Publicidad

Memòria projecte

Espiral, Educación y Tecnología
5 de Jan de 2011
Memòria projecte
Memòria projecte
Memòria projecte
Memòria projecte
Publicidad
Memòria projecte
Memòria projecte
Memòria projecte
Memòria projecte
Memòria projecte
Publicidad
Memòria projecte
Memòria projecte
Memòria projecte
Memòria projecte
Memòria projecte
Publicidad
Memòria projecte
Memòria projecte
Memòria projecte
Memòria projecte
Memòria projecte
Publicidad
Memòria projecte
Memòria projecte
Memòria projecte
Memòria projecte
Memòria projecte
Publicidad
Memòria projecte
Memòria projecte
Memòria projecte
Memòria projecte
Memòria projecte
Publicidad
Memòria projecte
Memòria projecte
Memòria projecte
Memòria projecte
Memòria projecte
Publicidad
Memòria projecte
Memòria projecte
Memòria projecte
Memòria projecte
Memòria projecte
Publicidad
Memòria projecte
Memòria projecte
Memòria projecte
Memòria projecte
Memòria projecte
Publicidad
Memòria projecte
Memòria projecte
Memòria projecte
Memòria projecte
Memòria projecte
Memòria projecte
Memòria projecte
Memòria projecte
Próximo SlideShare
Enfocament general del projecteEnfocament general del projecte
Cargando en ... 3
1 de 52
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Memòria projecte

  1. Escoles Amigues<br />Projecte del postgrau Innovació i ús creatiu de les TIC en educació<br />UOC-Espiral<br />158114294005<br />Tutora: M. Lourdes Bernat Font<br />Alumna: M. Felisa Jodar Foz<br />5 de gener de 2011<br />1. Índex<br />Índex ................................................................................................ 1<br />Introducció ........................................................................................ 3<br />2. 1 Resum del projecte. 2. 2 Competències que es treballen referents al pla docent.<br />2. 3 Agents i recursos involucrats.<br />2. 4 Context formatiu.<br />2. 5 Anàlisi d’oportunitats i necessitats.<br />2. 6 Justificació de l’acció.<br />Missió i objectius ................................................................................ 6<br />3. 1 Objectius generals i específics.<br />3. 2 Indicadors.<br />Disseny del projecte ........................................................................... 8<br />4. 1 Metodologia i enfocament didàctic.<br />4.2.1 Recursos econòmics<br />4.2.2 Recursos humans.<br />4.2.3 Recursos de dinamització de la comunitat virtual.<br />4. 3 Infraestructures.<br />4. 4 Planificació i tasques a desenvolupar.<br />Desenvolupament ............................................................................. 11<br />5. 1 Reunions prèvies amb les tutores de 1r.<br />5. 2 Contacte amb l’escola Catalunya per preparar la videoconferència.<br />5. 3 El material.<br />5. 4 Material didàctic de la Unitat Didàctica: Les nostres mascotes.<br />5. 5 Altre material que treballa l’alumne a l’aula ordinària.<br />Implementació ................................................................................. 16 <br />Avaluació ………………………………………………………………………………..…………. 19<br />7. 1 El projecte Escoles Amigues.<br />7. 1. 1 Les rúbriques d’avaluació.<br />7. 1. 2 Escoles Amigues des del punt de vista del postgrau.<br />7. 1. 3 Estadístiques del bloc.<br />7. 2 La Unitat Didàctica: Les nostres mascotes.<br />7. 2. 1 Anàlisi dels indicadors.<br />7. 2. 2 Criteris d’avaluació.<br />7. 2. 3 Resultats rúbrica d’expressió oral.<br />7. 2. 4 Formulari online avaluació mascotes.<br />7. 2. 5 Avaluació formulari mascotes.<br />7. 2. 6 Rúbrica formulari mascotes.<br />7. 2. 7 Resum resultats.<br />Conclusions …………………………………………………………………………………………….. 45<br />8. 1 El Projecte Escoles Amigues.<br />8. 1. 1 La participació.<br />8. 1. 2 Els projectes comuns.<br />8. 1. 3 Les eines.<br />8. 1. 4 El futur.<br />8. 2 La Unitat Didàctica: Les nostres mascotes.<br />Propostes de millora ………………………………………………………………………………. 48<br />9. 1 El Projecte Escoles Amigues.<br />9. 2 La Unitat Didàctica: Les nostres mascotes.<br />Bibliografia …………………………………………………………………………………………….. 50<br />Annexos …………………………………………………….…………………………………………… 51<br />2. Introducció<br />2. 1 Resum del projecte<br />El projecte Escoles Amigues presenta entorns de treball cooperatiu per a les escoles de primària què hi vulguin participar, tot fent servir eines 2.0 per part dels alumnes i dels mestres. La integració de diferents eines TIC en un mateix entorn fa que aquest sigui més enriquidor i eficaç a l'hora de provocar aprenentatges, tant per part de l'alumne com per part del professor. Les propostes de treball corren a càrrec de qualsevol dels seus membres adscrits al projecte.Aquest projecte s’ubica dins de l’especialització de Recursos per a la innovació pedagògica.2. 2 Competències que es treballen referents al pla docent <br />Competències instrumentals orientades al domini de les eines tecnològiques.<br />Competències relacionades amb l'anàlisi de l'organització i la detecció de necessitats i d'oportunitats per a la implementació de projectes educatius que contemplin les tecnologies com a eines i recursos potenciadors de l'aprenentatge.<br />Capacitat per a realitzar l'anàlisi, el disseny, el desenvolupament, la implementació i  l'avaluació de projectes educatius basats en l'ús innovador i creatiu de les tecnologies.<br />2. 3 Agents i recursos involucrats<br />Xarxes socials educatives que estiguin interessades en l’ús de les Noves Tecnologies a l’aula: Internet en el aula, Espurna, Tecnologia educativa, projecte 1x1 i altres.<br />2. 4 Context formatiu<br />Tots els cicles d’Educació Primària de la geografia de parla catalana de l’estat espanyol. Per tant, engloba Catalunya, el País Valencià i ses illes*.El centre des d’on es promou aquesta iniciativa és l’Ateneu Instructiu de Sant Joan Despí (Baix Llobregat), a tots els cicles d’Educació Primària.L’escola imparteix els nivells educatius d’Infantil, Primària, ESO i BTX. És una escola concertada on l’índex d’emigració és nul, però sí que hi ha molts alumnes provinents d’altres països i que han estat adoptats.<br />Segons el pla director** del nostre centre una de les necessitats a millorar és la participació en plans externs. Aquest projecte contribuiria a pal·liar aquesta necessitat interna.En el referent a l’àmbit intern, les propostes de millora són entre d’altres: explotar de manera eficient els recursos tecnològics existents, en particular les eines informàtiques i impulsar propostes de plans d’innovació.Entre els objectius pedagògics que formula hi ha: Incrementar la presència de les TAC a l’aula en diferents activitats d’aprenentatge.<br />2. 5 Anàlisi de necessitats i oportunitats<br />NecessitatsOportunitatsLa implementació de les TIC a l’aula és possible amb l’existència de projectes que facilitin l’ús de les eines 2.0.Actualment el treball telemàtic intercentres és pràcticament inexistent. Aquesta proposta podria facilitar a les escoles un punt d’unió i de treball col·laboratiu.Els alumnes de cicle superior que van treballant amb netbooks a les aules necessiten quelcom més que un llibre digital. El treball en comú amb altres alumnes llunyans els pot enriquir personal i acadèmicament.Tots els centres tenen connexió a Internet, ordinadors a la sala d’informàtica o en els racons de classe, per tant poder contactar i treballar amb altres escoles és avui en dia possible.La realitat del pla 1x1 ja és a les aules de primària. Ara és possible definir quin ús es vol fer d’aquest ordinadors, i aquest projecte podria ser un exemple.El treball en comú possibilita l’aprenentatge a partir de les accions i experiència dels altres. La connexió dels diferents mestres on cadascú aporta el que sap, enriqueix la comunitat.<br />Que el treball col·laboratiu enriqueix a alumnes i mestres no té cap dubte.La presència de projectes que pugui desenvolupar aquest tipus de relació entre diferents centres és ara per ara mínima. El projecte Escoles Amigues opta per l’aprenentatge amb els altres, fent servir processos i eines comuns en un espai virtual que està treballat per tots i per a tots.<br />2. 6 Justificació de l'acció<br />El projecte neix de la necessitat d’innovació tecnològica que, a hores d’ara necessita l’escola primària catalana i en concret, el centre on l’aplicaré. També intervé la necessitat de posar en pràctica tot allò après en el postgrau Innovació i ús creatiu de les TIC a l’aula.<br />El Projecte 1x1 fa realitat la presència dels ordinadors a les aules i el treball digitalitzat a primària. Ara per ara els llibres digitals semblen l’alternativa d’ús dels netbooks distribuïts als alumnes. Amb aquest escenari de la substitució paulatina del llibre de text pel llibre digital, el treball col·laboratiu queda arraconat<br />per complet. La renovació pedagògica no és aleshores tant evident com ho és el canvi d’eina.<br />L’ordinador a l’aula permet quelcom més que fer exercicis o visualitzar les lliçons mitjançant pantalla, fa realitat la interconnexió de centres, els projectes treballats intercentres, l’aprenentatge col·laboratiu, l’intercanvi professional entre mestres de diverses procedències. Ofereix un ventall de possibilitats de treball i aprenentatge inesgotable.<br />La presència de l’ordinador ja fa temps que hi és a l’escola, és l’ús que se’n fa d’ell, la metodologia, la que hauríem de canviar.<br />El projecte Escoles Amigues proposa aquest canvi de metodologia, fent partícips tant als mestres com als alumnes de diverses escoles.    <br />3. Missió i objectius generals i específics<br />La missió d’aquest projecte és la creació d’una xarxa de relacions educatives entre alumnes i mestres de diferents escoles de Primària.<br />3. 1 Objectius generals i específics<br />Afavorir el treball i l’aprenentatge col·laboratiu entre alumnes de diferents escoles.<br />Crear una interconnexió de centres per al treball col·laboratiu entre alumnes de diverses procedències.<br />Crear i gestionar un espai comú de publicació per als alumnes dels diferents centres participants.<br />Promoure la participació en activitats col·laboratives que contemplin diverses àrees curriculars.<br />Fomentar l’ús de les eines 2.0 entre els alumnes participants.<br />Realitzar activitats conjuntes sincròniques i asincròniques per als alumnes.<br />Afavorir la creativitat de l’alumnat en les tasques a realitzar.<br />Afavorir el treball i l’aprenentatge col·laboratiu entre mestres de diferents escoles.<br />Creació d’una xarxa social per als mestres participants per tal de donar-los suport i iniciativa professional.<br />Dinamitzar mitjançat el fòrum l’intercanvi de coneixements, dubtes i propostes que suggereixin els diferents mestres participants.<br />Creació a la xarxa social de grups que aglutinin enfocaments i propostes de treball.<br />Promoure la creació de propostes didàctiques entre els diferents membres d’Escoles Amigues.<br />Fomentar l’ús de les eines 2.0 entre els mestres participants.<br />Programar activitats conjuntes sincròniques i asincròniques per als alumnes.<br />Dissenyar activitats que contemplin diverses àrees curriculars en les que puguin participar alumnes de diversos centres.<br />Potenciar l’ús de les TIC en educació.<br />Donar a conèixer el màxim possible l’existència d’aquest projecte.<br />Animar a la participació en el projecte a diferents centres de la geografia de parla catalana.<br />Oferir propostes d’innovació en les TIC.<br />3. 2 Indicadors<br />OBJECTIUSINDICADORSCrear una interconnexió de centres per al treball col·laboratiu entre alumnes de diverses procedències.Quines interconnexions s’han creat?Crear i gestionar un espai comú de publicació per als alumnes dels diferents centres participants.És possible que la resta de membres gestioni el bloc compartit?Promoure la participació en activitats col·laboratives que contemplin diverses àrees curriculars.Quins elements fan possible la participació en la creació d’activitats.Fomentar l’ús de les eines 2.0 entre els alumnes participants.Quines eines fan servir els alumnes de manera autònoma.Quines amb l’ajut del seu mestre.Realitzar activitats conjuntes sincròniques i asincròniques per als alumnes.Activitats sincròniques proposades. Activitats asincròniques proposades.Afavorir la creativitat de l’alumnat en les tasques a realitzar.Activitats en les que l’alumne crea el seu propi coneixement i  intervé en el coneixement dels altres.Creació d’una xarxa social per als mestres participants per tal de donar-los suport iiniciativa professional.Com els dóna suport?Com els provoca iniciativa professional?Dinamitzar mitjançat el fòrum l’intercanvi de coneixements, dubtes i propostes quesuggereixin els diferents mestres participants.La participació en el fòrum és dinàmica?És interactiva?Creació a la xarxa social de grups que aglutinin enfocaments i propostes de treball.Grups creats.Membres que s’han adscrit als grups.Membres que han participat.Promoure la creació de propostes didàctiques entre els diferents membres d’Escoles Amigues.Propostes didàctiques que s’han dut a terme entre els membres d’Escoles Amigues?Membres que han participat en la proposició d’activitats didàctiques.Fomentar l’ús de les eines 2.0 entre els mestres participants.De quina manera fomenta l’ús d’eines 2.0.Programar activitats conjuntes sincròniques i asincròniques per als alumnes.Activitats sincròniques realitzades, activitats asincròniques realitzades.Dissenyar activitats que contemplin diverses àrees curriculars en les que puguin participar alumnes de diversos centres.Quines àrees curriculars s’han treballat en les diferents activitats comuns.Donar a conèixer el màxim possible l’existència d’aquest projecte.Nombre de persones, entitats o organitzacions a les quals ha arribat aquest projecte.Animar a la participació en el projecte a diferents centres de la geografia de parlacatalana.Centres que hi participen en el projecte.Oferir propostes d’innovació en les TIC.Eines 2.0 que proposa fer servir<br />4. Disseny del Projecte<br />4. 1 Metodologia i enfocament didàctic<br />Diverses teories pedagògiques corroboren que l’aprenentatge en col·laboració amb altres companys pot ser significatiu i enriquidor.<br />Mapa conceptual de diferents teories d’aprenentatge 3<br />Veure’l ampliat amb CMaps<br />Segons veiem al mapa conceptual les teories d’aprenentatge de caire SOCIAL són el Constructivisme i el Socioculturalisme, totes dues recolzen que l’aprenentatge ve donat per la relació amb els altres i el medi.<br />El Socioculturalisme electrònic o Sharisme parteix de la idea que compartir està dins de la naturalesa de l’ésser humà. Les eines què ens ofereix la web 2.0 facilita que l’alumne pugui compartir les publicacions dels altres amb comentaris, aportacions de diferents punts de vista, enriquint el punt de mira de cadascú.<br />La xarxa Escoles Amigues ofereix diversos entorns i eines 2.0 per a que els alumnes de diferents centres treballin col·laborativament, fomentant l’ús de les eines 2.0 entre els alumnes participants, programant activitats conjuntes sincròniques i asincròniques i afavorint la creativitat en les tasques a realitzar.<br />Les eines col·laboratives com el correu-e, llistes de notícies i distribució, fòrums, calendaris, documents en línia... Ens ofereixen la possibilitat als mestres d'una comunicació asincrònica. Els xat i les videoconferències, en canvi, ho fan sincrònicament.<br />Es treballa amb varietat de recursos que engloben diferents formats de comunicació: auditiva, visual, interactiva… així arriben més i millor als alumnes, per aquest fet de diversitat de format i per l’atractius que són.<br />C. Jurado i M. Amaya4 presenten els mitjans educatius com a suport d’estímuls i per tant en la mesura que es presenti a l’alumne el coneixement mitjançant múltiples estimulacions sensorials els efectes dels mitjans seran més notables i significatius.<br />Són les tres noves característiques que anomena Manuel Area5 al seu article<br />(Los medios y el currículum escolar): MULTIMÈDIA, INTERACTIVITAT i HIPERTEXTUALITAT.<br />4.2 Recursos<br />4.2.1 Recursos econòmics<br />● Tots els centres participants disposen d’una aula d’informàtica, ordinador a l’aula amb o sense canó projector o bé són centres pilot del projecte eduCAT1x1 a Cicle Superior de Primària.<br />● Connexió a internet amb 3Mb mínims.<br />Donat que aquests recursos ja són existents a totes les escoles, la inversió econòmica no incrementa el que ja és el pressupost anyal dedicat a les Noves Tecnologies (NNTT)<br />4.2.2 Recursos humans<br />En el cas de la meva escola, com que la pràctica TIC en aquests moments es fa a l’aula d’informàtica, és la persona que fa la informàtica qui porta a terme les activitats amb els alumnes. És per això que es important la coordinació amb la mestra tutora del grup d’alumnes per a establir la temàtica a treballar (sempre en concordança amb el temari que es treballa a la classe)<br />En altres escoles, són els tutors qui des de l’aula d’informàtica o des de l’aula ordinària fan les activitats.<br />4.2.3 Recursos de dinamització de la comunitat virtual<br />Creació d’una xarxa social dirigida als mestres de Primària.<br />Captació de participants a través de correu-e.<br />Difusió de l’experiència en els diferents entorns virtual de caire educatiu: Projecte Espurn@, Internet en el Aula, Twitter, Mr Wong, Xtec. També a l’espai d’Acompanyament i Formació del Projecte eduCAT1x1.<br />4.3 Infraestructures<br />Les aules d’informàtica i/o les aules ordinàries 2.0, també les escoles que treballen d’acord al pla 1x16 a Cicle Superior.<br />4.4 Planificació i tasques a desenvolupar<br />Creació d’entorns virtuals de participació <br />ObjectiusCrear una xarxa de mestres de primària.Crear un bloc interaules per la publicació compartida d’articles.ContingutsÀrea de subscripcions per a nous membres.Fòrum de comunicació i intercanvi d’idees, dubtes o projectes.Espai per a les publicacions de les escoles participants.Tutorials de consulta d’eines 2.0.ImplementacióXarxa social amb Spruz: http://escolesamigues.spruz.com (a partir del 4 de desembre és substituïda per http://escolesamigues.grouply.com/) Bloc compartit: http://escolesamigues.blogspot.com AvaluacióFuncionament òptim d’ambdós entorns virtuals (amb la rúbrica 1)<br />Acciódata previstaCreació d’un bloc que sigui el punt de trobada i treball de tots els membres del projecte.Es va fer al setembreDefinició dels trets generals d’actuació del projecteA partir de finals de setembrePublicar al bloc propostes de treballsS’inicia la segona quinzena d’octubreRecerca de centres que vulguin participarS’inicia a finals d’octubrePromoció del projecte en les diverses xarxes de mestres existents i portals educatius.S’inicia a finals d’octubreAvaluació dels resultats de la dinàmica del blocSetmanalment a partir de l’1 novembre<br />Calendari: https://www.google.com/calendar/render?tab=mc<br />Timeline Projecte: http://www.dipity.com/felyssa/Planificacio-i-tasques-a-desenvolupar/?s=t<br />5. Desenvolupament<br />5. 1 Reunions prèvies amb les tutores de 1r<br />Donat que els alumnes estan treballant durant aquest trimestre el projecte dels animals, les pautes a seguir a l’aula d’informàtica venen donades pel que ja tenen previst treballar a l’aula ordinària. Les sessions amb les TIC esdevenen un suport del que estan aprenent a la classe de medi.L’intercanvi d’informació i de parers de les mestres implicades en aquests dos grups de primer (les dues tutores i jo mateixa) es produeix un cop la setmana, valorant el procés d’allò treballat pels alumnes durant la setmana i el que caldria reforçar al taller d’informàtica amb noves eines 2.0.Entre els aspectes que es fa incidència és el fet que a alguns alumnes els costa de veure quins animals són mamífers o qualsevol altre tipus, també els costa de veure els que són vertebrats d’invertebrats.Es decideix que a l’aula d’informàtica i amb el tema de les mascotes, es treballi aquest concepte i es reforci l’aprenentatge.Un cop treballats els Voicethread preparats, es penjarà a cada classe un diagrama de les mascotes dels nens i nenes on es vegi clarament quin tipus d’animal és cadascú.<br />5. 2 Contacte amb l’escola Catalunya per a preparar la videoconferència<br />Intercanviem opinions per correu electrònic per concretar com farem la presentació de les mascotes dels nens i nenes de 1r.<br />Es decideix que cada nen portarà una foto de la mascota que té a casa. Els nens que no en tenen podran portar una foto dels animals que els agradaria tenir.5. 3 El material<br />El bloc Escoles Amigues. És el lloc comú de publicació de les escoles que participen en aquest projecte.La xarxa de mestres Escoles Amigues.Al mateix temps la xarxa de mestres de primària serveix per a donar a conèixer el projecte i captar nous participants.Amb data de 4 de novembre de 2010, Spruz comunica als seus usuaris que la gratuïtat de la xarxa només serà extensible als Estats Units i Canadà. Tenim un mes per decidir si canviem a un nou pla d’Spruz de pagament o obrim una nova adreça amb un altre xarxa social. Finalment decideixo migrar a Grouply, de la qual he llegit molt bons comentaris.Nova adreça a partir del 4 de desembre: http://escolesamigues.grouply.com/Difusió per altres vies.Twitter, Mr. Wong, l’Xtec i les xarxes socials (Projecte Espurn@ i Internet en el Aula).<br />5. 4 Material didàctic de la Unitat Didàctica: Les nostres mascotes. <br />Videoconferència: Les nostres mascotes (CEIP Catalunya i l’Ateneu Instructiu)Xerrada via Skype per videotrucada entre els alumnes de 1r de l’escola Ateneu de Sant Joan Despí i els alumnes de 1r i 2n del CEIP Catalunya de Navarcles.Durant la videoconferència s’ensenyen fotografies de les seves mascotes, comenten què mengen, què els agrada fer, com es diuen i quin tipus d’animal és (mamífer, au, rèptil, amfibi i peix).Alguns nens han portat el seu animals per ensenyar-lo i parlar d’ell.Les nostres mascotes: Presentació amb Voicethread.L’aplicació online Voicethread permet de gravar comentaris de veu i vídeo a través de la webcam. També permet inserir comentaris de text. És una bona eina per a compartir amb altres usuaris comentaris sobre el tema de la presentació de manera asincrònica.M’agradaria tenir... UN GATPresentació amb Voicethread sobre els gats amb la finalitat que l’alumne vegi imatges de la vida d’aquest animal i per què és un mamífer.M’agradaria tenir... UN GOSPresentació amb Voicethread sobre els gossos amb la finalitat que l’alumne vegi imatges de la vida d’aquest animal i per què és un mamífer.M’agradaria tenir... UN HÀMSTERPresentació amb Voicethread sobre els hàmsters amb la finalitat que l’alumne vegi imatges de la vida d’aquest animal i per què és un mamífer.M’agradaria tenir... UN OCELLPresentació amb Voicethread sobre els ocells amb la finalitat que l’alumne vegi imatges de la vida d’aquest animal i per què és un au.M’agradaria tenir... UN PEIXPresentació amb Voicethread sobre els ocells amb la finalitat que l’alumne vegi imatges de la vida d’aquest animal i per què és un peix.Jclic. Animalshttp://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3080Jclic. Animals vertebratshttp://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3283e-formulari. Les mascoteshttps://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFhxRU5NWFN6YWhHSFViQjU5S05DSHc6MQLa mascota que m’agradaria tenirhttp://www.voxopop.com/group/b20b1796-141e-464b-8277-c5060c8a67c7Diagrama de les mascoteshttps://cacoo.com/diagrams/k7QritGTom6IkJhR<br />5. 5 Altre material que treballa l’alumne a l’aula ordinària <br />Coneixement del Medi 1r. Ed. Baula (Projecte Planeta Aigua)Unitat 11: Observo els animals i Unitat 12: Conec els mamífers.Quaderns de Competències Bàsiques. Ed. Baula.Quadern de coneixement del medi. Els animals 1.Pòsters i làmines<br />6. Implementació<br />6. 1 La Unitat Didàctica de Les nostres mascotes Sessions: <br />DataPrevisióImplementació26/10/2010Els nens i nenes de primer van passant per petits grups per l’aula d’informàtica (la sessió és d’1,5 hores)Videoconferència: Els alumnes d’ambdues escoles s’ensenyen fotos de les seves mascotes, intercanvien informació sobre quin tipus d’animal és, com es diu, què menja i com es comporta.Prèviament a aquesta sessió se’ls ha demanat que portin de casa una fotografia de la seva mascota, l’han ensenyat a l’aula i han comentat coses d’ella.Publicació al bloc de la xarxa Escoles Amigues.l’Ateneu - CEIP Catalunya*http://escolesamigues.blogspot.com/2010/10/les-nostres-mascotes.html05/11/2010Grup 1 i 2 (en dues sessions) 1h cadascuna.Gravació de comentaris de veu al Voicethread de les mascotes. Cada nen explica com  és la seva mascota: tipus d’animal, què menja, què li agrada fer...Com que els nens van passant per la webcam d’un en un, la resta dels nens treballen al seu ordinador una activitat individual de JClic sobre els animals.Publicació al bloc de la xarxa Escoles AmiguesNo dóna temps a tothom per a fer els comentaris orals previstos. Els nens que queden per gravar els crido en una de les hores de dedicació TAC que tinc assignada.http://voicethread.com/share/1443535/08/11/2010Grup 3. 1h.Gravació de comentaris de veu al Voicethread de les mascotes. Cada nen explica com  és la seva mascota: tipus d’animal, què menja, què li agrada fer...Com que els nens van passant per la webcam d’un en un, la resta dels nens treballen al seu ordinador una activitat individual de JClic sobre els animals.Publicació al bloc de la xarxa Escoles AmiguesNo dóna temps a tothom per a fer els comentaris orals previstos. Els nens que queden per gravar els crido en una de les hores de dedicació TAC que tinc assignada.http://voicethread.com/share/1443535/09/11/2010Grup 4. 1h.Gravació de comentaris de veu al Voicethread de les mascotes. Cada nen explica com  és la seva mascota: tipus d’animal, què menja, què li agrada fer, com té cura d’ell...Com que els nens van passant per la webcam d’un en un, la resta dels nens treballen al seu ordinador una activitat individual de JClic sobre els animals.Publicació al bloc de la xarxa Escoles AmiguesNo dóna temps a tothom per a fer els comentaris orals previstos. Els nens que queden per gravar els crido en una de les hores de dedicació TAC que tinc assignada.http://voicethread.com/share/1443535/12/11/2010Grup 1 i 2 (en dues sessions) 1h cadascuna.Durant mitja sessió:Els nens i nenes que no tenen mascotes, graven comentaris de veu sobre la mascota que els agradaria tenir, com és, tipus d’animal, què menja, com tindria cura d’ell...Com que els nens van passant per la webcam d’un en un, la resta dels nens treballen al seu ordinador una activitat individual de JClic sobre els vertebrats.A la segona part de la sessió han de fer l’e-formulari sobre les nostres mascotes.Publicació al bloc de la xarxa Escoles AmiguesFem les gravacions dels comentaris dels nens i nenes que no tenen mascota sobre l’animal que els agradaria tenir. Està previst fer-ho amb Voxopop , però finalment per problemes tècnics es fa la gravació amb Woices i amb Voicethread.L’activitat JClic no s’adequa als seus coneixements. És substituïda per l’activitat Les 7 vides del meu gat.L’e-formulari el traslladem a la pròxima sessió per motius de temps.15/11/2010Grup 3. 1h.Durant mitja sessió:Els nens i nenes que no tenen mascotes, graven comentaris de veu sobre la mascota que els agradaria tenir, com és, tipus d’animal, què menja, com tindria cura d’ell...Com que els nens van passant per la webcam d’un en un, la resta dels nens treballen al seu ordinador una activitat individual de JClic sobre els vertebrats.A la segona part de la sessió han de fer l’e-formulari sobre les nostres mascotes.Publicació al bloc de la xarxa Escoles AmiguesFem les gravacions dels comentaris dels nens i nenes que no tenen mascota sobre l’animal que els agradaria tenir. Està previst fer-ho amb Voxopop , però finalment per problemes tècnics es fa la gravació amb Woices i amb Voicethread.L’activitat JClic no s’adequa als seus coneixements. És substituïda per l’activitat Les 7 vides del meu gat.L’e-formulari el traslladem a la pròxima sessió per motius de temps.16/11/2010Grup 4. 1h.Durant mitja sessió:Els nens i nenes que no tenen mascotes, graven comentaris de veu sobre la mascota que els agradaria tenir, com és, tipus d’animal, què menja, com tindria cura d’ell...Com que els nens van passant per la webcam d’un en un, la resta dels nens treballen al seu ordinador una activitat individual de JClic sobre els vertebrats.A la segona part de la sessió han de fer l’e-formulari sobre les nostres mascotes.Publicació al bloc de la xarxa Escoles AmiguesFem les gravacions dels comentaris dels nens i nenes que no tenen mascota sobre l’animal que els agradaria tenir. Està previst fer-ho amb Voxopop , però finalment per problemes tècnics es fa la gravació amb Woices i amb Voicethread.L’activitat JClic no s’adequa als seus coneixements. És substituïda per l’activitat Les 7 vides del meu gat.L’e-formulari el traslladem a la pròxima sessió per motius de temps.20/11/2010Grup 1 i 2 (mitja hora)Visualitzem i escoltem els comentaris que els nens de l’altre escola han fet al Voicethead de les nostres mascotes.L’activitat de visualitzar els comentaris dels alumnes de l’escola Catalunya, queda posposada per més endavant.E-formulari sobre les nostres mascotes.22/11/2010Grup 3 (mitja hora)Visualitzem i escoltem els comentaris que els nens de l’altre escola han fet al Voicethead de les nostres mascotes.L’activitat de visualitzar els comentaris dels alumnes de l’escola Catalunya, queda posposada per més endavant.E-formulari sobre les nostres mascotes.23/11/2010Grup 4 (mitja hora)Visualitzem i escoltem els comentaris que els nens de l’altre escola han fet al Voicethead de les nostres mascotes.L’activitat de visualitzar els comentaris dels alumnes de l’escola Catalunya, queda posposada per més endavant.E-formulari sobre les nostres mascotes.<br />7. Avaluació<br />7. 1 El projecte d’Escoles Amigues <br />A l’inici d’aquest projecte, s’esmentava la necessitat formulada per l’Equip Directiu del centre de millorar la participació en plans externs, explotar de manera eficient els recursos tecnològics existents (en particular les eines informàtiques) i impulsar propostes de plans d’innovació. És a dir, incrementar la presència de les TAC a l’aula amb diferents activitats d’aprenentatge.En aquests moments, el projecte Escoles Amigues es troba en un estadi de divulgació i implementació de noves experiències entre centres i l’expansió cap a territoris idiomàtics i culturals diversos. Si contemplem la línia de temps de les publicacions al bloc, veurem que són tres les escoles que han intervingut durant aquest trimestre.<br />http://www.dipity.com/felyssa/Projecte-Escoles-Amigues/<br />Les escoles són: CEIP Botànic Calduch (Vila-real), CEIP Catalunya (Bages) i l’Ateneu (Baix Llobregat)Donat que els cursos participants han estat 1r i 2n per part del CEIP Catalunya i l’Ateneu i els alumnes de 5è del CEIP Botànic Calduch i l’Ateneu, els contactes han estat entre l’Ateneu i les altres dues escoles per separat.Ha estat un període de temps de contacte inicial, de presentacions dels alumnes entre ells a través de l’Skype mitjançant videoconferència, de presentar el municipi de cadascú a través de presentacions amb Mixbook i d’intercanviar i compartir informació amb presentacions Voicethread. També hem tingut temps de compartir la sortida de la verema que vam fer per separat els alumnes de l’escola Catalunya i l’Ateneu.Durant aquest temps hem pogut posar a prova les diferents eines utilitzades: <br />L’Skype hem pogut comprovat que és possible comunicar-se en directe via videoconferència, que malgrat alguna sessió fallida i de fàcil solució hem pogut comunicar-nos, que era possible registrar la conversa entre els dos centres i, que a més de quedar registrat, podíem tornar a sentir millor el que en alguns moments era difícil d’escoltar. En aquests moments estem experimentant l’opció de pantalla compartida i sembla que pot tenir aplicacions molt interessants.<br />Voicethread ens ha permès treballar en moments diferents l’expressió oral dels nostres alumnes. Enregistrar els seus comentaris de veu els ha resultat enriquidor a nivell personal. En més d’una gravació se sent algun sospir del nen que està parlant, a causa de l’emoció que està experimentant. A nivell grupal, el fet de compartir i escoltar les gravacions de la resta de companys, els despertava l’interès d’allò explicat en un mitjà tan inusual com el micro i els altaveus de l’ordinador.<br />Mixbook ha servit per editar amb imatge i text els municipis de Navarcles i de Sant Joan Despí. Després els hem compartit i comentat via Skype i bloc.<br />Aquestes tres eines han estat les idònies per a familiaritzar-nos alumnes i mestres, conèixer-nos, gaudir d’una nova forma de comunicar-nos i d’aprendre.He d’esmentar la posta en marxa d’una nova eina que permetrà el treball col·laboratiu sense l’impediment d’horaris (com és el cas de les videoconferències) o la temàtica a treballar durant el curs. Es tracta d’un WiKi d’edició compartida per alumnes de Primària. El tema que proposa és el dels animals. Presenta una plantilla per a editar per l’alumne i que consisteix en anar omplint els espais buits amb la informació que hi falta, tot cercant-la a Internet.Malgrat que la proposta d’Escoles Amigues s’aplica al territori de parla catalana, aquesta proposta va més enllà i inclou les llengües espanyola, anglesa i alemanya en aquests moments.<br />7. 1. 1 Les rúbriques d’avaluació.<br />Desenvolupament i resultat del projecte <br />Afavoreix el treball i l’aprenentatge col·laboratiu entre alumnes de diferents escoles?<br />   Puntuació<br />Ítems45 a 67 a 89 a 10Interconnexió de centres per al treball col·laboratiu entre alumnes de diverses procedències.No presenta cap possibilitat d’interconnexió entre els alumnes de diferents centres.Presenta poques possibilitats d’interconnexió entre els alumnes de diferents centres.Presenta múltiples possibilitats d’interconnexió entre els alumnes de diferents centres.Presenta múltiples possibilitats d’interconnexió entre els alumnes de diferents centres i a més es posa en pràctica.10Espai comú de publicació per als alumnes dels diferents centres participants.No existeix un espai comú de publicació.Existeix, però és de difícil publicació.Existeix i la publicació és senzilla.Existeix i la publicació és senzilla i a més, és compartida.10Promou la participació en activitats col·laboratives que contemplin diverses àrees curriculars.No presenta les eines necessàries per a promoure la participació en activitats col·laboratives.Presenta poques eines per a promoure la participació en activitats col·laboratives.Presenta diverses eines per a promoure la participació en activitats col·laboratives.Presenta diverses eines per a promoure la participació en activitats col·laboratives, i a més, la participació és activa9Fomenta l’ús de les eines 2.0 entre els alumnes participants.No presenta cap activitat per a desenvolupar-la telemàticament.Les eines proposades són treballades més pel mestre que per l’alumne.Les eines proposades són de fàcil ús per part de l’alumne.En totes les eines proposades l’alumne té un paper actiu.9Promou activitats conjuntes sincròniques i asincròniques per als alumnes.No promou cap activitat telemàtica per als alumnes.Promou només activitats asincròniques.Promou activitats asincròniques i escasses sincròniques.Promou activitats asincròniques i sincròniques.9<br />Puntuació total:47= Excel·lent<br />Puntuacions:  - de 20= Insuf. / 20-24= Suf. / 25-34= Bé / 35-44=Not. / + de 45= Exc.<br />Afavoreix el treball i l’aprenentatge col·laboratiu entre mestres de diferents escoles?<br />   Puntuació<br />Ítems45 a 67 a 89 a 10Promou la creació de propostes didàctiques entre els diferents membres d’Escoles Amigues.No les promou.Les promou, però no són aplicades.Les promou i a més, són aplicades.Les promou, són aplicades i publicades.9Fomenta l’ús de les eines 2.0 entre els mestres participants.No el fomenta.Fomenta l’ús d’escasses eines 2.0.Fomenta l’ús d’eines 2.0. àmpliament.Fomenta l’ús d’eines 2.0. àmpliament i a més, s’intercanvien coneixements de noves eines.9Els mestres poden dissenyar activitats que contemplin diverses àrees curriculars en les que puguin participar alumnes de diversos centresNo les poden dissenyar.Poden proposar el disseny d’activitats telemàtiques i col·laboratives.Poden dissenyar activitats telemàtiques i col·laboratives.Poden dissenyar activitats telemàtiques i col·laboratives i a més, disposen d’una plantilla per a generar-les.10<br />Puntuació total:28= Excel·lent<br />Puntuacions:  - de 12 Insuf. /12-14= Suf. / 15-20= Bé / 21-26=Not. / + de 27= Exc.<br />Implementació del projecte<br />   Puntuació<br />Ítems45 a 67 a 89 a 10Nombre suficient de membres per a treballar col·laborativamentNo participa cap centre.Participen entre 2 i 3 centres.Participen entre 4 i 9 centres.Participen més de 10 centres.6Acceptació de les propostes de treball per part dels membresNo hi participa ningú.Participen entre 2 i 3 membres.Participen entre 4 i 9 membres.Participen més de 10 membres.6Propostes de noves activitats per part dels membresNo les proposa ningúLes proposa entre 2 i 3 membres.Les proposa entre 4 i 9 membres.Les proposa més de membres.6Intercanvi de comentaris a través de la xarxa.No hi participa ningú.Participen entre 2 i 3 membres.Participen entre 4 i 9 membres.Participen més de 10 membres.6<br />Puntuació total:24= Bé<br />Puntuacions: - de 16 Insuf. / 16-19= Suf. / 20-27= Bé / 28-35=Not. / + de 36= Exc.<br />Difusió de la Xarxa: Escoles Amigues  als principals entorns virtuals de caire educatiu. <br />ObjectiusDonar a conèixer el projecte a la comunitat de mestres de primària.Possibilitar l’adhesió dels mestres que volen participar en el projecte.ContingutsDiferents entorns virtuals de caire pedagògic on difondre el projecte.ImplementacióTwitter: escolesamiguesProjecte espurn@ grupEdutacAvaluacióNombre suficient de membres adscrits per a poder intercanviar i compartir projectes didàctics.<br />Difusió del projecte<br />   Puntuació<br />Ítems45 a 67 a 89 a 10Difusió per via e-mailEs capta cap ó 1 personaEs capten entre 2 i 6Es capten entre 7 i 10 personesEs capten més de 10 persones10Difusió a Espurn@Es capta cap ó 1 personaEs capten entre 2 i 6Es capten entre 7 i 10 personesEs capten més de 10 persones5Difusió a Internet en el aula.Es capta cap ó 1 personaEs capten entre 2 i 6Es capten entre 7 i 10 personesEs capten més de 10 persones4Difusió a EduCat1x1Es capta cap ó 1 personaEs capten entre 2 i 6Es capten entre 7 i 10 personesEs capten més de 10 persones4Difusió a TwitterEs capta cap ó 1 personaEs capten entre 2 i 6Es capten entre 7 i 10 personesEs capten més de 10 persones4<br />Puntuació total:27= Bé<br />Puntuacions: - de 20= Insuf. / 20-24= Suf. / 25-34= Bé / 35-44=Not. / + de 45= Exc.<br />Dinamització de la xarxa de mestres Escoles Amigues. <br />ObjectiusAconseguir la participació activa dels membres inscrits: en les activitats proposades, en la creació de noves activitats.Publicació de l’experiència compartida al bloc comú.ContingutsProposta d’activitats conjuntes d’acords amb les àrees curriculars de primària.Formulari de creació de noves propostes d’activitats.Implementaciópublicació al calendari d’activitats de la xarxa de les propostes d’activitats.AvaluacióGrau de participació de les escoles: en les activitats proposades, en la creació de noves activitats: articles editats per les diferents escoles adscrites.<br />Dinamització de la xarxa de mestres Escoles Amigues <br />   Puntuació<br />Ítems45 a 67 a 89 a 10Plantilla generadora d’activitats a disposició de tots els membresNo existeix.Existeix però no és visible fàcilment.Està a la vista sempre i el funcionament és correcteA més del punt anterior, es publica immediatament la proposta enviada.10Calendari d’activitats editable pels membresNo existeix.Existeix però no és visible fàcilment.Està a la vista sempre i el funcionament és correcteA més del punt anterior, es publica immediatament la proposta enviada.10Mostra i actualitza automàticament l’activitat de les escoles participants en el bloc comú.No la mostra.Mostra l’activitat però no l’actualitza automàticament.L’actualització és automàtica a mida que es va publicant en el bloc compartit.L’actualitza automàticament i envia un avís de nou esdeveniment als membres.8Aporta coneixements nous als membres participants.No els aporta.Els aporta mitjançant tutorials.Els aporta mitjançant tutorials i fòrum.Utilitza altres eines de suport de les esmentades anteriorment.9<br />Puntuació total:37= Excel·lent<br />Puntuacions: - de 16= Insuf. / 16-19= Suf. / 20-27= Bé / 28-35=Not. / + de 36= Exc.<br />7. 1. 2 Escoles Amigues des del punt de vista del Postgrau.Competències transversals  <br />Compartir en equip, en xarxa i amb els companys, compartint coneixements i experiències.<br />El projecte Escoles Amigues permet als seus participants compartir activitats d’aprenentatge amb els alumnes i els mestres.Durant l’execució de les diferents assignatures del postgrau els companys eren els companys d’estudi. Ara són els mestres que volen posar en pràctica un projecte en comú amb els seus alumnes.<br />Comunicar-se en xarxa aplicant estratègies diversificades.<br />Entre els mestres, les vies de comunicació principals han estat:correu-e, Projecte Espurn@, Internet en el Aula, Twitter, Mr Wong i el bloc d’Escoles Amigues.Entre els alumnes:El bloc d’Escoles Amigues, el WiKi dels animals.<br />Aplicar d'una manera pràctica els coneixement adquirits.<br />Les diferents experiències presentades al bloc han suposat la posada en pràctica d’una metodologia i d’unes eines treballades al llarg del postgrau, sense prejudici d’anar incorporant les novetats que la xarxa ens ofereix contínuament.<br />Competències específiques de Metodologies col·laboratives per a l’aprenentatge.<br />Comunicar-se de forma efectiva en els entorns virtuals i reflexionar críticament sobre les diferents interaccions comunicatives possibles. Identificar eficaçment indicadors de qualitat de les accions comunicatives.<br />Eines:SkypeHa permès establir comunicació oral i en directe entre alumnes de diferents centres. Ha suposat per tant, la preparació de la conversa, del material que es volia ensenyar amb la webcam, l’expressió oral de les idees que es volien comunicar i la recepció del que comunicaven els interlocutors. Molt bona eina per a treballar sincrònicament.VoicethreadLa comunicació no és en directe, però implica igual que en l’anterior una preparació del material i de l’expressió oral. Té l’avantatge de poder tornar a gravar el missatge oral en cas que no surti bé a la primera.Molt bona eina per a treballar asincrònicament.<br />Integrar de manera reflexionada diferents eines multimèdia com a element motivador.<br />Les presentacions amb Mixbook i amb Voicethread han creat un interès i una expectativa inusual que la causada per altres presentacions. El fet que els propis alumnes hagin estat els creadors del material multimèdia, fa que l’interès s’incrementi, interès per escoltar el que explica un company en una gravació de veu, en la imatge de la seva mascota, etc.<br />Competències específiques de Recursos per al desenvolupament de la creativitat.<br />Posar en pràctica diferents estratègies d'ús d'eines i serveis relacionats amb la comunicació auditiva sincrònica i asincrònica, textual, visual i audiovisual.<br />Les diferents eines emprades en diferents moments han estat:Per part dels mestres:mails, edició d’articles al bloc, edició de comentaris al bloc, edició de presentacions amb Mixbook i Voicethread, edició de formularis amb GoogleDocs, videoconferències amb Skype i edició del WiKi amb Wikispace.Per part dels alumnes:Edició de comentaris al bloc, gravacions de veu amb Voicethread, gravacions de veu amb Woices, contestar formularis de GoogleDocs, videoconferències amb Skype i edició del WiKi amb Wikispace.<br />Dissenyar, desenvolupar i avaluar de forma eficaç i sistemàtica activitats que fomentin la creativitat de l'alumne.<br />La creació de coneixement per part de l’alumne ha estat possible gràcies a eines col·laboratives com:Voicethread: han explicat el seu coneixement i l’han compartit amb els altres.WiKi dels animals: han recordat el que ja sabien, han cercat informació d’allò que no sabien en text, imatge i vídeo, enriquint així el seu coneixement i compartint-lo amb altres alumnes. <br />Competències específiques d’Organització innovadora de l’aula i xarxes socials docents.<br />Desenvolupar estratègies educatives per tal que els centres educatius esdevinguin motor d'innovació i implantació de les noves tecnologies de la comunicació i de l'aprenentatge.<br />En l’actualitat existeixen eines online que implícitament suposen la col·laboració de diferents usuaris. És el cas dels WiKis.Escoles Amigues ha engegat un WiKi dedicat als animals. D’animals perquè és un tema que  atrau molt als nens, apareix en tots els nivells curriculars i dóna peu al treball de moltes competències interdisciplinàries.  A més, a cada pàgina apareixen recursos multimèdia (so, vídeo, imatge...) per augmentar la seva potencialitat.<br />Valorar quines habilitats i quines competències contribueixen al desenvolupament professional docent.<br />No només valorar-les, sinó potenciar-les i posar-les en pràctica.Algunes d’elles aplicades en el projecte són: Ser capaç de generar recursos digitals per a l’alumnat, quan calgui.Fer partícips als alumnes en la creació d’aquests recursos digitals.Compartir amb altres mestres i els seus alumnes l’edició conjunta d’aquest material.Compartir amb altres mestres i els seus alumnes projectes de treball.<br />Elaborar projectes tenint en compte les tendències actuals en el disseny i dotació de les aules d'informàtica i de l'ús de les tecnologies a l'aula.<br />Els projectes treballats fins ara a Escoles Amigues han estat:Compartim excursions: la verema.Com celebrem la castanyada.Els nostres municipis.Les nostres mascotes.WiKi dels animals.<br />Competències específiques de Fonaments pedagògics i competència digital.<br />Saber treballar la competència digital i com aplicar-la a les diverses àrees curriculars.<br />L’execució d’aquest projecte ha estat una oportunitat per a congeniar la competència digital (tan del mestre com dels alumnes) amb les  diferents àrees curriculars.<br />7. 1. 3 Estadístiques del bloc <br />Durant el darrer mes (16/11/2010-15/12/2010) les estadístiques del bloc d’Escoles Amigues són les següents:<br />En aquest gràfic observem que l’origen del trànsit prové majoritàriament de l’enllaç que hi ha a la pàgina de Projectes en Xarxa de l’XTEC. Les visites des de les diferents xarxes socials des d’on s’ha promocionat fins ara Escoles Amigues, només apareix Espurna com a visitant en aquest darrer mes.Els articles més visitats són el WiKi dels animals i Les nostres mascotes.La pàgina més visitada és la de projectes, això és perquè l’enllaç que hi ha a l’XTEC remet a aquesta pàgina en concret i no a la d’inici.7. 2 La Unitat Didàctica de Les nostres mascotes <br />7. 2. 1 Anàlisi dels indicadors:<br />OBJECTIUSINDICADORSRESULTATCrear una interconnexió de centres per al treball col·laboratiu entre alumnes dediverses procedències.Quines interconnexions s’han creat?En aquesta Unitat Didàctica han interconnectat dues escoles: CEIP Catalunya i l’Ateneu Instructiu.Ho han fet mitjançant la videoconferència (recurs sincrònic) i la presentació digital (recurs asincrònic)Crear i gestionar un espai comú de publicació per als alumnes dels diferents centresparticipants.És possible que la resta de membres gestioni el bloc compartit?En aquest cas l’espai comú compartit a més del bloc, ha estat la presentació de Les nostres mascotes amb Voicethread.Al bloc està publicada l’experiència de la videoconferència i la presentació esmentada.Fomentar l’ús de les eines 2.0 entre els alumnes participants.Quines eines fan servir els alumnes de manera autònoma.Quines amb l’ajut del mestre.Donada la baixa edat dels alumnes (1r de primària) les eines les han fet servir amb l’ajut del mestre/a.Les eines 2.0 ja han estat esmentades més amunt.Afavorir la creativitat de l’alumnat en les tasques a realitzar.Activitats en les que l’alumne crea el seu propi coneixement i  intervé en el coneixement dels altres.Tots els alumnes han pogut reflexionar i expressar oralment com és la seva mascota, quin tipus d’animal és, la seva alimentació...Malgrat els nervis del fet d’haver d’expressar-se davant del micro, la majoria, han sabut fer les explicacions amb tota naturalitat i la correcció pròpia de la seva edat.Alhora, escoltar les explicacions sobre les mascotes de la resta de companys, els amplia els coneixements, aprenent l’existència d’animals que no havien sentit mai o sentint la classificació animal a la què pertanyen.<br />7. 2. 2 Criteris d’avaluació<br />Reconèixer les característiques diferencials d’alguns animals.<br />Identificar animals mamífers, aus, rèptils, peixos i amfibis.<br />Relacionar animals amb el seu medi de desplaçament.<br />Classificar els animals segons la seva alimentació: carnívors, herbívors i omnívors.<br />Expressar-se oralment amb la fluïdesa i correcció adequada a la seva edat.<br />Mostrar-se sensible davant la necessitat de tenir cura i respecte pels animals.<br />Conèixer i utilitzar la terminologia treballada: vertebrats, invertebrats, mamífers, aus, rèptils, peixos i amfibis.<br />ActivitatsCriteris d'avaluacióRúbrica d'avaluació1. Videoconferència sobre les nostres mascotes.Reconèixer les característiques diferencials d’alguns animals.Expressar-se oralment amb la fluïdesa i correcció adequada a la seva edat.Activitat no avaluable.Ha servit per introduir el tema i experimentar el que comporta conversar amb companys d'altres escoles a través de la webcam.2. Gravació de comentaris de veu al Voicethread de les mascotes que tenen o que els agradaria tenir.Expressar-se oralment amb la fluïdesa i correcció adequada a la seva edat.Mostrar-se sensible davant la necessitat de tenir cura i respecte pels animals.Resultats rúbrica d’expressió oral.3. Activitat JClic animals.Identificar animals mamífers, aus, rèptils, peixos i amfibis.Relacionar animals amb el seu medi de desplaçament.Activitat no avaluable.Donat que era la primera vegada que els alumnes de primer utilitzaven el JClic, l'activitat es fa com a referent per veure el grau de comprensió dels conceptes treballats a l'aula ordinària i referents a aquest tema, del sondeig d'ús dels JClic com a activitat avaluadora (s'ha observat que cap nen no ha arribat ni a la meitat de l'activitat en l'estona que ens hi dediquem) i l' iniciació a l'ús de programari JClic.http://screenr.com/BIF4. Activitat JClic animals vertebrats.A causa de la seva complexitat per als alumnes, es substitueix per l'activitat:Les 7 vides del meu gat.Mostrar-se sensible davant la necessitat de tenir cura i respecte pels animals.Activitat joc no avaluable.5. Formulari online sobre els animals.Identificar animals mamífers, aus, rèptils, peixos i amfibis.Relacionar animals amb el seu medi de desplaçament.Classificar els animals segons la seva alimentació: carnívors, herbívors i omnívors.Conèixer i utilitzar la terminologia treballada: vertebrats, invertebrats, mamífers, aus, rèptils, peixos i amfibis.Formulari avaluació mascotes.Rúbrica formulari mascotes.Resum resultats.6. Visualització i audició dels comentaris fets per l’altre escola al Voicethread de les mascotes.Activitat no avaluable.Aquesta activitat queda posposada per més endavant a causa del calendari de l’altre escola.<br />7. 2. 3 Resultats rúbrica d’expressió oral.<br />Ítems0 a 45 a 67 a 89 a 10Expressió oral en públic.No admet expressar-se a través de la webcam.Li costa explicar, titubeja, presenta trets fonètics incorrectes.S’expressa amb confiança i claredat malgrat presenta trets fonètics incorrectes.S’expressa amb confiança, claredat i pronúncia correcta.<br />Grup 1 <br />A. EstebanA. LorenaA. OlgaG. SergiF. Carla J. NilL. MartinaM. MaxO. LucíaP. PaulaR. AinhoaS. AlbertT. OriolV. Àlex<br />Grup 2 <br />Al. PauAr. PauB. RaülD. InésF. ÀlexL. Joan RamonLl. BertaM. NúriaM. SandraO. MarcP. LídiaR. AlbaT. Alejandro<br />Grup 3 <br />A. HugoC. LídiaC. NatàliaD. AlbertoE. MaxI. JoanM. LydiaP. RaülR. DanaR. LucíaS. AlvaroS. MarionaT. Armand<br />Grup 4 <br />B. CarlaC. CarlosG. GuillemH. ClàudiaI. EstefaniaL. BrunoM. EvangelinaM. ArianeM. AdriàP. JúliaR. NúriaR. MarcS. IgnasiV. Susana<br />7. 2. 4 Formulari online avaluació mascotes<br />7. 2. 5 Avaluació formulari mascotes<br />7. 2. 6 Rúbrica formulari mascotes.<br />Ítems0 a 45 a 67 a 89 a 10<br />Distingeix els diferents tipus d’animals.No els distingeix.De cinc tipus en distingeix 3.De cinc tipus en distingeix 4.Els distingeix tots.Diferencia els animals vertebrats dels invertebratsNo diferencia els animals vertebrats dels invertebrats de 8 animals presentats.Diferencia els animals vertebrats dels invertebrats en 4 de  8 animals presentats.Diferencia els animals vertebrats dels invertebrats en 6 de  8 animals presentats.Diferencia els animals vertebrats dels invertebrats en els 8 animals presentats.Diferencia els animals segons el tipus d’alimentacióNo diferencia el tipus d’alimentació dels 8 animals presentats.Diferencia el tipus d’alimentació de 4 dels 8 animals presentats.Diferencia el tipus d’alimentació de 6 dels 8 animals presentats.Diferencia el tipus d’alimentació dels 8 animals presentats.Diferencia el tipus de desplaçament.No diferencia el tipus de desplaçament dels 8 animals presentats.Diferencia el tipus de desplaçament de 4 dels 8 animals presentats.Diferencia el tipus de desplaçament de 6 dels 8 animals presentats.Diferencia el tipus de desplaçament dels 8 animals presentats.Puntuació ítems<br />Puntuació total:<br />Puntuacions: - de 20= Insuficient / 20-24= Suficient / 25-34= Bé / 35-44=Notable / + de 45= Excel·lent<br />7. 2. 7 Resum resultats.<br />Distingeix els animals mamífers.Presenta 6 o més errors.00%Presenta 4-5 errors.35%Presenta 2-3 errors.815%Presenta 0-1 error.4380%<br />Diferencia els animals vertebrats dels invertebratsDiferencia els animals vertebrats dels invertebrats en 0-3 animals.1530%Diferencia els animals vertebrats dels invertebrats en 4-5 animals.1630%Diferencia els animals vertebrats dels invertebrats en 6-7 animals.1120%Diferencia els animals vertebrats dels invertebrats en 8 animals.1120%<br />Diferencia els animals segons el tipus d’alimentacióDiferencia el tipus d’alimentació de 0-3 animals..919%Diferencia el tipus d’alimentació de 4-5 animals..47%Diferencia el tipus d’alimentació de 6-7 animals..3361%Diferencia el tipus d’alimentació de 8 animals.713%<br />Diferencia el tipus de desplaçament.Diferencia el tipus de desplaçament de 0-3 animals.00%Diferencia el tipus de desplaçament de 4-5 animals.47%Diferencia el tipus de desplaçament de 6-7 animals.3463%Diferencia el tipus de desplaçament de 8 animals.1528%<br />Puntuació total20-24= Suficient.12%25-34= Bé.4278%35-44=Notable.1120%+ de 45= Excel·lent00%- de 20= Insuficient00%<br />8. Conclusions<br />8. 1 El projecte Escoles Amigues8. 1. 1 La participació.Fins aquests moments, en el projecte Escoles Amigues s’ha donat la interrelació entre els binomis Ateneu-CEIP Catalunya (els cursos de 1r i 2n de Primària) i Ateneu-CEIP Botànic Calduch (els cursos de 5è de Primària). Es podria dir que la relació no ha estat entre escoles sinó entre mestres, ja que és en funció dels mestres que han actuat i els cursos que porten, el que ha decidit la relació entre les escoles. Per això no ha existit relació entre les escoles CEIP Catalunya i CEIP Botànic Calduch, perquè no eren dels mateixos cursos els mestres participants.El CEIP Don Blasco de Alagon de Vilafranca del Cid ha intervingut al bloc en aquest mes de desembre i s’ha afegit també el CEIP Puig Cavaller de Gandesa (Terra Alta). Esperem noves col·laboracions per al trimestre vinent.8. 1. 2 Els projectes comuns.Aquests són les principals activitats que fins ara s’han compartit:<br />ActivitatsEscolesEns presentemL’Ateneu, CEIP Catalunya, CEIP Botànic Calduch.El nostre municipiL’Ateneu, CEIP Catalunya, CEIP Botànic Calduch.La verema (sortida trimestral)L’Ateneu, CEIP Catalunya.La castanyadaL’Ateneu, CEIP Catalunya.Les nostres mascotesL’Ateneu, CEIP Catalunya.<br />Han estat activitats que ens han ajudat a introduir-nos als mestres i als nens en l’ús habitual d’eines 2.0, a conèixer-nos, a explorar les possibilitats del treball col·laboratiu.La provatura de diferents eines ens ha fet esbrinar les que ens anaven millor segons la intenció de l’activitat.<br />8. 1. 3 Les eines <br />L’Skype: Com a eina de comunicació sincrònica permet el diàleg en directe, la visualització dels interlocutors i del material que ens vulguin ensenyar, sigui via webcam o en pantalla compartida.<br />Bloc: És l’eina de publicació de les experiències viscudes durant les activitats compartides i que permet d’afegir comentaris post-activitat. <br />Mixbook: Llibre virtual per a presentacions.<br />Voicethread: Eina que permet crear presentacions d’edició compartida i gravacions de comentaris de veu i/o vídeo.<br />Totes quatre eines són de fàcil edició i participació per part dels alumnes tinguin l’edat que tinguin.Punts forts/febles<br />Punts feblesPunts fortsLa participació depèn de la predisposició del mestre participant, no de l’escola, cosa que denota que no hi ha actualment als centres un pla TAC que involucri a tothom.Els horaris de cada centre per a coincidir en les activitats sincròniques. Ens hem hagut d’adaptar als horaris que cadascú tenia al seu centre, fins i tot moltes vegades hem dedicat hores lliures per a fer l’activitat o demanar a companys canvis de classe.En tot el trimestre només en una ocasió ens ha fallat el directe en una videoconferència (només un centre podia escoltar l’altre i era per problemes amb el micro).El nombre d’alumnes a les aules (25-27 nens) dificulta la participació de tothom en sessions d’una hora. Per sort en algunes ocasions hem treballat amb grup desdoblats, cosa que ha afavorit les activitats sincròniques.El treball en comú possibilita l’aprenentatge a partir de les accions i experiència dels altres. La connexió dels diferents mestres i alumnes on cadascú aporta el que sap, enriqueix la comunitat.L’entorn virtual motiva als alumnes a la participació.El treball amb companys d’altres centres els atrau i incrementa la participació.Sentiment de pertinença al grup classe quan han de comunicar-se (per escrit o parlat) amb els companys de la resta d’escoles, i per tant, millora i motivació de la seva intervenció.Element motivador del sentiment de pertànyer a un col·lectiu d’alumnes de diferents escoles amb activitats i objectius comuns.Per part dels mestres: La motivació que comporta compartir coneixements, activitats i aprenentatges entre tots.<br />8. 1. 4 El futur.El projecte d’Escoles Amigues continua amb noves propostes d’activitats per als centres que vulguin participar: La WiKi dels animals és la darrera proposta presentada i va més enllà de les fronteres geogràfiques i lingüístiques.<br />8. 2 La Unitat Didàctica Les nostres mascotes.Aquesta Unitat Didàctica ha actuat com a reforçadora dels coneixements treballats a l’aula ordinària amb els nens i nenes de 1r de Primària de l’AteneuDes de l’aula d’informàtica han pogut: <br />Compartir via Skype la presentació de les seves mascotes amb els alumnes de Cicle Inicial de l’escola Catalunya de Navarcles.<br />Compartir via Voicethread imatges i comentaris de les mascotes a través del bloc d’Escoles Amigues.<br />Reforçar coneixements sobre el tema amb les activitats online: JClic i Les 7 vides del meu gat.<br />Contestar el formulari avaluador sobre el tema treballat.<br />Punts forts/febles<br />Punts feblesPunts fortsLa ràtio d’alumnes fa que per aquest tipus d’activitats el nombre de sessions s’hagi d’augmentar.Els conceptes dels diferents tipus d’animal, són per treballar-los al tercer trimestre i no al primer, ja que els ha costat d’assumir-los.L’estimulació que els suposa els multimèdia.Poder interactuar gravant comentaris de veu sobre les seves mascotes els ha motivat molt.Poder fer videoconferències amb nens i nenes d’un altre escola els ha enriquit molt i els ha despertat la seva motivació.<br />9. Propostes de millora<br />9. 1 El projecte Escoles Amigues<br />El projecte continua en actiu i la seva difusió va creixent amb el temps. La presència al portal de l'XTEC suposa major nombre de visites al bloc i, per tant, possibles mestres interessats en participar. <br />Aspectes a millorar:<br />La comunicació entre els mestres participants via correu electrònic queda molt tancada i limitada als dos interlocutors del missatge. Seria bo de trobar un espai tipus xarxa social per a comunicar-nos i deixar rastre de les intervencions per tal que es puguin consultar per altres usuaris d’Internet. Recordem que inicialment es va obrir la xarxa social d’Escoles Amigues amb Spruz, però a començaments de desembre va quedar inactiva a causa de l’establiment del pagament de quotes. Ara per ara està oberta la participació des del grup d’Escoles Amigues a Espurn@, però no hi ha gaire comunicació.<br />La difusió de la xarxa social d’Escoles Amigues amb Grouply, tindrà com a objectiu canalitzar els contactes entre els mestres participants, publicar propostes didàctiques i intercanviar experiències portades a terme a l'aula. S’ha d’engegar amb l’inici del segon trimestre d’aquest curs: http://escolesamigues.grouply.com/<br /> <br />En aquests moments hi ha el plantejament d’obrir algunes activitats a altres zones geogràfiques i lingüístiques. És el cas de la WiKi dels animals, que pretén ser editada en diferents idiomes: espanyol, anglès, alemany, francès, italià... i que per al següent trimestre es presentarà com a projecte d’eTwinnig. L'Obertura a eTwinning li pot donar un enfocament global en diferents idiomes.<br />9. 2 La Unitat Didàctica Les nostres mascotes.Alguns punts s’han anat modificant i millorant durant la implementació:<br />No dóna temps a tothom per a fer els comentaris orals previstos. Els nens que queden per gravar els crido en una de les hores de dedicació TAC que tinc assignada.<br />L’activitat JClic no s’adequa als seus coneixements. És substituïda per l’activitat Les 7 vides del meu gat.<br />L’e-formulari el traslladem a la pròxima sessió per motius de temps.<br />L’activitat de visualitzar els comentaris del alumnes de l’escola Catalunya, queda posposada per més endavant. <br />Altres aspectes que caldria millorar són:<br />El tipus d’activitat seria adient aplicar-la a partir del segon trimestre, quan els nens i nenes de 1r de Primària estiguin més acostumats a la rutina de treball amb eines TIC.<br />Les activitats paral·leles a l’activitat de gravació han de ser de fàcil execució, si no les interrupcions per dubtes són constants. L’ús lliure de programes com Paint i activitats online conegudes pels nens (per exemple el portal edu365) facilitarien el treball dirigit del petit grup que fa les gravacions de veu.<br />El tema dels animals seria bo de treballar-lo al tercer trimestre, tal com apareix al temari del llibre de text, ja que la maduresa dels alumnes ajudaria la comprensió d’alguns conceptes com: Mamífers, aus, amfibis, rèptils i peixos.<br />10. Bibliografia<br />CMaps Teories de l’aprenentatge.<br />Elaborat per L. Capdevila, M. González, M. Vidal i F. Jodar. Assignatura Fonaments pedagògics i competència digital. Postgrau d’Innovació i ús creatiu de les TIC en educació.<br />Publicat a TIC i aprenenTACge. http://sites.google.com/site/lesticuoc/<br />C. Jurado, M. Amaya (2009). Los medios de enseñanza: de lo presencial a lo virtual.[article en línia]. [Data de consulta: 7 de juny de 2009]. http://www.uss.edu.pe/Tzhoecoen/datos/Cristian%20Jurado%20Fern%C3%A1ndez%20y%20M%C3%B3nica%20Amaya%20Cueva.pdf <br />Podeu veure la reflexió des del meu bloc: Recursos tecnològics i aprenentatgeData: 04/10/09<br />Area Moreira, Manuel (2002). Los medios y el curriculum escolar. [article en línia].<br />http://www.tecnoedu.net/lecturas/materiales/manual_area/tema4.pdf<br />Podeu veure la reflexió des del meu bloc: Recursos tecnològics i aprenentatgeData: 04/10/09<br />11. Annexos<br />Currículum d’ Educació Primària a Catalunya.<br />http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Estudiar%20a%20Catalunya%20Estudis/educacio%20primaria%20(6-12%20anys)/01_Documents/CURRICULUM_EP.pdf<br />Currículum d’Educació Primària a la Comunitat valenciana.<br />http://www.docv.gva.es/datos/2007/07/24/pdf/2007_9730.pdf<br />Currículum d’Educació Primària a les illes Balears.<br />http://weib.caib.es/Normativa/Curriculum_IB/decrets/decret_72-2008_primaria.pdf<br />Projecte de Direcció de l’Ateneu Instructiu. http://www.ateneuinstructiu.com/images/pdd_mcarmen_blanco.pdf<br />Pla 1x1.<br />http://www20.gencat.cat/portal/site/msi-dgac/menuitem.e045213d896fc73484276c10b0c0e1a0/?vgnextoid=641f8f93b8bea210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=641f8f93b8bea210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD<br />
Publicidad