Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Sayaw at liturhiya

pagsasayaw sa loob ng liturhiya

  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

Sayaw at liturhiya

  1. 1. KADALASANG GINAGAMIT NG MGA NAGNANAIS NA MAGKAROON NA LITURGICAL DANCING SA MISA ANG MGA BIBLE VERSES NGUNIT MARAHIL ITO AY DAHIL SA MALING PAG-UNAWA O INTERPRETASYON. 1. ANG 2 SAMUEL AY ISANG PRUSISYON – TRANSLACION – NG KABAN NG TIPAN AT HINDI ISANG LITURHIYA. 2Samuel 6:12-22 -May nagbalita kay Haring David na pinagpalang mabuti ni Yahweh si Obed-edom. Ito’y ikinagalak niya, kaya kinuha niya ang Kaban ng Tipan at dinala sa Jerusalem. Hindi pa man nakakalayo, nakakaanim na hakbang pa lamang ang mga may dala ng Kaban ng Tipan, pinahinto na sila ni David at naghandog sila ng isang toro at isang pinatabang baka. Isinuot ni David ang isang linong efod, at nagsasayaw siya sa harapan ni Yahweh. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang mga trumpeta. Nang sila’y papasok na ng lunsod, si David ay naglululundag at nagsasayaw. Nang siya’y madungawan ni Mical na anak ni Saul, hindi niya nagustuhan ang ginawa ni David. Ipinasok nila sa tolda ang Kaban ng Tipan at inilagay sa lugar na nakalaan dito. Si David nama’y muling nag-alay ng mga handog na susunugin sa harapan ni Yahweh. Pagkatapos, binasbasan niya ang mga tao sa pangalan ni Yahweh na Pinakamakapangyarihan sa Lahat. Bago nagsiuwi ang lahat ng mga Israelita, lalaki man o babae, sila’y pinakain ng tinapay, karne at pasas. Pag-uwi ni David upang batiin ang kanyang pamilya, sinalubong siya ni Mical na may ganitong pagbati: “Dakilang araw ito sa hari ng Israel na parang baliw na nagsasayaw sa harapan ng mga aliping babae ng kanyang mga tauhan.” Sumagot si David, “Ginawa ko iyon upang parangalan si Yahweh. Sapagkat sa halip na ang iyong ama at ang kanyang sambahayan, ako ang pinili ni Yahweh na mamuno sa Israel. At patuloy pa akong magsasayaw upang parangalan si Yahweh, at gagawa pa nang mas masahol dito. Sa tingin mo’y hamak ako dahil sa aking ginawa, ngunit sa paningin ng mga babaing iyon ay marangal ang ginawa ko.”
  2. 2. Isa ito sa mga kadalasang ginagamit na Bible verse bilang pagsuporta na maaari ang pagsasayaw sa misa-- ang pagsasayaw ni Haring David “sa harapan ni Yahweh”. 2. WALANG MABABASA SA LUMANG TIPAN O KAHIT SA BAGONG TIPAN NA PARI NA PUMAPASOK SA DAKONG KABANAL-BANALAN NA NAGSASAYAW. Awit 149:2,3 – Magalak ka, O Israel, dahilan sa Manlilikha; dahilan sa iyong hari, ikaw Zion ay matuwa. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan; alpa’t tambol ay tugtugin, at siya ay papurihan. Hindi sinasabi sa Awit 149:2,3 na magsayaw sa Liturhiya ang mga Hudyo o ang mga Kristiyano. Kasi kung Liturhiya ng mga Hudyo ang tinutukoy, walang mababasa sa Lumang Tipan o kahit sa Bagong Tipan na paring pumasok sa Dakong Banal na nagsasayaw, o punong pari na pumapasok sa Dakong Kabanal-banalan na nagsasayaw. 3. BAWAT MISA AY SAKRIPISYO AT PIGING NG PANGINOON. ANG PAGSASAYAW SA MISA AY PAGIGING DI-BALANSE SA LITURHIYA. Pahayag 19:7-9 –Magalak tayo at magsaya! Luwalhatiin natin siya sapagkat nalalapit na ang kasal ng Kordero. Nakahanda na ang kasintahang babae; nabihisan na siya ng malinis at puting-puting lino.” Ang lino ay sagisag ng mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. At sinabisa akin ng anghel, “Isulat mo ito:mapalad ang mga inanyayahan sa kasalan ng Kordero.” Idinugtong pa niya, “Ito ay tunay na mga salita ng Diyos. (Tignan din Mateo 22:1-14 at Lucas 14:15-24) Ang Misa – ang Liturhiya ng Bagong Tipan – ay ang representasyon (pagiging present muli ng Sakripisyo ng Panginoong Jesus sa Krus ng Kalbaryo sa Panahon natin ngayon. Ang bawat Misa ay pagbalik sa Paanan ng Krus sa Kalbaryo. Applicable bang sumayaw sa ganoong senaryo? Dapat naman talaga magalak at magsaya, pero tandaan na wala pa tayo sa Langit, at sa Misa tayo ay present sa senaryo ng Pagkakapako ng Panginoong Jesus sa Krus ng Kalbaryo, kaya ang Liturhiya dapat ay balanse ang pagdiriwang: Balanse ang lungkot sa paggunita sa paghihirap at kamatayan ng Panginoon, at ang saya sa kanyang muling pagkabuhay at saya sa kanyang piging.
  3. 3. Ang pagsasayaw sa Misa ay isang uri ng imbalance o ng pagiging di balanse sa Liturhiya. Nawawala sa balanse ang pagiging Sakrispisyo at Piging ng Misa. Mas napagtutuunan ng pansin ang pagiging Piging ng Misa. 4. SA MISA ANG NAG-AALAY BILANG PARI AT HANDOG AY ANG PANGINOONG JESUS MISMO. Rom 12:1,2 – Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako’y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugud-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos; kung ano ang mabuti, kalugud- lugod at ganap na kalooban niya. May ilan namang nagsasabi na ang pagsasayaw sa Misa ay pagsamba gamit ang katawan. Dapat daw ay ialay ang talento upang maging kalugod-lugod sa Diyos ang pagsamba. Sa Misa ang nag- aalay bilang Pari at Handog ay ang Panginoong Jesus mismo. At ito ang pinakamataas ng uri ng pagsamba. Kung ang iniisip ng mga sumasayaw sa Misa na tatanggapin ng Diyos ang pagsamba nila dahil nalulugod ang Diyos sa kanilang pagsasayaw, nakalimutan siguro nila na ang kalugod-lugod sa Diyos ay ang Sakripisyo ng Panginoong Jesus at hindi ang mga pag-aalay ng mga sumasambang tao. Nagiging kalugod-lugod lang ang pagsamba ng Simbahan – ang Katawan ni Kristo – dahil siya ay nakikiisa sa pagsamba at pag-aalay ng kanyang Panginoon – ang Ulo ng Iglesia. Sa Misa, sa pamamagitan ng Banal na Eukaristiya iniaalay natin ang ating mga sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos dahil iniaalay natin ang ating mga sarili kaisa ng pag-aalay ng Panginoong Jesus ng kanyang sarili sa Krus ng Kalbaryo. At ang pag-aalay ng sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugud-lugod sa Diyos ay hindi natatapos sa Misa kundi nagtutuloy-tuloy sa labas ng Simbahan sa pang-araw-araw na buhay. 5. HINDI PABOR ANG ILAN SA MGA CHURCH FATHERS SA LITURGICAL DANCING DAHIL ITO DAW AY NAGMULA SA PAGANISMO. “Ambrose up in Milan witnessed his congregation dancing during times of worship. He was shocked. Such conduct was pagan. In southern France, the bishop Caesarius [of Arles] castigated “the wretches who dance and caper about before the churches of the saints themselves…and if they appear at church as Christians, yet they leave the church as pagans – for that custom of dancing is still with us from pagan ritual.” In the eastern provinces, Bishop Basil reproved the dancers in the very chapels of Caesarea…everywhere we look we find the problem” [Ramsay MacMullen, Christianizing the Roman Empire: 100-400 (New Haven: Yale University Press, 19840, pg. 74-75].
  4. 4. 6. MAAARI ANG PAGSASAYAW NGUNIT HINDI SA LOOB NG LITURHIYA. 7. WE ATTEND MASS NOT TO BE ENTERTAINED BUT TO WORSHIP GOD.

×