Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

รับสมัครงาน

 1. 1. ti °tli3fl1l‘lf‘li§J€'l$i“/ ‘lZ‘l’lfll3l San %’ua: ,l’nsri’nLfianunnaLflatilugnfiwatlaniwa rialtviuatinfinawnwani riaituilrifins c-ialtmuafinfimnwsrian ri1LLMtlafin§’nn1sa1url3lu rl1LLv11.lau1tJ°zlNltJm shLiuuatfiawfinmulanfinufinuw riwitnuataiwwfinmu Lnfiennaaiiilatnasf riwtinuawfinmutiusnaucei Gl’lLL‘! /l‘l. lfl°il'l~‘lLfl§lENL§afla‘U’lEJVl3La LtaariwLtmuauwaillaafianatwawtta til’; tinsalaiswmfintlstawlasiuaflnsrinifianunnalflalfluqnfiwilanswu riattuuaiinfiwuanaami csiaityitlafifins fiwttwuafinfitanwifiaca dwitwuafinfinnwiqfiufialu rinttmuauwadaalata riwituuaLtiwwfinmulanfinufinuw riwttmlaLfiawfinawutnéaanaufialnai lihtimuawtlnmutiusnauél riwltvitlrzlwaLn'%lmL'§ana°uwvltLa LLfi3fil'lLLVlLl1u1U‘ll'l8l§8fiEl‘il'lEJ1/I3LE1 fiauitnwniuafinsfinlfianunna Lflatiluqnriiwilansaa réiasauatifianrlaltlfl co. crl1LL14tl~117'l%'u<. =11l’ns €1’om'. h¢1 Ltatfinsanaélwa em oiwiimuafinimaanaami - €)’ms'r. h<1 éhuau av amen — €fm'1n"n’i1a @ct, ooo um @163 riwttutlafifini — €fns'r. i1a fil’I‘l. J’JLl <5) 5&3? - ansanwsiw ©c3.’, ooo my: cam ofi’1LL1/1t. l~11Il’n‘5‘inn1i1l‘i’ar1 — €fc6m'a'N ’il'l‘lJ’3‘Ll ea fins? — tlmsnriaéiwa ©@°I, ooo mm @. c( fintlnuafinfinnwsanuiilalu — tTms'n7N il’l‘l. l’JLl Le: Fl£? li’l - fimswrlfiiwa sxaooo ‘UWI ©. t3.’ @'l’lLL‘lIl1.l<l1J'lEJ‘il'lx1lEJfi’l - tiniadna thuau co éfcrm - é'J’ni'1n"n’1'N m, <roo my: Llazfiuuilzlnwsnsafiwtlanswa ©, m:<: my: tn. ‘-D shLluuatihwtlnawulamfinufinua - é°iGliTl1<1 fil’lLl’Ju <91 Elem - aimswrlwsiwa c<, @.’oo ‘U’l‘Vl LiasfiuLfiunwsnseafiwdanswa Ls3,ooo ‘U’Wl / ©.ml l>'l”| LL‘l/ l‘l. l1.. .
 2. 2. -153- cm! fillLL‘l/ i‘l. l{lL’-il”I1l‘l1lfN'l1.ILf'1%lENflEJ1.| ‘7l1Ll§li]§ - amswfiwa fil’l‘Ll’Ju Le arm — Einswnwaln <§u@1,(§‘. ’oo um Lia: L3uLfiun1snsea%wilans13 @, mlc$C{ min vria finswnfiwa t<, c<oo mvi LintLiutflunwsnsariiwsilansn l. s3,ooo my: (lilulumzuqmautlfilewwtfiwniufiwtlnual cm; riailwlawfiniwutiiuinsur‘ - tinimiw aiwmu L69 561'? ” - €1’ns1¢l1sl1a c; <,e'oo ‘U’l‘Vl LintLiutillunasnsarllwtzlansn 19,000 mm @. c< ri1LLmurzl1aLn‘%leai3ana°u"uvisia — €1’ns117'n aiwuau 6) tins" — é”ns1n"i«'li'N @@, r§. ’oo ‘Ll’W| Lia: Lfiutfiunasnsaqtwtansaa cimmlciqd. ’ mm fie timswrlwéina mzoo my Lia: Lfiulflunwsnsatiiwtiansn b), ooo mm (lllulumwufimaufifiLaw1zel’1vi§uol1LL1nua) @. @o rhltuuauwnfiwatianat"tmtta - €1’ni'n7N sinnu ca {farm — aniwnfiwa c§>@, ti’oo ‘UWI LlatL'3uL'7laJn1snsafiw°ilans13 ®, mlc$C{’ urn M39 €1’n's1n"ni'n c<, «:oo ‘U’l‘l/ I naeL‘3uL1Tl1Jn1sn'sea°‘i‘1w: il’ans'ra L63,ooo mvl (lflulunwugmaufifiLawwsfiwniufiwtlwua) 163. r; maaJff&'v°l"; lU éinumeriaafiwu LtatqmauflfiLawnsfiwniuriwitwuataafififint afinsrihiunwsfinifian l9.@fl§l4I? l3~I1jl}C"? ll}l'3llllLLfi3éJfil1Il§Ll3l; l’9Q°l; l'l1l tgaalnsLti'1%’unwsfintfianfiaafinmauilfiilhlu Ltatlufifinumteiaafiwmnwu anrm cnb LL1rlawits1°u1lt1uJnj<‘? istLfiautiwsnjnwiwaLieu wn. lactcte t°farlal.1Jfi n. nmaufffiirlalu (6)) fiélnyzlwfilvla (I9) fiawqlalrlwniwfiutiunil (m) Lflutltglamlalunnunniaaituauusttfiulmti€J’u: i'wst: J1mnt'i’n§tl rmL"lJu1Jst: j°1JGl'aEJn31:Ju§2jv1§lfi) :21. finumefiaafiau (6)) LllusgfiaiqrlwtinuawaanasLied (ls) Lfiunulinawuanuwin nuiafiaulinmlmmsn nuinafinifia finiluifiilau lzlauuseneu vfiaiflulinmwuifilfiwuunlung mm. (m) Lflurgagllusaudwagnéhfinswtnws 1/1'§aQné'l’al1)iaantanswtnwilinau vfiamnnngmuwndu (e) Lilufiunwiealufiasiiuaufituifluflfihifianmaaahnu L¥l'li. l‘lllS3S’l°ll °’: g:1§§fi / (ct) Lilunssunws. ..
 3. 3. (tr) Liilunssalnwsi/ liatjjcéiwiariwl. L'vn. lafil'%’u?4ntaulun1iu‘%v11iwi$nnmfiaa vfiatfiaufiwflluwsinnwstfiaa (b) Liluunnaaiuatawn (ml) Lfluéjintiriafiulnufiwgnlnziriwfiwwnuwfifilqnlfifiannlwswtnstfiw nfinufinvmmtyw L'3'uu. rlLtllulvitiziwi/ iiunamfinflléinstviwlntnlitam/1 1/rlanawaifinavflnu (cs) Lilutgilnagnaalmelfiaan uanaan wialdaantanigiawufia fie viuatmuautaast (cs) Lflutfitnagnaalwulfiaan vfiauanaan Lwiwtnieviwfinifianwu wsts1t13’tgt1j«? ifi 1n‘§an1:Jn. ;]1n: ntJ§u (eo) LflufitnegnaalwulaaanL1/mtnstfiwfinfifiamwuwstintfitgtififiil ifiamwungnmwaélu (636)) LilurfiinanstviwnwiiqsfinlunwsaauL°zi1%’us1t1n1': vfiaitiwufificfiaau °lu1/nlaEJ<11u°zJa: %’§ r; ’*17ltta ”niLti'1%’un1irTnLfianLilaLflugnriwiiuninrilafiéfnumtélawiaumwal °U. (<§. ’) (:2) (ml) (ca) (cs) (eo) vfia (sue) nsw. mtfimstmunLiulfitfiaiuswtnwslfi Llntiwlilunitfifirinems riaafiiwumwu (C23) vfia (cs) QfigufiaaaanmnmuvfiaaanmnswtnailuLfiuaaailitfia Liatlunstfi fifinumtéiaifiamnwu (eo) Efilufiaaaanawnawuutaaenmnsatnwslutfiuawuiltltia Ltatciaafiltlfiu nstfiaanmnmu vfiaaanmnsrvnwiLwiwtnfimnaufiwfl tclwwiupfifizinumtéiaailiwunmmrm mb ‘U. (e)l1r"lfi?1m%a: i’nin’mL§anlrl Llnnsfi anfilriiunwséiwaLfluqnfimlunsauléinE1LflafiumnmstflutgfiwsatiaituuanaanwsifianLL52: elawiuwitfinizg ifiaaniLmiwwaiwtinwilaliuafinirinLfianltatlfiawtlfiltflhiu nwsrintfieniillausstjLtlfiuswtnws r°l~fi'i mwuufinfiansmniussmnmsiguurfirlfiauiuwsfl Ln cm/ Lsoctocu a»r3’u~7l bail iquwziu l9d“. o© Ltatnwunaauluiia at bums-i1a°l’aumLnsamnu aa": ’u17'l an fitnnu koéimd Lsn. Le3 amaufifilawnsti112i'§uri1LL1/l1la°zitJat: jrl: ‘l’nitl<§1Lean éihfi (6)) oiwtiuuailnfiwaanwanf - l. Gi§°u1l‘%tgtg1n‘§ vi§ar1tuqriaEl'm? iu:7lL171nUlri'l: lrl1n'i'ril°l. um°ufi°u'i 3vltJ1n1ans‘1/mtnfi 1/l"l~1i7l? lnTcl 1fiavI'n%'fi1/Ian (lo) tint: /iilafifins - l. ei'%’u1J'%: y,tg1n'§ 14‘§ar1:u'gtEaElN§iu*7lLfiaulfiluélwndwfi lua1°cJ1"3°m fifirnani (En) riwtlnumlnfitwnwsvlag -l.6l’%7u1J‘€tyty1m'§ v1'%"ar= jtuqrfiaslaaaufilfiauléflilriwndwtl luawtfiuw fifinwané fi1%19%1'i7§fl1afi§ awtfimsfiusennaunwamf arufim U31/11s%j§F‘ra fi1‘iJfi°U1Lfl$‘1:l§F1’lElGl'§ arufimwwtfituanwami m°u'fit'1 ‘lJ§Vl’lifi_Sfifil a*l°ufi°: nn1's°Jt1fi'1 awtfitfinawnaanitfiwuafifi nnimnwané / (<r) rlwliwla. ..
 4. 4. _d_ (e) ri1LL141la1i7n<-i1’nn1smu17l’al1I — l. oi’%’u1l%zyz; y1m§ wingmqriadaaaufltfiaulfiludwndwfi (dz) l? l1LLl/ l‘l. l&1.l”IEJ‘ilNl. EJfi7 - lriiuuitnwnfiafimsfitfiwtluga (Um) 1/fiatgniqriiatiwafiluilltfiauléi’ lzlrlwndwiiluawtfitwriaaiwa °il1‘ilEJfi’l ‘il’NEl'li'. lfil lb) ehLtnualihwfinaaulanfinufinun —ltis”uUssn1ni‘itJ1Tris3°1n°‘i1w (1l'a°u. ) wiegmqrfiadwatiuflLfiaulrilalrlwndwfl “l. ua1°ufi°zrl°zl1fir| eg ann'°; °u"l°1l'nn’1w awtflvwtlwafilfinniafinel luaatfimmaalanvinufinua vfiaviwtvinlulafinwanasfinizin (ml) cshtli/11.1:Lihwfinawulnéaanauflalnai n. t°1’ms1ri'r{1"1<1 @@), dioo 'U’l1/I rlaafirjtuauifi fifafi - l. Gi§UUS3fi'lfl‘T4E1°LlmS3‘U1‘l1W°ilu§& (Um) l. ufi’l°U’fi°U1‘ll1&§L5flVI3a‘fifl? l anifirmtnnlulafilwsnuuwnu awtfitwiwnlulafimanemfiamet °u. ansanwaiwa c<, c(oo °U’Wl céiaafinmaufifi final - ltiiuussnwnfiafimsfitfilw (‘1l'J°Zl. )ll. i.«lEl'l‘iJ15J°illl1ll‘ll’lLLa$§Lafli/ liijljflal (cl) fiwttmuawfinawuiiusnaun — léiiuqefin1sli'in1~mJstltinalsaifinuwauriuaauanfizy (1J. Fl. m) vfia Ustnwnfiafinsflasufinuwnaurlu (um) ‘1/1%7e1Jszn1niT4eJ13’rii: i'ttJ: Jfini: l1 nauume (ai. ‘.o)1A§'aL'fitiu”l9‘i”L: lrl1n'l1t‘i Ltaa - flFT3'l1l§ nznuznamn Ltatnawuthuwtyiwulumfiwfi nae - léfiuluautyamiusnnurlnwungwuwa (c<) ls‘l'1LL1/1‘1.la°zlNl. n§aai3ana°v1a1/itta n. 'e3’<as'1rl1s'h<1 @©, c‘t“oo ‘U'l‘Vl cviaafirgmauilfi Gldfl - : ,°ln31u§’na1ma'1:J1snLu: J1ea: J Llatfinawufiwuwaauluwfifil Llat LnaufififiawutiwuiluwittlaLflutuaalalfiaanda cs ‘ll vfia - lciiuqrfiussnwnfinfinsfitwtvrluqa (Una) luawtwitwfilfiarfieafiu éfnutuemuluvlfiafl ‘U. ansarlaslm maoo ‘UWI riaafiqmamfifi final — finaminilwuajujsnLlatfinawutlauatyaauluufiwfl Ltattna Ufiifimuéiwufimlifiatiluiuawlalfiasndw cl‘: ‘fl 1439 - l. Gi%’uqo$lUssn1nfiafi’n's3°u1:T1w (*LJ“. n1.)‘lua1:u? °u117'lLF'ieia°iJ’aari’u é'i’n1:in. ita1ulu1n1iwi7l / (eo) Cv'l'lLLVl°l. l~‘l. ..
 5. 5. _&_ (mo) GHLL1/r1Jau1sJvT1sJL"§ena‘u1av| :La n. emswewfiwa @<e, d1’oo mm/1 fieafifimaufifi éfif: — 1‘]m1u§7e31:Ja1:J1saL14aJ1zam LLazfim1u°z?1u1:ymu1uw13117i urn: LeeU§iTE? m1u671u1TTmLL5aLfiunaawlfifieendw as ? J fie -1c3%’u'. ;efi1Jszn1mfiafi’m'fi°uw°?1w°? jguga (1J'.1a. ) °1ua'mJ'F‘a°u1~7'iL? ‘ie1*iTea fiufinvmzawulumfiwfi may -1é1'%’u1Jizn1efi7efi’eiu1a13I'1aL'§ena°v1ewzLa1fic51ndw°§u Lo v1§eLfieJu1fi 1aJ<§‘131n1711“. fi141/I1<1Lc? ’1EJ'; r°1’u ‘U. e’mi'w1"1€1’N a<, c¢oo ‘U’Wl éfeafiemaufifi 974?: - fieawuieawuawuwsaLLazfim1m°fi1u7:ya1u1uMfi117i ma: —193'%’u1Ji: n1mfiefi’miu1aV71eI3ena*z1'1eJ1/mLa1:. ic31nd1*i'f1.4 19 14‘§eLfieJU1s7 1:jrs‘hn1711’Z|5”luvI1aLc? ‘r'e1ur°1’u en. fi’11Auen13LLa: “fe'n1s§ua:3’es °Lfi; jUs: am‘e: a:; TeiL*z71§UnNewLfien °ueLLa3?'Ju'Lua: i'es93"wmuLeaL‘vh1fu 17'iz1'3uaiiWr usseLLasLLc6i<1c5‘iu'a a’1’111’nU'§1miw%’we'1ns14efla niuasiwawfim °i? u ca: €? ~1LLrn”3’u**7'i es'e<—Ls: ;b amen l9c%. ’c€: c:$ 1u'3’uLLa3Laa1s1°un'fi meL°t'1"1 mm or: £.mo - ©L63.oo u. LLa: n"rmJ'1e mm @m. oo - ©b. mo ‘Ll. z. LenawsLLawé’n§1un1safies 5&5 <16) gumawfiwmalaiaqmwnanLLaxLLdumc-i"1 ‘mm @. c€: ><1s ‘fie : he1:J'Lfiu <51 ? J (fiufifiuafiei) efiuau an 31] cafib Uisnwmfiaffmi M%'eU§: g:ynJ”ms @ i: LfisJuLLamwan1sfin1:n (Transcript of Records)ViLL31miifiLflulfiflQEu’; GEfi’1ifin19'19li»'u31’1:. J‘1Ji3f‘I'1¢1‘§"1.J?1iI’F1iTm8s§I'ed? T'IL§efi1ifin191LLa3 1éf%’°uempifimnEjfi‘e’1u1ee1.g: Tfi. n1sJ°1u‘3Lfi‘Je%'uai1’ei u: "emT'1L1;1 aiwuaueeiwaz Ls effu figafif fie: fied'1Li‘Juc§e‘h1.§en1ifin1;~nmnuufinqmsfijguflsznwefiefims 1n‘s7e1J%: y:g’n3’ms eeaanwufinuwiemfu es fiecmzmgvrme fig 1/fies: LfieufiLr'fi'enrTun1izi7L5sen1ifin1:nmaJv1é’nqmsweaanwufinwvfu'1 t: 't‘Ju Lnzwafi I61aeafieafiwfien1ifin1enn'reJ'lu’a’uTJe%’ua1‘Tr1s fie fufi lob arms-m l9<? :c€. ’c6 °lunszfifilfiawuwinfiwwfingwunwifinuwfianzi11m§uw§e: J°1Ua:1’es¢TeLfienle’ r’1“h3I’1.i11A13a<f"1e%’usea¢3mqvfifianwufinwweenlfi Ieesz14z11°zn"a1n1'7I'a~i"rL§emifin1:nLLasi’u~7i=7i1¢? §u eufifiusznnmfiafims vr§e1J§qJ, :y'nYmi fiaeséieae§jma1uri'Twue*? ui‘Je%’ua: J’es : J1‘e‘iuLLvIu"Ls51’ aim fimiflsafiwcfiufliseneu LLasvI: L1‘J‘eu1'I1u w: "eaJeT'1L1.n fimmedwaz aeffu @f. c€. ’1.°lJEl1.. ‘l§y’lCfl°i‘J’UiE1EJ1J65 QL 1/1131’a'?1e'§f’useam3m‘: 'Jea'reme1nLLwvIs5'i111Ju‘fJu Iiemuemfi %'fieenIeeIiawe1U1amea%’§ vfies”fa11/rfie 1/1§eLen°uu LLa: een'L15fL: JLfiu 6) Lfieu w%’e: Jfi'1Lm fiwuaueéwaaz 6) min (LawwsfiafinsfiwLL1/r1Jaw1Ia'n¢nu°z'3’usasJuc5) cm: LE]f'1E1'Ii1/1’1‘1f1'li‘I/ |‘l/ I’131C°'1’LLfW' wfiafiefiwfiig (LL‘L|1J aeaz) 1/fie°lua*1r41": y (LL‘U‘U ae. e<)v1§e iifiuieawanwieiueLfierwwnineaLfiuL°z71%’uiwmnwimwwsneaflszfiwnwfi (LLUU amzm) w§emfi'1Lu1esJNa: Len efiu / @.’. ‘o 1/réfngwu. ..
 6. 6. JO- cqib wfingwufiuq (5151) L7iu1uLUfieufie<? h fiieaqa°Lu1/L: Lfieuausa w%'eaJa? 'IL1.n ahuuueewaax ce efiu am! rfiafiesezfieaiiwfingwuuwlfiesufiauiufiufiuiuafiei ni1Jaiiwa'L: 'ime31:J%7U Lenawiluafiei vHnfiuLentm<>ha 6]151:1fisufiauewufifiwmuelfluuiznwm'1 (($23sLUa3:| ’fl3QfJ/ UsLW17n§Jfi']3J730?j7Ua@fl1sé1/ vLfie:1"iefi'n: fl,aJ‘i'1’vLLeulaieaufiau 1/fielaiauyisfi laidwfiaenizfiim v1fieLLuULena'L§vié'n'm1aJfi§yg”3umm7ifimue vfieiaiufififimm fi’1LLumJ’1 1/1fie1:J"Lfifiun1a1uLaa1fifiwwue nsaLasiwa13‘Jeez1;aj%’Ufie1scu'L fiafi IfifiefiwfiwLmLenmsv; nefl’uIee7:7nizm19°uu1e Le a LLaz1fis§afieiLfimu fi1'§me<1'. i'L “zi’1LmQnfie<1” LLa: aaa1efiefiefi1fiuLenmivLnafi‘u w€eu1fia1fifieLfiaafi1fiumfin_§1u m'Lm'Ie (ails) — @: .b5L1/!1(L§EJU§EJEJ am mfingwufifieafiulufiuaeunweemuL121:n: aaJfi’urfi1LLwJa (aeufimnwai) fie 1U%’UfieaLLwwEF67}: een1fi’1:flLfiu <5) Lfieu LLazLLaev. i1hiLfiuisefieafihumwmng flfl/ ‘I. dwfiaeiie we. l63cé‘. ’<§. ’sn fia1fiLLd §’mIie1u33zwLLwi'ni: eweL°? '1e T. i9‘lL1/‘1"l°i‘J’”I111J‘i3EJ; ‘S17+1Ji'lf'Ig, ]EJ'lf1'liL“fJ‘14l‘1‘fi%’~‘1Lfi8%LLd€fQfl3J I'mfiee"LLawfie°11?1’Im1a A J’ v Isfiwi-. +;js1Lses<1 IsefiefieizfieLmvfieiieLfise%’afiUs'Lng]e'1n’rsL¢iu‘§cv11»fie§uLLia qua LL61:Lflueflasififienwsflgummuluwfiwfi mwfi nxw. riwvme ct. Lfieu1*un1sS”ua:3fisfi’eLfien cm» fijafiesfieLfiene3fieaL‘TJut§iI"gvinfiifinuwmiamwufimamfifiLew13éI’1‘L/ i%'u s?1LLm1Jwea: jfifivI%afifiifie Lfien 1u°iTe Lsn. L=n TeefieqLi‘Ju; §e?1L§en1ifin°mLLaz"Lfi%’Unwsetgfifiewn pf‘ewuweeagfifinwelufiufimfiuafieiaeu fie i’u‘17i Lsnb eawfiu bctctcs fiaaf n'1:e?1L§ermfimsnmwuwfinqmsfiufliznwmfiafims wfieflfisynpfims Gueaaewufinisfle esfiemmngmmwe n. §]1A‘€ei: L‘fieULfimrTUn1iz%’1Lfienwifinwwewmmfingeimea amufinw'n‘I? uL‘? JuLnm6fi (€1.19 fiafifiifieLfiena'L: m:LaaJ’eifieLfien1fiL17‘Lea 6) Lfi1LLwL. ia LfieafifisfieLfienLLfi3 eaLUafiauLLUaav€eLLfi”L°ufifl1n"L61’ can pjafieiaeufiefiuEeraeulunuses'; eaeuLLa: §useamuLea'i1 Lfiufififimaufifi msam:1Us: n1fi%’uai‘L’esaeu LLazfieanienswea: Lfieem'N ‘L TfignfieafisUfi3umsam'mm1uL*? Jue%a ‘Luni:17L17LL'? e<n: Jfiewawee°’uLfiee1npjafiei vf§ems3ewu1HLenawiwé’n§7u fiafiafiesaeufiwmfifiu lzisrsa v1§e11JL‘fJu1UmmJs: n'm%’ua:3’fisaeuez<fie'i1rjafieiaeuLflufiewmfimamfifiiunwsafieiaeu e%3af‘: aJ1cfi’aLLc6i¢’1’u :3. n"L3115:: n'w1s1a°Tien§a: ]’rLsL‘t'I1%’un1ifi’eLfien '°; ’u new amu17fi’mLfien niuaiswawiimezuiznwmiwe°fier§afiesLfi71§un'LsfieLfien "Tu Lam amu17LfieLfien LLa= ss: Lfieufi§n1sfieLfienIu*3ufi b wqfifimeu l6:Jc§. ’<§1c$I51EJE‘l’l1.| ’lfifi€v‘lfi3%31EJ‘fi81Lfi17i81fl1ifiimfiiiwfififlfii fin cc 1nfie17LL‘3u1suLfi°uean3:Jasiwa1:‘im http: //www. ex<: ise. go. th firfie “‘zJ'n%’uafifii<nu” / (ml) mfinams. ..
 7. 7. _mj_ mi. wfin2_3miLLa: fifin1ifieLfien ii L63 me fie gm mem'L1L§m'LLJa1mie1'fi°1°f5'Lew1w‘i'LLLvnJ<1 (eaLLuuLfi: ,J @300 fizLLuu) ‘1/Leaeu fiawmfifiawuanuwie <m: Js1eazLfieefiwie1U1i ((5)) fi’1LLm. iafi7n‘iv1enmam€ °1‘i'f"3‘5n1iaeu°i7eL°7'JsuuLLuUUi1Te fiwuau @>oo ‘fie (fizLLuuLfia, J ceoo fimuu) s1eazLfieemuL1‘fevI1"n11 fiaii — eawmfifiulflLfieafiunsuasswawfim — fiawmifialflLfiaafiufiufiwasiwawfle - m1u§7Lfieafi’un1s‘iLfiswzfifiufiwaiiwawflm - ea1:J§’Lfie1rTuz? ’ae: J Lmswgfie LLazn1iLfie5LufJefi;1§Tu (Le) :51 LLv1u'afLfini °l°t'f3fin1ie1e1J°HeL“z"J&JuLLUU1Ji13L’eJ éhmu ©oo “(Te (e: LLuuLfiaJ ©oo fi3LL‘lJ1J) i1easLfieem1LLf: e1/Lfi°2n fiaaf — fiu1m§fi11ULfimfiuniuaiswawfim - m'L: J§mmL°ir'1°IeLfieefiungwmwufigfiisamgzy — we: 's'L°ufJ’r; yLxjfififiufififiswnwswwflnfisea we. L-ac: mc< - wszWufJ’: yzy”fifi: mu%’ufievL'NazL: ‘Je= ueaLe"L1/rfi'rL‘7i vwi. Le3CqYmc< LLa3i3L'7au17LLfia3°iTea — fiawuifiawuL°fi“fI, eLfianrYun11§vTu1ULLa: n'rfiasswawfim — erLu§LfieafiUfiafim Lmwgfie LLa: n1iLfie€lu{JeeLTu (en) <s'i1LLvL1JaL3L'n'3°z1'Ln'riv'fi'z=1e °1‘3‘3'%'n15z1eu°? J'eL°fieJuLLuu1Js13'zJ e°1mu ceoo fie (ezLLuuLfi3J moo e: LLuu) s1ea: LfieJem: ,JL1fe1/1fi‘zn fiai‘: — eanuifialflLfienfiunsmasswmfim - ixL13‘euéhfinuwenfigmumfidwfieanwifiae vm. Iscamct LLa: fiLLfi1mLfiuLfim — wizs'1°UfT£y: y”fie7;'1:J§*ufie‘L/ ma: Lfim°ueaLfi'mfi11fi vm. l9c§‘. ’mc< LLaxi: Lfieu17iLfim‘i7ea - ws3s1°z11T: g:1j’fi°fJ'eL3a6zJnL=11s°zJeaiwmi w. r=1. Lmmo — e'n1J§7Lfie3r°fua°1’afiu Lfiiwgfie LLa: n1sLfiea°1u{]eefJ’u (cf) s‘hLLL»11Ja1;Tna‘1”en1sa1u17"L'a1U °l°t73‘§'m'iaeu°?3’eL°iEJuLLUuUi137zJ aiwmu moo fie (e: zLLuuLfi: J moo fl&$LL‘u1J) i'LeJa3Lz7J'sJcv1rm: JL1"§e‘L/ Lfi°u'L fiafi — e31m§L7HLULfieafiunsmaiiwawflm - weas'L°z1iT: y:g”fi°fieQa‘zina1i°ueai1*z1n'rs vm. bc€. ’aio - wizi1°z113’: y:g”fie: nLJ%’UfiewNa: :LfiLe°ueaL€1’11/L1Ih°L7‘L vm. Lgctmce LL83 szLfieu17iLfim°z'Iea — wsziwenqwfimdwfiaevifinLnm°fiLLa: fiE'n'mJ‘%1msfien1sfiwLfiea17ifi vm. Lsscmb — isL13‘aufiwfinufienfiguucfidwfiaemuawsusim vm. |oca‘. ’Le: ;b LLE125 17'iLLfil°zJL~fi: JLfi1J - ea1u§Lfieafi’UzéT~1fim Lmswgfie LLasn1sLfiea°lu{]eefiu / (<31) 6?'LLLwL. L'a. ..
 8. 8. _a'{. . (ct) cfi1LL1n1.iame°zi'NIes'L °Lfifi%'msaeufieLfieuLLuuUsfi7e fiwuuu ooo fie (ezLLuuLfi1J ooo fi: sLLuu) S'LeazLfieem3JLfie°mfi°zn fiafi - eawuéjfialflLfiaafiuniuasiwawfim - eawufifieafiuawufiwudeafiwa m'sLfi&mLLaze1uLLuumuriea%"N - e'mJ§m'L: .La'raJ'LarmNfimnmfieuLLUuIeen1§LfifIUiLLnsu AutoCAD — emL§’Lfi&nfiué1’ae: J Lesfigfie LLazm'§Lfiefiufiea; fiu (b) GT1LLwLJaLfi1wfin<nuIamfifiufin1en ‘LfififimsaeufieLfiauLLUUUifie fiwuau ooo fie (ezLLuuLfi: J ooo fl:5LL‘1J‘lJ)i’lEJ§1$L§‘EJL§1G1'13.JL‘1jl? .l‘l/ i1‘3J°l1’1 fiafi - fimuifiuluLfieufiunsuaiswanfim - m1:J§'LfieurTUa1uIam171’w1ufin1:r1 - e'. m.J§Lfianfinn1iwfimfieLfien1iUi: °mfiufiu5 - emm§Lfieafiufiafim Lrwegfie LLaxmsLfiefi, ufieefiu (ml) GT1LLvL°L. iaLfi1wfino1uLfifieaeem7nLme€ 1fififin1iaeufieLfieuLLuuUsfie {hum ooo fie (C-wLLuuLfi: J @oo ezLLuu) s1ea: LfiaemwLfievrfi‘m fiafi - mm§fi111JLfienfiunimasswawfim - m1sJ§Lfie'afiun1'srgLLafi1'§afin1:n LLa3fiemLLfimLefieaeemfiaLmefi — fl’J’11J§(fi'1U Computer Hardware, Software, Network, System Security - wesswfifizyflfidwfiaenwsnszfiweawufieLfimfi°uee: L17nLme€ we Lendidéo — eewaqfifieefiufiaeu Lmwgfie LLazn'fisLfiefi. ufieefiu (rs) fi1LLmu‘qwfinmufiuseeufi ‘1fiTe'msaeufieLfieuLLuuUs1J’e fiwuau (E10 fie (ezLLuuLfiaJ ooo fl3LL‘| .J‘1J)3'1EJ§%3L§‘EJ£5l9'? '11JL1‘fi/81/i’13°l1'I fiafi - emrfifialuLfimfiunimaiswawfie — eawaqflfiaafiufiaeu Lfiswgfie LLazn1sLfie<fi. ufieefiu - e'. n:J'§Lfieefiuwszswfifizgajfieswesmaun W. F1.Lsa<tls3LeLLE181‘71‘LLr3fl. °UL17‘fi§JL§: J — m1m§Lfieafiun1sfi1§a%“nw1sneucfi - e'mJ§Lfienr'f~uLLwufiLL61:Lfiuw1amses1es°1uL°umn§aLvwwvnues LLa: L*um*LJ§um= ma (ex) L51LL1/LLJa*Li"LaLr-wfieaLfienafiwervma‘IfififimimeaeunwsU§fifi<rLu meaeuauiinnwwwwfiwenwe mwafifimifiemznis: Jn1sri"Lmue Lfiu vleaeunwidhefiw bé. ’ Lama vreaevnwsfia o, ooo LEJWS Lfiufiu (e: LLuuLfiaJ ooo ewuu) (oo) finLL1mJau1efi1eLfiena‘u1ev1sLa Ifififinwsweaeunwsfifififiawu weaeuamisanwwmwéwenwe mwufifinwsfiemznssmnfisfinmue Lfiu 1/Leaeunwiziwafiw [€961 Lama vreaeumifia o, ooo Lams Lfiufiu (e: LLuuLfiaJ ooo ewuu) mile) mv-=1r«= L<a'La, JL1/1:J'1m: Jr’L’1J<fi1LL1/ILL: (e: LLu1LLfi: J ooo esLLuu) nsuaiswmiimezfiwLfiunniiesflfififinwiaeufimnwai (e3LLuuLfiu ooo emuu) ‘1/‘| f1ffi’1LL‘l/ iu‘x‘1 enLfiufi1LLmiawfinmufiuiaeufi ewreaeumsfiuseeufi (ezLLuuLfim ero emuu) LL61: aeufimnwafi (ezLLuuLfiaJ czo emuu) .2 gr / mu. ..
 9. 9. _G<_ fiafi nfiiaeufiun1t: +:Lie:1Js: LfiuQ'Lfi1%’tJn1ifimLfienLfiefiewim1e'nmLw, J'mau fiur€hLL1A1jw1fi'117i etnflszfifiahufia Uizfifinwifinten Uszfifirnfisfimu ewnnwiémnmwqfinssufi 1Ji1ng°uetc3’Lfi1aeULLa: e1nnwifimnwzfi fiafi e1eIfififimsfiu'leLfiuLfiu Lfiefimim'mm: JLvrm: :an Iufitufiwm Lfiu mm§'fie1e1fiLfiJuUiaTefiu“1unwsflfififimuluwfiwfi r-mmmzmn Uizauntsai viwfimen eflfifieemtrfi fimmfi eiiewusimfieafitiwnmiwaLfieu qmfiiiu efiafiiiu fi1i"LJ'fi‘tJCfi1 Lfiwfiufiiamawuiuufiafiafiu LLazfiaLnefie: ,L e11ufie§L‘§ua§1qai3fi Ufinwzu ‘lmwfisu Ltazuefinmw eshafiuLfiufiuLL61:33:4fiaaminuwfinausinusfifiwL*7Ju°z1e<1afiwLLLa1ia fiafi Qflfimfiaeunwfi van’: a/4 mmLvnnzaufiufiwLLwfiae: fieaLfium/ IwwunwseeLaenmumeednatfiezrratmu1snfi1fiLzLw1wT1LLvL1Ja mnfimvrueIea1r3L'fi: LLuu11ic5'Ln'i1%’eaaz bo cs. Lnmfinwifiefiu 1124' A! u gvLe: nea1Lfiur§’1fi§un1sfieLfien fiesLfiufiaeulfiezLLuu°Lun1iaeuLL9ia2me Iaiéhndwfieeaz bo ce. mifiufi: yfis§1fi"ufie ‘en uu nwifiufizyfisjfleiv "rmfien esLfieaéwfiufiewncfijlfiezLLuusaugaqmaau1m'Lué1fiu at ‘lunseifififijaeulfiezLLuui: mLvhfiu lmgaeulfiezLLuumem1uLvLmsa: Jfi’tJc51LLv1Liam'Lnni1Lfiug§'e§J: val lufiweuwaandw fififie: LLuun1eea'L: JL14msa1Lrfiucr?1LLm. iaLvi1r’1’u '1fiQ'aeu"Lfie: LLuun1ee31u§ ‘U fimtawansn17'i‘LfiLew1w? '1LLMfiaLfiuc§eg”1ufi1fiUfi§an11 fiflfinsLLuun1em1u§'e11ua1m13afiIfi Lew1:csTwLLL41JaL1/i1r'1“u°I. fir§fi1fifiuLafiUssfi1c3f'aaeUrieuLfiufieg‘1ué1fiufi§13nd'L J I) S III] U Ii Q” U IS I1 d I A H 6/ 0'; III 5;’ Q] 8| nwsfiuuryvrfilm u mean e: fiuU: yfi11LUuL'aa11uLnu ©‘U uumLLm ‘1J‘U‘L4 gym ‘I! ’ IQ 6/ 4 I Q G) 41¢ V: OJ Q I/ OJ U 3 I U U § 313.1 U G 5 Q” LmmatmseeLaeneemmennuu n LL61: G1‘lJU‘1Jm°ll: L sum en°1vmLLa1 ucyeujle u eLaenesw Lfiue’uenLfin Usznwm Lu fiufi (V eaten W. F1.leeZc8.’c$ (aafie)fi: y:m measfiuemfi (uwefizyryw meafiumaafi) seaefiufi 1J§fifis'1°nn'rsLLvLu efiufinsuasiwawfim éhtuwqnfiea '3», Oh (maawafifi/ Len efimuzfi) finwfiwtnnsuefiafiwuwzgnws ’ ‘§{‘G}E11F"I1Jlr: Jc€. ’c€d

×