Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
MITJANS I RECURSOS TECNOLÒGICS EN EL PROCÉS DE/A            MONTSE CARNÉ MIQUEL2º Activitat: Contestar les segü...
MITJANS I RECURSOS TECNOLÒGICS EN EL PROCÉS DE/A            MONTSE CARNÉ MIQUELPel que fa al 2º cicle, les NNT...
MITJANS I RECURSOS TECNOLÒGICS EN EL PROCÉS DE/A             MONTSE CARNÉ MIQUEL               D...
MITJANS I RECURSOS TECNOLÒGICS EN EL PROCÉS DE/A            MONTSE CARNÉ MIQUELDel llenguatge audiovisual, ens...
MITJANS I RECURSOS TECNOLÒGICS EN EL PROCÉS DE/A            MONTSE CARNÉ MIQUELDesprés de veure què hi ha en ca...
MITJANS I RECURSOS TECNOLÒGICS EN EL PROCÉS DE/A             MONTSE CARNÉ MIQUELEl problema actual de les NNT...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

2º activitat

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

2º activitat

 1. 1. MITJANS I RECURSOS TECNOLÒGICS EN EL PROCÉS DE/A MONTSE CARNÉ MIQUEL2º Activitat: Contestar les següents preguntes, a partir del que haguem trobat sobrenoves tecnologies en els documents: – ORDEN ECI 3960/2007 – Decret 71/2008, de 27 juny – Annex del Decret (Especific de les Illes Balears)Preguntes: És suficient el que diu la Normativa? Realment sestà aplicant a lescola? Orden ECI 3960/2007Al Artículo 5, a lapartat: Áreas, ens diu que serà en el segon cicle, quan es propiciaranexperiències diniciació en les NNTT, pel que fa al primer cicle no es menciona.Més avall al Anexo I, també nombra al llenguatge tecnològic, posant-lo a laltura de laresta de llenguatges utilitzats per linfant, imprescindibles per el bon desenvolupamentintegral daquest, ja que contribueixen al desenvolupament de la competènciacomunicativa i a la comprensió del seu entorn i per a ladquisició de lautonomia.De la mateixa manera a lÁrea 2. Conocimento del entorno, recalca les mateixes ideesanteriors i a més aconsella que els infants han de identificar el paper que les NNTTtenen en la seva vida.Després a Àrea 3. Lenguajes: comunicación y representación, es mencionen les NNTT unparell de vegades, adjudicant-li, igual com abans, un lloc igualitari al costat de la restade formes de comunicació i representació, que són, el llenguatge verbal, artístic,corporal, audiovisual i de les tecnologies de la informació i comunicació.I concretament, daquest darrer llenguatge, més tard ens diu literalment: requieren untratamiento educativo que, a partir del uso apropiado y significativo, inicie a niñas yniños en la comprensión de los mensajes audiovisuales y su utilización ajustada ycreativa.Al final, de tots els llenguatges anomenats, ens diu: estos lenguajes contribuyen deforma complementaria, al desarrollo armónico de niños y niñas y han de abordarse demanera integrada con los contenidos de las dos primeras áreas. A través de los usos delos distintos lenguajes desarrollan su imaginación y creatividad, aprenden, construyensu identidad personal, muestran sus emociones, su conocimiento del mundo y supercepción de la realidad. Son, además, instrumentos de relación, regulación,comunicación e intercambio y la herramienta más potente para expresar y gestionar susemociones y para representarse la realidad. En cuanto que productos culturales, soninstrumentos fundamentales para elaborar la propia identidad cultural y apreciar la deotros grupos sociales.Als objetivos, també trobem que fa referencia a a través de la interacció dels diferentsllenguatges, linfant desenvolupa la curiositat i la creativitatEn els contenidos, apareix subtilment que en el 1º cicle, les representacions audiovisualscom a possible complement daquesta àrea. 1
 2. 2. MITJANS I RECURSOS TECNOLÒGICS EN EL PROCÉS DE/A MONTSE CARNÉ MIQUELPel que fa al 2º cicle, les NNTT, ja sanomenen molt més. Anomena accions moltconcretes, clares i rellevants, ens diu:Bloque 2. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación.Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como ordenador, periféricos, cámara oreproductores de sonido e imagen, como facilitadores de la comunicación.Exploración del teclado y el ratón del ordenador y experimentación de su uso pararealizar actividades apropiadas como escribir su nombre, rellenar calendarios, agendas,mensajes, carteles, dibujar, transformar imágenes o jugar.Visionado de producciones audiovisuales como películas, videos o presentaciones deimágenes. Valoración crítica de sus contenidos y de su estética.Distinción progresiva entre la realidad y representación audiovisual.Toma progresiva de conciencia de la necesidad de un uso moderado, crítico ysignificativo de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y lacomunicación.Utilización de producciones audiovisuales y de las tecnologías la información y lacomunicación para el acercamiento a la lengua extranjera.Als criteris davaluació, ens diu que savaluara el desenvolupament de les habilitatsexpressives i comunicatives per mitjà dels materials, audiovisuals inclosos.Al ANEXO II, ens diu que les NNTT shaurien dincloure de forma transversal,concretament diu: deben utilizarse al servicio de aquellas unidades o proyectos en lasque se organiza la docencia, para diversificar los aprendizajes, para expresarse ycomunicarse.Tot i que, més avall, al referir-se a la organització dels espais i el temps, ens diu que hihauria dhaver un espai i un temps concret per a laprenentatge de les tecnologies.I finalment, un dels punts que jo trobo més necessari en quan funció compensatòria quelescola fa envers leducació del nen/a i que permet que en aquestes edats lescletxadigital es minimitzi, és quan ens diu: Por último, no debe olvidarse el papelcompensador de la escuela infantil, que puede ejercerse también a través de losmateriales, facilitando que algunos niños y niñas tengan acceso a la manipulación deobjetos y recursos como por ejemplo el ordenador, periféricos, cámaras de fotos ovideo, libros, lupas o un globo terráqueo, inusuales en el contexto sociocultural en quese desenvuelven.Per acabar, ens parla de la necessària relació entre dos agents educatius: lescola i lafamília, a on certament les NNTT han canviat el contacte entre ells: Resultaespecialmente necesario que el equipo docente busque la manera más adecuada a cadacontexto de dar a conocer y compartir con las familias el modelo educativo. Para elloes esencial el diálogo, la comunicación y el establecer cauces y formas de participaciónde las familias en el centro y de relación entre padres y educadores. En este sentido lastecnologías ofrecen nuevas posibilidades para que las familias obtengan y aporteninformación, por ejemplo, a través de las páginas Web de los centros escolares. ●●●●●●●● 2
 3. 3. MITJANS I RECURSOS TECNOLÒGICS EN EL PROCÉS DE/A MONTSE CARNÉ MIQUEL Decret 71/2008, de 27 junyA diferència de lanterior document, aquest que s’estableix el currículum de l’educacióinfantil a les Illes Balears, les inclusions sobre NNTT són ben escasses. Tot i que lesanomena des de bon començament i els hi dóna força importància i, al igual que alanterior document, les equiparà a la resta dadquisicions, diu:Els reptes del món canviant en què ens trobam fan que sigui necessari assentar elsfonaments que permetran accedir a la informació als infants, estimulant-los a mantenirla inclinació per aprendre durant tota la vida. D’aquí la importància d’iniciar elsinfants també en el món de la lectura i de l’escriptura, en una llengua estrangera i enl’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, a més de fomentar lesexperiències d’iniciació primerenca en l’expressió artística, visual i musical i lainiciació, desenvolupament i adquisició d’habilitats lògiques i numèriques.A larticle 4. Objectius: L’educació infantil ha de contribuir a desenvolupar en els infantsles capacitats que els permetin: Iniciar-se en les habilitats relacionades amb lestecnologies de la informació i de la comunicació.La darrera menció la fa a larticle 8. Currículum: Els centres escolars, en la planificació iel tractament de les activitats educatives, han de treballar de manera global lacomprensió i l’expressió oral, la lectura, l’escriptura i les experiències d’iniciació enhabilitats lògiques i numèriques, en les tecnologies de la informació i de la comunicaciói en el llenguatge visual, corporal, artístic i musical, així com els hàbits i les conductesque faciliten el desenvolupament integral dels infants i la seva incorporació al’escolaritat obligatòria. ●●●●●●●●Annex del Decret (Especific de les Illes Balears)Començant per les Orientacions metodològiques, a lapartat de Comunicació, ens diu:Els mitjans i formats audiovisuals permeten la comprensió d’històries i l’ús d’imatges,sons i paraules per construir missatges, alhora que connecten l’escola amb l’entorn. Lespropostes didàctiques que parteixen de notícies, fets, fotografies, etc. són algunsexemples d’activitats que evidencien aquesta relació.A lÀrea de Coneixement de si mateix i autonomia personal, no apareix cap menció.A lÀrea de Coneixement de lentorn, ja té en compte les NNTT, primerament ens diu: Laimportància de les tecnologies com elements de l’entorn i que al mateix temps ensajuden a descobrir-lo i interpretar-lo fan aconsellable que els infants identifiquin elpaper que juguen en les seves vides, interessant-se pel seu coneixement i iniciant-se enel seu ús. Però no hi ha cap menció concreta a cap bloc daquesta àrea.A lÀrea de llenguatges: comunicació i representació, deixa constància, al igual que a laORDEN ECI 3960/2007, limportant paper de les NNTT, equiparant-la amb la resta dellenguatges, corporal, verbal i artístic. 3
 4. 4. MITJANS I RECURSOS TECNOLÒGICS EN EL PROCÉS DE/A MONTSE CARNÉ MIQUELDel llenguatge audiovisual, ens diu concretament: El llenguatge audiovisual i lestecnologies de la informació i la comunicació estan molt presents en la vida infantil.Des de ben petits, els infants han de viure les produccions audiovisuals amb els adults iamb els seus companys. Han de descobrir que les imatges i els sons, com les paraules,expliquen històries que han d’interpretar progressivament, i han d’utilitzar imatges,sons i paraules per a construir missatges.A través de les narracions d’històries i del diàleg amb els adults l’infant aprendrà adiferenciar el món imaginari del real. En aquest àmbit adquireix rellevància l’ús de lestecnologies de la informació i la comunicació .A lobjectiu 13, daquesta àrea, ens diu: Iniciar-se en la utilització de les tecnologies dela comunicació i la informació com a recurs d’aprenentatge i recerca, d’expressió i dejoc, fent-ne un ús cada cop més responsable i críticPer sorpresa, apareixen al primer cicle les NNTT:Al Bloc 1. Llenguatge Verbal: Comprensió de la comunicació dels adults i d’altresinfants, així com de texts i relats orals produïts per mitjans audiovisuals en situacionsde la vida quotidiana, mantenint una actitud d’escolta i respecte cap als altres en lessituacions comunicatives de grup.I també al Bloc 2 Llenguatge audiovisual i tecnologies de la informació i la comunicació:Iniciació en l’ús d’alguns instruments tecnològics senzills; Aproximació i interès per lainterpretació de relats orals produïts per mitjans audiovisuals (produccionsaudiovisuals: pel·lícules, dibuixos animats…).Pel que fa al 2º cicle, ja apareix reiterades vegades i amb més pes:Al Bloc 1. Llenguatge Verbal: Atenció i interès envers els textos i narracions orals detradició cultural (poesies, embarbussaments, endevinalles...) i pels missatges i relatsorals produïts per mitjans audiovisuals; Observació, manipulació i ús, gradualmentautònom, de diferents suports de la llengua escrita: llibres, revistes, diaris, cartells,etiquetes, mitjans audiovisuals i informàtics... com a eines d’aproximació a lescaracterístiques del llenguatge escrit i per obtenir informació, utilitzant de formaprogressivament ajustada la informació que proporcionen.Al Bloc 2. Llenguatge audiovisual i tecnologies de la informació i la comunicació:Iniciació en l’ús d’alguns instruments tecnològics com a elements de comunicació(ordinador, càmera, reproductors de so i d’imatge).; Presa progressiva de consciènciade la necessitat d’un ús moderat i selectiu dels mitjans audiovisuals i de les tecnologiesde la informació i la comunicació.; Aproximació i interès per la interpretació demissatges, textos i relats orals produïts per mitjans audiovisuals (produccionsaudiovisuals: pel·lícules, dibuixos animats, videojocs, CD Rom, jocs d’ordinador),distingint progressivament entre la realitat i la representació i valorant de forma cadacop més crítica els seus continguts i la seva estètica.Pel que fa als criteris davaluació, únicament menciona els audiovisuals en el criteridavaluació 9 i de forma molt subtil. ●●●●●●●● 4
 5. 5. MITJANS I RECURSOS TECNOLÒGICS EN EL PROCÉS DE/A MONTSE CARNÉ MIQUELDesprés de veure què hi ha en cada document sobre les NNTT, tinc més informació per acontestar a les preguntes plantejades. ÉS SUFICIENT EL QUE DIU LA NORMATIVA? REALMENT SESTÀ APLICANT A LESCOLA?Tots tres documents diuen coses forces semblants, més el primer i el darrer, ja que elDecret no explicita massa coses. Sense entendre de política, diria que lannex sembla unDecret i el Decret sembla un Annex ...Tots ells, entenen que les NNTT shan dincloure al segon cicle de educació infantil, coma una EXPERIÈNCIA DINICIACIÓ. Això fa, des del meu punt de vista, que la intenció i laintensitat recaigui amb molta força, no només damunt el centre educatiu, sinó sobretot,damunt de cada docent, i no tant sobre què marca el currículum. Dic això, ja que, abase de llegir-lo i rellegir-lo, te nadones que tot queda obert a lenteniment de cadascúque el llegeixi, fent cabre quasi totes les lectures possibles.El que si queda clar en tots tres documents, és que no hi ha cap dubte que les NNTT, sónimprescindibles, ja que són una gran font dinformació i de coneixement, cal doncs, queles coneguin, que les sàpiguen emprar, que les sàpiguen escollir, veure-les des de unaperspectiva crítica, ...El fet que veig més complicat doncs, no és que els infants siguin capaços dadquirir totesaquestes habilitats relacionades amb el món de les NNTT, el problema, poden arribar aser els docents, ja que no tots els docents estan capacitats o volen estar capacitats perser guies en aquest camp educatiu i imprescindible.Certament, un altre problema diria que són les infraestructura dels centres escolars. Lamajoria dels més antics tenen una edificació que no va ser pensada per a instal·lar NNTTi tot i que intenten posar-se al dia, molt sovint la cosa es complica.Per exemple en el centre a on van els meus dos fills, tant el petit com el gran tenen lasort de tenir un projector (canó) a la seva aula, però contradictòriament, em diuen queno poden veure res pel projector, ja que es tant grossa la quantitat de llum solar queentra pels finestrals, que no es veu res.Contradictori, no? Tenen projector: bé!!; tenen molta llum natural: bé!!; la llum naturalno permet veure el que el projector projecta: uff!!; no hi ha cortines que tapin la llumsolar quan lactivitat ho requereix: uff!!. Puc assegurar que les mestres hi insisteixen,però acaben veient el que pretenien a la petita pantalla de lordinador, 25 infants.Pel que fa al 1º cicle, hi ha ben poca menció de les NNTT, i la veritat és que hi esticbastant dacord, crec que ha de quedar un poc en opinió de cada centre. Personalmentno crec que calgui, però si hi és, en una dosis adequada, tampoc no hi fa cap nosa.A lescoleta a on vaig estar fent pràctiques, un cop per setmana, una educadora desuport sen duia a una sala a on hi havia un ordinador a uns cinc infants de P2,principalment utilitzaven àudio i vídeo, i hi feien una mitja horeta. Jo mai vaig poderassistir-hi però sembla ser que els infants responien bé. 5
 6. 6. MITJANS I RECURSOS TECNOLÒGICS EN EL PROCÉS DE/A MONTSE CARNÉ MIQUELEl problema actual de les NNTT a les aules, és que és un recurs que si o si, shi hadinvertir diners. Diria que pràcticament és lúnic cas, en el qual no val només lacreativitat de la mestra, ni les ganes que hi posi, si no hi ha infraestructura no hi ha res.Per suposat que si hi ha la infraestructura i els coneixements necessaris, la creativitat,segueix sent un puntal.Per això, i amb tristesa per el panorama de leducació pública actual, si no sinverteix enNNTT, serà complicat complir amb els mínims que el currículum marca.Però, suposem que totes les escoles tenguin la mínima infraestructura per a treballaramb les NNTT. A part de la creativitat, que ja he comentat que és necessària, cadascúdins les seves possibilitats, calen més coses per treballar conscientment i seguin elcurrículum, amb les NNTT.El docent ha de tenir les competències digitals necessàries per tal denfocareducativament a laula lús de les TIC, a més amb el ritme trepidant que es mouen lesNNTT, el docent haurà de tenir una formació permanent en aquest camp, per tal deguiar al infant cap al coneixement dús daquestes, a tots els nivells, el currículum hoexplica prou bé. Però des del el meu punt de vista el més important és que aprenguin avalorar de forma crítica, lús, la estètica, els continguts, els explícits i ... alerta! tambéels implícits.Ja que saber emprar les NNTT sembla que ho tinguin interioritzat, però fer-ne un ússegur, crític i responsable és el que es necessita que seduqui més.I trobo que el currículum no fa massa èmfasi, en aquest sentit. 6

×