Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
/ł/ y

45,77%'
ERM 21.1

. z
KDLEKIIIIINARSKD
[ZDANJE

BRDJ 21.1

sa. :
's'
, x L
la}
"f
l"

 UUDIBEZZAKUNA

 Naslov origmala: 

 Uomini senza legge

 ...
' A4 <0/ l
1

. _ 'l-
v/ ' x
ył/ 

 uummsz

l

l
  ZAKONA
V ` s; št f. 
  , . w l- V

 

w_  . w l x , ,, ,
. .. . ~»-{, x&ł: ľ . _ . 

l Q ç w pl, l,  š x. - . l ....
W” z^, '“'"^
KHPA MISLIŠ
DA Sl KRBNLIO, 
VEČAČE? 

NE MO
225 DA PO-
seanse!
zAPIsANo JE! ... “BRZ| MA '
Sl LIČINIO KORAKE MOJE : 
PROTIV NEPRIJATELJA
 MOJIH, GOSPODEm”
". ..A MOJLl
RLlKLl NEMILO-
SRDNOM! " '

' 'OKRENHŠE LWA a
GNEVU MOMS, ALI NE “
BBŠE MESTA 695
EI LITOČIŠTE
'I ONDA
SLI TRAŽJLI MI-
LO5T! ... "

 “PREKLINJALI
su. .. ALI NIJE BI-
“' LO NIKOGA DA IH
SPASE! " .
!. .. JE Ll SVE

Fr
. 5
TRE-
SAO Sl SE u
SNLl! 

HEJ. .. SMIRI SE, 
MALIŠA, NEMA NIČEG
ČEGA B! TREEALO
DA SE PLA-

/ 
I

/ W/ I l
/ /« / 

r. :,...
STA ČEKAMO, ŠERIFE

AMO - l SPODINE PARKERLIL. . ZAGOPI«. LłSKORO
VAJTíaVŽEMEFuB' 5 ovAKvoM Low_ CEMO SAZNATl PA Ll
' NO...
AKO NAS ČEKAJLI
TAMO, TIM EOLJEI. ..
BRZO ČEMO IH
SREDITI! 

RAZBOJNICI
KOJE GONIMO su
SE HPHTILI PRAVO

KROZ ONAJ

V SAM...
ZAPRAVO, 11 TRAGOVI
su ISLIVIŠE OČIGLEDNI, 
MISLIŠ LI l DEBELJKOL. . KAO DA su
11 DA au TO MOGLA l_ OsrAvLJaNI NAMa-
DA a...
n' "f "ah 7 -ł
`I' 5% Š! " A. 
v" . , 
 KARAMBAI
KARAMEITA! 
_ 00`
'w T "vnČ*: , l
n

l - "
3

t; - '

ŠNK,  V
í...
DO DAV. ..! EESTRW! 
PROKL. ..! KADA SAMO PO-
MISLIM DA SMO SADA MOGLI
DA BLlDEMO NA PLlTLl . 
KA KLlCI! 

 
 
 
 
  ...
Ta HLILJE ` _ VAŽNO JE DA
su BAREM MOGLE _ ' IH SE UOČEPAMO, 
DA NARADNu POSLE ~.  . PRAZNIH STOMA-
RućKA! uMasTO TOGA,...
SPREMITE SE! 
CRVENI MEDVED NAS

OBAVEŠTAVA VA OVuDA, NEGO Ll sa

LIPLľTITI KROZ

I = l Š TI s: GENIJE, 

` SA KAKVIM PT...
ZA IME SVETA! ... 
STA JE OBLIZELO . 
OVOG KONJA? EIJA DA NASTA-
. VI DALJE! ... MO-
ŽDA SLI OSETILI

zv. 

~ In , I, I...
OVDE SE
SVE OBRLI-

SAVA POD
A SADA ONO
NAJŠBOLŠTE! 

LEPA 5,45_ ŽAPLI I LI I, PRI-
pLozL-JA! JATELJLI! 

A 1
v! 
am
Ju
...
.0.. 
nruľoľünvbdł 
1.6. . .Š Ann

DO DAVOLA! 
LITICA SE OBR

. .. za
. .ne t

a . .p 

. z
. ..a

Q
a: 

1.7.? 
Lu
LIHI. .. SAD SE
SPREMITE DA PLICATE

' ZA "ME HA, HA, u KONJaI. .. ALI

HA! PRAVI
SVETA' 'AAKAV uRNaaas! 

ZNAMO, 
CRVE...
.. JT ž-'fj , ` u

" ' " zAKLON, I. 
V _ BRZO! a
 ' 'I' , .

l o

POKAŽIMO OVIM
SELJAČINAMA KAKO
PLICAJLI DRAČA

KARAM...
SAD ČLI GA
SREDIT I! 

DO DAVOLA! 
OVAJ JE PROS-
VIRAO BLIZU! 

/ Š
r

IM; “

TO JE JEDAN OD KOPA-
čA KOJI PucA SA STAZEI...
ZAR SI OČE-
KIVAO DA ČLI MH
POSLATI CVE-
SVE Ll
REDLI, CRVENI
MEDVEDE? 

BOJIM SE DA
NE ZAVRSIMO SA

OMČOM OKO VRATA 

AKO NAS LIHVATE. 
PROKLETI

 

NIJEI. ..

B...
O m
O

OPA VVE!
NISI LISPEO
DA LIHVATIS NI
POLOVINIJ TIH

BANDITA? 

, A KAKO

cas To Izvasn, 

SADA KADA SMO
BEZ KONJA? 

NITI JEDNOGL. ...
JESI LI ČIJO, DEBELJKOZ. .

AKO KRENEMO, PRE VEČERI

CEMO PONOVO BITI NA TRA-
GLI TIM BITANGAMA! 

f A LIMESTO TOGA, RA...
IILINH. ,
. Il

I' , 

BESMISLICE! 
NAREDENJAI. .. BOLJE JE DOVOLJNO SMO

Rpąyu_ SADA Mo_ SLINCE NE ZADE! SMO SKINLILI

...
PRIEPOZNAO SAM Mu

ovecu, 120.12:. .. oN une

TIP noc« JE LAKO oses-
Hmsazm! 

DARKVLJDSKI
OSVBTNIK? JESI
LI QIGUPAN u
T...
.. .l SAMI ČEMO VA
LlZMEMO SVOJ

DALJE ? LIKE
OI? TOG PIŠTO-
LJA, BILE! 

, I 

"V ”

PRIČAJ
SE, ROJBL. . To NgKoM
NISA...
I STA OVO
ZNAČI? 

TO ZNAČI DA SE NAS
ORTAKLLIK ZAVRSAVA OV-
DE! S OBZIROM NA TO DA

VAM SE NE _DOPADAJLI MOJE
METODE. B...
PROKLET BIO, CRVENA
NJLIŠKOL. . MŠ: 

BOLJE MI BLIDITE
ZAHVALNI STO VAS NISAM
NAPLINIO OLOVOML. . ROJE, 
DAJ IM JEDNLI OD...
DA SLI ONLNA NAŠEM
MESTU. VEC BISMO BILI
MR1'/ I! SVESTAN SI

SI, KAO I LIVEK. 
SARPE! ONDA. IDE-
MO LI PREMA
JLIGLI? ...
GLEDAJT E! '

OVO SLI OSTACI
TRIJLI PLISAKA! 

*. 

 
 
 
  
 

ZLIKOVCI ZALISTAVILI | PODE-
, -. LILI LI DVE GRLI...
u MEDLIVREMENLI. MOŽE-

MO se LILOGORITI OVDE zA ve-
ćeIzAs: MORAMO DA se ODMORI- ~
MO, A I svAI<AI<O NećeMO MOćI - » ,...
. DA. DŽIMEL. .
ONVA 6575 TI TA TROJICA SIGLIRNO

I ČIKO PA KRBNBTE zeLe 0A se DOMOGNLI
ZA ONIMA KOJI su Nama op sem

55 ...
.-

. . *š NAKON sALe KOJLI NE BRINI. NEću
_ ' s' su NAM 0121125171” . IM DOZVOLITI DA ME
I' AM LI TO! ... ALI _ .5 ....
UPRAVO! ALI DANAŠ. ZA RAZLIKLI
op pQg-I-HOQNIH pal-Al IMAMO I pgvu SVESTAN IZBOR NJIHCVOG VODEL. .
Žm-Vu! TOKOM RANIJIH...
ONI NISLI KRVO-
LOCI! ALI SE SVA-
KAKO RADI O LJLI-
DIMA KOJI SLI OPA-
SNI AKO SE NADLI
PRITERANI LIZA
ZID! 

"v ' 'CWŠV
...
~ NA SREČLI, SELO
KOJE TRAŽIMO NE B
TREBALO DA BLIDE
DALEKO! 

U
N
Ž
u
J
m. 
II. 
M
E. 
U
m, 
m
m
D
. m

    

NISTA D...
“NALAZI SE LI DOLINI NA PAR MILJA ODAVDE! "
. . g > _-

 
 

, .'_ -. 
*Of-ip A. ^` 'It-ŠL'
I
%/ 

 xxwągľ . 'Š
. I '....
ČLIDNO IME. ..
I NłJE ONO KOJE JE
OBELEŽENO NA

PROMENILI SH
GAL. . ONO STO JE
VAŽNO J ESTE DA SLI
ONO TAMO KOVA-
ČNICA l ...
u OVIM KRAJEVIMA NEMA
ČESTIH POSETA. .. MALA SLIM-
NJIČAVOST PREMA STRAN-

 CIMA JE NORMALNA! 

BAHI. .. ? osma JEPNE
LEPE...
L_

II! 
 . t

 S
J
v

Č n. 
.` q V

l K . 

llll I` . 
wh. l V m! " O
` J š 
. u A ľ ~ f, 

`
A k
I ' Ja L
/ ., 
z . ...
HI . 

L. « ľ x
Im ` NEMOJ DA - _; 

 | se STIDIŠL. . zvo A O . 
m" TVOG DOLARA!  ~ O; 

ZA IME SVE-
TA! ... STA GA J...
ZAPRAVO Bl
TREBALO DA VAS save
BRIGA. STRANCI! PONEKAD
OČI MALOG DŽOŠA VIDE
ONO ŠTO JE OD BOGA
SLIPENO DA se
OSTVARI! 

...
gr ZA POČETAK. VIS| <I! ... A NA- ' , BESTRAGA! MORA
KON TOGA DA NAM MOŽDA KA- DA POSTOJI NEKO ME-
 ŽEŠ GDE MOŽEMO NA...
U OVOM .3- UPRAVO TAKO, 
sm: : 55, j KRAJ” M5 ' N? g! ćov5ć5l. .. N5 vOLrMO
20.15! N5 TRA- vom-g QTRŠNCE.  LAKOČLI SA...
.. .A JOS MANJE VRŽIM TE NA OKI-I

MI 55 POPAPA TVOJA A M; JOŠ OTKAKO SI ušAo več 5m
AROGANcIJAI NE oopmľá ŠŽ N5- n nam m...
65 T5 POGODITI
PREKO Ov5
RLIKE! r

. ` ` " I á: 
v" - v

BEZEOŽNO
PSETO!
Q, 
Ž
/ ľ
Ž
/5
wz
, a
STRANCI SU
NAPALI SALLlN, ERA-
TE DŽONAI. .. LIZMI

PLłSKLł, BRZO!
5u NEKI STRANCI, 
OČE! NAPALI SL! 

z” áñvoy/ ,l g ` _ USKORO ć5 55
 Jz, g l 'í .  r . . ' ' POKAJATI ŠTO 514 NA'
...
ROJ 35 NE

305 “VEK MOŽEMO NI-
STA DA HRADIMO, 
ŠARPE! 5o-

SELO JE PRO-

EŽIMO! 
RZO! 
N”

B
B
. r

xł_
,5 T; -
, v. -
...
r
 l. 

. .TŠTMŠT

š'
CRVE-

Nł MEDVE-
DAJ MI DusKu, 
 -_ 5NOH! 5220./ 
w ` 3:1,«. 'ga
« . :
NEKA SE GOSPOD
SMILLłJE TVOJOJ
.. .POLAR/ !.. . PLINE PPOROKOVE MI
su 901,4241", DRA- BPAVEI. .. BOGATI
VO BOGATSTVO! 
ERAT ELIOT JE Ll
PRAVLU. .. “ŽIVE...
MuDRE REČI, BRATE TOBIJAL. .

, _ : SF MuDI25 REČU. .. ALI .15 TAKOD5

' n 1 ZAPISANO: "TESKO ONOM5
KO PRKO5I VOLJI NE-...
xxx*

. ' , ,_. SMIRITE sel. .. ` v' ~ . 

V ` NASIGHRNOM *g* v 
g` sre! n `

m _ - . v ` 1"

AŽ”

TAJ KOJ! VAS JE NA-...
ALI KAKO s: LISPEO k
V' VA MB was, MALBNP. ..

DA SADASE : š NEMOJMIRECIPASIZAI-

SEČAML. . KRENUO
SAM TIM PHTEM KA-

"....
HAReVNoa JunzA. 
ZA GIZIN RIVER. .. . V

s I TI
TRBONJOL. . TAMO
DOLE ČEMO STATI DA
SE ODMORIMO! 

LEDA SLI MI SVA
SLOMLJE...
` V gTA V' QAQITE DA, PROSLO JE

PIHL. . SAMO LUDAK u OVIM KRAJEVJ_ pesm VREMENAI”, 

'I 415523 I POPI-IT MENE MOŽE PA MA...
PA! TROJICA KAVGADŽIJA
KOJA SU JUČE DOSLA OVDE
DA KUPE NAMIRNICE, ORUŽJE I

ł. « MUNICIJU! REKLI SU DA SE

ZOVU VILSONO...
4.1.} - ' Š” " U
 *Kñnłlárñr l;  '

ćes, Kos VAvoLA. 
erzArez. . OPET s: se
PROBUDIO NERVO-

USKORO ČETE I VI DA EU-

...
MALOPRE SAM USTAO U
NAMERI DA ODEM U SREDO-
KOVU BAKALNICU! NADAO SAM
SE DA IMA NEKO SREDSTVO
ZA BOLOVE KOJE CE UMIRITI
M...
BOLJE DA NE IZLAZI-
MO NA GLAVNU ULICU! ... 
IDEMO NA ZADNJI IZ-
LAZ DO STALE

GDE SU NA- , ;. 

v ^ V ' -a 3' I “I
sj . ...
SVE SOBE ' `
GLEDAJU NA ULICU, 
TAKO DA NAS OVDE NE
MOGU VIDETI SA

uáèásrasą. %íw. Ž O 

; VosALJI-
~ ~+ MO IH oNVA u

...
_. -' ? namere
u m_ BITANGE. /
Š_

ao_ do _ / 
I” "nl,
I ' "I l, 'Al I I T's_ i I `
I y > , I I 'I' I a I . I  . . I Ž
SAD JE
RED NA TEBE. 

r ' "f l, of_ . . I
), » -. 7 ' -a- *a*
l . n,  w ' " , <4 _ I
_ivľlrí/ I, 'v . 
g ~ ~' . ...
eIć
S
ji. :  `| 

r . , eVovoLJ . .
MINŠŠŠŽČI  I EKIRA DAG 7 ' -. 
BEDNICE! f« 4/ I. . wsTAwM , 
I `x ~' -'- ' 4 -...
/í “V `
Z . . 'n
. _ s Vlłl
u 'n J KRAJ, B|
. '. ILSONE! 
` / ľ/l'
'
l . 

I s I I N

IIl

E

V
l ` M
NETEL. . vise NIJe MOGLA
, VA uJeVA! ,

l DA. .. ALI NISI MORAO DA PUCAŠ. 

SAM VIDEO NOŽ. 
IMPULSIVNO SAM
ODREAGOVAO! 
...
V __ _- š3gg: í , M 'z I 
s V n nIIIIIuIIMIIHrIMMIII/ /IIIH -. Š
 = :iz 1m 'AK s *-

I I -I "i , jghLtz-ąą

E_ "_ -...
NečeMo
VISE GUBITI NI

MlNUTl. .. DUGAČAK
JE PUT PRED

vIVećes VA Je
STARI VzIM VAJT
več UHVATIO osTA-

mm

  

LU TROJICU!
SMO DOSLI DO KRA-
JA NASE PO-

JE JE BIL VILSON
IZGOVORIO PRE NEGO
STO CE UMRETI. .. MIS-

LIS DA JE TO JEDAN

"I

KO ZNA,...
n

g svesA! 

STA SE TO, KOG
DAVOLA, DESILO SA

OVIM MESTOMLP. ..
 DELUJE KAO GRAD
PADOI/ A/ł SE
KADAČM/ BESE

AMŠ/ KOPAC/  
SU SE ZAUSTAV/ Ll g
PPED TVOJ/ M KAP/ JA- `
M4: 0 JEPUSAl-/ MEI 

NEK VLADA :...
DOBRO DOSAO, STRAN- I

če! ... SLOBODNO NAM se
PRIDRUŽI u sLAvLJeNJu
GOSPODA ALI eez ORLIŽ-

JA. .. ILI SAČEKAJ NAPO-
 h...
.. .ALI TAJ NOVAC NISU SMELI
DA UZMUL. . GREH JE UŽIVATI U
NECASNIM PLODOVIMA. VEC
SAM IM TO REKAO! 
ČO- HEJI. .. SA-
VEC...
pasme GA, 55521555, V A . ZOVE SE TOBIJA, SEOSKI KOVAČ! 
ON JE sAMO usom ` ' GOSPOD GA NIJE OEDARIO ZDRAVIM
- V RAZUM...
F TOKOM JHČERAŠNJEG PREPODNE- ro su PResTuPNIcI, V ? Ropzogovg M: ampak. .
1-0 Mam VA! ... KLIPILI SLI ZALIHE H PRODAVN...
/, .
'o
I

/ " V1**

IzvINrrE! sLE-  voNELA sAM vAM e M NBODGOVORNI
VEC! PUT BOLJE l,  NEsTo ZA JELOL. . ETEI. .. ...
A | TAJ PIŠTOLJ vAM NEcE
Em POTREEANI. .. u mam
MISLE DA STE SADA vEć
DALEKO I PRESTALI su
DA VAS 112A2E! 

LIRADILA BIH ...
NE MOGU
vIEE, ZAGORE! NI-
EAM NAvII<Ao NA OVA-
KO DUGA JAHANJA. ..
vEc EATIIwI NIEMo
ETALI DA PRE-
DAHNEMO! . '

NII/ g...
NJAM. .. oDLIćNo. ..
SKORO DA EAM ZABORA-
VIO KAKAV JE UKUS

PEČENJA! 

UŽIVAJ U OVIM TRE-
NUCIMA_ ČIKO. .. ZATO

STO CEMO...
I
PDoDovE- a 

` j. _. Fun'
uą, «

'I I' I
"u/ I " `


DNIK ME JE 

 
 
 

 

. ..A | OSTALI SA KOJIMA SAM
RAZGOVAR...
NICE. .. " Ž
L I". . 7x

f

I? Evo NJE- V
GOVE KOVAČ- _

  

I o
~ *AJ ° Mo_ _ NIKO NIJE vIDEo DA

k . 

/  / // / P...
IETINAI. . I

oćE, zaREEIo SAMI. .. 
ALI EADA DREKINrrE, 4 
MoLIM VAS! 

  
  

vERuJEM u TvOJE
POKAJANJE, TOBIJA. A...
n aREsNIcI su V ZNMI UBILI STE
gážíágíílłląl š; @- IH? | MIELIO EAM DA JE
I
op ONE KOM PRED_ TAI<o. ... ANovAcoD

KOJU N...
PSETO! ... DOSAO
SI MEDU NAS SA SVO-
JIM OEELEŽJEM LAŽ-
NOG ZAKONA DA SE-
JES LAŽI I SMRT! 

II

z J
I V L t
' II
. __ z...
“JOJBEŽAH” ONI
OD SRDŽEE MOJE, ALI
NE EESE MESTA GDE
BI UTOČISTE

"MMOLISE ONI ZA ~ _ _ I ` _ . ..NE, SERIFEI. .. NEMA
M...
` ` `
. L4,


*a
-_. ,,, '
, V . 
`. ___H

v.
IIIIIEIICIIINARSKI]
| ZDANJE

 

ZLAINI SERIJA
E ZLATNA žig, sIIIIIIII ®

 

SPECIJALNI BROJ ZLATNE SERIJE

U BOJI I CRNO-BELO
MAURO BOSELLI | MARCOTORRICELLI

O

f E)...
Lju be za - ZG - ZS SP 21a
Lju be za - ZG - ZS SP 21a
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Lju be za - ZG - ZS SP 21a

2.953 visualizaciones

Publicado el

strip

Publicado en: Entretenimiento y humor
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Lju be za - ZG - ZS SP 21a

 1. 1. /ł/ y 45,77%'
 2. 2. ERM 21.1 . z
 3. 3. KDLEKIIIIINARSKD [ZDANJE BRDJ 21.1 sa. : 's' , x L la} "f l" UUDIBEZZAKUNA Naslov origmala: Uomini senza legge Zagor 545 + decembar 2010 Tekst: Jacopo Rauch Erlež: Raffaele Bella Monica NaSIUvIIICa: Gallieno Ferri Skeniranjezlegazter Utrada simvih skercva: Legazter GIaHCI-ua ubtaca: Atlila. Marinac Prekucavanje teksta: Grćak PrevsdzYonallegazter lekturaJuhannhgood Puelom; Bat Balenun. Marinac Kurektura: Strider. Jnhannbgood 1.2013. jš "<ą z lk` . ` r l , I_ ' t I). l . j. I
 4. 4. ' A4 <0/ l 1 . _ 'l- v/ ' x ył/ uummsz l l ZAKONA
 5. 5. V ` s; št f. , . w l- V w_ . w l x , ,, , . .. . ~»-{, x&ł: ľ . _ . l Q ç w pl, l, š x. - . l . . l x , Š Š . . l` Šx/ .uxw , . x š š séą s ___ V
 6. 6. W” z^, '“'"^
 7. 7. KHPA MISLIŠ DA Sl KRBNLIO, VEČAČE? NE MO 225 DA PO- seanse!
 8. 8. zAPIsANo JE! ... “BRZ| MA ' Sl LIČINIO KORAKE MOJE : PROTIV NEPRIJATELJA MOJIH, GOSPODEm”
 9. 9. ". ..A MOJLl RLlKLl NEMILO- SRDNOM! " ' ' 'OKRENHŠE LWA a GNEVU MOMS, ALI NE “ BBŠE MESTA 695 EI LITOČIŠTE
 10. 10. 'I ONDA SLI TRAŽJLI MI- LO5T! ... " “PREKLINJALI su. .. ALI NIJE BI- “' LO NIKOGA DA IH SPASE! " .
 11. 11. !. .. JE Ll SVE Fr . 5
 12. 12. TRE- SAO Sl SE u SNLl! HEJ. .. SMIRI SE, MALIŠA, NEMA NIČEG ČEGA B! TREEALO DA SE PLA- / I / W/ I l / /« / r. :,, `1 -h N, /' , ñgł ` i z 'i l/ /ć/ Ž / /// hm l/ /l/ jç m. la? / , g č/ /yąlx/ ľz' ' A ludi' /1 [IN ' "Cven / /I, .
 13. 13. STA ČEKAMO, ŠERIFE AMO - l SPODINE PARKERLIL. . ZAGOPI«. LłSKORO VAJTíaVŽEMEFuB' 5 ovAKvoM Low_ CEMO SAZNATl PA Ll ' NOM MORAMO 5m l JE OTKRIO NE- OPREZNI! - S
 14. 14. AKO NAS ČEKAJLI TAMO, TIM EOLJEI. .. BRZO ČEMO IH SREDITI! RAZBOJNICI KOJE GONIMO su SE HPHTILI PRAVO KROZ ONAJ V SAM VAM PE- | <AO DA JE POTREEAN OPREZ, PARKERLl! 00 UAVOLA SA OPREZOM, ŠERIFE! POPSEČAM VAS VA TI PLJAČKAŠI BEŽE SA NOVCEM IZ MOJE BANKE! TO MI SE NE SVIPA! * TAJ PROLAZ JE DUGA- ČAK SKORO MlLJLl, SA MNOGO MESTA PO- GOVNIH ZA ZASE- DOBRO, PROKLET- STVO! PRESTANITE PA l ME PODSEČATE NA TO SVAKIH ? ESET MINUTA!
 15. 15. ZAPRAVO, 11 TRAGOVI su ISLIVIŠE OČIGLEDNI, MISLIŠ LI l DEBELJKOL. . KAO DA su 11 DA au TO MOGLA l_ OsrAvLJaNI NAMa- DA auDa zAMKA, V “ _ RNO! ALI TAKO ća- MO Izauam ISLIVIŠE VREMENA. .. A AKO su, PAK, NaMAMo DRUGIH TI aANDITI NASTAVILI DALJE, MOaućNOsTI! RIzIKovAćaMo DA sTa- V KNLI NaDosnzNu PRaDNOsr! ZAPRAVO, POSTOJI JE- DNA! NEDALEKO ODAVDE POSTOJI STAZA ZA MAZGEL. KANJON SE ZAOEILAZI KORIŠCENJEM TE PREČICE. .. DA BISMO IZBE- *-" GLI IZNENADENJA, BILO El DOBRO . DA PROVERI- MO LITICE ONOG KA- NJONA! KAD DODEMO NA DRHGLI STRANLI, MOČI ČEMO DA SHVATIMO NA OSNOVU TPAGOVA DA LI SH Tl PREVARANTI IZASLI IZ KANJONA. .. l PONAŠAČEMO SE LI SKLADU
 16. 16. n' "f "ah 7 -ł `I' 5% Š! " A. v" . , KARAMBAI KARAMEITA! _ 00` 'w T "vn Č*: , l n l - " 3 t; - ' ŠNK, V í ut? ? PAŽLJIVO, DEBELJKO! TEREN JE KLIZAV! x r V TAMO DOLE El TTZEEALO DA JE REČNI TOK. KORITO JE SIGURNO EAH. .. ČAK l DA TAMO u DNLI PROTIČE REKA, SKOK ODAVDE NE E! BIO NIMALO ' PRIJATNO ISKHSTVO!
 17. 17. DO DAV. ..! EESTRW! PROKL. ..! KADA SAMO PO- MISLIM DA SMO SADA MOGLI DA BLlDEMO NA PLlTLl . KA KLlCI! SLlST| N| Sl Tl BIO TAJ KOJI JE HTEO DA ODEMO IZ KROFORDA! JOS LIVEK SE TAČNO SECAM TVOJIH REČII. .. g, .. ."ZAŠTO, s OBZIROM NAToDAsavać NALA- . zIMO u OvIM KRAJEVNA. Na aIsMO SVRATILI Do NA- aas DRAGOG PRIJATELJA, ŠERIFA DŽIMA VAJTA? ... ~ a SIGLIRNO Naća IzOsTATI a POZIV NA rzućAK AKO ` I ' . -3 I 365857," 41' ŠŠ a. r JASTAL. A LIMESTO TOGA NAS DRAG! PRI- ~ JATELJ NAS JE POZVAO BAH: RUČAK L! LOV NA RAZEOJNIKE = . MORA DA SE MEDIJ OV IM KAME- ' ' NJARIMA!
 18. 18. Ta HLILJE ` _ VAŽNO JE DA su BAREM MOGLE _ ' IH SE UOČEPAMO, DA NARADNu POSLE ~. . PRAZNIH STOMA- RućKA! uMasTO TOGA, ~. . _ sAD Jos MORAMO DA . IH sLaDIMO PRAZNOG - ~ ' " ` QTQMAKA! _ - _ " _ DA SLI TO ISTI a ' j» BANDITI O KOJIMA SMO vac ČLILI - To 35 ppm-po- V . O JEDNOJ BANDI KOJA grm/ KA KoJu N; a K " . JE ODGOVORNA ZA NEKOLIKO MoŽgMo pA Is_ - PLJAČKI LI DRUGIM DELOVIMA KLJučM/ ąoy, " í ' _ ~ T ~ DARKvuDA POSLEDNJIH NJIH JE ISTO SESTORICA! AKO SLI OVI KOJE 5AH, AKO NAs sI-EVIMO 345 ONI: MORA' ČEKAJLI LINLITAIZ ONOG cEMO DA BLIDEMO . TAKO KANJONA, Diznzzmćemo OPREZNI. .. To Su LJLIDI : M Lepo IZNENAOENJE KOJI ZNAJLI SVOJ KADA [M ZAQEMO POSAO!
 19. 19. SPREMITE SE! CRVENI MEDVED NAS OBAVEŠTAVA VA OVuDA, NEGO Ll sa LIPLľTITI KROZ I = l Š TI s: GENIJE, ` SA KAKVIM PTI- ČICAMA IMAM PO- SLA, ROJE. . .
 20. 20. ZA IME SVETA! ... STA JE OBLIZELO . OVOG KONJA? EIJA DA NASTA- . VI DALJE! ... MO- ŽDA SLI OSETILI zv. ~ In , I, I"I, I I z II l r / ,/ y / ,_ V. I' I/ '/ "íľp _ l / ~ , V? h/ , p / . 4 _ l; . _ . {í II. `
 21. 21. OVDE SE SVE OBRLI- SAVA POD A SADA ONO NAJŠBOLŠTE! LEPA 5,45_ ŽAPLI I LI I, PRI- pLozL-JA! JATELJLI! A 1 v! am Ju Nv . DK uR BA MD STVO!
 22. 22. .0.. nruľoľünvbdł 1.6. . .Š Ann DO DAVOLA! LITICA SE OBR . .. za . .ne t a . .p . z . ..a Q a: 1.7.? Lu
 23. 23. LIHI. .. SAD SE SPREMITE DA PLICATE ' ZA "ME HA, HA, u KONJaI. .. ALI HA! PRAVI SVETA' 'AAKAV uRNaaas! ZNAMO, CRVENI MEDVE- DE! SARP JE REKAO DA NE SMEMO NIKOGA LIBITI! BAH! 17,' Jesl LI 1705120, >* * ~ I MISLIM DA JESAML. . ` DBBELJKO? .. v NA SRECIJ, OVDE PADINA t; __ . NIJE BILA VERTI- ` tn , . . _" z '^ I '-- ' .
 24. 24. .. JT ž-'fj , ` u " ' " zAKLON, I. V _ BRZO! a ' 'I' , . l o POKAŽIMO OVIM SELJAČINAMA KAKO PLICAJLI DRAČA KARAMaA I KARAMBITA! ç _ HA! HA! HA! TERAJLI NAs DA NA- , ovo JE BOLJE STAVIMO PESICE! - v 017 VBŽBE NA , . ~ u ~ , , - STRELIŠTLI!
 25. 25. SAD ČLI GA SREDIT I! DO DAVOLA! OVAJ JE PROS- VIRAO BLIZU! / Š r IM; “ TO JE JEDAN OD KOPA- čA KOJI PucA SA STAZEI. .. MORA DA JE IZBEGAO ODRON SKOČIVSI sA KONJA!
 26. 26. ZAR SI OČE- KIVAO DA ČLI MH POSLATI CVE-
 27. 27. SVE Ll REDLI, CRVENI MEDVEDE? BOJIM SE DA NE ZAVRSIMO SA OMČOM OKO VRATA AKO NAS LIHVATE. PROKLETI NIJEI. .. BIL JE LIBIO JEDNOG OD LJLIDI SA METALNOM ZVEZDOM! r sma. . JASNO SAM RE- KAO DA NE ŽELIM MRTVE, PROK- LET BIO! SADA KRENLIO, SARPE? BOJIS SE DA RIZI- KLIJES RAJ, LIVERIM DA SLI OVA TRI IMBECILA ZAISTA SREDILA SVE KONJE!
 28. 28. O m O OPA VVE!
 29. 29. NISI LISPEO DA LIHVATIS NI POLOVINIJ TIH BANDITA? , A KAKO cas To Izvasn, SADA KADA SMO BEZ KONJA? NITI JEDNOGL. . POBEGLI SLI NA KONJIMA! HLILJEL. . BIO SI LI PRAVLI KADA SI REKAO DA SLI TO TIPOVI KOJE NE TREBA POT CENJIVATIL. . ZAISTA SLI NAS DOBRO IMA Ll NEKO MESTO Ll BLIZINI GDE BISMO MOGLI DA NABAVIMO KONJE? NEČE PROćI NEKAŽNJENOL. . DRONAćI ću IH! DA. NA JED- NOJ FARMI LIDA- LJENOJ DESETAK MILJA ODAVDE!
 30. 30. JESI LI ČIJO, DEBELJKOZ. . AKO KRENEMO, PRE VEČERI CEMO PONOVO BITI NA TRA- GLI TIM BITANGAMA! f A LIMESTO TOGA, RADI- JE POMOZIMO POVRBDENIMA! IMA DOSTA LJUDI KSŠIČAAA JE . POTREBNA PO . k' - á"0"*` DESET MI- LJA SA PRAZNIM STOMAKOM? TI ME ŽELIS MRIVOG, ZAGORE! DO DAVOLAI NAKON OVOG ? OKOLJA NIKO NEČE HTETI DA NASTAVI POTERLI zA TIM BEDNICIMA! MRTAV JE ONAJ NESREČNIK KOJI JE LIBIJEN OD STRANE TIH BANDITA, MEKSIKANČEI. . , ZATO NE GLIBIMO VRE- ČEMO SAMI. DŽIMEL . .
 31. 31. IILINH. , . Il I' , BESMISLICE! NAREDENJAI. .. BOLJE JE DOVOLJNO SMO Rpąyu_ SADA Mo_ SLINCE NE ZADE! SMO SKINLILI ŽEMO MALO DA OPAHNEMO, MOŽDA JESMO. .. ALI NE I ZAGORAL. . I ON JE BIO LI GRLIPI I KOJA NAS JE III/ IJ? , š _ (4771,
 32. 32. PRIEPOZNAO SAM Mu ovecu, 120.12:. .. oN une TIP noc« JE LAKO oses- Hmsazm! DARKVLJDSKI OSVBTNIK? JESI LI QIGUPAN u TO, ŠARPE? ZAR TI LIBISTVO ONOG TIPA NIJB BILO DOVOLJNO PA PRIMIRIŠ ŠVOJE INS- HNKTE. BILE? -705 #NEK Sl LJHT 2506 ONE SELJAČINB, BAHL. . POSTAJEM LIMORAN 09 TVOG MEKOG SRCA! ZAŠTO NE POPRIČAMO O ČINJENICI DA JOŠ LIVEK NISMO Vl- DELI NI DOLARA POSLE SVEGA ŠTO SMO HRAVILI? Pil-Il. .. JA IMAM JOŠ NERAŠČIŠCENIH RAČLINA SA TIM PSETOM! AKO NAS SUSTIGNŠ, POBIČE ŠTO ML! SLEPHJE! PIA/ l KADA sre NAM se n u TVOJA ERACA PRIPRUŽIVALI, POGOVOR JE sro VBOMA JASAN! PRAVILO 5120.1 JEDAN: JA / ZDAJEM NARE- ~ FENJAI PRAVILO 5120.1 WA: NEMA HB! - IAA/ JA! MIŠLIO ŠNJ VA SAM 5|0 JAŠAN! RAŠPOVELA ŠLŠDI KAV 9095 TIŽENLI' TAK ZA TO! PAVO- LA! TAJ TRENLIT AK JE ODAVNO I70-
 33. 33. .. .l SAMI ČEMO VA LlZMEMO SVOJ DALJE ? LIKE OI? TOG PIŠTO- LJA, BILE! , I "V ” PRIČAJ SE, ROJBL. . To NgKoM NISAM MISLIO 912545044! OZBILJNO! g ~- _ t. . PROKLETI 120.7:. .. , ovca PLITA cu GA
 34. 34. I STA OVO ZNAČI? TO ZNAČI DA SE NAS ORTAKLLIK ZAVRSAVA OV- DE! S OBZIROM NA TO DA VAM SE NE _DOPADAJLI MOJE METODE. BICE BOLJE DA VAS A TROJICA ODETE SVOJIM Aa ' " NE BIH REKAOL. . A DA BISMO BILI SIGLIRNI DA NBČETE ooćl u : snu- SENJE DA NAM PLICATE u LEDA. SASEČI ćemo VAM KANDŽE! DOBRO OVIZAPENQ CRVENI Meweoz: ... oouzMI ORLIŽJE IOSTALOJ WOJICI čuva- NIH BLIPAZERA! PROKLET- STVO! TI SE SA- LIS, ZAR NE?
 35. 35. PROKLET BIO, CRVENA NJLIŠKOL. . MŠ: BOLJE MI BLIDITE ZAHVALNI STO VAS NISAM NAPLINIO OLOVOML. . ROJE, DAJ IM JEDNLI OD BISAGI g] vgugo. A SADA PLIT 7017 A NOGAEL. . / GLŠPAJQE von: su 17060- _ V M' 55 “A” von: | JA ću PA IH "'55 'V5 MP5” V POSTLIJ EM!
 36. 36. DA SLI ONLNA NAŠEM MESTU. VEC BISMO BILI MR1'/ I! SVESTAN SI SI, KAO I LIVEK. SARPE! ONDA. IDE- MO LI PREMA JLIGLI? EH. .. LIVEK JE BO- LJE KORISTITI MOZAI<, RO- JE! TA TROJICA IMBECILA SLI NAM KORISNIJI enzo POPLIT VETRA. STARI MOJ! S OBZIROM NA TO DA SMO IM DALI NJIHOV DEO NOVCA. OTIČI ČE SVOJIM PLI- A AKO I NAIDE POT ERA OVO ČE IH ' ? RINLIDITI DA SE
 37. 37. GLEDAJT E! ' OVO SLI OSTACI TRIJLI PLISAKA! *. ZLIKOVCI ZALISTAVILI | PODE- , -. LILI LI DVE GRLIPE! TRAGOVI LIKAZLIJLI DA su se TI ' NAKON TOGA SLI s. SE RAZISLI | KRE- > x NLILI LI SLIPROINIM SMEROVIAM! TROJI- ~- , I CA su OTIŠLA u SMERLI GRIN RI- VERA. A OSTALI VEROVATNO SLI SE PREPIRA- LI OKO PODELE LI TO I JA VERLIJEM! ONI KOJI SLI BOLJE PROSLI SIJ RAZO- RLIŽALI OVE TO JE JEDINO STO MO- ŽEMO. AKO ŽELIMO DA IH SVE POHVATAMO! . v MO | MI DA SE ? ODELIMO LI DVE GRLIPE I DA IH SLEDIMO!
 38. 38. u MEDLIVREMENLI. MOŽE- MO se LILOGORITI OVDE zA ve- ćeIzAs: MORAMO DA se ODMORI- ~ MO, A I svAI<AI<O NećeMO MOćI - » , DA PRATIMO TIZAGOVE = ' NISTA 0D VATRE. ODMA ČLI SAKLI- I. : » > v, pm MALO ppVA -» í VA ŠE OTKRIJEMO eez BRIGE ćII<o! ... srze- I “EAM "#5140 NA I l' MORAČEMO V4 55 ćoM, 903120 'su NA; 5314395- HLADNOCLI, VEČ NA v ZADOVOLJIMO DVO- LI VISKIJEM NA ONOJ FAR- . MOJ 5T0M^K-' OČE- ' I<IvAO SAM JEDNO V > MI: ZAGREJACEMO LEPO Peče_ Š VEČEPA! PI2OI<L. ..: ~_ 00 9AV. ..! ee-
 39. 39. . DA. DŽIMEL. . ONVA 6575 TI TA TROJICA SIGLIRNO I ČIKO PA KRBNBTE zeLe 0A se DOMOGNLI ZA ONIMA KOJI su Nama op sem 55 “FW” KA Šrx. . 0už REKE! GRIN RIVERLI? .. v - . . NA NJIHOVLI Ne- V _ OSQŽŠLOŠŠŠGA I AI<0 NAM euves OSTAVLJAO SREČLI. DOBRO ZNAKOVE DLIŽ SVOG PLITA. ČIM POZNAJEM TLI . . ` ' TROJICA ' euveMo PREDALI NAse RAZBQJNIKE OBLASTL. . Ne- ' I* O ü NEKOM SERIFLI. ČIKO | JA CEMO će DALEKO ` ' » ~ I<I2eNuTI TVOJIM PLITEM 0A 11 ~ “ “ POMOGNEMO! ZAR MISLI DA SAM TOLIKO ZARDAO PA DA TO NEČLI MOČI DA OBAVIM SAM, NOVO , euoeMo « SRELI. JA cu vec em . u KROFORDLI SA svo-
 40. 40. .- . . *š NAKON sALe KOJLI NE BRINI. NEću _ ' s' su NAM 0121125171” . IM DOZVOLITI DA ME I' AM LI TO! ... ALI _ .5 . h PONOVO IZNE- NEMOJ DA IH POT- '~ . _ '. ' A NADE! * - _ CENJHJEŠ! -I « ~, -. _ *V 'a' . Q12 _ a} ' 3 zeoa TOGA NE SLIMNJAM! RADI SE O ODGOVOR- NIMA ZA NIZ PLJACKI Sl- ROM DARKVLIDA TO- KOM POSLEDNJIH MESECI! NOSE SA SOBOM LEPLI SLIMLI "u SVAKOJ PLJACKI PRAZNILI SLI BANKE u GRADU u KOM SLI DELOVALI, NAPADAJućl uSRED BELA DANA. " ' s= - ' ? F2 r ' l . V ~ 'I i 'in
 41. 41. UPRAVO! ALI DANAŠ. ZA RAZLIKLI op pQg-I-HOQNIH pal-Al IMAMO I pgvu SVESTAN IZBOR NJIHCVOG VODEL. . Žm-Vu! TOKOM RANIJIH oagAćuNA SIGLIRNO BI- DANAS SLI MOGLI DA IZVRSE MASAKR -n NITKOVI NIKA? Nlgu LA SLLIČAJ' LIMESTO STO SLI PLICALI SAMO “al” NEKOG! _j_ '- NOST! LI NAŠE KONJE! xn. . . . v' 'gv n . 'o' . . -typąvgn ". .., TAI<ODE | LI VILEPORTLI, |AI<O IZNENADENI TOKOM PLJAČKE, ONESPOSOBILI SLI SERIFA | NJEGOVOG POMOCNIKA OGRANICAVAJLICI SE NA TO DA IM PLICAJLI LI RLIKE I NOSE! "
 42. 42. ONI NISLI KRVO- LOCI! ALI SE SVA- KAKO RADI O LJLI- DIMA KOJI SLI OPA- SNI AKO SE NADLI PRITERANI LIZA ZID! "v ' 'CWŠV z« `łłaľu o` w o'o°o°o'š*o~ : eoxe-r-e 0 ? íľľľš o' I 5.03.4610 '- ~ *ow Vv : I*áo'*o"o`o3"o'6°a°"}j* » 5334032333" st«. AKO ONI KOJI SLI KRENLILI NA JLIG ŽELE DA PREDLI KLANAC, MORAČE DA SE SNABDEJLI! A KOLI- KO ZNAM LI TOM KRAJLI POSTO- JI SAMO JEDNO SEOCE! IMAŠ LINeKu IDEJLI ' 1 KAKO ceMO 02mm I Te I<A- _ I<O: ... 0ANAs su NAM TO I DOKA- SADA PROBAJMO DA MALO ODSPA- l STA, ZNACI DANAS SMO BILI SPORI? ... I TO ČAK BEZ PRISTOJ- NOG OBROKA! PIH! PREDSTOJE NAM CRNI DANI, KARAMBA I
 43. 43. ~ NA SREČLI, SELO KOJE TRAŽIMO NE B TREBALO DA BLIDE DALEKO! U N Ž u J m. II. M E. U m, m m D . m NISTA DA SE LIČINI! IZGUBIO AKO NE POSTOJ I. n. . WH mm. Na. .. MR . wem AKO LIOPSTE POSTOJI! MARA NA KOJOJ JE OZNA- . ' CENO JE VEOMA STARA! A NIKO OD NAS TROJI- CE NIJE PRO- LAZIO OVLIDA! EN O. ROJ SE TAMO JE! SPAZIO SAM GA SA BRDA! TAKO JE! .. I NESTO MI GOVORI DA DON DOBRE VESTI!
 44. 44. “NALAZI SE LI DOLINI NA PAR MILJA ODAVDE! " . . g > _- , .'_ -. *Of-ip A. ^` 'It-ŠL' I %/ xxwągľ . 'Š . I '. ' f' 0' ` . íI I . 11' d' a ' . -.š-'Š' . . NI' MM ` "ľf/ “V-W' II . , I: : / <// / YI v / . MENI" ` hg/ _ . IłIIl I DO DAVOLAL. . I NIJE BAS NEKA METROPOLA,
 45. 45. ČLIDNO IME. .. I NłJE ONO KOJE JE OBELEŽENO NA PROMENILI SH GAL. . ONO STO JE VAŽNO J ESTE DA SLI ONO TAMO KOVA- ČNICA l KRČMA! KAKO HOČEŠ! ALI NE ZABORAW PA NAM JE NE- | <O MOŽDA ZA PRESTANKAL. . SAPA IMAMO TOLIKH PREPNOST PA MOŽEMO PA STA- NEMO | OPMORIMO SE ŽELIŠ DA owa A PROVEDEMO Oć? ZAŠTO DA NE'? ... OVO NAM JE POSLEDNJA PRILIKA PA SPAVAMO NA KREVETIMA, PRE NEGO STO SE SHOČIMO SA PLANINAMA! K** PRED! IPEMO DA A ? AMO SEBIMALO J ODLJSKA! lnľłtľmmuw i.
 46. 46. u OVIM KRAJEVIMA NEMA ČESTIH POSETA. .. MALA SLIM- NJIČAVOST PREMA STRAN- CIMA JE NORMALNA! BAHI. .. ? osma JEPNE LEPE TLJRE PIČA, sve će VAM DELOVATI IMAŠ PRAVO, CRVE- Nl MEPVEPE! ... SVI NAS GLEDAJLI KAO PA SMO LEPROZNU LEPŠEL. . 9e- LUJE MI PA JE ONO TA- MO SALHN!
 47. 47. L_ II! . t S J v Č n. .` q V l K . llll I` . wh. l V m! " O ` J š . u A ľ ~ f, ` A k I ' Ja L / ., z . z V / aľ ' J 1/ -Š 4 'u _ ` " "v `-. :_ _ A "__ _ , f " . .-_ x: : ~. ,IH-is á. V DA LI Bl 231.20 DA 4 V ZARADIŠ POLAR TAKO sro ćas NAM ču- ! __ VATI KONJE? í k, r A ł ' n , A5 " I 'á ` . a in_ 1 , V .1 'V ` EA STO NAS GLEPAS KO, BALAVČE?
 48. 48. HI . L. « ľ x Im ` NEMOJ DA - _; | se STIDIŠL. . zvo A O . m" TVOG DOLARA! ~ O; ZA IME SVE- TA! ... STA GA JE SPOPALO?
 49. 49. ZAPRAVO Bl TREBALO DA VAS save BRIGA. STRANCI! PONEKAD OČI MALOG DŽOŠA VIDE ONO ŠTO JE OD BOGA SLIPENO DA se OSTVARI! . ..A DANAS su A W . ç _ _ . . ki __ NJEGOVE OČI 511-5 . ` ZABORAVL SARPEI. . ČINł MJ SE PA JE OVO MESTO PLłNO BOLJE DA IDEMO A DA OSVEŽIMO
 50. 50. gr ZA POČETAK. VIS| <I! ... A NA- ' , BESTRAGA! MORA KON TOGA DA NAM MOŽDA KA- DA POSTOJI NEKO ME- ŽEŠ GDE MOŽEMO NAČI [4 STO GDE MOŽE PA OČ . . SE PRENOČI!
 51. 51. U OVOM .3- UPRAVO TAKO, sm: : 55, j KRAJ” M5 ' N? g! ćov5ć5l. .. N5 vOLrMO 20.15! N5 TRA- vom-g QTRŠNCE. LAKOČLI SA KOJOM ONI PO ŽIMO N5vo- ZAR NE- O5IćAJu KRŠE zAPOv5- O ' sTI PROROKA! I , sTO- GA POPLTTE m5 | KOJEŠTA, ' N5 PRIPADAMO NI JEDNOJ CRKVI! MI SAMO sL5DwO . MA 5,” 575 V' ČVRSTH DOKTRINLJ NAs5a Du- °VIfZŽLIQfOŠŠXA HOVNOG vOD5 KOJI NAs Llčl . A - V 55 aorzwxo PROTIV . NJEGA! VERLIJEŠ u A H . í J a TVOJ 5060- 1255] 5151435, " _. 3 , HuLNl TON MI SE _ gfA JA Vgpu. ` < NIMALO NE SVIDA, JEM NALAzI 55 , í z STPANČE! u MOJOJ Fu- ; ..
 52. 52. .. .A JOS MANJE VRŽIM TE NA OKI-I MI 55 POPAPA TVOJA A M; JOŠ OTKAKO SI ušAo več 5m AROGANcIJAI NE oopmľá ŠŽ N5- n nam m MAK- I<O STAVLJA RLIKE -í ' > NES SAPu SA MOG PONAVLJAM! _. ,.. PS ETO! PROKLETO T-
 53. 53. 65 T5 POGODITI PREKO Ov5 RLIKE! r . ` ` " I á: v" - v BEZEOŽNO PSETO!
 54. 54. Q, Ž / ľ Ž /5 wz , a
 55. 55. STRANCI SU NAPALI SALLlN, ERA- TE DŽONAI. .. LIZMI PLłSKLł, BRZO!
 56. 56. 5u NEKI STRANCI, OČE! NAPALI SL! z” áñvoy/ ,l g ` _ USKORO ć5 55 Jz, g l 'í . r . . ' ' POKAJATI ŠTO 514 NA' . T . ` RLIŠILI MIR NA55- GA SELA! . ni í; l TTAH
 57. 57. ROJ 35 NE 305 “VEK MOŽEMO NI- STA DA HRADIMO, ŠARPE! 5o- SELO JE PRO- EŽIMO! RZO! N” B B . r xł_ ,5 T; - , v. - 'I IľfHiu SINOVI _. . _ DAvOLA! ' _ ` . = ü t ALI, M” l .5 . -- . I . v “'
 58. 58. r l. . .TŠTMŠT š'
 59. 59. CRVE- Nł MEDVE-
 60. 60. DAJ MI DusKu, -_ 5NOH! 5220./ w ` 3:1,«. 'ga « . :
 61. 61. NEKA SE GOSPOD SMILLłJE TVOJOJ
 62. 62. .. .POLAR/ !.. . PLINE PPOROKOVE MI su 901,4241", DRA- BPAVEI. .. BOGATI VO BOGATSTVO! ERAT ELIOT JE Ll PRAVLU. .. “ŽIVEČEŠ OD PLOPOVA SVOG ZNOJA I SVOG TRLłDA! " TAKO JE ZAPISANO' u Nwr A H Mon P 5m m5 m 5 " JESI LIPO- ERO, ERATE DŽERENIAJA? A T POGLEDAJTE STA 55 NALAzI u BISAGAMA OVOG GRESNIKA' SOLE I MAR- Ku55 EELAMI. .. OSTAVITE TAJ No- VAC! TO 5u DAvo- “ LJI PLODOVI' -
 63. 63. MuDRE REČI, BRATE TOBIJAL. . , _ : SF MuDI25 REČU. .. ALI .15 TAKOD5 ' n 1 ZAPISANO: "TESKO ONOM5 KO PRKO5I VOLJI NE- . ..I NAPOKON, NISTA PRLłGO DO SAMOG NEEA JE DOVELO Ll NASE SE- LO OVE GRESNIKEI. .. A ZNATE Ll ZASTO, DE- CO MOJA? | zATO 55 NEMOJ- T5 5OJATI POREKLA TOG NOvcA! ON 35 ČIST ZATO STO ć5 5m I5KO- RI5ć5N OD 5T12AN5 ČISTIH RuKul. .. UPRAVO TAKO, DOBRI MOJ EZRA! ALI l ZATO PA Bl PLODOVI NJľl-IOVOG NEPOSTENOG RADA MOGLI DA SE KAŽNJENL ISKORISTE ZA SLAVLJENJE OČE! _, _ REČI PROROV ALI JEDAN OD TIH OTPAPNIKA JE LłSPEO DA IZEEGNE PRAVEDNLJ KAZ- , TAJ JASE ZAJEDNO SA ANPELOM SMRTI, ERA- TE EARAČEI. .. RA- NIO SAM GA!
 64. 64. xxx* . ' , ,_. SMIRITE sel. .. ` v' ~ . V ` NASIGHRNOM *g* v g` sre! n ` m _ - . v ` 1" AŽ” TAJ KOJ! VAS JE NA- ŠAO ONESVEŠČENOG L! ŠUMI! DOVEO VAS JE _ _ ZAJEDNO SA VAŠIM ` KONJEM! ŠEJNA l VI STE u ŠTALI NA MOJOJ ' FARMI. NEKOLI- KO MILJA OD
 65. 65. ALI KAKO s: LISPEO k V' VA MB was, MALBNP. .. DA SADASE : š NEMOJMIRECIPASIZAI- SEČAML. . KRENUO SAM TIM PHTEM KA- ". STA VIPOVIT KAO STO JE ` ONAJ MATORAC ISPRED SALLłNA HTEO DA KO BIH ZAVARAO B _ z _ s , NAs uggpr; TRAGOVEL . . - VAM ODGOVORI. NEM v l . JE. MEPLJTIM. LISPEO JE I wMgg-ANL" 02,245 33232_ ' VA MI OBJASNI PA STE ON; su Lupum VE OvDa VAS ŠE ŠUKOEIU 514 OCEM " slöugNo M5 NMIM 'L' BWMOM' 9°” ~ TRAŽE! se aARE/ :A NA- , ' VAM. DŽOŠ l JA ŽIVIMO SAMI! " . _ A SAPA PRssTANrrE DA se NAPREŽETE | POKLIŠAJTE l NAPAJMO SE, ZA VOEROBIT SVIH, DA OT AC ELLIM NECE OT KRIT | PA STE
 66. 66. HAReVNoa JunzA. ZA GIZIN RIVER. .. . V s I TI TRBONJOL. . TAMO DOLE ČEMO STATI DA SE ODMORIMO! LEDA SLI MI SVA SLOMLJENA. A I PO- KISAO SAM DO GOLE KOŽE! HAJDEL. . TA TROJICA NITKOVA VISE NE MOGLI BITI DALEKO! ALI MOŽDA SLI IZEEG- LI DLIŽE ZADRŽAVANJE ' <1' VA su uoVsTe I' PROSLI OVLIDA! LISORO l ČEMO SAZ- ' SE RASPI- PLłTLł x" MOŽES DA SE KLADIS DA JESLIL. . IAKO SMO IZGLIBILI TRA- GOIVE ZBOG KISE KOJA PADA OD ` A, JLIČE, NEMA DRUGIH NASELJENIH . MESTA ODAVDE DO GRIN HOćBMO v NARAVNOI. .. NJEGOVA BAKAL- NICA JE UPRAVO NA POČETKU TAMO KOD NASEG GLAVNE LILICEL. . IDEALNO ME- PRIJATELJA NETA BREDOKA? STO DA SE VIDI KO LILAZI LI SELO!
 67. 67. ` V gTA V' QAQITE DA, PROSLO JE PIHL. . SAMO LUDAK u OVIM KRAJEVJ_ pesm VREMENAI”, 'I 415523 I POPI-IT MENE MOŽE PA MAç-u_ pogfA pugo ALI, NAŽALOST, NIsMo ^ zara, .í OTVORI PRODAVNICU u VAS NIJE BILO nosu u ? osem . z OVAKVOM MESTU NA KOJE JE I BOG TROJICU, KAŽESZ. . NISTARIJEL. . ZNAO SAM DA NISU ? AS NevINI! ąçąñ« * 4** *s* “ ČFŠLŠSIIIIIIHSQI} 5 š (( , ñ f: V TRAŽIMO TROJICU 5 I . . _ LJUDI KOJI su OPLJA- g čemu se ČKALI BANKU u KRO- RADI?
 68. 68. PA! TROJICA KAVGADŽIJA KOJA SU JUČE DOSLA OVDE DA KUPE NAMIRNICE, ORUŽJE I ł. « MUNICIJU! REKLI SU DA SE ZOVU VILSONOVI! SVIH MI EU- BNJEVA DARK- VUDAL. . BRACA l/ /L SOIV! 3 V PRE PAR soVINA SAM IH UHVATIO KAKO SENEKAMA PRODAJU VISKII. .. ZAERANIO sAM IM VA PONOVO KROČE u DARKVUD, ALI OČIGLEDNO NISU NAUČILI LEKCIJU! HTELI SU DA PRENOCE ` ' U KERIJEVOJ GOSTIONICI I NISU DELOVALI KAO DA IM SE ŽURI ODAVDEI. .. VEROVATNO SU JOS HILJAVu MI SKAL- , VovAI. .. OČIGLEDNO I NI Ne VoMIsLJAJu VA NEKO moze VA IM BUDE NA TRA- LIVEK TAMO! , GU! '1 D: V EAS MI JE BILO POTREBNO MALO AKCIJE! BICE TO KAO POVRATAK U VREME KADA SAM BIO U SLUŽBI U FORTU PIT!
 69. 69. 4.1.} - ' Š” " U *Kñnłlárñr l; ' ćes, Kos VAvoLA. erzArez. . OPET s: se PROBUDIO NERVO- USKORO ČETE I VI DA EU- DETE NERVOZNII. .. I BIČE BOLJE DA SE OEUČETE DOK ME SLUSATE! . I
 70. 70. MALOPRE SAM USTAO U NAMERI DA ODEM U SREDO- KOVU BAKALNICU! NADAO SAM SE DA IMA NEKO SREDSTVO ZA BOLOVE KOJE CE UMIRITI MOJU ZUEOEOLJU. I ZNA- TE KOGA SAM TAD ' UGLEDAO? NARAVNO DA JESAMI. .. EUDI SIGURAN DA ME JE MAMURLUK OD SINOC PROKLETOG ZAGORA I NJEGO- VOG PRIJATELJA MEKSIKANCA! PUT POD NOGE! I TO PROKLET- srvor. .. sm KOG . VAvoLA TAJ GAP . - ; ľ RADI OVDE? ~ TO NJUSKALO JE USPELO DA
 71. 71. BOLJE DA NE IZLAZI- MO NA GLAVNU ULICU! ... IDEMO NA ZADNJI IZ- LAZ DO STALE GDE SU NA- , ;. v ^ V ' -a 3' I “I sj . _ I . -_ I, I: ` _ 'i z; 's _ m. : . - “çíig d: A` z; " . _ 'L _ t" i . _ _ ' -' " r. _ * IMEIHIIIHIIIIIIIII l I " O I x _ V ) _` __. .._. __-4>7_' J ` x« , A , - 'T - x ' ~ - -_; 'n _, . "gl- I e TI PLATIMO VRUČIM OLOVOM, IDIOTE?
 72. 72. SVE SOBE ' ` GLEDAJU NA ULICU, TAKO DA NAS OVDE NE MOGU VIDETI SA uáèásrasą. %íw. Ž O ; VosALJI- ~ ~+ MO IH oNVA u PAKAO!
 73. 73. _. -' ? namere u m_ BITANGE. / Š_ ao_ do _ / I” "nl,
 74. 74. I ' "I l, 'Al I I T's_ i I ` I y > , I I 'I' I a I . I . . I Ž
 75. 75. SAD JE RED NA TEBE. r ' "f l, of_ . . I ), » -. 7 ' -a- *a* l . n, w ' " , <4 _ I _ivľlrí/ I, 'v . g ~ ~' . Jn . ,,-= O. z , . _ '-' __ ' . - 'z-f' _ ~ í . . » . | IUI null! ! *' O
 76. 76. eIć S ji. : `| r . , eVovoLJ . . MINŠŠŠŽČI I EKIRA DAG 7 ' -. BEDNICE! f« 4/ I. . wsTAwM , I `x ~' -'- ' 4 -`1 I I7 ` , I . I a I I n ' f l ł k , 1 i_ _. lvl-Ji 2 e- . J _ A HULJOI. .. VosLAćuTeVA #è _. PRAVIŠ DRUŠTVO 4.« wr** * MOJOJ BRA- _ 4-7 w
 77. 77. /í “V ` Z . . 'n . _ s Vlłl u 'n J KRAJ, B| . '. ILSONE! ` / ľ/l' ' l . I s I I N IIl E V l ` M
 78. 78. NETEL. . vise NIJe MOGLA , VA uJeVA! , l DA. .. ALI NISI MORAO DA PUCAŠ. SAM VIDEO NOŽ. IMPULSIVNO SAM ODREAGOVAO! ` VAJ VA PO- ' GLEDAM RANU, DAVOLA, PSETO! . NAVAM se VA će o: TI
 79. 79. V __ _- š3gg: í , M 'z I s V n nIIIIIuIIMIIHrIMMIII/ /IIIH -. Š = :iz 1m 'AK s *- I I -I "i , jghLtz-ąą E_ "_ - E' _ _ V Ita r ko çą` ___ V* ' H vi! ! . _ STOGA TI SAVETUJEM DA NE GUBIS VREME I DA GA ODNESEIS U FORT GLORI, GDE CES GA PREDATI TO JE VE- LIKA ODGOVO- u OVOJ Top- 3. " ' ' TO JE PLEN KOJI BI Je PRAVO V ' * »J su OPLJAČKALI oNI BOGATSTVO! -e zunovcu. .. g , _łu SIGURAN sAM VA ZA TO Ne POSTOJI O z , m N M T N. s S ' eoLJI ČOVEK oV TEBEI. .. ČIKO I JA _ , day-rž sm? TŽJ 54 ŽE. , ., eIsMo ro oeAvILI, ALI TO eI 4 . - z NAM sAVA oVuzeLo DRAGO- ž. aíIŠigsuoŠšI-ŠŠZI ZNŽŠŽTŽČŠE ČLANOV INIA BANDE! 'I
 80. 80. NečeMo VISE GUBITI NI MlNUTl. .. DUGAČAK JE PUT PRED vIVećes VA Je STARI VzIM VAJT več UHVATIO osTA- mm LU TROJICU!
 81. 81. SMO DOSLI DO KRA- JA NASE PO- JE JE BIL VILSON IZGOVORIO PRE NEGO STO CE UMRETI. .. MIS- LIS DA JE TO JEDAN "I KO ZNA, MOŽDA IH JE DŽIM ZAISTA VEC UHVATIO! ľF uma: "" i* NeMA NIKAKVE su- . . MNJe u TO, MEKSI- _ ` ąrr” NADAM SE, I ALI NE VERLI- JEM LI TO! ... « | JESMO. STO SE TIČE TROJICE KOJU SMO MI PRATILI! ALI PRE- OSTALI SU I SARPI. .. POKU- SAVAM DA SE SE1'| M DA LI JE TO IME NA LISTI LUPEŽA SA KOJIMA SMO , IMALI POSLA U PROS- LOSTI! NE VERUJEM. .. ALI JE SIGURNO NA POTERNICI SERIFA U POLA AMERIKE! UPUTICEMO SE U SELO U KOJE JE I ON KRENUO. .. I TO STO JE BRŽE MOGUČE!
 82. 82. n g svesA! STA SE TO, KOG DAVOLA, DESILO SA OVIM MESTOMLP. .. DELUJE KAO GRAD
 83. 83. PADOI/ A/ł SE KADAČM/ BESE AMŠ/ KOPAC/ SU SE ZAUSTAV/ Ll g PPED TVOJ/ M KAP/ JA- ` M4: 0 JEPUSAl-/ MEI NEK VLADA : WP _ #Namen/ any "T 2 " ` ' će- MO / á/ a KHCLI GOSPODA!
 84. 84. DOBRO DOSAO, STRAN- I če! ... SLOBODNO NAM se PRIDRUŽI u sLAvLJeNJu GOSPODA ALI eez ORLIŽ- JA. .. ILI SAČEKAJ NAPO- h LJu, IZVAN OVIH REKOH. NEK VLADA MIR UNUT AR ZIDINA JERUSA' sAMO VI NAsTA- vITe, očel. . MISLIM VA CU sAčeKATI NA- POLJU DOK VI Ne zAvRsITe PRO-
 85. 85. .. .ALI TAJ NOVAC NISU SMELI DA UZMUL. . GREH JE UŽIVATI U NECASNIM PLODOVIMA. VEC SAM IM TO REKAO! ČO- HEJI. .. SA- VECE OD ZA- CEKAJ TRE- . KONA! IZVI- _ u w E m. O C m E D m V S ONI GRESNICI SU PLATILI ZA
 86. 86. pasme GA, 55521555, V A . ZOVE SE TOBIJA, SEOSKI KOVAČ! ON JE sAMO usom ` ' GOSPOD GA NIJE OEDARIO ZDRAVIM - V RAZUMOM I OVO NIJE PRVI PUT DA GOVORI STVARI KOJE NEMAJU SMISLA! ISKRENO, TRA IO SAM NEKOG MOG KO- LEGU, OČEI. . ALI MEDU VASIM MESTANIMA NI- SAM VIDEO NIKOGA SA ZVEZDOM NA GRUDIMA! MI NEMAMO ŠERIFA ovVe u TRLITLI! u ovoJ VoLINI vLAVA svevIsNJA HARMO- NIJA. .. | MOJA Reč Je Vo- voLJNA VA BI se oNA JESTE LI ' ŽELELI DA RAZ- GOVARAMO O NEČEMU? NAPROTIV. SAMO IMAM TU srzeću 32:35:54_ VA IMAM STADO KOJE sLusA svos PASTIRA. semee! DAKLE, STA vAs _ KOJI a| 'nzzaALo SKORIJE VREME ONI ^^^ “VERI” VovoVI MeVu NAS? DA su PROŠLI SU JEDINI, OSIM VAS, KOJI SU BILI U NA- SEM SELU!
 87. 87. F TOKOM JHČERAŠNJEG PREPODNE- ro su PResTuPNIcI, V ? Ropzogovg M: ampak. . 1-0 Mam VA! ... KLIPILI SLI ZALIHE H PRODAVNICI OČEI. .. OPLJAČKALI KAV MALO RAZM| QL| MI | MAL| pA g” oNgu_ BRATA EZRE I OVMAI: SU KRENLILI SLI NBKOLIKO gu ? pe-rad gzgLgw KAVA su al” U PIŽAVCLI KLANCAIJOI A ZAŠTO OVDE? IH TRAŽITE? N' 90513 EZRA BI SIGLIRNO MOGAO BOLJE PA IH OPIŠE NEGO JAI. .. NJEGOV SALHN JE TAČNO NA KRAJLI ULICE! a' »'- PosTAvIću l NJEMU PAR ? ITA- NJA, PA ću OVMAH NASTAVITI DA- VAM JE NE- so u pomoči, ŠERIFEI_ HMMM. .. AKO TI NITKOVI PRO9LI KLANAC, TEŠKO DA ču IH HHVATITI! PO5TARAJ se DA se NIKO ov BRACE NE OVA. BARAČE! l PRATI GA sve DOK NE NAPHSTI 5ELO!
 88. 88. /, . 'o I / " V1** IzvINrrE! sLE- voNELA sAM vAM e M NBODGOVORNI VEC! PUT BOLJE l, NEsTo ZA JELOL. . ETEI. .. TIME sTE |2|- gžK/ gl v AA ODAKlšB VAM TAJ sEoLoM MOGA JV « ZIKOVALI DA vAM sE ' V ' PI TOLJ? KONJAI. .. LEPSE ` SAM VA VW" I' I SPAVAM KADA MI M . . ' JE NA DOHVAT
 89. 89. A | TAJ PIŠTOLJ vAM NEcE Em POTREEANI. .. u mam MISLE DA STE SADA vEć DALEKO I PRESTALI su DA VAS 112A2E! LIRADILA BIH TO ZA SVAKOGA I<O JE Lł VASEM STANJLIL. . A I ČIM SE SVIDATE DŽOŠLI, SIGLIRNO NI- STE ZAO ČOVEK! 4"`{ . j HVALJLIJEM . _ VAM STO STE ME SAKRILI! ON JE OD ONIH SA KOJIMA JE BOLJE NEMATI DODIRAI. .. ON JE KIZN STO JE OVA DOLINA NA- PLISTENA OD SVIH. .. ALI TO JE DLIGA PRIČA! I oN LIOPŠTE PRO- POVEDNIK? JLITROS SLI NEKI OD LJLIDI I<O- JE JE POSLAO , OTAC BLLłM PROSLI OVLIDA! ... VRACALI SLI SE LI SELO POSLE BEZLISPEŠNE PO- TRAGE ZA VAMA! NE VERLIJEM! ... [AKO SLI MI LJLIDI OCA ELLIMA REKLI DA STE NAPALI SALLIN I DA STE ODMETNIK! ISPRIČAJTE MI JEI. .. SA TIM GADOM IMAM NERASČISČENE RA- ČUNE, STOGA ŽELIM DA ZNAM SA KIM IMAM POSLA!
 90. 90. NE MOGU vIEE, ZAGORE! NI- EAM NAvII<Ao NA OVA- KO DUGA JAHANJA. .. vEc EATIIwI NIEMo ETALI DA PRE- DAHNEMO! . ' NII/ gž/ IŠŠAIA/ [ŽRAMOWBODA ILJIJIII I' KOME JE ZADNJI III RIIAgAoNIE/ Igmąč STANIESIŠŽöLŠmJI Eu ` , cA PRETVORENA u z "Il ' O MAKU, KOČJI ZAVIJA . * . ~ DoDLrr OPORA VLIKOVA! . ..MADA BILO El BOLJE DA NADE- ' NE DAJ EE: ... ovca PUTA MozE- Mo DA ZAPALIMO VAT- Izu, A MOŽDA ćLI USPE- ' D Tl NEETo I DA ETAvIM s: :s DA SE PEČE NA MO NEKO ZAKLONJENO MESTO, ZATO STO VIDIM OBLAKE KOJI NE DO- NOSE NISTA DO-
 91. 91. NJAM. .. oDLIćNo. .. SKORO DA EAM ZABORA- VIO KAKAV JE UKUS PEČENJA! UŽIVAJ U OVIM TRE- NUCIMA_ ČIKO. .. ZATO STO CEMO U ZORU PONOVO BITI NA KO- NJU, PADALA I<IEA 4 41 PREKINI DA SE ERINES ZA NJEGAI. .. DŽIM JE IMAO POSLA SA DESETINAMA ZLOČINACA I UVEK JE USPEVAO DA SE IZVUČE! JEDNO IMAM LOS PREDoEEćAJ! _ EAM GLADANI. .. ' MISLIM NA NASEG PRIJATELJA SERI- FA. .. ZAERINUT DŽIM JE LI oDAENo- ETI, oEEcAM TO! ... A TI zNAE DA ME oEEćAJ, NAŽA- LoET, RETKO VARA u ovA- I<vIM ELLIćA- JEvIMAI
 92. 92. I PDoDovE- a ` j. _. Fun' uą, « 'I I' I "u/ I " ` DNIK ME JE . ..A | OSTALI SA KOJIMA SAM RAZGOVARAO OVOG POPODNEVA MI NISU REKLI ISTINU O TIM BANDITIMAL. . PREVISE SAM ISKUSAN DA NE EIH OSETIO DA TU NESTO SMRDI! " ` ^'~ 72% K' / ISPRED CRKVE JE DELOVVAO PREVISE ZAPLASENO, ALI VERU- JEM DA EI SE ERZO OT- VORIO KADA BISMO SE NASLI U ČETIRI STO GA JE OTAC ELUM OTERAO. .. STO- GA MISLIM DA JE DOSAO TRENUT AK DA SE VRATIM U_SELO DA PO- NOVO PROCASKAMO!
 93. 93. NICE. .. " Ž L I". . 7x f I? Evo NJE- V GOVE KOVAČ- _ I o ~ *AJ ° Mo_ _ NIKO NIJE vIDEo DA k . / / // / PO OVAKVOJ oLuJI / / / . EvI SU EE ZAVUKLI U . _. _/ / . KUČE. .. MIELIM DA ME ; ,_ EAM EE VRATIO L _ USELO! v . ~: I ' IN . - '. `I I a] H. 'I « I š] lľjž Z_ I w {f I; ž** z - , :+4 “
 94. 94. IETINAI. . I oćE, zaREEIo SAMI. .. ALI EADA DREKINrrE, 4 MoLIM VAS! vERuJEM u TvOJE POKAJANJE, TOBIJA. ALI BIO BII-I LOE PASTOR KADA BIH ETEDEO EvoJ BIČ PRED EREEKAMA EvOJIH ZAPISANO JE, TO- EIJA. . 'POERINUVSI SE ZA SVOJ JEZIK. POERI- NUČES SE I ZA DUSU E SPUSTITE TAJ ' EIČ. OČE ELUME. .. | . OSLOEODITE ODMAH . , TOG NESREČ- SERIFEI. .. MI- " ' JE L'? ... MISLILI STE DA SAM SLIO SAM DA STE PROGUTAO SVE ONE EESMIS- DALEKO OD LICE KOJE STE MI SERVI- , TRLITA' , . RALI V| I VASI VER- PA STA AKO JE TAKO? . ' ' V SLA U PRAVCU , - -~ KLANCA. ZAR
 95. 95. n aREsNIcI su V ZNMI UBILI STE gážíágíílłląl š; @- IH? | MIELIO EAM DA JE I op ONE KOM PRED_ TAI<o. ... ANovAcoD KOJU NOSITE NA GRUDIMA! V| ETE LUD| !.. . TIME STO zADRžAvATE TAJ NovAc ELIKOBLJA- VATE EE EA ZAKO- TAJ NOVAC JE SIMEOL DOE- RE VOLJE SA NEEAI. .. SA NJIM ČE TRUT DA SE UZDIGNE I USKORO ČEMO PODIČI NOVI JERUSALIM U OVOJ DIVLJAČKOJ | EEZEO- ŽNOJ ZEMLJII PIA/ !.. . JA DELLIJEM PO *II ZAPOVESTIMA PROROKA. .. A KO I . . , z JE PROTIV MENE, JA ću GA LINIE- TITI KAKO BIH SAČUVAO OVO BOZJE MEETO OD
 96. 96. PSETO! ... DOSAO SI MEDU NAS SA SVO- JIM OEELEŽJEM LAŽ- NOG ZAKONA DA SE- JES LAŽI I SMRT! II z J I V L t ' II . __ z .1 V I V / « Y “UČINI VELIKIMA KORAKE MOJE PRonv , . O NEPRIJATELJA MOJIH, A GOSPODE. NEMILO- , ERDNA JE RUKA NEKA EI z , O ” . PROKLETI - - s ~ , ' I l; a
 97. 97. “JOJBEŽAH” ONI OD SRDŽEE MOJE, ALI NE EESE MESTA GDE BI UTOČISTE "MMOLISE ONI ZA ~ _ _ I ` _ . ..NE, SERIFEI. .. NEMA MILOST MOJU, ALI Ml- " ' MILOST/ l NISTE SMELI LOSTI OD MENE NE . . . ` DA SE VRATITE U Il SLEDEČEM BRDJU ZLATNB sam:
 98. 98. ` ` ` . L4, *a -_. ,,, ' , V . `. ___H v.
 99. 99. IIIIIEIICIIINARSKI] | ZDANJE ZLAINI SERIJA
 100. 100. E ZLATNA žig, sIIIIIIII ® SPECIJALNI BROJ ZLATNE SERIJE U BOJI I CRNO-BELO MAURO BOSELLI | MARCOTORRICELLI O f E) , ' ČOVEK BEZ LICA VJWHILZIBIIIBSBTIIa. IIBEILLCTII

×