Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

1º seminari dafo d'aula

  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

1º seminari dafo d'aula

  1. 1. Un DAFO és una eina per a fer un anàlisi, en aquest cas lutilitzem per a fer l’anàlisi del centre educatiu aon estem fent les pràctiques. Es fonamenta en la identificació, d’una banda, de les debilitats (D) i lesfortaleses (F) que posseeix el centre i, de l’altra, de les amenaces (A) i les oportunitats (O) que potplantejar l’entorn. Té com a objectiu ajudar en la tria de les estratègies i les tasques més adequades perelaborar un pla de millora.Per respecte al centre on fem les pràctiques, publiquem en el nostre bloc les FORTALESES i lesOPORTUNITATS, tant del centre com de la nostra aula. DAFO de LAULA : FORTALESES OPORTUNITATS • Els contacte amb les famílies és diari, • A lescola hi ha llocs comuns per les aules tant a lentrada com a la sortida, cosa de P1, P2 i laula mixta, això fa que es que permet intercanviar informació de puguin trobar a diferents llocs per jugar tot tipus, tant de la família cap a infants de diferents edats tots junts, per leducadora com a linvers exemple lespai de les casetes, el pati,... • La comunicació amb les famílies és molt • Totes les aules es comuniquen, com a bona i sobretot, natural. mínim amb una altre aula, a través dels • La tutora és, principalment, una persona lavabos, això fa que tant els infants com tranquil·la i pausada, que pren el temps les mestres es puguin comunicar en que calgui per a cada cosa. No satabala moments puntuals, i fins i tot, que algun ni alguns moments un xic estressants. infant vulgui passar una estona a laula Això reflexa una certa tranquil·litat a del costat, és una pràctica ben normal. laula i als infants. • Totes les aules tenen uns grans finestrals • La tutora no sent als infants, els escolta i per on entra llum natural a dojo. sempre té un temps, un espai i una • Totes les aules estan comunicades amb el comunicació per a cada un dells de pati, així en el moment de sortir al pati, forma personalitzada. els infants hi poden accedir • Al lespai de neteja personal, els infants autonomament. poden accedir al canviador tots sols, ja que hi ha unes escales per les quals ells hi poden pujar, fomentant lautonomia.
  2. 2. DAFO DE CENTRE: FORTALESES OPORTUNITATS• Es prioritza la familiarització dels infants amb • Claustre pedagògics amb l’assistència les rutines d’un membre del CEP, que guia i• Les docents empatitzen molt amb els orientar a les docents en el procés de sentiments i les emocions dels infants, prenen reflexió dels aspectes a millorar, la qual el temps que calgui per comprendrels i que cosa permet que aquests estiguin més ells senadonin que els comprenen. organitzats i se’n pugui treure molt més• Es treballa l’expressió oral de forma suc. transversal en tots els moments del dia. • El centre està rodejat d’altres centres• Gestió de les emocions a l’aula es fa de forma educatius, per tant està en un a zona diaria i tantes vegades com calgui, no hi ha escolar, i l’entorn ho té en compte. activitats concretes però si que no es deixa També aprop té instal·lacions cap emoció en laire sinó que es conciencia a esportives. linfant perquè aprengui a gestionar-la, • És un centre que durant molt de temps principalment a través de bones pràctiques. ha acollit als infants de les famílies més• Implicació de tot el grup classe en la resolució desfavorides econòmicament, això els de conflictes a l’aula. ha permet adquirir una sensibilitat i una• Traspàs eficient de la informació a la família, empatia especial amb el tracte amb les ja que tant a les entrades com a les sortides hi famílies. ha contacte directa daquestes amb les • L’edifici tot i ser molt antic, es va educadores, això permet que la comunicació i dissenyar de forma que entres llum les informacions siguin actuals i vàlides. natural amb abundància, a tots els• Existeix un pla dAcollida del nou professorat i espais de l’escoleta. tant lequip docent com la resta del personal • Moltes aules estan comunicades entre no docent acull al nouvingut amb naturalitat. elles, a més totes les aules comuniquen• Tenen cura dels aspectes socio afectius de les amb els patis i tots els patis estan famílies, pel fet de veure-les a diari, fa que les comunicats entre ells, tot plegat fa que famílies trobin moments per poder parlar els d’infants puguin moure’s lliurament íntimament amb leducadora. pels diferents espais.• Bon traspàs de informació entre 1º cicle i 2º • El centre està construït pràcticament tot cicle., a través de documentació per a tota en una sola planta. Només hi ha una l’escola de a on acudiran als infants, a través aula de nadons i la sala de professors a d’una capsa plena d’objectes que cada infant la planta alta. Això permet el moviment o grup d’infants durà a la seva nova escola,... lliure i autònom, per l’escola, dels infants• Seqüenciació i plantejament transversal dels que ja saben caminar. continguts i procediments seleccionats per assolir els objectius curriculars.• Continuïtat de la mateixa tutora durant els tres cursos del 1º cicle, daquesta forma arriba a haver una major coneixença, dambdues parts (o tres si contem a la família), cosa que permet que la intervenció de la mestra en certs moments sigui més eficient.• A l’entrada hi ha un espai destinat als pares, amb un sofà i una biblioteca amb llibres per als infants, pels pares sobre educació,...• Les mestres i educadores aprofiten lespontaneïtat dels infants perquè facin nous aprenentatges, verbalitzant el que fan i a partir daixò proposant-lis nous reptes.

×