Unidade Didáctica 3

Fátima Ferreiro Díaz
Fátima Ferreiro DíazPsychologist en IES de Chapela
Unidade didáctica 3:
achegas da
pedagoxía e
a psicoloxía
ÍNDICE
1. Achegas da pedagoxía: o Movemento da Escola
Nova
1.1. Antecesores da Escola Nova
1.2. Os primeiros modelos científicos da
Escola Nova
1.3. Outras achegas da Escola Nova

1.4. A Escola Nova en España

2. Achegas da psicoloxía
2.1. Teorías psicanalíticas
2.2. Teorías condutistas
2.3. Teorías cognitivas

3. Achegas máis recentes e tendencias actuais
Johann Sperl: “Xardín de infancia”
1. ACHEGAS DA PEDAGOXÍA: O MOVEMENTO DA ESCOLA NOVA (I)
• A preocupación pola educación da 1ª infancia é unha
conquista social relativamente recente cuxas orixes
poden situarse no movemento da Escola Nova.
• A Escola Nova (tamén denominada Escola Activa) foi unha
corrente de renovación pedagóxica xurdida a finais do
s. XIX e desenvolvida ao longo do s. XX que aglutinou a
unha serie de pensadores comprometidos coa educación e
preocupados por adaptar os métodos de ensino ás
necesidades das nenas e os nenos.
• Dúas características fundamentais do movemento da
Escola Nova son a concepción do neno como un ser cheo
de posibilidades e a procura dunha nova metodoloxía
didáctica baseada na experiencia directa e a actividade
espontánea do neno.
• A pesar do paso do tempo, este movemento segue a ser
hoxe en día un referente para as educadoras e
educadores de todo o mundo.
1. ACHEGAS DA PEDAGOXÍA: O MOVEMENTO DA ESCOLA NOVA (II)
1.1. ANTECESORES DA ESCOLA NOVA
• Jan Amos Komenský, Comenius (Moravia, s.

XVII)*
• Jean-Jacques Rousseau (Suíza, s. XVIII)

• Johann

Heinrich

Pestalozzi

(Suíza,

s.

XVIII-XIX)

• Friedrich Fröebel (Alemaña, s. XVIII-XIX)
COMENIUS (I)*

«O mestre debe
ensinar non
todo o que
sabe, senón o
que o alumno
poida
asimilar.»
COMENIUS (II)*
• Considerado o “pai da pedagoxía moderna”, foi un
pensador adiantado ao seu tempo e un auténtico
renovador do proceso educativo.
• Inaugurou o paidocentrismo, convertendo o neno no
centro de toda actividade educativa e enfatizando a
necesidade de adaptarse ás súas necesidades.
• Defendía unha educación no seo da familia
durante os
primeiros anos de vida, propoñendo a existencia dunha
escola materna onde a nai ensinase a falar ao pequeno e
adestrase os seus sentidos.
• Fundamentaba o ensino en tres piares: a intuición, o
contacto coas cousas e a autoactividade do neno.
• Abrazou un ideal pansófico, consistente en ensinar todo
a todos (incluídas as mulleres).
• Era partidario da utilización da lingua materna como
vehículo para a aprendizaxe.
• Obras: “Didáctica Magna”.
ROUSSEAU (I)

«A infancia ten
as súas propias
maneiras de
ver, pensar e
sentir; nada hai
máis insensato
que pretender
substituílas
polas nosas.»
ROUSSEAU (II)
• Foi un dos máximos representantes do pensamento
ilustrado.
• Atribúeselle o descubrimento do neno, xa que foi un
dos primeiros autores que viu na infancia unha etapa
evolutiva con características propias e diferenciada
da adultez.
• Fundou a pedagoxía naturalista, baseada na idea de
que a educación adecuada é aquela que deixa actuar a
natureza do neno nun ambiente de liberdade e
espontaneidade. Polo tanto, o educador debe respectar
o desenvolvemento natural do neno, ofrecéndolle
experiencias
estimulantes
para
que
este
vaia
descubrindo por si só todas as respostas.
• Critícaselle a súa proposta de educar os nenos á
marxe da sociedade, aínda que el probablemente non
pretendía que a súa pedagoxía fose aplicada na
práctica.
• Obras: “Emilio ou da educación”.
PESTALOZZI (I)
«Debemos ter en conta
que o fin último da
educación non é a
perfección nas tarefas
da escola, senón a
preparación para a
vida, non a adquisición
de hábitos de
obediencia cega e de
dilixencia
prescrita, senón unha
preparación para a
acción independente.»
PESTALOZZI (II)
• Pasou á historia como o creador da educación popular, xa que
concibía a educación como un medio de transformación social e
avogaba pola integración dos máis desfavorecidos na escola.
• Tivo unha faceta moi importante como educador, fundando
distintas experiencias educativas de carácter innovador
(granxa
de
Neuhof,
orfanato
de
Stans,
escola
de
Burgdorf, escola de Iverdon).
• Defendía que a educación debía producirse desde o momento do
nacemento, iniciándose na familia (a cargo das nais) e
completándose despois na escola. Así mesmo, consideraba que a
educación debía promover o desenvolvemento integral do neno
(incluíndo a cabeza, o corazón e a man).
• Propuxo unha metodoloxía intuitiva: aprendizaxe a través dos
sentidos e a experiencia directa, progresando do concreto ao
abstracto, do próximo ao afastado, do simple ao complexo e da
parte ao todo. Esta metodoloxía perseguía a adquisición das
nocións de forma, número e nome (é dicir, o desenvolvemento
dos sentidos, o pensamento lóxico-matemático e a linguaxe).
• Deu moita relevancia á formación das nais e os educadores.
• Obras: “O libro das nais”, “O ABC da intuición”.
FRÖEBEL (I)
«Ao meu
entender, educar
debería significar a
formación de seres
humanos cuxos pés están
firmemente plantados na
terra, cuxos
pensamentos soben ao
ceo e alí perciben a
verdade, e en cuxos
corazóns se xuntan ceo
e terra.»
FRÖEBEL (II)

• Está considerado o verdadeiro fundador da Educación Infantil.
• A súa principal contribución son os “kindergarten” ou xardíns
de infancia (lugares onde coidar e “cultivar” aos máis
pequenos nun ambiente de liberdade e afecto).
• Outras das súas achegas son as seguintes: importancia da
educación nos primeiros anos de vida, necesidade de partir do
coñecemento
do
neno
(paidocentrismo),
recoñecemento
da
actividade espontánea do neno e o xogo como recursos
educativos de primeira orde, individualización da atención
educativa e promoción da cooperación entre nenos.
• Propuxo a realización de actividades de diverso tipo para
promover o desenvolvemento do neno en distintos ámbitos: xogos
ximnásticos acompañados de cantos; cultivo do xardín; ximnasia
da man; historias, conversas, poesías e cantos.
• Deseñou os seus propios materiais didácticos: obxectos de
carácter xeométrico que ofrecen ao neno a posibilidade de
compoñelos e descompoñelos aos que denominou “dons” ou
“regalos” (esfera, cilindro, cubo, táboas de distintas formas
xeométricas, listóns, aros, contas...).
• Obras: “A educación do home”.
1.2. OS PRIMEIROS MODELOS CIENTÍFICOS
DA ESCOLA NOVA

• María Montessori (Italia, s. XIX-XX)

• Ovide Decroly (Bélxica, s. XIX-XX)
MONTESSORI (I)

«Calquera axuda
innecesaria é un
obstáculo para o

desenvolvemento.»
MONTESSORI (II)

• Doutora en medicina e especialista en pediatría, comezou
traballando con nenos con discapacidade psíquica, o que lle
permitiu afondar no coñecemento do desenvolvemento infantil e
sentar as bases da pedagoxía científica (utilización do método
científico no eido da educación).
• Ideou o seu propio método de ensino, baseado nos seguintes
principios:
•

Coñecemento científico do neno: rexeitamento de calquera suposto
preestablecido
sobre
a
infancia
e
estudo
sistemático
do
neno, aplicando a psicoloxía á educación (psicopedagoxía).

•

Individualidade infantil: cada neno é unha realidade única e
irrepetible, de modo que a práctica educativa ha de respectar as
súas capacidades e intereses.

•

Preparación do ambiente: eliminación de obstáculos e uso dun
mobiliario e materiais adecuados para que o neno poida moverse con
total liberdade.

•

Autoeducación:
o
neno
tende
de
forma
natural
ao
desenvolvemento, sendo a actividade espontánea do neno o motor da
súa propia formación.

•

Liberación do neno da tutela do adulto: a intervención do adulto
debe ser discreta e respectuosa, axudando ao neno pero sen servilo.
MONTESSORI (III)

• Dividiu as actividades para os nenos en dous grandes
bloques:
• Actividades da vida práctica: actividades para o coidado de si
mesmo
(lavarse,
vestirse...),
para
o coidado
do medio
(varrer, poñer a mesa...) e para aprender as relacións sociais
(presentarse, pedir permiso...).
• Actividades
para
o
desenvolvemento:
actividades
para
a
educación dos sentidos e a intelixencia.

• De forma análoga, empregaba dous tipos de materiais:
• Material
da
vida
práctica:
obxectos
da
vida
diaria
(toallas, pratos, vasoiras...) e bastidores para exercitar as
accións de abrochar e desabrochar botóns, facer e desfacer
lazadas, subir e baixar cremalleiras...
• Material para o desenvolvemento: obxectos estruturados de
carácter autocorrectivo para que o neno realice aprendizaxes
específicas (caixa de sons e táboas de distintas texturas para
a educación dos sentidos, cilindros para encaixar e torre rosa
para o coñecemento das tres dimensións, alfabeto móbil e
tarxetas
con
nomes
e
imaxes
para
a
aprendizaxe
da
lectura, ábaco e listóns numéricos para a aprendizaxe dos
números...).
MONTESSORI (IV)
• Introduciu a lección dos tres tempos como recurso de ensinoaprendizaxe:
•

1º tempo: demostración (ex.: mostrarlle ao neno un obxecto vermello
e dicirlle: “isto é de cor vermella”).

•

2º tempo: práctica (ex.: darlle ao neno obxectos semellantes de
distintas cores e pedirlle o de cor vermella repetidas veces ata
que resolva o exercicio correctamente).

•

3º tempo: comprobación (ex.: mostrarlle ao neno o obxecto vermello
e preguntarlle: “de que cor é isto?”).

• Fundou
a
“Casa
dei
bambini”
(“Casa
dos
nenos”)
en
Roma, concibida como un espazo feito realmente á medida dos
nenos, cun mobiliario adaptado ás súas necesidades e un
ambiente de liberdade con normas para que os cativos puidesen
desenvolverse de forma espontánea sen a inxerencia permanente
dun adulto.
• O método Montessoti gozou dunha grande expansión e segue a ter
seguidores en todo o mundo, aínda que recibiu críticas polo
uso de materiais artificiosos que illan as cualidades dos
obxectos e polo excesivo individualismo no traballo dos nenos.
• Obras: “O método Montessori”.
DECROLY (I)

«A escola ha de
ser para o

neno, non o neno
para a escola.»
DECROLY (II)

• Como
Montessori,
doutorouse
en
medicina,
especializouse
inicialmente
no
tratamento
e
educación
de
nenos
con
discapacidade psíquica e adquiriu unha profunda formación
psicolóxica que puxo ao servizo do seu sistema pedagóxico.
• A súa concepción educativa resúmese no lema “unha escola pola
vida e para a vida”, baixo o cal fundou a escola de l’Ermitage
en Bruxelas.
• Sostiña que o traballo coas crianzas debía xirar arredor de
dous eixos fundamentais: o coñecemento de si mesmo e o
coñecemento do medio.
• Unha das súas grandes achegas é o principio de globalización:
o neno percibe a realidade como un todo e non por partes ou
nos seus detalles. Polo tanto, o ensino non debe partir do
coñecemento de obxectos illados, senón do coñecemento do
conxunto para analizar despois os elementos que o compoñen.
• Outra das súas contribucións máis salientables son os centros
de interese: proposta metodolóxica de carácter integrador que
centra toda a actividade educativa nun tema que resulta de
interese para o neno (normalmente relacionado co seu medio
físico ou social), dando resposta así ás súas necesidades.
DECROLY (III)

• Todo centro de interese debe incluír sucesivamente tres tipos
de actividades:
• Observación: experiencia directa coa realidade.
• Asociación: establecemento de relacións de causa-efecto, de
semellanza, de diferenza..., a partir da evocación de
coñecementos previos.
• Expresión: comunicación dos coñecementos adquiridos de forma
oral, corporal, musical, plástica...

• Outras actividades que consideraba importantes para favorecer
o
desenvolvemento
do
neno
eran
os
xogos
educativos
(clasificados en xogos sensorio-motores, xogos de asociacións
e xogos didácticos) e as actividades de carácter práctico ou
“ocupacións recreativas” (facer coleccións de obxectos, coser
botóns, limpar o po, coidar o xardín, coidar dos animais...).
• Utilizaba preferentemente materiais familiares para o neno a
modo de xoguetes naturais que permitían diversas posibilidades
de
uso
e
unha
maior
iniciativa
(botóns, papeis, pedras, cunchas...), evitando as formas
abstractas.
• Obras: “Iniciación xeral ao método Decroly”.
1.3. OUTRAS ACHEGAS DA ESCOLA NOVA

• Rosa e Carolina Agazzi (Italia, s. XIX-XX)

• Célestin Freinet (Francia, s. XIX-XX)

• William Heard Kilpatrick (EEUU, s. XIX-XX)
IRMÁS AGAZZI (I)
«Cómpre facer chegar a alma
infantil ás primeiras
sensacións dunha vida baseada
na orde sempre e en todas as
partes, froito da
tolerancia, da
xenerosidade, e sobre todo do
respecto recíproco, e
establecer relacións de
afectividade entre os membros
da pequena sociedade
infantil, único e eficaz
punto de partida para sentar
os alicerces do dereito e do
deber.»
Rosa Agazzi
IRMÁS AGAZZI (II)
• Desenvolveron un importante labor como mestras de parvulario
no asilo de Mompiano.
• Contemporáneas de Montessoti, distanciáronse do seu método
complexo e custoso e elaboraron un método propio máis simple e
adaptado ao seu contorno sociocultural.
• Consideraban
que
a
escola
debía
ser
unha
“escola
materna”, procurando un ambiente afectuoso, ordenado e alegre
que fose a prolongación do fogar e propiciase a espontaneidade
do neno e a vida en comunidade.
• Fundamentaban o traballo coas crianzas na aprendizaxe por un
mesmo e a creatividade infantil.
• Propuxeron un sistema de ensino baseado en actividades
diversas que desen resposta ás diferentes capacidades e
intereses do neno: actividades da vida práctica (poñer a
mesa, ordenar o material...), conversas cos nenos, actividades
de discriminación sensorial, actividades de discriminación
intelectual, coidado do xardín, ocupacións sedentarias (facer
coleccións
de
obxectos,
debuxar...),
canto
e
ritmo
corporal, xogo (considerado a actividade primordial para a
educación dos cativos).
IRMÁS AGAZZI (III)
• En
consonancia
coa
orixe
humilde
dos
nenos, utilizaban como material didáctico todo tipo
de obxectos da vida cotiá aportados tanto polos
rapaces
como
polos
educadores
(caixiñas, sementes, botóns...), creando con eles o
denominado “museo dos pobres” ou “museo didáctico”.
• Concedían unha grande importancia ao mantemento da
orde na escola mediante a colaboración de todos e o
uso de símbolos ou “contrasinais” para marcar a
pertenza e a colocación correcta dos obxectos (estes
contrasinais consistían en representacións icónicas
dos obxectos para os máis pequenos que se ían
convertendo en figuras máis abstractas a medida que
os nenos crecían).

• Obras: “O método Agazzi-Pasquali” (Rosa Agazzi).
FREINET (I)

«Non podedes preparar aos
vosos alumnos para que
constrúan mañá o mundo
dos seus soños, se vós xa
non credes neses soños;
non podedes preparalos
para a vida, se non
credes nela;
non podedes mostrar o
camiño, se
sentades, cansos e
desalentados, na
encrucillada dos
camiños.»
FREINET (II)
• Mestre de profesión, demostrou o seu compromiso cos
sectores
máis
desfavorecidos
e
desenvolveu
unha
pedagoxía popular, de carácter práctico, conectada coa
realidade das crianzas e baseada no traballo (o seu
lema
era
“por
unha
escola
do
pobo”).
Así
mesmo, comprendeu a necesidade de crear unha “escola
moderna” que respondese ás novas necesidades sociais.
• A súa práctica educativa baseábase no método natural:
aprendizaxe
a
través
da
acción
e
a
repetición, facendo, por “tenteo experimental” ou
aproximacións sucesivas.
• Chegou á conclusión de que “hai que ceder a palabra aos
nenos”, incorporando técnicas como o “texto libre”, a
“correspondencia escolar” e o “xornal escolar” para
fomentar a expresión, a comunicación e o intercambio de
ideas entre os nenos. Ao servizo destas técnicas
utilizaba a imprenta escolar, que constitúe un dos
elementos distintivos da súa proposta pedagóxica.
FREINET (III)

• Incidiu na importancia do traballo en equipo e avogou
por un modelo de clase cooperativa na que todos
colaboran no bo funcionamento do grupo e asumen a súa
responsabilidade nas actividades escolares, a orde, a
limpeza..., empregando a “asemblea” para planificar o
traballo e resolver os problemas que xurdan.
• Era
partidario
da
apertura
da
escola
ao
mundo
exterior, organizando frecuentes saídas ou excursións
(paseos
pola
natureza,
visitas
a
talleres
artesanais...).

• Introduciu a metodoloxía por talleres: aprendizaxe en
pequeno grupo dunha determinada técnica que se realiza
nun espazo concreto baixo a guía dun “experto” e coa
axuda
dos
materiais
necesarios
(ex.:
taller
de
cociña,
taller
de
manualidades,
taller
de
contos,
taller
de
poesía,
taller
de
psicomotricidade...).
• Obras: “Por unha escola do pobo”.
KILPATRICK (I)
«A aprendizaxe
prodúcese de mellor
maneira cando é
consecuencia de
experiencias

significativas.»
KILPATRICK (II)

• Profesor de primaria, secundaria e universidade, propuña unha
fusión entre a aprendizaxe e a vida e liderou un movemento para
reformar o sistema educativo de EEUU (fronte á idea de que hai
que controlar e manipular aos alumnos e procurar a eficacia
escolar, el esperaba sempre o mellor deles, tratábaos como
persoas, respectaba os seus intereses e traballaba a partir das
súas experiencias).
• Foi o creador do método de proxectos: plan de traballo que
implica a participación activa dun grupo de persoas na
realización de distintas tarefas para resolver un problema, dar
resposta a unha pregunta ou satisfacer unha curiosidade.

• Diferenciou
catro tipos de proxectos en función da súa
finalidade:
proxectos
manuais
(ex.:
cociña, xardinería...), proxectos para a realización dunha
actividade (ex.: organización dunha festa, preparación dunha
dramatización...), proxectos de investigación (ex.: o ciclo da
auga, o corpo humano...), proxectos de aprendizaxe dunha técnica
(ex.: pintura, modelado de barro...).
• Estableceu as seguintes fases para a realización dun proxecto:
definición da intención, preparación, execución e avaliación.
• Obras: “O método de proxectos”.
1.4. A ESCOLA NOVA EN ESPAÑA (I)
• Ata a instauración da II República, a ensinanza en
España era eminentemente relixiosa, aínda que os
principios da Escola Nova calaron nalgúns sectores do
profesorado, especialmente en certas rexións como
Cataluña (influencia de Montessori).
• Algúns expoñentes illados de renovación pedagóxica
foron:
• Pablo Montesino (s. XVIII-XIX): creador das escolas de
párvulos en España e difusor da obra de Pestalozzi e
Fröebel.
• Francesc Ferrer i Guàrdia* (s. XIX-XX): fundador da “Escola
Moderna”
en
Barcelona,
abertamente
anticlerical,
con
alumnado mixto e de inspiración anarquista.
• Rosa Sensat i Vila* (s. XIX-XX): promotora da educación
pública en Cataluña e directora da sección de nenas da
“Escola do Bosque” en Barcelona, unha das primeiras escolas
ao aire libre en España.
1.4. A ESCOLA NOVA EN ESPAÑA (II)
• Unha proposta educativa autóctona do país e de carácter
profundamente vangardista foi a Institución Libre de Ensinanza:
• Foi fundada en 1876 por un grupo de catedráticos (entre eles
Francisco Giner de los Ríos) expulsados da universidade por
negarse a axustar as súas ensinanzas ao dogma oficial en materia
relixiosa, política e moral.
• A idea na que se baseaba era a consideración de que só a
educación pode facer evolucionar a un país.
• Aínda
que
o
proxecto
inicial
era
crear
un
centro
universitario, finalmente estendeuse a outras etapas do ensino e
incluíu tamén un xardín de infancia.
• Algunhas das súas achegas foron as seguintes: preocupación pola
formación
do
profesorado,
coeducación,
supresión
de
castigos, educación integral, incorporación de saídas e viaxes
como medio de coñecemento da realidade.

• Durante a II República intentaron aplicarse os postulados da
Institución Libre de Ensinanza, pero a reforma viuse totalmente
truncada coa chegada da ditadura, que volveu instaurar un
modelo de educación de corte autoritario e católico.
• A

2. ACHEGAS DA PSICOLOXÍA
psicoloxía
ten
moito
peso
na

intervención

educativa, xa que nos axuda a entender o proceso de
desenvolvemento do neno, o seu comportamento e a súa
forma de aprender.

• Algunhas das teorías psicolóxicas máis representativas
no ámbito da educación son as seguintes:
• TEORÍAS

PSICANALÍTICAS:

céntranse

no

estudo

dos

aspectos

no

estudo

da

conduta

afectivos e emocionais.
• TEORÍAS

CONDUTISTAS:

céntranse

observable.
• TEORÍAS COGNITIVAS: céntranse no estudo do desenvolvemento
intelectual.
PSICANÁLISE???
2.1. TEORÍAS PSICANALÍTICAS (I)
• A psicanálise atribuíu unha grande importancia á sexualidade
infantil
e
supuxo
o
inicio
do
estudo
dos
procesos
inconscientes ademais dos conscientes.
• O fundador e o autor máis representativo da psicanálise é
Sigmund Freud, aínda que moitos outros autores completaron e
modificaron as teorías freudianas.
• ACHEGAS:
•

Importancia das relaciones afectivas nos primeiros anos de vida.

•

Teoría da personalidade. Freud estruturaba o aparato psíquico en
tres instancias: Id, Ego e Superego (ver cadro). Partindo desta
concepción, a escola infantil asumiría funcións relacionadas coa
progresiva adaptación ás esixencias da realidade e ás normas
sociais e a "sublimación" (desviación cara a fins socialmente
aceptables) dos instintos, evitando as prohibicións ríxidas e
ofrecendo posibilidades ao neno de satisfacer os seus desexos
dunha forma axeitada.

INSTANCIA

DESCRICIÓN

PRINCIPIO RECTOR

DESENVOLVEMENTO

ID

Instintos herdados

Principio do pracer

Desde o nacemento

EGO

Parte racional da personalidade

Principio de realidade

6-24 meses

SUPEREGO

Normas e valores

Principios morais

3-6 anos
2.1. TEORÍAS PSICANALÍTICAS (II)
• ACHEGAS (cont.):
•

Teoría do desenvolvemento psicosexual. No período de 0 a 6
anos,
Freud
identificou
tres
estadios
de
desenvolvemento
psicosexual: oral, anal e fálico. Cada un destes estadios
correspóndese co predominio dunha zona eróxena para a obtención de
pracer, pola existencia dun obxecto predilecto de satisfacción e
pola aparición dun determinado conflito entre a pulsión sexual e a
realidade
externa
(ver
cadro).
Desde
unha
perspectiva
educativa, sería preciso coñecer estes estadios para manexar
adecuadamente o conflito que se produce en cada un deles, xa que a
resolución incorrecta dos conflitos pode producir a “fixación”
(estancamento) nun estadio ou a “regresión” (retroceso) a estadios
anteriores.
ESTADIO
ZONA
OBXECTO DE
CONFLITO
ERÓXENA
SATISFACCIÓN
ORAL (0-2 anos)

Boca

Succión do peito materno

Destete

ANAL (2-3 anos)

Ano

Defecación

Control de esfínteres

FÁLICO (3-6 anos)

Xenitais

Proxenitor do sexo oposto

Complexo de Edipo/Electra
(desexo polo proxenitor do sexo
oposto e hostilidade cara ao
proxenitor do mesmo sexo)

•

Incorporación do xogo libre, o debuxo e a dramatización
actividades imprescindibles na intervención educativa.

como
CONDUTISMO???
2.2. TEORÍAS CONDUTISTAS (I)
• Segundo o condutismo, o único obxecto de estudo válido para a
psicoloxía é a conduta observable.
• O pai do condutismo é John Broadus Watson. Outros autores que
fixeron
contribucións
importantes
ao
condutismo
son
Ivan
Petrovich Pavlov (condicionamento clásico), Edward Thorndike
(condicionamento
instrumental),
Burrhus
Frederic
Skinner
(condicionamento operante) e Albert Bandura (aprendizaxe por
observación).
• ACHEGAS:
•

Concepción do desenvolvemento como a acumulación de experiencias que
producen cambios cuantitativos e graduais e non como a sucesión de
estadios cualitativamente distintos. Deste xeito, as experiencias
que se lle proporcionen á nena ou neno serán fundamentais para o seu
desenvolvemento.

•

Énfase no ambiente fronte á herdanza na determinación da conduta.

Polo tanto, a conduta da nena ou neno dependerá en gran medida do
ambiente no que se desenvolva.
2.2. TEORÍAS CONDUTISTAS (II)

• ACHEGAS (cont.):
•

Importancia da aprendizaxe. A aprendizaxe pode producirse a través
de distintos mecanismos:

a)

CONDICIONAMENTO CLÁSICO (Pavlov): aprendizaxe por experiencia directa en
virtude da asociación entre estímulos. Se un estímulo neutro (“estímulo
condicionado”;
ex.:
timbre)
se
asocia
repetidamente
cun
estímulo
motivacionalmente relevante (“estímulo incondicionado”; ex.: comida) que é
capaz
de
suscitar
de
forma
natural
unha
resposta
(“resposta
incondicionada”; ex.: salivación ante a comida), o primeiro estímulo
condiciónase
e
acaba
por
provocar
esa
mesma
resposta
(“resposta
condicionada”; ex.: salivación ante o timbre).

b)

CONDICIONAMENTO INSTRUMENTAL (Thorndike) OU OPERANTE (Skinner): aprendizaxe
por experiencia directa en virtude da asociación entre unha resposta e unha
consecuencia.
As
consecuencias
positivas
(“reforzos”)
aumentan
a
frecuencia da resposta, mentres que as consecuencias negativas (“castigos”)
diminúen a probabilidade da resposta (ver tipos de condicionamento operante
na seguinte diapositiva).

c)

APRENDIZAXE POR OBSERVACIÓN, APRENDIZAXE VICARIA OU MODELADO (Bandura):
aprendizaxe de forma indirecta a través da observación dun modelo. Neste
tipo de aprendizaxe os procesos mentais internos teñen máis peso (o suxeito
debe observar con atención, recordar e imitar o comportamento doutras
persoas).
TIPOS DE CONDICIONAMENTO OPERANTE
• REFORZAMENTO POSITIVO: a resposta ten unha consecuencia positiva (ex.:
felicitar

a

unha

nena

por

recoller

os

xoguetes);

aumenta

a

probabilidade da resposta.
• REFORZAMENTO NEGATIVO: a resposta impide que apareza unha consecuencia
negativa (“evitación”; ex.: comer todo para evitar o enfado da nai) ou
fai que desapareza unha consecuencia negativa se xa apareceu (“escape”;
ex.: acabar a comida para que a nai deixe de estar enfadada); aumenta a
probabilidade da resposta.
• CASTIGO POSITIVO: a resposta é seguida por unha consecuencia negativa
(ex.:

rifarlle

a

un

neno

por

pelexar

coa

súa

irmá);

diminúe

a

probabilidade da resposta.

• CASTIGO NEGATIVO: a resposta provoca a desaparición dunha consecuencia
positiva (ex.: non baixar ao parque se unha nena non quere poñer os
zapatos); diminúe a probabilidade da resposta.
• EXTINCIÓN: deixar de reforzar unha resposta reforzada previamente (ex.:

deixar de facerlle caso a un neno cando ten unha rabecha); provoca a
diminución ou desaparición da resposta.
CONDICIONAMENTO CLÁSICO
OUTRA VISIÓN DO CONDICIONAMENTO OPERANTE
CONSTRUTIVISMO???
2.3. TEORÍAS COGNITIVAS (I)
• As

teorías

cognitivas

pretenden

explicar

como

se

desenvolve

o

coñecemento ou cognición.
• No marco das teorías cognitivas, xorde o construtivismo (enfoque
psicolóxico que defende a construción progresiva do coñecemento).
• Algúns dos psicólogos cognitivos máis salientables son Jean Piaget
(teoría

psicoxenética),

sociocultural),

Jerome

Lev

Seymour

Semionovich
Bruner

Vigotski

(andamiaxe)

e

(teoría

David

Paul

Ausubel (aprendizaxe significativa).
• ACHEGAS DE PIAGET (fundador da Escola de Xenebra):
•

Concepto de educación. A educación é un proceso polo cal as crianzas
van crecendo en autonomía intelectual e moral. Polo tanto, a escola
deberá

incluír

coñecemento

como

tanto

actividades

actividades

cooperación interpersoal.

para

para
o

o

desenvolvemento

desenvolvemento

moral

do
e

a
2.3. TEORÍAS COGNITIVAS (II)
• ACHEGAS DE PIAGET (cont.):
•

Estudo da orixe ou xénese do coñecemento (“teoría psicoxenética”). A
nena ou neno non absorbe o coñecemento pasivamente senón que o
constrúe de forma activa a través da interacción das súas estruturas
mentais co medio. Neste proceso interveñen catro factores:
• Maduración biolóxica: grao de madurez do sistema nervioso.
• Experiencias cos obxectos: a nena ou neno logra o coñecemento actuando sobre
os obxectos de forma directa (“coñecemento físico”: levantar, axitar, deixar
caer...) ou relacionando uns obxectos con outros (“coñecemento lóxicomatemático”: comparar, clasificar, facer series...).
• Transmisión sociocultural: transferencia da cultura a través da interacción
social.
• Equilibración: adaptación ao medio a través dos procesos de “asimilación”
(incorporación de nova información aos esquemas mentais) e “acomodación”
(modificación dos esquemas mentais cando a nova información non “encaixa”).
Utilidade dos conflitos cognitivos para o progreso do coñecemento.

•

Establecemento dos estadios de desenvolvemento da intelixencia. No
período de 0 a 6 anos, Piaget definiu dous estadios: sensoriomotor e
preoperacional (ver cadro).
ESTADIO

DESCRICIÓN

SENSORIOMOTOR (0-2 anos)

Intelixencia práctica baseada nos sentidos e os movementos

PREOPERACIONAL (2-7 anos)

Desenvolvemento do pensamento simbólico grazas á imitación, o xogo
simbólico, a linguaxe, etc., pero con dificultades para o razoamento lóxico
2.3. TEORÍAS COGNITIVAS (III)
• ACHEGAS DE VIGOTSKI:
•

Importancia da cultura e a interacción social no desenvolvemento
intelectual

(“teoría

sociocultural”).

A

actividade

humana

está

mediada polo uso de instrumentos simbólicos (ex.: a linguaxe) que
nun primeiro momento só cobran sentido en situacións sociais, sendo
posteriormente interiorizados. Así, o desenvolvemento das funcións
psicolóxicas superiores vai do social ao individual.
•

Concepto

de

“zona

de

desenvolvemento

próximo”

(ZDP):

distancia

entre o nivel de desenvolvemento real (o que a nena ou neno é capaz
de realizar por si mesma/o) e o nivel de desenvolvemento potencial
(o que a nena ou neno é capaz de realizar coa axuda dun adulto ou
dun compañeiro máis capaz). Polo tanto, a boa ensinanza debería
producirse na ZDP a través da axuda doutras persoas.
2.3. TEORÍAS COGNITIVAS (IV)
• ACHEGAS DE BRUNER:
•

Andamiaxe: proceso polo cal a educadora ou educador facilita a
aprendizaxe, ofrecendo axudas á nena ou neno para construír o seu
coñecemento

(proporcionando

instrucións,

sinalando...).

A

exemplos,

medida

que

a

dando

nena

ou

neno

crece, faise máis autónoma/o e os “andamios” vanse retirando.

• ACHEGAS DE AUSUBEL:
•

Aprendizaxe

significativa:

relaciona

os

previos,

dándolles

aprendizaxe

coñecementos

sentido

e

na

novos

que

a

cos

significado,

nena

ou

neno

coñecementos

en

oposición

á

aprendizaxe memorística ou por repetición. Para que a aprendizaxe
sexa significativa, é preciso que: a) os contidos teñan coherencia
e sexan funcionais (con aplicación práctica), e b) que a nena ou

neno

teña

un

nivel

suficiente

interesada/o en aprender.

de

información

previa

e

estea
3. ACHEGAS MÁIS RECENTES E TENDENCIAS ACTUAIS (I)
• ACHEGAS MÁIS RECENTES:
• SUMMERHILL (Alexander Sutherland Neill, Inglaterra) → escola
primaria e secundaria baseada na educación en liberdade (non
se exerce a represión, a asistencia a clase é voluntaria,
todos/as participan na xestión da escola a través da
asemblea...); pioneira no movemento de Escolas Democráticas.
• PEDAGOXÍA WALDORF (Rudolf Steiner, Alemaña) → modelo educativo
que parte do coñecemento profundo do ser humano (antroposofía)
e propugna unha educación do neno/a cara á liberdade e a
creatividade no marco dunha continua renovación social; a
metodoloxía caracterízase polo respecto ao desenvolvemento
natural do neno/a (dividido en ciclos de 7 anos: 0-7, 7-14,
14-21).
• PEDAGOXÍA LÓCZY (Emmi Pikler, Hungría) → proposta educativa
orixinada nunha residencia infantil (para nenos/as de 0-3
anos) que se fundamenta en dous piares básicos: seguridade
afectiva (relacións afectivas cálidas e estables cun adulto de
referencia que se instauran nos momentos íntimos dos coidados
fisiolóxicos) e autonomía do neno/a (desenvolvemento libre da
motricidade e o xogo, sen a intervención directa do adulto).
3. ACHEGAS MÁIS RECENTES E TENDENCIAS ACTUAIS (II)
• ACHEGAS MÁIS RECENTES (cont.):
• EXPERIENCIA REGGIO-EMILIA (Loris Malaguzzi, Italia) →
movemento educativo centrado na etapa de Educación
Infantil que parte dunha concepción do neno/a como un ser
competente
e
inmerso
na
sociedade
desde
que
nace, buscando a satisfacción das súas necesidades e o
desenvolvemento das súas potencialidades (con especial
atención aos seus recursos expresivos) a través da
realización de proxectos nos que traballan conxuntamente
os
nenos/as,
os
educadores/as,
as
familias
e
a
comunidade.

• PROXECTO SPECTRUM* (Howard Gardner, EEUU) →
investigación no eido da Educación Infantil
que persegue o descubrimento e potenciación
fortes de cada alumno/a de acordo coa
intelixencias múltiples.

programa de
e Primaria
dos puntos
teoría das
3. ACHEGAS MÁIS RECENTES E TENDENCIAS ACTUAIS (III)
• TENDENCIAS ACTUAIS:
Enfoque centrado no neno/a,
principios psicopedagóxicos.

baseado

nunha

serie

de

1. GLOBALIZACIÓN: organización dos contidos en unidades temáticas
globais.
2. INTERESE: necesidade de partir dos intereses do neno/a.
3. ACTIVIDADE: aprendizaxe por medio do “facer”.
4. XOGO: valor educativo do xogo.
5. INDIVIDUALIZACIÓN: adaptación ás disposicións particulares de
cada neno/a.
6. SOCIALIZACIÓN: promoción do traballo cooperativo.
7. APRENDIZAXE SIGNIFICATIVA: conexión dos novos coñecementos cos
coñecementos previos.
8. PAPEL ORIENTADOR DO EDUCADOR/A: intervención do educador/a
como facilitador ou guía do proceso de aprendizaxe.
9. IMPLICACIÓN DOS PAIS: colaboración entre a escola infantil e a
familia na educación do neno/a.
RELIQUIAS DO PASADO OU...
PREZADOS TESOUROS?
1 de 52

Recomendados

Unidade Didáctica 5Unidade Didáctica 5
Unidade Didáctica 5Fátima Ferreiro Díaz
495 vistas29 diapositivas
Unidade Didáctica 6Unidade Didáctica 6
Unidade Didáctica 6Fátima Ferreiro Díaz
436 vistas26 diapositivas
Unidade Didáctica 1Unidade Didáctica 1
Unidade Didáctica 1Fátima Ferreiro Díaz
435 vistas35 diapositivas
Unidade Didáctica 7Unidade Didáctica 7
Unidade Didáctica 7Fátima Ferreiro Díaz
466 vistas24 diapositivas
Unidade Didáctica 8Unidade Didáctica 8
Unidade Didáctica 8Fátima Ferreiro Díaz
426 vistas38 diapositivas
Unidade Didáctica 4Unidade Didáctica 4
Unidade Didáctica 4Fátima Ferreiro Díaz
645 vistas24 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Unidade Didáctica 3

PestalozziPestalozzi
PestalozziCOLMO
134 vistas3 diapositivas
Proxecto impresionismoProxecto impresionismo
Proxecto impresionismoMarta Pérez Lage
122 vistas5 diapositivas

Similar a Unidade Didáctica 3(20)

Johann heinrich pestalozziJohann heinrich pestalozzi
Johann heinrich pestalozzi
Dakota Carreira Núñez262 vistas
PestalozziPestalozzi
Pestalozzi
COLMO134 vistas
Descubrindo a PrehistoriaDescubrindo a Prehistoria
Descubrindo a Prehistoria
José Luis González Arias439 vistas
Proxecto impresionismoProxecto impresionismo
Proxecto impresionismo
Marta Pérez Lage122 vistas
Presentación1.artistica.Presentación1.artistica.
Presentación1.artistica.
ferpintos64 vistas
María Barbeito e Ernestina OteroMaría Barbeito e Ernestina Otero
María Barbeito e Ernestina Otero
Agrela Elvixeo1.3K vistas
Bloque musica-de-cores-galBloque musica-de-cores-gal
Bloque musica-de-cores-gal
satelite1685 vistas
MonferosolidarioMonferosolidario
Monferosolidario
Yolanda Castro857 vistas
MonferosolidarioMonferosolidario
Monferosolidario
satelite1243 vistas
A Rede De Escolas Asociadas Da UnescoA Rede De Escolas Asociadas Da Unesco
A Rede De Escolas Asociadas Da Unesco
IES Lúís Seoane1.4K vistas
Na casaNa casa
Na casa
orientacionjuanadevega186 vistas
Unha experiencia coa filateliaUnha experiencia coa filatelia
Unha experiencia coa filatelia
milarofer2.3K vistas
Tâche 2Tâche 2
Tâche 2
SilviaMontoto341 vistas
8 de marzo montessori8 de marzo montessori
8 de marzo montessori
María Luisa Iglesias233 vistas
Ollos de aula. Nº 19 (febreiro 2015)Ollos de aula. Nº 19 (febreiro 2015)
Ollos de aula. Nº 19 (febreiro 2015)
Coordinadora Galega ENDL444 vistas
Tâche 2Tâche 2
Tâche 2
SilviaMontoto95 vistas

Más de Fátima Ferreiro Díaz

Tema 5Tema 5
Tema 5Fátima Ferreiro Díaz
805 vistas15 diapositivas
Tema 4Tema 4
Tema 4Fátima Ferreiro Díaz
416 vistas11 diapositivas
Tema 3Tema 3
Tema 3Fátima Ferreiro Díaz
451 vistas8 diapositivas

Más de Fátima Ferreiro Díaz(9)

Tema 5Tema 5
Tema 5
Fátima Ferreiro Díaz805 vistas
Tema 4Tema 4
Tema 4
Fátima Ferreiro Díaz416 vistas
Tema 3Tema 3
Tema 3
Fátima Ferreiro Díaz451 vistas
Outro material tema 2Outro material tema 2
Outro material tema 2
Fátima Ferreiro Díaz210 vistas
Barreras psicológicasBarreras psicológicas
Barreras psicológicas
Fátima Ferreiro Díaz2.3K vistas
Ejemplos organigramasEjemplos organigramas
Ejemplos organigramas
Fátima Ferreiro Díaz8.2K vistas
Tema 2Tema 2
Tema 2
Fátima Ferreiro Díaz666 vistas
Las teorías X e Y de McGregorLas teorías X e Y de McGregor
Las teorías X e Y de McGregor
Fátima Ferreiro Díaz6.9K vistas
Tema 1Tema 1
Tema 1
Fátima Ferreiro Díaz304 vistas

Unidade Didáctica 3

 • 1. Unidade didáctica 3: achegas da pedagoxía e a psicoloxía
 • 2. ÍNDICE 1. Achegas da pedagoxía: o Movemento da Escola Nova 1.1. Antecesores da Escola Nova 1.2. Os primeiros modelos científicos da Escola Nova 1.3. Outras achegas da Escola Nova 1.4. A Escola Nova en España 2. Achegas da psicoloxía 2.1. Teorías psicanalíticas 2.2. Teorías condutistas 2.3. Teorías cognitivas 3. Achegas máis recentes e tendencias actuais
 • 3. Johann Sperl: “Xardín de infancia”
 • 4. 1. ACHEGAS DA PEDAGOXÍA: O MOVEMENTO DA ESCOLA NOVA (I) • A preocupación pola educación da 1ª infancia é unha conquista social relativamente recente cuxas orixes poden situarse no movemento da Escola Nova. • A Escola Nova (tamén denominada Escola Activa) foi unha corrente de renovación pedagóxica xurdida a finais do s. XIX e desenvolvida ao longo do s. XX que aglutinou a unha serie de pensadores comprometidos coa educación e preocupados por adaptar os métodos de ensino ás necesidades das nenas e os nenos. • Dúas características fundamentais do movemento da Escola Nova son a concepción do neno como un ser cheo de posibilidades e a procura dunha nova metodoloxía didáctica baseada na experiencia directa e a actividade espontánea do neno. • A pesar do paso do tempo, este movemento segue a ser hoxe en día un referente para as educadoras e educadores de todo o mundo.
 • 5. 1. ACHEGAS DA PEDAGOXÍA: O MOVEMENTO DA ESCOLA NOVA (II)
 • 6. 1.1. ANTECESORES DA ESCOLA NOVA • Jan Amos Komenský, Comenius (Moravia, s. XVII)* • Jean-Jacques Rousseau (Suíza, s. XVIII) • Johann Heinrich Pestalozzi (Suíza, s. XVIII-XIX) • Friedrich Fröebel (Alemaña, s. XVIII-XIX)
 • 7. COMENIUS (I)* «O mestre debe ensinar non todo o que sabe, senón o que o alumno poida asimilar.»
 • 8. COMENIUS (II)* • Considerado o “pai da pedagoxía moderna”, foi un pensador adiantado ao seu tempo e un auténtico renovador do proceso educativo. • Inaugurou o paidocentrismo, convertendo o neno no centro de toda actividade educativa e enfatizando a necesidade de adaptarse ás súas necesidades. • Defendía unha educación no seo da familia durante os primeiros anos de vida, propoñendo a existencia dunha escola materna onde a nai ensinase a falar ao pequeno e adestrase os seus sentidos. • Fundamentaba o ensino en tres piares: a intuición, o contacto coas cousas e a autoactividade do neno. • Abrazou un ideal pansófico, consistente en ensinar todo a todos (incluídas as mulleres). • Era partidario da utilización da lingua materna como vehículo para a aprendizaxe. • Obras: “Didáctica Magna”.
 • 9. ROUSSEAU (I) «A infancia ten as súas propias maneiras de ver, pensar e sentir; nada hai máis insensato que pretender substituílas polas nosas.»
 • 10. ROUSSEAU (II) • Foi un dos máximos representantes do pensamento ilustrado. • Atribúeselle o descubrimento do neno, xa que foi un dos primeiros autores que viu na infancia unha etapa evolutiva con características propias e diferenciada da adultez. • Fundou a pedagoxía naturalista, baseada na idea de que a educación adecuada é aquela que deixa actuar a natureza do neno nun ambiente de liberdade e espontaneidade. Polo tanto, o educador debe respectar o desenvolvemento natural do neno, ofrecéndolle experiencias estimulantes para que este vaia descubrindo por si só todas as respostas. • Critícaselle a súa proposta de educar os nenos á marxe da sociedade, aínda que el probablemente non pretendía que a súa pedagoxía fose aplicada na práctica. • Obras: “Emilio ou da educación”.
 • 11. PESTALOZZI (I) «Debemos ter en conta que o fin último da educación non é a perfección nas tarefas da escola, senón a preparación para a vida, non a adquisición de hábitos de obediencia cega e de dilixencia prescrita, senón unha preparación para a acción independente.»
 • 12. PESTALOZZI (II) • Pasou á historia como o creador da educación popular, xa que concibía a educación como un medio de transformación social e avogaba pola integración dos máis desfavorecidos na escola. • Tivo unha faceta moi importante como educador, fundando distintas experiencias educativas de carácter innovador (granxa de Neuhof, orfanato de Stans, escola de Burgdorf, escola de Iverdon). • Defendía que a educación debía producirse desde o momento do nacemento, iniciándose na familia (a cargo das nais) e completándose despois na escola. Así mesmo, consideraba que a educación debía promover o desenvolvemento integral do neno (incluíndo a cabeza, o corazón e a man). • Propuxo unha metodoloxía intuitiva: aprendizaxe a través dos sentidos e a experiencia directa, progresando do concreto ao abstracto, do próximo ao afastado, do simple ao complexo e da parte ao todo. Esta metodoloxía perseguía a adquisición das nocións de forma, número e nome (é dicir, o desenvolvemento dos sentidos, o pensamento lóxico-matemático e a linguaxe). • Deu moita relevancia á formación das nais e os educadores. • Obras: “O libro das nais”, “O ABC da intuición”.
 • 13. FRÖEBEL (I) «Ao meu entender, educar debería significar a formación de seres humanos cuxos pés están firmemente plantados na terra, cuxos pensamentos soben ao ceo e alí perciben a verdade, e en cuxos corazóns se xuntan ceo e terra.»
 • 14. FRÖEBEL (II) • Está considerado o verdadeiro fundador da Educación Infantil. • A súa principal contribución son os “kindergarten” ou xardíns de infancia (lugares onde coidar e “cultivar” aos máis pequenos nun ambiente de liberdade e afecto). • Outras das súas achegas son as seguintes: importancia da educación nos primeiros anos de vida, necesidade de partir do coñecemento do neno (paidocentrismo), recoñecemento da actividade espontánea do neno e o xogo como recursos educativos de primeira orde, individualización da atención educativa e promoción da cooperación entre nenos. • Propuxo a realización de actividades de diverso tipo para promover o desenvolvemento do neno en distintos ámbitos: xogos ximnásticos acompañados de cantos; cultivo do xardín; ximnasia da man; historias, conversas, poesías e cantos. • Deseñou os seus propios materiais didácticos: obxectos de carácter xeométrico que ofrecen ao neno a posibilidade de compoñelos e descompoñelos aos que denominou “dons” ou “regalos” (esfera, cilindro, cubo, táboas de distintas formas xeométricas, listóns, aros, contas...). • Obras: “A educación do home”.
 • 15. 1.2. OS PRIMEIROS MODELOS CIENTÍFICOS DA ESCOLA NOVA • María Montessori (Italia, s. XIX-XX) • Ovide Decroly (Bélxica, s. XIX-XX)
 • 16. MONTESSORI (I) «Calquera axuda innecesaria é un obstáculo para o desenvolvemento.»
 • 17. MONTESSORI (II) • Doutora en medicina e especialista en pediatría, comezou traballando con nenos con discapacidade psíquica, o que lle permitiu afondar no coñecemento do desenvolvemento infantil e sentar as bases da pedagoxía científica (utilización do método científico no eido da educación). • Ideou o seu propio método de ensino, baseado nos seguintes principios: • Coñecemento científico do neno: rexeitamento de calquera suposto preestablecido sobre a infancia e estudo sistemático do neno, aplicando a psicoloxía á educación (psicopedagoxía). • Individualidade infantil: cada neno é unha realidade única e irrepetible, de modo que a práctica educativa ha de respectar as súas capacidades e intereses. • Preparación do ambiente: eliminación de obstáculos e uso dun mobiliario e materiais adecuados para que o neno poida moverse con total liberdade. • Autoeducación: o neno tende de forma natural ao desenvolvemento, sendo a actividade espontánea do neno o motor da súa propia formación. • Liberación do neno da tutela do adulto: a intervención do adulto debe ser discreta e respectuosa, axudando ao neno pero sen servilo.
 • 18. MONTESSORI (III) • Dividiu as actividades para os nenos en dous grandes bloques: • Actividades da vida práctica: actividades para o coidado de si mesmo (lavarse, vestirse...), para o coidado do medio (varrer, poñer a mesa...) e para aprender as relacións sociais (presentarse, pedir permiso...). • Actividades para o desenvolvemento: actividades para a educación dos sentidos e a intelixencia. • De forma análoga, empregaba dous tipos de materiais: • Material da vida práctica: obxectos da vida diaria (toallas, pratos, vasoiras...) e bastidores para exercitar as accións de abrochar e desabrochar botóns, facer e desfacer lazadas, subir e baixar cremalleiras... • Material para o desenvolvemento: obxectos estruturados de carácter autocorrectivo para que o neno realice aprendizaxes específicas (caixa de sons e táboas de distintas texturas para a educación dos sentidos, cilindros para encaixar e torre rosa para o coñecemento das tres dimensións, alfabeto móbil e tarxetas con nomes e imaxes para a aprendizaxe da lectura, ábaco e listóns numéricos para a aprendizaxe dos números...).
 • 19. MONTESSORI (IV) • Introduciu a lección dos tres tempos como recurso de ensinoaprendizaxe: • 1º tempo: demostración (ex.: mostrarlle ao neno un obxecto vermello e dicirlle: “isto é de cor vermella”). • 2º tempo: práctica (ex.: darlle ao neno obxectos semellantes de distintas cores e pedirlle o de cor vermella repetidas veces ata que resolva o exercicio correctamente). • 3º tempo: comprobación (ex.: mostrarlle ao neno o obxecto vermello e preguntarlle: “de que cor é isto?”). • Fundou a “Casa dei bambini” (“Casa dos nenos”) en Roma, concibida como un espazo feito realmente á medida dos nenos, cun mobiliario adaptado ás súas necesidades e un ambiente de liberdade con normas para que os cativos puidesen desenvolverse de forma espontánea sen a inxerencia permanente dun adulto. • O método Montessoti gozou dunha grande expansión e segue a ter seguidores en todo o mundo, aínda que recibiu críticas polo uso de materiais artificiosos que illan as cualidades dos obxectos e polo excesivo individualismo no traballo dos nenos. • Obras: “O método Montessori”.
 • 20. DECROLY (I) «A escola ha de ser para o neno, non o neno para a escola.»
 • 21. DECROLY (II) • Como Montessori, doutorouse en medicina, especializouse inicialmente no tratamento e educación de nenos con discapacidade psíquica e adquiriu unha profunda formación psicolóxica que puxo ao servizo do seu sistema pedagóxico. • A súa concepción educativa resúmese no lema “unha escola pola vida e para a vida”, baixo o cal fundou a escola de l’Ermitage en Bruxelas. • Sostiña que o traballo coas crianzas debía xirar arredor de dous eixos fundamentais: o coñecemento de si mesmo e o coñecemento do medio. • Unha das súas grandes achegas é o principio de globalización: o neno percibe a realidade como un todo e non por partes ou nos seus detalles. Polo tanto, o ensino non debe partir do coñecemento de obxectos illados, senón do coñecemento do conxunto para analizar despois os elementos que o compoñen. • Outra das súas contribucións máis salientables son os centros de interese: proposta metodolóxica de carácter integrador que centra toda a actividade educativa nun tema que resulta de interese para o neno (normalmente relacionado co seu medio físico ou social), dando resposta así ás súas necesidades.
 • 22. DECROLY (III) • Todo centro de interese debe incluír sucesivamente tres tipos de actividades: • Observación: experiencia directa coa realidade. • Asociación: establecemento de relacións de causa-efecto, de semellanza, de diferenza..., a partir da evocación de coñecementos previos. • Expresión: comunicación dos coñecementos adquiridos de forma oral, corporal, musical, plástica... • Outras actividades que consideraba importantes para favorecer o desenvolvemento do neno eran os xogos educativos (clasificados en xogos sensorio-motores, xogos de asociacións e xogos didácticos) e as actividades de carácter práctico ou “ocupacións recreativas” (facer coleccións de obxectos, coser botóns, limpar o po, coidar o xardín, coidar dos animais...). • Utilizaba preferentemente materiais familiares para o neno a modo de xoguetes naturais que permitían diversas posibilidades de uso e unha maior iniciativa (botóns, papeis, pedras, cunchas...), evitando as formas abstractas. • Obras: “Iniciación xeral ao método Decroly”.
 • 23. 1.3. OUTRAS ACHEGAS DA ESCOLA NOVA • Rosa e Carolina Agazzi (Italia, s. XIX-XX) • Célestin Freinet (Francia, s. XIX-XX) • William Heard Kilpatrick (EEUU, s. XIX-XX)
 • 24. IRMÁS AGAZZI (I) «Cómpre facer chegar a alma infantil ás primeiras sensacións dunha vida baseada na orde sempre e en todas as partes, froito da tolerancia, da xenerosidade, e sobre todo do respecto recíproco, e establecer relacións de afectividade entre os membros da pequena sociedade infantil, único e eficaz punto de partida para sentar os alicerces do dereito e do deber.» Rosa Agazzi
 • 25. IRMÁS AGAZZI (II) • Desenvolveron un importante labor como mestras de parvulario no asilo de Mompiano. • Contemporáneas de Montessoti, distanciáronse do seu método complexo e custoso e elaboraron un método propio máis simple e adaptado ao seu contorno sociocultural. • Consideraban que a escola debía ser unha “escola materna”, procurando un ambiente afectuoso, ordenado e alegre que fose a prolongación do fogar e propiciase a espontaneidade do neno e a vida en comunidade. • Fundamentaban o traballo coas crianzas na aprendizaxe por un mesmo e a creatividade infantil. • Propuxeron un sistema de ensino baseado en actividades diversas que desen resposta ás diferentes capacidades e intereses do neno: actividades da vida práctica (poñer a mesa, ordenar o material...), conversas cos nenos, actividades de discriminación sensorial, actividades de discriminación intelectual, coidado do xardín, ocupacións sedentarias (facer coleccións de obxectos, debuxar...), canto e ritmo corporal, xogo (considerado a actividade primordial para a educación dos cativos).
 • 26. IRMÁS AGAZZI (III) • En consonancia coa orixe humilde dos nenos, utilizaban como material didáctico todo tipo de obxectos da vida cotiá aportados tanto polos rapaces como polos educadores (caixiñas, sementes, botóns...), creando con eles o denominado “museo dos pobres” ou “museo didáctico”. • Concedían unha grande importancia ao mantemento da orde na escola mediante a colaboración de todos e o uso de símbolos ou “contrasinais” para marcar a pertenza e a colocación correcta dos obxectos (estes contrasinais consistían en representacións icónicas dos obxectos para os máis pequenos que se ían convertendo en figuras máis abstractas a medida que os nenos crecían). • Obras: “O método Agazzi-Pasquali” (Rosa Agazzi).
 • 27. FREINET (I) «Non podedes preparar aos vosos alumnos para que constrúan mañá o mundo dos seus soños, se vós xa non credes neses soños; non podedes preparalos para a vida, se non credes nela; non podedes mostrar o camiño, se sentades, cansos e desalentados, na encrucillada dos camiños.»
 • 28. FREINET (II) • Mestre de profesión, demostrou o seu compromiso cos sectores máis desfavorecidos e desenvolveu unha pedagoxía popular, de carácter práctico, conectada coa realidade das crianzas e baseada no traballo (o seu lema era “por unha escola do pobo”). Así mesmo, comprendeu a necesidade de crear unha “escola moderna” que respondese ás novas necesidades sociais. • A súa práctica educativa baseábase no método natural: aprendizaxe a través da acción e a repetición, facendo, por “tenteo experimental” ou aproximacións sucesivas. • Chegou á conclusión de que “hai que ceder a palabra aos nenos”, incorporando técnicas como o “texto libre”, a “correspondencia escolar” e o “xornal escolar” para fomentar a expresión, a comunicación e o intercambio de ideas entre os nenos. Ao servizo destas técnicas utilizaba a imprenta escolar, que constitúe un dos elementos distintivos da súa proposta pedagóxica.
 • 29. FREINET (III) • Incidiu na importancia do traballo en equipo e avogou por un modelo de clase cooperativa na que todos colaboran no bo funcionamento do grupo e asumen a súa responsabilidade nas actividades escolares, a orde, a limpeza..., empregando a “asemblea” para planificar o traballo e resolver os problemas que xurdan. • Era partidario da apertura da escola ao mundo exterior, organizando frecuentes saídas ou excursións (paseos pola natureza, visitas a talleres artesanais...). • Introduciu a metodoloxía por talleres: aprendizaxe en pequeno grupo dunha determinada técnica que se realiza nun espazo concreto baixo a guía dun “experto” e coa axuda dos materiais necesarios (ex.: taller de cociña, taller de manualidades, taller de contos, taller de poesía, taller de psicomotricidade...). • Obras: “Por unha escola do pobo”.
 • 30. KILPATRICK (I) «A aprendizaxe prodúcese de mellor maneira cando é consecuencia de experiencias significativas.»
 • 31. KILPATRICK (II) • Profesor de primaria, secundaria e universidade, propuña unha fusión entre a aprendizaxe e a vida e liderou un movemento para reformar o sistema educativo de EEUU (fronte á idea de que hai que controlar e manipular aos alumnos e procurar a eficacia escolar, el esperaba sempre o mellor deles, tratábaos como persoas, respectaba os seus intereses e traballaba a partir das súas experiencias). • Foi o creador do método de proxectos: plan de traballo que implica a participación activa dun grupo de persoas na realización de distintas tarefas para resolver un problema, dar resposta a unha pregunta ou satisfacer unha curiosidade. • Diferenciou catro tipos de proxectos en función da súa finalidade: proxectos manuais (ex.: cociña, xardinería...), proxectos para a realización dunha actividade (ex.: organización dunha festa, preparación dunha dramatización...), proxectos de investigación (ex.: o ciclo da auga, o corpo humano...), proxectos de aprendizaxe dunha técnica (ex.: pintura, modelado de barro...). • Estableceu as seguintes fases para a realización dun proxecto: definición da intención, preparación, execución e avaliación. • Obras: “O método de proxectos”.
 • 32. 1.4. A ESCOLA NOVA EN ESPAÑA (I) • Ata a instauración da II República, a ensinanza en España era eminentemente relixiosa, aínda que os principios da Escola Nova calaron nalgúns sectores do profesorado, especialmente en certas rexións como Cataluña (influencia de Montessori). • Algúns expoñentes illados de renovación pedagóxica foron: • Pablo Montesino (s. XVIII-XIX): creador das escolas de párvulos en España e difusor da obra de Pestalozzi e Fröebel. • Francesc Ferrer i Guàrdia* (s. XIX-XX): fundador da “Escola Moderna” en Barcelona, abertamente anticlerical, con alumnado mixto e de inspiración anarquista. • Rosa Sensat i Vila* (s. XIX-XX): promotora da educación pública en Cataluña e directora da sección de nenas da “Escola do Bosque” en Barcelona, unha das primeiras escolas ao aire libre en España.
 • 33. 1.4. A ESCOLA NOVA EN ESPAÑA (II) • Unha proposta educativa autóctona do país e de carácter profundamente vangardista foi a Institución Libre de Ensinanza: • Foi fundada en 1876 por un grupo de catedráticos (entre eles Francisco Giner de los Ríos) expulsados da universidade por negarse a axustar as súas ensinanzas ao dogma oficial en materia relixiosa, política e moral. • A idea na que se baseaba era a consideración de que só a educación pode facer evolucionar a un país. • Aínda que o proxecto inicial era crear un centro universitario, finalmente estendeuse a outras etapas do ensino e incluíu tamén un xardín de infancia. • Algunhas das súas achegas foron as seguintes: preocupación pola formación do profesorado, coeducación, supresión de castigos, educación integral, incorporación de saídas e viaxes como medio de coñecemento da realidade. • Durante a II República intentaron aplicarse os postulados da Institución Libre de Ensinanza, pero a reforma viuse totalmente truncada coa chegada da ditadura, que volveu instaurar un modelo de educación de corte autoritario e católico.
 • 34. • A 2. ACHEGAS DA PSICOLOXÍA psicoloxía ten moito peso na intervención educativa, xa que nos axuda a entender o proceso de desenvolvemento do neno, o seu comportamento e a súa forma de aprender. • Algunhas das teorías psicolóxicas máis representativas no ámbito da educación son as seguintes: • TEORÍAS PSICANALÍTICAS: céntranse no estudo dos aspectos no estudo da conduta afectivos e emocionais. • TEORÍAS CONDUTISTAS: céntranse observable. • TEORÍAS COGNITIVAS: céntranse no estudo do desenvolvemento intelectual.
 • 36. 2.1. TEORÍAS PSICANALÍTICAS (I) • A psicanálise atribuíu unha grande importancia á sexualidade infantil e supuxo o inicio do estudo dos procesos inconscientes ademais dos conscientes. • O fundador e o autor máis representativo da psicanálise é Sigmund Freud, aínda que moitos outros autores completaron e modificaron as teorías freudianas. • ACHEGAS: • Importancia das relaciones afectivas nos primeiros anos de vida. • Teoría da personalidade. Freud estruturaba o aparato psíquico en tres instancias: Id, Ego e Superego (ver cadro). Partindo desta concepción, a escola infantil asumiría funcións relacionadas coa progresiva adaptación ás esixencias da realidade e ás normas sociais e a "sublimación" (desviación cara a fins socialmente aceptables) dos instintos, evitando as prohibicións ríxidas e ofrecendo posibilidades ao neno de satisfacer os seus desexos dunha forma axeitada. INSTANCIA DESCRICIÓN PRINCIPIO RECTOR DESENVOLVEMENTO ID Instintos herdados Principio do pracer Desde o nacemento EGO Parte racional da personalidade Principio de realidade 6-24 meses SUPEREGO Normas e valores Principios morais 3-6 anos
 • 37. 2.1. TEORÍAS PSICANALÍTICAS (II) • ACHEGAS (cont.): • Teoría do desenvolvemento psicosexual. No período de 0 a 6 anos, Freud identificou tres estadios de desenvolvemento psicosexual: oral, anal e fálico. Cada un destes estadios correspóndese co predominio dunha zona eróxena para a obtención de pracer, pola existencia dun obxecto predilecto de satisfacción e pola aparición dun determinado conflito entre a pulsión sexual e a realidade externa (ver cadro). Desde unha perspectiva educativa, sería preciso coñecer estes estadios para manexar adecuadamente o conflito que se produce en cada un deles, xa que a resolución incorrecta dos conflitos pode producir a “fixación” (estancamento) nun estadio ou a “regresión” (retroceso) a estadios anteriores. ESTADIO ZONA OBXECTO DE CONFLITO ERÓXENA SATISFACCIÓN ORAL (0-2 anos) Boca Succión do peito materno Destete ANAL (2-3 anos) Ano Defecación Control de esfínteres FÁLICO (3-6 anos) Xenitais Proxenitor do sexo oposto Complexo de Edipo/Electra (desexo polo proxenitor do sexo oposto e hostilidade cara ao proxenitor do mesmo sexo) • Incorporación do xogo libre, o debuxo e a dramatización actividades imprescindibles na intervención educativa. como
 • 39. 2.2. TEORÍAS CONDUTISTAS (I) • Segundo o condutismo, o único obxecto de estudo válido para a psicoloxía é a conduta observable. • O pai do condutismo é John Broadus Watson. Outros autores que fixeron contribucións importantes ao condutismo son Ivan Petrovich Pavlov (condicionamento clásico), Edward Thorndike (condicionamento instrumental), Burrhus Frederic Skinner (condicionamento operante) e Albert Bandura (aprendizaxe por observación). • ACHEGAS: • Concepción do desenvolvemento como a acumulación de experiencias que producen cambios cuantitativos e graduais e non como a sucesión de estadios cualitativamente distintos. Deste xeito, as experiencias que se lle proporcionen á nena ou neno serán fundamentais para o seu desenvolvemento. • Énfase no ambiente fronte á herdanza na determinación da conduta. Polo tanto, a conduta da nena ou neno dependerá en gran medida do ambiente no que se desenvolva.
 • 40. 2.2. TEORÍAS CONDUTISTAS (II) • ACHEGAS (cont.): • Importancia da aprendizaxe. A aprendizaxe pode producirse a través de distintos mecanismos: a) CONDICIONAMENTO CLÁSICO (Pavlov): aprendizaxe por experiencia directa en virtude da asociación entre estímulos. Se un estímulo neutro (“estímulo condicionado”; ex.: timbre) se asocia repetidamente cun estímulo motivacionalmente relevante (“estímulo incondicionado”; ex.: comida) que é capaz de suscitar de forma natural unha resposta (“resposta incondicionada”; ex.: salivación ante a comida), o primeiro estímulo condiciónase e acaba por provocar esa mesma resposta (“resposta condicionada”; ex.: salivación ante o timbre). b) CONDICIONAMENTO INSTRUMENTAL (Thorndike) OU OPERANTE (Skinner): aprendizaxe por experiencia directa en virtude da asociación entre unha resposta e unha consecuencia. As consecuencias positivas (“reforzos”) aumentan a frecuencia da resposta, mentres que as consecuencias negativas (“castigos”) diminúen a probabilidade da resposta (ver tipos de condicionamento operante na seguinte diapositiva). c) APRENDIZAXE POR OBSERVACIÓN, APRENDIZAXE VICARIA OU MODELADO (Bandura): aprendizaxe de forma indirecta a través da observación dun modelo. Neste tipo de aprendizaxe os procesos mentais internos teñen máis peso (o suxeito debe observar con atención, recordar e imitar o comportamento doutras persoas).
 • 41. TIPOS DE CONDICIONAMENTO OPERANTE • REFORZAMENTO POSITIVO: a resposta ten unha consecuencia positiva (ex.: felicitar a unha nena por recoller os xoguetes); aumenta a probabilidade da resposta. • REFORZAMENTO NEGATIVO: a resposta impide que apareza unha consecuencia negativa (“evitación”; ex.: comer todo para evitar o enfado da nai) ou fai que desapareza unha consecuencia negativa se xa apareceu (“escape”; ex.: acabar a comida para que a nai deixe de estar enfadada); aumenta a probabilidade da resposta. • CASTIGO POSITIVO: a resposta é seguida por unha consecuencia negativa (ex.: rifarlle a un neno por pelexar coa súa irmá); diminúe a probabilidade da resposta. • CASTIGO NEGATIVO: a resposta provoca a desaparición dunha consecuencia positiva (ex.: non baixar ao parque se unha nena non quere poñer os zapatos); diminúe a probabilidade da resposta. • EXTINCIÓN: deixar de reforzar unha resposta reforzada previamente (ex.: deixar de facerlle caso a un neno cando ten unha rabecha); provoca a diminución ou desaparición da resposta.
 • 43. OUTRA VISIÓN DO CONDICIONAMENTO OPERANTE
 • 45. 2.3. TEORÍAS COGNITIVAS (I) • As teorías cognitivas pretenden explicar como se desenvolve o coñecemento ou cognición. • No marco das teorías cognitivas, xorde o construtivismo (enfoque psicolóxico que defende a construción progresiva do coñecemento). • Algúns dos psicólogos cognitivos máis salientables son Jean Piaget (teoría psicoxenética), sociocultural), Jerome Lev Seymour Semionovich Bruner Vigotski (andamiaxe) e (teoría David Paul Ausubel (aprendizaxe significativa). • ACHEGAS DE PIAGET (fundador da Escola de Xenebra): • Concepto de educación. A educación é un proceso polo cal as crianzas van crecendo en autonomía intelectual e moral. Polo tanto, a escola deberá incluír coñecemento como tanto actividades actividades cooperación interpersoal. para para o o desenvolvemento desenvolvemento moral do e a
 • 46. 2.3. TEORÍAS COGNITIVAS (II) • ACHEGAS DE PIAGET (cont.): • Estudo da orixe ou xénese do coñecemento (“teoría psicoxenética”). A nena ou neno non absorbe o coñecemento pasivamente senón que o constrúe de forma activa a través da interacción das súas estruturas mentais co medio. Neste proceso interveñen catro factores: • Maduración biolóxica: grao de madurez do sistema nervioso. • Experiencias cos obxectos: a nena ou neno logra o coñecemento actuando sobre os obxectos de forma directa (“coñecemento físico”: levantar, axitar, deixar caer...) ou relacionando uns obxectos con outros (“coñecemento lóxicomatemático”: comparar, clasificar, facer series...). • Transmisión sociocultural: transferencia da cultura a través da interacción social. • Equilibración: adaptación ao medio a través dos procesos de “asimilación” (incorporación de nova información aos esquemas mentais) e “acomodación” (modificación dos esquemas mentais cando a nova información non “encaixa”). Utilidade dos conflitos cognitivos para o progreso do coñecemento. • Establecemento dos estadios de desenvolvemento da intelixencia. No período de 0 a 6 anos, Piaget definiu dous estadios: sensoriomotor e preoperacional (ver cadro). ESTADIO DESCRICIÓN SENSORIOMOTOR (0-2 anos) Intelixencia práctica baseada nos sentidos e os movementos PREOPERACIONAL (2-7 anos) Desenvolvemento do pensamento simbólico grazas á imitación, o xogo simbólico, a linguaxe, etc., pero con dificultades para o razoamento lóxico
 • 47. 2.3. TEORÍAS COGNITIVAS (III) • ACHEGAS DE VIGOTSKI: • Importancia da cultura e a interacción social no desenvolvemento intelectual (“teoría sociocultural”). A actividade humana está mediada polo uso de instrumentos simbólicos (ex.: a linguaxe) que nun primeiro momento só cobran sentido en situacións sociais, sendo posteriormente interiorizados. Así, o desenvolvemento das funcións psicolóxicas superiores vai do social ao individual. • Concepto de “zona de desenvolvemento próximo” (ZDP): distancia entre o nivel de desenvolvemento real (o que a nena ou neno é capaz de realizar por si mesma/o) e o nivel de desenvolvemento potencial (o que a nena ou neno é capaz de realizar coa axuda dun adulto ou dun compañeiro máis capaz). Polo tanto, a boa ensinanza debería producirse na ZDP a través da axuda doutras persoas.
 • 48. 2.3. TEORÍAS COGNITIVAS (IV) • ACHEGAS DE BRUNER: • Andamiaxe: proceso polo cal a educadora ou educador facilita a aprendizaxe, ofrecendo axudas á nena ou neno para construír o seu coñecemento (proporcionando instrucións, sinalando...). A exemplos, medida que a dando nena ou neno crece, faise máis autónoma/o e os “andamios” vanse retirando. • ACHEGAS DE AUSUBEL: • Aprendizaxe significativa: relaciona os previos, dándolles aprendizaxe coñecementos sentido e na novos que a cos significado, nena ou neno coñecementos en oposición á aprendizaxe memorística ou por repetición. Para que a aprendizaxe sexa significativa, é preciso que: a) os contidos teñan coherencia e sexan funcionais (con aplicación práctica), e b) que a nena ou neno teña un nivel suficiente interesada/o en aprender. de información previa e estea
 • 49. 3. ACHEGAS MÁIS RECENTES E TENDENCIAS ACTUAIS (I) • ACHEGAS MÁIS RECENTES: • SUMMERHILL (Alexander Sutherland Neill, Inglaterra) → escola primaria e secundaria baseada na educación en liberdade (non se exerce a represión, a asistencia a clase é voluntaria, todos/as participan na xestión da escola a través da asemblea...); pioneira no movemento de Escolas Democráticas. • PEDAGOXÍA WALDORF (Rudolf Steiner, Alemaña) → modelo educativo que parte do coñecemento profundo do ser humano (antroposofía) e propugna unha educación do neno/a cara á liberdade e a creatividade no marco dunha continua renovación social; a metodoloxía caracterízase polo respecto ao desenvolvemento natural do neno/a (dividido en ciclos de 7 anos: 0-7, 7-14, 14-21). • PEDAGOXÍA LÓCZY (Emmi Pikler, Hungría) → proposta educativa orixinada nunha residencia infantil (para nenos/as de 0-3 anos) que se fundamenta en dous piares básicos: seguridade afectiva (relacións afectivas cálidas e estables cun adulto de referencia que se instauran nos momentos íntimos dos coidados fisiolóxicos) e autonomía do neno/a (desenvolvemento libre da motricidade e o xogo, sen a intervención directa do adulto).
 • 50. 3. ACHEGAS MÁIS RECENTES E TENDENCIAS ACTUAIS (II) • ACHEGAS MÁIS RECENTES (cont.): • EXPERIENCIA REGGIO-EMILIA (Loris Malaguzzi, Italia) → movemento educativo centrado na etapa de Educación Infantil que parte dunha concepción do neno/a como un ser competente e inmerso na sociedade desde que nace, buscando a satisfacción das súas necesidades e o desenvolvemento das súas potencialidades (con especial atención aos seus recursos expresivos) a través da realización de proxectos nos que traballan conxuntamente os nenos/as, os educadores/as, as familias e a comunidade. • PROXECTO SPECTRUM* (Howard Gardner, EEUU) → investigación no eido da Educación Infantil que persegue o descubrimento e potenciación fortes de cada alumno/a de acordo coa intelixencias múltiples. programa de e Primaria dos puntos teoría das
 • 51. 3. ACHEGAS MÁIS RECENTES E TENDENCIAS ACTUAIS (III) • TENDENCIAS ACTUAIS: Enfoque centrado no neno/a, principios psicopedagóxicos. baseado nunha serie de 1. GLOBALIZACIÓN: organización dos contidos en unidades temáticas globais. 2. INTERESE: necesidade de partir dos intereses do neno/a. 3. ACTIVIDADE: aprendizaxe por medio do “facer”. 4. XOGO: valor educativo do xogo. 5. INDIVIDUALIZACIÓN: adaptación ás disposicións particulares de cada neno/a. 6. SOCIALIZACIÓN: promoción do traballo cooperativo. 7. APRENDIZAXE SIGNIFICATIVA: conexión dos novos coñecementos cos coñecementos previos. 8. PAPEL ORIENTADOR DO EDUCADOR/A: intervención do educador/a como facilitador ou guía do proceso de aprendizaxe. 9. IMPLICACIÓN DOS PAIS: colaboración entre a escola infantil e a familia na educación do neno/a.
 • 52. RELIQUIAS DO PASADO OU... PREZADOS TESOUROS?