je nu bezig geweest                                      Op 30 augustus 2012 is de Villa feestelijk
    met monteren? En hoe lang op de fabriek om te fabriceren?                                         geopend. De deelgemeente Hoogvliet,
    De kunst is dan dat je partners ervan moet overtuigen dat je ze                                      Dienst Jeugd Onderwijs en Samenleving
    niet aan het uitknijpen bent. We willen sámen verder. Dat kan                                       van de gemeente Rotterdam en
    alleen maar door lagere kosten dan de concurrent te hebben,                                        Plein nul10 huren ruimte in Villa Vonk.
    zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Deze werkwijze levert                                     Het gebouw is gerealiseerd door
    dus werk op voor Waal en haar partners. ”Ook die vernieuwing in                                      Woonbron, in samenwerking met Waal.
    de bouw kost tijd”, realiseert hij zich. “We laten een begroting op
    Stabu-indelingen helemaal los. Ik kijk: hoe wordt tijdens de inkoop
    met de begroting gewerkt? Dat heeft niets met de Stabu-codering
    te maken. Zoiets moet even landen: het is een hele omslag. Zeker
    als het een ex-uitvoerdertje met een paar jaar ervaring is die dit
    allemaal roept.”


26 WS                                                                                             WS 27
Nieuw aan
                                                 de horizon
                                                 centrumplan
                                                  Plaats: De Lier
                                                  Opdrachtgever: C1000 Vastgoed B.V.
                                                  Architect: Roeleveld-Sikkes Architects
    Een bouwbedrijf in de top 5 van snelstgroeiende ondernemingen
    in Zuid-Holland. Dat mag in een tijd als deze gerust een unicum
    heten. Daarom is Waal heel trots op de FD Gazelle Award 2012,                                    Plaats: Amsterdam
    een initiatief van het Financieele Dagblad. Vorig jaar mochten                                    Opdrachtgever: Vereniging Far West
    we zelfs de Gouden Gazelle mee naar huis nemen, uitgereikt                                      Architect: Architectenbureau Paul de Ruiter B.V.
    aan de snelste groeier in de categorie grote ondernemingen in
    Zuid-Holland. Ook dit jaar kregen we lof toegezwaaid voor de
    indrukwekkende expansie. Die resulteerde in 2011 in een groei
    van 64 procent, van 70,1 miljoen euro naar 115,4 miljoen euro.
    Onze top 5 notering in de Cobouw top 50 ranglijst best
    renderende bouwbedrijf was een kroon op ons jaar.
    Op donderdag 22 november werden de awards uitgereikt.       Waal gastheer
                                     FD Gazelle Award 2012
    Leuk detail: dat gebeurde bij Waal in Vlaardingen. Circa 200
    ondernemers kwamen op het event af, dat werd gepresenteerd
    door Petra Grijzen en Martine Wolzak, bekend van o.a.
    BNR Nieuwsradio. Alle aanwezigen waren, net als Waal, al
    uitgeroepen tot FD Gazelle 2012.
28 WS                                                                                              WS 29
nieuw aan de
                                                                     horizon
                                                                     De Duinpieper
                                                                      Sinds oktober 2012 wonen Bianca van Alfen en
                                                                      Dennis van der Meer in De Duinpieper, een project van             V.l.n.r. Sjaak van der Tak (voorzitter plaatselijke commissie KNRM),
                                                                      zeventien eengezins-woningen in Hoek van Holland.          André Muilwijk (penningmeester plaatselijke commissie KNRM), directie Waal.

                                                                      “Het zag er op papier al meteen heel aantrekkelijk uit.
                                                                                                    overlevings
                                                                      Ook dat het een klein projectje in een bestaande wijk is,
                                                                      vonden we plezierig. Bij die grote nieuwbouwwijken
                                                                      duurt het meestal twintig jaar voordat de wijk echt
                                                                                                    pakken
                                                                      af is”, zegt Bianca. Vooral de gevels vallen op, met een
                                                                      fraaie raamverdeling en een doorlopende kroonlijst
                                                                      met verholen dakgoot. “Leuke mensen”, omschrijft
                                                                                                    voor KNRM
                                                                      Bianca de bouwploeg. “Heel behulpzaam. Ze namen
                                                                      altijd de tijd voor je. Even een ruimte inmeten was nooit
                                                                      een probleem.” Daarom werd de oplevering ook niet met
                                                                      angst en beven tegemoet gezien. “Bij ons was er heel
                                                                      weinig aan de hand. Een raam dat wat moeilijk dicht
                                                                      ging, dat soort dingen. Die heeft Waal super opgelost!”
                                                                                                    ‘Overleven’ is het credo in de bouw. Tijdelijk, want er zullen
                                                                                                    zeker andere tijden komen. Op andere gebieden draait het
                                                                                                    echter altijd om overleven. Letterlijk zelfs. Zoals bij de vrijwilligers
                                                                                                    van de KNRM, die regelmatig moeten uitrukken om reddend
                                                                                                    op te treden. De KNRM moet het doen zonder overheidssteun
                                                                                                    en is daarom afhankelijk van vrijwilligers en van vrijwillige
                                                                                                    bijdragen van particulieren en bedrijven. Daarom heeft Waal
    Een opvallende pilot voor Woonplus    kleiner, maar de eisen van huurders     doorlooptijd een project gebouwd.”                                    ook dit jaar besloten niet te investeren in relatiegeschenken,
    in Schiedam: de woningcorporatie     nemen toe.” Al in een vroeg stadium     En ook foutloos? “Nagenoeg foutloos!                                   maar in een goed doel. Waal doneerde zeven overlevingspakken
    koos voor de 29 grondgebonden       dacht Waal mee over technische        Wij zijn ervan overtuigd dat de manier                                  inclusief instructielessen aan de bemanning van reddingsboot
    huurwoningen niet voor de traditionele  oplossingen. Eline Busser: “Dan merk je   van werken van Waal leidt tot minder                                   George Dijkstra in Ter Heijde. Waal heeft haar relaties gevraagd
    aanbesteding, maar voor een keten-    dat een bouwer heel praktisch denkt.     faalkosten. Waal werkt met vaste                                     ook bij te dragen aan de actie. Op het moment van het ter
    samenwerking met Waal. Senior       Waal elimineert alle kostprijsverhogende   onderaannemers. En er valt nog meer                                   perse gaan van dit magazine is het totale bedrag van
    projectmanager vastgoed Eline Busser:   zaken die de kwaliteit niet ten goede    winst te behalen, door de lucht uit                                   deze actie € 15.000,-.
    “Waal wilde bewijzen dat het met minder  komen.” Bijkomend voordeel was dat het    het proces te laten lopen. Ik ben
    geld mogelijk is een woning met meer   project in een recordtijd is gerealiseerd.  ervan overtuigd dat ook corporaties
    kwaliteit te bouwen. Dat is ook de    “Na het storten van de begane-grond-     als wij toe moeten naar vaste bouw-
    uitdaging voor corporaties de komende   vloeren heeft het twaalf weken geduurd.   partners. Dat leidt uiteindelijk tot een
    jaren, want de investeringsruimte wordt  Wij hebben nog nooit met zo’n snelle     beter product.”


30 WS                                                                                                                                       WS 31
Scan de QR-code om het artikel te lezen
               Reputatiemonitor bouwbedrijven Nederland:
               Waal met stip op nummer 10               Lezing keteninnovatie
               op Nyenrode Business Universiteit               Brede School Fiep Westendorp
               wint FSC keten award 2012               Meer bewustwording en betrokkenheid
               op bouwplaatsen van Waal door startwerkfilm               Spanning en slingers
               op De Grote Vaart
Vooraankondiging
Glorend aan de horizon dient zich aan: een inspirerende relatiemiddag in april.
Vol boeiende sprekers over thema’s die ertoe doen.
U leest er alles over in de uitnodiging die u binnenkort ontvangt.

Recomendados

Innoveer! April 2010 por
Innoveer! April 2010Innoveer! April 2010
Innoveer! April 2010Houk Nolten
907 vistas40 diapositivas
Innoveer Augustus 2010 por
Innoveer Augustus 2010Innoveer Augustus 2010
Innoveer Augustus 2010Houk Nolten
1.5K vistas40 diapositivas
Dialogue Magazine Themanummer Wendbaarheid por
Dialogue Magazine Themanummer WendbaarheidDialogue Magazine Themanummer Wendbaarheid
Dialogue Magazine Themanummer WendbaarheidArthurIzeboud
678 vistas14 diapositivas
Wendbaarheid in de praktijk por
Wendbaarheid in de praktijkWendbaarheid in de praktijk
Wendbaarheid in de praktijkericdijcks
668 vistas14 diapositivas
R027 0409 Hob Werv por
R027 0409 Hob WervR027 0409 Hob Werv
R027 0409 Hob Wervhenkronda
1.4K vistas21 diapositivas
Van Hel naar Hemel (9) por
Van Hel naar Hemel (9)Van Hel naar Hemel (9)
Van Hel naar Hemel (9)Peter de Kuster
360 vistas6 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

Ci Town&Country por
Ci Town&CountryCi Town&Country
Ci Town&CountryMaartendejong
293 vistas11 diapositivas
Birthday-calendar Nero por
Birthday-calendar NeroBirthday-calendar Nero
Birthday-calendar NeroFrederik Vergaert
373 vistas14 diapositivas
Ode to nature por
Ode to natureOde to nature
Ode to natureGldn Ttkl
429 vistas54 diapositivas
Q7 convergence por
Q7 convergenceQ7 convergence
Q7 convergenceRaj Narayanan
421 vistas27 diapositivas
How to succeed in business using linked in por
How to succeed in business using linked inHow to succeed in business using linked in
How to succeed in business using linked inRaj Narayanan
22.9K vistas257 diapositivas
Digitalna rabotilnica por
Digitalna rabotilnicaDigitalna rabotilnica
Digitalna rabotilnicaLyubomir Lyubomirov
668 vistas31 diapositivas

Destacado(20)

Ode to nature por Gldn Ttkl
Ode to natureOde to nature
Ode to nature
Gldn Ttkl429 vistas
How to succeed in business using linked in por Raj Narayanan
How to succeed in business using linked inHow to succeed in business using linked in
How to succeed in business using linked in
Raj Narayanan22.9K vistas
Waalstand 2009 November por evwslide
Waalstand 2009 NovemberWaalstand 2009 November
Waalstand 2009 November
evwslide183 vistas
Top 3-tech-trends-marketers-should-watch-in-2015 infographics por Raj Narayanan
Top 3-tech-trends-marketers-should-watch-in-2015 infographicsTop 3-tech-trends-marketers-should-watch-in-2015 infographics
Top 3-tech-trends-marketers-should-watch-in-2015 infographics
Raj Narayanan2.1K vistas
Dario Blood Glucose Monitoring System – User Performance Evaluation por Udhaw kumar
Dario Blood Glucose Monitoring System – User Performance EvaluationDario Blood Glucose Monitoring System – User Performance Evaluation
Dario Blood Glucose Monitoring System – User Performance Evaluation
Udhaw kumar376 vistas
Employee Training & Development Ch 01 por Eko Satriyo
Employee Training & Development Ch 01Employee Training & Development Ch 01
Employee Training & Development Ch 01
Eko Satriyo2.1K vistas
The Mystery of Edwin Drood por isarevi
The Mystery of Edwin DroodThe Mystery of Edwin Drood
The Mystery of Edwin Drood
isarevi357 vistas
Waalstand 2011 Mei por evwslide
Waalstand 2011 MeiWaalstand 2011 Mei
Waalstand 2011 Mei
evwslide729 vistas
Recipe for great (read: working) landing page por Indrek Kuldkepp
Recipe for great (read: working) landing pageRecipe for great (read: working) landing page
Recipe for great (read: working) landing page
Indrek Kuldkepp198 vistas
San Pedrín de la Cueva Mateo por isarevi
San Pedrín de la Cueva  MateoSan Pedrín de la Cueva  Mateo
San Pedrín de la Cueva Mateo
isarevi203 vistas
Alba & Mar por isarevi
Alba & MarAlba & Mar
Alba & Mar
isarevi312 vistas
Employee Training & Development Ch 08 por Eko Satriyo
Employee Training & Development Ch 08Employee Training & Development Ch 08
Employee Training & Development Ch 08
Eko Satriyo764 vistas
Product oriented vs Customer Oriented por Eko Satriyo
Product oriented vs Customer OrientedProduct oriented vs Customer Oriented
Product oriented vs Customer Oriented
Eko Satriyo581 vistas

Similar a Ws Waalstand 2013 februari

Magazine Het Ondernemersbelang Friesland 0212 por
Magazine Het Ondernemersbelang Friesland 0212Magazine Het Ondernemersbelang Friesland 0212
Magazine Het Ondernemersbelang Friesland 0212HetOndernemersBelang
2.3K vistas36 diapositivas
Magazine Het Ondernemersbelang Oss Bernheze 0212 por
Magazine Het Ondernemersbelang Oss Bernheze 0212Magazine Het Ondernemersbelang Oss Bernheze 0212
Magazine Het Ondernemersbelang Oss Bernheze 0212HetOndernemersBelang
624 vistas40 diapositivas
Magazine Het Ondernemersbelang Stedendriehoek 0212 por
Magazine Het Ondernemersbelang Stedendriehoek 0212Magazine Het Ondernemersbelang Stedendriehoek 0212
Magazine Het Ondernemersbelang Stedendriehoek 0212HetOndernemersBelang
1.1K vistas44 diapositivas
Overheid in beweging Thema Samenwerking por
Overheid in beweging Thema SamenwerkingOverheid in beweging Thema Samenwerking
Overheid in beweging Thema SamenwerkingPeterterTelgte
1.1K vistas20 diapositivas
Telengy Magazine - Overheid in Beweging Thema Samenwerking por
Telengy Magazine - Overheid in Beweging Thema SamenwerkingTelengy Magazine - Overheid in Beweging Thema Samenwerking
Telengy Magazine - Overheid in Beweging Thema Samenwerkingnickverbruggen
442 vistas20 diapositivas
Magazine Het Ondernemersbelang Ouder Amstel 01 2012 por
Magazine Het Ondernemersbelang Ouder Amstel 01 2012Magazine Het Ondernemersbelang Ouder Amstel 01 2012
Magazine Het Ondernemersbelang Ouder Amstel 01 2012HetOndernemersBelang
655 vistas44 diapositivas

Similar a Ws Waalstand 2013 februari(20)

Magazine Het Ondernemersbelang Stedendriehoek 0212 por HetOndernemersBelang
Magazine Het Ondernemersbelang Stedendriehoek 0212Magazine Het Ondernemersbelang Stedendriehoek 0212
Magazine Het Ondernemersbelang Stedendriehoek 0212
HetOndernemersBelang1.1K vistas
Overheid in beweging Thema Samenwerking por PeterterTelgte
Overheid in beweging Thema SamenwerkingOverheid in beweging Thema Samenwerking
Overheid in beweging Thema Samenwerking
PeterterTelgte1.1K vistas
Telengy Magazine - Overheid in Beweging Thema Samenwerking por nickverbruggen
Telengy Magazine - Overheid in Beweging Thema SamenwerkingTelengy Magazine - Overheid in Beweging Thema Samenwerking
Telengy Magazine - Overheid in Beweging Thema Samenwerking
nickverbruggen442 vistas
Magazine Het Ondernemersbelang Ouder Amstel 01 2012 por HetOndernemersBelang
Magazine Het Ondernemersbelang Ouder Amstel 01 2012Magazine Het Ondernemersbelang Ouder Amstel 01 2012
Magazine Het Ondernemersbelang Ouder Amstel 01 2012
Magazine Het Ondernemersbelang Stedendriehoek 01 2012 por HetOndernemersBelang
Magazine Het Ondernemersbelang Stedendriehoek 01 2012Magazine Het Ondernemersbelang Stedendriehoek 01 2012
Magazine Het Ondernemersbelang Stedendriehoek 01 2012
HetOndernemersBelang1.5K vistas
Magazine Het Ondernemersbelang Achterhoek Liemers 0212 por HetOndernemersBelang
Magazine Het Ondernemersbelang Achterhoek Liemers 0212Magazine Het Ondernemersbelang Achterhoek Liemers 0212
Magazine Het Ondernemersbelang Achterhoek Liemers 0212
R042 0112 Hob Achterhoek Web por JohanKraaijinga
R042 0112 Hob Achterhoek WebR042 0112 Hob Achterhoek Web
R042 0112 Hob Achterhoek Web
JohanKraaijinga2.6K vistas
Magazine Het Ondernemersbelang Foodvalley 05 2011 por HetOndernemersBelang
Magazine Het Ondernemersbelang Foodvalley 05 2011Magazine Het Ondernemersbelang Foodvalley 05 2011
Magazine Het Ondernemersbelang Foodvalley 05 2011
HetOndernemersBelang1.4K vistas
Magazine Het Ondernemersbelang Oss Bernheze 04 2011 por HetOndernemersBelang
Magazine Het Ondernemersbelang Oss Bernheze 04 2011Magazine Het Ondernemersbelang Oss Bernheze 04 2011
Magazine Het Ondernemersbelang Oss Bernheze 04 2011
Magazine Het Ondernemersbelang Zaanstreek 01 2012 por HetOndernemersBelang
Magazine Het Ondernemersbelang Zaanstreek 01 2012Magazine Het Ondernemersbelang Zaanstreek 01 2012
Magazine Het Ondernemersbelang Zaanstreek 01 2012
HetOndernemersBelang1.3K vistas
Innoveer! April 2010 por Houk Nolten
Innoveer! April 2010Innoveer! April 2010
Innoveer! April 2010
Houk Nolten889 vistas
Ondernemersbelang Starters Op De Woningmarkt 03 2012 por schrauwers94
Ondernemersbelang Starters Op De Woningmarkt 03 2012Ondernemersbelang Starters Op De Woningmarkt 03 2012
Ondernemersbelang Starters Op De Woningmarkt 03 2012
schrauwers94655 vistas
Magazine het ondernemersbelang west frieland 01 2012 por HetOndernemersBelang
Magazine het ondernemersbelang west frieland 01 2012Magazine het ondernemersbelang west frieland 01 2012
Magazine het ondernemersbelang west frieland 01 2012

Ws Waalstand 2013 februari

 • 1. r e l a t i e m a g a z i n e , f e b r u a r i 2 013 JE MOET OUTPERFORMEN Johan Krijgsman Waal Het nieuwe bankieren draait niet meer om geld schuiven Coert Beerman Rabobank Rotterdam Cocreatie avant la lettre nkt ie Pi de Bruijn De Architekten Cie d re ss or pa Do et m waal in gesprek met Dimitri Roels Vlaamsch Broodhuys WS 1
 • 2. 4 Alleen de entourage doet al watertanden Dimitri Roels “De bouw moet anders”, wordt vaak geroepen. 6 Cocreatie avant la lettre Pi de Bruijn Ik zeg dan altijd: “Nee, de bouw gáát al anders.” 8 Het Nieuwe Bankieren draait niet meer om geld schuiven Coert Beerman Alleen gaat het niet altijd even hard. 0 Je moet outperformen Johan Krijgsman 1 2 Marktpartijen weten het beste wat er leeft Hans Versluijs 1 4 3 Column: Na de crisis Hennes de Ridder 1 4 Klein is het nieuwe groot Phillip Smits 1 8 6 De zorg voor een andere manier van samenwerken Guus Verduijn 1 18 Nieuw aan de horizon: De Kameleon Bouwers in spagaat 9 Kan het beter goedkoper of efficienter? Henk Lammers 1 0 10 vragen aan Marjet Rutten 2 10 22 De nieuwe werkelijkheid is er gewoon Henk Homberg 24 Nieuw aan de horizon: De Furie 25 MaakiQ Daan van Norel, Ebert van der Wal en Joris Raaijmaakers Of misschien ligt het wel aan mij, dat ik andere kant is nog steeds de laagste het idee heb dat het niet hard genoeg prijs de enige parameter die telt. Of het 6 Het Nieuwe Calculeren Joris van der Velden 2 gaat. Wat is nu eigenlijk de stand van gaat in een aanbesteding om de EMVI, zaken? Die vraag lag op tafel toen we de Economisch Meest Voordelige 27 Nieuw aan de horizon: MFA Oudeland deze editie - de eerste - van ons Inschrijving, waarin de echte prestatie- vernieuwde relatiemagazine ‘WS’ indicatoren voor innoveren ontbreken. COLOFON 8 Op herhaling bij de FD Gazellen 2 14 bespraken. De antwoorden op die vraag Die aanpak werkt innovatie niet in WS is een uitgave voor alle relaties van Waal. vindt u terug in de inhoud, uit heel de hand. Teksten 29 Nieuw aan de horizon: Centrumplan en Sint Jan de Doper uiteenlopende monden. Conclusie: Jan Luyendijk iedereen ziet de noodzaak in van Misschien willen we te veel ineens. Fotografie 0 Een beter product voor Woonplus 3 verandering. We staan allemaal Procedures veranderen is niets Michael van Oosten Kees Stuip enthousiast ons verhaal te doen in vergeleken bij een cultuur veranderen. Frank Kraft Erno Wientjens 1 Nieuw aan de horizon: De Duinpieper 3 koplopersgroepen voor ketenintegratie En daar staan we voor. Cultuur is ook en op netwerkbijeenkomsten. Maar visie ontwikkelen, strategie opstellen en Eindredactie Johan Krijgsman 1 Overlevingspakken voor KNRM 3 één voor één merken we elke dag de implementeren. Goed of soms met een 22 Janneke Alblas spagaat waar we als bouwer in zitten. Je kanttekening. Lees verder en vorm Concept en 2 Waal.nl/nieuws 3 wilt aan de ene kant waarde toevoegen uw eigen opinie! productie Wubbe CC, Delft in de keten, zodat je je onderscheidend vermogen in de markt duidelijk maakt en Johan Krijgsman Waal Schiedamsedijk 22 partijen je weten te vinden. Aan de Innovatieve bouwer Postbus 165 3130 AD Vlaardingen Tel. 010 - 248 28 28 28 WS 3 info@waal.nl www.waal.nl
 • 3. Dimitri Roels Vlaamsch Broodhuys @VlaamschBrood Het is een concept dat perfect past in de Verziekte branche al de entourage doet watertanden. “Onze hang naar authenticiteit van vandaag. Authentiek. Eerlijk. Puur. Het zijn woorden inspiratie halen we uit cosmopolitische Maar beschuldig eigenaar Dimitri Roels er die Dimitri Roels regelmatig gebruikt. steden als Londen en New York. Maar we niet van dat hij een slimme marketing­ Zoals zuurdesembrood ook ‘eerlijk’ brood leveren ook aan de tophoreca. Dat zijn jongen is die boven op de Zeitgeist zit. is. Het gisten van het brood is een toppers, die zijn zó met hun vak bezig dat “Achteraf is het een schot in de roos natuurlijk proces, door de bacteriën en je daar vanzelf geïnspireerd van raakt.” gebleken. Je ziet het aan het aantal schimmels in het deeg. Het levert een ambachtelijke bakkerijen dat als compleet ander brood op dan het brood ‘Beleving’ is het sleutelwoord voor de Het idee voor een nieuw paddenstoelen uit de grond schiet. Het is dat de gemiddelde Nederlander eet. toekomst. “Mensen weten dat we gewoon toeval dat we zijn begonnen in Dimitri: “De Nederlandse broodbranche is excellent brood bakken en dat de businessconcept ligt soms een tijd waarin eco hoogtij ging vieren. verziekt. Van de Nederlandse consumen­ entourage goed is. Dan moet ook het Je had eerst 9/11, toen kwam die crisis er ten eet 85, 90 procent hetzelfde brood. serviceniveau kloppen. Als mensen naar op straat. Als kok Dimitri Roels nog eens overheen. Daardoor is er hang Dat komt allemaal bij drie, vier grote buiten stappen, moeten ze zeggen: naar authenticiteit ontstaan. Wij faciliteren fabrieken vandaan. Daar is het niet de leuke winkel, maar vooral wát een service, in Parijs zuurdesembrood dat gevoel met een oprecht verhaal. bakker meer die de smaak van het brood dat zie je nergens meer. Daar ga je op Natuurlijk zijn we óók ondernemers en bepaalt, maar de retailer. Brood is er een termijn de oorlog mee winnen.” Die proeft, is hij verkocht. willen we ook geld verdienen, maar niet volumeproduct geworden. Als je dat nu beleving mist hij bij andere ondernemers. ten koste van alles.” eens vergelijkt met landen als Frankrijk en “Ik spreek regelmatig andere ondernemers Hij moet en zal het brood België: daar koopt 60, 75 procent van de die vaak vele malen groter zijn. Dan kan ik consumenten nog gewoon bij de warme wel eens jaloers zijn op hun perfecte ook in Nederland gaan Authentiek bakker. Daar hoort brood nog echt in de organisatie. Maar zij missen altijd wat wij cultuur thuis. Als er in brood ooit een keer hebben: een mooi product dat met introduceren. Het is het begin een voedselschandaal komt, dan gaat de passie wordt gemaakt. Ons product is Eerlijk consument misschien weer naar de ervan doordrenkt. Vraag jezelf regelmatig van een succesformule: specialisten toe.” af: waarom doen we het altijd zoals het nu gaat? Ik heb het er wel eens over met het Vlaamsch Broodhuys. Puur Of naar één van de vestigingen van het een bevriende aannemer. Dan verbaas ik Vlaamsch Broodhuys. Op 24 plaatsen in me er altijd over hoe inefficiënt de bouw de Randstad is het brood te koop. Alleen georganiseerd is en wat er verspild wordt.” 4 WS WS 5
 • 4. Pi de Bruijn De Architekten Cie @architektencie N ee, met een rondje door een willekeu- Zelf heeft Pi de Bruijn meer de dialoog met De Acht rige nieuwbouwwijk doe je Pi de Bruijn gebruikers gezocht. De wijk Roombeek in Samen met Waal realiseert De Bruijn geen plezier. De inmiddels 70-jarige Enschede, herbouwd na de vuurwerkramp in Amsterdam De Acht, een architect (“je bent een creatieveling en van 2000, was een schoolvoorbeeld van appartementengebouw in opdracht van dat houdt nooit op”) beziet de cocreatie avant la lettre. Pi de Bruijn: de Maarsen Groep. “Waal is heel architectuur van de laatste decennia “Roombeek staat voor afwisseling, het is vernieuwend. Voor de grote balkons met gemengde gevoelens. De omslag geen eenheidsworst. Dat maakt het heel kwamen ze bijvoorbeeld met het in de bouw naar een meer vraaggerichte bijzonder, iedereen valt ervoor. Maar de idee van verzonken consoles die aanpak omarmt hij enthousiast. traditionele gemeenten en ontwikkelaars worden opgenomen in de balkonplaat. “De laatste twintig jaar is er enorm veel durven deze benadering vaak niet aan. Ook pasten zij een afzinkkelder toe: gebouwd, maar wel met de focus op Ze kiezen liever voor de bestaande aanpak, dat was in deze afmetingen nog niet efficiency”, constateert hij. “Ook als want daar zit hun verdienmodel: dènken ze!” eerder gebeurd. Heel spectaculair. architecten hebben we veel kwaliteit Veel grote projecten sieren zijn cv, als In het verleden maakten wij het ontwerp laten liggen. We moeten weer dichter bij architect of als supervisor. De Zuidas, en bouwde de aannemer het. elkaar komen als bouwpartners, en daar de ArenA Boulevard, de Beurstraverse, Ik zie de nieuwe samenwerking als schaar ik de architecten nadrukkelijk ook de nieuwbouw van de Tweede Kamer. een proces met veel meer integratie. bij. In de ogen van velen zijn wij ver van Zijn bureau, de Architekten Cie., is flink op het eigenlijke vak af komen te staan. Veel weg in de omslag naar vernieuwing. En de toekomst? “Het toverwoord is: architecten zijn veredelde ontwerp- “Je moet mensen er wel eens van ontwikkelen met een kleinere korrel, studio’s. Handige jongens met een overtuigen dat je geen oppervlakkige veel meer vraaggestuurd. De gebouwen computer, die met één druk op de knop vormpjesmaker bent, maar dat je breder worden veel meer maatkostuums. een ander geveltje genereren. Dat is georiënteerd bent. Maar niet altijd Dat gaat leiden tot tevreden klanten Zie ook de visie van Bekijk de film over architectuur van de lopende band. Vaak hebben opdrachtgevers daar behoefte en een afwisselend straatbeeld. Het is Monique Maarsen de afzinkkelder van beperkte, cynische architectuur, waar aan. Nog te vaak zijn gebouwen voor hen een type vastgoed dat in de toekomst van Maarsen Groep het project De Acht op WaalTV op WaalTV soms een hoop geld mee verdiend is.” uitsluitend financiële producten.” ook zijn waarde zal blijven behouden.” 6 WS WS 7
 • 5. Coert Beerman Rabobank Rotterdam Zie ook Rabobank Portret Coert Beerman @Raborotterdam Aan de borreltafel zijn de schuldigen voor de huizencrisis snel schuiven dat er minder hypotheken worden verstrekt. Er is veel makelaars, notarissen, schilders, loodgieters, woninginrichters, met een financieringsaanvraag. Er is bijvoorbeeld heel veel gevonden: de banken. Die verstrekken geen enkele hypotheek te lang onduidelijkheid geweest over de hypotheekrenteaftrek en noem maar op. Ik ben daarom voor het stimuleren van de spaargeld in de markt. Kunnen wij spaarders niet interesseren meer. Zo is het toch, directievoorzitter Coert Beerman van de overdrachtsbelasting. Dan is de consument niet bereid tot onderkant van de markt. De groep van de eerste starters moeten voor crowd funding, met andere woorden: om te beleggen in Rabobank Rotterdam? “Mensen reageren inderdaad vaak in de investeren.” Rabobank Rotterdam is nog een positieve uitschieter, wij zo veel mogelijk faciliteren. Als zij weer gaan kopen, komt hypotheken?” De pijn zit vooral in het hier en nu. “Tot en met trant van: is het loket van de bank dicht? Nee integendeel, het rekent hij voor. Ons marktaandeel in de regio is gegroeid van ook de rest van de keten op gang. Die doorstroming is 2016 is er een tekort van 127.000 woningen. Er is bovendien een loket is nog steeds open, maar als Rabobank hebben wij te maken 25 naar rond de 35 procent. “Dat betekent dat ons loket vaker essentieel. Want de markt zit pas echt vast bij de tweede en scheve woningvoorraad. Laten wij vooral vraaggestuurd te werk met normen en regels die strenger zijn geworden. En ook wij opengaat dan de loketten van andere banken.” derde woningen.” gaan. Er komen meer eenpersoonshuishoudens, mensen stellen hebben met het economisch tij te maken. Die factoren maken het andere eisen. Een appartement zonder balkon verkoopt niet. evident dat wij niet meer één op één hypotheken verstrekken.” Dubbele pet Andere financieringsvormen Onlangs was er ophef over de zogenoemde halalwoning in Als bankier heeft hij een dubbele pet op. Enerzijds is hij gebonden Banken zouden zich ook moeten gaan oriënteren op andere Amsterdam. Nou en? Als de markt daar om vraagt, dan dienen wij Tegelijkertijd constateert hij dat het aantal aanvragen ook sterk aan de normen en regelgeving, anderzijds is de bank van groot financieringsvormen, oppert hij. “Het nieuwe bankieren zal in de daar naar te luisteren. Dat is een tijdlang niet gebeurd. Het idee is gedaald. Coert Beerman: “Hoeveel trek heeft de markt nog om belang voor de regionale economie. “Een hypotheek is het begin toekomst niet altijd meer draaien om het schuiven van geld. leefde in de markt: wij hebben een stuk grond, wij gaan bouwen te kopen? Je kunt het niet allemaal op het bord van de bank van een lange keten. Die hypotheek leidt tot vervolgtransacties bij Er zal op een meer creatieve wijze moeten worden omgegaan en de kopers komen vanzelf. Dat is voorbij.” 8 WS WS 9
 • 6. Integrale verantwoordelijkheid Maar ketenintegratie kan ook succesvol zijn aan de vóórkant van het traject. Johan Krijgsman: “Dan neem je als bouwer de verantwoording voor onderaannemers, architecten, constructeurs en bouwfysici. Die gaan in de maakketen onder regie van de Johan Krijgsman Waal aannemer opereren. Nu wil de opdrachtgever dat nog allemaal bij zich houden, maar het stimuleert niet de innovatie in de sector. @JDKrijgsman In de toekomst zal een opdrachtgever de integrale verantwoorde- versneller lijkheid kwijt willen, maar ook alle risico’s zoals de ontwerprisico’s. cr isis als Het komt nu al voor dat wij een polis afsluiten voor de ontwerp- de verantwoording in geval van constructieve of bouwfysische fouten in het ontwerp. Maar in het huidige model klopt dat niet. Als je verantwoordelijkheid toeneemt en je risico’s stijgen, moet je daarvoor worden beloond.” Met project De Wielslag bouwt Waal mee aan de vernieuwing van Rotterdam Zuid. Twee groentekramen In de laatste jaren heeft Waal afscheid genomen van een groot een initiatiefnemer verkleinen. Ik ben ervan overtuigd dat Voor iemand die van zichzelf zegt gauw verveeld te zijn (“Ik ben liever met aantal toeleveranciers. “Onvermijdelijk om innovatie ruim baan een goede woning op de juiste plek altijd wordt verkocht. te geven”, zegt Krijgsman. “Anders kun je niet projectoverstijgend Dat zien we nu ook bij een project in Leidschendam, dat we vernieuwing bezig dan dat ik regulier werk doe”) zijn het leuke tijden in de bouw. werken en je werkplannen steeds beter maken. Dat betekent zonder makelaar en zonder reclamebureau ‘branden’. voor een opdrachtgever niet dat hij altijd maar met diezelfde We laden de locatie, we ontsluiten het proces via internet, Stap voor stap gaat Johan Krijgsman met Waal verder op de weg van verandering. bouwpartner moet werken. Hij kan heel goed met meerdere we zijn bezig met het werven van ambassadeurs. Zo hebben ketens samenwerken. Op elke markt staan ook twee groente- we een groep mensen gemobiliseerd die we meenemen Relativerend: “We hebben pas de eerste stap gezet.” kramen naast elkaar. Dat houdt de markt mooi in evenwicht. in klantenpanels. Zij hebben invloed op het plan. Het resultaat Als de insteek maar niet de laagste prijs is, want dan krijg je weer is dat we nu al tweehonderd inschrijvingen hebben voor die vechtcultuur. Die waardecreatie krijg je pas als je kennis en zeventig woningen.” Vooruit, nog maar zo’n relativering, halverwege de koffie in zijn Echte ketenintegratie gaat daarom verder, doceert hij. kunde van alle partners samenvoegt. Als je daarin slaagt, kun Andere competenties werkkamer in Vlaardingen. “Van een grijze muis zijn we een iets “Waar ik in geloof, is achterwaartse ketenintegratie met je duurzame continuïteit bieden. Daar heb je misschien wel Wie de bouw wil veranderen, moet vooral de cultuur veranderen. sneller muisje geworden. Maar we zijn nog steeds een muis.” maakpartners. Dat is ook het idee van maakiQ. Van alle vijf stappen voor nodig. Als ik eerlijk ben, hebben we pas de Onderdeel van een nieuwe aanpak is daarom een instroom van Die uitspraken maken duidelijk dat de 40-jarige directeur van materialen kopen we zeventig procent in. We willen naar een eerste stap gezet.” nieuwe medewerkers. “We nemen tegenwoordig andere mensen Waal niet op zijn lauweren rust, ondanks alle lof die hij krijgt structuur toe waarin open source innovation kan gedijen. aan. Soms mensen die helemaal niets met bouwen hebben, maar toegezwaaid. “We hebben een aantal stapjes gezet. Maar de Waar het om gaat, is dat een hoofdaannemer met zijn hele Afzetrisico bottleneck wel iets kunnen toevoegen. Dan gaat het niet over een andere grote resultaten liggen nog voor ons. Het woord ‘ketenintegratie’ keten innoveert en de beste propositie nastreeft. Zodat je niet De ontwikkelende bouwer van de toekomst moet misschien mindset: dat zit wel goed bij onze mensen. Het gaat om heel wordt te pas en te onpas gebruikt. Ik zie het als een hype van elke keer het wiel hoeft uit te vinden als je iets inkoopt. Anders nog wel een stapje verder gaan. Waarom zou die bouwer andere competenties. De lat ligt heel hoog. Voor onze mensen, bouwers en corporaties. Ketenintegratie vind ik een misplaatst samenwerken met een klant noem ik nog geen ketenintegratie. ook niet een rol gaan spelen in het verkooptraject? Johan voor ons als organisatie. Je moet outperformen. De crisis is een woord. Het gaat niet om anders samenwerken, maar om het De echte ketenintegratie zit aan de achterkant: waarde Krijgsman sluit het niet uit. “Het afzetrisico is nu nog de grootste mooie versneller van onze drijfveer om doorbraken in de toevoegen van meer waarde.” toevoegen aan de zeventig procent die je als bouwer inkoopt.” bottleneck om te gaan bouwen. We kunnen dat risico voor bouwsector te realiseren. 10 WS WS 11
 • 7. Em. Prof. dr. ir. Hennes de Ridder @Hennesderidder column Na de crisis Hans Versluijs Gemeente Vlaardingen De bouwsector komt nu snel tot een totale stilstand. Na een nog eens parametrisch van klein naar groot - dus van wc, via wat ongelukkig regeerakkoord wachten alle ‘bouw’partijen met keuken, badkamer, installaties, vloeren, plafond, wanden naar dak @hversluijs ingehouden adem tot het overgaat. Wachten is sowieso niet en fundering - zowel digitaal als in het echt worden doorontwikkeld verstandig, omdat het altijd langer lijkt dan het werkelijk duurt. in plaats van de huidige van groot naar klein benadering, dan Maar wachten op iets dat definitief voorbij is (groei, groei en kunnen deze producten in elke omgeving worden geleverd. De veranderingen in de bouw raken ook Samenwerking Marktpartijen betrekken bij nog eens groei) of de huizenprijzen zo’n 25% gedaald zijn, is dom. We spreken dan van hoogwaardig - industrieel gemaakt - maatwerk de gemeenten. Hun positie als regisseur De procedure is nog niet afgerond, bestemmingsplan We kunnen daarom beter de stagnatie aangrijpen om de van superieure kwaliteit en architectuur. Weg met de saaiheid, van projecten staat onder druk. Hoe gaan maar de resultaten zijn veelbelovend. Het eerder betrekken van marktpartijen bouwsector te hervormen. Weg uit de idiotie dat opdrachtgevers gelijkvormigheid, faalkosten en overlast. De nieuwe bouw­ nder­ o gemeenten met die uitdaging om? “Wij merken dat we door frisse en bij het opstellen van bestemmings- definiëren wat ze willen hebben, waardoor aannemers in een nemers hebben een gestandaardiseerde bouwdoos waarmee De gemeente Vlaardingen deed ervaring nieuwe ideeën geïnspireerd raken om plannen is een andere oplossing. dodelijke prijscompetitie zitten en gedwongen worden om ze elk denkbaar bouwwerk kunnen maken maar ook makkelijk op met een project dat op de traditionele het op een geheel andere manier aan te Wethouder Versluijs: “Met kleine post- ambachtelijk eenmalige, unieke bouwwerken te maken. kunnen aanpassen. Hiermee kunnen ze lekker aan de slag in de wijze, met een Europese aanbesteding, pakken. Ik geloof in samenwerking. zegellocaties doe je dat uiteraard niet, gigantische markt van herstructurering, renovatie en transformatie. niet van de grond kwam. Wethouder Het was de starre regelgeving die ons wel met grote plannen. Als wij bezig zijn Het aardige is dat juist de bouw iets kan bewerkstelligen waar Maar ook in de GWW ligt er een enorme markt met tunneltjes, Hans Versluijs besloot daarom het roer aanvankelijk in die voorzichtige rol met een nieuw plan, dan richten we de Nederland op wacht: een stimulering van de economie die rotondes, viaducten, geluidsschermen, rioleringen en wegen. om te gooien. “Toen de aanbesteding heeft geduwd. Nu weten we dat we ook planprocedure zo in dat er eigen inbreng tegelijkertijd een bezuiniging is. Dat is dat (semi)publieke voor het Buizengat-Oost niet tot een creatiever in onze aanpak kunnen zijn mogelijk is voor partijen. Dus je houdt opdrachtgevers in de bouw ophouden te specificeren wat ze Er zijn helaas enkele woningbouwcorporaties die weer de totaal voor ons acceptabel resultaat leidde, als gemeente.” Ook het gefaseerd je plannen zo functioneel en zo globaal willen hebben. De directe publieke besparing is zo’n 10% op de andere kant uitgaan. Onder het mom van ketenintegratie gaan hebben we een aantal partijen gevraagd aanpakken van projecten past in de mogelijk. Dat heeft natuurlijk ook zijn totale bouwomzet. De stimulering is dat aannemers eindelijk met zij ”samenwerken” met een paar aannemers om te renoveren. hun gedachten te laten gaan over het huidige marktomstandigheden, grenzen, je wilt niet dat je ontwikkelin- zelf ontwikkelde bouwwerken kunnen komen en die industrieel Niks competitie. Lekker alles met geitenwollen sokken samen doen plan. We moeten meer de dialoog gaan concludeert hij. “Je moet ervoor zorgen gen faciliteert waar je later niet gelukkig gaan produceren. Daardoor krijg je een competitie, die maakt en vooraf 2,5% winst en 6% AK op de omzet afspreken. Als deze voeren, maar dan wel binnen de regels dat je genoeg ruimte overhoudt om mee bent. Maar het komt er wel op neer dat ze investeren in bouwwerken die twee keer beter, de helft aannemers niet iets met elkaar afspreken, zijn ze zo dom dat ik ze van de aanbestedingsprocedure. een plan in een later stadium helemaal dat je de partij waar je mee in zee gaat goedkoper en twee keer sneller te leveren zijn. Dat komt door nog niet eens op een werk zou willen hebben. In ieder geval gaan De partijen waren verder helemaal vrij in te vullen. En dat moet je aan de daadwerkelijk bij het plan betrekt. leercurven en repetitie-effecten. Indien deze bouwwerken ook deze jongens en meisjes het in de nieuwe wereld niet meer redden. het plan in te vullen naar hun eigen marktpartijen overlaten. Want het is Aangezien je bij het opstellen van een inzichten. Voor ons is dat wel een toch wel duidelijk dat zij het beste bestemmingsplan tegenwoordig ook stelligen waar t moment geweest dat wij hebben weten wat er in de markt leeft.” de uitvoerbaarheid moet aantonen, iets bewerk geleerd dat we niet meer in de positie heeft het grote voordelen om markt- nd op wach zijn om heel strakke randvoorwaarden partijen erbij te betrekken: zij voeren N eder la en veel eisen neer te leggen.” de plannen uit.” 12 WS WS 13
 • 8. Bekijk de visie van Phillip Smits op WaalTV WAT IS ONZE TOEGEVOEGDE WAARDE “Begin 2008 dachten sommige partijen in de bouw dat we Inspiratie uit andere branches failliet zouden gaan. Nu is het: jullie hebben de afgelopen jaren Ook initieerde hij het concept voor Blauwhoed Studio, dat alle wel visie getoond! Zo betrekkelijk is het allemaal.” Phillip Smits bestaande afdelingen verving. “We hebben hierdoor het bedrijf stond vijf jaar terug aan de basis van de nieuwe Blauwhoed kunnen ontmanagen om het ondernemende karakter van Groep. Onder zijn leiding ging de ontwikkelaar om, maar niet de mensen beter tot uitdrukking te laten komen. ‘Klein is het zonder slag of stoot. “Om de omslag te maken, zijn we ons heel nieuwe groot’ is mijn credo. We werken graag samen met groot sterk gaan afvragen: wat is nu onze toegevoegde waarde, wat en gaan partnerships aan met klein.” is ons DNA? Wat ik zag, was dat we de maximale toegevoegde Zijn inspiratie haalt Phillip Smits uit andere branches. “Ik ben lid waarde aan de voorkant van het ontwikkelproces moesten van een aantal netwerken, waarvan een aantal buiten de zoeken: concepting, marketing en verkoop, dus beleving. branche. Daar hoor ik de meest inspirerende verhalen. Het is Voor taken aan de achterkant van het ontwikkelproces konden niet dat je het allemaal zo kunt kopiëren naar je eigen bedrijf, we beter aansluiten door aannemers vroeger in het proces te maar je kunt wel ideeën opdoen die je weer verder helpen. betrekken om hun expertise maximaal uit te nutten. Hier is het Ik ben bijvoorbeeld bij Google geweest om te kijken hoe zij nieuwe Businessmodel voor Blauwhoed uitgekomen. Daarbij is georganiseerd zijn en welke strategieën ze hanteren. Heel begin 2008 de consument, de klant, nog meer op nummer 1 inspirerend allemaal. In de bouwbranche ben ik dat de laatste komen te staan en niet langer de architect, de stedenbouw­ jaren veel minder tegengekomen. “ kundige of gemeenten.” Kopersstaking Begin 2008 begon hij als COO aan het karwei bij Blauwhoed, Phillip Smits Blauwhoed B.V. begin 2010 werd hij CEO. In die rollen keek Phillip Smits kritisch naar projecten, organisatie en kostenstructuur. “Al snel was de @Phillipsmits conclusie dat een deel van de projecten niet meer aan het nieuwe perspectief voldeed. Deze projecten hebben we voor de bouwvak van 2008 verkocht, niet wetende dat Leeman Brothers in oktober 2008 zou vallen.” Vervolgens kon hij gaan reorganiseren. Het personeelsbestand kromp fors: van 110 naar uiteindelijk 35 medewerkers om flexibel te blijven. “Uiteindelijk zijn er nog maar tien medewerkers van voor de crisis werkzaam bij Blauwhoed. De cultuuromslag kon niet groter zijn.” 14 WS WS 15
 • 9. De maat is vol Lees het artikel Gebouwen met waslijsten vol oplever- Alles was leidend, behalve de klant. Iedereen Transparant proces ‘Tweede’ start punten. Opleveringen met legionella- opereert vanuit zijn eigen perspectief, Toch staat niet iedereen juichend langs bouw Sola Gratia besmetting. Ellenlange procedures. Voor maar er is niemand die over het grote de lijn, weet hij. “Je ontmoet heel veel directeur Guus Verduijn van Woonzorg geheel gaat. Op een andere manier willen scepsis, hoe lager je komt. Ook bij Nederland is de maat vol. Is het niet het we naar een hogere kwaliteit en lagere onderaannemers, bijvoorbeeld de veranderende zorglandschap in Nederland kosten. Het is toch te gek dat de bouw installateurs. Voor onze projecten is dat dat vraagt om anticiperen, dan toch zeker rekent met tien, vijftien procent faalkosten?” de helft van het gebouw. Uiteindelijk de traditionele rolverdeling in de bouw. hebben we de scepsis kunnen overwinnen.” Via ketenintegratie wil Woonzorg Samenwerken is ook écht samenwerken, Woonzorg Nederland maakt ook Nederland - dat wonen en zorgdiensten maakt hij duidelijk aan de hand van een dankbaar gebruik van BIM. “Een revolutie aanbiedt voor senioren - afscheid nemen recent project. “In het begin van het in de aannemerij wat betreft de manier van het foutenfestival uit het verleden. traject hebben we fors geïnvesteerd in van werken. Je bent gewend altijd je “Dat begint al bij het programma van eisen de samenwerking. Het verantwoordelijke kaarten op de borst te houden. Je weet waarin je lukraak maar aannames doet. team bij ons en bij de aannemer hebben nooit wat je nog tegenkomt gaandeweg Vervolgens huren we een architect in, we een dag lang stage laten lopen in het proces. Maar dat kan dus niet meer die er meestal ook niet bedreven in is om de keuken van een verzorgingshuis. met BIM. Het is een heel transparant klantwensen in te vullen, maar wordt De verantwoordelijke man daar dacht dat proces, je creëert een open relatie met Guus Verduijn Woonzorg Nederland ingehuurd voor zijn kunstenaarschap. ze een taakstraf hadden. Die heeft ze elkaar. Met een functioneel goed Dan heb je met een bouwer te maken die echt het snot voor de neus laten werken. gebouw, met minder fouten en tegen @WoonzorgNL in het bouwproces zijn eigen gang gaat. Dan kweek je wel een band!” lagere kosten als resultaat.” 16 WS WS 17
 • 10. Henk Lammers Lammers Beton Plaats: Amsterdam Opdrachtgever: De Key Architect: NL Architects Je kunt nog zo’n innovatieve bouwer zijn: zonder partners met met de vraag: hoe kan het slimmer? Soms wordt metselwerk zelfs dezelfde mentaliteit houdt het op. Daarom zijn Lammers Beton vervangen door in de fabriek vervaardigd prefab metselwerk.” en Waal blij met hun wederzijdse relatie. De betonelementen- Lammers Beton is gewend kritisch mee te kijken of ontwerpen leverancier uit Weert is in alles de tegenpool van een traditionele constructief en in vorm goed zijn. “Meedenken kan grote betonfabriek. “Bij een betonfabriek denkt iedereen aan herrie en voordelen bieden. In de fabriek bijvoorbeeld, doordat je minder stof”, lacht naamgever en oprichter Henk Lammers. “Dat stadium maluren en minder storturen nodig hebt. Ook kijken we of het zijn we al lang voorbij. Wist je dat we hier maar twee mensen verantwoord kan worden gemonteerd. Dat levert een beter hebben die daadwerkelijk beton storten? Het maken van een mal product op tegen een lagere prijs. Waal is bereid naar ons te is soms wel honderd uur werk, het echte storten een half uurtje.” luisteren. We gaan er samen vanaf het begin naar kijken, soms al in de fase vóór de aanbesteding.” Vijftig man telt het bedrijf. Die werken zes dagen per week, om alle orders te kunnen verwerken. Maar het succes heeft Henk Leanpartners Lammers niet minder kritisch gemaakt. “Een aannemer wordt een Natuurlijk heb je wel eens verschillen van mening. Dan merk je organisatiebureau, die het hele proces regisseert. Wij moeten hem dat we in feite te weinig van elkaars business af weten. Zij komen ondersteunen. Kan het beter, goedkoper of efficiënter? Dat vraagt te weinig bij ons in de fabriek, wij te weinig bij hen op de bouw. een goede relatie met elkaar.” En die heeft Lammers Beton met Maar als leanpartners krijg je de kans wel. Wij snappen waarom ze Waal. “Een heel open relatie”, kenschetst hij. “We zijn bezig met bij de montage bepaalde details willen hebben. Zij snappen dat een plan waarvoor we al drie maanden aan het tekenen zijn, we voor elementen een bepaalde maatvoering hanteren omdat zonder dat we er prijstechnisch uit zijn. Al die tijd ben je bezig we het anders niet omkist krijgen.” 18 WS WS 19
 • 11. 1. Hoe komt een keurig meisje als jij in een mannenwereld als de bouw terecht? “Ha! Dat was nu net de reden dat ik hier 5. ie Z je voorbeelden van bedrijven die het goed doen? “Kleinere spelers op de markt, familie- bedrijven. Die zijn vaak al klantgericht uit 8. at W doen we met de architecten, die je in een van je boeken ‘een eigenzinnige beroeps- groep’ noemt? wilde werken. Vrouwen zijn meer op het zichzelf, maar hebben weer heel andere “Architecten mogen van mij best eigenwijs proces en de communicatie gericht. uitdagingen. Bijvoorbeeld om het zijn, als het maar niet storend wordt. Een Ik wilde werken in een mannensector die technisch en technologisch allemaal bij architect moet inspireren. Die architect meer doel- en doengericht is.” te benen en te adapteren. Of omgaan moet veel meer beseffen voor wie hij het 2. met vernieuwingen zoals BIM. Dat kunnen doet. Dat wil niet zeggen dat hij alleen maar Beseft ‘de grotere bedrijven weer sneller oppakken.” jarendertig-architectuur moet ontwerpen, sector’ dat het omdat de consument dat toevallig mooi 6 . voorbij vijf voor n E zijn er al projecten- vindt. Dat wil geen enkele architect, die twaalf is? nieuwe-stijl? wil iets nieuws maken. Maar hij kan die “Ik heb me erover verbaasd hoe snel “Corporatie Portaal heeft wens van de klant wel vertalen in goede duurzaamheid door de sector is opgepikt. conceptaanbieders laten inschrijven architectuur die vernieuwend is. En kom Als je dat vergelijkt met de manier op een project van vijftig woningen, bij mij niet aan met verhalen over de waarop de bouw de omslag maakt naar niaNesto. Die moesten aan de slag met kwaliteit van de gebouwde omgeving die klantgericht werken: dat duurt veel een paar flinke uitdagingen. achteruit gaat als de consument het voor langer. Iedereen weet dat het nooit meer Een maximumhuur, een energienotaloze het zeggen krijgt. Dan heb je het echt nog zoals vroeger wordt. Maar bedrijven woning, een vast bedrag voor onderhoud. niet begrepen en doe je zelf iets niet goed.” 9. worstelen ermee, ja.” Uiteindelijk gaan vijf partijen elk tien woningen bouwen. Dat heeft elk van die Is er ruimte 3. Marjet Rutten aan G we die omslag partijen een hoop geld gekost, maar als je voor nieuwe Vernieuwer voor de bouw-, installatie- en vastgoedsector voor elkaar krijgen nieuwe dingen doet, moet je altijd leren.” spelers met de huidige in de markt? 7. @MarjetRutten generatie? tel, S de crisis wááit “Ik zie regelmatig nieuwe ideeën of “Ik denk ook dat de omslag in de bouw een keer over. Gaat bedrijven voorbijkomen waarvan ik zeg: een heel ander type mensen vraagt, naast de bouw op de oude wauw! Maar die slagen er soms niet in de bestaande inhoudelijke specialisten. voet verder? een markt te vinden. Het is ook een Een goede balans van verschillende “Ik denk niet dat bedrijven op de oude moeilijke markt. Bijna alle partijen acteren typen mensen met verschillende voet verder gaan. Vinex-locaties komen er vanuit onzekerheid. Dat is ook des bouws. achtergronden maakt bedrijven aantoon- niet meer, van die projecten met grote Je wilt toch de zekerheid: is die toeleve- baar succesvoller. Het is goed om in je aantallen. Bouwers zullen veel meer met rancier er over twintig jaar ook nog?” Ze is - in volstrekt willekeurige volgorde - organisatie een vertegenwoordiging te elkaar in concurrentie moeten. Een paar 10. hebben van de mensen die tot je jaar terug dachten we dat een woning at W is je indruk schrijfster van boeken, marketingadviseur, van Waal? 4. doelgroep behoren.” 140.000 euro moest kosten. Als je toen had gezegd: we gaan naar een energie- “Ik vind het heel spreker, aanjager van veranderingen Meer vrouwen notaloze woning van 80.000 euro toe, gedurfd, de weg die zij zijn ingeslagen. in de bouw, had niemand je geloofd. Die is er nu. Waal zegt ook heel eerlijk: we zijn aan het en nog veel meer. Marjet Rutten heeft bijvoorbeeld? Straks blijkt het misschien wel voor veranderen, maar wij weten ook niet wat “Als het om wonen gaat, heeft de vrouw 50.000 euro te kunnen. Als er maar één de uitkomst zal zijn. Maar we geloven wel in vooral een opvallende visie over de bouw. vaak een belangrijke stem. partij is die het doet, volgt de rest vanzelf.” de nieuwe aanpak. Ik denk niet dat er op dit Een kleine kamer als walk-inkast kan net moment veel bouwers zijn die het beter Hoog tijd voor dé 10 vragen. datgene zijn waardoor een vrouw verliefd doen. Het is een dilemma voor de bouw: als wordt op een pand, zoals domotica dat je verandert, ga je een onzekere toekomst voor een man kan zijn. Op die emotie tegemoet. Maar als je niet verandert, heb je inspringen wordt steeds belangrijker.” weer geen bestaansrecht.” 20 WS WS 21
 • 12. Onder leiding van directievoorzitter Henk Homberg Henk Homberg ERA Contour B.V. kwam ontwikkelaar ERA Contour als eerste uit @HenkHomberg de reputatiemonitor van Building Business. Resultaat van een heldere, consequente filosofie. “Wij zitten echt aan de consumentenkant, de focus ligt bij ons op de klant.” FOCUS OP Voor ERA Contour was het C-woord niet de reden om een Als straks de crisis voorbij is, is die nieuwe werkelijkheid Lean and mean verandering in gang te zetten. De crisis was hooguit de bevestiging er gewoon. Daarom hebben we ingegrepen in onze eigen ERA Contour en Waal mogen dan op één lijn zitten: verschillen dat het concern op de goede weg was, constateert Henk Homberg. organisatie. Neem inkoop. Je zag het traditionele gedrag om zijn er ook, constateert hij. “Waal is beter in de productiestroom. DE KLANT “Al voor de crisis zijn we gestart met cocreatie - het woord vanuit een machtspositie te onderhandelen er nog steeds inzitten. Die hebben ze heel goed georganiseerd, heel lean and mean. bestond nog niet eens - en ketenintegratie, om de integrale We hebben een tijdlang een supply chain manager ingehuurd, Wij zijn daar ook mee bezig, maar Waal heeft een voorsprong. kosten van een project omlaag te krijgen. Daarom zijn we binnen iemand van buiten de branche. Die heeft zich bij ons mogen Dat komt ook doordat wij echt aan de consumentenkant zitten, het bedrijf aan een veranderingsproces begonnen. Ketensamen- verbazen over onze manier van werken!” de focus ligt bij ons op de klant. Als je met partijen goed samen- werking veronderstelt dat je op een optimale manier samenwerkt werkt, valt daar nog heel veel winst te behalen. Je bent toch veel met externe partners. Dat kan in onze visie alleen maar als je die Klimaatneutrale wijk dingen dubbel aan het doen. Je bent elkaar aan het controleren. samenwerking ook intern helemaal goed hebt geregeld. Dit jaar ERA Contour werkt veel in opdracht van corporaties. Met een van Als je dat er nou eens uit haalt, ben je een heel eind. Zo hebben Onderscheidend blijven hebben we een nieuw kantoor betrokken voor onze organisatie, die corporaties, Eigen Haard, werkt de ontwikkelaar aan het we bij een project nu een projectleider van een corporatie die Volgen de bedrijven elkaars verrichtingen? geheel ingericht op die samenwerking. Niemand heeft in het unieke project Co-Green. “We willen van Overtoomse Veld in onze mensen aanstuurt. Dan bespaar je dus al op mankracht.” “Waarom zou je geen kennis uitwisselen? Iedereen mag hier van kantoor een vaste plek. ERA Contour is ook niet langer Amsterdam de eerste klimaatneutrale wijk maken. Dat mag niets mij langskomen om te kijken hoe wij het doen. Je kunt elkaars georganiseerd in afdelingen, we werken samen binnen meer kosten dan een gewone woning. De meerkosten financieren BIM-regisseurs organisatie toch niet kopiëren. Ik weet hoe Waal is georganiseerd. projecten. Zo hebben we stappen gezet om daadwerkelijk we door ketensamenwerking te zoeken. We gaan daar zelfs En waar Waal de expertise van BIM binnenboord houdt, kiest ERA Voor een deel vergelijkbaar, maar voor een deel ook verschillend. te veranderen.” nog verder in: door een gedeeld partnership af te spreken. Contour voor samenwerking met uitwerkbureaus. Henk Homberg: Dat is alleen maar goed, zo blijf je onderscheidend in de Procedures veranderen is één. Maar is daarmee de ‘oude’ cultuur Iedere partij participeert in het resultaat, positief òf negatief. “We hebben geen modelleurs, maar werken samen met comakers. branche. Wij betrekken heel nadrukkelijk de klant erbij. In de ook overboord? De directievoorzitter gaat er eens goed voor Dit soort projecten wordt in corporatieland met argusogen Wel hebben we BIM-regisseurs in eigen huis. Die modelleren niet reputatiemonitor van Building Business staan we nummer 1 zitten. ”Wij hebben er een tijd aan moeten sleuren intern. bekeken. Dankzij de crisis snapt iedereen ondertussen wel dat zelf, maar controleren wel de resultaten en doen de clash control. bij de ontwikkelaars. Het is de combinatie van klantfocus en Continu de mensen overtuigen: de bouw moet anders. de integrale kostprijs omlaag moet.” Zo houd je het proces toch in eigen hand.” ketensamenwerking die ERA Contour typeert.” 22 WS WS 23
 • 13. Bekijk maakiQ op De Polder van Nesselande op WaalTV maakiQ Zou het niet mooi zijn als de bouw sprekend leek op de De gebouwcomponenten zijn zo ontwikkeld dat we zeer ‘gewone wereld’ om ons heen? Waarin falen, verspilling en flexibel en snel kunnen inspelen op de vraag van de klant, met lange doorlooptijden tot het verleden behoren en er veel meer een hoge kwaliteit tegen lage kosten. Omdat we niet elke keer kwaliteit op maat wordt geleverd tegen een lagere integrale over 80% van de dingen die voor elk project hetzelfde zijn kostprijs. Een branche waarin echt waarde wordt toegevoegd, hoeven na te denken. Zo creëren we industrieel maatwerk.” partijen duurzaam projectoverstijgend met elkaar samen- werken en werken aan integrale innovatieve huisvestings­ “Ons eigen 3D-model fungeert als de dynamische bron van oplossingen. Oplossingen die beproefd zijn, gezamenlijk kennis.”, vertelt Joris Raaijmaakers van het team dat al veel ontwikkeld en steeds worden doorgeïnnoveerd. Die industrieel grondgebonden woningen op deze wijze heeft geproduceerd. en modulair geproduceerd worden om vervolgens te worden Het virtuele gebouwmodel is een database waarin al onze Plaats: Maassluis geassembleerd tot maatwerk om in te wonen, zorgen, leren, afspraken met betrekking tot de modules en de verwerking Opdrachtgever: Het Balkon C.V. (Bouwfonds/Maasdelta) werken, winkelen of recreëren. “MaakiQ staat voor deze manier hiervan is opgeslagen. Dit model voorziet onze hele keten van Architect: Theo Verburg Architecten van industrieel produceren”, vertelt Ebert van der Wal. klant tot leverancier van maatwerk informatie, zodat iedereen “MaakiQ richt zich op standaardisatie, innovatie en continu zijn werk optimaal kan doen en steeds kan verbeteren. verbeteren. Het open source ontwikkelen van industrieel te vervaardigen componenten waarmee we alle gebouwen “Met maakiQ hebben wij een methodiek in handen waarmee op maat kunnen configureren. Om dit te bereiken, hebben we mensen stimuleren en inspireren om sámen steeds we een keten van innovatieve producenten georganiseerd beter te bouwen.”, aldus Van der Wal. “Vertrouwen hebben die continu gedreven samenwerkt aan de beste op maat in de kwaliteiten van vaste maakpartners. Wij durven een huisvestingsoplossing. Een oplossing die uiteindelijk veel integrale en multidisciplinaire aanpak te kiezen, waarbij we meer waarde voor de klant genereert.” over grenzen heen kijken. Afrekenen met de verspillende vechtcultuur. Waal maakt die verbindingen in een open sfeer van “Het uitgangspunt is een basis te creëren voor repetitie transparantie, gelijkwaardigheid en gezonde concurrentie. en het elke keer samen weer beter doen. Dan voegen we Voor een gestroomlijnde keten die werkplezier en échte echt kwaliteit toe!”, zegt Daan van Norel enthousiast. meerwaarde toevoegt.” Daan van Norel @DaanvanNorel Ebert van der Wal @EbertvanderWal Joris Raaijmaakers @JGRaaijmaakers 24 WS WS 25
 • 14. ‘K stendeskundige’ is Joris van der Velden bij Waal. En nee, o kostendeskundige is geen nieuwe, modieuze term voor calculator. Nieuw aan Want, legt hij in één zin uit: “Het gaat er niet om waarvoor je iets hebt ingekocht, maar om wat het uiteindelijk heeft gekost.” In de starre bouw is dat geen nuance, maar een wéreld van verschil. “In de traditionele calculatie vragen we offertes aan en zoeken we de goedkoopste aanbieder uit. Ik doe het anders. Ik wil weten: de horizon MFA Oudeland welke voorgaande projecten sluiten hierop aan en wat heeft het toen gekost? Van de grondgebonden woningen is tachtig procent hetzelfde. Twintig procent is variabel. Dan heb je het over een gevel van baksteen in plaats van een met houten afwerking. Maar een binnendeur is een binnendeur, spuitwerk is spuitwerk. Plaats: Rotterdam Waarom dan toch steeds weer offertes aanvragen? Om de prijs te Opdrachtgever: Woonbron bepalen? We vragen nu alleen nog een offerte aan om onze prijs Architect: Venhoeven CS Amsterdam te toetsen aan die van de markt. Een toeleverancier die dan duurder aanbiedt, moet met een goede verklaring komen. We moeten naar het stadium dat Waal zelf weet wat een bouw- deel kost. Dat kan, gewoon door te meten wat iets op een ander Villa Vonk wordt hét ontmoetingspunt project heeft gekost.” Ook kan hij heel snel een voorlopige offerte in Oudeland presenteren. “Een ochtendje werk en je kunt een opdrachtgever ‘Villa Vonk’, zo heet de pas geopende multifunctionele bij benadering vertellen wat iets gaat kosten. Is dat interessant? accommodatie (MFA) in de Hoogvlietse wijk Oudeland. Dan duiken we er graag verder in voor de exacte prijs.” De basisschoolleerlingen, de buitenschoolse opvang en de peuters hebben als eersten hun intrek genomen in de nieuwe Joris van der Velden lokalen. Binnenkort gonst het ook in de andere ruimten van Waal de activiteiten. Programmeur Wietske Abma helpt toekomstige gebruikers op weg. Zij vindt Villa Vonk een heel toepasselijke @de_Joris naam voor de MFA. “Het is een naam die vonkt. Dit mooie moderne gebouw is hèt ontmoetingspunt voor jong en oud in de wijk Oudeland.” Villa Vonk staat aan de Othelloweg, pal naast het oude schoolgebouw van de Notenkraker. Een impuls Op deze school werkte Wietske Abma jaren als ‘schoolmate’. voor Oudeland Nu is ze programmeur voor Villa Vonk, een nieuwe functie. De bouw van de MFA is een van de Niet uitknijpen “Heerlijk, dat pionieren. Ik houd ervan nieuwe dingen op te pijlers van de herstructurering in de wijk Joris van der Velden denkt dat er nog meer winst te behalen is zetten en kansen te creëren voor de gebruikers.” Oudeland in Hoogvliet. Villa Vonk geeft met een scherpere focus op kosten. “De volgende stap is dat we een impuls aan de wijk en maakt de met onze toeleveranciers gaan uitsplitsen wat de manuren en de buurt aantrekkelijk voor nieuwkomers. materiaalkosten zijn geweest. Hoe lang ben je nu bezig geweest Op 30 augustus 2012 is de Villa feestelijk met monteren? En hoe lang op de fabriek om te fabriceren? geopend. De deelgemeente Hoogvliet, De kunst is dan dat je partners ervan moet overtuigen dat je ze Dienst Jeugd Onderwijs en Samenleving niet aan het uitknijpen bent. We willen sámen verder. Dat kan van de gemeente Rotterdam en alleen maar door lagere kosten dan de concurrent te hebben, Plein nul10 huren ruimte in Villa Vonk. zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Deze werkwijze levert Het gebouw is gerealiseerd door dus werk op voor Waal en haar partners. ”Ook die vernieuwing in Woonbron, in samenwerking met Waal. de bouw kost tijd”, realiseert hij zich. “We laten een begroting op Stabu-indelingen helemaal los. Ik kijk: hoe wordt tijdens de inkoop met de begroting gewerkt? Dat heeft niets met de Stabu-codering te maken. Zoiets moet even landen: het is een hele omslag. Zeker als het een ex-uitvoerdertje met een paar jaar ervaring is die dit allemaal roept.” 26 WS WS 27
 • 15. Nieuw aan de horizon centrumplan Plaats: De Lier Opdrachtgever: C1000 Vastgoed B.V. Architect: Roeleveld-Sikkes Architects Een bouwbedrijf in de top 5 van snelstgroeiende ondernemingen in Zuid-Holland. Dat mag in een tijd als deze gerust een unicum heten. Daarom is Waal heel trots op de FD Gazelle Award 2012, Plaats: Amsterdam een initiatief van het Financieele Dagblad. Vorig jaar mochten Opdrachtgever: Vereniging Far West we zelfs de Gouden Gazelle mee naar huis nemen, uitgereikt Architect: Architectenbureau Paul de Ruiter B.V. aan de snelste groeier in de categorie grote ondernemingen in Zuid-Holland. Ook dit jaar kregen we lof toegezwaaid voor de indrukwekkende expansie. Die resulteerde in 2011 in een groei van 64 procent, van 70,1 miljoen euro naar 115,4 miljoen euro. Onze top 5 notering in de Cobouw top 50 ranglijst best renderende bouwbedrijf was een kroon op ons jaar. Op donderdag 22 november werden de awards uitgereikt. Waal gastheer FD Gazelle Award 2012 Leuk detail: dat gebeurde bij Waal in Vlaardingen. Circa 200 ondernemers kwamen op het event af, dat werd gepresenteerd door Petra Grijzen en Martine Wolzak, bekend van o.a. BNR Nieuwsradio. Alle aanwezigen waren, net als Waal, al uitgeroepen tot FD Gazelle 2012. 28 WS WS 29
 • 16. nieuw aan de horizon De Duinpieper Sinds oktober 2012 wonen Bianca van Alfen en Dennis van der Meer in De Duinpieper, een project van V.l.n.r. Sjaak van der Tak (voorzitter plaatselijke commissie KNRM), zeventien eengezins-woningen in Hoek van Holland. André Muilwijk (penningmeester plaatselijke commissie KNRM), directie Waal. “Het zag er op papier al meteen heel aantrekkelijk uit. overlevings Ook dat het een klein projectje in een bestaande wijk is, vonden we plezierig. Bij die grote nieuwbouwwijken duurt het meestal twintig jaar voordat de wijk echt pakken af is”, zegt Bianca. Vooral de gevels vallen op, met een fraaie raamverdeling en een doorlopende kroonlijst met verholen dakgoot. “Leuke mensen”, omschrijft voor KNRM Bianca de bouwploeg. “Heel behulpzaam. Ze namen altijd de tijd voor je. Even een ruimte inmeten was nooit een probleem.” Daarom werd de oplevering ook niet met angst en beven tegemoet gezien. “Bij ons was er heel weinig aan de hand. Een raam dat wat moeilijk dicht ging, dat soort dingen. Die heeft Waal super opgelost!” ‘Overleven’ is het credo in de bouw. Tijdelijk, want er zullen zeker andere tijden komen. Op andere gebieden draait het echter altijd om overleven. Letterlijk zelfs. Zoals bij de vrijwilligers van de KNRM, die regelmatig moeten uitrukken om reddend op te treden. De KNRM moet het doen zonder overheidssteun en is daarom afhankelijk van vrijwilligers en van vrijwillige bijdragen van particulieren en bedrijven. Daarom heeft Waal Een opvallende pilot voor Woonplus kleiner, maar de eisen van huurders doorlooptijd een project gebouwd.” ook dit jaar besloten niet te investeren in relatiegeschenken, in Schiedam: de woningcorporatie nemen toe.” Al in een vroeg stadium En ook foutloos? “Nagenoeg foutloos! maar in een goed doel. Waal doneerde zeven overlevingspakken koos voor de 29 grondgebonden dacht Waal mee over technische Wij zijn ervan overtuigd dat de manier inclusief instructielessen aan de bemanning van reddingsboot huurwoningen niet voor de traditionele oplossingen. Eline Busser: “Dan merk je van werken van Waal leidt tot minder George Dijkstra in Ter Heijde. Waal heeft haar relaties gevraagd aanbesteding, maar voor een keten- dat een bouwer heel praktisch denkt. faalkosten. Waal werkt met vaste ook bij te dragen aan de actie. Op het moment van het ter samenwerking met Waal. Senior Waal elimineert alle kostprijsverhogende onderaannemers. En er valt nog meer perse gaan van dit magazine is het totale bedrag van projectmanager vastgoed Eline Busser: zaken die de kwaliteit niet ten goede winst te behalen, door de lucht uit deze actie € 15.000,-. “Waal wilde bewijzen dat het met minder komen.” Bijkomend voordeel was dat het het proces te laten lopen. Ik ben geld mogelijk is een woning met meer project in een recordtijd is gerealiseerd. ervan overtuigd dat ook corporaties kwaliteit te bouwen. Dat is ook de “Na het storten van de begane-grond- als wij toe moeten naar vaste bouw- uitdaging voor corporaties de komende vloeren heeft het twaalf weken geduurd. partners. Dat leidt uiteindelijk tot een jaren, want de investeringsruimte wordt Wij hebben nog nooit met zo’n snelle beter product.” 30 WS WS 31
 • 17. Scan de QR-code om het artikel te lezen Reputatiemonitor bouwbedrijven Nederland: Waal met stip op nummer 10 Lezing keteninnovatie op Nyenrode Business Universiteit Brede School Fiep Westendorp wint FSC keten award 2012 Meer bewustwording en betrokkenheid op bouwplaatsen van Waal door startwerkfilm Spanning en slingers op De Grote Vaart Vooraankondiging Glorend aan de horizon dient zich aan: een inspirerende relatiemiddag in april. Vol boeiende sprekers over thema’s die ertoe doen. U leest er alles over in de uitnodiging die u binnenkort ontvangt.