Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Article tema 1

  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

Article tema 1

  1. 1. MITJANS I RECURSOS TECNOLÒGICS EN EL PROCÉS DE/A MONTSE CARNÉ MIQUEL SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, TECNOLOGÍAS DIGITALES Y EDUCACIÓN Manuel Area MoreiraAquest article forma part de un temari sobre Tecnologies de la Informació i Comunicacióen Educació, concretament, de TECNOLOGIA EDUCATIVA.Lautor, ja conegut per qui a 3º de GEDI, va fer lassignatura optativa de “ComunicacióAudiovisual i Multimèdia” amb en Santos Urbina, és en Manuel Area, Catedràtic deDidàctica i Organització Escolar en la Facultat dEducació de la Universitat de la Laguna.També és Doctor en Pedagogia i Llicenciat en Ciències de lEducació, a part de participaren diferents grups dinvestigació del ram de la docència.Larticle aborda diversos obstacles i reptes educatius destacats, a partir deldesenvolupament de les noves tecnologies de la informació i la comunicació i amb lasocietat de la informació, és a dir, quin ha de ser el paper del sistema educatiu enaquesta nova i incerta era digital.Aquest article guarda un paral·lelisme, salvaguardant les distàncies, amb el InformeDelors, elaborat per experts de la Unesco, a on anomena els quatre pilars de leducaciódel segle XXI:- APRENDRE A CONÈIXER, aprendre a aprendre, adquirir habilitats per alautoaprenentatge de manera permanent al llarg de tota la vida.- APRENDRE A SER, davant de les diverses situacions en les que es trobi al llarg de lavida.- APRENDRE A FER, per obrar amb autonomia, judici i responsabilitat personal.- APRENDRE A CONVIURE, treballar en projectes comuns i gestionar els conflictesEl període històric actual es recolza en un conjunt de processos sociològics, econòmics,polítics i culturals, com la mercantilització de la informació, lhegemonia de la ideologianeoliberal, lincrement de desigualtats entre els països més avançats i la resta del món,la superpoblació, ..., la globalització, que tot i ser molt destacable no és un fenomenexclusivament actual, ja que, fa segles ja es comercialitzava (via rutes marítimes iterrestres, això si) transportant matèries primes duns continents a uns altres.Així doncs, lautor afirma que les tecnologies no són la causa de la globalització, sinóque actuen com a acceleradors daquest procés. 1
  2. 2. MITJANS I RECURSOS TECNOLÒGICS EN EL PROCÉS DE/A MONTSE CARNÉ MIQUEL El que passa és que crec que aquesta globalització no obeeix per igual a totes les demandes i necessitat de tots els països del món, sinó que beneficia als més poderosos, de la mateixa manera que la resta de fenòmens que nArea enuncia a la llista exposada, com per exemple, lhegemonia de la ideologia neoliberal, no són gaire esperançadors, si el que es cerca és un món global però també just.Lautor afirma, que les tecnologies digitals no són les causants directes de lestransformacions del món a on ens trobem , però sense elles el món a on ens trobem noseria com és.No puc estar-hi més dacord, però ja que sense elles el món no seria com és, i com queles noves tecnologies porten implícites tant avantatges com inconvenients, tal com diuPostman “cada aportación comporta un daño colateral”, no podem obviar que tambéhan aportat la seva part negativa a la nostra societat, tot i que potser un delsinconvenients més grans sigui el mal ús que lésser humà fa delles.La nostra societat, és la societat de la informació, ja que aquesta sha convertit en unproducte molt valuós. El sector industrial que comercialitza amb la informació, com elsmass media (mitjans de comunicació de masses, per exemple la televisió), les empresessoftware, les industries de loci i lentreteniment,... són un sector en constantcreixement i que a més, competeix amb el sector representats de leconomia de lasegona revolució industrial.Estic totalment dacord amb aquesta afirmació, per exemple és brutal el que untelenotícies duna determinada cadena de televisió i el de una altre, poden arribar avariar el contingut duna mateixa noticia, amb més o menys subtilesa.La manipulació de la societat està a lordre de cada dia, aquest és des de el meu punt devista un dels reptes de la nova educació, fer ciutadans que no es deixen manipular.Per sort, nArea ens dóna un poc dalè al anomenar-nos quatre perspectives diferentssobre el paper de les noves tecnologies.Dentre les quatre, tres delles estan convençudes que les noves tecnologies només tenenavantatges, principalment a nivell econòmic, nhi ha una darrera, meitat noblementesperançadora meitat utòpica (si més no creure-la en bloc i en lactualitat), que nArea 2
  3. 3. MITJANS I RECURSOS TECNOLÒGICS EN EL PROCÉS DE/A MONTSE CARNÉ MIQUELanomena Discurs crític - polític, que defensa que les tecnologies digitals han destar alservei del desenvolupament social i humà, i no controlat pels interessos de les granscorporacions industrials del món capitalista. Anomenat també moviment antiglobalització, tenen un discurs alternatiu a la perspectiva mercantilista, que consisteixen la defensa dels drets cívics i democràtics per a la llibertat dexpressió en lús deInternet enfront als intents de control que estan desenvolupant diferents governsoccidentals.No podem obviar però, la gran quantitat davantatges que les noves tecnologies ensaporten: permeten i faciliten la comunicació, independentment de la situació geogràficai/o temporal; Permeten laccés a una gran quantitat i varietat de dades i informacions,a més de forma permanent; milloren leficàcia i la qualitat dels serveis; permeten altresformes de participació, dopinar,... ; emergeixen nous llocs de treball, per tant, mésoportunitats laborals i a més més flexibles, ja que, poden no tenir rigidesa temporal oespacial.Pel que vam veure el curs passat afegiria que, permeten una apertura ideològica, ja queens permet intercanviar coneixements diferents amb moltes persones. I això és bo, moltbo, conèixer altres maneres dentendre la vida per exemple, trobo que és una bonaaportació a les persones i a les societats.Sempre i quan aquesta apertura, com passa en moltes ocasions, no provoqui la pèrduade les senyals didentitat culturals dun poble o col·lectiu social. Llavors, aquestaavantatge passaria a la llista dels inconvenients.NArea nanomena, dos més: obstaculitzen el progrés cap a un model social mésdemocràtic, ja que hi ha gent que no coneix o no té accés als nous codis tecnològics,així sorgeix lescletxa digital per exemple; i levident desastre mediambiental del planetacom a conseqüència del creixement industrial, les modificacions genètiques en alimentsi éssers vius, lenergia nuclear,...És com si haguéssim signat un contracte a on el preu a pagar per tenir els avantatges deles noves tecnologies fos així delevat, ja que no només el pagaríem els éssers humanssinó tot allò que tingui vida del planeta. La humanitat actual ha pujat a aquest tren,però potser no érem conscients dels riscs que corríem i segurament no som conscientsde lalt preu que haurem de pagar, perquè des de el meu punt vista i després de llegiravantatges i inconvenients, la balança no està equilibrada.Per altre banda leducació hi juga un paper fonamental en lequilibri daquesta balança,però per això cal que conegui els efectes nocius que augmentarien la llista delsinconvenients: el poc temps dadaptació a les noves tecnologies; el mal ús que sen fadelles; la sobredosis dinformació; la forta dependència cap a les màquines digitals; la 3
  4. 4. MITJANS I RECURSOS TECNOLÒGICS EN EL PROCÉS DE/A MONTSE CARNÉ MIQUELimposició de lhegemonia cultural de la civilització occidental cap a la resta del món,produint un uniformisme cultural en detriment de les cultures pròpies i locals; laugmentde les desigualtats entre països, ja que les noves tecnologies estan només a labast dequi tingui possibilitats materials i coneixements per emprar-les, cosa que fa que elconcepte de ciutadà passi a ser de client o usuari, és dir, sembla que valem allò quepodem arribar a pagar!; finalment, però no menys important, la pèrdua de privacitat i elconseqüent control sobre els individus i grups socials.Vull destacar sobretot aquest darrer efecte nociu, ja que la gent jove, amb lainexperiència que, en la majoria de casos, comporta ser jove, potser no acabendadornar-se de què significa compartir a la xarxa, amb no se sap exactament amb qui,un tou de dades personals que algú pot emprar en contra dells i aprofitar-se de la sevainexperiència. Aquest crec que és un aspecte clau que tot docent ha de treballar alaula.Uns dels problemes educatius més grans és la diferència de ritme entre les novestecnologies i leducació. Els canvis amb les noves tecnologies són ràpids i en un espaide temps curt, a més de produir-se en el propi dia a dia. Això provoca que els que nohem nascut a la era digital, els anomenats immigrants digitals, haguem de fer un sobreesforç per adquirir les competències instrumentals, cognitives i actitudinals derivades delús de les noves tecnologies, perquè sinó lescletxadigital pot ser cada cop més grossa.Pel que fa al ritme de la societat en general, hi haun gran desfasament amb el sistema educatiu. Lasocietat de la informació es mou a un ritme ràpid icanviant i el sistema educatiu es mou no només a unritme lent sinó que a vegades sembla que tambéamb molta pors als canvis.Però que el sistema educatiu necessita un canvi,daixò no hi ha cap dubte, ja que seguim amblensenyament pensat per lera Industrial del s.XIX iXX i ja som al segle XXI.Així doncs és leducació la que ha de jugar un paper clau, ja que tal com diu larticle,sense recursos humans qualificats en lús de les tecnologies de la informació icomunicació no podrà existir i avançar la societat de la informació. Però al servei de quèhan destar els nous programes educatius? Haurien danar cap a un projecte educatiu alservei de desenvolupament humà i democràtic de la societat de la informació. Com? 4
  5. 5. MITJANS I RECURSOS TECNOLÒGICS EN EL PROCÉS DE/A MONTSE CARNÉ MIQUEL – Integrant les noves tecnologies a laula, a través de més recursos econòmics, redefinir el currículum, formació del professorat; concebre els centres educatius com a instàncies culturals integrades en la comunitat a on pertanyen posant els seus recursos a la seva disposició; propiciar la creació de “comunitats virtuals daprenentatge”. Els dos darrers punts em semblen dur a la realitat allò que hem parlat tantes vegades a classe sobre obrir lescola a la comunitat, però per ara això no es compleix ni en mínims i trobo que no és dels canvis més difícils que shan de fer. – Replantejar el procés densenyament i aprenentatge, així com els rols de lalumne i del docent. Allò rellevant de laprenentatge no és el desenvolupament de la capacitat memorística sinó els processos danàlisis i reflexió, això representa lús intel·ligent dels recursos (impresos, audiovisuals,...). És a dir, leducand ha de ser un subjecte actiu i protagonista del seu propi procés daprenentatge. I això no és nou, per tant, en aquest cas, cal alguna cosa més que ladaptació a les noves tecnologies. Formar als alumnes com a usuaris conscients i crítics de les noves tecnologies i de la cultura que es produeix i es difon al voltant delles. Per això, primer shan de formar els docents i malauradament, per la majoria de docents daltres generacions segueix sent una assignatura pendent. – Desenvolupar accions deducació formal per atendre les necessitats formatives dels sectors socials que es troben fora del sistema escolar.“Però el discurs mercantilista de leconomia neoliberal domina lactual panorama delavanç tecnològic, i per extensió dels plans i projectes governamentals que defineixenel desenvolupament de la societat de la informació a mig plaç”, ens diu nArea al finalde larticle.Estic totalment dacord amb aquesta afirmació, per això la feina de docent és especial,fantàstica i difícil, i més encara en la societat actual, és tot un repte, a on el dinermarca els moviments socials, però no ha de marcar els moviments personals de cadadocent, perquè daquesta manera sumant persones que creguin en fer un bon ús de lesnoves tecnologies, coneixen els avantatges i els inconvenients i estiguin convençudesque “qualsevol temps passat no va ser millor” sinó que el futur serà millor, podremlluitar per un món millor amb les eines que tenim, i les noves tecnologies són una einamés. 5
  6. 6. MITJANS I RECURSOS TECNOLÒGICS EN EL PROCÉS DE/A MONTSE CARNÉ MIQUELWEBGRAFIA CONSULTADA: – Enllaç a larticle : http://www.tecnoedu.net/lecturas/materiales/manual_area/tema1.pdf – "LA EDUCACIÓN ENCIERRA UN TESORO (UNESCO "Informe Delors"): http://www.unesco.org/pv_obj_cache/pv_obj_id_420FABF525F4C4BBC4447B3D78 E7C24EC1311100/filename/DELORS_S.PDF – Pàgina web den Manuel Area Moreira : http://manuelarea.net/ 6

×