Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

خورشید نگری

3.839 visualizaciones

Publicado el

خورشید نگری

 • Inicia sesión para ver los comentarios

خورشید نگری

 1. 1. خورشيد نگری - شفاي خورشيدي برگردان: مزدافر مومني مركز شفاي خورشيدي با گسترش دركي بهتر از چگونگي توانائي خورشيد در شفا بخشيدن به ذهن، بدن و روح انسان، توجه خود را بر كمك رساني به جامعه بشري معطوف نموده است درست به همان كه تا كنون بيش از هفت سال غذا نخورده ارائه نموده است. (HRM) شيوهاي كه هيرا راتان مانك هيرا راتان مانك به اثبات رسانده است كه انسان ميتواند فقط با انرژي خورشيد براي مدتي طولاني شناخته شده است. HRM بدون نياز به غذا زندگي نمايد. اين مطلب بعنوان پديده اين روش براي درمان همه بيماريهاي روان تني، ذهني و همچنين افزايش قدرت حافظه و توان ذهني با استفاده از نور خورشيد بكار برده ميشود. هر فرد ظرف سه ماه پس از آغاز تمرين اين روش ميتواند از هر نوع مشكل رواني رهايي يابد و براي رويارويي با هر مشكلي در زندگي اطمينان و دلگرمي حاصل نموده و بر هر گونه ترس از جمله ترس از مرگ غلبه كند. نتيجت ا فًرد از آشفتگيهاي ذهني و ترس آزاد خواهد شد كه منجر به تعادل كامل ذهن ميگردد. اگر كسي اين روش را براي مدت ششماه ادامه دهد از تمام بيماريهاي بدني نيز رهايي مييابد و پس از مدت نه ماه ميتواند برگرسنگي كه خود بخود ناپديد ميشود فائق آيد. اين روش شيوهاي مستقيم و در عين حال مؤثر بر پايه انرژي خورشيدي ميباشد كه امكان هماهنگ سازي بدن با نيروي هستي و
 2. 2. بازيابي انرژي حيات را ميسر ميسازد و همچنين بسادگي منجر به بيدار شدن قدرتهاي بيكران ذهن ميگردد. علاوه بر آن، به شخص اجازه ميدهد تا براحتي از رنجهاي سهگانه بشري: بيماريهاي ذهني، جسمي و جهالت روحاني رهايي يابد. خورشيد بزرگترين سياره منظومه ماست. محيط آن 109 1 ميليون زمين را در خود جاي دهد. فاصله آن از / برابر بزرگتر از كره زمين ميباشد و ميتواند 3 99 درصد از / زمين به 150 ميليون كيلومتر ميرسد و 333 هزار برابر زمين وزن دارد. همچنين 8 50 كيلومتر / جرم منظومه شمسي را دارا ميباشد. خورشيد بطور دائم زبانههاي آتشيني به طول 000 200 كيلومتر / و عرض 9000 كيلومتر از خود منتشر ميسازد كه جهش هر يك بسمت زمين به 000 ميرسد. با توجه به اين قدرتهاي عظيم تعجبي ندارد اگر خورشيد در طول تاريخ منشاء الهام انسان بوده است. خورشيد از دورانهاي اوليه در نقاط مختلف جهان مورد پرستش جوامع بسياري واقع ميشده و هر تمدني داستاني متفاوت از آن با خود داشته است. در مصر باستان، خورشيد بنام خداوندگار آفتاب) مورد پرستش قرار ميگرفت. عقيده بر اين بود كه انسان و حيوانات از اشكهاي Ra( او بوجود آمدهاند. باور داشتند پادشاه نيز خود پسر خداوندگار خورشيد است. همچنين ميپنداشتند كه پادشاه در هنگام مرگش مجدد ا بًه پدر خود خورشيد ميپيوندد. اهرام، راه يا وسيلهاي براي دسترسي سوار بر قايقي در سراسر آسمان سفر Ra به آسمان محسوب ميشدند. بعلاوه، باور بر اين بود كه مينمود و هر شب از ميان دنياي زيرين ميگذشت و در آنجا براي طلوعي دوباره در صبحدم مجبور بوده است. او از پشت اقيانوس آشوب بالا ميآمد تا با ارائه خود Apepi به غلبه يافتن بر اهريمن دوباره جهان را درود فرستد. در يونان و روم باستان، آپولو(خداوندگار آفتاب) آمد تا با خورشيد پيوند داده شود. خورشيد در مزوپوتاميا، شاماش خوانده ميشد. قبايل سرخپپوست آمريكا حكايات جالب بسياري در رابطه با خورشيد دارند. يكي از اين داستانها بشرح زير است: در زمانهاي گذشته فرمانرواي خودخواهي زندگي ميكرد كه خورشيد، ماه و ستارگان را فقط براي خودش نگاه داشته بود و جهان هيچ نوري نداشت. در همان زمان كلاغي زندگي ميكرد كه ميخواست نور را بگيرد و به جهان بدهد. كلاغ خود را به شكل برگي در آورد كه دختر فرمانروا آن را خورد و سپس باردار شد و فرزندي بدنيا آورد. فرزند او كسي نبود بجز همان كلاغ. اين كودك بستهها و بقچههايي را ديد كه در جايجاي خانه فرمانروا آويزان بودند و براي آنها شروع به گريه كرد. فرمانروا كه پدربزرگ بخشندهاي بود اولين بسته را به كودك داد. اين بستهاي بودكه ستارگان در آن بودند و كلاغ آنها را از دودكش به بالا پرتاب كرد و ستارگان بسرعت بخود نظم داده و در آسمان قرار گرفتند. كودك دوباره گريه كرد و اين بار پدربزرگش بستهاي را به او داد كه ماه در آن قرار داشت و كودك ماه را نيز به آسمان فرستاد. چند وقت بعد كودك باز هم گريه كرد و اين بار پدربزرگش خورشيد را به او داد. كودك به سرعت به كلاغ تبديل شد و از پنجره به بيرون پرواز كرد و به اين ترتيب نور را به اين جهان آورد. از آنجائي كه نياز به خورشيد براي رشد، كشاورزي، سلامت و بسياري از جنبههاي ديگر زندگي انسان به اثبات رسيده است، افسانهها و اسطورههاي بسياري در سراسر دنيا باور به نيازمندي به نور خورشيد را در طرحي عظيمتر نمايان ميسازند. اسطوره شناسي هندوستان هم نقش خورشيد را
 3. 3. مورد ستايش قرار ميگرفته «Surya» دريافت نموده است. در هندوستان باستان، خورشيد با نام سوريا است. براساس اسطوره شناسي هندوستان سوريا مسئول سلامتي و زندگي بوده است، اين انعكاسي است از آنچه شايد باور علمي آنروز بوده است. سوريا يكي از خدايان اصلي در دانش ودايي است. او در حاليكه سوار بر ارابهاي است كه هفت اسب آنرا ميكشند به تصوير در آمده است. مقايسه بين در واقع اكتشاف مجدد يك آئين مذهبي- HRM هفت اسب و هفت رنگ نور باعث حيرت است. پديده علمي است كه در دوران باستان براي درمان بيماريهاي بدني، ذهني، عاطفي و روحي بكار ميرفته سورياناماسكار(سلام بر خورشيد) Surya Namaskar است. در هندوستان باستان به اين روش خورشيد درماني) و در اروپا Heliotherapy( ميگفتند در حاليكه در آمريكا و مصر باستان بنام هم INTA خورشيد درماني) معروف بوده است. در مناطق آمريكايي خورشيد بنام Apolotherapy( مورد استفاده قرار ميگيرد به گونهاي است كه فرد HRM خوانده ميشد. تكنيك علمي كه توسط انرژي خود را از خورشيد تأمين ميكند. انسان انرژي خورشيدي را براي راهاندازي اجاقهاي خورشيدي، گرم كنندههاي خورشيدي و اتومبيلهاي خورشيدي بكار ميبرد. هيرا راتان مانك هم مانند موارد فوق خود را به يك ماشين خورشيدي كه با نور خورشيد كار ميكند مبدل ساخته است. نوع بشر بطور سنتي از منابع انرژي دست دوم تغذيه ميكند زيرا رشد تمام گياهان به شدت وابسته به خورشيد است. اينجا مسئله ما يادگيري چگونگي جذب انرژي از منبع اصلي يا دست اول آن ميباشد كه همانا خورشيد است. در مورد اينكه چه چيزي ممكن است در حين تمرين اين روش بوقوع بپيوندد توضيح علمي وجود دارد. از آنجائي كه مغز انسان گيرندهاي قوي و شبكيه چشم و غده پينهآل يا چشم سوم(غده صنوبري) مجهز به سلولهاي دريافتگر نور هستند، در حين تمرين سورياناماسكار(خورشيدنگري) نوعي تجزيه تحليل نوري اتفاق ميافتد كه همه انواع انرژي و ويتامينهاي لازم براي عملكرد صحيح اعضاي داخلي فرد را مهيا ميسازد. بعلاوه، تشعشعات ،(Alzheimer) نوراني هفت رنگ خورشيد باعث درمان تمام بيماريها از جمله فراموشي چاقي، آرتروز يا ورم مفاصل، پوكي استخوان، سرطان و بيماريهاي ديگر ،(Parkinsons) رعشه ميگردد. براي تحقق صلح جهاني هر كسي بايد از تعادل كامل ذهن برخوردار باشد، پس اين روش همچنين ميتواند كمكي در جهت حصول اين امر باشد. روند خورشيدنگري به اين . HRM ما يك سوپر كامپيوتر در بدنمان داريم بنام مغز كه طبيعت آنرا به ما ارزاني داشته است كامپيوتر مغز يوتر ميگويند. مغز انسان از پيشرفتهترين ابر كامپيوترها قويتر است. طبيعت به هر (BRAINUTER) انسان استعدادهاي بيشمار و قدرتهاي ذاتي بيكراني اعطا كرده است. افراد هرگز نبايد خود را دست كم بگيرند و ناچيز بپندارند. به هر كسي موهبتهايي بخشيده شده است. اگر ما از اين تواناييها استفاده كنيم ميتوانيم به درجات بسيار بالا نائل آييم. متأسفانه اين قدرتهاي ذاتي بيكران در آن بخش از مغز كه عمدت ا غًيرفعال و بلا استفاده باقيمانده قرار داده شدهاند. حتي دانش پزشكي قبول دارد كه ما اندكي در حدود 5 الي 7 درصد از مغز خود را استفاده ميكنيم. براساس گزارشات بدست آمده
 4. 4. باهوشترين انسانها مانند آلبرت اينشتاين فقط از 32 درصد از مغز خود استفاده كردهاند. اگر ما بتوانيم مغزمان را فعال نمائيم و آن نيرويهاي ذاتي بيكران را در خود بيدار كنيم آنگاه ميتوانيم خود را به درجات بالاتر ارتقا بخشيم و هر نتيجهاي را كه ميخواهيم بدست آوريم. براي اينكه مغز به كارآئي موثر برسد بايد بطور كامل فعال گردد و براي موجوديتي كامل بودن نياز به منبع انرژي كامل است. انرژي خورشيدي كه منشاء تغذيه مغز است فقط از درون چشمها ميتواند به مغز و بدن انسان وارد و از آن خارج شود. چشمها دربهاي ورودي انرژي خورشيد به مغز هستند. آنها همچنين بعنوان پنجرههاي روح شناخته شدهاند. پژوهشهاي علمي اخير مشخص نمودهاند كه چشم بجز ديدن عملكردهاي بسياري دارد و دائم ا مًطالب بيشتري در مورد عملكردهاي چشم معلوم ميگردد. چشمها اعضاي پيچيدهاي هستند، آنها پنج ميليارد جزء بيش از يك فضا پيما كه حدود ا دًاراي شش تا هفت ميليون قطعه است دارا ميباشند. با اطلاع از اين مطلب شما ميتوانيد به گنجايش بسيار عظيم چشم قاطعانه اظهار ميدارد كه رنگينكمان، درون چشم وجود دارد نه در آسمان و . HRM انسان پي ببريد رنگهاي هفتگانه خورشيد فقط انعكاس آن چيزي است كه در چشم وجود دارد. ما ميتوانيم هر زمان كه بخواهيم رنگينكمان خلق كنيم، كافي است داخل باغي برويم و به زير يك منبع آب جاري بنگريم در حالي كه خورشيد از بالاي آن ميگذرد، رنگينكمان را خواهيم ديد. چشم ميتواند تمام رنگهاي طيف نور خورشيد را دريافت كند، اين مانند داشتن يك پنجره شيشهاي است. چشم وسيله كاملي براي دريافت تمام رنگهاي رنگينكمان است. از آنجايي كه چشمها از اعضاي ظريف و حساس بدن بشمار ميروند ما بايد به شكلي آنها را به خدمت بگيريم كه آسيبي به آنها نرسد. آموزشها و نظريههاي امروزي مانند: اصلا بًه نور خورشيد نگاه نكنيد به بينايي خود صدمه ميزنيد، يا هرگز زير نور خورشيد بيرون نرويد چون سرطان ميگيريد، منجر به ناراحتي اعصاب و پارانويا(شك و بدبيني به ديگران و خودبزرگ بيني واهي) ميشود. شما هرچه بيشتر از طبيعت دور باشيد زمينههاي ابتلا به بيماي را بيشتر مينماييد و بطور خودكار موجب پشتيباني شركتهاي جهاني ميگرديد. براي بهرهمند شدن از طبيعت، راههاي عقلاني مشخصي وجود دارد بدون اينكه خود را در معرض آثار مضر آن قرار دهيم. هركس بايد فقط در يكي از دو زمان صبح(از زمان طلوع تا يكساعت بعد) يا عصر(يكساعت قبل از غروب تا غروب) نور خورشيد را دريافت كند. عليرغم هر شك منطقي به در (IR) و مادون قرمز (UV) اثبات رسيده است كه انسان در اين زمانها از تابش اشعه ماوراي بنفش امان است. شاخص اشعه ماوراي بنفش در طول زمستان 2 باقي ميماند. بهترين زمان براي گرفتن حمام آفتاب بجز زمستان دو ساعت قبل از غروب يا دو ساعت بعد از طلوع ميباشد. همچنين براي A در طول آن يك ساعت نيز ميگردد. ويتامين D و A خورشيدنگري منجر به دريافت ويتامين سلامت چشم ضروريست، اين تنها ويتاميني است كه چشم به آن نياز دارد. اگر شما خورشيدنگري كنيد، عينك و لنز كنار ميروند و قدرت ديد بهتر بدون عينك برايتان ميسر ميگردد. ضمن ا بًه غير از طول مدت يك ساعت بعد از طلوع يا قبل از غروب، خورشيدنگري در طول زمستان كه شدت نور خورشيد كمتر است بيضرر ميباشد. در واقع طلوع و غروبي وجود ندارد اين حالتي است كه ما تعريف كردهايم چون خورشيد ثابت است به مدت سه سال روي بدن خود آزمايش . HRM و اين ما هستيم كه روي زمين بدور آن ميچرخيم نموده است و اين شيوه را براساس سعي و خطا بدست آورده است. اين شيوه ميتواند توسط هر كسي
 5. 5. يك مورد بيهمتا نيست بلكه هر كسي . HRM در هر جاي دنيا و در هر زمان از سال به انجام برسد ميتواند اين شيوه را به انجام برساند. در حال حاضر هزاران نفر از اين روش استفاده ميكنند و نتايج آن را بدست ميآورند. در برزيل، استراليا و آلمان بيش از سه هزار نفر با نور زندگي ميكنند. اين تولد مجدد دانشي است كه در گذشتهاي دور به آن عمل ميكردند و در اصل در زمان باستان تمريني معنوي بوده است كه هم اكنون در حال تبديل شدن به يك تمرين علمي ميباشد كه هر كسي قادر به انجام آن است. شما ميتوانيد براي دانستن زمان دقيق طلوع يا غروب خورشيد به روزنامهها يا جداول زمانبندي روزانه يا جدول اوقات شرعي تقويمتان رجوع كنيد. هر دو زمان براي تمرين خوب هستند و انتخاب يكي از آنها به راحتي خود شخص بستگي دارد. اين تمرين روز به روز عموميت تصور ميكند كه (HRM) شناخته ميشود. هيرا راتان مانك HRM بيشتري پيدا ميكند و بعنوان پديده اين سه حرف مخفف يا مديريت منابع انساني ميباشد. خورشيدنگري تمريني (Human Resource Management) است كه يك دوره آن براي تمام طول زندگي شما كافيست. فقط يكبار در روز به خورشيد در حال طلوع يا غروب نگاه كنيد. در روز اول حداكثر ده ثانيه نگاه كنيد، روز دم بيست ثانيه و هر روز كه تمرين با موفقيت انجام ميشود ده ثانيه اضافه كنيد. بنابراين شما در روز دهم متوالي صدثانيه(يك دقيقه و چهل ثانيه) خورشيدنگري خواهيد نمود. با پاي برهنه روي زمين برهنه بايستيد، چشمها ممكن است بلرزند يا پلك بزنند، ثابت و بيحركت بودن چشم لازم نيست. چرا بجاي تلويزيون به خورشيد نگاه نميكنيد؟ شدت نور تلويزيون بمراتب بيشتر از نورخورشيد در هنگام طلوع يا غروب است. اگر شما ميتوانيد به تلويزيون نگاه كنيد پس حتم ا مًيتوانيد بدون هيچ ضرري به طلوع يا غروب خورشيد نگاه كنيد. باور داشته باشيد كه اشعههاي نوراني خورشيد كه بدرون چشمان شما ميتابند منفعت بسيار زيادي دارند و هيچ آسيبي به شما نميرسانند. اين باور بسيار سريعتر شما را به نتايج مطلوب ميرساند. حتي بدون داشتن هيچ باوري باز هم با انجام دادن تمرينات به نتيجه خواهيد رسيد ولي زمان بيشتري به طول خواهد انجاميد. از طرف ديگر لازم نيست روند برنامههاي معمول زندگي روزانه خود را تغييري دهيد. هيچ محدوديتي وجود ندارد، شما ميتوانيد در طول مدتي كه اين تمرين را انجام ميدهيد از غذاي خود لذت ببريد، نهايت ا گًرسنگي خودبخود ناپديد خواهد شد. شايد شما بخواهيد كه هر روز در يك مكان و زمان ثابت خورشيدنگري كنيد كه البته دنبال كردن يك الگوي منظم امتيازات ويژه خود را داراست. اگر شما نماز يا دعا ميخوانيد ميتوانيد هرگونه دعا يا نمازي ميخواهيد داشتهباشيد چرا كه هيچ نوع خاصي از آنها مورد توصيه و يا لازمه اين تمرين نيست. براي احتياط چشمان خود را توسط يك دكتر متخصص معاينه كنيد تا از نقطه نظر علمي اطمينان حاصل كنيد و سپس بطور دورهاي معاينه كلي داشتهباشيد. ضمن ا شًماميتوانيد براي نمايش ميزان تشعشعات ماوراي بنفس و مادون قرمز يك كارت نوري خريداري كنيد كه قيمت آن حدود 2 دلار است، نيازي به خريد يك نورسنج گرانقيمت پانصد دلاري نيست و حتي ميتوانيد از حواس معمولي خود استفاده كنيد و هنگاميكه احساس داغي در گونههايتان نموديد خورشيدنگري را متوقف كنيد. وقتي تمرين شما به سه ماه برسد، پانزده دقيقه خورشيدنگري خواهيد داشت و اگر ميتوانيد به مدت سه ساعت به تلويزيون نگاه كنيد قطع ا مًيتوانيد پانزده دقيقه به خورشيد بنگريد. در طول مدتي كه تمرين ميكنيد تا به پانزده دقيقه برسيد چه اتفاقي ميافتد؟ انرژي خورشيد يا اشعه خورشيد از درون چشم
 6. 6. عبور ميكند و شبكه اعصاب هيپوتالاموس كه گذرگاهي است از پشت شبكيه چشم تا مغز انسان را فعال ميكند. همانطور كه مغز جريان انرژي را از اين گذرگاه دريافت ميدارد به يك ابر مغز تبديل ميگردد و يكي از برنامههاي نرم افزاري ذاتي درون مغز شروع بكار مينمايد و ما شاهد تحولاتي از اين دست خواهيم بود كه ديگر هيچ فشار ذهني و نگراني نداريم. در كنار اين تحولات براي رويارويي با مشكلات زندگي، اعتماد بنفسي خواهيم داشت كه حاصل ذهنيت مثبت بجاي منفي است و از آنجايي كه تمام ناراحتيهاي ذهني و بيماريهاي رواني ناپديد ميگردند ما از ترس رها ميشويم. اين بخش اول اين شيوه ميباشد كه حدود سه ماه بطول ميانجامد. انسانها داراي كيفيات خوب و بد هستند كه دو روي يك سكه ميباشند. در نبود نورخورشيد كيفيات بد در ما رشد مييابند و وقتي نور خورشيد بدرون مغز وارد ميشود كيفيات خوب جايگزين كيفيات بد ميشوند. نهايت ا حًتي جهالت معنوي هم از بين خواهد رفت. بعضي وقتها از آنچه ميخوانيد يا ميشنويد مبهوت ميشويد. اطلاعات متناقضي كه در مسائل زندگي بدست ميآوريد سردرگم شده از تصميمگيري باز ميمانيد ولي بعد از 3 ماه خورشيدنگري حسي از اعتماد در شما گسترش مي يابد و بطور باطني پاسخهاي خود را خواهيد يافت. هنگامي كه شما در جايگاه قضاوت پاسخهاي شخصي خود بعنوان پاسخهاي صحيح قرار داريد، تعادل ذهن وجود دارد. شما نيروهاي دروني خود را پرورش ميدهيد. كيفيات بد ناپديد ميشوند، خشم، حرص، طمع و حسادت شما را ترك ميكنند. شما مرتكب عمل خطايي نميشويد تبديل به يك موجود دوستداشتني ميشويد كه همه دوستتان دارند. اگر مثبت و فارغ از ترس باشيد به كسي صدمه و آزاري نميرسانيد بلكه دلسوز و غمخوار ديگران ميشويد. اين هديهاي بسيار بزرگ به صلح جهاني است. يك حركت مثبت منجر به ايجاد راه حلهايي براي مشكلات و بيهودگيها در جامعه ميگردد. ديگر نيازي به مهندسين محيط زيست نخواهيم داشت چون ديگر زباله و آشغالي وجود ندارد كه بيرون بريزيم. پس از سه ماه و نيم همه چيز تغيير خواهد كرد. افسردگي از بين ميرود. روانپزشكان مشاهده نمودهاند كه غم و اندوه از نبود نور خورشيد ناشي ميشود. با تمرين خورشيدنگري هرگز در طول زندگي خود افسردگي نخواهيد داشت و به تعادل كامل ذهن دسترسي خواهيد يافت. ترس از مرگ از بين ميرود و وضعيت ذهن به گونهاي خواهد شد كه به مرگ خوش آمد خواهيد گفت. شما قادر خواهيد بود به هر چه بايد اتفاق بيفتد اجازه دهيد بدون هيچ نگراني اتفاق بيفتد. هر كسي دچار نوعي آشفتگي و اختلال ذهني است و اين بزرگترين مشكل انسان است كه با استفاده درست از نور خورشيد ميتواند رفع گردد. سپس درمان بيماريهاي بدني آغاز ميگردد. مغز هفتاد تا هشتاد درصد از انرژي بدست آمده از غذا را بعنوان سوخت فشارهاي عصبي و نگرانيها به مصرف ميرساند. در صورت نبود فشارهاي عصبي و ذهني ديگر مغز به همان اندازه سابق به غذا نياز ندارد. همچنان كه شما به خورشيدنگري ادامه ميدهيد و فشارهاي عصبي و ذهني كاهش مييابند نياز به غذا خوردن نيز كاهش مييابد. وقتي پس از حدود ششماه به سي دقيقه خورشيدنگري مداوم ميرسيد به آرامي از تمام بيماريهاي بدني رهايي مييابيد چون تا آن زمان تمام رنگهاي نور خورشيد از طريق چشمها به مغز رسيدهاند. مغز نيروي حياتي رنگها) را متناسب با هر يك از اعضاي مربوطه تنظيم مينمايد Color Prana( جريان و تمام اعضاي داخلي ميزان فراواني از اين جريان را دريافت ميدارند. اعضاي حياتي بدن به نوع خاصي از اين نيروي حياتي رنگها نياز دارند. كليه رنگ قرمز، قلب رنگ زرد، كبد رنگ سبز و ...
 7. 7. رنگها به اعضا مي رسند و كمبودها را برطرف ميكنند. اين همانگونه ايست كه رنگ درماني عمل اطلاعات بسيار جامعي در مورد (Pranic Healing). و درمان پرانايي (Reiki) ميكند مانند ريكي رنگ درماني موجود است. اين روند رها شدن از تمام بيماريهاي بدني در مدت ششماه ميباشد. اگر در هنگام خورشيدنگري با تلقين به خود، درمان كامل خويش را تصور كنيم، درمان حتي در زمان كوتاهتري حدود 3 تا 4 ماه نيز حاصل ميشود. روشهاي علمي مانند اتاقهاي شيشهاي مخصوص حمام آفتاب براي بيماران) كريستالها، بطريهاي رنگي، (Solariums)( سنگهاي طبيعي و قيمتي همه از انرژي خورشيدي ذخيره شده و نهفته در آنها استفاده ميكنند. شماميتوانيد سنگهاي رنگي طبيعي را در آب آشاميدني بكار بريد و به روند درمان سرعت بخشيد. در ها يك سكوي سيمتري وجود دارد كه روي آن شبكهاي از شيشههاي رنگي ساخته ميشود Solarium و هر يك از تقسيمات شيشهاي هفتتايي براي يكي از رنگهاي هفتگانه(بنفس، نيلي، آبي، سبز، زرد، نارنجي و قرمز) بنا ميشود. اين سكو در طول روز حركت ميكند و ميچرخد، بيمار را براي درمان براساس طبيعت بيماريش در زير رنگ مناسب قرار ميدهند. مشابه اين روش بطريهاي شيشهاي آب آشاميدني با رنگهاي گوناگون هستند كه براي مدت هشت ساعت زير نور خورشيد نگاه داشته ميشوند سپس آب درون آنها براثر نور خورشيد ارزش دارويي پيدا ميكند و منجر به درمان بيماريهاي مختلف ميگردد. فرآيند فتوسنتز كه ما به اشتباه آن را فهميدهايم در واقع نيازي به كلروفيل(سبزينه) ندارد، اين فقط گياهان هستند كه به سبزينه براي فتوسنتز نياز دارند. بدن انسان ميتواند بوسيله ديگري اين عمل را انجام دهد. فتوسنتز تبديل و تغيير شكل انرژي خورشيدي به يك انرژي قابل قدرت زاي نوري) كار ميكنند و از photovoltaic( استفاده است. اين همانگونه ايست كه سلولهاي نور، انرژي الكتريكي بوجود ميآورند. همچنين در اجاقهاي خورشيدي آب گرم ميشود، غذا پخته ميشود و باطريهاي خورشيدي باعث حركت اتومبيلها ميشوند. چشمها تمام رنگهاي طيف نور خورشيد را دريافت ميكنند و مغز آنها را براساس نياز بين اعضاي بدن توزيع ميكند. در نتيجه تمام بيماريها درمان ميگردند. شما نياز به هيچ واسطهاي نداريد و در طول اين ششماه استاد خود هستيد. همچنانكه شما به خورشيدنگري ادامه ميدهيد، ديگر انرژي براي اختلالهاي ذهني و يا بيماريهاي بدني مصرف نميشود در نتيجه سطح ذخيره انرژي در بدن شما افزايش مييابد. زماني كه پس از هفت ماه و نيم به سي و پنج دقيقه خورشيدنگري ميرسيد گرسنگي بطور محسوس شروع به كاهش ميكند. هيچ كس احتياج ندارد بيش از حد گرسنگي خود غذا بخورد. گرسنگي براي تأمين نيازهاي بدن به انرژي كه براي ادامه حيات ضروريست بوجود ميآيد ولي غذا براي عملكرد بدن يك ضرورت محسوب نميشود بلكه اين انرژي است كه ضرورت دارد. معمولا شًما با خوردن غذا كه فرآورده نورخورشيد است بطور غيرمستقيم انرژي خورشيد را دريافت ميكنيد. اگر نورخورشيد وجود نداشته باشد هيچ غذايي وجود ندارد و هيچ گياهي رشد نميكند. در مدت شش ماه شما شروع به دريافت غذا بشكل اصلي آن يعني نورخورشيد ميكنيد. بغير از اين از ورود مواد سمي و مضر به داخل بدن كه با خوردن غذاي معمولي اتفاق ميافتد جلوگيري ميكند. بنابراين زمانيكه شما غذا را به شكل اصلي آن مصرف ميكنيد گرسنگي رو به كاهش گذاشته و نهايت ا نًاپديد ميشود. پس از ماه هشتم گرسنگي تقريب ا بًايد محو شدهباشد. براي يك شخص كند و بياعتقاد ممكن است اين دوره به نه ماه يا چهل و چهار دقيقه خورشيدنگري برسد. پس از آن گرسنگي براي هميشه از بين خواهد رفت. تمام
 8. 8. مكانيزمهاي مربوط به گرسنگي مانند حساسيت به بوي غذا، ولع و دل ضعفه از بين ميروند. سطح انرژي در شما افزايش مييابد. پس از گذراندن اين تجربه به اين نظر خواهيد رسيد كه مغز با نور خورشيد بسيار خوب فعاليت ميكند. اگر اين شيوه را بخوبي انجام دهيد تبديل به يك اجاق خورشيدي ميشويد. پس از نه ماه يا هنگامي كه به مرز چهل و چهاردقيقه رسيديد بايد از خورشيد نگري دست برداريد زيرا دانش خورشيدي براي محافظت از چشم، خورشيد نگري بيشتر را ممنوع كرده است. وقتي شما تمرين را قطع كنيد بدن بيانرژي ميشود ولي بايد دوباره پرانرژي گردد. اكنون شما بايد روزي 45 دقيقه با پاي برهنه روي زمين برهنه پياده روي كنيد. فقط به آرامي پيادهروي كنيد. نيازي نيست به تندي راه برويد يا بدويد. در هر زمان از روز كه برايتان راحت است ميتوانيد پياده روي كنيد. فقط به آرامي پيادهروي كنيد. نيازي نيست به تندي راه برويد يا بدويد. ولي ترجيح ا زًماني كه زمين گرمتر است و نورخورشيد به بدن شما ميتابد ارجح است. وقتي شما با پاي برهنه پيادهروي ميكنيد يك غده مهم در مركز مغز بنام غده صنوبري يا چشم سوم فعال ميشود. انگشت شصت پا با اين غده ارتباط مستقيم دارد. بيست و پنج سال پيش اين غده را بلا استفاده ميدانستند ولي اكنون به غدهاي مهم براي تحقيق و مطالعه مبدل شده است و تا كنون حدود هجده هزار مقاله علمي در مورد آن منتشر شده است. اين غده هميشه بعنوان جايگاه روح شناخته ميشده است و انتهاي بخشي از اعصاب بينايي به آن ميرسد. همچنين چهارانگشت ديگر پا نيز هر يك در ارتباط مستقيم با يكي از غدد ديگر: هيپوفيز، هيپوتالاموس، تالاموس و بادامه ميباشند. غده بادامه مغز در دو سال گذشته اهميت بسياري در تحقيقات پزشكي پيدا كرده است. اين غده هسته مركزي خورشيد و انرژي كيهاني در بدن است و نقش بسيار مهمي در فرآيند فتوسنتز نورخورشيد كه از درون چشم به مغز ميرسد دارد. وقتي شما با پاي برهنه راه ميرويد وزن بدن شما توسط انگشتان پا اين 5 غده را تحريك ميكند و اين فرآيند بوسيله گرما يا انرژي زمين و نيروي هستي بخش خورشيد كه روي سر شما(چاكراي تاج) ميبارد تقويت ميگردد. چاكراها روي ستونفقرات قرار ندارند، مكانهاي روي ستونفقرات تخيلي هستند، آنها بطور مشخص در مغز قرار دارند. تمام اينها يك ميدان مغناطيسي بوجود ميآورند كه بدن و مغز را از طريق ورود انرژي خورشيد بدرون سرحال و پرانرژي ميكنند. آرام باشيد و پيادهروي چهل و پنج دقيقهاي روزانه را به مدت يكسال ادامه دهيد. نياز به غذا همچنان روند رو به كاهش خواهد داشت. بعد از يكسال دريافت انرژي، اگر از پيشرفت خود احساس رضايت ميكنيد ميتوانيد پيادهروي با پاي برهنه را قطع كنيد. از آن ببعد هر سه چهار روز يكبار چند دقيقه در معرض نورخورشيد قرار گرفتن كافي خواهد بود. ولي اگر مي خواهيد سيستم ايمني بدن قوي شود و قدرت حافظه و هوش شما افزايش يابد به پيادهروي با پاي برهنه ادامه دهيد. هر چقدر گرماي خورشيد زير پاهاي شما بيشتر باشد، مغز بيشتر فعال ميشود و اين منجر به فعاليت بيشتر غده صنوبري ميگردد. غده صنوبري يا چشم سوم داراي عملكردهاي مشخص روحي رواني و هدايتي ميباشد يعني شما ميتوانيد مانند يك پرنده پرواز كنيد و مهارتهاي ذهني و رواني همچون تلهپاتي، برون فكني بينايي(مشاهده از راه دور) و حضور همزمان بدن در مكانهاي مختلف را گسترش دهيد. علم عملكردهاي ذهني رواني انسان را تاييد ميكند و آزمايشات پزشكي براي اثبات آنها انجام ميگيرند. وقتي شما خوردن را متوقف ميكنيد اعضاي مختلف بدن به دليل رفع مسموميت، خالص و پاك ميشوند. اعضاي گوناگون داخلي بدن بعنوان
 9. 9. بخشهاي مكانيكي مختلف به قصد پرواز و سفر فضايي ايفاي نقش ميكنند. پس اعضاي داخلي بدن بجز هضم غذا ارزش كاربردي ديگري هم دارند. تمام غدد عملكردهاي بسياري دارند كه با انرژي خورشيد در كمال مطلوب عمل ميكنند. اگر شما آنقدر خوششانس باشيد كه بتوانيد مغز خود را بطور كامل و بهينه فعال سازيد بطور حتم به روشن شدگي(درون بيداري، خودشناسي) دست خواهيد يافت. شما ميتوانيد از گذشته، حال و آينده آگاه شويد. تقريب ا هًمه مشكلات حل ميشوند. اين روش ميتواند به شكل بيخطري براي كنترل چاقي بكار گرفته شود. در طول تاريخ، عده زيادي بدون غذا زندگي كردهاند. پيرو اين مطلب در سال 1922 ميلادي كالج پزشكي سلطنتي در لندن حكمي صادر نمود مبني بر اينكه شعاعهاي نورخورشيد بهترين غذا براي انسان بشمار ميروند. ولي هيچكس عنوان نداشت كه روش آن چه بوده است. بعنوان مثال يوگاناندا دركتاب خود تحت عنوان زندگينامه يك يوگي با عرفا و قديسين بسياري مصاحبه نموده است تا راز غذا نخوردن آنها را دريابد، پاسخ مشترك آنها اين بوده كه انرژي خورشيد از درون يك درب سري وارد ميشده و به بصلالنخاع در مغز ميرسيده است. آنها راز خود را فاش نميكردند و اين دانش HRM ، براي مردم معمولي در هر زمان گم شده بود. يك گروه بينالمللي متشكل از بيست و يك دكتر را به مدت چهارصد و يازده روز در احمدآباد هندوستان تحت نظارت گرفتند. در طول اين مدت هيرا راتان مانك فقط به خوردن آب بسنده نمود. در اين دوره عدهاي داوطلب بطور ترتيبي و نوبتي به بيش از حد نياز او بود با اينحال براي HRM نظارت بر او پرداختند. هرچند انرژي خورشيد براي همراهي و خوشحالي افراد خانوادهاش و گروه دكترها قهوه، چاي يا آبدوغ مي نوشيد. پس از شور و به دانشگاه توماس جفرسون و دانشگاه دولتي پن در HRM ، هيجان حاصل از يافتههاي احمدآباد فيلادلفيا دعوت شد. آنها ميخواستند شبكيه چشم، غده صنوبري و مغز او را مشاهده و مورد آزمايش قرار دهند. هفتصد عكس برداشته شد، برخي از نتايج اوليه بدست آمده حاكي از آن بود كه سلولهاي زايش مجدد يافتهاند. سلولهاي عصبي فعال گزارش شدند نه در حال مرگ، HRM خاكستري در مغز غده صنوبري در حال انقباض و جمع شدن نبود. در صورتيكه معمولا پًس از پنجاه و پنج سالگي غده مذكور كوچك و جمع ميشود. بطور ميانگين حداكثر اندازه اين غده در حدود 6 در 6 ميليمتر است در 11 ميليمتر است. كساني كه خورشيدنگري ميكنند براي اينكه مورد HRM ولي غده صنوبري آزمايش قرار گيرند داوطلب ميشوند ولي ثبت كردن نتايج روانشناختي گوناگون بدليل مشكلات مالي مقدور نيست. خورشيدنگري تنها راه حل تورم مفاصل يا آرتروز، ميگرن و ترومبوزيس(ايجاد لخته خون در رگها) ميباشد. امروزه ترومبوزيس يكي از مشكلات رايج ميباشد بدليل اينكه ما روي صندلي مينشينيم و پاها هميشه آويزان هستند و جابجايي كاسه زانو مد شده است و حتي زمانهايي كه هيچ نيازي به جراحيهاي سخت و گران نيست بدليل تشخيص غلط پزشكي و حرص و طمع اينگونه جراحيها صورت ميگيرند. بياييد وابسته به هيچ منشاء و مرجع بيروني نباشيم. بياييد خودمان استاد خود باشيم. بياييد خورشيد نگري كنيم. شما ممكن است در يكي از اين سه مرحله تمرين خورشيدنگري را بشكنيد: 1- از ابتدا تا سه ماه 2- از سه ماه تا شش ماه 3- از ششماه تا نه ماه. در اينصورت شما بايد تا پايان عمرتان روزي چهل و پنج دقيقه با پاي برهنه پيادهروي كنيد. غذا ما را واميدارد باعث اين است كه او بدن زنده HRM اعمال رنج بسيار و استثمار ديگران شويم. خصوصيت منحصر بفرد خود را كاملا دًر اختيار مشاهدات و آزمايشات جهان علم قرار داده است. عملكردها و كارآييهاي
 10. 10. مغز پيچيده هستند و هيچكس نميتواند توضيح دهد كه چرا به غذا نيازي نيست و چگونه خورشيدنگري اين شگفتيها را ببار ميآورد! همچنين دانشمندان اتفاق نظر يافتهاند كه گرسنگي بطور براي افرادي كه كنجاو هستند اين دو كتاب را توصيه ميكند: . HRM قطع در حال حذف شدن است 1- نور، داروي آينده نوشته جاكوب ليبرمن Light, medicine of future by Jacob Liberman 2- خورشيد شفابخش: نورخورشيد و سلامتي در قرن بيست و يكم نوشته ريچارد هابدي The healing sun:Sunlight and health in the 21 century by Richard Hobday روي جلد هر دو كتاب بالا از شما ميخواهند كه هر چه سريعتر خود را از عينك آفتابي خلاص كنيد. ما از آثار سودمند بادهاي خورشيدي پرهيز ميكنيم. خورشيدنگري بين ساعت ده صبح تا سه بعدازظهر توصيه نميشود. ضمن ا اًز كرم ضدآفتاب استفاده نكنيد چون وقتي حرارت بدن بالا ميرود و شما تنفس ميكنيد بدن عرق ميكند و مواد زائد و بيهوده بايد از بدن خارج شوند. زمانيكه بدن شما از كرم ضدآفتاب يا لوسيونها پوشانده شده باشد مواد آنها فاسد ميشوند و مواد شيميايي وارد بدن شما ميشوند. اين عمل اشتباه و استفاده غلط ماست پس چرا بايد خورشيد را مقصر سرطان پوست بدانيم؟ از حمام آفتاب گرفتن در طول روز بايد اجتناب گردد. در بين آمريكائيها تمريني براي بدست آوردن انرژي براساس يك اصل موقت و گذرا وجود دارد. بوميان آمريكا براي رساندن انرژي به بدنشان به مدت دو ساعت زير نورخورشيد ميايستند و حمام آفتاب ميگيرند و سعي ميكنند تمام بدن خود را در مقابل تابش نورخورشيد قرار دهند و در آن روزها غذا نميخورند. آنها با ميكرو غذاي نور خورشيد زندگي ميكنند. وقتي هوا ابري ميشود دلمان ميگيرد و وقتي خورشيد را ميبينيم سرحال و پرانرژي ميشويم. در اين جهان معجزهاي وجود ندارد، همه چيز در عالم علم است. براي هر چيزي توضيحي هست ولي همچنان همه چيز امكان پذير است. حوزه امكانات نامحدود است همانطور كه تصورات و تخيلات انسان نامحدودند. از انرژي خورشيد به شيوهاي بيگزند استفاده نماييد نه جهت اهداف زيانبار. اين است كه شما از اين روش براي منفعت و گسترش توانايي خود و در جهت HRM تقاضاي انسانيت استفاده كنيد. پرسش و پاسخهاي متعارف: 1- آيا افراد كور ميتوانند خورشيدنگري كنند؟ خير. 2- آيا مردم در هر سني ميتوانند از اين روش استفاده كنند؟ بلي.
 11. 11. 3- آيا بچهها ميتوانند اين شيوه را تمرين كنند؟ در صورتيكه خودشان تمايل داشته باشند بلي. 4- آيا كسي كه نوعي بيماري چشمي دارد يا جراحي چشم انجام داده است ميتواند خورشيدنگري كند؟ بلي. 5- چگونه بدن مواد غذايي ضروري عملكرد خود را دريافت ميكند؟ -هر آنچه ما ميخوريم شكل دست دوم يا دست سوم انرژي خورشيد است چون تمام گياهان و ميوهجات وابسته به نور خورشيد هستند بنابراين بدن ميتواند مواد غذايي ضروري را از شكل اصلي انرژي يعني نورخورشيد دريافت كند. 6- آيا ايستادن با پاي برهنه روي زمين برهنه ضروري است؟ بلي، چون نيروي زمين از چشم محافظت ميكند. 7- وقتي هوا ابري است چه بايد كرد؟ شما ميتوانيد در جهت قرارگرفتن خورشيد كه در پشت ابرهاست نگاه كنيد بدون اينكه زمان تمرين خورشيدنگري را در روزهاي ابري افزايش دهيد. 8- در سرماي شديد زمستان چه بايد كرد؟ شما ميتوانيد از داخل خانه خود از پشت يك پنجره شيشهاي به خورشيدنگري بپردازيد، هر چند كه تاثيرات سودمند حاصل از اينكار به مراتب كمتر از خورشيدنگري در خارج از منزل است. 9- در مكانهايي كه خورشيد بندرت ديده ميشود چگونه مردم ميتوانند به اين روش عمل كنند؟ آنانكه واقعا علاقمند به انجام اين شيوه هستند ميتوانند به مكانهايي كه خورشيد براحتي در دسترس است مهاجرت كنند و براي طول مدت تمرين در آنجا بمانند . 10- اگر در بين دوره زماني، تمرين متوقف شود چه اتفاقي ميافتد؟ هيچ چيز نامطلوبي اتفاق نميافتد فقط موفقيت نهايي به تاخير مي افتد. 11- آيا مردم ميتوانند در حين تمرين خورشيدنگري بخورند و به روند عادي زندگي خود ادامه دهند؟ بلي، بهرحال گرسنگي به آرامي ناپديد خواهد شد . 12- آيا چاقي بوسيله اين روش درمان ميشود؟ بلي، اين يك درمان قطعي براي چاقي است. 13- آيا به چشم آسيبي نميرسد؟ هيچ آسيبي به چشم نميرسد بلكه تمام بيماريهاي آن درمان ميگردند. 14- آيا در زمانهاي طلوع و غروب اشعه ماوراي بنفش وجود ندارد؟ هيچ اشعه ماوراي بنفش و يا اشعههاي مضر ديگردر اين زمانها وجود ندارند . 15- آيا اين روش در گذشته مورد استفاده قرار ميگرفته است؟ بلي. 16- چندنفر روي زمين به اين شيوه تمرين ميكنند؟ هزاران نفر در تمام دنيا مشغول تمرين اين شيوه هستند . 17- آيا اين روش ميتواند هر نوع بيماري ذهني را درمان كند؟ بلي. 18- آيا اين روش به ما كمك ميكند كه بر تمام مشكلات رواني كه با آنها رودررو هستيم غلبه كنيم؟ بلي.
 12. 12. 19- آيا تأثيرات طلوع و غروب در تمام طول سال در نقاط مختلف دنيا يكسان هستند؟ كم و بيش يكسان هستند . 20- آيا پيروي كردن از نوعي مراسم مذهبي در حين تمرين ضرورت دارد؟ خير. 21- آيا در حين انجام تمرينات نيازي به يك گورو يا استاد هست؟ خير. 22- آيا بايد در حين تمرين ايستاده باشيم يا نشسته؟ ايستادن بهتر از نشستن است. 23- آيا اين روش ميگرن را درمان ميكند؟ بلي. 24- آيا بايد در هنگام تمرين عينك خود را برداريم؟ بلي. تمرين بايد با چشم عريان صورت گيرد . در صورت عدم دسترسي به زمين برهنه و زندگي در آپارتمان ميتوان از پشتبام براي تمرين خورشيدنگري استفاده نمود با اين توضيح كه اين امر ازتاثيرات سودمند آن كاسته و طول مدت نتايج مطلوب حاصله را كم و بيش دو برابر ميكند . -http://www.danesheyoga.com/sport/item/116-%D9%85%D8%AC%D9%84%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87.html ………………………………………….. Sun Gazing خورشيد نگری – « هيرا راتان مانکِ » خورشيد نگری با
 13. 13. درباره خود هيرا هيرا راتان مانِک (متولد 12 سپتامبر 1937 ) يک مهندس مکانيک است که در جنوب استان کِرلا در هند زندگی می کند. او در سال 1992 به مرور از غذا بيزار شد و آغاز به تحقيق و جستجو درباره آموزه باستانی خورشيد نگری کرد. چيزی که از کودکی به آن علاقه داشت. پس از سه سال، او موفق شد رازهای خورشيد نگری را برای بار ديگر کشف کند. در طول تحقيقاتش، يکی از الهام بخشان او که 2600 سال پيش اين تمرين ها را انجام می داد بود. ديگر الهام بخشان او « پروردگار ماهاوير » .مصريان باستان، يونانی ها، و سرخ پوستان بودند می گويد: هر بعد از ظهر او برای يک ساعت به خورشيد نگاه می کند، بدون « ويملا » همسرش .اينکه حتی يک پلک بزند. اين غذای اصلی اوست. او فقط گاهی آب، چايی يا قهوه می نوشد هيرا راتان از سال 1995 به طور کامل دست از غذا خوردن کشيد و تنها با انرژی خورشيد و آب زنده است. گاهی در مهمانی ها چايی يا قهوه می نوشد. او زير نظر تيم های پزشکی و تحقيقاتی تا .کنون دو روزه سخت داشته است که در آن تنها از انرژی خورشيد و آب تغذيه می کرد
 14. 14. اولين روزه در سال 1995 و 1996 در هند زير نظر دکتر راماچاندران، پزشک متخصص در آيوروديک بود که مدت 211 روز به طول انجاميد. روزه دوم در سال 2000 و 2001 بود که زير .نظر يک تيم شامل 21 پزشک و دانشمند انجام شد و 411 روز به طول انجاميد آقای مانِک می گويد من از راه چشمانم تغذيه می کنم. با اينکه پزشکان اخطار می دهند که نور خورشيد ممکن است شما را نابينا کند، هيرا و همسرش حرف آنان را نمی پذيرند و تاکيد دارند که اين .تکنيک کاملا ثابت شده است شفای خورشيدی – روند خورشيد نگری سياره ما زمين، در گذشته بخشی از خورشيد بوده است و پس از گذشت از مراحل خاصی از آن جدا شده است. علم به ما ثابت کرده است که حيات بر روی زمين بدون خورشيد امکان ندارد. اين يک حقيقت علمی است و همه ما آن را می دانيم. اجداد ما که هزاران سال پيش می زيسته اند از ما آگاه تر بوده اند. آنها خورشيد را دوست داشتند. خورشيد برای آنها مانند يک دوست بود. آنها تمريناتی برای دريافت انرژی به طور مستقيم از خورشيد داشته اند. آنها شاد بودند و مشکلات ذهنی و فيزيکی نداشتند. امروزه انسانيت از خورشيد فاصله گرفته است. از نظر فيزيکی همه چيز به ظاهر يکسان است و مانند گذشته به نظر می رسيم، اما از نظر ذهنی و احساسی خير. ببينيد که ما امروزه چه هستيم. خورشيد دشمن ماست. ما اصلا با خورشيد دوست نيستيم و همچنين يکی از بزرگترين هديه طبيعت که مغز ما باشد، به ندرت توانايی استفاده از آن را داريم. طبيعت پتانسيل های بزرگی به ما هديه داده است. ما همه به سوی خدايی شدن پيش می رويم و همگی از درون الهی هستيم. اما شوربختانه مغز ما تغريبا بی استفاده مانده است. زيرا نور خورشيد به مغز دسترسی ندارد. مغز چيزی نيست مگر يک سوپر کامپيوتر. ما هنوز در راه شناخت مغز هستيم و دانش اندکی در اين مورد داريم. تا امروز تنها می دانيم مغز يک سوپر کامپيوتر است و کامپيوترهای ساخته دست انسان نسبت به آن ناچيز هستند. روزی خواهد رسيد که کامپيوترهای ساخته دست انسان
 15. 15. به فراموشی سپرده خواهند شد و ما تنها از مغزمان به عنوان يک سوپر کامپيوتر استفاده خواهيم کرد و همه چيز را با استفاده از مغزمان انجام خواهيم داد. ما گاهی از اين صحبت می کنيم که انسان قدرتی بی نهايت دارد. ما انسانها هر کاری می توانيم انجام دهيم. تنها ذهن بايد انتخاب کند و شما بايد عمل کنيد. اين قدرت های بی نهايتی که طبيعت به ما داده است، نرم افزار اين سوپر کامپيوتر است. نور خورشيد بايد به مغز دسترسی داشته باشد و تنها از راه چشم اين کار شدنی ست. چشم نيز همچنين بخشی از مغز انسان می باشد. چشم، قوی ترين بخش بدن ماست. ما احساسات بيشتر مردم را از راه چشم درک می کنيم. ما از راه چشم نيرو دريافت و واگذار می کنيم. روح ما در هنگام تولد از راه چشم وارد می شود و در چشم سوم ما قرار می گيرد که به آن غده صنوبری می گويند و دقيقا در مرکز مغز جای دارد. چشم سوم. بنابراين چشم قوی ترين بخش بدن و همچنين حساسترين بخش بدن می باشد. هنگامی که ما از چشم مان برای درياف نور خورشيد استفاده می کنيم، نور مستقيم به مغز ما وارد می شود و ما بايد مراقب و هشيار باشيم تا ببينيم هيچ آسيبی به ما وارد نمی شود. اين روزها ما بسيار
 16. 16. می ترسيم. هرچه بيشتر به ما آموزش می دهند، ما را از خورشيد دورتر می کنند. هميشه می شنويم که اگر به خورشيد نگاه کنيد کور می شويد. اگر زير نور خورشيد باشيد، سرطان می گيريد. اين يک قصه تکرار شده است. اما اکنون به سرعت در حال تغيير است؛ چرا که دلايل در حال آشکار شدن می باشند. در واقع سلامت چشم با نگاه کردن به خورشيد صبح و خورشيد عصر بهبود می يابد. طلوع و غروب آفتاب. چگونه خورشيد از طلوع تا غروب تغيير می کند؟ در صبح و عصر چه تاثيری دارد؟ اثر منفی آن در ظهر چطور؟ ما تنها در مورد آثار منفی آن در نيمروز می دانيم. ميزان اشعه فرابنفش در هنگام ظهر در حد اکثر خود قرار دارد. بله در اين هنگام خورشيد ممکن است مضر باشد، اما در يک ساعت نخست طلوع خورشيد که به آن ساعت اول خورشيد می گويند چطور؟ در يک ساعت پايانی غروب خورشيد که آخرين ساعت خورشيد نام دارد چطور؟ ما اکنون به طور مستند و ثابت شده می دانيم که در هنگام يک ساعت نخست و يک ساعت آخر، خورشيد هيچ اشعه فرابنفشی ندارد. حتی اگر درصد کمی اشعه فرابنفش وجود داشته باشد و چشم نور خورشيد را دريافت کند، نور به مغز و بدن می دانيم. همان « دی » در بدن مان افزايش پيدا می کند. ما در مورد ويتامين « آ» می رود و ويتامين نتيجه تابش نور بر روی پوست. اما هنگامی که چشم به خورشيد نگاه می کند نور به مغز می رود، و موجود باشد، سلامتی چشم « آ» می سازد و هنگامی که ويتامين « آ» سپس بدن، آنگاه بدن ويتامين بيشتر می شود. اين چيزی ست که چشم ما نياز دارد. همچنين هيچ سندی وجود ندارد که ثابت کند چشمی با نگاه کردن به خورشيد صبح يا عصر کور شده است. بسياری از ما با ديدن طلوع و غروب خورشيد لذت برده ايم و اين منظره زيبا را تماشا کرده ايم. آيا کسی کور شده است؟ طلوع و غروب خورشيد ما به هيچ وجه مضر نيستند. يک ساعت اول و يک ساعت آخر. اين چيزی بوده است که اجداد ما در گذشته انجام می داده اند. اکنون ما آنها را خورشيد پرست می ناميم. زيرا درکی از اينکه آنها با خورشيد چه کار می کردند را نداريم.
 17. 17. حال هنگامی که شما شروع به خورشيد نگری می کنيد، هيچ سيستمی وجود ندارد. اين تمرينی است که هيچ دين و آيينی نمی خواهد. می توانيد همانگونه به روش خاص خودتان زندگی کنيد. لازم نيست چيزی را عوض کنيد. نيازی نيست که از دارو، ورزش و يا هر چيزی که در برنامه روزانه تان است دست بکشيد. هر چيزی را که دوست داريد ادامه دهيد. تنها خورشيد نگری را به آن اضافه کنيد. اين هم به خودتان بستگی دارد که صبح و يا عصر را انتخاب کنيد. حتی می توانيد بسته به برنامه تان آن را تغيير دهيد. همچنين دوبار انجام دادن آن در روز ضروری نمی باشد و يکبار کافی ست؛ چه صبح و چه عصر. روز نخست، هنگامی که به خورشيد نگاه می کنيد، حد اکثر فقط تا ده ثانيه ادامه دهيد. ده ثانيه چيزی نيست و چرا بايد از آن ترسيد؟ حتی چشمان تان در اين روند می توانند باز و بسته شوند. تمام تمرين روز اول شما تنها همين است. هنگامی که به خورشيد نگاه می کنيد مستقيم بايستيد. می توانيد برای نتيجه بهتر با پای برهنه اين کار را انجام دهيد. در زمستان شايد نتوانيد به بيرون برويد اما می توانيد اين کار را از پشت شيشه پنجره تان انجام دهيد. در اين موارد تاثيرات ممکن است کمتر باشند اما بايد بدانيد که شما برای خورشيد نگری نبايد خودتان را در شرايط ناخوشايند قرار دهيد. بنابراين راحتی بدن هم مهم است. می توانيد نشسته هم خورشيد نگری کنيد. تمام فلسفه اين است که شما بايد به خورشيد نگاه کنيد. چشم شما انرژی را دريافت می کند و سپس آنها به مغز شما می روند و معجزه می کنند. روز بعد شما بيست ثانيه به خورشيد نگاه می کنيد. هرروز بيرون برويد و ده ثانيه زمان انجام آن را افزايش دهيد. برخی از روزها شايد هوا ابری باشد. خيلی راحت آن را فراموش کنيد. تنها چيزی که
 18. 18. هست ديرتر به نتيجه می رسيد، همين. اگر شما هرروز نور خورشيد دريافت کنيد، زودتر نتيجه می گيريد. اگر هم روزانه دريافت نکنيد، کمی ديرتر. حتی در کشورهايی مانند روسيه مردم در زمان مناسب بيرون می آيند و خورشيد نگری می کنند و نتيجه می گيرند. بنابراين اگر هر بار ده ثانيه به زمان خورشيد نگری تان افزوده باشيد، در طول سه ماه به پانزده دقيقه در روز می رسيد. يکی از اولين نتايج بهبود ديد چشمان شماست. شما می توانيد پيش و پس از تمرين ها سلامت چشمان تان را برسی کنيد. اگر از عينک استفاده می کنيد، مجبور خواهيد شد که آنها را تعويض کنيد و به مرور زمان ديگر آنها برای تان بی استفاده خواهند بود. اما يک چيز مهمی وجود دارد که شما بايد آن را بدانيد. به چشم پزشک تان نگوييد که می خواهيد به خورشيد نگاه کنيد! خودتان نتايج را برسی کنيد و مقايسه کنيد زيرا بيشتر آنها بيرون از جعبه نيستند و همه همان چيزهايی را که به آنها گفته شده بازگو می کنند. حتی برخی از آنها کتابهايی در مورد خورشيد نگری نوشته اند و از انجام اين کار می ترسند. ذهنی که ترسيده باشد گزارشی از ترس خواهد داد، حتی اگر هيچ چيز وجود نداشته باشد. اکنون خورشيد نگران بسياری به انجام اين روش ادامه می دهند و هيچ اتفاقی برای چشمان شان نيفتاده. بنابراين آسوده خاطر باشيد. چشمان شما التيام خواهند يافت. نويسنده: هارا ، دانش کيهانی : https://www.facebook.com/danesh.keyhani فيس بوک

×