Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Avancem 2021 2024(20)

Publicidad

Más de Francesc Vila i Batallé(20)

Publicidad

Avancem 2021 2024

 1. edubcn.cat 2021 PROGRAMAR L’ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES DES DEL CONSENS EL TRACTAMENT INTEGRAT DE LES LLENGÜES #ELICCEB
 2. 2 Una proposta metodològica que… 2 ✔ Es basa en l’enfocament comunicatiu de l’ensenyament de les llengües i és aplicable a situacions d’aprenentatge en què coexisteixen diferents llengües. ✔ Promou el treball col·laboratiu entre el professorat de les diferents llengües de l’escola a partir de tots els elements que aquestes llengües comparteixen. ✔ Reforça el desenvolupament competencial de l’alumnat, perquè facilita un aprenentatge actiu, més profund i significatiu, i vehiculat a través de totes les llengües. ✔ Impulsa un ensenyament de les llengües des de principis metodològics comuns amb l’objectiu de facilitar la transferència de coneixements entre les llengües.
 3. 3 Què aporta? 3 ✔ Treball dels àmbits comuns a les llengües des de qualsevol llengua. ⮚ Domini de conceptes generals sobre les llengües ⮚ Adquisició de procediments i hàbits de reflexió lingüística ⮚ Actituds de respecte i valoració cap a les llengües ✔ Coherència metodològica: enfocament comunicatiu de totes les llengües. ✔ Selecció i seqüenciació adequada dels continguts d’aprenentatge. ⮚ Transferència de coneixement (d’una llengua a l’altra ⮚ evitar repeticions innecessàries) ⮚ Treball específic de cada una de les llengües. ✔ Disseny més eficaç de les activitats d’aula
 4. 4 Fonaments teòrics 4 ❖ PSICOLINGÜÍSTICA ✔ Totes les llengües s’adquireixen a través de la interacció i a partir d’estratègies d’adquisició i aprenentatge semblants (Bruner, 1983; Bates, 1999; Tomasello, 2000). ✔ Existeix una competència subjacent comuna a totes les llengües que utilitza una persona plurilingüe (Cummins, 1983) ✔ L’aprenent plurilingüe aplica les estratègies adquirides en la primera llengua per aprendre altres llengües. ✔ Els coneixements lingüístics no tenen una existència separada en la ment de l’usuari.
 5. 5 De la competència subjacent comuna... 5
 6. 6 A la transadquisició lingüística 6 Tauwehe Tamati, S. (2016) Transacquisition Pedagogy for Bilingual Education (Metàfora de l’arbre de Kahikatea, a Nova Zelanda)
 7. 7 Fonaments teòrics 7 ❖ SOCIOLINGÜÍSTICA ✔ El llenguatge és un producte social. Les actituds davant de les llengües i els seus parlants, la importància de les varietats socials, geogràfiques i culturals, i els factors contextuals es poden analitzar des de totes les llengües. ❖ LINGÜÍSTICA DEL TEXT ✔ Els coneixements sobre tipus de text i gèneres discursius, i els coneixements procedimentals sobre estructura i organització de la informació són comuns a totes les llengües. ✔ Una bona part dels continguts de llengua es poden treballar agrupant-los i integrant-los al voltant de l’activitat lingüística i mitjançant els gèneres discursius.
 8. 8 A més a més… 8 ✔ Optimitza els recursos i rendibilitza els esforços docents i discents ✔ Es comparteixen punts de vista, opinions, maneres de fer, idees ⮚ satisfacció i creixement personal i professional ✔ S’evita caure en contradiccions metodològiques ✔Esdevenim un model de treball en equip per als nostres alumnes I, treballant així, ✔ Augmenta la motivació de l’alumne
 9. 9 Competències bàsiques 4t ESO (CSAC, 2019) 9
 10. 10 10 RESOLUCIÓ ENS/2094/2017, de 28 d'agost, per la qual es crea el programa d'innovació pedagògica "Avancem: Ensenyament i Aprenentatge Integrat de les Llengües” (DOGC núm. 7447, 04.09.17) AVANCEM: ENSENYAMENT I APRENENTATGE INTEGRAT DE LES LLENGÜES
 11. 11 11 FINALITAT Reforçar la competència plurilingüe de l’alumnat implementant un ensenyament de les llengües competencial que incentivi i faciliti la col·laboració i el treball coordinat entre els professors de llengua.
 12. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ • Destinataris: centres públics i concertats de primària, secundària obligatòria i batxillerat; • Durada: tres cursos escolars • Requeriments: ✔ Projecte educatiu amb objectius adreçats a promoure una educació plurilingüe i intercultural ✔ Aprovació prèvia del claustre i del Consell Escolar ✔ Signatura d’un document de compromisos • Selecció: serveis territorials i CEB, amb la col·laboració de la Inspecció d’Educació.
 13. 13 OBJECTIUS (I) 13 ✔ Millorar la competència comunicativa de l’alumnat i fomentar actituds de respecte a la diversitat lingüística i cultural. ✔ Ajudar l’alumnat a adquirir estratègies d’intercomprensió i de transferència interlingüística, i habilitats interculturals. ✔ Impulsar un ensenyament de les llengües basat en principis metodològics comuns. ✔ Assessorar el professorat de l’àmbit lingüístic en el disseny i implementació de seqüències didàctiques competencials i de projectes de comunicació integrats.
 14. 14 14
 15. 15 La seqüència didàctica ✔ Proposta didàctica competencial i basada en tasques. ✔ Durant el primer curs, es dissenyen per a cada llengua sota el paraigua comú de la Família de Seqüències Didàctiques. ✔ Estructura comuna (context comunicatiu, competències treballades, producte final, objectiu d’aprenentatge, continguts i activitats, avaluació). 15 Les tasques posen l’atenció tant en el significat com en la forma, afavorint la reflexió metalingüística sobre els conceptes lingüístics i la seva relació amb l’objectiu comunicatiu i, especialment, amb els significats que els aprenents han de construir. Aprendre a utilitzar la llengua de manera flexible
 16. 16 La família de seqüències didàctiques (FSD) I tu, què hi pots fer? 16 Objectiu: conèixer, compartir i posar en valor les normes per a una societat cívica, a partir d’una campanya publicitària contra l’incivisme.
 17. 17 FSD: I TU, QUÈ HI POTS FER? 17
 18. 18 El producte final: el gènere textual Centrar-se en l’ús de la llengua implica partir dels gèneres textuals com a unitat bàsica de comunicació, atès que són el resultat de l’activitat enunciativa dels humans en diferents esferes de la comunicació i, per tant, estan lligats als contextos en què es produeixen i als mons socials i culturals que els sancionen. (Guasch, 2005). 18
 19. 19 19
 20. 20 Projecte de comunicació integrat ✔ Es dissenyen i implementen durant el segon any de formació. ✔ L’avaluació és una part fonamental del procés. ✔ Es reprenen aprenentatges i s’apliquen en situacions i contextos nous. ✔ S’exerciten totes les habilitats lingüístiques. ✔ S’afavoreix un aprenentatge conscient: reflexió metalingüística (contrast de formes, significats i usos lingüístics en diferents llengües) 20 Seqüència organitzada d’activitats que condueix a la producció final d’un text oral o escrit que desenvolupa temes culturals o socials d’interès per a l’alumnat i que afavoreix un aprenentatge global.
 21. 21 Projectes de comunicació integrats 21 De dos tipus, segons el grau de coordinació que requereixen: PCI: Què hi fa una maleta a la porta? L’evolució de la FSD. Parteix d’un producte final comú a totes les llengües. PCI: Un món ple de dones Projecte que requereix la màxima coordinació. Treball integrat de totes les llengües a tots els nivells.
 22. 22 PCI: Què hi fa una maleta a la porta? 22
 23. 23 23
 24. 24 Projectes de comunicació integrats 24 De dos tipus segons el grau de coordinació que requereixen: PCI: Què hi fa una maleta a la porta? L’evolució de la FSD. Parteix d’un producte final comú a totes les llengües. PCI: Un món ple de dones Projecte que requereix la màxima coordinació. Treball integrat de totes les llengües a tots els nivells.
 25. 25 PCI: Un món ple de dones 25
 26. 26 26
 27. 27 OBJECTIUS (II) 27 ✔ Ajudar el professorat de llengua a planificar conjuntament objectius d’aprenentatge, continguts i criteris d’avaluació des de la perspectiva de curs (programació horitzontal) i d’etapa (programació vertical). ✔ Incentivar la creació d’estructures organitzatives que facilitin el treball cooperatiu del professorat de l’àmbit lingüístic, i promoure una gestió eficient dels horaris. ✔ Promoure la interacció entre els centres del programa i l’intercanvi de bones pràctiques.
 28. COMPROMISOS ❖ Constitució d’un grup impulsor ❖ Disseny i implementació d’un pla d’acció: ✔ Diagnosi inicial ✔ Objectius generals i específics (matèries i cursos; procés de canvi previst) ✔ Planificació d’accions i temporització ✔ Estratègies de seguiment ✔ Mecanismes d’avaluació de resultats i d’impacte ❖ Participació en les accions formatives o informatives previstes ❖ Presentació d’una memòria final (avaluada per la Inspecció d’Educació i vinculada a l’obtenció de certificats d’innovació)
 29. 29 PARTICIPACIÓ I CERTIFICACIÓ DE LA FORMACIÓ 29 CURS 2015- 16 2016 - 17 2017 - 18 2018- 19 2019-20 2020-21 CENTRES AV1 14 19 15 25 26 ----- DOCENTS AV 1 177 252 251 342 341 ----- CENTRES AV 2 14 19 15 25 26 DOCENTS AV 2 177 252 251 342 341 CENTRES AV 3 14 19 15 25 TOTAL CENTRES 99 TOTAL DOCENTS ̴1363
 30. 30 CERTIFICACIÓ DE LA INNOVACIÓ 30 EDICIÓ 2015-18 2016 - 19 2017 - 20 CENTRES 14 19 15
 31. 31 ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓ AV1 I AV2 ⮚Assistència d’un mínim del 80% del professorat de llengua del centre. Hi poden participar els docents d’àrees no lingüístiques que vulguin col·laborar en els projectes de llengua que s’elaboraran. ⮚Assessorament en centre de 30 hores (16 hores de formació presencial o híbrida consistent en un curs telemàtic amb algunes sessions síncrones, segons la situació). 14 hores de treball autònom per elaborar el projecte. ⮚Formació del grup impulsor de 15 hores (modalitat segons la situació). 12 hores de treball guiat amb la persona assessora i 3 de treball autònom. ⮚L’assessorament s’ofereix en dos itineraris, amb dues sessions diferenciades segons el perfil dels participants: 1.per als docents de llengua 2.per als docents d’àrees o matèries no lingüístiques. S’oferiran 2 sessions de Tractament Integrat de Llengua i Continguts (TILC) a les quals poden assistir si ho creuen convenient. Totes les sessions són de 2 hores.
 32. 32 Requisits per certificar la formació Formació presencial: ⮚Assistència al 80% de les sessions ⮚Elaboració d’una FSD en l’AV1 o d’un PCI en l’AV2 ⮚Implementació de la FSD o del PCI, i recollida d’evidències Formació híbrida (telemàtica amb sessions síncrones per vc): ⮚Realització de totes les tasques proposades a través del moodle. ⮚Elaboració d’una FSD en l’AV1 o d’un PCI en l’AV2. ⮚Implementació de la FSD o del PCI, i recollida d’evidències 32
 33. 33 Jornades interterritorials o Nodes En cas que la formació sigui presencial es realitzarà una jornada interterritorial per presentar i compartir els projectes, tant a nivell organitzatiu del centre com pedagògic. Si la formació és telemàtica o híbrida es compartiran els projectes a través del NODES de l’AVANCEM, en l’espai que s’habilitarà amb aquest objectiu. 33
 34. 34 PER ACABAR, RECORDEM QUE... Les llengües són una eina bàsica...
 35. 35
 36. edubcn.cat Moltes gràcies i bona feina! #ELICCEB
Publicidad