Curs de competències bàsiques

206 visualizaciones

Publicado el

avaluació ccb

Publicado en: Educación
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Curs de competències bàsiques

  1. 1. AVALUACIÓ
  2. 2. RÚBRICA PER AVALUAR L’EXPOSICIÓ ORAL DEL TREBALL EN GRUP NOM_________________________________________ Criteris Expert Avançat Aprenent Novell EXPRESSIÓ ORAL L’alumne s’expressa amb molta claredat i es comprèn molt bé l’exposició. Connecta amb el públic i el fa participar de l’exposició i en el torn obert de paraula. (3p) L’alumne s’expressa amb claredat i es comprèn bé l’exposició. Connecta amb el públic, però no hi interactua. (2p) L’alumnat s’expressa amb dificultat, està una mica nerviós, però s’arriba a comprendre l’exposició. No connecta amb el públic. (1p) L’alumne no sap expressar-se en públic. Està molt nerviós i no es pot comprendre l’exposició. No connecta gens amb el públic. (0,5p) CONEIXEMENT DEL TEMA TRACTAT L’alumne sap del que parla i utilitza la presentació informàtica només per reforçar l’exposició. (2p) L’alumne coneix el tema però no acaba d’aprofundir. Utilitza la presentació informàtica per reforçar l’exposició, llegint alguna vegada. (1,5p) Mostra poc coneixement del tema i ho té tot escrit a la presentació informàtica o en un paper i llegeix sovint. (1p) L’alumne desconeix el tema, ho té tot escrit en la presentació i ho llegeix tot. (0,5p) CONTINGUTS I RESPOSTES Els continguts s’adeqüen perfectament al que es manava. Els continguts estan organitzats de manera excel·lent, utilitza conceptes claus en l’exposició, no hi ha excés d’informació. És molt fàcil la comprensió. (2p) En gran part, els continguts són els demanats. Estan organitzats de manera correcta, no hi ha excés d’informació. És fàcil la comprensió. (1,5p) Els continguts no són del tot adequats i no estan molt organitzats, hi ha excés o manca informació. És difícil la comprensió. (1p) Els continguts no acaben de ser els demanats. Els continguts no estan organitzats, hi ha excés o manca informació important. És impossible la comprensió. (0,5p) PRESENTACIÓ La presentació està molt treballada i és atractiva visualment. (2p) La presentació és acurada amb un cert atractiu visual. (1,5p) La presentació és correcta, però poc atractiva. (1p) Presentació poc elaborada i poc visual. No fa servir imatges que ajudin a la presentació. (0,5p) EXTENSIÓ (adequació del temps) L’exposició oral té una extensió correcta. No és massa llarga per perdre l’atenció, ni massa curta i esquemàtica. (1p) L’extensió de l’exposició és correcta, encara que es podria adequar una mica més al temps. (0,75p) L’extensió no és correcta del tot. És massa curta i falta informació o bé és massa llarga. (0,5p) Extensió incorrecte. Massa llarga o massa curta. (0,25p)
  3. 3. RÚBRICA PER AVALUAR LA DISSERTACIÓ INDIVIDUAL NOM_________________________________________ Criteris Expert Avançat Aprenent Novell RECERCA D’INFORMACIÓ PER FER LA REDACCIÓ Es veu que ha anat més enllà. Ha buscat molta informació i es nota que la controla. (3p) Busca poca informació nova. Utilitza la informació que ha obtingut a partir de resoldre les activitats en grup. (2p) No ha buscat més informació i gairebé no utilitza la informació de les activitats en grup. (1p) No ha buscat més informació i no utilitza la informació de les activitats en grup.(0,5p) EXPRESSIÓ ESCRITA Redacta molt bé, sense faltes d’ortografia i amb un bon ús dels signes de puntuació. Utilitza conceptes propis del tema tractat en aquesta activitat. S’entén tot el text sense problemes, molt fàcil de llegir.(3p) Redacta força bé, té alguna falta d’ortografia i fa un ús prou correcte dels signes de puntuació. Utilitza conceptes propis del tema tractat en aquesta activitat. S’entén prou bé el text. (2p) No redacta gaire bé, té algunes faltes d’ortografia i no fa un ús adequat dels signes de puntuació. Gairebé no utilitza conceptes propis del tema. En algun moment és difícil d’entendre. (1p) Redacta malament, fa moltes faltes d’ortografia i no utilitza bé els signes de puntuació. No utilitza conceptes propis del tema i és difícil entendre el text. (0,5p) PRESENTACIÓ La presentació és molt acurada, neta i amb bona lletra (1p) La presentació és acurada i neta, però amb alguna errada. (0,75p) La presentació poc cuidada. (0,5p) Presentació molt poc cuidada, poc neta. Es veu poc interès en fer una bona presentació. (0,25p) CONCLUSIONS Exposa i argumenta les seves idees i reflexions sobre la qüestió plantejada de forma molt clara, aprofundint en el tema.(3p) Exposa i argumenta les seves idees i reflexions sobre la qüestió de forma clara. Aprofundeix poc. (2p) Exposa i argumenta les seves idees i reflexions de forma confusa i desordenada. No aprofundeix en el tema. (1p) No sap exposar les seves idees sobre el tema. (0,5p)

×