Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

81427777 licenta-achizitii-publice

2.600 visualizaciones

Publicado el

81427777 licenta-achizitii-publice

Publicado en: Derecho
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

81427777 licenta-achizitii-publice

 1. 1. Page | 1 LUCRARE DE CERCETARE Tema de cercetare: ACHIZITII PUBLICE Procesul de achizitie publica. Studiu de caz: Acordul – cadru ca modalitate speciala de atribuire a contractului de furnizare de carburant auto – BUCURESTI 2010
 2. 2. Page | 2 CUPRINS CAPITOLUL I – Procesul de achizitie publica pag. 03 Sectiunea 1 – Notiuni introductive in materia achizitiilor publice pag. 03 Sectiunea 2 – Principii ce guverneaza Sistemul achizitiilor publice pag. 05 Sectiunea 3 – Conceptul de contract de achizitie publica pag. 09 Sectiunea 4 – Procesul de achizitie publica pag. 12 CAPITOLUL II – Acordul – cadru ca modalitate speciala de atribuire a contractelor de achizitie publica pag. 27 CAPITOLUL III – Studiu de caz – Acordul – cadru ca modalitate speciala de atribuire a contractului de furnizare de carburant auto pag. 30 BIBLIOGRAFIE pag. 103
 3. 3. Page | 3 CAPITOLUL I – Procesul de achizitie publica Sectiunea 1 – Notiuni introductive in materia achizitiilor publice In contextul angajamentelor asumate de Romania fata de Uniunea Europeana in cadrul Capitolului nr. 1 “Libera circulatie a marfurilor” si a recomandarilor Comisiei Europene, a fost adoptat un pachet legislativ privind atribuirea contractelor de achizitie publica. Adoptarea noilor reglementari in materia achizitiilor publice asigura transpunerea in legislatia nationala a aquis – lui comunitar, format, in principal, din urmatoarele acte normative: Directiva 17/2004/CE1 , Directiva 18/2004/CE2 , Directiva 665/1989/CEE3 , Directiva 13/1992/CEE4 , Regulamentul 1564/2005/CE5 , Regulamentul 213/2008/CE6 . Sediul materiei achizitiilor publice in legislatia nationala il constituie Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/20067 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, alaturi de Hotararea Guvernului nr. 925/20068 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii si de Hotararea Guvernului nr. 1660/20069 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice 1 Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 31 martie 2004, de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii in sectoarele apei,energiei, transporturilor si serviciilor postale. 2 Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice de lucrari, de bunuri si de servicii. 3 Directiva 665/1989/CEE a Consiliului Comunitatilor Europene privind coordonarea actelor cu putere de lege si actelor administrative privind aplicarea procedurilor privind caile de atac fata de atribuirea contractelor de achizitii publice de produse si a contractelor publice de lucrari. 4 Directiva 92/13/CEE a Consiliului Comunitatilor Europene privind coordonarea actelor cu putere de lege si actelor administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu privire la procedurile de achizitii publice ale entitatilor care desfasoara activitati in sectoarele apei, energiei, transporturilor si telecomunicatiilo.r 5 Regulamentul 1564/2005/CEE de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunturilor in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice. 6 Regulamentul 213/2008/ de modificare a Regulamentului 2195/2002/CE al Parlamentului European si al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV) si a Directivelor 2004/17/CE si 2004/18/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului in ceea ce priveste procedurile de achizitii publice, in ceea ce priveste revizuirea CPV. 7 Publicata in “Monitorul Ooficial al Romaniei”, partea I, nr. 418 din 15 mai 2001, cu modificarile si completarile aduse de: Legea nr. 337 din 17 iulie 2006; Rectificarea nr. 337 din 17 iulie 2006; Legea nr. 128 din 5 mai 2007; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94 din 26 septembrie 2007; Decizia nr. 569 din 15 mai 2008; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 143 din 28 octombrie 2008; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 228 din 30 decembrie 2008; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19 din 7 martie 2009; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 72 din 17 iunie 2009. 8 Publicata in “Monitorul Oficial al Romaniei”, partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006, cu modificarile si completarile aduse de: Hotararea Guvernului nr. 1.056 din 9 august 2006; Hotararea Guvernului nr. 1.337 din 27 septembrie 2006; Hotararea Guvernului nr. 834 din 22 iulie 2009. 9 Publicata in “Monitorul Oficial al Romaniei”, partea I, nr. 978 din 07 decembrie 2006, cu modificarile si completarile aduse de: Hotararea Guvernului nr. 198/2008.
 4. 4. Page | 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, impreuna cu toate modificarile si completarile ulterioare. Scopul noii legislatii il constituie reglementarea Sistemului achizitiilor publice, unde ansamblul regulilor, institutiilor si actiunilor se dezvolta pe promovarea concurentei intre operatorii economici, garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica si asigurarea utilizarii eficiente a fondurilor publice prin aplicarea procedurilor de atribuire. Dupa cum rezulta din studiile doctrinare10 , Guvernul Romaniei s-a inspirat, in conceptia reglementarii achizitiilor publice, din Codul achizitiilor publice francez din 196411 , cu modificarile ulterioare. In general termenul de achizitii publice este folosit pentru a descrie obtinerea de lucrari, produse si servicii de catre autoritati publice nationale, regionale sau locale. Regulile de achizitii publice se refera la proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de produse, servicii si lucrari in Uniunea Europeana. O definitie generica a achizitiei publice este dobandirea, definitiva sau temporara, de catre o persoana juridica definita ca autoritate contractanta, a unor produse, lucrari sau servicii, prin atribuirea unui contract de achizitie publica. Sectorul public, utilitatile si alte entitati definite ca "autoritati contractante" trebuie sa obtina produse, servicii si lucrari pentru o varietate larga de activitati pe care le desfasoara. Majoritatea contractelor pe care le atribuie trebuie facute publice atat pe plan national cat si pe plan european, cu respectarea deplina a tuturor principiilor achizitiilor publice. Regulile pe baza carora se atribuie contractele de achizitii publice sunt menite sa asigure libertatea de miscare a bunurilor si serviciilor in Uniunea Europeana si sa garanteze ca procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica respecta reglementarile privind libera concurenta. Principalii actori ai sistemului de achizitii publice sunt: 1. Supraveghetorii sistemului de achizitii publice12 : a) Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice; b) Ministerul Finantelor Publice; c) Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor. 2. Autoritatile contractante13 10 D. C. Dragos, Contractul de achizitie publica, in “Curierul judiciar” nr.2/2002, p.20 si urm. 11 Code de Marchés Publics, Editions Litec, Paris, 1999 12 Principalele institutii ale statului care au rolul de a supraveghea sistemul achizitiilor publice. 13 Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, Sectiunea a 4-a, Autoritati contractante, Art. 8
 5. 5. Page | 5 3. Operatorii economici14 . Sectiunea 2 – Principiile ce guverneaza Sistemul Achizitiilor Publice Izvorul principiilor aplicabile in materia achizitiilor publice il constituie Tratatul de la Roma15 , acesta instituind cadrul general de functionare al pietei unice, caracterizata prin patru libertati fundamentale: libera circulatie a marfurilor, libera circulatie a serviciilor, libera circulatie a capitalurilor si libera circulatie a persoanelor. Art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, are urmatorul continut: “(1) Scopul prezentei ordonante de urgenta il constituie: a) promovarea concurentei intre operatorii economici; b) garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici; c) asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica; d) asigurarea utilizarii eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de catre autoritatile contractante. (2) Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica sunt: a) nediscriminarea; b) tratamentul egal; c) recunoasterea reciproca; d) transparenta; e) proportionalitatea; f) eficienta utilizarii fondurilor publice16 ; g) asumarea raspunderii.” Principiile consacrate de legislatia nationala17 pot fi sintetizate astfel: 1. Promovarea concurentei intre operatorii economici Asigurarea conditiilor pentru ca orice furnizor de produse, executant de lucrari sau prestator de servicii, indiferent de nationalitate, sa aiba dreptul de a deveni, in conditiile legii, contractant18 . Libera 14 Oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrari – persoana fizica/juridica, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate in domeniul care ofera in mod licit pe piata produse, servicii si/sau executie de lucrari. 15 Tratatul de instituire a Comunitatii Economice Europene, semnat de reprezentantii Germaniei, Belgiei, Frantei, Italiei, Luxemburgului si Olandei, la Roma, 25 martie 1957, a intrat in vigoare la data de 1 ianuarie 1958. 16 Lit. f) a alin. (2) al art. 2 a fost modificata de pct. 2 al articolului unic din Legea nr. 337 din 17 iulie 2006, publicata in “Monitorul Oficial al Romaniei”, partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006, textul initial fiind “ f) eficienta utilizarii fondurilor”. 17 Art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 18 Autorii de specialitate francezi considera, de asemenea, ca o caracteristica fundamentala a achizitiilor publice, consecinta principala a calificarii ca atare a unui contract, este obligativitatea atribuirii lui cu respectarea principiului liberei concurente - A. de Laubadère, Y. Gaudemet, Traité de droit administratif, tome 2 – droit administratif des biens, 11e édition, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1998, p.397; L. Richer, Droit des contrats administratifs, 2e edition, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1999, p.342
 6. 6. Page | 6 concurenta nu constituie un scop in sine, ci ideea directoare in functie de care se desfasoara si se rationalizeaza actiune administrativa. Din momentul in care libera concurenta este obligatorie a fi respectata de catre autoritatea contractanta, aceasta este constransa a-si defini cerintele si de a compara diversele solutii posibile pentru satisfacerea lor, iar ofertantii sunt motivati sa faca eforturi pentru a prezenta cea mai buna oferta din punct de vedere calitativ si al pretului. De asemenea, publicitatea, care insoteste si da valoare principiul liberei concurente, contribuie la evitarea practicilor oculte in atribuirea contractelor de achizitie publica. Uneori insa, principiul liberei concurente sufera anumite limitari, determinate de stricta specializare a anumitor actori ai pietei de produse, servicii si lucrari. Prin urmare, nu intotdeauna apelarea la libera concurenta serveste interesului general. O piata poate fi considerata concurentiala, si poate, prin urmare, furniza oferte de aceeasi factura, daca indeplineste patru conditii: este atomica (nu este dominata de o anumita firma), produsele sunt omogene (pentru a permite comparatia intre ele), exista libertate de acces si libertate de circulatie a informatiilor19 . In sfera mijloacelor de asigurare a liberei concurente se integreaza si dispozitiile menite a evita concurenta neloiala (art.66-70 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare): 1. Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si/sau manifestarea concurentei neloiale. 2. Persoana fizica sau juridica care a participat la intocmirea documentatiei de atribuire are dreptul, in calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai in cazul in care implicarea sa in elaborarea documentatiei de atribuire nu este de natura sa distorsioneze concurenta. 3. Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. 4. Nu au dreptul sa fie implicati in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor urmatoarele persoane: a) persoane care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidati sau subcontractanti ori persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati sau subcontractanti; 19 L. Richer, Droit des contrats administratifs, 2e edition, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1999, p.342.
 7. 7. Page | 7 b) sot/sotie, ruda sau afin, pana la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati; c) persoane despre care se constata ca pot avea un interes de natura sa le afecteze impartialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor. Contractantul nu are dreptul de a angaja, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publica, persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse in cadrul aplicarii unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea nulitatii contractului respectiv pentru cauza imorala. 2. Garantarea tratamentului egal si nediscriminarea operatorilor economici Aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie si a criteriilor pentru atribuirea contractului de achizitie publica, astfel incat orice furnizor de produse, executant de lucrari sau prestator de servicii sa aiba sanse egale de a i se atribui contractul respectiv. Acest imperativ nu este in contradictie cu dreptul pe care il are autoritatea contractanta de a exclude din procedura de atribuire a contractului pe acei ofertanti/candidati care: a) sunt in stare de (sau fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor in una dintre situatiile de) faliment ori lichidare, afacerile le sunt administrate de un judecator – sindic sau activitatile lor comerciale sunt suspendate ori sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege20 ; b) nu si-au indeplinit obligatiile de plata exigibile a impozitelor si taxelor catre stat, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat21 ; c) furnizeaza informatii false in documentele prezentate; d) au comis o grava greseala in materie profesionala sau nu si-au indeplinit obligatiile asumate printr-un alt contract de achizitie publica, in masura in care autoritatea contractanta poate aduce ca dovada mijloace probante in acest sens. Respectarea principului tratamentului egal presupune stabilirea si aplicarea, oricand pe parcursul procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica, de reguli, cerinte si criterii identice pentru toti participantii, astfel incat acestia sa beneficieze de sanse egale de a deveni contractanti. Pentru 20 In dreptul francez, exceptarea de la aceste prevederi a persoanelor juridice care, desi sunt in reorganizare judiciara, primesc din partea judecatorului sindic abilitarea de a participa la o astfel de procedura – a se vedea L. Richer, op.cit., p.349 21 In legatura cu aceasta problema sunt si prevederile Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, publicata in “Monitorul Oficial al Romaniei”, partea I, nr. 540 din 1 septembrie 2001.
 8. 8. Page | 8 respectarea celor mentionate anterior, autoritatea contractanta trebuie sa desfasoare urmatoarele activitati22 : a) raspunsurile la solicitarile de clarificari sa fie transmise tuturor ofertantilor; b) procesul – verbal de deschidere a ofertelor sa fie transmis in copie tuturor participantilor la procedura, indiferent daca acestia au fost sau nu prezenti la sedinta de deschidere; c) criteriile de selectie/calificare sa fie aplicate identic tuturor participantilor; d) factorii de evaluare sa permita compararea si evaluarea ofertelor in mod obiectiv; e) transmiterea tuturor ofertantilor a proiectului de contract sau a partilor esentiale ale acestuia, odata cu documentatia de atribuire. 3. Asigurarea transparentei si integritatii procesului de achizitie publica Acest principiu vizeaza punerea la dispozitia tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Problema transparentei achizitiilor publice este direct si indisolubil legata de aceea a coruptiei in aceasta materie. Pericolul ca raporturile dintre persoanele care decid in cadrul autoritatilor contractante si cei de la care se achizitioneaza sa fie individualizate si apropiate, in dauna interesului public este evident, se concretizeaza de nenumarate ori, si, la fel ca si coruptia in general, nu poate fi extirpat, ci doar atenuat, diminuat. Singura cale legala de diminuare a acestui flagel este reglementarea in detaliu a procedurilor de achizitie publica. Pe de alta parte, complexitatea excesiva a dispozitiilor legale are ca efect uneori descurajarea contractantilor de a participa la procedurile de atribuire si reducerea concurentei23 . 4. Asigurarea utilizarii eficiente a fondurilor publice Asigurarea eficientei utilizarii fondurilor presupune aplicarea procedurii de atribuire de catre autoritatile contractante, respectiv prin folosirea sistemului concurential astfel incat sa se obtina o maximizare a rezultatului urmarit si utilizarea unor criterii de atribuire care sa reflecte in primul rand avantajele de natura economica ale ofertelor prezentate. 5. Recunoasterea reciproca Acest principiu reflecta doua dintre libertatile Pietei Unice, libera circulatie a marfurilor si libera circulatie a serviciilor, presupunand acceptarea: 22 Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, Manual operational pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, vol.I, Bucuresti, 2009, p.33-34. 23 Chestiunea coruptiei in materia achizitiilor publice este abordata si in doctrina franceza, care leaga sporirea cazurilor de coruptie de reforma administrativa din 1982, care a consacrat descentralizarea locala si a desfiintat regimul autorizarilor prealabile. Noii sefi ai executivelor locale – primari, presedinti de consilii – au concentrat in mainile lor importante puteri decizionale, pana la acea data partajate cu alte autoritati administrative. In opinia autorilor de specialitate, “coruptia in materia achizitiilor publice nu s-a nascut din descentralizare, insa s-a manifestat cu mai multa ostentatie dupa punerea sa in practica”. Ca o consecinta a acestei stari de fapt, s-au inmultit textele legale ce aveau ca scop asigurarea transparentei in viata publica, precum si organele de control investite cu atributii in acest domeniu - G. Fenech, Ph. Petit, La moralisation des marchés publics, Presses Universitaires de France, Paris, 1998, p.3.
 9. 9. Page | 9 a) produselor, serviciilor, lucrarilor oferite in mod licit pe piata Uniunii Europene; b) diplomelor, certificatelor, a altor documente emise de autoritatile competente din alte state; c) specificatiilor tehnice echivalente cu cele solicitate la nivel national. 6. Proportionalitatea Respectarea principului proportionalitatii presupune asigurarea de catre autoritatea contractanta a echilibrului intre necesitatile obiective identificate, obiectul contractului de achizitie publica, cerintele formulate pentru a fi indeplinite de catre ofertanti/candidati in contextul aplicarii procedurii de atribuire. 7. Asumarea raspunderii Prin aplicarea acestui principiu autoritatea contractanta trebuie sa efectueze determinarea clara a sarcinilor si responsabilitatilor persoanelor implicate in procesul de achizitie publica, urmarindu-se totodata asigurarea profesionalismului, impartialitatii si independentei deciziilor adoptate pe parcursul derularii acestui proces. Doctrina juridica de specialitate retine patru principii pe care se bazeaza atribuirea contractului: 1. principiul formalismului – atribuirea contractului se face prin intermediul unei proceduri, care cuprinde mai multe faze succesive; 2. principiul publicitatii – care asigura libera concurenta si transparenta procedurii; 3. egalitatea de tratament – care exclude preferintele in atribuirea contractului si asigura, de asemenea, libera concurenta; 4. colegialitatea – procedurile cele mai utilizate fac apel la organisme colegiale (comisiile de adjudecare sau de evaluare a ofertelor), care sunt protejate intr-o mai mare masura de coruptie si subiectivism24 . Sectiunea 3 – Conceptul de contract de achizitie publica Contractul de achizitie publica nu se deosebeste de contractul de vanzare - cumparare de drept comun25 , incheiat intre persoane private, avand ca obiect procurarea, de catre administratie, prin cumparare, a unor bunuri, servicii sau lucrari, in schimbul unui pret. Doctrina franceza defineste contractul de achizitie publica ca fiind “ o categorie particulara de contract, incheiat de administratie pentru nevoile serviciului public ”26 , “ contractul prin care 24 G. Fenech, Ph. Petit, La moralisation des marchés publics, Presses Universitaires de France, Paris, 1998, p.39; L. Richer, , Droit des contrats administratifs, 2e edition, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1999, p.351; A. de Laubadère, Y. Gaudemet, Traité de droit administratif, tome 2 – droit administratif des biens, 11e édition, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1998, p.397. 25 Art. 942 din Codul Civil Roman: contractul este acordul intre doua sau mai multe persoane spre a constitui sau a stinge intre dansii un raport juridic. 26 A. Van Lang, G. Gondouin, V. Inserguet-Brisset, Dictionnaire de droit administratif, 2e edition, Editions Dalloz, Armand Collin, Paris, 1999, p.177.
 10. 10. Page | 10 administratia, platind un pret, isi procura de la particulari bunuri si servicii”27 , iar Codul achizitiilor publice francez statorniceste in art.1 ca “achizitiile publice sunt contracte incheiate, in conditiile prezentului cod, de colectivitatile publice in vederea realizarii de lucrari, furnituri si servicii”28 . Asa cum reiese din formularea segmentata a art.3 si art.31 29 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, contractul de achizitie publica este acel contract cu titlu oneros, incheiat in forma scrisa intre una sau mai multe autoritati contractante, pe de o parte, si unul sau mai multi operatori economici, pe de alta parte, avand ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii. Contractul de achizitie publica are titlu oneros, respectiv fiecare parte contractanta incearca sa-si procure un avantaj, acesta nefiind legat in mod esential de bani, si inceteaza de drept la expirarea perioadei pentru care a fost incheiat30 . Contractele de achizitie publica pot fi de trei feluri: 1. contracte de furnizare, 2. contracte de servicii, 3. contracte de lucrari. 1. Contractul de furnizare (numit in literatura interbelica romana si in cea franceza contract de furnituri31 ) are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, asa cum sunt acestea cuprinse in clasificarile statistice oficiale, pe baza cumpararii, inclusiv in rate, a inchirierii sau leasing-ului cu sau fara optiune de cumparare. Contractul de achizitie publica care are ca obiect principal furnizarea de produse si, cu titlu accesoriu, operatiuni/lucrari de instalare si punere in functiune, este considerat contract de furnizare32 . Contractul de furnizare are, prin urmare, ca obiect bunuri mobiliare, deoarece numai in acest sens poate fi inteleasa folosirea termenului de “produse”. Nu pot fi achizitionate prin cumparare, inchiriere sau leasing, bunuri imobiliare33 . In ceea ce priveste posibilitatea de a achizitiona, cu titlu provizoriu, prin inchiriere sau leasing fara optiune de cumparare, un bun mobil, remarcam pasul inainte pe care-l face legislatia noastra in comparatie cu cea franceza, care-i serveste deseori ca model, aceasta intrucat in Codul achizitiilor 27 J. Rivero, J. Waline, Droit, p.116. 28 Code de Marchés Publics, Editions Litec, Paris, 1999, p.10. 29 Art. 3 1 a fost introdus prin L. nr. 337/2006, publicata in M.Of. Nr. 625 din 20 iulie 2006. 30 Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, Manual operational pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, vol.I, Bucuresti, 2009, p.94. 31 M. Lombard, Droit administratif, 3e edition, Dalloz, Paris, 1999, p.229; J. Rivero, J. Waline, Droit., p.116. 32 Prevederile art. 6, alin.2 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006. 33 Excluderea din sfera contractelor de achizitie publica a contractului prin care se achizitioneaza sau inchiriaza terenuri, cladiri sau alte bunuri imobiliare, precum si drepturile asupra acestora, este facuta, de altfel, in mod expres prin Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 (art. 13, lit.a).
 11. 11. Page | 11 publice din Franta posibilitatea in discutie nu este stipulata, jurisprudenta fiind cea chemata sa o consacre in practica34 . 2. Contractul de servicii are ca obiect prestarea unor servicii, asa cum sunt acestea cuprinse in clasificarile statistice oficiale. Contractul de achizitie publica care are ca obiect principal prestarea unor servicii si, cu titlu accesoriu, desfasurarea unor activitati dintre cele prevazute in Anexa nr. 1 a ordonantei de urgenta, este considerat contract de servicii35 . Contractul de achizitie publica care are ca obiect atat furnizarea de produse, cat si prestarea de servicii este considerat: a) contract de furnizare, daca valoarea estimata a produselor este mai mare decat valoarea estimata a serviciilor prevazute in contractul respectiv; b) contract de servicii, daca valoarea estimata a serviciilor este mai mare decat valoarea estimata a produselor prevazute in contractul respectiv36 . Achizitiile de produse reprezinta un domeniu in continua si constanta diversificare, datorita dezvoltarii pietei serviciilor. Interferenta dintre aceste contracte si alte tipuri de relatii contractuale nu este foarte bine conturata, fiind greu de separat si de identificat contractul de servicii de un contract de antrepriza ce nu are ca obiect bunuri imobiliare. Dreptul francez, de asemenea, nu este scutit de problemele clasificarii, deoarece limitele de departajare se schimba in timp: un contract de ridicare a deseurilor menajere, considerat in trecut ca lucrare publica, in prezent este calificat contract de servicii37 . In interiorul categoriei contractelor de servicii se face distinctie intre contracte vizand servicii (sau prestatii) intelectuale, si contracte vizand prestatii materiale38 . Din prima categorie fac parte, spre exemplu, achizitiile de cercetari, prin care o persoana publica incredinteaza unui organism specializat sau unui cercetator efectuarea unei cercetari pe o tema dinainte stabilita39 . 3. Contractul de lucrari se refera la executia, iar uneori la proiectarea si executia, uneia sau mai multor lucrari de constructii, sau a oricarei combinatii a acestor lucrari de constructii, care conduce sau nu conduce la un rezultat menit sa indeplineasca prin el insusi o functie tehnico-economica40 . Contractul de lucrari publice este echivalentul contractului de antrepriza41 din dreptul 34 G. Fenech, Ph. Petit, La moralisation des marchés publics, Presses Universitaires de France, Paris, 1998, p.13; L. Richer, Droit des contrats administratifs, 2e edition, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1999, p.329. 35 Prevederile art. 5, alin.2 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006. 36 Prevederile art. 7 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006. 37 L. Richer, op.cit., p.329 38 A. Van Lang, G. Gondouin, V. Inserguet-Brisset, op.cit., p.177. 39 J. Rivero, J. Waline, op.cit., p.117. 40 Art.4 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006.
 12. 12. Page | 12 ETAPELE PROCESULUI DE ACHIZITIE PUBLICA 1. PLANIFICAREA ACHIZITIEI PUBLICE 2. ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE 3. CHEMAREA LA COMPETITIE 4. DERULAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE 5. INCHEIEREA DOSARULUI DE ACHIZITIE PUBLICA 6. DERULAREA CONTRACTULUI SAU ACORDULUI CADRU 7. FINALIZAREA CONTRACTULUI 8. ANALIZA PROCESULUI 4.1. Model : Licitatia deschisa privat. Executarea lucrarii publice se face de catre un antreprenor care lucreaza in contul beneficiarului lucrarii, insa fara a-i fi subordonat acestuia, in schimbul unui pret42 . Sectiunea 4 - Procesul de achizitie publica Procesul de achizitie publica reprezinta succesiunea de etape, ce trebuie parcurse pentru a se obtine produsul sau dreptul de utilizare al acestuia, serviciul sau lucrarea, in urma atribuirii unui contract de achizitie publica43 . Succesiunea etapelor procesului de achizitie publica este prezentata in diagrama de mai jos: 41 A se vedea M. Costin, M. Muresan, V. Ursa, Dictionar de drept civil, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1980, p.111. 42 A. de Laubadère, Y. Gaudemet, op.cit., p.371; G. Peiser, op.cit., p.149. 43 Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, Manual operational pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, vol.I, Bucuresti, 2009, p.111.
 13. 13. Page | 13 Ansamblul activitatilor ce se intreprind in cadrul etapelor parcurse in cadrul procesului de achizitie publica – pentru atribuirea, incheierea si indeplinirea unui contract de achizitie publica si prin care se dobandesc, definitiv sau temporar, produse, lucrari sau servicii – sunt urmatoarele44 : 1. Planificarea achizitiei publice: 1.1. Identificarea necesitatii Identificarea necesitatii obiective se realizeaza prin cumularea referatelor de necesitate transmise de fiecare compartiment al autoritatii contractante. Referatul de necesitate cuprinde: a) denumirea produselor, serviciilor si lucrarilor insotita de o descriere a caracteristicilor tehnice si/sau a performantelor solicitate; b) justificarea necesitatii de produse, servicii si lucrari; c) data previzionata pentru dobandirea produselor, serviciilor si lucrarilor necesare; d) estimarea valorii produsului, serviciului, sau lucrarii, precum si toate celelalte costuri aferente indeplinirii contractului; e) daca este posibil se vor indica beneficiile ce urmeaza a se obtine. Pentru justificarea necesitatii unei achizitii trebuie luate in considerare atat obiectivele, beneficiile care pot fi atinse, cat si costurile pe intreaga durata de viata a produselor, serviciilor sau lucrarilor. 1.2. Estimarea valorii Valoarea estimata a contractului de achizitie publica reprezinta un concept economic care exprima pretul cel mai probabil care se intentioneaza a fi platit pentru achizitia unor produse, servicii sau, lucrari la o anumita data, in anumite situatii particulare. Scopul estimarii valorii contractului de achizitie publica este: a) cuantificarea resurselor financiare necesare realizarii achizitiei; b) identificarea de posibile surse de finantare viabile; c) alegerea procedurilor de atribuire a respectivelor contracte. Pasii care tebuie urmati pentru estimarea valorii contractului sunt: a) identificarea tuturor costurilor aferente obtinerii produselor, serviciilor sau lucrarilor necesare; b) insumarea tuturor costurilor identificate. Valoarea estimata trebuie stabilita inainte de initierea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica si valabila la momentul transmiterii spre publicare a anuntului de participare sau invitatiei de participare. 44 Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, Manual operational pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, vol.I, Bucuresti, 2009, p.111.-113.
 14. 14. Page | 14 1.3. Ierarhizarea necesitatilor Dupa realizarea operatiunii de estimare, compartimentul specializat, impreuna cu departamentul financiar – contabil si conducatorul autoritatii stabilesc gradul de prioritate al necesitatilor avand in vedere urmatoarele: a) importanta contractului fata de atingerea scopului general al autoritatii contractante; b) durata de realizare a contractului; c) anticiparea fluxului de numerar. 1.4. Alegerea procedurii In luarea deciziei de selectare a unei anumite proceduri de achizitie publica, autoritatea contractanta trebuie sa aiba in vedere: a) complexitatea contractului de achizitie publica; b) costurile implicate de atribuirea contractului de achizitie publica; c) nivelul de dezvoltare si concurenta pe piata din domeniul unde va avea loc achizitia, pentru a se putea alege intre licitatia deschisa si licitatia restransa; d) constrangeri cum ar fi urgenta, compatibilitatea cu produse, servicii deja existente in cadrul autoritatii respective, existenta unui singur furnizor, prestator sau executant s.a. Procedurile de licitatie deschisa si licitatie restransa, reprezinta regula de atribuire a oricarui contract de achizitie publica. Alegerea unei alte proceduri, decat a celor prevazute de regula, se face pe baza unei note justificative aprobata de conducatorul autoritatii contractante si avizata de compartimentul juridic.
 15. 15. Page | 15 1.5. Identificarea fondurilor Identificarea fondurilor reprezinta operatiunea prin care se urmareste asigurarea finantarii necesare indeplinirii contractului. Pentru identificarea fondurilor se au in vedere urmatoarele posibile surse de finantare ale bugetului: a) bugetul de stat; b) bugetul local; c) fonduri comunitare; d) fonduri obtinute de la organisme financiare internationale; e) credite bancare; f) fonduri nerambursabile; g) alte surse atrase. In masura in care autoritatea contractanta identifica fondurile necesare in vederea indeplinirii contractului de achizitie publica, ce se doreste a fi atribuit, se poate initia procedura de atribuire, potrivit legislatiei in vigoare, insa la momentul semnarii contractului, ce reprezinta angajamentul legal, creditele bugetare trebuie sa fie disponibile in mod obligatoriu. La stabilirea duratei contractului trebuie avuta in vedere frecventa de alocare a fondurilor in buget. 1.6. Elaborarea calendarului Calendarul procedurii reprezinta proiectia din punct de vedere temporal a procedurii de atribuire. Acesta are caracter informativ si se ataseaza la documentatia de atribuire, fiind necesar pentru: a) planificarea procesului de achizitie publica; b) evitarea suprapunerilor si intarzierilor; c) monitorizarea intrena a procesului de achizitie publica. La elaborarea calendarului procedurii se tine seama de: a) termenele prevazute in Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/200645 , pentru depunerea candidaturilor/ofertelor; b) durata previzionata pentru examinarea si evaluarea candidaturilor/ofertelor sau pentru derularea rundelor de negocieri; c) perioada de asteptare; 45 Publicata in “Monitorul Ooficial al Romaniei”, partea I, nr. 418 din 15 mai 2001, cu modificarile si completarile aduse de: Legea nr. 337 din 17 iulie 2006; Rectificarea nr. 337 din 17 iulie 2006; Legea nr. 128 din 5 mai 2007; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94 din 26 septembrie 2007; Decizia nr. 569 din 15 mai 2008; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 143 din 28 octombrie 2008; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 228 din 30 decembrie 2008; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19 din 7 martie 2009; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 72 din 17 iunie 2009.
 16. 16. Page | 16 d) orice alte termene ce pot influienta procedura, cum ar fi termenul pentru solutionarea unei contestatii. 1.7. Punerea in corespondenta cu CPV46 Utilizarea codurilor CPV este strans legata de depasirea barierelor lingvistice dintre autoritatea contractanta si ofertanti, astfel incat informatia privind obiectul contractului sa fie accesibila si precisa pentru toti operatorii economici vorbitori de alte limbi. Produsele, serviciile si lucrarile ce fac obiectul achizitiei publice se pun in corespondenta cu sistemul de grupare si codificare utilizat in Vocabularul comun al achizitiilor publice (CPV)47 . Utilizarea clasificarii CPV este obligatorie in completarea formularelor standard (anunturi de intentie/participare/atribuire) aprobate prin Regulamentul Comisiei Europene48 . 1.8. Elaborarea si transmiterea anuntului de intentie (numai in cazul cand se doreste reducerea termenelor) Atunci cand autoritatea contractanta doreste sa beneficieze de reducerea termenului referitor la perioada cuprinsa intre data transmiterii spre publicare a anuntului de participare in JOUE49 si data limita de depunere a ofertelor pentru aplicarea procedurilor de licitatie deschisa si licitatie restransa, are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de intentie. In situatia in care nu se doreste reducerea termenelor, publicarea anuntului este facultativa. Anuntul de intentie se publica in JOUE si in SEAP50 . Daca se doreste publicarea anuntului de intentie numai in SEAP, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite inainte, un anunt simplificat de informare prealabila Comisiei Europene51 . 2. Elaborarea documentatiei de atribuire: 2.1. Elaborarea caietului de sarcini sau a documentatiei descriptive 46 REGULAMENTUL (CE) NR.213/2008 AL COMISIEI din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV) si a Directivelor 2004/17/CE si 2004/18/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului in ceea ce priveste procedurile de achizitii publice, in ceea ce priveste revizuirea CPV (Text cu relevanta pentru SEE) 47 REGULAMENTUL (CE) NR. 2151/2003 AL COMISIEI din 16 decembrie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV)-(Text cu relevanta pentru SEE) 48 REGULAMENTUL (CE) NR. 1564/2005 AL COMISIEI din 7 septembrie 2005 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunturilor in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice in conformitate cu Directivele 2004/17/CE si 2004/18/CE ale Parlamentului European si Consiliului (Text cu relevanta pentru SEE) 49 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) este singurul periodic publicat zilnic in cele 20 de limbi oficiale ale Uniunii Europene (UE).Cuprinde doua serii conexe (L pentru legislatie si C pentru informari si comunicari) si un supliment (S pentru achizitii publice).De asemenea, exista si o sectiune electronica pentru seria C, cunoscuta drept JO C E. Documentele publicate in JO CE sunt publicate numai in versiune electronica. 50 Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) 51 REGULAMENTUL (CE) NR. 1564/2005 AL COMISIEI din 7 septembrie 2005 de stabilire a formularelor standard pentru publicarea anunturilor in cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice in conformitate cu Directivele 2004/17/CE si 2004/18/CE ale Parlamentului European si Consiliului (Text cu relevanta pentru SEE)
 17. 17. Page | 17 2.1.1. Caietul de sarcini se intocmeste de catre autoritatea contractanta prin compartimentul intern specializat sau prin specialisti (consultanti) angajati in acest scop, cu respectarea prevederilor legale referitoare la concurenta si conflictul de interese. Acesta reprezinta descrierea obiectiva a produselor, serviciilor sau lucrarilor necesare autoritatii contractante. Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice (cerinte, prescriptii, caracteristici tehnice) cu ajutorul carora sunt descrise produsele, serviciile sau lucrarile. Este interzis a se defini in caietul de sarcini specificatii tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. 2.1.2. Documentatia descriptiva tine loc de caiet de sarcini in cazul aplicarii procedurilor de negociere si dialog competitiv. Documentatia descriptiva contine: a) descrierea necesitatilor, obiectivelor si constrangerilor autoritatii contractante; b) orice alte informatii pe baza carora se va derula dialogul pentru identificarea solutiilor viabile; c) in cazul dialogului competitiv, daca s-a hotarat astfel, primele care vor fi acordate participantilor la dialog; d) posibilitatea de a realiza dialogul sau negocierea in runde succesive, cu scopul de a reduce numarul de solutii discutate sau propuneri de oferte. 2.2. Stabilirea clauzelor contractuale Contractul de achizitie publica reprezinta instrumentul juridic prin care organismele publice intra in relatii comerciale cu operatorii economici pentru a-si satisface necesitatile de produse, servicii sau lucrari. Contractul de achizitie publica se incheie in forma scrisa, in cel putin doua exemplare in urma unei proceduri de atribuire sau in baza unui acord-cadru. Contractul de achizitie publica inceteaza de drept la expirarea perioadei pentru care a fost incheiat. Prelungirea duratei contractului de achizitie publica este posibila numai in conditiile legii si fara a fi modificate conditiile stabilite initial. Partile pot stabili si alte cauze de incetare a contractului, fara a aduce atingere clauzelor obligatorii. Contractul de achizitie publica contine: a) preambul; b) clauze contractuale obligatorii; c) clauze contractuale specifice. 2.3. Stabilirea cerintelor minime de calificare, dupa caz, a criteriilor de selectare Criteriile, in general, sunt acele conditii si/sau cerinte minime impuse, ce trebuie indeplinite de
 18. 18. Page | 18 catre operatorul economic care doreste sa devina parte intr-un contract de achizitie publica. Criteriile de calificare si selectie se refera numai la: a) situatia personala a candidatului sau ofertantului; b) capacitatea de exercitare a activitatii profesionale; c) situatia economica si financiara; d) capacitatea tehnica si/sau profesionala; e) standarde de asigurare a calitatii; f) standarde de protectie a mediului, daca este cazul. Criteriile de calificare si selectie odata stabilite nu mai pot fi schimbate pe parcursul aplicarii procedurii. Criteriile de calificare si selectie se stabilesc in functie de exigentele specifice ale contractului si intotdeauna cu respectarea principiului proportionalitatii. 2.4. Stabilirea criteriului de atribuire a contractului de achizitie publica Criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica, poate fi: a) oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic; sau b) in mod exclusiv, pretul cel mai scazut. Criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica se precizeaza in mod obligatoriu in anuntul de participare si in cadrul documentatiei de atribuire. Criteriul de atribuire odata stabilit nu poate fi schimbat pe toata durata de aplicare a procedurii de atribuire. 2.5. Stabilirea garantiei de participare, dupa caz Garantia de participare protejeaza autoritatea contractanta fata de riscul unui eventual comportament necorespunzator al ofertantului pe intreaga perioada derulata pana la incheierea contractului de achizitie publica. 2.6. Completarea Fisei de date a achizitiei Fisa de date a achizitiei cuprinde informatii si instructiuni privind: a) autoritatea contractanta, in special cu privire la adresa – inclusiv telefon, fax, e-mail – persoane de contact, mijloace de comunicare etc.; b) adresa de unde se poate achizitiona, descarca documentatia de atribuire; c) activitatea autoritatii contractante; d) faptul ca se achizitioneaza in numele altei autoritati (daca este cazul); e) modul de obtinerea de clarificari si alte informatii; f) solutionarea litigiilor; g) Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, inclusiv adresa, telefon, fax, e-mail;
 19. 19. Page | 19 h) obiectul contractului de achizitie publica si durata acestuia; i) modul in care se va finaliza procedura; j) dupa caz, acordul-cadru, durata acestuia, numar de operatori, valoarea minima si maxima a unui contract subsecvent; k) existenta loturilor si modul de abordare; l) acceptarea/neacceptarea de oferte alternative; m)codul CPV; n) cantitatea produselor; o) despre garantii; p) termene de valabilitatea ofertei; q) procedura aplicata si daca aceasta are ca etapa finala licitatia electronica; r) cerintele minime de calificare precum si documentele care urmeaza sa fie prezentate pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie, daca sunt solicitate; s) data limita de depunere (ora/zi/luna/an), locul de depunere si ce alte formalitati trebuie indeplinite in legatura cu participarea la procedura de atribuire; t) informatii privind modul de elaborare si prezentare a propunerii tehnice si financiare; u) informatii privind modul de elaborare si prezentare a ofertei; v) informatii detaliate si complete privind criteriul de atribuire. 2.7. Stabilirea formularelor si modelelor Documentatia de atribuire contine si formularele stabilite de catre autoritatea contractanta pe baza modelelor prevazute de legislatia in vigoare. Documentatia de atribuire trebuie sa contina urmatoarele formulare: a) Fisa de date a achizitiei; b) Formularul de oferta; c) Formularul de contract; d) Formularul de scrisoare de garantie, daca se solicita. 2.8. Definitivarea documentatiei de atribuire Se pot preciza in documentatia de atribuire institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii privind reglementarile referitoare la impozitare precum si cele referitoare la protectia mediului. Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita operatorilor economici sa indice in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii. 3. Chemarea la competitie: 3.1. Publicarea anuntului de participare/invitatiei de participare
 20. 20. Page | 20 In vederea asigurarii transparentei atribuirii contractelor de achizitie publica, autoritatea contractanta, ori de cate ori doreste sa atribuie un contract de achizitie publica sau sa incheie un acord – cadru, are obligatia de a publica un anunt de participare. 3.2. Instiintarea UCVAP52 privind verificarea procedurala UCVAP verifica etapele procesului de achizitie publica parcurse de autoritatile contractante, dupa publicarea anuntului de participare si pana la atribuirea si semnarea contractului, facand posibila: a) corectarea in timp util a erorilor si/sau omisiunilor; b) corectarea neconformitatilor din documentele intocmite pe parcursul procesului de achizitie publica, de concesiune de lucrari publice si de concesiune de servicii; c) corectarea neconcordantelor, pe parcursul derularii procedurii de atribuire, cu legislatia in domeniu; d) reducerea numarului de contestatii formulate in cadrul procedurii de atribuire, inainte de incheierea si semnarea contractului e) parcurgerea de catre autoritatile contractante a tuturor etapelor procedurale ale unei proceduri de achizitie. 3.3. Punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita si de a obtine documentatia de atribuire. Documentatia de atribuire poate fi obtinuta: a) in urma unei solicitari a fiecarui operator economic interesat; sau b) prin accesarea directa si nerestrictionata a unui fisier electronic, care va fi disponibil in SEAP si pe pagina de internet proprie. 3.4. Raspuns la solicitarile de clarificari Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de atribuire. Raspunsurile la clarificari - insotite de intrebarile aferente – se transmit catre toti operatorii economici care au obtinut documentatia de atribuire. 4. Derularea procedurii de atribuire: Procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica sunt: a) licitatia deschisa, respectiv procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta; b) licitatia restransa, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura, urmand ca numai candidatii selectati sa aiba dreptul de a depune oferta; c) dialogul competitiv, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de 52 Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice (UCVAP)
 21. 21. Page | 21 a-si depune candidatura si prin care autoritatea contractanta conduce un dialog cu candidatii admisi, in scopul identificarii uneia sau mai multor solutii apte sa raspunda necesitatilor sale, urmand ca, pe baza solutiei/solutiilor, candidatii selectati sa elaboreze oferta finala; d) negocierea, respectiv procedura prin care autoritatea contractanta deruleaza consultari cu candidatii selectati si negociaza clauzele contractuale, inclusiv pretul, cu unul sau mai multi dintre acestia. Negocierea poate fi: - negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare; sau - negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare; e) cererea de oferte, respectiv procedura simplificata prin care autoritatea contractanta solicita oferte de la mai multi operatori economici. Autoritatea contractanta are dreptul de a organiza un concurs de solutii, respectiv o procedura speciala prin care achizitioneaza, indeosebi in domeniul amenajarii teritoriului, al proiectarii urbanistice si peisagistice, al arhitecturii sau in cel al prelucrarii datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurentiale de catre un juriu, cu sau fara acordarea de premii. Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse, servicii sau lucrari, in masura in care valoarea achizitiei, estimata conform prevederilor legale, nu depaseste echivalentul in lei a 15.000 euro53 pentru fiecare achizitie de produse, servicii sau lucrari. Achizitia se realizeaza pe baza de document justificativ, care in acest caz se considera a fi contract de achizitie publica. O procedura de achizitii publice, sub aspect general si clasic, o putem imparti in doua faze si anume: 1. Pregatirea si lansarea procedurii, cu urmatoarele etape: 53 Pragul valoric se poate modifica, in functie de legislatia in vigoare.
 22. 22. Page | 22 2. Aplicarea procedurii propriu – zise, cu urmatoarele etape: 4.1. Licitatie deschisa Pasi de urmat in derularea procedurii de achizitie publica : 4.1.1. Identificarea necesitatilor si a fondurilor necesare Mijloc probant54 : a) Referat de necesitate; b) Fila de buget/aprobare obtinere credit. 4.1.2. Alegerea procedurii de licitatie deschisa Mijloc probant: a) Referat de necesitate care contine estimarea valorii contractului; b) Pozitie in programul anual al achizitiilor publice. 4.1.3. Transmiterea spre publicare a anuntului de intentie, daca este cazul Mijloc probant: a) Cererea de publicare a anuntului; b) Extras din Monitorul Oficial/SEAP/JOUE cu anuntul publicat. 4.1.4. Elaborarea documentatiei de atribuire: 4.1.4.1. Elaborarea caietului de sarcini; 4.1.4.2. Elaborarea clauzelor contractuale; 54 Documentele care reprezinta mijloace probante ale realizarii fiecarui pas al procedurii constituie file ale dosarului de achizitie publica.
 23. 23. Page | 23 4.1.4.3. Stabilirea cerintelor minime de calificare referitoare la situatia economica si financiara sau la capacitatea tehnica si/sau profesionala si elaborarea notei justificative; 4.1.4.4. Stabilirea criteriului de atribuire si elaborarea notei justificative cu privire la acesta; 4.1.4.5. Finalizarea fisei de date a achizitiei. Mijloc probant: a) Nota justificativa pentru stabilirea cerintelor minime de calificare referitoare la situatia economica si financiara sau la capacitatea tehnica si/sau profesionala; b) Nota justificativa pentru stabilirea criteriului de atribuire; c) Documentatia de atribuire aprobata. 4.1.5. Transmiterea spre publicare a anuntului de participare Mijloc probant: a) Cererea de publicare a anuntului; b) Extras din Monitorul Oficial/SEAP/JOUE cu anuntul publicat. 4.1.6. Numirea comisiei de evaluare Mijloc probant: a) Actul administrativ de numire a comisie de evaluare; b) Nota justificativa privind cooptarea de experti externi, daca este cazul. 4.1.7. Punerea la dispozitia operatorilor economici a documentatiei de atribuire 4.1.8. Perioada de asteptare: 4.1.8.1. Primirea solicitarilor de clarificari si transmiterea raspunsurilor; Mijloc probant: a) Adresele privind solicitarile de clarificari inregistrate; b) Adresele privind raspunsurile la solicitarile de clarificari. 4.1.8.2. Elaborarea ofertelor; 4.1.8.3. Primirea contestatiilor, daca este cazul; Mijloc probant: a) Contestatia depusa, cu numar de inregistrare b) Decizia CNSC 55 sau, dupa caz, rezolutia motivata 4.1.8.4. Depunerea ofertelor; Mijloc probant: a) Lista cu ofertantii, numarul de inregistrare al ofertelor, data si ora inregistrarii 4.1.8.5. Completarea declaratiilor privind confidentialitatea si conflictul de interese. 55 Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
 24. 24. Page | 24 Mijloc probant: a) Declaratiile completate de membrii comisiei de evaluare si de catre expertii externi cooptati 4.1.9. In cazul aparitiei conflictului de interese, se ia decizia modificarii comisiei de evaluare si se modifica actul juridic de numire a acesteia. Mijloc probant: a) Declaratiile completate de membrii comisiei de evaluare; b) Actul juridic modificat de numire a comisiei de evaluare. 4.1.10. Desfasurarea sedintei de deschidere: 4.1.10.1. Intocmirea procesului-verbal de deschidere a ofertelor. Mijloc probant: a) Procesul-verbal de deschidere a ofertelor. 4.1.11. Examinarea si evaluarea ofertelor: 4.1.11.1. Verificarea conditiilor de: a) eligibilitate; b) calificare; c) corespondenta tehnica si financiara. 4.1.11.2. Solicitarea de clarificari privind oferta, daca este cazul; 4.1.11.3. Aplicarea criteriului de atribuire; 4.1.11.4. Stabilirea ofertei castigatoare; 4.1.11.5. Elaborarea raportului si aprobarea acestuia. Mijloc probant: a) Daca este cazul, procesul – verbal intermediar de evaluare; b) Raportul de evaluare a ofertelor. 4.1.12. Transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire Mijloc probant: a) Comunicarile catre ofertanti. 4.1.13. Perioada de asteptare: 4.1.13.1. Primirea contestatiilor, daca este cazul. Mijloc probant: a) Contestatia depusa, cu numar de inregistrare; b) Decizia CNSC sau, dupa caz, rezolutia motivata. 4.1.14. Semnarea contractului/acordului – cadru Mijloc probant: a) Contractul/acordul – cadru semnat, in original.
 25. 25. Page | 25 4.1.15. Transmiterea spre publicare a anuntului de atribuire sau, dupa caz, a unui anunt erata pentru anularea procedurii, conexat anuntului de participare. Mijloc probant: a) Cererea de publicare a anuntului; b) Extras din Monitorul Oficial/SEAP/JOUE cu anuntul publicat. 5. Incheierea dosarului de achizitie publica: Dosarul achizitiei publice cuprinde toate activitatile desfasurate in cadrul unei proceduri de atribuire, respectiv toate documentele necesare pentru derularea procedurii. Dosarul de achizitie publica se intocmeste si se pastreaza de catre autoritatea contractanta prin compartimentul intern specializat de achizitii publice, atat timp cat contractul de achizitie publica/acordul - cadru produce efecte juridice, cel putin 5 ani de la data finalizarii acestuia. Dosarul de achizitie publica are caracter de document public si se intocmeste pentru fiecare: a) Contract de achizitie publica atribuit ; b) Acord – cadru incheiat ; c) Contract de concesiune atribuit; d) Lansare a unui sistem de achizitie dinamic. 6. Derularea contractului sau acordului – cadru: Contractul intra in efectivitate: a) fie dupa constituirea garantiei de buna executie, daca a fost solicitata; b) fie la termenul convenit de parti. Garantia de buna executie se constituie in perioada premergatoare semnarii contractului sau ulterior semnarii acestuia, intr-un termen limita convenit de catre parti si inscris in contract. Garantia de buna executie a contractului asigura autoritatea contractanta de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului. Partile contractante trebuie sa-si indeplineasca, cu buna credinta, obligatiile asumate atat din punct de vedere cantitativ, cat si calitativ, la termenul stabilit in contract. Daca pe parcursul indeplinirii contractului se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, se solicita rezilierea contractului si angajarea raspunderii contractuale. Pentru acordul – cadru garantia de buna executie se constituie pentru fiecare contract subsecvent. In baza acordului – cadru se pot incheia contracte subsecvente cu operatorul/operatorii economici semnatari ai respectivului acord – cadru numai pe baza regulilor si conditiilor prevazute in acord . 7. Finalizarea contractului: Receptia finala reprezinta operatiunea prin care autoritatea contractanta isi exprima
 26. 26. Page | 26 acceptarea cu privire la produsele/serviciile/lucrarile rezultate in urma unui contract de achizitie publica si pe baza caruia efectueaza plata finala. Restituirea garantiei de buna executie, daca este cazul, se efectueaza potrivit clauzelor contractuale si daca nu s-au ridicat pretentii asupra ei. La finalizarea contractelor, autoritatea contractanta intocmeste Raportul privind indeplinirea obligatiilor contractuale. 8. Analiza procesului: Persoana responsabila pentru realizarea unei achizitii publice analizeaza modul in care a fost indeplinit contractul respectiv, masura in care au fost satisfacute nevoile autoritatii contractante, punctele tari si punctele slabe ale procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica si propune masuri de imbunatatire a procesului de achizitie publica pentru viitor.
 27. 27. Page | 27 CAPITOLUL II Acordul – cadru ca modalitate speciala de atribuire a contractelor de achizitie publica Acordul – cadru56 reprezinta intelegerea scrisa intervenita intre una sau mai multe autoritati contractante si unul sau mai multi operatori economici, al carei scop este stabilirea elementelor/ conditiilor esentiale care vor guverna contractele de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuite intr-o perioada data, in mod special in ceea ce priveste pretul si, dupa caz, cantitatile avute in vedere. Acordul – cadru, fiind o modalitate de atribuire a contractelor de achizitie publica, nu reprezinta baza legala pentru angajarea fondurilor publice, contractele subsecvente atribuite in baza acordului – cadru constituind temei legal pentru plata produselor, serviciilor sau lucrarilor achizitionate. Totodata, acordul – cadru nu poate fi utilizat in scopul de a acoperi toate tipurile de produse, servicii sau lucrari necesare unei autoritati contractante, aceasta neavand dreptul de a utiliza in mod abuziv sau impropriu acordurile-cadru57 , deoarece astfel poate crea dezechilibre ce au ca rezultat impiedicarea, restrangerea sau distorsionarea concurentei. Pentru a incheia un acordul – cadru, de regula se aplica procedurile de licitatie deschisa sau licitatie restransa, insa, prin exceptie, se pot aplica celelalte proceduri prevazute la art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in circumstantele specifice prevazute de aceasta. Acordul – cadru poate fi incheiat cu unul sau mai multi operatori economici, iar atribuirea contractelor subsecvente – in cazul incheierii acordului cadru cu mai multi operatori economici – se poate face atat cu reluarea competitiei cat si fara reluarea acesteia. Indiferent de procedura aleasa pentru incheierea acordurilor – cadru, numarul operatorilor ecomonici nu poate fi mai mic de trei, cu conditia ca numarul oferantilor acceptabili sau al operatorilor economici sa permita acest lucru. In situatia acordurilor – cadru incheiate cu mai multi operatori economici fara a se relua competitia, atribuirea contractelor subsecvente se va face in cascada (in ordinea clasamentului rezultat in urma evaluarii ofertelor)58 . Incheierea unui acord – cadru fara reluarea competitiei presupune definirea termenilor contractuali intr-o maniera clara si precisa. Durata unui acord – cadru nu trebuie sa depaseasca mai mult de 4 ani, decat in cazuri 56 Prevederile art. 3 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006. 57 Prevederile art. 143 din Ordonanta de urgenta nr.34/2006. 58 Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, Manual operational pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, vol.I, Bucuresti, 2009, p.246.
 28. 28. Page | 28 exceptionale si pe care le poate justifica in special prin obiectul specific al contractelor ce urmeaza a fi atribuite in baza acordului – cadru respectiv. Contractele care se atribuie in baza unui acord – cadru nu pot fi incheiate decat intre autoritatea/ autoritatile contractante si operatorul/ operatorii economici, care sunt parte a acordului respectiv. Atunci cand atribuie un contract de achizitie publica pe baza prevederilor dintr-un acord – cadru, autoritatea contractanta nu are dreptul de a impune sau de a accepta modificari substantiale ale elementelor/ conditiilor stabilite initial prin acordul – cadru respectiv. In cazul in care autoritatea contractanta incheie acordul – cadru cu un singur operator economic, atunci acordul respectiv trebuie sa prevada cel putin: a) obligatiile pe care operatorul economic si le-a asumat prin propunerea tehnica; b) pretul unitar pe care operatorul economic l-a prevazut in propunerea financiara si pe baza caruia se va determina pretul fiecarui contract atribuit ulterior. Autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractele de achizitie publica subsecvente acordului – cadru numai cu respectarea conditiilor tehnice si financiare stabilite in acordul – cadru respectiv. De fiecare data cand intentioneaza sa atribuie un contract de achizitie publica subsecvent unui acord – cadru, autoritatea contractanta are obligatia de a se consulta, in scris, cu operatorul economic, solicitandu-i acestuia, in functie de necesitati, completarea ofertei. In cazul in care autoritatea contractanta incheie acordul – cadru cu mai multi operatori economici, numarul acestora nu poate fi mai mic de trei, in masura in care exista un numar suficient de operatori economici care au indeplinit criteriile de calificare si selectie si care au prezentat oferte admisibile. In cazul in care autoritatea contractanta incheie acordul – cadru cu mai multi operatori economici, atunci acordul respectiv trebuie sa prevada cel putin: a) obligatiile pe care fiecare dintre operatorii economici si le-au asumat prin propunerea tehnica; b) pretul unitar pe care fiecare operator economic l-a prevazut in propunerea financiara. Avantajele incheierii acordului – cadru, ca modalitate speciala de atribuirea a contractelor de achizitie publica, constau in: a) atribuirea rapida si flexibila a contractelor subsecvente; b) reducerea costurilor administrative necesare pentru organizarea unei noi proceduri de achizitie; c) satisfacerea intr-un timp optim a necesitatilor autoritatii contractante; d) crearea unor relatii pe termen lung intre autoritatea contractanta si operatorii economici.
 29. 29. Page | 29
 30. 30. Page | 30 CAPITOLUL III Studiu de caz Acordul – cadru ca modalitate speciala de atribuire a contractului de furnizare de carburant auto Agentia Nationala de Administrare Fiscala (A.N.A.F.) a fost infiintata la data de 1 octombrie 2003 in subordinea Ministerului Finantelor Publice, prin Ordonanta Guvernului nr. 86/2003, ca organ de specialitate al administratiei publice centrala. Incepand cu ianuarie 2004 a devenit operationala, dobandind calitatea de institutie cu personalitate juridica proprie, prin desprinderea directiilor cu atributii in administrarea veniturilor statului din cadrul Ministerului Finantelor Publice. Organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu atributii in aplicarea politicii de administrare fiscala, A.N.A.F. isi desfasoara activitatea in domeniul administrarii veniturilor bugetare, prin intermediul procedurilor de: gestiune, colectare, control fiscal si dezvoltarea unor relatii de parteneriat cu contribuabilii. Desfasurarea eficienta a asigurarii cu resurse materiale, in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, presupune diverse activitati care se pot grupa in: 1. Activitati precedente actului de cumparare (achizitie): fundamentarea nevoilor de consum, fundamentarea necesarului, etc. 2. Activitati de cumparare – Atribuirea contractului de achizitie publica: publicitatea cumpararii, elaborarea documentatiei de atribuire si a caietului de sarcini, pregatirea procedurilor, aplicarea procedurilor, incheierea contractului. 3. Activitati posterioare cumpararii: urmarirea contractelor, receptia calitativa si cantitativa, efectuarea platilor. 4. Activitati paralele cumpararii: depozitarea, operatii de recuperare, reconditionare si valorificare. Agentia Nationala de Administrare Fiscala in calitate de autoritate contractanta are dreptul de a initia aplicarea procedurii de atribuire numai daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: a) produsele/serviciile/lucrarile sunt cuprinse in programul anual al achizitiilor publice, cu exceptia cazului in care necesitatea atribuirii contractului este determinata de aparitia unei situatii de forta majora sau unui caz fortuit; b) sunt identificate sursele de finantare prin care se asigura fondurile necesare in vederea indeplinirii contractului de achizitie publica; c) este intocmita documentatia de atribuire.
 31. 31. Page | 31 A. Date informative Autoritatea contractanta: Agentia Nationala de Administrare Fiscala Obiectul achizitiei publice: Furnizare bonuri de valoare pentru carburanti auto (BVC) Procedura de atribuire aplicata: Licitatie deschisa Scopul procedurii de atribuire: Incheierea unui accord – cadru B. Etapele procesului de achizitie publica Procesul de achizitie publica reprezinta o succesiune de etape, dupa parcurgerea carora se obtine produsul sau dreptul de utilizare al acestuia, serviciul sau lucrarea, ca urmare a atribuirii unui contract de achizitie publica. Etapa nr. 1 - Planificarea achizitiei publice Planificarea in achizitii publice este cruciala pentru aplicarea cu succes a unei proceduri. Planificarea achizitiilor nu se limiteaza doar la alegerea procedurii de achizitie publica si stabilirea calendarului activitatilor, aceste faze reprezentand de fapt doar finalul acestei etape. Programul anual al achizitiilor publice este documentul care contine contractele de achizitie publica si acordurile – cadru ce se intentioneaza a fi atribuite sau incheiate pe parcursul unui an bugetar, precum si, daca este cazul, lansarea unui sistem dinamic de achizitie. Identificarea fondurilor reprezinta operatiunea prin care se urmareste asigurarea finantarii necesare indeplinirii contractului. Calendarul procedurii are caracter orientativ si este necesar pentru planificarea procesului de achizitie publica, monitorizarea interna a procesului de achizitie, evitarea suprapunerilor si intarzierilor. 1.1. Activitatile etapei: a) identificarea necesitatii, b) estimarea valorii, c) ierarhizarea necesitatilor, d) alegerea procedurii, e) identificarea fondurilor,
 32. 32. Page | 32 f) elaborarea calendarului, g) punerea in corespondenta cu CPV, h) elaborarea si transmiterea anuntului de intentie (numai in cazul cand se doreste reducerea termenelor). 1.2. Documentele elaborate si/sau utilizate in acesta etapa: a) programul anual al achizitiilor publice (Anexa nr.1), b) referatul de necesitate (Anexa nr.2), c) nota justificativa pentru stabilirea cantitatii si valorii estimate a achizitiei publice, cerintelor minime de calificare si criteriul de atribuire(Anexa nr.3), d) fila de buget/aprobare obtinere credit(Anexa nr.4), e) calendarul procedurii, f) anuntul de intentie, dupa caz. Etapa nr. 2 – Elaborarea documentatiei de atribuire: Documentatia de atribuire reprezinta acele documente care contin cerintele formale, tehnice si financiare, care permit descrierea obiectiva a obiectului contractului de achizitie publica si pe baza caruia operatorul economic isi va elabora oferta. 1.1. Activitatile etapei: a) stabilirea specificatiilor tehnice si a caietului de sarcini, b) stabilirea clauzelor acordului – cadru si a contractului/contractelor subsecvent/e, c) stabilirea cerintelor minime de calificare, d) stabilirea criteriului de atribuire, e) stabilirea garantiei de participare si a garantiei de buna executie, f) completarea Fisei de date a achizitiei, g) stabilirea formularelor si modelelor, h) definitivarea documentatiei de atribuire. 1.2. Documentele elaborate si/sau utilizate in acesta etapa: a) documentatia de atribuire aprobata (Anexa nr.5), b) actul administrativ de numire a comisiei de evaluare (Anexa nr.6). Etapa nr. 3 - Chemarea la competitie: In vederea asigurarii transparentei atribuirii contractelor de achizitie publica, autoritatea contractanta, ori de cate ori doreste sa atribuie un contract de achizitie publica sau sa incheie un acord- cadru are obligatia de a publica un anunt de participare. 1.1. Activitatile etapei:
 33. 33. Page | 33 a) publicarea anuntului de participare, b) instiintarea UCVAP59 privind verificarea procedurala, c) punerea la dispozitia operatorilor economici a documentatiei de atribuire, d) raspuns la solicitarile de clarificari. 1.2. Documentele elaborate si/sau utilizate in acesta etapa: a) anuntul de participare publicat in S.E.A.P. (Anexa nr.7), b) adresa catre UCVAP, c) documentatia de atribuire atasata anuntului de participare publicat in S.E.A.P., d) Adrese cu raspuns la clarificarile solicitate de operatorii economici. Etapa nr. 4 - Derularea procedurii de atribuire: In cadrul sedintei de deschidere a ofertelor, comisia de evaluare verifica modul de respectare a regulilor formale de depunere si prezentare a ofertelor si a documentelor care le insotesc. Ofertele se deschid la data si locul indicate in anuntul de participare si in documentatia de atribuire. Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la sedinta de deschidere a ofertelor. 1.1. Activitatile etapei: a) verificarea respectarii regulilor de participare si de evitare a conflictului de interese, b) primirea ofertelor, c) deschiderea ofertelor, d) examinarea si evaluarea ofertelor, e) stabilirea ofertei castigatoare. 1.2. Documentele elaborate si/sau utilizate in acesta etapa: a) declaratiile membrilor comisiei de evaluare privind confidentialitatea si conflictul de interese (Anexa nr.8), b) procesul verbal de deschidere a ofertelor (Anexa nr.9), c) raportul procedurii de atribuire (Anexa nr.10). Etapa nr. 5 – Atribuirea contractului de achizitie publica sau incheierea acordului – cadru Autoritatea contractanta are obligatia de a informa candidatii/ofertantii despre deciziile referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica, incheierea acordurilor – cadru, sau daca este cazul, anularea procedurii de atribuire si eventuala initiere ulterioara a unei noi proceduri. 1.1. Activitatile etapei: a) notificarea rezultatului, 59 Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice (UCVAP)
 34. 34. Page | 34 b) perioada de asteptare, c) incheierea acordului – cadru, d) semnarea contractului subsecvent, e) constituirea garantiei de buna executie, f) transmiterea spre publicare a unui anunt de atribuire. 1.2. Documentele elaborate si/sau utilizate in acesta etapa: a) comunicarile catre ofertanti (Anexa nr.11), b) acordul-cadru (Anexa nr.12), c) contractul subsecvent (Anexa nr.13), d) documentul de constituire a garantiei de buna executie, c) anuntul de atribuire publicat in S.E.A.P. (Anexa nr.14). Etapa nr. 6 – Incheierea dosarului de achizitie publica Dosarul achizitiei publice cuprinde toate activitatile desfasurate in cadrul unei proceduri de atribuire, respectiv toate documentele necesare pentru derularea procedurii. Dosarul de achizitie publica se intocmeste si se pastreaza de catre autoritatea contractanta prin compartimentul intern specializat de achizitii publice atat timp cat contractul de achizitie publica / acordul – cadru produce efecte juridice, cel putin 5 ani de la data finalizarii acestuia. 1.1. Activitatile etapei: a) definitivarea dosarului de achizitie publica. 1.2. Documentele elaborate si/sau utilizate in acesta etapa: a) opisul documentelor continute de dosarul de achizitie publica . b) dosarul achizitiei publice. Etapa nr. 7 – Derularea contractului subsecvent In baza acordului – cadru se pot incheia contracte subsecvente cu operatorul/operatorii economici semnatari ai respectivului acord- cadru numai pe baza regulilor si conditiilor prevazute in acord . Partile trebuie sa-si indeplineasca, cu buna credinta, obligatiile asumate atat din punct de vedere cantitativ, cat si calitativ, la termenul stabilit in contract. 1.1. Activitatile etapei: a) intrarea in efectivitate a acordului – cadru, b) intrarea in efectivitate a contractului subsecvent, c) indeplinirea obligatiilor contractuale. 1.2. Documentele elaborate si/sau utilizate in acesta etapa: a) comanda (Anexa nr.15),
 35. 35. Page | 35 b) factura. Etapa nr.8 – Finalizarea contractului: Receptia finala reprezinta operatiunea prin care autoritatea contractanta isi exprima acceptarea cu privire la produsele/serviciile/lucrarile rezultate in urma unui contract de achizitie publica si pe baza caruia efectueaza plata finala. Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract. 1.1. Activitatile etapei: a) receptia, b) plata, c) eliberarea garantiei de buna executie, d) intocmirea documentelor constatatoare finale privind indeplinirea contractului. 1.2. Documentele elaborate si/sau utilizate in acesta etapa: a) Nota de receptie si constatare de diferente (Anexa nr.16), b) Ordonantarea de plata (Anexa nr.17), c) Ordinul de plata, d) Raport privind indeplinirea obligatiilor contractuale (Anexa nr.18), e) Nota privind restituirea garantiei de buna executie. Etapa nr. 9 – Analiza procesului Persoana responsabila pentru realizarea achizitiei publice analizeaza modul in care a fost indeplinit contractul respectiv, masura in care au fost satisfacute nevoile autoritatii contractante, punctele tari si punctele slabe ale procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica si propune masuri de imbunatatire a procesului de achizitie publica pentru viitor.
 36. 36. Page | 36 ANEXE Studiu de caz: Acordul – cadru ca modalitate specială de atribuire a contractului de furnizare de carburant auto
 37. 37. Page | 37 Anexa 1 PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE  Programul Anual al Achiziţiilor Publice al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pe anul 2009 cuprinde totalitatea contractelor/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractanta intentioneaza sa le atribuie/incheie in decursul anului.  Acesta este realizat în baza necesitatilor obiective de produse, de lucrari si de servicii, gradul de prioritate al acestora şi anticiparile cu privire la fondurile ce urmeaza sa fie alocate prin bugetul anual.  Programul anual al achizitiilor publice se aproba de conducatorul institutiei cu avizul compartimentului financiar - contabil.  Agentia Nationala de Administrare Fiscala are dreptul de a opera modificari sau completari ulterioare in programul anual al achiziţiilor publice.  Modificarile/completarile se aproba de conducatorul institutiei cu avizul compartimentului financiar-contabil.  In cazul in care modificarile prevazute au ca scop acoperirea unor necesitati ce nu au fost cuprinse initial în programul annual al achizitiilor publice, introducerea acestora in program este conditionata de asigurarea surselor de finanţare.
 38. 38. Page | 38 Anexa 1 PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE AL AGENTIEI NATIONALE DE ADMINISTRARE FISCALA PE ANUL 2009 nr. 15146/28.12.2008 / 001EEC/04.01.2009 Nr. Versiune:…………01……… Versiune actualizata la: ……………… Nr. Obiectul contractului/aordului- cadru Codul (CPV) Valoarea estimată, fără TVA / în lei Euro / excl. TVA Procedura aplicată Data estimata initiere Data estimata finalizare Persoana responsabilă atribuire contract/comanda 1 BCF benzina fara plumb 23112100-6 90.000,00 26.484,61 licitatie deschisa 04.09 07.09 Comp. achizitii 2 BCF motorina 23151000-0 94.000,00 27.661,70 licitatie deschisa 04.09 07.09 Comp. achizitii TOTAL 184.000 54.146,31 3 Fuser kit imprimante 29561500-4 46.639,00 13.724,62 cerere de oferta 03.09 04.09 Comp. achizitii 4 Anvelope/pneuri auto 25111100-3 4.000,00 1.177,09 cumparare directa 02.09 12.09 Comp. achizitii TOTAL 50.639,00 14.901,71 5 Abonament Ziare si reviste 22200000-2 10.500,00 3.089,87 cumparare directa 03.09 10.09 Comp. achizitii 6 Carti de specialitate 22110000-4 6.312,11 1.857,49 cumparare directa 03.09 12.09 Comp. achizitii TOTAL 16.812,11 4.947,36
 39. 39. Page | 39 Anexa 2 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIANATIONALADEADMINISTRAREFISCALA APROBAT, ORDONATOR DE CREDITE REFERAT DE NECESITATE Obiectul achizitiei publice: achizitionarea de combustibili auto prin bonuri de valoare pentru carburanţi auto, cod CPV 23000000-7, (motorina cod CPV 23151000-0 si benzina fara plumb, cod CPV 23112100-6) cuprinsa la pozitia 1/2 din sectiunea contracte de furnizare de produse din Programul anual al achizitiilor publice al centralei ANAF pe anul 2009. Baza legala: - OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii aprobata prin Legea nr. 337/2006 cu modificările si completarile ulterioare; - HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuire contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Fundamentarea solicitarii: in conformitate cu prevederile Anexei nr. 3 a OG nr. 80/2001 privind stabilirea unor acte normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice si Anexei nr. 5 a HG nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, normativul de carburant auto pentru autoturismele aflate in dotarea parcului auto propriu centralei ANAF este de litri/luna astfel: - demnitari: 3 autoturisme x 300 litri = 900 litri; - autoturisme destinate pentru activitatea de control şi investigaţii fiscale conduse de inspectori nominalizaţi prin ordin al preşedintelui ANAF: 10 autoturisme x 500 litri = 5000 litri; - parc comun: 2 autoturisme x 500 litri = 1000 litri; TOTAL = 6900 litri/luna Estimarea achizitiei publice: valoarea estimata fara TVA a contractului de achizitie publica de furnizare de combustibili auto prin bonuri de valoare pentru carburanţi auto, 55.200 litri pentru anul 2009, este de 184.000 lei, echivalentul a 54.146,31 EUR. Estimarea duratei achizitiei: 80 de zile. Responsabil de lucrare: Cristina COSTEA. Fata de cele prezentate, va rugam sa aprobati derularea in conditiile legii a procedurii de achizitie publica de furnizare de combustibili auto prin bonuri de valoare pentru carburanţi auto prin “licitaţie deschisă”. DIRECTOR,
 40. 40. Page | 40 Anexa 3 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIANATIONALADEADMINISTRAREFISCALA APROBAT, ORDONATOR DE CREDITE NOTA JUSTIFICATIVA Obiectul achizitiei publice: Achizitie publica de carburant auto: motorina cod CPV 23151000-0 si benzina fara plumb cod CPV 23112100-6, prin bonuri de valoare pentru carburanti. Pozitia in programul achizitiilor publice pentru anul 2009: 1/2 din sectiunea contracte de furnizare produse. Baza legala: OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata si modificata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Fundamentarea solicitarii: Referatul de necesitate cu privire la necesitatea asigurarii cu carburant auto pentru autoturismele din dotarea parcului auto al A.N.A.F. Estimarea achizitiei: 1. Estimarea cantitativa: a) Estimarea cantităţii minime pentru motorina – 72.000 litri / durata acordului cadru; estimarea cantităţii maxime pentru motorina – 93.600 litri / durata acordului cadru; b) Estimarea cantităţii minime pentru benzina fara plumb – 259.200 litri / durata acordului cadru; estimarea cantităţii maxime pentru benzina fara plumb – 336.960 litri / durata acordului cadru; c) Estimarea cantităţii minime pentru motorina – 18.000 litri / un singur contract subsecvent; estimarea cantităţii maxime pentru motorina – 23.400 litri / un singur contract subsecvent; d) Estimarea cantităţii minime pentru benzina fara plumb – 64.800 litri / un singur contract subsecvent; estimarea cantităţii maxime pentru benzina fara plumb – 84.240 litri / un singur contract subsecvent; 2. Estimarea valorica:
 41. 41. Page | 41 Anexa 3 a) Valoarea minima a acordului – cadru 1.059.840 lei; b) Valoarea maxima a acordului – cadru 1.377.792 lei; c) Valoarea minima a contractului subsecvent: 264.960 lei; d) Valoarea maxima a contractului subsecvent: 344.448 lei; e) Valoarea primului contract subsecvent pentru perioada 01.05. – 31.12. 2007: 176.140 lei. 3. Estimarea duratei procedurii achizitiei: 80 de zile. Cerinte minime de calificare: Se solicita ca cerinte minime de calificare: - referitoare la situatia personala, plata obligatiilor catre bugetul general consolidat urmare a faptului ca A.N.A.F. are ca unul din principalele obiective colectarea veniturilor pentru bugetele componente ale bugetului de stat; - referitoare la capacitatea tehnica, existenta a minimum 200 statii de alimentare la nivelul intregii tari ca urmare a necesitatii de a alimenta cu carburanti autoturismele centralei A.N.A.F.; Criteriul de atribuire pretul cel mai scazut a fost ales ca urmare a imposibilitatii de a defini cu exactitate caracteristici privind nivelul calitativ tehnic sau functional al carburantilor astfel incat concurenta sa nu fie restrictionata. Responsabil de lucrare: Cristina COSTEA. Fata de cele prezentate, va rugam sa aprobati demararea procedurii de achizitie publica a produselor mentionate. DIRECTOR,
 42. 42. Page | 42 Anexa 4
 43. 43. Page | 43 Anexa 4 Anexa 5
 44. 44. Page | 44 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIANATIONALADEADMINISTRAREFISCALA PROCES VERBAL al Compartimentului Achizitii, intocmit ca urmare a sedintei de analizare si evaluare a Documentatiei de atribuire a contractului de achiziţie publică de combustibili auto prin bonuri valorice de carburanţi prin aplicarea procedurii de “Licitaţie deschisă”. Compartimentul Achizitii s-a intrunit astazi 08.02.2009, ora 15.00 la cam. 23, in vederea analizarii si evaluarii Documentatiei de atribuire a contractului de achiziţie publică de combustibili auto prin bonuri valorice de carburanţi prin aplicarea procedurii de “Licitaţie deschisă”. Compartimentul Achizitii a evaluat sectiunile Documentatiei de atribuire, efectuand modificarile si completarile ce se impuneau in raport cu prevederile legale, specifice, in vigoare. La finalul sedintei Compartimentul Achizitii, s-a supus aprobarii Documentatia de atribuire modificata si completata, aceasta fiind aprobata in unanimitate. Prezentul Proces verbal a fost tehnoredactat intr-un exemplar original. Participanti: Costea Cristina.................... Brezeanu Cristina.................. Cozma Melania................... Vascan Ioana................ Niculae Doina .................... Somoiog Mihaela ........................ Bucur Clementina................. Florea Daniela..................... Anexa 5
 45. 45. Page | 45 M I N I S T E R U L F I N A N T E L O R P U B L I C E AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE PENTRU ACHIZITIA PUBLICA DE COMBUSTIBIL AUTO PRIN BONURI DE VALOARE PENTRU CARBURANT PRIN APLICAREA PROCEDURII DE LICITATIE DESCHISA B U C U R E S T I 2 0 0 9
 46. 46. Page | 46 Anexa 5 FISA DE DATE A ACHIZITIEI I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA Denumire: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE – AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Adresa: Str. Apolodor nr. 17, sector 5. Localitate:Bucureşti Cod postal:050741 Tara:România Persoana de contact:Cristina COSTEA Telefon:............. int. ................. E-mail:cristina.costea@mfinante.ro Fax:................ Adresa de internet:http://anaf.mfinante.ro/wps/portal I.b Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante ■ ministere ori alte autoritaţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local □ agenţii naţionale □ autorităţi locale □ alte institutii guvernate de legea publică □ institutie europeană/organizaţie internationala □ altele ■ servicii publice centrale □ aparare □ ordine publică/siguranta naţională □ mediu □ economico-financiare □ sanatate □ construcţii şi amenajarea teritoriului □ protectie socială □ cultura, religie si actv. recreative □ educaţie □ altele Autoritatea contractanta achiziţionează in numele altei autoritati contractante DA □ NU■ Alte informaţii si/sau clarificari pot fi obţinute: ■ la adresa mai sus menţionată Date limita de primire a solicitarilor de clarificari Data:13.04.2009 Ora limita :10.00 Adresa : la adresa mai sus menţionată Institutia responsabila pentru solutionare contestatie Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor Adresa:Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1 Localitatea: Bucureşti Cod postal:010873 E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+4(021)3118090 Adresa internet: www.anrmap.ro. Fax: +4(021)3118095
 47. 47. Page | 47 Anexa 5 I.c.Sursa de finantare : Bugetul de stat Fonduri comunitare DA □ NU ■ II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) Descriere II.1.1) Denumire acord - cadru: Achizitie publica de carburant auto: benzina fara plumb, motorina, prin bonuri de valoare pentru carburanti. (a) Lucrări □ (b) Produse ■ (c) Servicii □ Execuţie □ Proiectare şi execuţie □ Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritate contractantă □ Cumpărare ■ Leasing □ Închiriere □ Cumparare in rate □ Categoria serviciului □ □ Principala locatie a lucrarii Principalul loc de livrare pentru carburantul auto: prin statiile de distributie ale ofertantului, în toate judetele tarii Benzina fara Plumb CPV 23112100-6 Motorina CPV 23151000-0 (prin bonuri de valoare pentru carburanti) Principalul loc de prestare II. 1. 2) Procedura se finalizeaza prin : Contract de achiziţie publică: □ Încheierea unui acord cadru: ■ II.1.3) Informaţii privind acordul cadru Acordul cadru cu mai mulţi operatori □ Nr. □□□ sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al participanţilor al acordului cadru vizat Acordul cadru cu un singur operator ■ Durata acordului cadru: Durata: 4 ani Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului cadru DA □ NU ■ II.1.4) Divizare pe loturi DA □ NU ■ II.1.5) Oferte alternative sunt acceptate DA □ NU ■
 48. 48. Page | 48 Anexa 5 II.2) Cantitatea acordului cadru II.2.1) Total cantitati a) Estimarea cantităţii minime pentru motorina – 72.000 litri / durata acordului cadru; estimarea cantităţii maxime pentru motorina – 93.600 litri / durata acordului cadru; b) Estimarea cantităţii minime pentru benzina fara plumb – 259.200 litri / durata acordului cadru; estimarea cantităţii maxime pentru benzina fara plumb – 336.960 litri / durata acordului cadru. c) Estimarea cantităţii minime pentru motorina – 18.000 litri / un singur contract subsecvent; estimarea cantităţii maxime pentru motorina – 23.400 litri / un singur contract subsecvent; d) Estimarea cantităţii minime pentru benzina fara plumb – 64.800 litri / un singur contract subsecvent; estimarea cantităţii maxime pentru benzina fara plumb – 84.240 litri / un singur contract subsecvent; II. 2.2) Optiuni DA ■ NU □ Posibilitati de suplimentare sau diminuare a cantităţilor de carburanţi condiţionate de existenţa resurselor financiare alocate pentru această destinaţie, modificarea parcului auto propriu al autoritatii contractante sau modificari legislative. III: PROCEDURA III.1) Procedura selectata Licitatie deschisa ■ Licitatie restransa □ Licitatie restransa accelerata □ Dialog competitiv □ Negociere cu anunt de participare □ Negociere fara anunt de participare □ Cerere de oferta □ III.2) Etapa finala de licitatie electronica DA □ NU ■ Legislatia aplicata: 1.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea 337/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418/15.05.2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 2. Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625/20.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare.
 49. 49. Page | 49 Anexa 5 IV. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE IV.1) Situatia personala a candidatului / ofertantului Documente privind situatia personala Solicitat ■ Nesolicitat □ 1. Cerinte obligatorii: cazier judiciar/certificat echivalent si/sau Formular 1 - Declaratie privind eligibilitatea. 2. Formular 2 - Declaratie privind neîncadrarea in situatiile prevazute la art. 181. Încadrarea în situaţia prevăzută la art.180 şi 181 din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea acordului cadru. Solicitarea confirmarii privind plata taxelor şi impozitelor la bugetul general consolidat Solicitat ■ Nesolicitat □ 1. Certificat de atestare fiscala eliberat de Ministerul Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, care să ateste că operatorul economic ofertant nu se înregistrează cu debite restante la bugetul consolidat la data solicitarii, în original sau copie legalizată, valabil la data deschiderii ofertelor. IV.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale Persoane juridice romane Solicitat ■ Nesolicitat □ 1. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă instanţa competentă, valabil la data prezentarii, în original, copie legalizată sau copie certificată pentru conformitate cu originalul, cu semnătura reprezentantului şi ştampilă, din care să rezulte adresa actuală şi obiectul de activitate al operatorului economic, respectiv codurile CAEN corespunzatoare comercializari produselor de tipul celor ce constituie obiectul achizitiei publice; 2.- Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, în original, copie legalizată sau copie certificată, pentru conformitate cu originalul, cu semnătura reprezentantului operatorului economic şi ştampilă;
 50. 50. Page | 50 Anexa 5 3. – Dovada ca are calitatea de antrepozitar fiscal, potrivit Codului Fiscal. sau echivalente. In caz de neprezentare, autoritatea contractanta a hotarat ca nu se permite completarea ulterioara Persoane juridice straine Solicitat ■ Nesolicitat □ Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a activităţii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care să dovedească forma de înregistrare ca persoană juridică . Documentele vor fi prezentate în traducere legalizată. IV. 3.) Situatia economico-financiara Informatii privind situatia economico- financiara Solicitat □ Nesolicitat ■ IV.4.) Capacitatea tehnica si sau profesionala Informatii privind capacitatea tehnica Solicitat ■ Nesolicitat □ Declaratie pe propria raspundere care sa contina informatii privind dotarile specifice, numarul de statii teritoriale de distributie si repartitia acestora pe judete si orice alte informatii pe care ofertantul le considera relevante pentru indeplinirea acordului - cadru, datata, semnata si parafata. Acordul - cadru trebuie să ofere posibilitatea alimentarii cu carburanţi, prin transformarea bonurilor de valoare în carburanţi, pe întreg teritoriul naţional al României. Pentru aceasta, furnizorul trebuie sa deţină o reţea de staţii de distribuţie care să acopere întreg teritoriul naţional; condiţie minimă, să dispună de cel puţin 200 staţii de distribuţie la nivelul intregii ţari. NOTA nr. 1: Documentele si cerintele minime prezentate (Calificarea ofertantilor) reprezinta conditii de calificare, ce trebuie indeplinite integral.
 51. 51. Page | 51 Anexa 5 V. PREZENTAREA OFERTEI V.1) Limba de redactare a ofertei limba română V.2) Perioada de valabilitate a ofertei 60 de zile cu posibilitate de prelungire pana la 90 de zile prin notificare facuta de autoritatea contractanta. V.3) Garantie de participare Solicitat ■ Nesolicitat □ 1. Cuantumul garanţiei de participare – 3500 lei. 2. Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare: 60 zile cu posibilitate de prelungire pana la 90 de zile prin notificare facuta de autoritatea contractanta. 3. Forma de constituire a garanţiei de participare: scrisoare de garanţie bancară– completarea acesteia se face conform Formularului nr. 5- si ordin de plata sau fila cec cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta. Cont virament: RO26TREZ7005005XXX000860 (garanţia de participare si cea de bună executie) Neprezentarea garanţiei de participare conduce la respingerea ofertei. V.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice -Va fi întocmită de către ofertant în conformitate cu precizările anterioare şi cele prevăzute în Caietul de sarcini. V.5) Modul de prezentare a propunerii financiare Prezentarea propunerii financiare sa fie elaborata astfel incat sa cuprinda pretul produsului exprimat in lei fara TVA, cu un eventual discount inclus. (Formular 3) V.6) Modul de prezentarea ofertei 1. Adresa la care se depune oferta: Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia ..................., secretariat, etaj 3, camera 512, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti Telefon : .................. int. ............... Fax: ............. 2. Data limită pentru depunerea ofertei: Data : 20 aprilie 2009 , ora 10,00 3. Numărul de exemplare: 1 (un) ex. plus 1 (una) copie. 4. Modul de prezentare a documentelor care însoţesc oferta: Oferta se va depune la sediul Agentiei
 52. 52. Page | 52 Anexa 5 Nationale de Administrare Fiscala, în plic sigilat şi ştampilat, pe care se va menţiona:- a) Oferta pentru procedura de achizitie publica de combustibil auto prin bonuri de valoare carburant auto. b)„A nu se deschide inainte de data de 20 aprilie 2009 ora 10,30 ". Plicul va conţine în interior : - documente de calificare; copie si original. - propunere tehnică; copie si original. - propunere financiară. copie si original. Copiile si originalele documentelor se vor separa in plicuri interioare diferite. Documentele trebuie sa fie tipărite sau scrise cu cerneală şi vor fi semnate pe fiecare pagina de reprezentantul legal,- autorizat să angajeze ofertantul prin contract. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale. Pe langă documentele de calificare, cele cuprinse în propunerea tehnică şi cea financiară solicitate se vor prezenta in plic şi următoarele documente: a) Scrisoarea de înaintare Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare. (Formularul 4) b) Împuternicirea scrisă din partea ofertantului, pentru persoana/persoanele desemnata/desemnate să participe la sedinta de deschidere a ofertelor. Lipsa a mai mult de 3 (trei) documente privind situaţia personală, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale precum şi capacitatea tehnică şi profesională, solicitate prin documentaţia de atribuire duce la respingerea ofertei. De asemenea, necompletarea unui document lipsă dintre cele specificate în termen de 3 zile lucratoare de la momentul solicitării are drept consecinţă respingerea ofertei.
 53. 53. Page | 53 Anexa 5 V.7) Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare scrisă adresată autorităţii contractante până la data şi ora deschiderii ofertelor. Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data şi ora stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta autorităţii contractante o cerere de retragere a ofertei în vederea modificării. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina operatorului economic. Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere este considerată întârziată şi se returnează nedeschisă. V.8) Deschiderea ofertelor Ora, data şi locul deschiderii ofertelor: Locul deschiderii ofertelor: Agentia Nationala de Administrare Fiscala, et. 6, camera 23. Data: 20 aprilie 2009, ora 10,30. Modul de lucru al comisiei de evaluare se va desfăşura în conformitate cu prevederile capitolului VI din HG 925/2006. NOTA nr. 2: Ofertantii au obligatia de a numerota si semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a anexa un opis al documentelor prezentate. VI. CRITERII DE ATRIBUIRE VI.1) Pretul cel mai scazut ■ VI.2) Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic □ Criteriul pretul cel mai scazut se aplica intregii oferte la nivelul unui contract subsecvent, respectiv 18.000 litri pentru motorina si 64.800 litri pentru benzina fara plumb. Preturile vor fi ofertate pentru produsul benzina fara plumb si motorina. Acestea vor fi preturi unitare exprimate in lei / litru , fara TVA cu un eventual discount inclus. Evaluarea ofertelor se realizează prin compararea preţurilor în lei, fără TVA, a fiecărei oferte în parte şi prin întocmirea, în ordine descrescătoare a preţurilor respective, a clasamentului pe baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare. La pret egal departajarea se va efectua prin numarul de statii teritoriale de distributie.
 54. 54. Page | 54 Anexa 5 VII. INCHEIEREA ACORDULUI - CADRU VII.1 AJUSTAREA PRETULUI DA ■ NU □ Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a majora sau diminua cantitatea de carburant auto prevazuta initial in Caietul de sarcini, fara nici o schimbare in pretul unitar sau in alte elemente ale propunerii tehnico – financiare a ofertantului a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare. Preturile unitare ale carburantilor se pot modifica in functie de modificarea raportului leu – euro, a TVA – ului, a altor factori obiectivi, conform legislatiei specifice in vigoare. VII.2. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI DA ■ NU □ Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 5% din valoarea fiecarui contract subsecvent, fara TVA. Garanţia de bună execuţie a contractului de prestare de servicii se constituie sub formă de ”scrisoare de garanţie bancară” – Formularul nr. 6. Anexa 5

×