Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

தமிழ் அட்டைகள் - Tamil cards

616 visualizaciones

Publicado el

நன்றிகள்...
திரு.பொள்ளாச்சி நடேசன் ஐயா அவர்களின் பொதுநல நோக்கில் உருவான இத்தமிழ் கற்கும் அட்டைகளை நான் நழுவ வடிவில் உருவாக்கியுள்ளேன். இதன் சிறப்புகள் மற்றும் பாராட்டுகள் அனைத்தும் திரு.நடேசன் ஐயா அவர்களையே சாரும்.

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

தமிழ் அட்டைகள் - Tamil cards

 1. 1. !.`= /^ ) _"1., . ^ '- தமிழ் எழ்ந்தகனள ஒலிக்கவும். எழுதவும் பயிற்றுவிச்சததல். ஔஎவரரு நரளும் கற்ற எழுத்துகனளச் எசய்தீத் தரனில் வய்யாட்டு மீள்பர்க்ஸவ எசய்தல். கற்ற எழ்ந்தகனள கீனனாத்துப் படித்தல், எசஎற்கனஎய' படித்துப் எபஎருளுள்ளிதல். __ ___ ,.`- `_` " __ ”த்தீ 1___ _ "பு.. ` சீ ' -` ` * 'உ, - '- , `_ ,ப ,ரு _ பஎட உருவரக்கம் : ப). முதுநீஸல விரிவுனரயரளா', மர_ஆ.க.ப.நீறுவனம். தீருமுர்த்தீநகர், கேரஸவ மரவட்டம்
 2. 2. உ.: 51" 1.6 1151, 3 '
 3. 3. ரீ. _ ,_.,சு,11_,.,_,,_'_பு.ப.ய,பு1 1,. உ _. ,. க்த.~>.
 4. 4. மஈனாவர்கள் தஎங்களஎககீவ எழுத்ஸதக் கஉட்டி ஓலித்துப் பழகவும் டட் ட்ட பப் ப்ப பட பட பட' பட் டப டப டப் டப் பட பட' எழுத்துகனள (கீவகமஈகப் படித்தரகுல ஓலிப்புமுஸற தஈனஈக வரும். 1ரி
 5. 5. 09...
 6. 6. மம் மட மட மப் மம் டம் டம் படம் பட்டம்
 7. 7. ஜுச் டமுடசீ 1,063 பச் சம் சப் சட சட மச சட[ 3?) ட் ட டந் ம தீனா;)
 8. 8. 111 .. ^ '1_சீ`1,_.;யீ=__. .1,,"14-1,1.`1. , , ச., `':14,ர்சநீ,ந்! .||./டி.|_ர்ப்து ._` ட-சுச ட .பசட்சீ .ரீட்ர்சரீ, சு..- ,
 9. 9. க2க் க்க டக் பக் சக் மக் கம கம கட கட கட்டம் கப்பம் பக்கம் கட்டடம் கம்பம் கட்டகம் சட்டகம் ,.,- __._. _ ,,ட . , , - , ' டி' . சக பக மக பு:)
 10. 10. 1”, '-”"`:": ^ ட _ 55,?" _,-,-'-.: ._--' --' - 1-.- ,உ 1' பீ ,வீடி , கீ, ரீ 2 , ரீக்!:.,$ர்க 4.. `ந்தீ$பபே~ரீ`}'||ய: . ,சரீ ' .[.|:: $^[ற்ச 1-1..^`;1;.|..11. .சீ,
 11. 11. பந்து நகம்
 12. 12. | நந் 'நந நட நம் நகம் நட்டம் பந்தம் தந்தம் சந்தம் நடந்த கந்தகம்
 13. 13. .ட ட 1 ., ' 1 1 4 . _ , ப". / ட .ரீபடடபரீனீரீ ,பபயீ .ட, _. ட .ட . . . ஐ டட. . ட . ..ட டசடீட.. ட .ட 1. . ' ட, திட?. .1 _ ட _ , டச டட ட. .ட ரீ!.- _ட ட ..ட - . .ட, ட ட.. ..ட ட.. 1. ட. ட ட ட__.. 9. ட.. டட ட. .ட ட. ட , ட ப. பா. புட ள்வ -0- ட- 3,531? ட ட .ட . 3,. ட _ ட டடி -ட ட . டி ட ட.. பீவீஸ ட . ப ட ' :ட .'9-டட. _ . .- .. . நி& டி. கீ ட. டட , .கு, , டட. _ . 1. . டஜ...! ` ட ட > ட 1 $ . 1 , ^ , ட "கீ. உ!. ' ,ட ட' ட -ட . ட. , ட _ ^__^_ ட . . ட. ட ..ட டட. ட . ட.. ட , , ட . ட .ட டபு ...மு ..ட ட.. ட. .ட ட . ட ட ._ ட.. ,,டட ட.. பு சீ டட . ட . , .டி ட ட .ட , ட ட... . .பு ... 111 :1- சுசு,* ட... 1 டட.. 3 .ப 121 ` 1,|` , , `
 14. 14. *. ` .வீ 'ட-4
 15. 15. | பு[
 16. 16. பயம் நயம தயககம மயககம் மயம காயடாற்4_
 17. 17. கீ _ / ர்தாட்ப' ' _ /_
 18. 18. | பி[ ஆஆ?.. .ஒருனு-:புபு ,பு .டட . ப. -<,-.'==._.'- வுஷடிஉ~சு1ஜ~கீஎஉபுடிடி-ள்ளு-ச-கு_=,.பு..சு-,~`.'^.^-"=-= -சுள?ஈ-'ரப`-ரீ1ட:ர்-:த்_^~./ . > . " * , 1 ` ^ பு *1 3 மீ,
 19. 19. ', சுட***- டி-- ,சு-பு-உ--சு ட, , ட ` *- 4
 20. 20. பல் பல கல் வயல் நலம் வலம் மலம் மடல் கயல் கமலம் கலகம் மல்லர் பலப்பம் கலசம் கப்பல் வல்லவர் நல்லவர்
 21. 21. .கேபுர்க்ட 8 வட', :ட- சகீம புசீச-ட/ட ட'. 1 ட்-ட-பு- சுச் ட"... -,'ங்கீ^__1க-“ப.ட்.-உ=ட ட. சு '||*ய! *'911' 1 361!* . $(..`,ரீ;'யீ9.1. 3131-1111[ ' உஸ 6511." கக .டிட &ரீதி யி }` சீர?' . -'|| 11 _ ~11 ....|.'.&'ட.ழீ` ட டீட-ர்கஈ 1.1 ட !ட 1' . .ட.2`..4உடஷ`9ர்பிரீ. டி .பு, புய...,- '
 22. 22. --அ-யு "டிரு'- பி[ `"`:."”? 1 *ஸ ' ` ` ”_”_" ,டி ' ` ` 2 ^ ,1/4' ஷ-, . ._,` 1 பெ; ~ , ர்டீபரீஜீ: ^ தீ" * `ர்பிச்ளபு~+=~ -=-" 5 க்கீகீரீர்சக்டரீ/ சு
 23. 23. _ _ ^ :ரீபு-க ~ .:',
 24. 24. ரீ , ட 3 கீ 1, 0 33" ப!! ,னு > ரு7ரீ*-*--=ர்க்க*~ - -_- :,_- --,:._;?- வீ' `_. குஸ& -_ `டி~ " " _ -` சீசுன்சி-'உ" ள்தாடி~ட`=`1சீழீ^1 ” 1 !சீ க்கீ ; ' -ழள்ளீழ்க்க-சு, . .___.'_.____.__ . ன்றெ ச்சை ள்தா ற்றை . 1?
 25. 25. , -11'.1.^,_$.1 ரீரீபட~6ப1ரு .
 26. 26. பி[ 12 7.. -_ ~ >ர்க்க - ~`~எஸ்துர்க்க$ஐ=மு '.` '. | 1' ' ' ' ` ` <. ஆ , , ,~___"_-_;": , -ஈ-ர்ரீர்வஈறீரீ ,` , , கீ; '
 27. 27. - ` **உ/டக்ச பு!, "`.<.;^ ,ச்சொச்ள ,ற்சா/ தஈழ்ப்பஈள் வஈஸழப்பழம் பழக்கம்
 28. 28. .ம ய ரீ க ங வ எ
 29. 29. ^,,ரீசு-.ரீ,^^~:ச'.-_.;ரீ~= - - ”- ,ஈ . ~ ._.. _ "_`டி__!'__உ^ _ ,,ட
 30. 30. வீடு] மற - 60 ; ற்ற்றல் ழிறற ~ட்டஅ7`தீநீ^
 31. 31. ,, குக்சண் * ஆம ” த்தை ” ஆடல் , ஆலமரம்
 32. 32. இடம், இவன, இவன இறக்கம், இல்லம், இன்னல் / ஈசல், ஈட்டல் ஈதல், ஈச்சமரம்
 33. 33. [| பி[ . பீச்சா?, =^ ”-_தீ'; கீ, ஷீர்சித ^`. [ . * ` ;` ^ _ _-' -` `, ,. , ___ மு , ,பு - ,1 ~ . __ கீ 1 ,- - -1 ^ .ட்சக்ஷஉ-,,நு ஸ்தசுஉஉதீகடி 21" ன்சர்ச்தீ" 1! _,-.^ ஆ'
 34. 34. க்ரனு ஜங்கரன், ஜயன், ஜயம்,ஜவர்
 35. 35. ~ 1 __ __,_ _ -- _ ~ -^ 1/ _ ____ ?_ ` ~ , ._ 013' ஓனாஈன், ஓரம், ஓர், ஓடம் 19'
 36. 36. ஐ. ஐ, ஐ. ஐ, ஐ. ஐ. ஐ, ஐ. ஐ. +++++++++ குளு@ || ல சு :1 :இது " || பெருசு = கிசு ஏ = இக ஜ = 6035', || 9 ச' :1 67[ = 65611
 37. 37. க்+கு^ந்=கஈ 'கீஈச்ஈ' டஈ தஈ பஈ யஈ ரஈ லஈ வஈ ழஈ ளஈ ஐ ;ஙஈ ஞஈ ல-ளஈநஈ மஈ னஈ[ `""`= ` "`^1=" பைஉ கஈகம் பஈல _ /" / `/ ^' __ - ப" ` பி , 1, . வஈய் கண்னாஈடி
 38. 38. ;ரீ=_-^_~ய " ~~^^ = *ர்மயுசு -* '-**^”*"=~- ய-”ரீஈரீஈ- ; ஆ `=ச^,1,ஐ| ~1(து~ரீ1~:1உ; குஐருஉர்க்சுசு 9 ஈ~ 9 சீ ர்ட்@ ”கீ ' ) :=~.-'4=^- -- ட- ச்சா ' ^ ; ^ ”ரீ 1 “ ' ” 1 ஐ _ ..ட்கஉ .ர்-பீபு பு, " *கீ, _.
 39. 39. ^ சுடீ., . . , . , சீஜ' ,,சரீழீ-,கீகீ உ[ 2 :1 .-(.-ப^:_!,6_'.`
 40. 40. ` ..கு-சு ' சுஷ்யடஙகு 3[ 7' 4-' ' ` யு-டி _ .- 1'! . , `. 1 புஅ), ஆட*. ,பது ,. (லுபு. பு“ 1 ழு , _ ^_ 1 ,~ _. - 1 ;' 'ரீகு' [ழீதீஎரீ-எ ' ஷ ., , பி[ ` பி[ 4 1 உன? 'பு கு?: "சசு ^ .சு-"*சேசீ `==- *பகீ _ பு _ , 1 1=~ ` ^:;, -;_ நீ[ 1,,, .___ .' 1
 41. 41. 'ரீசு-வுர்சடஉபுஉ. .1 பு _ 1 , பட் _ __| '
 42. 42. !1',""4'லு^.“_^17"'==!! [ பி[ = ` 'ண்ம8ஈரீல்லுரிட்ச்சா:ற்றே.ச்ச7கச் ரீளசு~=ரீ^ ப்த ' து ; ` . :-`,! " ' *வீ, . ::' > "_' ' 'ள' ' கீ? :சு _ : ",' ` .-. கீ, 4193, 1 ' ' ` , , ,_.^,, _^ ' - , ,^ ^ -= பு ,டஉ-,படி-ரீ' _ 1.4' -. 'பச்-ழ்கி; 1, , ' ' ப - - '_;,...,_ . , ' ' ரீ' 1' ப ' . " . கீ) நீ நு 1, ` , ஜீ ` ` பு :ன்மோ ' .,- - , “, , 9- ய்வக்ஷஉகேப்ரி பு '!”;";ஞ்ந -'_ '1ட்ர்தஷீ' _-: 1131 '4 " - ” [- ழு டீ = ,)' "' -, ^. ^ , ., ட( =; ”' ' "`* '_ [ - 9 ஆதீ ,,,ஸீ [மீ, ,கீதீ . பு" `-^` 9'* த& , ' " ` 'றீற் 1) ' 1 _. லுட' ;_ -- 1 1[1,~._'3 நி"* ”பீத ___ _ 9 :உ-அசீட்ரற்பி" '"' ' " `=^ ,புகீளாகீகஸ்ரீதீநீ --ர் ச்சா-:ஈ 1515" - - . பு/,ரீசரரீ :ஈ :, ளப? :நு , ,ங்கீ-. ,குச _ _`;-,__டி, பு 568* ' ' பகீ.:- _ புப..
 43. 43. க்+எ=எக இ* எக எச எட எத எப எற ச எய எர எல எவ எழ எள 'எங எஞ எனா "எஉ எம என ! யு எமழுகுவர்த்தி எசவ்வஈய்
 44. 44. எகட, எகட்ட, எகஞ்ச, செடி@ எசயல், எசந்நஈய், எசய்தீ, எசம்படவர், எசவ்வஈனம், எசரித்தல், எசவ்வஈய், எதப்பம், எதரிந்த, எபண், எபரிய, எபயர், எபருங்கஈயம், எஎடாற்றி, எவங்கஈயம், எவட்ட, எவயில், எவள்ளி, எவள்ளம், எவல்லம், எவப்பம், எண்எ60751ய், கிஞகிழி, எநய், எநல், எநஞ்சம், எநற்றி, எநல்லி, எமய்க்கஈப்பஈளன், எமட்டி, எமல்ல, எமய்,
 45. 45. க + ஏ = ('திக 3 ,தி " "சேதி கச 'டுடஷ்ட (கீதகீப றே , நு (8ய (8ர (8ல (8வ (8ழ (8ள கீமகம் .. , ^ . !ஐ ` ` (ச்சவல் (8தனீ
 46. 46. _,_._,_.,____.________ --ரு- . . ____ _ ,__,,_ -,--`,_ 1 . ' . -' . 1 ”:_`_,'_`=,"""`"__ ரீ=_`.-_”~:ஏ " - -- -- -: ,:`. ப; ' ' , ' 1!” ;:' . ' `; "1 9* _*, - *: "ஷ ,."""_""^ 71,*" து“ ச்ளட்' ' கீ” '?["4 க்ஸ்>ந்தீ7 ; '-' டிச* -,-_='=-:"`உ கீ, உ, `, , , '- ` ' _ ,பி 1 ஈ :1 ' '0 ர்த்ச் , ”""^, ', ,4- 9' ` ” " ஈ ^ 0,': ம. 1"! ' " 9" '}"^ `- ப 1 ^ ' ; " - , , 9- ,7,,3'~_.,ரீ_5_!,13111ப்ரி~$நு9 சீதகேந்ஊகீ 1 9 ,_, டி-, [ . நு _;_ _ , , _ _ ` ,_, = _. -ட்டபுத்வா < , - _...| ."-~ _ -புடி , ப ப- 'சீ __`-. ,சு . .___,__- ,உ- ப-சு-பு- 1 < 'ப, .^- 4,
 47. 47. பி. ^ , ண்ட்ஷ்மீ”=>,,^யுட~'_ " _ ஈ . 13,, ர _, :91-111." ,-.|-, ,பு ._ '1சு111டீடடீரீந் ர|நீப.-[1|1ஈ}.புயரசுஉ[,.[[டீ~தொ `",|.ட|{ட.|[_| . ஈ., 'ரீ|(.~ட~ர்ச.ட _, ஸ <` _ < ::
 48. 48. பி[ 17=ஈணுர்னீ==”'_==^:டீஅ- உ-.டி-'உ--ள .--==', 1 = :ள்வ ,-=.- ^ ____= ___-.. , , / கு" ரீ-ரீத்::'_-'"_!'ன சு",- 1: ' , ஈ ` - கீ. ` ' ,,^;ரி"`:<“ " " "சே' :- ` >*'^"` ^`:"1-: 'ரீ * ரீ*** *'1' ` " 2 " ^ ' டீ-,டி-ட்" . ”நு:1::_:ஜ்பு, 1.11 ' ரீ` ஆ -ட ஸ ` ரஸ 0 0 நீ' ஷீ ஸ ஸ `_;=~_'?<:`~17 ,ஷ்ய`_ __` '241- _`”` சீ ஸ ` ~ ர 1** ~ “ஷீ “ 3[ ர க். .__,,_ ர் | டீலுபரரடுஉகீஉசீர்தச உதுளாபீஷர்புஆஆ, :எஃகு .எஸஉயுரச ___^ ஸ., * பு ,,11-1- டி'
 49. 49. ணு `_>' எக" எசா எட" எத" எப" எற" } ` கிய" எரஈ சில" எவஎ எழ" என" எங" எஞ" எனா" எந" எம" என" ,நீ க்+ல=எகஈ எமஈக்கு எகஈக்கு ^` (ஆ " எ” ரீ - ` , பு 'எ ரீ). ""கீ
 50. 50. எகஈக்கி, எகரஞ்சம், எகஈடி, எகஈண்ஸட, எகஈஸட, எகஈல்லர், எசால், சிதர-ஸக, எதரடக்கம், எதஈழில், எதஈண்ஸட, எடபா-டி, எபரதி, எபஈம்மலஈட்டம், எபஈய், எபாய்க்கஈல், எபரரி, எபரருத்தம், எபஈருள், எபரழில், எபஈறி, எபஈன், எநஎடி, கிநஈண்டி, எடராட்ஸட, எமஈழி, எமஈத்தம்,
 51. 51. 1( ' , ('ர்க-'சுடீஉ-*அக்ஜீ ,ஈ " ^ பதி”,':”6`”சீ,%':- ப ` ' ~ :ஜேதுளேதேஓசீக்கீ - ^ ஜாயீ-:எஃக்சஜ் ^ரீ=-:,"4;-'4_='9'9`<=_)= 1- _ ழ்,;ச,க0ஓ,க.0ஜு _` , , :த ^ ,' 1:92?” ' ~ --. -"-' `-,-'சு` ' ` "1- * ',` 4* * ' _ _ 5 , ப. ^ ` __ 4,, ,,; _-" ஷ்ப்பிஷால்நஉ ^ ~ உ ` = 1 14,*. ”சீ ~ `: ( ரீ'* 1' ,-ஷ்,,"`_;_*`>` பீ 1" ' `- -நீ : 1 ' 'புரீ 11133 __^ ரீ( '“" - ,` ^ 'ப 2*. 31' ப' 11, 2' ' நீ} ":. ”பு 1.” " ., _ ர. ^ .3 . :( மு." ' - ` . பீரீஉஉ3]|[நி1ரீஈ3 :கீ - ,- " ட ' - ` :ஆ ~ , - ' ப . , . - " " "' ' '- ரீ' "' ' ' 1 _ `~ ^ '_; நீ' "_ பு: .._ _-.",__. (ஆ: _'.._5
 52. 52. , கீ எ 1 1- 1:12 . _ ப, - டடி: - ” - ': :^;:'^ 'ப புரீ} ”_ _'_ - ...ர ,' "` ரக் ர | (3/1 ,, , 1; ,ஆ-'ரீ, ^ ர உர்க்டிஉந்னுஊறுஓ ~ஹ்1றுஉ1!உய1உ~ ' எ " .> , எ; ,ர எ , ._ டி. டட "0 0 ரீ ரீ” '^`~'::`:`~ -,, 1- .72' பு" கீ& | "பே தா; கஉடீழீயட்உரந்ரீஉ' ' பகட” 1., _, 4 ' ; `_ ,1- , _' _ 0 _' "0 ' ' " " 4ஆஎஃ "ஷ்டிகு"! ' '3`='- ளி- 13( ^~$~ `^ 1:31 கீ" 1துக்ச 1" , - `= ய்வந்ர்முரீஇமிழ்பீணுஉஆ ,கீர்ஸ்காக்கீஉ. , , _, ,_ , __ , * 1, ,நீ ' ^;` .; ,14 ள்நுபு
 53. 53. உல]- உ உடல், உடகீன, உலகம், உதவி உயிர், உரம், உழவர் உன், உரி, உறி
 54. 54. 1"|`|'"`((_`4 'பு' ' , _ ` ,_,__ டா| ' ச்ள :: த,
 55. 55. '
 56. 56. குஸக, குடம்; குழி, குதிஸர, குஸடகுளிர்ச்சி, சுக்கு, சுட", சுனம, சுடுகாடு, சுண்டல், சுற்றளவு, சுற்றம், துக்கம், துண்டு, துணி, தும்மல், மகிமுந்து, நுணி, ஆடு எகடு, எடு, தடு, படுக்ஸக, வீடு, க"டு, முள், முயல், முதல், முத்து, முட்ஸட. முகம், கரும்பு, அடுப்பு, புற", புழு, புறட்பமாடு யுத்தம், புலி, புண்
 57. 57. / - ^ சீ,ங் யசுநு [கபடி,
 58. 58. சுஉட்டம், வேறு, சுஉட்டல், சுஉடு, சுஉடாரம், சசஉத்து, எஃர்னம, சுஉலி, சடீண்டு, சநுடு, ஆடம், சதுழ்ச்சி, ஆதஈட்டம், தாக்கம், தாரம், தாவல், தாள், பட்டாம்டருச்சி, [ஆட்டு, ஆனன, டஆரரன், நால், முனல, முக்கு, முங்கீல், முன்று, முட்ஸட, முடு முதுஸர, முத்கீதஈர், முஸல, முனள
 59. 59. ' ' [| பி[
 60. 60. த எடிதீ: 31 1 _ றுததனீ) த2நஎ` 6:_ 6-[5 ற்சா, தமிழ் எழுத்துகஸள ஒலிக்கவும். எழுதவும் பயிற்றுவித்தல். ஒவ்எவஎரு நரளும் கற்ற எழுத்துகஸளச' எசய்தித் தஎளில் வட்பபிட்டு ம்வபஎர்ஸவ எசய்தல். கற்ற எழுத்துகஸள கிஸலளத்துப் படித்தல். எசரற்கஸளப் படித்துப் எபரருளுலஎர்தல். -உ--த்வா ;_-_-__--_ பு 1 5 டீ ப"ட உருவரக்கம் : ப). நகீடசல்! முதுநீனல லீரிவுனரய|1ளர். மஈஉஆட்கா-.பநீறுவனம், திருமுர்த்தீநகர், கேரனவ மரவட்டம்
 61. 61. தமிழம் வஸல - கல்வி !ரஈ||1|'|5னரீ|ள ,, - உ உ 4,,, ஷ புய ய ப--பா .ஆப-று வரை[ உலகீன வழுடீ அனளததுஉ த|[ழர்தளு;குடீ` தபு டீழஷவயர்தளுக்தடீ தமீழ தடிய& வீநுஉபுசு-றது அவர" ,ருத அதனவப-ளய' இதததழுடீ ச" தமீழ கறுறுசு :பராடதீவ் எநத ந-னவயீளஈக துறுதுறு& ச': ஓது தஸளகத அலா "கா' கீதா: ய-ரா படிப்பதறகப ஓது4க`ள'உ-. :மநாப்கபும பல' கே-'ழ்பன-நு* தமீகுஅ :சயதுதது-னகாப' படிக்ககச-டியடீயக ' ' 11731) ழடிபும் " எளது 25 ஆண்தீ 5வ்வ'ப'பன7`யீவ் ந"* 5ண்டநீ5தனவ தினய} 30 நாபீகளிக, த ழ தமீழ்அ கீசப்தீத்தர்னசாப் படிக்; னவப்பதறீரீர்ள பஎ-ததீட்டப்களும் அணுதழளறசளும் எள்னீடம் உள்னள அஷ்புஸடயீ', வலாக்கப் இதனளத ,றுபீப உரநுமபும ஆசீவபளுககு ஒரு-பமநுதறறய்பம-ழ்பரபீ பயீழாபுடீ த' தீபலுடீ தஸ டநறாஉநீ பய' டீஅட்-ட-பப வழிய-க உறுபீததஸ மீ. ரரீவடீபப; லுப-தது வீடயடீ இது" :றுடவப ஐனு ஆகாஒதளுபு" அதீத அகுரீபீமீது 'புதுசு-னா, நுட்படீபச சீந்த-ததுச :'சபஉ-|-ற்றஉச.டிபவ"க ஆகதவதறகமா டஈடததீட்டலகனளபுடீ ழனறாஒதது வகுகீறேநா :தமபபுடீ அஎ-ரகஎ. ற்யப்பசு. ஆலதுரேசஎபா பழய' தசம"* னு; ,,,சருகு-நவரச பயப்பழ்து 5லு-'பு3த மவீஷப்பர பெறறயு* எபறநுப்-யீனீ- "ம" 9==`3`="`"353'"@9ள3` :ளா உஸகா பகுதுபீத- புகா! னுப்று -ழ-மயச-ர-ஜனராததுபளவ்டி சறபீஉஉத :தாடப்துஙஉவ் உங்களாபு ருநு ஆலுறுன்ள தமீழரீசள் உநுவர்கீகப்பநீபுட்ஈரீகள் உப்கள் ஓய்வு கீநரீங்சுரீகி: ஒரு யரீர்ததீற்கு அவ!' ட்மா`=37டீ நீபிசன் 2சக்ட`வழ`த்த7வ் 3ப|'துடீ ளவாடீ :ம-ரடீநபீம குரீ-*தயீழாசெப்றதநு-வீ பழாபரீபீ, 978855236" "வானுர ரழததுடீ தண்எகாளதததுடீ -நீஙகள் அதது டீழனவபடீளுடீதத் சுபா :எற்கதுடீ :தய்வபாகீரடீள் ஸ“ ம' முலமுபமுசுயே-னதப்ளுஊயி தரீமுதபீமுயுதள' உபீய" பேசாம"- ணிசுங்|"35சா"95` தமீழப் படிப்பதஉகப" அனளதஷதபுஉ உஎஃகரபீ பசு" அஸீயமடீ டயீளள சுடீ; யராடீடீ: சீ'* ஸ்கோ 00`ர10சுபீ 36 18350115 - ((க்ர6 நம* வர ர்ளா ப்பீசு 1350 தம-ழ கஉபீககுடீ 32 “முக! அட்னடாரீ எவரீநாடடிதீ உஸ" "நுப-துயர யசாபாசு ளுஉருத ' ' :தங்தஅட்ன- துழு-றமாபழலுப பஉப்-*ளாஏ 11='^'-ச,`11""“ரீப*ட^`*-1' வஎம12`3`4`5"6`7`8`9-;^த+வு வீவீஆரி33ச்சள் வள[ 10 பு, |2"3`14`15"6"7`18:=த+வு _ புப: புக்தஹ்" லாயீ 19`23,2| `22`23`24`25`26 '27 ` :சதாவு திரள-சீ பெ!) சுதீப்பஈ: ச்ளசுரீண்சாம வன: 2519630 `3| `32"33 `ய`35 36 ` கீதாவு ள்தா ஆண்எஃதீட்டம ட்டா தடி& எண்சீளகீ :யழீ -றபீததற [ பு 12] ஆஉதீரவழ்பீள தமீழ :றபதறதுரீப ஜனகாப பா-யவ் எரீவாபா" அபீ'! யட்நீவநுதீஉரீவ்படிகத [11[2] டகபுலா 'பமனட எஃலாபாபு 2`|6ட|8பு .சாவடி டஉடீபு :சாஒகதக ப"ட உருலஙக்கம் ப:) உ?) 2ட63'(:'_57 ழதுந்ல/ல உ`யீ"1`வுலீ1^7பரி"'ச்ள- மஈஆஸநப-நீறுவனஉற். தீருநுமுரத்தீநுநக". கீகஎஸசீப மஸவட்டம

×