Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Festa major de la Maurina 2013

2.143 visualizaciones

Publicado el

Programa d'activitats de la festa major del barri de la Maurina de Terrassa de l'any 2013

Publicado en: Noticias y política
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Festa major de la Maurina 2013

 1. 1. SalutacióTornalaFestaMajordeLaMaurinagràciesalesforçidedicaciódungrupdeveïnsiveïnesialacol·laboracióimprescindibledediferentsentitatsicol·lectiuspresentsalnostrebarri.Hem preparat diverses activitats que ens permetran a tothom, nens, joves i grans, durantaquests dies poder gaudir i conviure en els nostres carrers i places i aparcar per unsmomentslesangoixesderivadesdelactualsituacióeconòmicaisocial.La persistència de la crisi, el creixement de latur, la precarietat laboral i les retallades en lesprestacions socials i els serveis públics provoquen que molts veïns i veïnes ho estiguinpassant molt malament. Davant aquesta situació indignant i la insistència dels governs enpolítiques dausteritat i dafeblimet del sector públic, que no fa sinó augmentar lesdesigualtats i provocar patiment en les classes populars, cal continuar teixint xarxes desolidaritatcomunitàriaalsbarrispertaldevitarlexclusiósocialdelssectorsmésfebles.Totiaixò sense deixar de reivindicar des dels barris populars més recursos socials i una sortidajustaisolidàriadelacrisi,ambmesuresvalentesperrescatarlespersonesdelsabusosdelabanca i de les situacions de pobresa derivades de la falta docupació: com la dació enpagament i els lloguers socials o la renda garantida ciutadana. La solidaritat i cooperacióentre veïns ha permès al nostre barri aturar o ajornar alguns desnonaments encol·laboració amb la Plataforma dAfectats per la Hipoteca, poder recollir aliments deprimera necessitat pel Rebost Solidari i posar en marxa el projecte dhort urbà comunitaridelcol·lectiuSembrantCiutat.Aquests darrers mesos hem vist com amb lesforç econòmic que ha fet lAjuntament hanpogut finalitzar les reurbanitzacions del carrer Dom Bosco i la Plaça de lOlivera i els seusentorns, però hem de denunciar que la Generalitat manté aturada lexecució de les obrespendents del Pla de Barri per falta de finançament. Hem de lamentar però, que laGeneralitat tingui aturats dos projectes que havien generat importants expectatives alnostre barri com la reurbanització de la Plaça de La Maurina i la construcció del nou Institutde secundària que ha de permetre desenvolupar en les millors condicions el projecteeducatiu de Les Aimerigues en creixement ara provisionalment a ledifici de GermansAmat.La Festa Major ens ha de servir novament per ampliar la convivència i teixir lligams i vinclesde solidaritat entre veïns i veïnes, i volem agrair especialment la col·laboració de lesdiferent entitats i associacions del nostre barri, dels anunciants al programa, i de tothomque col·labora desinteressadament per poder fer possible aquesta nova edició de la Festa.Ara no ens queda més que demanar-vos la vostra participació i que ompliu ambentusiasmeelscarrersiplacesdelnostrebarri.-1-
 2. 2. -2-
 3. 3. SalutaciónVuelvelaFestaMajordeLaMaurinagraciasalesfuerzoydedicacióndeungrupodevecinosyvecinas,asícomolacolaboracióndediferentesentidadesicolectivospresentesennuestrobarrio.Hemos preparado diferentes actividades que nos permitirán a todos, niños, jóvenes ymayores, durante estos días, disfrutar y convivir en nuestras calles y plazas, aparcando porunosmomentoslaspreocupacionesderivadasdelaactualsituacióneconómicaysocial.Esta crisis persistente, el crecimiento del paro, la precariedad laboral y los recortes en lasprestaciones sociales y servicios públicos, provocan que muchos vecinos y vecinas lo esténpasando realmente mal. Ante esta situación indignante y la insistencia de los gobiernos conpolíticas de austeridad y el debilitamiento del sector público, que no hace más queaumentarlasdesigualdadesyprovocarsufrimientoenlasclasespopulares,hacefaltaseguirtejiendo redes de solidaridad comunitaria en los barrios para evitar la exclusión social de lossectores mas desfavorecidos. Todo esto sin dejar de reivindicar des de los barrios populares,más recursos sociales y una salida justa y solidaria de la crisis, con medidas valientes pararescatar a las personas de los abusos de la banca y de las situaciones de pobreza derivadasde la falta de ocupación: como la dación en pago y los alquileres sociales o la rendagarantizada ciudadana. La solidaridad y cooperación entre vecinos ha permitido en nuestrobarrio parar o retardar algunos desahucios en colaboración con la Plataforma de Afectadospor la Hipoteca, poder recoger alimentos de primera necesidad para "el Rebost Solidari" yponerenmarchaelproyecto"dhorturbàcomunitari"delcolectivoSembrantCiutat.Estos últimos meses hemos visto como con el esfuerzo económico que ha hecho elAjuntament, han podido finalizar las re-urbanizaciones de C/ Dom Bosco y la Plaça delOlivera y su entorno, pero hemos de denunciar que la Generalitat mantiene parada laejecución de las obras pendientes del Pla de Barris por falta de financiación. Tenemos quelamentar,quelaGeneralitattengaparadosdosproyectosquehabíangeneradoimportantesexpectativas en nuestro barrio, como la re-urbanización de la Plaça de la Maurina y laconstrucción del nuevo instituto de secundaria que ha de permitir desenvolupar en lasmejores condiciones el proyecto educativo de Les Aimerigues en crecimiento ahoraprovisionalmenteeneledificiodeGermansAmat.La Festa Major, nos ha de servir de nuevo, para ampliar la convivencia, crear y fortalecervínculos de solidaridad entre vecinos y vecinas, y queremos agradecer especialmente lacolaboración de las diferentes entidades y asociaciones de nuestro barrio, de losanunciantes del programa, y de todos los que colaboran desinteresadamente por poderhacer posible esta nueva edición de la Festa. Ahora no nos queda más que pediros vuestraparticipaciónyquellenéisconentusiasmolascallesyplazasdenuestrobarrio.-3-
 4. 4. -4-
 5. 5. C/ Núria, 260, local 1 - 08224 TERRASSATel. 93 733 41 97 - alm@century21.es - www.century21.esPROFESIONALES INMOBILIARIOSDESDE EL AÑO 2000-5-
 6. 6. -6-
 7. 7. -7-
 8. 8. -8-
 9. 9. -9-
 10. 10. -10-
 11. 11. BANC Ni estan,ni sels espera!Cada dia a Catalunya, sexecuten un centenar de desnonaments, segonsalerten educadors i psicòlegs, aquesta situació produeix greusconseqüències psicològiques per a les famílies, i en especial, aquelles quetenenmenorsalseucàrrec.Asseguren que els fills de famílies desnonades tenen angoixa, risc defracàsescolariconductesagressivesisesentendesemparats.La seva vida es veu estroncada per la sensació de no saber on anar, de notenir un lloc propi on créixer, jugar i aprendre. Fins i tot, en alguns casos,pot implicar haver de separar-se dels pares, davant de la impossibilitatdaquests,daconseguir-lisunanovallar.Davant daquesta desesperació, no és dextranyar que es produeixi unapèrduadeconfiançaenlesinstitucions.CONSEQÜÈNCIES PSICOLÒGIQUESDELS DESNONAMENTS EN ELS INFANTS-11-
 12. 12. -12-
 13. 13. Dimarts, dijous i divendres de 18,30h a 20,00h.Dissabtes i diumenges de 17,00h a 19,30h.Projecte “Pati obert” Escola Roc Alabern (Intervenció socioeducativa en medi obert)-13-
 14. 14. La FruiteriadAMINAc/ Núria, 141 - 08224 TERRASSA-14-
 15. 15. -15-
 16. 16. -16-
 17. 17. -17-
 18. 18. Enreuniódejuntaiperunanimitat,lAssociaciódeVeïnsiVeïnesdeLaMaurinadeclara:· Que no hem volgut acceptar cap ajuda financera, ni cap patrocini, delesentitatsfinanceresqueoperenalnostrebarri.UNNIM-BBVA, CAIXABANK, BANCSABADELLNivolem,nielsnecessitem!!!!mentrenoparindunavegadaelsnombrososDESNONAMENTSqueestanpatintelsnostresveïnsiveïnesdelbarri,ciutatipaís.JuntaAssociaciódeVeïnsiVeïnesdeLaMaurina-18-
 19. 19. 27 de Mayo a las 19h.ConferenciadelColectivodeParadosmayoresde50deTerrassaCentre CívicM. Aurèlia Capmany-19-
 20. 20. -20-
 21. 21. COMENÇALAFESTAJOVE,carrerM.Mazzarel·lode16ha1h(aprox.).Organitza:ComissiódefestamajordelaTaulaTècnicadeJovesdeLaMaurina16ha18h JocsesportiusFutbolin+Ping-pong+Bibliojoc(BD4)18ha20h ActuacionsjovesDistricteJoveNoies de La Mauirna - Jerkis St. Llorenç - Grup de guitarra D2 - Grup deBallCanParellada-Breakers-DjHouzemind16,00h FiraArte-Sana,artesantsperlautogestió.Hihauràparadetesambproductesartesanals.Lloc:Alescenariprincipal,carrerSt.MariaMazzarel·lo20,00h Pregó dinici de la Festa Major, on farem un reconeixement ihomenatge a les GERMANES SALESIANES per la magnífica feinarealitzadaalnostrebarrienlambiteducatiu,socialihumanitari.Aprofitarem aquest acte, per fer una recollida dalimentsquesentregarà a les Germanes Salesianes per a repartir als mésnecessitats.Demanematotselsassistentsquefacinlentregadunquilodemenjar(arros,llegums,etc...).Lloc:CentreCívicMariaAurèliaCapmany21,00h ConcertPop:Gowmusinos21,45h ConcertHip-Hop: HayClap22,30h ActuaciódeFoc (veurerecomanacionspàg.23)OrganitzadaperDiablesMaurinaForquesdediablesaritmedetabals.Davantlescenariprincipal,C/M. Mazzarel·lo.23,30h ConcertdelRaperodelBarri: RONICOI24,00h BallperalmésjovesambHOKELEDivendres31 de maig-21-
 22. 22. C/ de lInfant Martí, 179 B - (Davant xemeneia)Tel. 93 789 00 49 - 08224 TERRASSA (BCN)Carns Selectes i embotitsCarn de poltre, tots els dijousLlegums cuitesBotifarra i embotits de CalafL’Ampadel’escolaRocAlabernperunaeducaciópúblicadequalitatinfo@amparocalabern.com-22-
 23. 23. Veïns: Encara i que tindrem cura, es recomanable que a la zona delactuació de foc que traieu del carrer qualsevol obstacle que puguidestorbar lactuació com, per exemple, els testos amb plantes, les taules,cadires, etc. Enretireu els vehicles de la zona on es realitzarà lactuació defoc, per evitar mals pitjors a la gent i al vostre cotxe. Tanqueu les portes, lesfinestres, els balcons i protegiu les obertures per impedir lentrada dedespurnes que puguin causar un incendi. Recolliu la roba estesa i plegueuels tendals per prevenir que es puguin encendre. Protegiu els vidres delsaparadors amb cartró. Per més que els assistents a lactuació us demaninaigua per reduir el calor, no en tireu. Així evitareu que la pólvora es mulli iexplotiosurtiendireccióinesperadaenllocdecremar-se.Assistents: Seguir les recomanacions dels organitzadors i dels serveis dordre, a fi que la vostraparticipació en lacte esdevingui una autèntica festa. El camp de foc es delimitarà amb tanques, sivols gaudir des de dintre, la roba més idònia per participar en una actuació de foc és la de cotó, ambmànigues i pantalons llargs, un barret de roba i unes sabates esportives de pell que us agafin fort elspeus. Si per qualsevol circumstància se us encenen els vestits, tireu-vos a terra i rodoleu per apagarles flames, sobretot no correu, les flames sestendrien i serien més virulentes. Eviteu en la mesuraque us sigui possible les aglomeracions i els taps de gent. No demaneu aigua als veïns, així evitareurelliscades i també que la pólvora es mulli i exploti en lloc de cremar-se. Als infants els encantalexperiència del foc, però si els hi porteu, mireu de seguir la festa des duna distància prudencial.Agafeu els menuts de la mà i no us acosteu a les espurnes. Si sou prudents i seguiu les normesbàsiques de seguretat, no heu de tenir cap problema, però si us cremeu o teniu una emergènciamèdica,recordeuquealazonahihaserveidambulànciadisposatsaajudar-vos.Recomanacions per lactuació de foc:-23-
 24. 24. -24-
 25. 25. DISSABTE, 1 de juny de 2013 al Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany iPlaça Assemblea de CatalunyaOrganitzadors: Associació de Dones Montserrat Roig, Puntaires de Terrassa, Club de laGentGranDistricte4,CulturArt,CentreCívicMariaAurèliaCapmany.Serveis:Bibliotecadeldistricte4Explicamunconte:Explicam un conte és un grup format per persones voluntàries que organitzen sessionsde contes per a infants a la biblioteca del districte 4 i a altres indrets. Els nostresobjectius son fomentar la lectura als més petitsi per què no també als grans, aprendre aexplicarcontes, a parlar en públic i sobretot a passar una bona estona.Sempre amb unabondosidimaginacióicreativitat.Quicopresentanovetats!En Quico, la mascota de la bd4 ens mostraràquines novetats tenim aquesta setmana a laseccióinfantil.Ambelsuportdel:ServeideParticipacióiEquipamentscívics.Apartirdeles10ha13halaPlaçaAssembleadeCatalunyaMostrapuntesdecoixí-Mostramandales-BallemsardanesCulturart.PintadadepancartareivindicativaconjuntamentambEscolesdeldistricte.Penjada de pancarta reivindicativarealitzadaperlesescolesdeldistricte:Escola Roc Alabern, Vallès, Ponent, MariaAuxiliadora(Salesianes),InstitutAimerigues.11,00h SaladactesdelCentreCívicPassi daudiovisual dels actes realitzat icelebratsaTerrassadurantel:50è Aniversari de la Hermandad AndaluzadeSanSebastiandeFiñanaOrganitza: Hermandad Andaluza de SanSebastiandeFiñana11,00h Bicicletada per carrers delBarri.Organitza:BaccTerrassaLaDiadadelCentreCívicM.AurèliaCapmany-25-
 26. 26. -26-
 27. 27. Hola!! Som la Associació Juvenil Sarau(PREJU SARAU), una entitat ubicada albarri de la Maurina , concretament alescola Maria Auxiliadora (Salesianes).Tots els monitors i monitores somVOLUNTARIS i treballem per leducació en el lleure delsnens/es,nois/esdelbarri,recolzatsperlaComunitatSalesianadelescola.Ens trobaràs cada divendres i cadadissabte de 17:30h a 21:00h ambmoltes ganes i moltes energies per laporta del C/Núria. Tots els divendresfem un gran ventall de tallers i jocsdirigits. En canvi, els dissabtes ensreunim per seccions on fem súperactivitats que ens preparen els nostresmonis!!També fem excursions, sortidesconjuntes, activitats amb les famílies ifins i tot COLÒNIES al setembre! A més amés aquest any preparem la "FestaJove" dins de la Festa Major, i seràgenial!Si tens més de 8 anys, (3r de primària)nothopensismésivine!!Per a més informació:C/ Santa Maria Mazzarel·lo, 49 · Tel. 937882065 · prejusarau@hotmail.comwww.prejusarau.salesianas.net · Facebook: Preju SarauEl PREJU us desitja... UNA MOLT BONA FESTA MAJOR!!-27-
 28. 28. -28-
 29. 29. -29-
 30. 30. -30-
 31. 31. Sábado 1 de Junio14,30h Empanada gigante de carne artesana a leña.(10 metros)Con la colaboración de "Forn de Pa La Cogullada".Organiza: BAR PILIVENTA ANTICIPADA DE TIKETS en Bar PiliLUGAR: BAR PILI-31-
 32. 32. 9,00h TorneigdeFutbolSalaalpabellódelPoliesportiudeLaMaurinaEquips participants: Penya Blanc i Blava de Terrassa - Vailets delEmpordà - Castellers de Terrassa - Mohamed F.C. - Ca NAnglada Jove -AvlaCogulladaArranTerrassa-AvCanTrias10,00h Diada de les entitats del Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany (PlaçaAssembleadeCatalunya)11,00h Bicicletadapelscarrersdelbarri.AcàrrecdeBaccTerrassa12,00h Penjadadepancartareivindicativa:“Escoladequalitat”-“ProuRetallades”Participants: Escola Roc Alabern, Vallès, Ponent, Maria Auxiliadora,InstitutAimerigues,CulturArtiAvlaMaurina.13,30h Fem Barri!! Botifarrada a la cruïlla de Franc Comtat amb Núria (DavantBarAguilera).Organitza:DiablesdeLaMaurina16,00h FiraArte-Sana,artesantsperlautogestió.Hihauràparadetesambproductesartesanals.Lloc:Alescenariprincipal,carrerSt.MariaMazzarel·lo17,00h Cercavilainfantilpelscarrersdelbarri.Recorregut: Franc Comptat, carrer Núria, Maria Auxiliadora, St. MariaMazzarel·lo.Participen:DiablesdeLaMaurinaiAssociaciódeCircTubdAssaig7,70.Dissabte1 de juny-32-
 33. 33. ANNAPa i PastisseriaDissabte1 de juny18,00h Actuacióinfantilacàrrecde:AssociaciódeCircTubdAssaig7,70.19,00h Xocolatada,tallersiactuaciócastelleraamblaparticipaciódelescolles:CastellersdeTerrassaVailetsdelEmpordà(CastellódEmpuries)23,00h BalldePlaçaamblorquestra:MúsicMachineANNA C/ Blasco de Garay, 22408224 TERRASSAT. 634 80 28 80paipastisseriaanna@gmail.comwww.paipastisseriaanna.com-33-
 34. 34. BAREL POZOBuen precio y tapas cocinadas a 1€MENÚde Lunes a Viernes6€Abierto todos los díasC/ Dom Bosco, 164Av. Àngel Sallent, 87 - 08224 TERRASSAAntoni Torrella, 268-27008224 TERRASSA (Barcelona)Tel. 93 788 94 55info@fpdecoracion.comwww.fpdecoracion.comLLENCERIA CORSETERIANúria, 93 (local) - T. 93 789 40 48 - 08224 TERRASSA (BCN)CARNICERÍA y ALIMENTACIÓNC/ Gandía, 30 - 08224 TERRASSA - T. 632 981 906-34-
 35. 35. -35-
 36. 36. CENTRE DE LA GENT GRANT. 93 788 65 33C/ Núria, 175 - 08224 TERRASSASERVEI DEPERRUQUERIAi BARSERVEI DEPERRUQUERIAi BAR-36-
 37. 37. Les salesianes portem 45 anys al barri, treballantambvosaltresipervosaltres.Oferim una formació de qualitat on donem cabudaalsvalorsialespersonesambtotalprofessionalitat.Us convidem aquest any a seguir-nos a través de lesxarxessocials(FacebookiTwitter),webiblocs.USHIESPEREM!!!45 ANYS AMB VOSALTRESfacebook.com/MariaAuxiliadoraTerrassahttps://twitter.com/MATERRASSA-37-
 38. 38. -38-
 39. 39. Juliol i agost (horari destiu)Tardes de dilluns a divendres de 16:30 a 20:30i el matí de divendres de 10:30 a 13:30.Del 27 de maig al 9 de junyExposició: 3r Concurs de dibuixFESTA MAJOR LA MAURINAEscola participant:Ins. Les Aimerigues-39-
 40. 40. -40-
 41. 41. La Trobada, el restaurant del temps és unainiciativa dALEI, (Associació Local dEntitatsperlaInclusió),delaquallAssociaciódeVeïnsi Veïnes de La Maurina forma part. ALEIagrupa a una gran majoria de les entitats de laciutat que tenen com a missió lajuda i lamillora de les condicions de vida de lespersones.Arran de la crisi que pateix el nostre país sha fet palesa la necessitat decomplementar els serveis dajuda organitzats de la ciutat que donenaliments.Sha buscat que aquesta alternativa complementària valorés les capacitatssocials i laborals de les persones afectades per una situació de greu penúriaeconòmica.És per això que sha posat en marxa La Trobada, el restaurant del temps, elprimer restaurant del país obert a tothom a on es pot pagar un menú dequalitatendiners,6,5€obéambtempsajudanteneldiaadiadelrestaurant.http://latrobada.drupalgardens.com/https://www.facebook.com/laTrobadaTerrassahttp://www.alei.info/https://www.facebook.com/alei.terrassa-41-
 42. 42. -42-
 43. 43. -43-
 44. 44. -44-
 45. 45. -45-
 46. 46. -46-
 47. 47. -47-
 48. 48. -48-
 49. 49. Diumenge2 de juny10ha12h JornadadeportesobertesdelhorturbàdeLaMaurina“SembrantCiutat” (http://sembrantciutat.wordpress.com/)Lloc: Carrer St. Maria Mazzarel·lo cantonada 22 de juliol. ( al costat ParcdelOliveraonales12hcomençaremarealitzarlapaellapopular.12,00h ComençaremaprepararlaPaellaPopulardelDinardeConvivència.14,00h Dinar de Convivència 2013. Com en els darrers anys, farem un dinarpopularambunamagníficapaellamixtadepollastre,verduresipeix.Elticketperdegustarlapaellaincloupaisangria.Preu:5€Nota Important: caldrà que tothom porti plats, gots, coberts i tovallons re-utilitzablesisobretot,forçagana,jaquevolemquesiguiunaarrossadapopular,ecològica,senseresidusiestalviadora.Lapreparaciódelapaellavaacàrrecdel“supercuiner”delbarri,KarlosSegura.Organitza: Associació de Veïns i Veïnes La Maurina i Associació CulturalLaMaurinaensoferiràdegustaciódeteiassortitdedolços.16,30h Desprésdelapaella…recordaremvellstemps.Preparat una cançó, acudit, monòleg o el que tu vulguis i puja alescenari per fer que entre tots visquem uns momentsinoblidables…..Vinga...animatperquè….TÚSÍQUEVALES!!!Activitat organitzada i amenitzada per Jordi Buzón i resta de collaMaurinera"LaBotaCaminaire"Lloc:PlaçadeLaMaurina18,00h ObradeTeatreMusical:TarzanCompanyia:JasomalgúLloc:Escenariprincipal,CarrerSantaMariaMazzarel·lo20,00h ExhibiciódeBallsdeSaló,acàrrecdeMiqueliJuani.Amblacol·laboraciódeBallVallès.Lloc:EscenariPrincipaldeSantaMariaMazzarel·lo.-49-
 50. 50. -50-
 51. 51. -51-
 52. 52. -52-
 53. 53. -53-
 54. 54. ExposiciósobrelAnellaVerdadeTerrassaDel1al30dejunyalCentreCívicM. AurèliaCapmany (Av.ÀngelSallent,55)Organitza:AjuntamentdeTerrassa-MediAmbientiSostenibilitatTaularodona:"Horts urbans: experiències i perspectives"Dia:7dejuny ales19halaSala dActesdelaBibliotecadelDistricte4(carrerInfantMartí,183)Amblaparticipacióde:Ajuntament de Terrassa-Medi Ambient i Sostenibilitat, Sembrant ciutat,Plantem-nos.lHeura...Organitza:SembrantciutatiAVVLaMaurinaXerradainformativa:"Informació sobreelprojectedelAnellaVerdadeTerrassa"Dimarts13dejuny ales 19halaSala dActesdelCentreCívicMª AurèliaCapmany(Av ÀngelSallent,55)Activitat oberta per a totes les entitats del Districte 4 i per a tots els veïns iveïnesdelsbarrisdaquestDistricte.Organitza:AjuntamentdeTerrassa-54-
 55. 55. -55-
 56. 56. Com ja sabeu, lAssociació Cultural segueix treballant per talque en un futur pròxim, disposem dun millor local social on poderdur a terme totes les nostres activitats, en les millors condicions.Aquest és un compromís de lAjuntament i volem que es compleixi.-56-
 57. 57. Carrefour Market-57-
 58. 58. Restauració de Patrimoni HistòricRehabilitació dedificisImpermeabilitzacionsTreballs de construccióMantenimentsC/ Arquímedes, 267 - Tel. 93 119 88 90 - M. 675 685 119 - 695 181 212-58-
 59. 59. FOTOCÒPIES COLOR - PLASTIFICACIÓ - ENQUADERNACIONSFAX / SCANNER - RECÀRREGA DE MÒBILS - SERVEI IMPREMTAMaterial Escolar i dOficina · Papereria · Premsa · Objectes de RegalC/ Santa Maria Mazzarel·lo, 54 - 08224 TERRASSA (Barcelona)Tel./Fax 93 700 74 07 - llibreriapere@hotmail.com DAVANT SALESIANESA la festa major, vine a provarles nostres coques i "les nostres tapes"HORARI: dilluns a dissabte de 7,30h a 20,30h(NO TANQUEM AL MIGDIA)diumenges i festius de 8,00h a 14,00hCONSTRUCCIONESe-mail: xavi@mojal.cat - www.mojal.catRestauració i rehabilitació de façanesReformes interios - Obra nova-59-
 60. 60. PlanxaPinturaMecànicaPneumàticsPre-ITVC/ Pare Llaurador, 27308224 TERRASSA (Barcelona)ajmotors@hotmail.esTels. 93 780 83 69673 74 46 88673 74 46 86C/ Núria, 260T. 93 789 06 17TerrassaC/ Mare de Déu del Carme, 43T. 93 731 39 31Terrassae-mail: carnsalfonso@hotmail.com - facebook.com/alfonsocarnsfresques-60-
 61. 61. -61-
 62. 62. -62-
 63. 63. -63-
 64. 64. -64-

×