Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญา

ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญา

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญา

  1. 1. ทฤษฎีการเรียนรู้ กลุ่มพุทธิปัญญา นิยม เพียเจต์ทฤษฎีพัฒนาการ เชาน์ปัญญา เป็นทฤษฎีที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับ กระบวนการคิด การเรียนรู้เป็นไปตาม การพัฒนาสติปัญญา มีกระบวนการ ขั้นตอน บรูเนอร์ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบ การเรียนรู้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม นักเรียนมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน เด็กพัฒนาสมองและสติปัญญาโดย การลงมือทาด้วยตนเอง การจัดหมวดหมู่ การปรับตัว ลาดับขั้นตอนการเรียน การสอน ครูให้สาระหลักที่ใช้เป็นสื่อเชื่อมโยง ความรู้ใหม่และเก่าเข้าด้วยกัน ผู้สอนเสนอเนื้อหาใหม่ ผู้สอนให้ผู้เรียนผสมผสานความรู้ ออร์ซูเบล ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมี ความหมาย สิ่งที่ต้องเรียนรู้ต้องมีความหมาย ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ ความตั้งใจของผู้เรียน การดูดซึม การปรับโครงสร้าง แนวความคิด การเรียนรู้เป็นผลของการ เชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้า การ ตอบสนอง และทาความเข้าใจ หลักการนาไปใช้ Schema (สกีมา) Model (โมเดล) การบันทึกผัสสะ (Sensory register) ความจาระยะสั้น (Short-term memory: ความจาระยะยาวและการเก็บ รักษา (Long-term memory)

×