Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

kinh nghiem chong doi ngheo Tay nguyen

1.711 visualizaciones

Publicado el

Kinh nghiệm chống đói nghèo tại các tỉnh Tây nguyên

 • If you need your papers to be written and if you are not that kind of person who likes to do researches and analyze something - you should definitely contact these guys! They are awesome ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT (Thiết kế profile cho doanh nghiệp--- Thiết kế Brochure--- Thiết kế Catalogue--- slide bài giảng--- slide bài phát biểu---slide bài TIỂU LUẬN, LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP--- dạy học viên thiết kế powerpoint…)-----(Giá từ 8.000 đ - 10.000 đ/1trang slide)------ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi: điện thoại 0973.764.894 hoặc zalo 0973.764.894 (Miss. Huyền) ----- • Thời gian hoàn thành: 1-2 ngày sau khi nhận đủ nội dung ----- Qui trình thực hiện: ----- 1. Bạn gửi nội dung cần thiết kế về địa chỉ email: dvluanvan@gmail.com ----- 2. DỊCH VỤ THIẾT KẾ POWERPOINT báo giá chi phí và thời gian thực hiện cho bạn ----- 3. Bạn chuyển tiền tạm ứng 50% chi phí để tiến hành thiết kế ----- 4. Gửi file slide demo cho bạn xem để thống nhất chỉnh sửa hoàn thành. ----- 5. Bạn chuyển tiền 50% còn lại. ----- 6. Bàn giao file gốc cho bạn.
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Thank you.Have a goodday
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Sé el primero en recomendar esto

kinh nghiem chong doi ngheo Tay nguyen

 1. 1. Lång ghÐp ChiÕn l­îc Toµn diÖn vÒ T¨ng tr­ëng vµ Xo¸ ®ãi Gi¶m nghÌo (CPRGS) vµo c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch Bµi häc kinh nghiÖm cña c¸c tØnh t©y nguyªn, ViÖt nam §¸nh gi¸ chung cña: Tæ c«ng t¸c Liªn ngµnh CPRGS, Ng©n hµng Ph¸t triÓn Ch©u ¸ (ADB), Tæ chøc Hîp t¸c Kü thuËt §øc (GTZ), Quü Nhi §ång Liªn hiÖp quèc (UNICEF) vµ Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ c¸c tØnh T©y Nguyªn Hµ Néi, th¸ng 4 n¨m 2005
 2. 2. Lêi giíi thiÖu Tµi liÖu: “Lång ghÐp ChiÕn l­îc Toµn diÖn vÒ T¨ng tr­ëng vµ Xo¸ ®ãi Gi¶m nghÌo (CPRGS) vµo c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch – Bµi häc kinh nghiÖm cña c¸c tØnh T©y Nguyªn, ViÖt Nam” tr×nh bµy tãm t¾t tæng quan vÒ c¸c kinh nghiÖm còng nh­ lµ c¸c bµi häc trong qu¸ tr×nh lång ghÐp ChiÕn l­îc toµn diÖn vÒ T¨ng tr­ëng vµ Xo¸ ®ãi Gi¶m nghÌo (CPRGS) vµo kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Þa ph­¬ng (KH PT KT-XH) t¹i bèn tØnh T©y Nguyªn (§¾c L¾c, §¾c N«ng, Gia Lai vµ Kon Tum). Víi hç trî kü thuËt cña c¸c nhµ tµi trî (Ng©n hµng Ph¸t TriÓn Ch©u ¸, Tæ chøc Hîp t¸c kü thuËt §øc (GTZ), Quü Nhi ®ång Liªn hiÖp quèc (UNICEF) vµ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­) trong n¨m 2004, c¸c tØnh trªn ®· nhËn ®­îc c¸c tËp huÊn n©ng cao n¨ng lùc vµ h­íng dÉn lËp kÕ ho¹ch thu ®­­îc nh÷ng kinh nghiÖm còng nh­ lµ ®· rót ra ®­îc nh÷ng bµi häc cã gi¸ trÞ trong c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch cña tØnh m×nh khi tiÕn hµnh lång ghÐp CPRGS vµo KH PT KT-XH. Tµi liÖu nµy ®· m¹nh d¹n ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ ban ®Çu ®èi víi qu¸ tr×nh ®æi míi kÕ ho¹ch ho¸ t¹i ViÖt Nam trong t­¬ng lai. T¸c gi¶ cña bµi viÕt nµy lµ nhãm chuyªn gia: t¸c gi¶ chÝnh lµ bµ Ng« ThÞ Minh H­¬ng, Chuyªn gia Gi¶m nghÌo (ADB-TA4252) víi sù ®ãng gãp cña bµ Vò ThÞ TuyÕt Mai (Khoa KÕ ho¹ch,Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n) vµ c¸c ®ãng gãp quÝ b¸u cña chuyªn gia vÒ hîp t¸c ph¸t triÓn: Ts. Ramesh Adhikari, sù trî gióp to lín cña ¤ng Lan Green (t­ vÊn, dù ¸n ADB -TA4163) vµ Bµ Vò Xu©n §µo (t­ vÊn, dù ¸n ADB - TA4163); vµ ¤ng Dan Seymour, Bµ Lisa Ng Bow vµ ¤ng NguyÔn Träng Quang (UNICEF). Nhãm t¸c gi¶ tõ c¸c tæ chøc trªn xin ®Æc biÖt c¶m ¬n Ts. Cao ViÕt Sinh, ¤ng Ph¹m H¶i vµ Tæ c«ng t¸c liªn ngµnh CPRGS, Bµ NguyÔn ThÞ Thu Hµ, ¤ng TrÇn Quèc Ph­¬ng (Ban th­ ký CPRGS) vµ c¸c ®ång nghiÖp kh¸c t¹i Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, ®Æc biÖt lµ sù hîp t¸c cña c¸c ®Þa ph­¬ng vïng T©y Nguyªn trong qu¸ tr×nh x©y dùng tµi liÖu nµy vµ trong c«ng t¸c triÓn khai CPRGS t¹i ®Þa ph­¬ng. 2
 3. 3. Lêi nãi ®Çu T¨ng tr­ëng vµ gi¶m nghÌo lµ môc tiªu xuyªn suèt trong c¸c KÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi c¶ n­íc, còng nh­ cña tõng Bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng. ChØ thÞ sè 33/2004/CT-TTg cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 5 n¨m 2006-2010 ®· nhÊn m¹nh yªu cÇu ph¶i ®æi míi c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch ®Ó phï hîp t×nh h×nh hiÖn nay, ®Æt lªn hµng ®Çu vÒ chÊt l­îng ph¸t triÓn, ®Èy m¹nh xãa ®ãi gi¶m nghÌo, n©ng cao møc sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña nh©n d©n. Qu¸ tr×nh triÓn khai vµ thùc hiÖn ChiÕn l­îc toµn diÖn vÒ T¨ng tr­ëng vµ Xãa ®ãi Gi¶m nghÌo (CPRGS) ë c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng ®· rót ra ®­îc nhiÒu bµi häc kinh nghiÖm quý b¸u ®Ó tõng b­íc n©ng cao chÊt l­îng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. Tµi liÖu “Lång ghÐp ChiÕn l­îc Toµn diÖn vÒ T¨ng tr­ëng vµ Xo¸ ®ãi Gi¶m nghÌo (CPRGS) vµo c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch – Bµi häc kinh nghiÖm cña c¸c tØnh T©y Nguyªn, ViÖt Namquot; do Ng©n hµng Ph¸t triÓn Ch©u ¸ (ADB), Tæ chøc Hîp t¸c kü thuËt §øc (GTZ) vµ Quü nhi ®ång liªn hiÖp quèc (UNICEF) phèi hîp víi Tæ c«ng t¸c liªn ngµnh CPRGS vµ Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ c¸c tØnh T©y Nguyªn biªn so¹n, víi hy väng hç trî c¸c ®Þa ph­¬ng cña T©y Nguyªn n©ng cao chÊt l­îng kÕ ho¹ch. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc, nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm vµ nh÷ng kiÕn nghÞ cô thÓ sÏ gióp cho c¸c tØnh cã ®iÒu kiÖn t­¬ng tù nh÷ng ®Þnh h­íng quan träng trong qu¸ tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch kinh tÕ - x· héi 5 n¨m 2006-2010 vµ kÕ ho¹ch hµng n¨m tiÕp theo. Nh©n dÞp nµy Tæ C«ng t¸c Liªn ngµnh CPRGS xin c¶m ¬n c¸c tæ chøc quèc tÕ, c¸c nhµ tµi trî ®· hç trî cho qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn ChiÕn l­îc toµn diÖn vÒ T¨ng tr­ëng vµ Xãa ®ãi Gi¶m nghÌo. Xin tr©n träng giíi thiÖu cïng b¹n ®äc tµi liÖu nµy. Ts. Cao ViÕt Sinh Vô tr­ëng, Tæ tr­ëng Tæ C«ng t¸c liªn ngµnh CPRGS 3
 4. 4. Lång ghÐp ChiÕn l­îc Toµn diÖn vÒ T¨ng tr­ëng vµ Xo¸ ®ãi Gi¶m nghÌo (CPRGS) vµo c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch Môc lôc A. Bèi c¶nh vµ tãm t¾t 5 B. C«ng t¸c X©y dùng vµ lång ghÐp CPRGS t¹i T©y Nguyªn 6 1. Tæng quan 6 2. C¸c kinh nghiÖm ë c¸c tØnh T©y Nguyªn 9 a) §¾c N«ng 9 b) §¾c L¾c 11 c) Gia Lai 13 d) Kon Tum 13 C. Nh÷ng g× cßn tån t¹i? 14 D. Th«ng tin ph¶n håi tõ c¸c nhµ lµm kÕ ho¹ch trung ­¬ng 14 vµ ®Þa ph­¬ng vµ c¸c bªn liªn quan. E. Bµi häc vµ khuyÕn nghÞ 16 Phô lôc 1: TËp huÊn x©y dùng n¨ng lùc ®Ó lång ghÐp CPRGS trong 20 lËp kÕ ho¹ch t¹i tØnh T©y Nguyªn 4
 5. 5. Lång ghÐp ChiÕn l­îc Toµn diÖn vÒ T¨ng tr­ëng vµ Xo¸ ®ãi Gi¶m nghÌo (CPRGS) vµo c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch A. Bèi c¶nh vµ tãm t¾t Bèi c¶nh ChiÕn l­îc toµn diÖn vÒ T¨ng tr­ëng vµ Xo¸ ®ãi Gi¶m nghÌo (CPRGS) ®· ®­îc ban hµnh tõ th¸ng 5 n¨m 2002. ChÝnh phñ ®· kh¼ng ®Þnh mong muèn t¨ng c­êng chÊt l­îng cña kÕ ho¹ch ë tÊt c¶ c¸c cÊp th«ng qua viÖc ®æi míi vÒ c«ng t¸c kÕ ho¹ch. §iÒu nµy ®Æc biÖt ®ßi hái ph¶i cã (i) sù hµi hoµ gi÷a CPRGS víi kÕ ho¹ch 5 n¨m vµ hµng n¨m; (ii) t¨ng c­êng sù phèi hîp vµ hîp t¸c gi÷a ChÝnh phñ ë trung ­¬ng nhÊn m¹nh vai trß cña chÝnh quyÒn c¸c cÊp ë ®Þa ph­¬ng; (iii) thÓ chÕ ho¸ nh÷ng ®æi míi trong c«ng t¸c kÕ ho¹ch vµo hÖ thèng vµ c¬ chÕ cña c¸c ®Þa ph­¬ng víi vai trß lín h¬n cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng; (iv) t¨ng c­êng n¨ng lùc cña c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch vµ c¸n bé kÕ ho¹ch ë ®Þa ph­¬ng nh»m thùc hiÖn c¸c néi dung cña CPRGS vµ ChØ thÞ x©y dùng kÕ ho¹ch vµo trong thùc tiÔn; vµ (v) cñng cè quy tr×nh lËp kÕ ho¹ch, thùc hiÖn kÕ ho¹ch vµ gi¸m s¸t kÕ ho¹ch ë cÊp ®Þa ph­¬ng. ViÖc lång ghÐp c¸c ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn cña CPRGS vÒ ph©n bæ nguån lùc vµo qu¸ tr×nh ng©n s¸ch ë cÊp tØnh ®­îc coi lµ nhiÖm vô khã kh¨n vµ lµ th¸ch thøc ®èi víi viÖc lËp kÕ ho¹ch “tõ trªn xuèng” tõ nhiÒu n¨m nay. Nh×n chung, c¸c bªn ®· nhËn thøc ®­îc nh÷ng yªu cÇu cÇn thiÕt cho kÕ ho¹ch 5 n¨m tiÕp theo lµ hÖ thèng kÕ ho¹ch theo1, ®ã lµ: cÇn ph¶i ®æi míi hÖ thèng kÕ ho¹ch truyÒn thèng ®Ó ®¶m b¶o ph¸t triÓn kÕ ho¹ch kinh tÕ - x· héi ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu ph¸t triÓn cña quèc gia. C¸c bªn còng ®· nhËn thÊy r»ng, c¸c ®Þa ph­¬ng cßn hiÓu biÕt rÊt Ýt vÒ ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn CPRGS, kh¶ n¨ng tiÕp nhËn nh÷ng thay ®æi trong quy tr×nh kÕ ho¹ch cña c¸c ®Þa ph­¬ng cßn h¹n chÕ. ViÖc ®æi míi quy tr×nh kÕ ho¹ch cÇn ph¶i ®­îc tiÕn hµnh hÖ thèng vµ thèng nhÊt, theo kh¶ n¨ng cña c¸c ®Þa ph­¬ng (nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn mét sè ®Þa ph­¬ng ®· cã sù chuÈn bÞ s½n sµng tr­íc c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c). N¨ng lùc kiÓm so¸t qu¸ tr×nh thay ®æi trong lËp kÕ ho¹ch cÇn ph¶i ®ùîc cñng cè, t¨ng c­êng dÇn dÇn, tõng b­íc, n¨m nµy qua n¨m kh¸c, theo mét ph­¬ng thøc cã hÖ thèng vµ cã thÓ ®o l­êng ®­îc. Tãm t¾t ViÖc lång ghÐp CPRGS vµo kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 5 n¨m ®­îc coi lµ then chèt ë c¶ trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng. ViÖc lång ghÐp CPRGS cã c¸c lîi thÕ lµ: nã ®· ®­îc sù khuyÕn khÝch m¹nh mÏ th«ng qua c¸c cam kÕt mang tÝnh quèc gia ®èi víi c«ng t¸c gi¶m nghÌo, ®¶m b¶o c«ng b»ng x· héi vµ qu¶n lý nhµ n­íc tèt ë cÊp ®Þa ph­¬ng, ®ång thêi x©y dùng ®­îc c¸c khu«n khæ ph¸p lý míi nh»m cñng cè viÖc ph©n cÊp m¹nh h¬n cho ®Þa ph­¬ng (nh­ ChØ thÞ 33/2004/CT- TTg cña Thñ t­íng chÝnh phñ ra ngµy 23 th¸ng 9 n¨m 2004, C«ng v¨n sè 2215/BKH-TH ngµy 14/4/2004 cña Bé KH&§T LuËt söa ®æi ng©n s¸ch Nhµ n­íc, Quy chÕ d©n chñ c¬ së). Nh÷ng lîi thÕ nµy ®· t¹o nÒn t¶ng cho ®­êng h­íng ®æi míi c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸. C«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ t¹i c¸c cÊp ®Þa ph­¬ng ®· nhËn ®­îc sù hç trî m¹nh mÏ tõ trung ­¬ng, c¸c tæ chøc ph¸t triÓn vµ c¸c nhµ tµi trî quèc tÕ. Tuy nhiªn, ®èi víi c¸ch lµm cña quy tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch tr­íc ®©y, nh÷ng th¸ch thøc ®Æt ra cho viÖc ®æi míi lµ ph¶i thiÕt lËp c¸c môc tiªu, ®èi t­îng vµ thø tù ­u tiªn ®óng ®¾n dùa trªn c¸c tiªu chÝ râ rµng vµ cã sù c©n ®èi vÒ nguån lùc. VÉn cßn nhiÒu ®iÓm yÕu trong c¬ chÕ phèi hîp vµ hîp t¸c gi÷a c¸c c¬ quan chøc n¨ng víi nhau vµ gi÷a chÝnh quyÒn trung ­¬ng víi ®Þa ph­¬ng, theo ngµnh däc vµ theo chiÒu ngang vÒ nh÷ng vÊn ®Ò nh­ ®Çu t­, x¸c ®Þnh thø tù ­u tiªn, lùa chän ch­¬ng tr×nh dù ¸n trong ®iÒu kiÖn nguån lùc cã h¹n. C¸c h¹n chÕ kh¸c cÇn ph¶i kh¾c phôc lµ: thÓ chÕ vµ n¨ng lùc cßn yÕu ë ®Þa ph­¬ng2. ThÓ chÕ/n¨ng lùc yÕu ®Æc biÖt ë cÊp x· ®· h¹n chÕ viÖc thùc hiÖn x©y dùng kÕ ho¹ch vµ ng©n s¸ch theo h­íng tiÕp cËn “tõ d­íi lªn” vµ cã sù tham gia cña ng­êi d©n. Tuy nhiªn, nh×n chung c¶ cÊp trung ­¬ng, ®Þa ph­¬ng vµ c¸c tæ chøc kh¸c còng nh­ c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ trong ®· cã nh÷ng cè g¾ng lín trong viÖc ®Èy m¹nh h¬n viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch cã sù tham gia cña ng­êi d©n. C¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ ë nhiÒu ®Þa ph­¬ng ®ãng vai trß hç trî ®Þa ph­¬ng gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n, v­íng m¾c nµy. H¬n n÷a, th«ng tin ®Ó c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch h­íng vÒ ng­êi nghÌo, kÓ c¶ nh÷ng th«ng tin vÒ nguån lùc, th«ng tin ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh l­îng vÒ nghÌo ®ãi vÉn ch­a ®Çy ®ñ. Ph©n tÝch ®ãi nghÌo cÇn ph¶i ®ñ réng ®Ó h­íng tíi gi¶i quyÕt nhiÒu mÆt cña vÊn ®Ò nghÌo ®ãi, vµ kh«ng chØ ®¬n thuÇn dõng l¹i ë viÖc x¸c ®Þnh sè ng­êi nghÌo sèng d­íi mét ng­ìng nghÌo cô thÓ nµo ®ã. Trong quy tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch vµ néi dung kÕ ho¹ch cßn tån t¹i mét sè kho¶ng c¸ch nh­ c«ng t¸c ph©n tÝch c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ, x· héi, ®ãi nghÌo vµ viÖc x¸c ®Þnh mèi quan hÖ gi÷a ®ãi nghÌo, t¨ng tr­ëng vµ c«ng b»ng x· héi ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu. Trong quy tr×nh lËp kÕ ho¹ch, còng nh­ trong viÖc ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch, vÉn cßn Ýt sù tham vÊn vµ tham gia cña ng­êi d©n. ViÖc lång ghÐp CPRGS vµo quy tr×nh lËp kÕ ho¹ch ë c¸c tØnh T©y Nguyªn ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh. (i) §· t¨ng c­êng sù phèi hîp vµ hîp t¸c gi÷a ChÝnh phñ ë trung ­¬ng vµ chÝnh quyÒn c¸c cÊp ë ®Þa ph­¬ng; (ii) KÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ë ®Þa ph­¬ng ®· ®Ò cËp nhiÒu h¬n c¸c vÊn ®Ò x· héi vµ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo (iii) ViÖc ¸p dông c¸ch tiÕp cËn “tõ d­íi lªn” hay lµ “kÕt hîp tõ d­íi lªn vµ trªn xuèng” ®· ®­îc ®¸nh gi¸ cao víi sù tham gia cña ng­êi d©n trong viÖc ®ãng gãp ý kiÕn, s¾p xÕp thø tù ­u tiªn vµ trong viÖc ra quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò cña céng ®ång. Nh÷ng hç trî kü thuËt cho c¸c ®Þa ph­¬ng ®· cñng cè n¨ng lùc cña c¸c c¸n bé lµm kÕ ho¹ch còng nh­ c¸c cÊp l·nh ®¹o trong c«ng t¸c 1 KÕt qu¶ th¶o luËn trong buæi PTF ngµy 14/10/2004 2 B¸o c¸o cuèi cïng TA-4163 cña ADB. 5
 6. 6. Lång ghÐp ChiÕn l­îc Toµn diÖn vÒ T¨ng tr­ëng vµ Xo¸ ®ãi Gi¶m nghÌo (CPRGS) vµo c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch lËp kÕ ho¹ch, qua ®ã lµm t¨ng chÊt l­îng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 5 n¨m vµ hµng n¨m. §Æc biÖt lµ, trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng ®· t×m ra mét quy tr×nh cã ý nghÜa ®èi víi sù thay ®æi theo h­íng tÝch cùc ®Ó cã thÓ gi¶i quyÕt ®­îc c¸c vÊn ®Ò ph¸t triÓn cña vïng T©y Nguyªn: nh­ lµ nghÌo kinh niªn, ph©n bæ vµ sö dông ®Êt ch­a hîp lý vµ c¸c vÊn ®Ò di d©n, lùc l­îng lao ®éng kh«ng cã tay nghÒ, c¸c vÊn ®Ò vÒ d©n téc thiÓu sè, thiÕu sù tham gia, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c khu vùc. ViÖc c¶i c¸ch thÓ chÕ còng nh­ ®æi míi c«ng t¸c kÕ ho¹ch sÏ gióp gi¶i quyÕt c¸c kho¶ng c¸ch ph¸t triÓn cña vïng. C¸c bµi häc kinh nghiÖm vµ c¸c khuyÕn nghÞ cho viÖc lång ghÐp CPRGS trong viÖc x©y dùng KH PT KT-XH trong tµi liÖu nµy cã thÓ ®­îc chia lµm n¨m lÜnh vùc chÝnh: 1) c¸c vÊn ®Ò vÒ c¬ cÊu vµ thÓ chÕ; 2) x©y dùng n¨ng lùc ; 3) néi dung cña KH PT KT-XH ; 4) quy tr×nh x©y dùng KH PT KT-XH; 5) gi¸m s¸t ®¸nh gi¸ KH PT KT-XH Ø C¸c vÊn ®Ò vÒ thÓ chÕ lµ: i) cÇn t¨ng c­êng hîp t¸c gi÷a ChÝnh phñ vµ c¸c nhµ tµi trî; (ii) thiÕu mét c¬ chÕ hîp t¸c gi÷a c¸c ngµnh theo chiÒu däc vµ chiÒu ngang, gi÷a cÊp T¦ vµ ®Þa ph­¬ng trong qu¸ tr×nh triÓn khai lång ghÐp CPRGS; (iii) thiÕu khung ph¸p lý vµ c¸c c«ng cô ®Ó lång ghÐp c¸c néi dung cña CPRGS vµo trong KH PT KT-XH iv) c¸c ®Þa ph­¬ng cÇn ®ång ý mét chiÕn l­îc nhiÒu n¨m ®Ó c¶i c¸ch tõng hîp phÇn trong quy tr×nh x©y dùng KH PT KT-XH vµ (v) cÇn ph¶i ®¶m b¶o sù phï hîp vÒ kÕ ho¹ch thêi gian gi÷a cÊp T¦ vµ ®Þa ph­¬ng còng nh­ ®¶m b¶o nguån lùc ®Çy ®ñ cho viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch kiÓu míi. Ø VÒ sù tham gia vµ tÝnh së h÷u, cÇn cã cam kÕt cao vÒ chÝnh trÞ cña cÊp trung ­¬ng vµ tÝnh së h÷u tù chñ cña ®Þa ph­¬ng trong qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch KT-XH. Ø C«ng t¸c x©y dùng n¨ng lùc cÇn ®­îc coi lµ träng t©m cña qu¸ tr×nh triÓn khai lång ghÐp CPRGS, ®Ó c¸c cÊp ®Þa ph­¬ng cã ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm ®­îc giao mét c¸ch hiÖu qu¶. KhuyÕn nghÞ trong tµi liÖu nµy lµ: (i) cÇn ®¸nh gi¸ nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng tiÕp nhËn cña ®Þa ph­¬ng; (ii) cñng cè n¨ng lùc cho c¸n bé c¬ së ®Ó thùc hiÖn c¸c quy tr×nh lËp kÕ ho¹ch (vÝ dô: thu thËp vµ ph©n tÝch th«ng tin, lËp kÕ ho¹ch cã sù tham gia, liªn kÕt kÕ ho¹ch vµ ng©n s¸ch, lËp kÕ ho¹ch chiÕn l­îc, ph©n tÝch chÝnh s¸ch); vµ (iii) nhu cÇu x©y dùng n¨ng lùc ®Ó ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh yªu cÇu cã sù tham gia hç trî cña c¸c viÖn nghiªn cøu vµ c¸c tæ chøc cung cÊp kiÕn thøc kh¸c. Sù hîp t¸c víi c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ rÊt h÷u Ých. C¸c ph­¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch tèt nh­ PPA, PRA, VDP cã thÓ ®­îc ®iÒu phèi hç trî tèt h¬n víi sù hç trî cña c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ, hoÆc tæ chøc quÇn chóng ë ®Þa ph­¬ng. Ø VÒ Quy tr×nh vµ Néi dung cña KH PT KT-XH: viÖc x©y dùng KH PT KT-XH cã thÓ ®­îc cñng cè thªm b»ng c¸ch t¨ng møc ®é tham gia trong qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch, ®Æc biÖt sù tham gia cña ng­êi nghÌo vµ nhãm dÔ bÞ tæn th­¬ng, nh÷ng ng­êi d©n vµ c¸c tæ chøc. Thªm vµo ®ã, cÇn cã sù hîp t¸c trong x©y dùng kÕ ho¹ch (tõ c¸c cÊp huyÖn, x·, th«n bu«n, c¸c dù ¸n) lµ cÇn thiÕt. CÇn cã sù c©n ®èi gi÷a t¨ng tr­ëng vµ gi¶m nghÌo còng nh­ ph¸t triÓn x· héi. Cã thÓ ¸p dông ph­¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch chiÕn l­îc cho viÖc x¸c ®Þnh môc tiªu cho KH PT KT-XH n»m trong khu«n khæ cña Môc tiªu Ph¸t triÓn ViÖt Nam. Trong c¸c quy tr×nh lËp kÕ ho¹ch còng nh­ néi dung kÕ ho¹ch, vÉn thiÕu sù tham gia vµ nh÷ng ph©n tÝch vÒ c¸c vÊn ®Ò x· héi, nghÌo ®ãi vµ nh÷ng vÊn ®Ò ®»ng sau nã (vÝ dô liªn quan ®Õn c¸c nhãm d©n c­ dÔ bÞ tæn th­¬ng nh­ trÎ em, phô n÷, d©n téc vµ nh÷ng ng­êi d©n sèng ë vïng s©u vïng xa). Râ rµng lµ, KH PT KT-XH cÇn ®­îc x©y dùng h­íng vÒ ng­êi nghÌo h¬n vµ gi¶i quyÕt ®­îc víi nh÷ng th¸ch thøc cña nh÷ng nhãm nãi trªn. Ø C¬ chÕ gi¸m s¸t ®¸nh gi¸ cã sù tham gia vµ c«ng khai lµ rÊt cÇn thiÕt trong KH PT KT-XH h­íng vÒ ng­êi nghÌo, vµ còng lµ ®Ó cã thÓ sö dông nguån lùc mét c¸ch hiÖu qu¶. Cuèi cïng, do ®Æc ®iÓm cña kÕ ho¹ch kiÓu cò ®­îc x©y dùng dùa trªn chØ tiªu ®Çu vµo vµ ®Çu ra, còng cÇn thiÕt ph¶i h­íng KH PT KT-XH kiÓu míi theo c¸ch tiÕp cËn dùa vµo kÕt qu¶, cã nghÜa lµ ®Þnh ra nh÷ng môc tiªu vµ kÕt qu¶ ph¸t triÓn, t¸c ®éng ®èi víi mäi ng­êi d©n, ®Æc biÖt lµ ng­êi nghÌo vµ ng­êi yÕu thÕ. Nãi tãm l¹i, vÊn ®Ò ®Æt ra kh«ng ph¶i lµ liÖu ChÝnh phñ cã nªn thùc hiÖn lång ghÐp CPRGS vµo kÕ ho¹ch c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch KH PT KT-XH mµ lµ nh­ thÕ nµo. Tµi liÖu nµy chia sÎ nh÷ng c¸ch thøc mµ trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng vµ c¸c tæ chøc ph¸t triÓn quèc tÕ ®· cïng phèi hîp víi nhau trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn triÓn khai c«ng t¸c lång ghÐp CPRGS vµo kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi t¹i 4 tØnh T©y Nguyªn. B. C«ng t¸c x©y dùng vµ lång ghÐp CPRGS t¹i t©y nguyªn 1. Tæng quan: Môc tiªu tæng qu¸t cña viÖc lång ghÐp CPRGS trong kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng lµ ®Ó t¨ng c­êng c«ng t¸c kÕ ho¹ch vµ x©y dùng kÕ ho¹ch chÝnh s¸ch h­íng vÒ ng­êi nghÌo vµ tõ ®ã thóc ®Èy t¨ng tr­ëng kinh tÕ bÒn v÷ng vµ ®¶m b¶o ®­îc c«ng b»ng vµ ph¸t triÓn x· héi. Trong bèi c¶nh nµy, viÖc lång ghÐp CPRGS vµo c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi sÏ lµ cÇu nèi ®Ó thùc hiÖn ChØ thÞ cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vµ c¸c yªu cÇu ®æi míi c«ng t¸c kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi víi c¸c kÕt qu¶ ph¸t triÓn tèt h¬n. Sù trî gióp trong viÖc lång ghÐp CPRGS sÏ lµm thay ®æi c¸c c¸ch nghÜ vµ quan niÖm còng nh­ thãi quen tõ kiÓu x©y dùng kÕ ho¹ch tËp trung sang x©y dùng kÕ ho¹ch cã sù ph©n cÊp h¬n. §Ó hiÓu vÒ kÕ ho¹ch vµ kÕ ho¹ch hãa, mét sè ®Þnh nghÜa vµ c¸c lo¹i kÕ ho¹ch ë ViÖt Nam sÏ ®­îc tr×nh bµy ë b¶ng d­íi ®©y. C¸c ®Þnh nghÜa ng¾n gän sÏ gióp c¸c c¸n bé lµm kÕ ho¹ch vµ b¹n ®äc cã mét c¸i nh×n tæng quan vÒ sù ®æi míi trong c«ng t¸c kÕ ho¹ch t¹i ViÖt Nam, cô thÓ lµ nh÷ng g× ®· vµ ®ang diÔn ra t¹i c¸c tØnh T©y Nguyªn. 6
 7. 7. Lång ghÐp ChiÕn l­îc Toµn diÖn vÒ T¨ng tr­ëng vµ Xo¸ ®ãi Gi¶m nghÌo (CPRGS) vµo c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch Hép 1: KÕ ho¹ch lµ g×? KÕ ho¹ch hãa kinh tÕ vÜ m« ë ViÖt Nam lµ mét hÖ thèng toµn diÖn bao gåm quy ho¹ch tæng thÓ ngµnh, quy ho¹ch vµ chiÕn l­îc vïng, chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 10 n¨m, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi 5 n¨m, kÕ ho¹ch hµng n¨m, kÕ ho¹ch hµnh ®éng vµ kiÓm tra gi¸m s¸t3. HiÖn t¹i cã 4 lo¹i kÕ ho¹ch c¬ b¶n: - KÕ ho¹ch kinh tÕ - KÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi - C¸c ch­¬ng tr×nh ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn céng ®ång - KÕ ho¹ch ngµnh. C¸c ®Æc tÝnh chung cña hÖ thèng kÕ ho¹ch: - KÕ ho¹ch 5 n¨m (KH PT KT-XH) ®­îc x©y dùng dùa trªn chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, chiÕn l­îc vïng vµ ngµnh. - Môc tiªu cña KH PT KT-XH th­êng thÓ hiÖn c¸c ®Þnh h­íng cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. - KÕ ho¹ch 5 n¨m KH PT KT-XH ch­a ®­îc x©y dùng dùa trªn kÕt qu¶ ®Çu ra, mµ chñ yÕu dùa vµo c¸c b¸o b¸o ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng mang tÝnh hµnh chÝnh. - KH PT KT-XH cÊp tØnh lµ mét phÇn trong viÖc ph©n cÊp kÕ ho¹ch, thùc hiÖn, theo dâi vµ gi¸m s¸t. - Qui tr×nh x©y dùng KH PT KT-XH ®· cã sù tham vÊn vµ tham gia nhiÒu h¬n cña c¸c bªn liªn quan trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn C¸c ®Þa ph­¬ng còng thõa nhËn lµ c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi s©u s¾c4. B¶ng sè 1 sau ®©y sÏ chØ râ sù ®æi míi cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch (sù kÕt hîp tõ d­íi lªn vµ trªn xuèng) mµ cã thÓ kh¾c phôc ®­îc nh÷ng h¹n chÕ cña c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch tËp trung tr­íc ®©y. B¶ng 1: X©y dùng kÕ ho¹ch cÊp tØnh trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi5 Qui tr×nh lËp kÕ ChuyÓn ®æi tõ Sang ho¹ch ph¸t triÓn ®Þa ph­¬ng Qui tr×nh chung o Lµ mét qui tr×nh tõ trªn xuèng vµ kh«ng o Qui tr×nh phèi hîp tõ d­íi lªn vµ trªn cã hoÆc cã Ýt sù chñ ®éng cña chÝnh xuèng ®­îc dùa trªn sù tham gia vµo quyÒn ®Þa ph­¬ng vµo qui tr×nh lËp kÕ ph©n tÝch c¸c vÊn ®Ò vµ chuÈn bÞ kÕ ho¹ch vµ c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t­ cã rÊt ho¹ch Ýt sù tham gia cña ng­êi d©n ViÖc ph©n tÝch vÊn ®Ò vµ o C¸c b¶n b¸o c¸o cña cÊp d­íi lµ o Sö dông c¸c nguån th«ng tin ®a d¹ng ®­a ra ph­¬ng ¸n lùa nguån th«ng tin chÝnh vÝ dô: Ph©n tÝch nghÌo cã sù tham gia chän dùa vµo hiÖn tr¹ng o H¹n chÕ trong viÖc hiÓu vÒ nghÌo (vÝ (PPA), §iÒu tra møc sèng d©n c­ ®Æc biÖt lµ ®Æc ®iÓm dô: chØ dùa vµo duy nhÊt thu nhËp) (VLSS) vµ c¸c ®iÒu tra bæ trî vµ bæ nghÌo vµ tiÒm n¨ng ph¸t o Ph©n tÝch tiÒm n¨ng t¨ng tr­ëng kinh tÕ sung kh¸c. triÓn kinh tÕ 3 TrÝch dÉn tõ tµi liÖu båi d­ìng tiÒn c«ng chøc cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ do TiÕn sü Cao ViÕt Sinh biªn so¹n 2004 4 Theo kû yÕu cuéc häp “Nhãm hµnh ®éng chèng ®ãi nghÌo” vÒ tiÕn ®é lång ghÐp triÓn khai CPRGS, th¸ng 10 n¨m 2004 5 TrÝch b¸o c¸o ADB, TA4163 & TA4252, 2004 7
 8. 8. Lång ghÐp ChiÕn l­îc Toµn diÖn vÒ T¨ng tr­ëng vµ Xo¸ ®ãi Gi¶m nghÌo (CPRGS) vµo c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch kh«ng tÝnh ®Õn sù ph©n tÝch kinh tÕ o Cã sù liªn kÕt gi÷a t¨ng tr­ëng vµ xo¸ mang tÝnh phï hîp (vÝ dô: lîi thÕ c¹nh ®ãi gi¶m nghÌo víi sù ph©n tÝch kinh tÕ tranh) theo h­íng thÞ tr­êng. o T¨ng tr­ëng vµ nghÌo ®ãi kh«ng ®­îc liªn kÕt víi nhau. ThiÕt lËp môc tiªu vµ thø o Kh«ng cô thÓ vµ liªn kÕt chÆt víi c¸c o Môc tiªu ®­îc x¸c ®Þnh th«ng qua qu¸ tù ­u tiªn nghiªn cøu, c¸c vÊn ®Ò - ph­¬ng ¸n tr×nh tham gia, dùa vµo sù ph©n tÝch lùa chän ®­îc cËp nhËt hµng n¨m vÊn ®Ò vµ lùa chän th­êng lµ sù ch¾p nhÆt cña c¸c vÊn ®Ò. o ThiÕt lËp thø tù ­u tiªn ®Ó x¸c ®Þnh c¸c ho¹t ®éng/®Çu t­ ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ®Ò ra X¸c ®Þnh chØ tiªu vµ thêi o ChØ tiªu th­êng qu¸ tham väng vµ o ChØ tiªu/môc tiªu ®­îc x¸c ®Þnh thùc tÕ gian kh«ng g¾n kÕt víi nguån lùc thùc hiÖn h¬n b»ng viÖc tÝnh ®Õn nguån lùc (tµi o TËp trung chñ yÕu vµo kÕt qu¶ ®Çu ra chÝnh vµ con ng­êi) nh­ng kh«ng ph¶i lµ môc tiªu ph¸t o ChØ tiªu ®­îc x¸c lËp ®Ó ®¶m b¶o ch¾c triÓn (vÝ dô: hiÖu qu¶ vµ t¸c ®éng) ch¾n viÖc ®¹t ®­îc cña c¸c kÕt qu¶ ®Çu ra, nh÷ng t¸c ®éng vµ c¸c môc tiªu (nh­ trong môc tiªu ph¸t triÓn ViÖt Nam - VDGs) Ph©n tÝch nguån lùc o Cßn h¹n chÕ hoÆc kh«ng cã sù g¾n kÕt o Cã sù g¾n kÕt gi÷a ng©n s¸ch vµ kÕ gi÷a kÕ ho¹ch vµ ng©n s¸ch ho¹ch (cã thÓ sÏ ®­îc cñng cè h¬n khi o Cßn h¹n chÕ hoÆc kh«ng cã sù g¾n kÕt kÕ ho¹ch chi tiªu ng©n s¸ch trung h¹n kÕ ho¹ch vµ kh¶ n¨ng ®¸nh gi¸ nhu ®­îc ¸p dông) cÇu o C¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh h¹n chÕ tÝnh n¨ng ®éng cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng trong ph©n bæ nguån lùc cho c¸c ho¹t ®éng ­u tiªn §¸nh gi¸ vµ gi¸m s¸t o Dùa vµo c¸c chØ sè ®Çu ra vµ ®Çu vµo o Sö dông c¸c ®iÒu tra ®èi t­îng vµ c¸c trong c¸c b¸o c¸o hµnh chÝnh ®Ó ph©n ®iÒu tra kh¸c cã sù tham gia cña c¸c bæ nguån lùc cho c¸c ho¹t ®éng ­u bªn liªn quan tiªn o ThÝ ®iÓm g¾n kÕt víi c¸c môc tiªu ®· ®­îc x¸c ®Þnh vµ c¸c ®Æc tÝnh trong quy tr×nh lËp kÕ ho¹ch. Sù tham gia cña c¸c bªn o Sù tham gia cña ng­êi d©n vµ cña c¸c o Sù tham gia cña c¸c bªn lµ yÕu tè then liªn quan tæ chøc quÇn chóng cßn h¹n chÕ chèt trong tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh ®æi míi kÕ ho¹ch. Víi môc ®Ých nµy, nhiÖm vô chÝnh trong viÖc triÓn khai CPRGS ®Õn nay bao gåm: (i) giíi thiÖu CPRGS vµ c¸c vµ c¸c néi dung cña chiÕn l­îc ®Ó lång ghÐp vµo c¸c kÕ ho¹ch kinh tÕ x· héi ®Þa ph­¬ng; (ii) x©y dùng môc tiªu ®· ®­îc ®Þa ph­¬ng ho¸; (iii) ®­a qui tr×nh lËp kÕ ho¹ch vµ ng©n s¸ch phï hîp víi môc tiªu ph¸t triÓn cña ®Þa ph­¬ng, (iv) t¨ng c­êng hÖ thèng gi¸m s¸t. C¸c nhiÖm vô nµy ®­îc thùc hiÖn th«ng qua viÖc tæ chøc c¸c cuéc héi th¶o, chuyªn ®Ò, vµ qua c¸c kho¸ ®µo t¹o (tËp huÊn cho gi¶ng viªn/ng­êi lËp kÕ ho¹ch ë cÊp cao h¬n, tËp huÊn cho c¸c c¸n bé kÕ ho¹ch, ®µo t¹o qua c«ng viÖc thùc tÕ cho c¸c c¸n bé lµm kÕ ho¹ch), c¸c bµi tËp thùc ®Þa, qua c¸c buæi häp tham vÊn, qua c¸c cuéc häp tæng kÕt v.v). Qu¸ tr×nh triÓn khai CPRGS ®· lÊy h­íng tiÕp cËn lµ x©y dùng n¨ng lùc theo nhu cÇu cña ®Þa ph­¬ng. 8
 9. 9. Lång ghÐp ChiÕn l­îc Toµn diÖn vÒ T¨ng tr­ëng vµ Xo¸ ®ãi Gi¶m nghÌo (CPRGS) vµo c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch 2. Mét sè kinh nghiÖm t¹i vïng T©y Nguyªn: Qu¸ tr×nh thay ®æi ®· ®­îc ®­îc thùc hiÖn theo h×nh thøc thÝ ®iÓm th«ng qua c«ng t¸c t¨ng c­êng n¨ng lùc: bao gåm chuyÓn giao kiÕn thøc, hç trî thùc hiÖn thùc tÕ trùc tiÕp vµ x©y dùng kü n¨ng. TØnh §¾c L¾c, §¾c N«ng, Gia Lai, Kon Tum ®· tham gia trùc tiÕp vµ tÝch cùc vµo qu¸ tr×nh thay ®æi nµy. Tuy nhiªn, ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu chung lµ t¨ng c­êng chÊt l­îng kÕ ho¹ch, c¸c c¸ch tiÕp cËn kh¸c nhau ®· ®­îc ¸p dông trªn thùc tÕ tuú thuéc theo bèi c¶nh vµ nhu cÇu cña mçi ®Þa ph­¬ng. Mét sè c¸c tiÕn hµnh ®iÓn h×nh ®­îc tr×nh bµy d­íi ®©y ®­îc xem nh­ lµ c¸c vÝ dô: a) §iÓn h×nh 1: TØnh §¸c N«ng, sau mét lo¹t c¸c hîp phÇn ®µo t¹o vÒ quy tr×nh lËp kÕ ho¹ch cho c¸c c¸n bé lËp kÕ ho¹ch ®Þa ph­¬ng, ®· x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 5 n¨m víi sù tham gia réng r·i cña céng ®ång vµ c¸c cÊp. C¸c b¶n kÕ ho¹ch mÉu cña b¶n, x· vµ huyÖn ®· ®­îc x©y dùng vµ tæng hîp vµo kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña tØnh. TØnh ®· cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc môc tiªu ph¸t triÓn ­u tiªn (tËp trung h¬n vµo gi¶m nghÌo vµ ph¸t triÓn x· héi) vµ trong ®ã ¸p dông nh÷ng nguyªn t¾c cña CPRGS vµ dùa vµo c¸c ph©n tÝch ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh l­îng tõ §¸nh gi¸ nghÌo cã sù tham gia, ®iÒu tra møc sèng hé gia ®×nh t¹i ViÖt Nam. M« h×nh ®­îc thiÕt lËp d­íi d¹ng “kÕt hîp h­íng tiÕp cËn tõ d­íi lªn vµ tõ trªn xuèng”, vµ ®· nhËn ®­îc sù chØ ®¹o cña chÝnh quyÒn vµ cam kÕt tõ c¸c ban, ngµnh chøc n¨ng cña ®Þa ph­¬ng. (1) §µo t¹o tËp huÊn ®­îc thiÕt kÕ vµ thùc hiÖn cã hÖ thèng. v Hîp phÇn 1. KÕ ho¹ch chiÕn l­îc cho c¸c c¸n bé ra quyÕt ®Þnh vµ c¸c nhµ lËp kÕ ho¹ch cÊp cao ®Ó cã c¸ch t­ duy mang tÝnh chiÕn l­îc vÒ kÕ ho¹ch. v Hîp phÇn 2. KÕ ho¹ch cã sù tham gia (ph­¬ng ph¸p vµ c«ng cô) d­íi d¹ng ®µo t¹o cho c¸c gi¶ng viªn/h­íng dÉn viªn vµ cho c¸c c¸n bé chñ chèt cña cÊp huyÖn, x· vµ c¸c ban, ngµnh chøc n¨ng cña tØnh. v Hîp phÇn 3. C¸c bµi tËp thùc ®Þa x©y dùng kü n¨ng ®Ó ¸p dông c¸c c«ng cô vµ ph­¬ng ph¸p. v Hîp phÇn 4. Ph©n tÝch vµ tæng hîp kÕ ho¹ch t¹i cÊp tØnh vµ cÊp huyÖn. o Tæng hîp c¸c kÕ ho¹ch th«n bu«n - x· - huyÖn o Ph©n tÝch §iÓm m¹nh - §iÓm yÕu - C¬ héi - Th¸ch thøc (SWOT) cho tØnh (bao gåm c¶ c¸c c«ng cô kÕ ho¹ch, chiÕn l­îc kh¸c) o Ph©n tÝch vÊn ®Ò vµ lùa chän chiÕn l­îc o Ph©n bæ nguån lùc ch­¬ng tr×nh KH PT KT-XH o KÕ ho¹ch hµnh ®éng. (2) Sö dông c¸ch tiÕp cËn cã sù tham gia tõ d­íi lªn lµ phï hîp vµ cã tÝnh kh¶ thi cho c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch (bao gåm c¸c c«ng cô vµ h×nh ¶nh) - T¹i cÊp th«n bu«n: 3 nhãm (phô n÷, ng­êi giµ vµ nh÷ng ng­êi ®øng ®Çu) th¶o luËn, ph©n tÝch vµ nhÊt trÝ thø tù ­u tiªn cho th«n, b¶n cña m×nh, sau ®ã cuéc häp th«n/bu«n ®­îc tæ chøc ®Ó lÊy ý kiÕn nhÊt trÝ cho b¶n kÕ ho¹ch ®ã. - T¹i cÊp x·: 3 nhãm (kinh tÕ/tµi chÝnh, x· héi/ c¸c tæ chøc quÇn chóng vµ nhãm c¸c c¸n bé) th¶o luËn, sau ®ã c¶ ba nhãm häp víi l·nh ®¹o cña th«n/bu«n ®Ó thèng nhÊt vÒ ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng, xu h­íng, kÕ ho¹ch bao gåm c¶ c¸c vÊn ®Ò - gi¶i ph¸p, §iÓm m¹nh - §iÓm yÕu - C¬ héi - Th¸ch thøc, thø tù ­u tiªn cña c¸c x·. - T¹i cÊp huyÖn: c¸c c¸n bé cÊp huyÖn ®­îc ph©n thµnh hai nhãm chÝnh: nhãm x· héi vµ nhãm kinh tÕ vµ mçi nhãm th¶o luËn vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc cña m×nh vµ ®­a ra c¸c kiÕn nghÞ, sau ®ã c¸c l·nh ®¹o cña c¸c nhãm häp víi c¸c l·nh ®¹o cña huyÖn ®Ó rµ so¸t l¹i b¶n kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn cña huyÖn còng nh­ lµ vÊn ®Ò - gi¶i ph¸p, §iÓm m¹nh - §iÓm yÕu - C¬ héi - Th¸ch thøc, thø tù ­u tiªn cña huyÖn; c¸c chÝnh s¸ch cho kÕ ho¹ch tíi. - T¹i cÊp tØnh: héi th¶o lËp kÕ ho¹ch chiÕn l­îc ®­îc tæ chøc cho c¸c l·nh ®¹o tØnh vµ c¸c l·nh ®¹o ban ngµnh chñ chèt, l·nh ®¹o huyÖn, trong ®ã c¸c b¶n kÕ ho¹ch cña huyÖn ®­îc tr×nh bµy. Sau ®ã c¸c thµnh viªn cïng ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng cña tØnh, SWOT, xem xÐt thø tù ­u tiªn, c¸c chÝnh s¸ch vµ kh¶ n¨ng huy ®éng vµ ph©n bæ nguån lùc. (3) C¸c quan chøc tØnh §¾c N«ng ®· ñng hé qu¸ tr×nh lång ghÐp th«ng qua viÖc ban hµnh c¸c chØ thÞ cña tØnh theo tinh thÇn ChØ thÞ 33/2004/CT-TTg ®Ó triÓn khai vµ ¸p dông quy tr×nh lËp kÕ ho¹ch míi vµo x©y dùng KH PT KT-XH. 9
 10. 10. Lång ghÐp ChiÕn l­îc Toµn diÖn vÒ T¨ng tr­ëng vµ Xo¸ ®ãi Gi¶m nghÌo (CPRGS) vµo c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch Th¶o luËn nhãm t¹i th«n/b¶n S¾p xÕp thø tù ­u tiªn t¹i th«n/b¶n Nhãm phô n÷ ®ang xem l¹i viÖc tiÕp cËn dÞch vô c«ng §¸nh gi¸ dÞch vô x· héi, rµ xo¸t (4) KÕ ho¹ch tæng hîp tõ d­íi lªn (qui tr×nh lËp kÕ ho¹ch cã sù tham gia vµ t­ vÊn) t¹i c¸c cÊp ®­îc thÓ hiÖn ë b¶ng d­íi ®©y. (5) Th«ng tin tõ c¸c cÊp d­íi ®· rÊt h÷u Ých cho viÖc ra quyÕt ®Þnh theo c¸ch nghÜ chiÕn l­îc cho c¸c nhµ lËp kÕ ho¹ch t¹i cÊp cao. C«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch ®· ®­îc thùc hiÖn thÝ ®iÓm t¹i hai x· cña mçi huyÖn trong tÊt c¶ 6 huyÖn cña tØnh §¾c N«ng B¶ng 2: Quy tr×nh lËp kÕ ho¹ch t¹i c¸c cÊp ë §¾c N«ng Qui tr×nh lËp kÕ Qui tr×nh lËp kÕ Qui tr×nh lËp kÕ ho¹ch Qui tr×nh lËp kÕ ho¹ch t¹i th«n/b¶n ho¹ch t¹i x· t¹i huyÖn ho¹ch t¹i tØnh § Nhãm phô n÷ th¶o luËn § Rµ so¸t l¹i qui § Rµ so¸t l¹i qui tr×nh § Héi th¶o kÕ ho¹ch chiÕn c¸c vÊn ®Ò nh­ sù ñng tr×nh/nh÷ng ®iÒu ®¹t § Tr×nh bµy b¶n kÕ ho¹ch l­îc cho l·nh ®¹o c¸c hé cña thÓ chÕ, søc ®­îc vµ bµi häc x· huyÖn vµ c¸c phßng ban khoÎ, giíi § Tr×nh bµy b¶n kÕ ho¹ch § Tr×nh bµy c¸c b¸o c¸o vµ § Tr×nh bµy hiÖn tr¹ng vµ § Nhãm nghÌo (bao gåm th«n/b¶n kÕ ho¹ch c¸c ban/ngµnh xu h­íng chung, nh÷ng c¶ phô n÷ vµ nam giíi) § Tr×nh bµy b¶n kÕ ho¹ch § C¸c c«ng cô kÕ ho¹ch ®iÓm ®¹t ®­îc vµ c¸c bµi § Nhãm c¸c l·nh ®¹o x· theo c¸ch SWOT chiÕn l­îc (SWOT, c¸c häc cña tØnh th«n/b¶n bµn vÒ: xu § Tæng hîp kÕ ho¹ch vµ vÊn ®Ò lùa chän, vµ s¾p § S¾p xÕp thø tù ­u tiªn h­íng nghÌo, m«i ng©n s¸ch xÕp thø tù ­u tiªn) cho § Tr×nh bµy kÕ ho¹ch cña tr­êng, di d©n.v.v toµn huyÖn huyÖn vµ vïng § B¶n th¶o kÕ ho¹ch § G¾n kÕt vµo kÕ ho¹ch § G¾n kÕt kÕ ho¹ch víi th«n/b¶n tËp trung vµo tæng thÓ. môc tiªu c¸c vÊn ®Ò vµ thø tù ­u § NhËn xÐt vµ thèng nhÊt § Thèng nhÊt c¸c tiªu chÝ tiªn ph©n bæ nguån lùc 10
 11. 11. Lång ghÐp ChiÕn l­îc Toµn diÖn vÒ T¨ng tr­ëng vµ Xo¸ ®ãi Gi¶m nghÌo (CPRGS) vµo c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch H×nh 1: Tæ chøc lËp kÕ ho¹ch c¸c cÊp ë §¾c N«ng Ai tham ra c¸ch thøc ®Çu ra §¸nh gi¸ c¸c môc tiªu ®¹t Héi ®ång nh©n d©n Héi th¶o lËp kÕ ®­îc cÊp ho¹ch cho c¸c §¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng ñy ban nh©n d©n tØnh phßng ban c¸c ThiÕt lËp c¸c môc tiªu ­u C¸c l·nh ®¹o phßng ban cña huyÖn cÊp tiªn Tæng hîp KH PT KT-XH §¸nh gi¸ nh÷ng thµnh c«ng C¸c quan chøc ë c¸c Héi th¶o cho cña kÕ ho¹ch vµ chÝnh s¸ch cÊp phßng ban phô tr¸ch c¸c phßng ban Môc tiªu ph¸t triÓn t­¬ng lai huyÖn vÒ vÊn ®Ò lËp kÕ cña huyÖn vµ x· vµ ®Þnh h­íng ho¹ch KÕ ho¹ch huyÖn vµ ng©n s¸ch (dù kiÕn) theo n¨m §¸nh gi¸ nh÷ng ®iÒu ®¹t C¸c quan chøc cña C¸c cuéc häp ®­îc cña kÕ ho¹ch vµ chÝnh x·, héi ®ång nh©n gi÷a c¸c quan cÊp x· s¸ch d©n, c¸c l·nh ®¹o chøc x· KÕ ho¹ch x· vµ ng©n s¸ch th«n/b¶n (dù to¸n) theo n¨m Ng­êi d©n ®­îc ph©n Danh s¸ch thø tù ­u tiªn Häp th«n/b¶n theo nhãm: nhãm phô theo n¨m Mét vµi pháng cÊp n÷ nghÌo, c¸c l·nh §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ vµ t¸c vÊn c¸ nh©n th«n/b¶n ®¹o cña th«n/b¶n ®éng cña dù ¸n hoÆc cña C¸c nhµ lËp kÕ ho¹ch chÝnh s¸ch b) §iÓn h×nh 2: Daklak còng ®· thö nghiÖm c¸ch tiÕp cËn “kÕt hîp tõ d­íi lªn vµ trªn xuèng”. Dù ¸n ph¸t triÓn cña GTZ t¹i ®Þa bµn ®· hç trî cho viÖc lËp KÕ ho¹ch ph¸t triÓn x· vµ th«n/b¶n (VDP, CDP). KÕt qu¶ lµ ng­êi d©n ®· nhËn thÊy râ vai trß tr¸ch nhiÖm cña hä vµ sù tham gia còng nh­ tiÕng nãi cña hä vÒ c¸c vÊn ®Ò ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vµ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ qu¶n lý ®Þa ph­¬ng. Bªn c¹nh ®ã, c¸c c¸n bé cña tØnh ®· cã thÓ ngåi l¹i víi nhau ®Ó th¶o luËn c¸c vÊn ®Ò vµ ph©n tÝch, thiÕt lËp vµ lùa chän môc tiªu ­u tiªn cho KH PT KT-XH cña tØnh. (1) C¸ch tiÕp cËn chiÕn l­îc ®­îc thùc hiÖn t¹i c¸c ban ngµnh cña tØnh theo c¸c b­íc sau. C¸c c¸n bé ®Þa ph­¬ng ®· cã kü n¨ng vµ c¸ch nh×n nhËn logic trong c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch. (2) VDP tõ c¸c dù ¸n hiÖn t¹i ®· gióp ®ì xóc tiÕn sù tham gia cña d©n chóng vµ liªn hÖ víi nh©n d©n vµ quan chøc ®Þa ph­¬ng trong viÖc x¸c nhu cÇu vµ c¸c vÊn ®Ò x¶y ra trong kÕ ho¹ch vµ ng©n s¸ch cña c¸c dù ¸n ®Çu t­. Qu¸ tr×nh ®­îc tiÕn hµnh theo 4 b­íc. § B­íc 1: Th«n/b¶n häp lÇn 1 ®Ó giíi thiÖu môc tiªu vµ c¸c ho¹t ®éng cho viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch th«n/b¶n. § B­íc 2: Sö dông c«ng ®¸nh gi¸ nghÌo/ n«ng th«n cã sù tham gia, (PRA, PPA) cho c«ng t¸c ®¸nh gi¸ vµ lËp kÕ ho¹ch, vµ ®­îc thùc hiÖn bëi c¸c l·nh ®¹o th«n/b¶n vµ nhãm c«ng t¸c VDP. § B­íc 3: Häp nhãm c«ng t¸c § B­íc 4: Häp th«n/b¶n lÇn 2 ®Ó thèng nhÊt b¶n kÕ ho¹ch vµ c¸c ho¹t ®éng dù tÝnh. 11
 12. 12. Lång ghÐp ChiÕn l­îc Toµn diÖn vÒ T¨ng tr­ëng vµ Xo¸ ®ãi Gi¶m nghÌo (CPRGS) vµo c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch Nh÷ng môc tiªu ­u tiªn nµo trong KH 2001 – 2005 cÇn ®­îc bæ xung vµo danh s¸ch nh÷ng ­u tiªn míi? B­íc 1 So s¸nh víi danh s¸ch c¸c ­u tiªn cña KH 2001 – 2005, c¸c ­u tiªn míi nµo cÇn ®­îc chØnh söa lµm râ kh«ng? Lµm thÕ nµo ®Ó nhãm danh s¸ch c¸c môc tiªu ­u tiªn míi ®· ®­îc chØnh söa nµy thµnh mét hÖ thèng hoµn chØnh h¬n (môc tiªu lín, môc tiªu nhá)? Ph­¬ng ¸n lùa chän nµo lµ thÝch hîp ®Ó ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu ­u tiªn? B­íc 2 Tham kh¶o c¸ch gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®­îc liÖt kª theo c¸c chñ ®Ò trong CPRGS. X¸c ®Þnh mét chØ tiªu cho ph­¬ng ¸n lùa chän. Dùa vµo ph­¬ng ¸n lùa chän xem xÐt: ®iÒu g× cÇn ®­îc thay ®æi, møc ®é thay ®æi? Vµ khi nµo th× ®¹t ®­îc thay ®æi ®ã? B­íc 3 §­a ra mét vµi chØ sè ®Ó gióp gi¸m s¸t/theo dâi nh÷ng tiÕn bé ®èi víi mçi ph­¬ng ¸n ®· ®­îc lùa chän C¸c ®¹i biÓu viÕt lªn thÎ c¸c chØ sè vµ c¾m vµo ph­¬ng ¸n ®· ®­îc chän B­íc 4 Lµm viÖc theo nhãm, dïng c¸c chØ sè ®· ®­îc ®­a ra ®Ó cïng th¶o luËn, chØnh söa bá di hay thªm vµo Ph­¬ng ¸n/gi¶i ph¸p nµo ®èi víi mét môc tiªu ®­îc xem lµ hç trî hay m©u thuÉn víi nh÷ng ph­¬ng ¸n/gi¶i ph¸p cho mét môc tiªu kh¸c? B­íc 5 TËp hîp c¸c ph­¬ng ¸n/gi¶i ph¸p cã thÓ ®­îc xem lµ mét chiÕn l­îc tiÒm n¨ng cho sù ph¸t triÓn cña tØnh Daklak? ChiÕn l­îc nµo ®­îc xem lµ phï hîp nhÊt ®Ó ®¹t ®­îc nh÷ng tiÒm n¨ng ng¾n h¹n, trung h¹n vµ dµi h¹n? (3). C¸c quan chøc tØnh th¶o luËn lµm thÕ nµo ®Ó duy tr× vµ tiÕp tôc tiÕn hµnh lång ghÐp CPRGS vµo kÕ ho¹ch hµnh ®éng6. §iÒu nµy chØ ra r»ng sù phèi hîp t¸c ®ang cè g¾ng ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ph¸t triÓn th«ng qua thÓ chÕ ho¸ vµ trî gióp kü thuËt. (4) TØnh cã thÓ x©y dùng môc tiªu ph¸t triÓn, môc tiªu ­u tiªn vµ ®­a vµo trong khung kÕt qu¶ víi c¸c chØ tiªu râ rµng cho kÕ ho¹ch 5 n¨m tíi. §iÒu nµy lµ mét kÕt qu¶ tèt ®èi víi chÊt l­îng cña kÕ ho¹ch KH PT KT-XH cña tØnh theo h­íng tiÕp cËn cã sù tham gia . 6 TrÝch b¸o c¸o GTZ, 2004 12
 13. 13. Lång ghÐp ChiÕn l­îc Toµn diÖn vÒ T¨ng tr­ëng vµ Xo¸ ®ãi Gi¶m nghÌo (CPRGS) vµo c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch H×nh 2: KÕ ho¹ch hµnh ®éng vµ c¸c b­íc tiÕn hµnh ®Ó tiÕp tôc triÓn khai CPRGS trong lËp kÕ ho¹ch ®Þa ph­¬ng Ho¹t ®éng Tæ chøc thùc hiÖn Tæ chøc hç trî Thêi gian Nguån lùc Thµnh lËp tæ c«ng t¸c Uû ban Nh©n d©n Bé, ngµnh triÓn khai CPRGS cÊp tØnh C¸c nhµ tµi trî X¸c ®Þnh c¸c môc tiªu Uû ban Nh©n d©n vµ lín vµ môc tiªu cô thÓ c¸c Së, Ban, ngµnh Ng©n s¸ch X¸c ®Þnh c¸c chØ sè Së KH &§T C¸c së ban ngµnh Th¸ng Nhµ n­íc 10/2004 2005 Hç trî kü thuËt (cho KH (ADB,GTZ) X©y dùng c¸c kÕ HuyÖn vµ c¸c tæ chøc 2006-2010) ho¹ch cô thÓ kh¸c Huy ®éng ng­êi d©n c) §iÓn h×nh 3: TØnh Gia Lai cã cam kÕt m¹nh trong viÖc tiÕn hµnh qu¸ tr×nh tham vÊn ®Î cã c¸c kÕ ho¹ch tèt h¬n. C¸c nhµ lµm kÕ ho¹ch tõ c¸c ban ngµnh chøc n¨ng kh¸c nhau vµ c¸c l·nh ®¹o, phßng ban cÊp huyÖn ngåi l¹i víi nhau ®Ó th¶o luËn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña kÕ ho¹ch tr­íc khi x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn chung cña huyÖn, tØnh. ChÊt l­îng cña c¸c b¶n kÕ ho¹ch ®­îc n©ng lªn th«ng qua n©ng cao n¨ng lùc cho c¸c nhµ lµm kÕ ho¹ch ®Ó ph©n tÝch nguån lùc vµ sö dông th«ng tin vµo c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch tèt h¬n, ®iÒu hµnh vµ gi¸m s¸t. (1) C¸c cuéc héi th¶o giíi thiÖu vÒ CPRGS ®­îc tæ chøc cho c¸c nhãm l·nh ®¹o vµ nhãm chuyªn viªn t¨ng c­êng. C¸c chuyªn viªn cña tØnh th¶o luËn c¸c kÕ ho¹ch hµnh ®éng, vµ sau ®ã c¸c lÜnh vùc then chèt cÇn ®­îc cñng cè bao gåm: (i) n©ng cao n¨ng lùc trong c¸c lÜnh vùc cßn kÐm vµ (ii) sù hîp t¸c gi÷a c¸c phßng, ban vµ c¸c huyÖn trong c¸c kÕ ho¹ch ph¸t triÓn. §Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò nµy, TØnh ®· cã nh÷ng nç lùc ®Ó thùc hiÖn thö nghiÖm trao ®æi vµ tham vÊn trong kÕ ho¹ch 2005 d­íi h×nh thøc tæ chøc c¸c cuéc häp cña huyÖn. TØnh muèn ph¸t triÓn mét qu¸ tr×nh kÕ ho¹ch cã sù tham gia hiÖu qu¶. C¸ch lµm nµy ®· ®­îc ®¸nh gi¸ cao bëi v× ®©y lµ lÇn ®Çu tiªn mét tØnh ®· chñ ®éng tham vÊn c¸c bªn liªn quan tõ c¸c phßng ban vµ huyÖn trong c«ng t¸c chuÈn bÞ lËp kÕ ho¹ch. (2) Ph©n tÝch thÓ chÕ vµ n¨ng lùc, tËp trung vµo c¬ cÊu tæ chøc cña Së KÕ ho¹ch & §Çu t­ vµ UBND tØnh, gióp cho viÖc t×m ra nhu cÇu vµ ®iÓm cßn thiÕu vÒ n¨ng lùc. Sù trî gióp kü thuËt ®­îc thiÕt kÕ theo nhu cÇu, (ngoµi giíi thiÖu vÒ CPRGS vµ mét sè ph­¬ng ph¸p) cô thÓ lµ: ®¸nh gi¸ vµ thu hót nguån lùc vµ gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ c¸c kÕ ho¹ch. Sù ph©n tÝch cho thÊy r»ng chÊt l­îng cña kÕ ho¹ch phô thuéc vµo viÖc c¶i tiÕn thÓ chÕ, ®iÒu hµnh qu¶n lý vµ n¨ng lùc. d) §iÓn h×nh 4: TØnh Kon Tum ®· tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ chung vµ ph©n tÝch t×nh h×nh cña tØnh theo vÊn ®Ò cña tõng nhãm d©n kÐm lîi thÕ, vµ s¾p xÕp thø tù ­u tiªn tËp trung vµo c¸c vÊn ®Ò giíi vµ x· héi trong th¶o luËn chÝnh s¸ch nh­ lµ ®Çu vµo cho KH PT KT-XH 5 n¨m cña tØnh. 1) Héi th¶o vÒ CPRGS lµ ®iÓm khëi ®Çu rÊt quan träng cho viÖc giíi thiÖu CPRGS tíi c¸c nhµ l·nh ®¹o ®Þa ph­¬ng tõ uû ban nh©n d©n vµ c¸c nhµ l·nh ®¹o c¸c ban ngµnh kh¸c nhau cÊp tØnh vµ huyÖn. Héi th¶o ®­îc tæ chøc cho c¸c 13
 14. 14. Lång ghÐp ChiÕn l­îc Toµn diÖn vÒ T¨ng tr­ëng vµ Xo¸ ®ãi Gi¶m nghÌo (CPRGS) vµo c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch quan chøc nh»m t¨ng sù hiÓu biÕt h¬n vÒ môc ®Ých, môc tiªu, néi dung, qu¸ tr×nh vµ ph­¬ng ph¸p luËn cho kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. Trong ®ã nhÊn m¹nh vµo viÖc lång ghÐp t¨ng tr­ëng vµ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo víi kÕ ho¹ch KT-XH 5 n¨m vµ hµng n¨m, v× vËy c¸c vÊn ®Ò ®ã ®­îc gi¶i quyÕt thùc tÕ vµ cã thÓ ®¹t ®­îc. Th¶o luËn ®­îc tæ chøc ®Ó t¨ng c­êng n¨ng lùc ®Þa ph­¬ng trong viÖc hiÓu vÒ ph­¬ng ph¸p luËn vÒ c«ng t¸c kÕ ho¹ch míi. Héi th¶o tËp huÊn ®­îc tiÕn hµnh víi c¸c th¶o luËn bao gåm: c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ CPRGS (vÝ dô, nã lµ c¸i g×, lµm thÕ nµo ®Ó ¸p dông); thu thËp vµ sö lý sè liÖu (bao gåm c¶ viÖc x¸c ®Þnh c¸c sè liÖu ®· mÊt vµ lµm thÕ nµo ®Ó cã ®­îc chóng); qu¸ tr×nh kÕ ho¹ch (bao gåm sù tham gia, h¹n chÕ nghÌo, kÕ ho¹ch th©n thiÖn trÎ em vµ líp trÎ, c¸c th¸ch thøc kÕ ho¹ch then chèt vµ c¸c lÜnh vùc cÇn ®­îc c¶i thiÖn); x¸c ®Þnh thø tù ­u tiªn kinh tÕ vµ x· héi; vµ x¸c ®Þnh c¸c b­íc tiÕp theo. NhÊn m¹nh vµo: ph¸t triÓn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi h­íng vÒ trÎ em, x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi dùa vµo kÕt qu¶ vµ ph©n tÝch tèt, ®¹t ®­îc c©n b»ng tèt h¬n gi÷a ®Çu t­ x· héi vµ kinh tÕ, vµ sö dông tèt h¬n vµ chuÈn x¸c h¬n c¸c chØ tiªu CPRGS ®Ó ®o l­êng sù t¸c ®éng cña ®Çu t­ x· héi (vÝ dô, tû lÖ chÕt cña trÎ s¬ sinh, tû lÖ toµn diÖn gi¸o dôc, ®o l­êng chÊt l­îng cho trÎ cÇn ®­îc b¶o vÖ, c¸c d÷ liÖu theo tuæi, giíi t×nh, vµ c¸c nhãm thiÓu sè) 2) C¸c c¸n bé vµ l·nh ®¹o ®Þa ph­¬ng trong c¸c ngµnh kh¸c nhau cã thÓ hiÓu ®­îc râ h¬n sù cÇn thiÕt vµ quan träng cña c¸c vÊn ®Ò ph¸t triÓn x· héi, theo nghÜa sù cÇn thiÕt cho sù quan t©m ngµy mét t¨ng vµo trÎ em nghÌo, phô n÷, c¸c nhãm d©n téc thiÓu sè vµ nh÷ng ng­êi sèng ë vïng s©u vïng xa. §iÒu ®ã cho thÊy r»ng c¸c ph©n tÝch tèt vµo sù bÊt c©n b»ng gi÷a c¸c nhãm bÊt lîi cÇn ®­îc quan t©m vµ ph¶n ¸nh vµo KH PT KT-XH. C. Nh÷ng ®iÒu g× cßn h¹n chÕ ? Thø nhÊt, trong khi b¶n th¶o cuèi cïng cña KH PT KT-XH míi (2006-2010) cña c¸c tØnh ch­a ®­îc hoµn thiÖn, th× néi dung cña kÕ ho¹ch KT-XH kiÓu tr­íc ®©y kh«ng thÓ hiÖn khung kÕt qu¶ râ rµng, ®iÒu ®ã cã nghi· r»ng hÇu hÕt c¸c chØ tiªu lµ c¸c chØ tiÓu ®Çu ra h¬n lµ c¸c chØ tiªu kÕt qu¶. Sù thay ®æi c¶ vÒ néi dung b¶n kÕ ho¹ch vµ c¬ chÕ cho viÖc thu thËp th«ng tin cho viÖc ®¸nh gi¸ vµ x©y dùng kÕt qu¶ ®ßi hái ph¶i cÇn nhiÒu nç lùc h¬n n÷a trong viÖc c¶i tiÕn c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch dùa trªn kÕt qu¶ vµ hÖ thèng gi¸m s¸t ®¸nh gi¸ kÕ ho¹ch. Thø hai, thiÕu th«ng tin vµ ph©n tÝch nghÌo. VÝ dô, vÉn ch­a cã sù thèng nhÊt trong chuÈn nghÌo vµ c¸n bé cßn ch­a quen vµ thùc hiÖn ®­îc ®¸nh gi¸ nghÌo cã sù tham gia. Thªm vµo ®ã, hÖ thèng x©y dùng môc tiªu ®Çu vµo vµ ®Çu ra vµ c¸c ®¸nh gi¸ theo kiÓu truyÒn thèng lµ kh«ng phï hîp vµ kh«ng ®­îc bæ sung b»ng c¸c ®¸nh gi¸ vÒ ®Þnh tÝnh vµ kh«ng ®o l­êng ®­îc c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®­îc. §iÒu nµy lµ kÕt qu¶ cña sù thiÕu hîp t¸c vµ ñng hé cña c¸c tæ chøc ph¸t triÓn hay lµ c¸c dù ¸n ph¸t triÓn ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn, ®ãng vai trß kho kiÕn thøc vµ cung cÊp c¸c ph©n tÝch cho kÕ ho¹ch cÊp tØnh. Cã thÓ lÊy th«ng tin tõ, vÝ dô, c¸c nghiªn cøu ngµnh, PPAs, VDP, vµ kÕ ho¹ch tæng thÓ ngµnh, c¸c chiÕn l­îc ngµnh, vµ c¸c ®iÒu tra. Nh­ng trong c¸c cuéc héi th¶o kÕ ho¹ch chiÕn l­îc, c¸c thµnh viªn tham gia ®· kh«ng ®­a ra c¸c sè liÖu thèng kª ®Çy ®ñ ®Ó, ®Ó hç trî cho c¸c quan ®iÓm chñ quan cña hä. Thø ba, thiÕu sù ®ång bé vÒ lång ghÐp CPRGS vµo KH PT KT-XH gi÷a c¸c tØnh. Quy tr×nh ®­îc thùc hiÖn tèt t¹i cÊp ®Þa ph­¬ng, nh­ng sù trao ®æi vµ chia sÎ nh÷ng ®iÒu tèt ®ã kh«ng ®­îc tiÕn hµnh, dÉn ®Õn viÖc ghi nh©n vµ x©y dùng m« h×nh hiÖu qu¶ cho viÖc lång ghÐp CPRGS cßn khã kh¨n. Thø t­, qu¸ tr×nh thö nghiÖm kh«ng ph¶i lµ hoµn toµn tõ d­íi lªn. HiÖn t¹i, cã sù h¹n chÕ ®èi víi sù tiÕp cËn kÕ ho¹ch tõ d­íi lªn trong viÖc tham vÊn víi c¸c huyÖn vµ ban ngµnh. C¸c h¹n chÕ nh­ lµ con ng­êi vµ nguån lùc, c¸c kü n¨ng ®­îc x¸c nhËn. C¸ch tiÕp cËn nµy chØ cã thÓ ®­îc duy tr× nÕu nh­ ®­îc c¸c nhµ lµm kÕ ho¹ch ®Þa ph­¬ng (tõ cÊp x· tíi cÊp huyÖn) thùc hiÖn tiÕp tôc vµ ph¶i ®­îc lÆp l¹i trong mét vµi chu kú kÕ ho¹ch tíi. Cuèi cïng, cã sù h¹n chÕ vÒ thÓ chÕ trong c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch. MÆc dï cã c¸c qui ®Þnh cho: (i) ph©n cÊp m¹nh h¬n tíi c¸c cÊp d­íi (huyÖn vµ x·); (ii) t¨ng tr¸ch nhiÖm cña uû ban nh©n d©n vµ héi ®ång nh©n d©n trong c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch vµ phª duyÖt kÕ ho¹ch; (iii) t¨ng quyÒn lùc cho uû ban nh©n d©n tØnh trong viÖc gi¸m s¸t vµ ®iÒu hµnh kÕ ho¹ch vµ nguån lùc; (iv) phßng kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ ph¸t triÓn vµ ®iÒu phèi c¸c kÕ ho¹ch cÊp tØnh, cã mét vµi h¹n chÕ trong viÖc ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu nµy. C¸c c¸n bé cÊp huyÖn vµ x· cã khã kh¨n trong viÖc x©y dùng vµ hµi hoµ kÕ ho¹ch vµ nguån lùc/ng©n s¸ch; héi ®ång nh©n d©n cã Ýt c¬ héi ®Ó th¶o luËn kÕ ho¹ch; cã sù trïng l¾p gi÷a c¸c bé trong viÖc chuyÓn ®æi vµ qu¶n lý nguån lùc gi÷a c¸c ch­¬ng tr×nh cÊp tØnh vµ c¸c ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia; vµ cã sù thiÕu hîp t¸c gi÷a Së KH-§T vµ c¸c phßng ban kh¸c trong viÖc lËp kÕ ho¹ch. D. th«ng tin ph¶n håi tõ c¸c nhµ lµm kÕ ho¹ch trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng vµ c¸c bªn tham gia Nh×n chung, c¶ bèn tØnh ®· tham gia vµo qu¸ tr×nh ®æi míi c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch, vµ cã nh÷ng ph¶n håi cã gi¸ trÞ t¹i cuéc héi th¶o tæng kÕt vµo cuèi n¨m 2004. 14
 15. 15. Lång ghÐp ChiÕn l­îc Toµn diÖn vÒ T¨ng tr­ëng vµ Xo¸ ®ãi Gi¶m nghÌo (CPRGS) vµo c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch Gia Lai 7: CPRGS ®· mang l¹i nh÷ng thay ®æi ®¸ng kÓ cho c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch t¹i ®Þa ph­¬ng. Thø nhÊt, viÖc lång ghÐp CPRGS vµo KH PT KT-XH 5 n¨m th«ng qua c¸c buæi th¶o luËn vµ n©ng cao n¨ng lùc ®· mang ®Õn quan ®iÓm toµn diÖn vÒ ph¸t triÓn; ®ã lµ: quan t©m h¬n ®Õn c¸c vÊn ®Ò x· héi vµ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ ®­a c¸c vÊn ®Ò x· héi vµo môc tiªu ph¸t triÓn. Thø hai, c¸c nhµ lµm kÕ ho¹ch ®Þa ph­¬ng cã thÓ ®­a c¸c chÝnh s¸ch x· héi vµ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµo c¸c ch­¬ng tr×nh dù ¸n cña hä. Cuèi cïng, ®iÒu quan träng nhÊt lµ viÖc lång ghÐp ®· lµm t¨ng sù phèi hép vµ hîp t¸c c¶ vÒ chiÒu däc vµ chiÒu ngang gi÷a c¸c ban ngµnh vµ c¸c cÊp th«ng qua chia sÎ kinh nghiÖm vµ kü n¨ng. §¾c L¾c vµ §¾c N«ng 8: Hai tØnh kÕt hîp thùc hiÖn qu¸ tr×nh kÕ ho¹ch cã sù tham gia cña céng ®ång. Qu¸ tr×nh cã sù tham gia nµy gióp cho tØnh thu thËp ®­îc c¸c b»ng chøng vµ nhu cÇu cña ®Þa ph­¬ng vµo c¸c kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña x·. Tham vÊn ng­êi d©n dùa vµo vÊn ®Ò lµ rÊt cã ý nghÜa trong viÖc kiÓm tra c¸c b¶n ®¸nh gi¸ cña c¸c nghµnh vµ phßng ban. Qu¸ tr×nh tham vÊn ®ång thêi cung cÊp th«ng tin cho c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch. Qu¸ tr×nh cã sù tham gia cÇn ®­îc n©ng cao sù chñ së h÷u vµ cam kÕt cña ng­êi d©n vµ c¸c quan chøc ®Þa ph­¬ng trong ph¸t triÓn. Tuy nhiªn, c¸c bµi tËp cÇn ®­îc më réng vµ lµm tèt h¬n ë cÊp c¬ së. Pháng vÊn «ng Ph¹m H¶i - Vô tr­ëng vô Kinh tÕ §Þa ph­¬ng vµ L·nh thæ, Bé KH&§T. 1. Theo «ng, «ng ®¸nh gi¸ thÕ nµo vÒ c«ng t¸c XDKH cã lång ghÐp CPRGS t¹i c¸c tØnh T©y Nguyªn trong n¨m 2004? - Theo t«i trong n¨m 2004 viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch n¨m 2005 vµ 2006 – 2010 cã lång ghÐp CPRGS lµ mét thµnh c«ng cã tÝnh b­íc ngoÆt trong c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ ®èi víi c¸c tØnh T©y Nguyªn v× : + ViÖc lång ghÐp, n©ng cao n¨ng lùc ®· giíi thiÖu c¸ch t­ duy míi ®èi víi c«ng t¸c KH ho¸ so víi tr­íc ®©y (a) KÕ ho¹ch ph¶i ®­îc x©y dùng tõ c¬ së trë lªn, tr­íc hÕt ph¶i sö dông hiÖu qu¶ nguån lùc cña ®Þa ph­¬ng (b) N©ng cao n¨ng lùc lËp kÕ ho¹ch cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng: Th«ng qua c¸c kho¸ ®µo t¹o c¸n bé c¸c së ban ngµnh, c¸c huyÖn vµ mét sè x· ®· phÇn nµo n¾m b¾t ®­îc c¸c ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn, c¸c c«ng cô ¸p dông trong ph©n tÝch ®¸nh gi¸ lùa chän c¸c môc tiªu vµ chØ tiªu kÕ ho¹ch (c) §· t¹o ®­îc sù tù tin cña c¸n bé kÕ ho¹ch ®Þa ph­¬ng. + ViÖc lång ghÐp ®· gióp cho c¸c c¬ quan hiÓu râ CPRGS vµ kÕ ho¹ch cña ®Þa ph­¬ng liªn quan mËt thiÕt víi nhau, môc tiªu cña CPRGS lµ mét trong nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña kÕ ho¹ch, kh«ng ph¶i t¸ch rêi nh­ tr­íc ®©y. + C¸c tØnh ®· nhËn thÊy sù tham gia, tÝnh c«ng khai vµ minh b¹ch lµ nh÷ng yªu cÇu kh«ng thÓ thiÕu ®­îc cña mçi b¶n kÕ ho¹ch. 2. Nh÷ng ®¸nh gi¸ cña «ng vÒ ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn vµ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc t¹i c¸c tØnh T©y Nguyªn? - Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t nh­ ®· nªu chØ lµ b­íc ®Çu vµ cã thÓ ch­a ®­îc nhiÒu ®Þa ph­¬ng kh¸c vµ c¸n bé ban ngµnh quan t©m, cÇn ph¶i ®­îc cñng cè rót kinh nghiÖm vµ më réng h¬n n÷a. VÒ ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn chóng ta ®· qu¸ quen víi lèi cò lµ cÊp trªn lËp kÕ ho¹ch, cÊp trªn yªu cÇu cÊp d­íi lµm, thËm chÝ cßn lµm thay, lµm cho cÊp d­íi thô ®éng, mÊt quyÒn së h÷u trong c«ng viÖc vµ nh­ vËy cÊp d­íi vµ ng­êi d©n cã tÝnh û l¹i tr«ng chê vµo nhµ n­íc. Cho nªn chóng ta cÇn ph¶i ¸p dông c¸ch tiÕp cËn míi “Ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn tõ d­íi lªn’’. CÇn gióp ng­êi d©n vµ chÝnh quyÒn c¬ së tù th©n hä ph¶i gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cÊp b¸ch cña b¶n th©n hä vµ quª h­¬ng hä, lóc ®ã viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ míi v÷ng ch¾c vµ xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo míi bÒn v÷ng. ChÝnh phñ cÇn tiÕp tôc hç trî tµi chÝnh vµ chuyªn gia cho c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ®µo t¹o n÷a… 3. ¤ng cã gîi ý g× vÒ vai trß cña c¸c bªn liªn quan: Bé, l·nh ®¹o tØnh vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng, c¸c ban ngµnh, c¸c tæ chøc tµi trî ? ViÖc n­íc th× cã rÊt nhiÒu vµ trªn mäi lÜnh vùc ®êi sèng chÝnh trÞ, kinh tÕ, x· héi, ®èi néi vµ ®èi ngo¹i, nh÷ng suy nghÜ vµ gîi ý cña t«i ch¾c ch­a ®ñ tÇm cì. T«i chØ m¹nh d¹n cã mét suy nghÜ lµ c¸c c¸n bé c¸c ngµnh vµ c¸c ®Þa ph­¬ng nªn tin vµo n¨ng lùc cña nh÷ng ng­êi nghÌo c¸n bé cña c¸c x· nghÌo, m¹nh d¹n ph©n cÊp vµ trao quyÒn cho hä, ®ång thêi cö c¸c chuyªn gia cã t©m huyÕt cã sù c¶m th«ng víi nghÌo khã cña hä ®Ó h­íng dÉn hä cã sù hiÓu biÕt cÇn thiÕt ®Ó nh»m v­ît qua nghÌo khã. Kh«ng nªn lÊy lý do “D©n trÝ” kÐm, tr×nh ®é thÊp mµ kh«ng gi¸m trao quyÒn. 4. Theo «ng cÇn lµm g× ®Ó kinh nghiÖm ®¹t ®­îc trong n¨m ®Çu tiªn thÝ ®iÓm ë T©y Nguyªn ®­îc chia sÎ vµ ¸p dông tiÕp tôc? Nh÷ng ph¸t hiÖn vµ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc ë T©y Nguyªn th«ng qua sù hç trî cña ADB, GTZ vµ UNICEF lµ nh÷ng kinh nghiÖm b­íc ®Çu diÔn ra trªn ph¹m vi hÑp (chØ ë mét sè huyÖn vµ x·). Theo t«i cÇn cã sù hç trî lín h¬n tõ phÝa ChÝnh phñ vµ c¸c nhµ tµi trî; ®ång thêi nªn më réng c«ng t¸c truyÒn th«ng d­íi nhiÒu h×nh thøc nh»m giíi thiÖu nh÷ng kÕt qu¶ vµ kinh nghiÖm ®· cã. Mét khi nhiÒu ng­êi nh©n thøc ®­îc c¸c kinh nghiÖm cña chóng ta, kinh nghiÖm sÏ biÕn thµnh chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ ®Ó cã thÓ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo tèt h¬n. 7 B¸o c¸o tãm t¾t cña tØnh Gia Lai vµ ph¶n håi tõ l·nh ®¹o TØnh t¹i Héi th¶o ®¸nh gi¸ do ADB tµi trî, th¸ng 1/2005 8 B¸o c¸o tãm t¾t cña tØnh §¾c L¨k vµ ph¶n håi tõ l·nh ®¹o TØnh t¹i Héi th¶o ®¸nh gi¸ do ADB tµi trî, th¸ng 1/2005 15
 16. 16. Lång ghÐp ChiÕn l­îc Toµn diÖn vÒ T¨ng tr­ëng vµ Xo¸ ®ãi Gi¶m nghÌo (CPRGS) vµo c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch E. C¸c bµi häc kinh nghiÖm vµ khuyÕn nghÞ chÝnh s¸ch C¸c vÊn ®Ò vÒ thÓ chÕ Bµi häc1: Sù phèi hîp gi÷a trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng, KhuyÕn nghÞ 1: Bé KH&§T cÇn thÓ hiÖn vai trß tÝch cùc vµ sù cïng hîp t¸c nguån lùc vµ kiÕn thøc cña c¸c tæ chøc h¬n trong mèi quan hÖ ®èi t¸c víi c¸c nhµ tµi trî; kÕt hîp víi quèc tÕ víi c¸c c¬ quan ban ngµnh cña chÝnh phñ lµ yÕu sù ñng hé cña nhµ tµi trî theo h­íng hiÖu qu¶ h¬n trong tè quan träng cho viÖc lång ghÐp c¸c nguyªn t¾c CPRGS viÖc lång ghÐp c¸c môc tiªu cña CPRGS vµo KH PT KT-XH vµ KH PT KT-XH t¹i cÊp tØnh. Sù phèi hîp nµy lµ quan t¹i ®Þa ph­¬ng. §ång thêi, Bé KH&§T ®ãng vai trß then chèt träng cho viÖc thùc hiÖn KH PT KT-XH sau nµy. trong ®iÒu phèi gi÷a cÊp T¦ vµ ®Þa ph­¬ng trong c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ X· Héi, lµ cÇu nèi gi÷a c¸c nhµ tµi tr¬, c¸c tæ chøc quèc tÕ víi c¸c c¬ quan lµm kÕ ho¹ch ®Þa ph­¬ng. Bµi häc 2: Cßn h¹n chÕ trong viÖc phèi hîp gi÷a c¸c cÊp KhuyÕn nghÞ 2: §¶m b¶o sù phèi hîp tèt h¬n c¶ vÒ chÝnh quyÒn tõ ®ã lµm c¶n trë qu¸ tr×nh lång ghÐp CPRGS chiÒu däc vµ chiÒu ngang gi÷a ban ngµnh vµ chÝnh quyÒn vµo KH PT KT-XH: sù phèi hîp kh«ng ®Çy ®ñ gi÷a c¸c trong qu¸ tr×nh lµm kÕ ho¹ch cÊp trung ­¬ng vµ trong bèi ngµnh t¹i trung ­¬ng vµ tØnh do ®Æc tÝnh kh¸c nhau cña c¶nh ph©n cÊp: (i) t¨ng c­êng c¸ch tiÕp cËn ®a ngµnh c¸c bé ngµnh, th«ng tin kh«ng ®Çy ®ñ gi÷a trung ­¬ng vµ trong c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch ë cÊp ®Þa ph­¬ng (ii) ®Èy c¸c tØnh, cô thÓ nh­ lµ c¸c th«ng tin vÒ c¸c ch­¬ng tr×nh m¹nh vai trß ®iÓu phèi cña Bé/Së KH&§T ®Ó x©y d­ng kÕ vµ chØ thÞ cho viÖc lång ghÐp t¹i cÊp tØnh. ho¹ch liªn ngµnh t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng; (iii) t¨ng c­êng sù hîp t¸c vµ trao ®æi gi÷a Bé KH&§T vµ Së KH&§T ®Ó ®¶m b¶o sù hîp t¸c vµ th«ng tin vµ h­íng dÉn vÒ c¸c ch­¬ng tr×nh quèc gia mét c¸ch hiÖu qu¶. Bµi häc 3: Khung ph¸p lý (c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn, c¸c KiÕn nghÞ 3. ViÖc lång ghÐp CPRGS vµ sù ®æi míi trong NghÞ ®Þnh vµ ChØ thÞ) vÒ lËp kÕ ho¹ch cã g¾n víi môc tiªu c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch chØ cã thÓ ®­îc duy tr× vµ thùc hiÖn t¨ng tr­ëng gi¶m nghÌo cßn thiÕu vµ ch­a cô thÓ. C¸c ®Þa t¹i c¸c cÊp c¬ së khi mµ cã c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn cô thÓ ph­¬ng th­êng ch­a n¾m ®­îc c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn vµ râ rµng vÒ lËp kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ c«ng céng. Bé KH&§T c¬ chÕ cho viÖc triÓn khai thùc hiÖn KH PT KT-XH, ®Æc biÖt nªn x©y dùng mét khung ph¸p lý lång ghÐp vµ xuyªn suèt lµ c¸c v¨n b¶n ph¸p lý cã liªn quan ®Õn viÖc lång ghÐp c¸c h¬n (c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn, NghÞ ®Þnh) cho viÖc giíi thiÖu môc tiªu cña CPRGS vµo KÕ ho¹ch CPRGS vµ KH PT KT- XH cho c¸c c¸n bé kÕ ho¹ch t¹i ®Þa ph­¬ng, cô thÓ nh­ sæ tay h­íng dÉn lËp kÕ ho¹ch hoÆc lµ v¨n b¶n chØ dÉn cô thÓ vÒ viÖc lËp kÕ ho¹ch nh­ thÕ nµo, thùc hiÖn ra lµm sao vµ gi¸m s¸t kÕ ho¹ch nh­ thÕ nµo. Bµi häc 4: HiÖn nay, d­íi sù hç trî ®Ó ®æi míi c«ng t¸c KiÕn nghÞ 4: C¸c ®Þa ph­¬ng cÇn ®ång ý mét chiÕn l­îc lËp kÕ ho¹ch KT-XH trung h¹n vµ hµng n¨m, vÉn ch­a cã tæng thÓ nhiÒu n¨m ®Ó ®æi míi tõng phÇn c«ng t¸c kÕ sù tiÕp cËn thèng nhÊt, cã hÖ thèng. V× vËy, c¸c nç lùc vµ ho¹ch ho¸ (vÝ dô: ph©n tÝch vÊn ®Ò - gi¶i ph¸p, thiÕt lËp nguån lùc ®Ó ®æi míi c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ vÉn cßn cã môc tiªu ­u tiªn, ph©n tÝch nguån lùc nh­ trong B¶ng 1) rñi ro vµ dµn tr¶i, thiÕu sù phèi hîp chÆt chÏ, vµ ch­a bÒn ChiÕn l­îc cÇn ®­îc thùc hiÖn qua viÖc cñng cè dÇn c¸c v÷ng. §Æc biÖt, ch­a cã mèi liªn hÖ hÖ thèng gi÷a nç lùc hîp phÇn trong quy tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch còng nh­ lËp kÕ ho¹ch cña n¨m nay víi n¨m sau. lång trong quy tr×nh cña kÕ ho¹ch hµng n¨m. NÕu kh«ng thùc hiÖn hÖ thèng vµ dµi h¹n nh­ vËy, viÖc ®æi míi quy tr×nh lËp kÕ ho¹ch vµ c¸c s¸ng kiÕn sÏ r¶i r¸c vµ kÐm hiÖu qu¶. Bµi häc 5: C¸c yÕu tè nh­ lµ khung thêi gian vµ nguån KhuyÕn nghÞ 5. §¶m b¶o ch¾c ch¾n r»ng tËp huÊn t¹i lùc cã thÓ cã cÇn ph¶i ®­îc xem xÐt khi tæ chøc c¸c kho¸ cÊp tØnh ®­îc tiÕn hµnh tr­íc kú h¹n ph¶i nép kÕ ho¹ch ®µo t¹o t¹i c¸c tØnh. §iÒu ®ã quan träng ®Ó ®¶m b¶o r»ng lªn trªn. X¸c ®Þnh sím c¸c c¬ héi thu hót nguån lùc tµi c¸c khãa ®µo t¹o t¹i cÊp tØnh ®­îc thùc hiÖn theo ®óng chÝnh vµ hç trî kü thuËt tõ Bé KH&§T, tõ c¸c tæ chøc tµi thêi gian ®Ó ®Þa ph­¬ng cã thÓ lËp ®­îc KH PT KT-XH trî vµ c¸c dù ¸n ph¸t triÓn kh¸c. hµng n¨m theo c¸ch cã sù tham gia vµ nép kÕ ho¹ch lªn Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ vµ tr×nh Quèc héi ®Ó th«ng qua. 16
 17. 17. Lång ghÐp ChiÕn l­îc Toµn diÖn vÒ T¨ng tr­ëng vµ Xo¸ ®ãi Gi¶m nghÌo (CPRGS) vµo c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch Sù tham gia vµ tÝnh së h÷u Bµi häc 6: Cam kÕt vµ tÝnh së h÷u cña c¸c c¸n bé ®Þa KhuyÕn nghÞ 6: G¾n kÕt c¸c l·nh ®¹o trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng ®èi víi c«ng t¸c KH PT KT-XH lµ vÊn ®Ò then chèt ph­¬ng (Bé KH&§T, UBND, Së KH&§T) ®Ó cã ®­îc cam cho viÖc duy tr× c¸c ho¹t ®éng giíi thiÖu CPRGS, cô thÓ, kÕt vÒ mÆt chÝnh trÞ trong c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch KH PT KT- t¹i hai cÊp: (i) cam kÕt vÒ chÝnh trÞ vµ kh¶ n¨ng l·nh ®¹o XH vµ ®Ó thiÕt lËp mét hÖ thèng cã sù tham gia tham vÊn cña c¸c l·nh ®¹o trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng (vÝ dô: Bé víi c¸c c¸n bé cao cÊp t¹i c¸c ban ngµnh. Sù cam kÕt tõ KH&§T, UBND, Së KH&§T); (ii) tÝnh tù chñ vµ sù tham gia trung ­¬ng tíi ®Þa ph­¬ng cã thÓ ®­îc ®Èy m¹nh h¬n n÷a trong qui tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch cña c¸c c¸n bé t¹i cÊp th«ng qua c¸c Nhãm ®iÒu phèi, c¸c chØ thÞ cña tØnh, hoÆc tØnh, huyÖn vµ x·, còng nh­ lµ nh÷ng c¸n bé thùc hiÖn KH lµ mét dßng ng©n s¸ch cho c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch. PT KT-XH trong t­¬ng lai. §iÒu sau cïng nµy sÏ gióp cho x·, huyÖn vµ tØnh cã ph­¬ng tiÖn ®Ó thùc hiÖn lËp kÕ ho¹ch hµng n¨m. ChÝnh quyÒn trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng nªn thÓ chÕ ho¸ c¸c thö nghiÖm ban ®Çu vµ t¨ng c­êng ®Èy m¹nh c¬ chÕ vµ n¨ng lùc cho viÖc lång ghÐp CPRGS vµo c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch. X©y dùng n¨ng lùc Bµi häc 7: ViÖc ®¸nh gi¸ n¨ng lùc hiÖn cã cña c¸c c¸n KhuyÕn nghÞ 7: CÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ kh¶ bé ®Þa ph­¬ng lµ cÇn thiÕt ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu vµ t×m ra n¨ng cña ®Þa ph­¬ng tr­íc khi tiÕn hµnh c¸c kho¸ ®µo t¹o. ®iÓm cÇn t¨ng c­êng, vÝ dô nh­ kü n¨ng ph©n tÝch vµ thu C¸c kho¸ ®µo t¹o tíi vÒ KH PT KT-XH nªn dùa trªn c¸c thËp th«ng tin, lËp kÕ ho¹ch cã sù tham gia, sù liªn kÕt ®¸nh gi¸ nµy ®Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cô thÓ ®· ®­îc x¸c gi÷a ng©n s¸ch víi kÕ ho¹ch, gi¸m s¸t ®¸nh gi¸, x©y dùng ®Þnh. kÕ ho¹ch mang tÝnh chiÕn l­îc, ph©n tÝch chÝnh s¸ch vµ c¸c vÊn ®Ò ph¸t triÓn. Sù hç trî ®èi víi c«ng t¸c lËp KH PT KT-XH cÇn tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng tiÕp thu cña c¸c quan chøc ®Þa ph­¬ng vµ nªn ®­îc x©y dùng dÇn theo cÊp ®é, cã tæ chøc vµ cã thÓ ®o l­êng ®­îc. Bµi häc 8: X©y dùng n¨ng lùc cã môc tiªu lµ ®iÒu cÇn KiÕn nghÞ 8: Mét ch­¬ng tr×nh tËp huÊn/gi¸o tr×nh phï thiÕt cho sù thµnh c«ng trong qu¸ tr×nh ®æi míi c«ng t¸c kÕ hîp nªn ®­îc thiÕt kÕ dùa vµo nhu cÇu vµ t×nh h×nh cô thÓ ho¹ch vµ lång ghÐp CPRGS, cô thÓ lµ ph©n cÊp m¹nh h¬n cña tõng ®Þa ph­¬ng vµ viÖc ®¸nh gi¸ nhu cÇu ®­îc nãi ë cho ®Þa ph­¬ng. C¸c ho¹t ®éng ®Ó t¨ng c­êng n¨ng lùc, trªn. N©ng cao n¨ng lùc cho c¸c c¸n bé chñ chèt trong lµ ®iÒu tiªn quyÕt cho viÖc lËp vµ thùc hiÖn sù lång ghÐp c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch lµ cÇn thiÕt. C¸c c¬ quan ChÝnh phñ, CPRGS víi KH PT KT-XH hiÖu qu¶. c¸c ViÖn vµ tr­êng, c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ ë ®Þa ph­¬ng còng cÇn tham gia nhiÒu h¬n vµo viÖc truyÒn ®¹t c¸c kiÕn thøc vµ kü n¨ng th«ng qua h×nh thøc ®µo t¹o cho c¸c nhµ ®µo t¹o (TOTs) t¹i c¸c cÊp kh¸c nhau. Bµi häc 9: Bé, ngµnh trung ­¬ng nh­ Bé KH&§T vµ c¸c KhuyÕn nghÞ 9: Tæ chøc phi chÝnh phñ cã thÓ hîp t¸c ®Ó bé kh¸c cïng c¸c nhµ tµi tr¬ ®· hîp t¸c tÝch cùc trong triÓn chuyÓn giao kiÕn thøc vµ kü n¨ng qua phu¬ng thøc TËp khai lång ghÐp CPRGS. Sù hîp t¸c víi c¸c tæ chøc phi huÊn cho TËp huÊn viªn t¹i c¸c cÊp cho c¸c tæ chøc quÇn chÝnh phñ còng rÊt h÷u Ých. Nh÷ng phu¬ng ph¸p PRA, chóng hoÆc cho c¸n bé lËp kÕ ho¹ch t¹i c¬ së. C¸c ®Þa PPA, VDP cã thÓ ®­îc tæ chøc ®iÒu phèi tèt h¬n víi sù hç ph­¬ng cã thÓ huy ®éng nguån lùc hç trî nµy (c¶ vÒ kü trî cña c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ, hoÆc c¸c tæ chøc quÇn thuËt vµ tµi chÝnh), ®Ó c¸c kÕ ho¹ch ®Þa ph­¬ng cã thÓ sö chóng ®Þa ph­¬ng. Tæ chøc phi chÝnh phñ còng cã thÓ hç dông c¸c kÕt qu¶ cña VDP/CDP. trî ®µo t¹o n¨ng lùc cho c¸c c¸n bé kÕ ho¹ch ®Þ¹ ph­¬ng Bµi häc 10: KÕ ho¹ch KH PT KT-XH 5 n¨m vµ hµng n¨m KhuyÕn nghÞ 10: N¨ng lùc ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ cÇn sÏ cã chÊt l­îng h¬n nÕu nh­ nã ®­îc dùa vµo viÖc ph©n ®­îc cñng cè dÇn dÇn cho c¸c c¸n bé kÕ ho¹ch ®Þa tÝch vµ ®¸nh gi¸ tèt t×nh h×nh; kÕt hîp c¸c h­íng dÉn cña ph­¬ng. Trong thêi gian hiÖn t¹i vµ c¶ t­¬ng lai, cÇn cã sù trung ­¬ng vµ th«ng tin ®Çu vµo tõ ®Þa ph­¬ng. N¨ng lùc phèi hîp tèt h¬n gi÷a c¸c bé, ngµnh, Côc thèng kª, chÝnh ®¸nh gi¸ t×nh h×nh vÉn cßn yÕu. §iÒu cèt lâi lµ th«ng tin d÷ quyÒn vµ tæ chøc nghiªn cøu ®µo t¹o (vÝ dô: ViÖn nghiªn liÖu phôc vô kÕ ho¹ch th­êng kh«ng ®Çy ®ñ, thiÕu ph©n cøu, c¸c tr­êng ®¹i häc, c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ) ®Ó tÝch t×nh tr¹ng nghÌp ®ãi; thiÕu sù tham gia s©u cña c¸c cung cÊp ®Çu vµo c¶ vÒ chÊt l­îng vµ sè l­îng. Sù tham ViÖn nghiªn cøu cßn Ýt tham gia hç trî cho ®Þa ph­¬ng. gia vµ tham vÊn tõ ng­êi d©n sÏ gióp cho viÖc x¸c nhËn l¹i ViÖc tham gia hç trî nµy v« cïng gi¸ trÞ cho viÖc ph¸t triÓn c¸c ®¸nh gi¸ cña ®Þa ph­¬ng vµ ngµnh. c¸c kÕ ho¹ch mang tÝnh chiÕn l­îc. 17
 18. 18. Lång ghÐp ChiÕn l­îc Toµn diÖn vÒ T¨ng tr­ëng vµ Xo¸ ®ãi Gi¶m nghÌo (CPRGS) vµo c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch Quy Tr×nh vµ Néi dung cña KH PT KT-XH Bµi häc 11: ChiÕn l­îc CPRGS lµ ®· x¸c ®Þnh ®­îc KhuyÕn nghÞ 11: ViÖc x©y dùng KH PT KT-XH t¹i ®Þa nh÷ng môc tiªu, chØ sè kÕt qu¶ bao gåm Môc tiªu Ph¸t ph­¬ng cÇn ®­îc dùa trªn sù ph©n tÝch tèt vµ mét ph­¬ng triÓn cña ViÖt Nam. Tuy nhiªn, c¸c KH PT KT-XH t¹i ®Þa ph¸p lËp kÕ ho¹ch chiÕn l­îc: vÝ dô nh­ sö dông ph©n tÝch ph­¬ng cßn ch­a thÓ hiÖn ®Çy ®ñ c¸c môc tiªu vµ ch­a §iÓm m¹nh - §iÓm yÕu – C¬ héi – Th¸ch thøc, ph©n tÝch thÓ hiÖn ®­îc mèi liªn hÖ t¸c ®éng. lîi thÕ so s¸nh, vµ c¸c nghiªn cøu ngµnh. LËp kÕ ho¹ch chiÕn l­îc cã thÓ gióp x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu tèt cho KH PT KT-XH trong khu«n khæ cña Môc tiªu Ph¸t TriÓn cña ViÖt Nam. Bµi häc 12: CPRGS lµ mét v¨n b¶n tèt cã c¸c yÕu tè KhuyÕn nghÞ 12: KÕ ho¹ch cÇn tËp trung h¬n n÷a vµo h­íng vÒ ng­êi nghÌo víi c¸c chÝnh s¸ch x· héi. Qu¸ tr×nh c¸c vÊn ®Ò x· héi vµ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ®Ó ®¶m b¶o ch¾c lËp KH PT KT-XH t¹i ®Þa ph­¬ng cßn tËp trung vµo c¸c chØ ch¾n r»ng ph¸t triÓn kinh tÕ dÉn tíi ph¸t triÓn x· héi cho tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ h¬n lµ c¸c chØ tiªu ph¸t triÓn x· héi, tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ë ®Þa ph­¬ng. KH PT KT-XH xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo; c¶i thiÖn møc sèng d©n c­ cho ng­êi cÊp tØnh vµ c¬ së cÇn h­íng tíi môc tiªu gióp ®ì ng­êi nghÌo. nghÌo h¬n n÷a vµ gi¶i quyÕt c¸c kho¶ng c¸ch x· héi ngµy mét t¨ng. D÷ liÖu vÒ kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi vµ nh©n khÈu häc hay lµ ph©n tÝch nghÌo lµ c©n thiÕt ®Ó cã thÓ cã KH PT KT-XH h­íng tíi ng­êi nghÌo. Bµi häc 13: Ph©n tÝch sù bÊt b×nh ®¼ng, chªnh lÖch vÒ KiÕn nghÞ 13: KH PT KT-XH cÇn ®¶m b¶o r»ng nhu cÇu tr×nh ®é ph¸t triÓn gi÷a c¸c nhãm d©n c­, d©n téc vµ gi÷a cña trÎ em, phô n÷, c¸c nhãm d©n téc thiÓu sè ®­îc quan c¸c vïng, miÒn lµ cÇn thiÕt. Sù mÊt c©n b»ng gi÷a c¸c t©m mét c¸ch thÝch ®¸ng. C¸c sè liÖu cÇn ®­îc thu thËp nhãm d©n c­ bÞ thiÖt thßi, cô thÓ trÎ em, phô n÷ vµ d©n téc theo ®é tuæi, giíi tÝnh, t«n gi¸o, møc ®é nghÌo vµ sau ®ã thiÓu sè nãi chung ch­a ®­îc ph©n tÝch vµ ®Ò cËp ®Õn ph©n tÝch ®Ó hiÓu nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù bÊt lîi; c¸c trong KH PT KT-XH. chÝnh s¸ch vµ c¸c ho¹t ®éng cÇn ®­îc ®­a vµo KH PT KT- XH ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng kho¶ng c¸ch nµy; nh÷ng ng­êi ®¹i diÖn c¸c nhãm nµy nªn ®­îc tham gia vµo viÖc x©y dùng KH PT KT-XH. C¸c môc tiªu cña KH PT KT-XH t¹i ®Þa ph­¬ng nªn ®­îc liªn kÕt víi CPRGS/VDG, cïng víi kÕ ho¹ch hµnh ®éng quèc gia cho trÎ em vµ kÕ ho¹ch hµnh ®éng quèc gia vÒ sù tiÕn bé cña phô n÷. Bµi häc 14: Qui tr×nh lËp kÕ ho¹ch cã sù tham gia ë tÊt KhuyÕn nghÞ 14: C¸c ho¹t ®éng n©ng cao n¨ng lùc cÇn c¶ c¸c cÊp, sö dông c¸ch tiÕp cËn tõ d­íi lªn víi sù tham bao gåm c¶ viÖc giíi thiÖu c¸c ph­¬ng ph¸p nh­ ®¸nh gi¸ gia m¹nh mÏ cña c¸c tæ chøc vµ ng­êi d©n ®¹i diÖn cho sù tham gia vµ lËp kÕ ho¹ch cã sù tham gia. Trong khi quy c¸c nhãm d©n c­ bÊt lîi thÕ lµ cÇn thiÕt. tr×nh vµ ph­¬ng ph¸p vÉn ®­îc coi lµ kh¸ míi ®èi víi hÇu hÕt c¸c c¸n bé ®Þa ph­¬ng, th× cÇn thiÕt ph¶i cã mét sù hç trî m¹nh mÏ, vÝ dô cho viÖc lËp kÕ ho¹ch cã sù tham gia nªn ®­îc lÆp l¹i trong mét vµi chu kú lµm kÕ ho¹ch hµng n¨m ®Ó cã thÓ ®­îc thùc hiÖn tèt ë cÊp c¬ së, víi sù tham gia cña ®¹i diÖn cña nhãm d©n bao gåm c¶ ng­êi nghÌo, phô n÷, trÎ em, vµ c¸c d©n téc thiÓu sè kh¸c nhau, vµ c¸c nhãm kÐm lîi thÕ kh¸c. Bµi häc 15: C¸c qui tr×nh kÕ ho¹ch kh¸c nhau ®­îc tiÕn KhuyÕn nghÞ 15: C¶ kÕ ho¹ch vµ kinh nghiÖm t¹i c¸c hµnh t¹i c¸c cÊp ®Þa ph­¬ng (vÝ dô; huyÖn, x·) mµ kÕt qu¶ cÊp kh¸c nhau (tØnh, huyÖn, x·) vµ tõ c¸c dù ¸n trong tØnh kh«ng ®­îc liªn kÕt l¹i víi nhau vµ Ýt ®­îc thÓ hiÖn trong nªn ®­îc chia sÎ vµ hîp t¸c ®Ó c«ng t¸c lËp KH PT KT-XH kÕ ho¹ch cÊp tØnh. C¸c kÕ ho¹ch nµy nªn ®­îc liªn kÕt l¹i cã chÊt l­îng tèt h¬n. vµ lång ghÐp vµo KH PT KT-XH cÊp tØnh. Ngoµi ra, cßn thiÕu sù g¾n kÕt gi÷a c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch KH PT KT-XH vµ kÕ ho¹ch cña c¸c dù ¸n t¹i cÊp tØnh. 18
 19. 19. Lång ghÐp ChiÕn l­îc Toµn diÖn vÒ T¨ng tr­ëng vµ Xo¸ ®ãi Gi¶m nghÌo (CPRGS) vµo c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch Gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ Bµi häc 16: HÖ thèng vµ c¬ chÕ l­u tr÷, tiÕp cËn vµ cËp KhuyÕn nghÞ 16: Mét hÖ thèng th«ng tin vµ dù liÖu tin cËy nhËt sè liÖu vµ th«ng tin lµ cÇn thiÕt. vµ ®­îc cËp nhËt th­êng xuyªn lµ cÇn thiÕt cho viÖc ®¸nh gi¸ vµ ph©n tÝch hiÖn tr¹ng tèt gióp cho viÖc lËp kÕ ho¹ch vµ ra chÝnh s¸ch trong KH PT KT-XH ®­îc chÝnh x¸c. Nªn sö dông phÇn mÒm VietInfo (UNICEF cã thÓ hç trî) nh­ lµ mét c¬ së d÷ liÖu cho viÖc l­u tr÷, cËp nhËt vµ theo dâi tiÕn tr×nh c¸c chØ sè c¸c chØ tiªu kinh tÕ x· héi cña c¸c tØnh. Bµi häc 17: Mét hÖ thèng gi¸m s¸t ®¸nh gi¸ minh b¹ch KhuyÕn nghÞ 17: HÖ thèng minh b¹ch râ rµng cho KH râ rµng ®­îc tËp trung vµo viÖc x©y d­ng vµ thùc hiÖn kÕ PT KT-XH vµ sñ dông nguån lùc t¹i c¸c cÊp chÝnh quyÒn ho¹ch KH PT KT-XH cã ý nghÜa lín cho sù thµnh c«ng cña ®Þa ph­¬ng lµ cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o c¸c kÕ ho¹ch KH PT c¸c kÕ ho¹ch KH PT KT-XH, c¸c ch­¬ng tr×nh vµ dù ¸n KT-XH, c¸c môc tiªu lµ hiÖn thùc vµ cã sù ­u tiªn theo t×nh còng nh­ lµ viÖc ph©n bæ nguån lùc mét c¸ch hiÖu qu¶. h×nh thùc tÕ cña ®Þa ph­¬ng ®ã. Do ®ã cÇn ph¸t triÓn hÖ thèng gi¸m s¸t ®¸nh gi¸ minh b¹ch râ rµng. C¬ chÕ tham gia tham vÊn nªn ®­îc thiÕt lËp ®Ó thu thËp th«ng tin ph¶n håi, c¸c nhËn xÐt ®¸nh gi¸ vµ nh÷ng mong ®îi cña ng­êi d©n vÒ c¸c dÞch vô c«ng vµ c¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn. Cô thÓ lµ ng­êi nghÌo, phô n÷, trÎ em vµ c¸c d©n téc thiÓu sè còng nh­ lµ c¸c nhãm d©n c­ kÐm lîi thÕ kh¸c nªn ®­îc tham vÊn. Bµi häc 18: KH PT KT-XH vµ qui tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch KhuyÕn nghÞ 18: C¸c môc tiªu, chØ tiªu cña KH PT KT- nªn dùa vµo kÕt qu¶ vµ cÇn tËp trung h¬n vµo c¸c kÕt qu¶ XH nªn ®­îc thiÕt lËp dùa vµo c¸c kÕt qu¶ vµ t¸c ®éng lµm ph¸t triÓn cuèi cïng vµ c¸c t¸c ®éng (vÝ du: chÊt l­îng t¨ng c¬ së ®Ó gi¸m s¸t ®¸nh gi¸. Theo môc tiªu ph¸t triÓn ViÖt tr­ëng, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo). C¸c kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh Nam, mçi tØnh nªn ph¸t triÓn cho riªng m×nh mét khung tÕ - x· héi tr­íc ®©y chñ yÕu dùa vµo c¸c môc tiªu ®Çu vµo môc tiªu chØ tiªu cô thÓ. C¸c chØ sè nªn ®­îc l­îng ho¸ vµ vµ ®Çu ra. gi¸m s¸t ®­îc. 19

×