Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Apunts interadministratius 2ona sessió

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 140 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (7)

A los espectadores también les gustó (18)

Anuncio

Similares a Apunts interadministratius 2ona sessió (20)

Anuncio

Apunts interadministratius 2ona sessió

 1. 1. L’administració electrònica: la llei d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics [email_address]
 2. 2. Recordatori: E-Administració. Definicions <ul><li>Erkki Liikanen : </li></ul><ul><li>l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació en les administracions públiques, juntament amb un canvi organitzatiu i noves capacitats per tal de millorar els serveis públics i els processos democràtics i reforçar el suport a les polítiques públiques </li></ul>
 3. 3. Recordatori: Context de la llei 11/2007 <ul><li>Context i realitat social i econòmica </li></ul><ul><ul><li>Centralitat de les TIC </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Àmbit social i polític </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Àmbit econòmic i comercial </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Àmbit personal: educació, salut, treball, relacions personals </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Relacions amb les Administracions Públiques </li></ul></ul></ul><ul><li>Agenda de temes que incorpora la Llei </li></ul><ul><ul><li>Oportunitat per a la modernització de processos i mètodes de treball (art. 103 de la Constitució) </li></ul></ul><ul><ul><li>Simplificació administrativa </li></ul></ul><ul><ul><li>Participació electrònica </li></ul></ul>
 4. 4. Recordatori: Conjurant el reduccionisme (2) <ul><li>La LAECSP no regula només el règim jurídic de l’administració electrònica, ni és només una qüestió de portals i tràmits electrònics </li></ul><ul><li>Introdueix, si bé de manera molt general, pautes de modernització administrativa [interoperabilitat] </li></ul><ul><ul><li>Eficiència i reducció de costos </li></ul></ul><ul><ul><li>Simplificació administrativa </li></ul></ul><ul><ul><li>Xarxa integrada d’atenció al ciutadà </li></ul></ul>
 5. 5. Recordatori: e-Govern: visió general <ul><li>Definició : es denomina governança electrònica a la utilització de tecnologies de la informació i les comunicacions (TICs) per millorar les activitats i prestacions de les organitzacions del sector públic en tres dominis o àmbits essencials: [ + ] </li></ul><ul><ul><li>Els processos administratius i les relacions interadministratives </li></ul></ul><ul><ul><li>La interacció amb la ciutadania </li></ul></ul><ul><ul><li>Les relacions amb les empreses </li></ul></ul>
 6. 6. Recordatori: Processos administratius <ul><li>Objectiu : millorar el funcionament intern del sector públic en els següents aspectes: </li></ul><ul><ul><li>Eficàcia i eficiència: objectius i costos, i temps </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestió de processos: planificació, avaluació i control dels recursos </li></ul></ul><ul><ul><li>Articulacions i interoperabilitat institucional i administrativa </li></ul></ul>
 7. 7. Recordatori: Interacció amb la ciutadania [ii] <ul><li>Àmbits d’actuació i avantatges : </li></ul><ul><ul><li>Serveis d’informació : informació pràctica de qualitat, ordenada i classificada </li></ul></ul><ul><ul><li>Serveis de comunicació : millorar la interacció amb els ciutadans (correu, sms, subscripcions, foros…) [ + ] </li></ul></ul><ul><ul><li>Serveis de transacció : gestió de productes o serveis en línia, com és ara la presentació de dades i documents, la tramitació d’assumptes, participació (enquestes, votacions, etc.) </li></ul></ul>
 8. 8. Recordatori: Relacions amb empreses <ul><li>Objectiu : obrir nous canals de comunicació i de relació entre els sectors públic i privat [ administració relacional ] </li></ul><ul><li>Àmbits d’actuació i avantatges : </li></ul><ul><ul><li>Prestació de serveis telemàtics de qualitat a les empreses (declaracions, impostos, etc.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Obre noves possibilitats de negoci per a les empreses (satisfer la demanda, contractació, etc.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Afavoreix el desenvolupament econòmic </li></ul></ul>
 9. 9. Recordatori: El desenvolupament de l’AE
 10. 10. Recordatori: L’Agenda de Lisboa <ul><li>“ La Unión se ha fijado hoy un nuevo objetivo estratégico para la próxima década: convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social” </li></ul><ul><li>En resum: </li></ul><ul><ul><li>Creixement econòmic sostenible </li></ul></ul><ul><ul><li>Manteniment i modernització del model social europeu </li></ul></ul>
 11. 11. Recordatori: La societat del coneixement <ul><li>Característiques econòmiques: </li></ul><ul><ul><li>Paradigma que defineix el que és el motor principal del creixement econòmic </li></ul></ul><ul><ul><li>L’activitat econòmica se concentra en la creació, manipulació i distribució d’informació </li></ul></ul><ul><ul><li>Productivitat basada en la informació i el coneixement </li></ul></ul><ul><ul><li>L’activitat econòmica migra del món físic al món virtual </li></ul></ul><ul><ul><li>Formació integral: el capital intel·lectual </li></ul></ul>
 12. 12. Recordatori: La Iniciativa i2010 (juny, 2005) <ul><li>Iniciativa de la Comissió d’1 de juny “i2010: Una Sociedad de Información Europea para el crecimiento y el empleo” </li></ul><ul><li>Objectiu : impulsar el creixement i l’ocupació ( estratègia de Lisboa renovada) </li></ul><ul><li>Contingut : és una estratègia global per modernitzar i desplegar tots els instruments de la política de la Unió per estimular el desenvolupament de l’economia digital </li></ul>
 13. 13. Recordatori: La Iniciativa i2010 (novembre, 2005) <ul><li>Declaració Ministerial de Manchester, de 24 de novembre de 2005, “Transformando los servicios públicos” </li></ul><ul><li>Què és? El marc estratègic per desenvolupar l’e-Govern els propers 5 anys </li></ul><ul><li>Objectius (direcció estratègica): </li></ul><ul><ul><li>Ningún ciudadano se deja atrás </li></ul></ul><ul><ul><li>Gobierno efectivo y eficiente </li></ul></ul><ul><ul><li>Servicios europeos de gran impacto (ex. Contractació pública) </li></ul></ul><ul><ul><li>Acceso sencillo y seguro para los servicios públicos en línea </li></ul></ul>
 14. 14. Recordatori: La Iniciativa i2010 i el Pla d’Acció d’e-G <ul><li>La Comissió, el 25 d’abril de 2006, adopta el “ Plan de Acción i2010 de “e-Government”: Acelerando la Administración Electrónica en Europa para el beneficio de todos” , inspirat en la DMM </li></ul><ul><li>Què és ? un full de ruta per proporcionar directrius als països membres per desenvolupar l’Administració electrònica </li></ul><ul><li>Premissa : unes AP eficients son condició necessària per aconseguir el camí de la competitivitat i la innovació </li></ul>
 15. 15. Recordatori: Pla de desenvolupament AGE: elements <ul><li>Acord del Consell de Ministres, de 28 de desembre de 2007, d’aprovació del Pla de desenvolupament de la LAECSP. </li></ul><ul><li>Pla estratègic </li></ul><ul><ul><li>Objectius </li></ul></ul><ul><ul><li>Estratègies </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Serveis centrats en el ciutadà </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Adequació dels procediments a la Llei </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Infraestructures i serveis comuns </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Accions horitzontals </li></ul></ul></ul><ul><li>Pla d’actuacions </li></ul>
 16. 16. Recordatori: Pla estratègic: objectius <ul><li>Fer efectiu el dret dels ciutadans a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques </li></ul><ul><li>Aconseguir major nivell de proactivitat, respectant les normes relatives a l’accessibilitat, la neutralitat tecnològica i el multilingüisme </li></ul><ul><li>Redisseny dels procediments </li></ul><ul><ul><li>Simplificació i reducció de les càrregues administratives </li></ul></ul><ul><li>Accés global (portals integrats) </li></ul>
 17. 17. Recordatori: Línies estratègiques i actuacions (1) <ul><li>Serveis centrats en el ciutadà </li></ul><ul><ul><li>Xarxa 060 </li></ul></ul><ul><ul><li>Finestretes úniques sectorials </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Finestreta única d’I+D+i </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Finestreta única «Directiva de serveis» </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>e-Inclusió </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mesures contra les bretxes digitals </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Participació ciutadana </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pla de transparència i participació electrònica </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Creació de seus electròniques </li></ul></ul><ul><ul><li>Difusió dels serveis electrònics </li></ul></ul>
 18. 18. Recordatori: Pla estratègic per a la implantació de l’Administració Electrònica, 2005-2008 <ul><li>La Direcció General de Tecnologia i Comunicacions, integrada dins de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, impulsà el Pla Estratègic d'Implantació de l'Administració Electrònica a les Illes Balears. Les fites més destacades són les següents: </li></ul>P1. Nou portal de la CAIB P2. Administració Electrònica P3. Tramitació electrònica i Workflow P4. Accés multicanal i mobilitat P5. Sistemes d’informació a la direcció P6. Coordinació i interoperabilitat P7. Democràcia Electrònica P8. Suport a la implantació P9. Projectes singulars
 19. 19. Nivells d’adaptació a la LAECSP Interacció, alertes personals, preemplenament de dades,… Proactivitat 5 Finalització electrònica, pagaments,… Total 4 Iniciació electrònica Parcial 3 Informació i descàrrega de formulari d’iniciació Baixa 2 S’ha publicat informació electrònica Molt baixa 1 No s’ha publicat informació electrònica Nul·la 0 Accions sobre el procediment Adaptació Nivell
 20. 20. La necessitat d’una llei d’administració electrònica
 21. 21. Cap a una administració accessible <ul><li>Millora del servei al ciutadà = proximitat i accessibilitat </li></ul><ul><li>Objectiu: superar la barrera més primària: el temps i l’espai </li></ul><ul><li>Aquesta no té raó de ser, des del punt de vista tecnològic, però les TICs poden crear altres barreres </li></ul><ul><li>L’Administració se deslocalitza i està accessible 24 hores, durant els 365 dies de l’any, sense cues ni esperes </li></ul><ul><li>Pas important per a la plena integració de persones amb dificultats per accedir presencialment </li></ul>
 22. 22. La LAECSP: situació de partida <ul><li>Diferents tipus de barreres i riscos: </li></ul><ul><ul><li>Associades al lideratge i a la visió de les organitzacions </li></ul></ul><ul><ul><li>Financeras i econòmiques </li></ul></ul><ul><ul><li>Resistències en el si de les pròpies organitzacions, poca flexibilitat </li></ul></ul><ul><ul><li>D’accés, d’habilitats i d’ús </li></ul></ul><ul><ul><li>Tècniques i de disseny </li></ul></ul><ul><ul><li>Legals: marc legal de garanties, especialment pel que fa a la seguretat i privacitat </li></ul></ul>
 23. 23. La LAECSP: antecedents <ul><li>Legislació i regulació </li></ul><ul><ul><li>LRJAP i PAC [art. 45] </li></ul></ul><ul><ul><li>LSSI y CE, de 11 de julio de 2002 </li></ul></ul><ul><ul><li>Identitat i acreditació de voluntat </li></ul></ul><ul><ul><li>Àmbit autonòmic i local </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Els Plans de Modernització autonòmics i locals </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ajuntament de Barcelona </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>ORAE (gener, 2006) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ajuntament de Palma </li></ul></ul></ul><ul><li>El Pla de Modernització de l’AGE </li></ul><ul><ul><li>Objectius </li></ul></ul><ul><ul><li>Components </li></ul></ul>
 24. 24. Llei de firma electrònica <ul><li>Ley 59/2003, de 19 de diciembre </li></ul><ul><li>Aportar la mateixa funcionalitat que aporta la firma manuscrita </li></ul><ul><li>Satisfer la necessitat de firmar un document per part de persones que no coincideixen físicament i que ho faran sense coincidir en el temps </li></ul><ul><li>Garantir la identitat del firmant i que el document no s’ha modificat després de la firma </li></ul><ul><li>Garantir la propietat del no repudi , que jurídicament implica que el firmant no pugui negar que ha firmat </li></ul>
 25. 25. La LAECSP: antecedents <ul><li>ORAE (gener, 2006). Objectius: </li></ul><ul><li>Determinar els drets i els deures dels ciutadans </li></ul><ul><li>Regular les condicions, les garanties i els efectes jurídics de la utilització dels mitjans electrònics </li></ul><ul><li>Establir els principis generals d'actuació de l'Administració municipal en aquesta matèria </li></ul><ul><li>Donar seguretat jurídica als serveis municipals d'informació, consulta, tramitació i participació </li></ul><ul><li>Desenvolupar el model d'Administració electrònica de Barcelona, tot avançant en l'orientació de servei al ciutadà </li></ul>MÉS INFORMACIÓ SOBRE AQUEST TEMA <ul><li>Ordenança reguladora de l’Administració electrònica . Aj. Barcelona. http://www.bcn.es/orae/html/welcome.htm </li></ul>
 26. 26. La LAECSP: context <ul><li>Plan de Medidas 2006-2008 para la mejora de la Administración </li></ul><ul><ul><li>Legislació de “bases” </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Estatut Bàsic de l’empleat públic </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Llei d’Administració electrònica </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Plans de simplificació administrativa </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluació de polítiques públiques </li></ul></ul><ul><ul><li>Plans d’acció sectorials </li></ul></ul>MÉS INFORMACIÓ SOBRE AQUEST TEMA <ul><li>Plan de Medidas 2006-2008 para la mejora de la Administración </li></ul><ul><li>http :// www.map.es /iniciativas/ mejora_de_la_administracion_general_del_estado / moderniza.html </li></ul>
 27. 27. Llei d‘accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (LAECSP) principis i esquema de continguts
 28. 28. La LAECSP: antecedents [LRJAP i PAC] <ul><li>La previsió de l’art. 45 de la LRJAP i PAC </li></ul><ul><ul><li>Las Administraciones Públicas impulsarán el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias </li></ul></ul><ul><li>Precepte actualment insuficient: </li></ul><ul><ul><li>Interpretació i garanties jurídiques (nivell tecnològic) </li></ul></ul><ul><ul><li>Discrecionalitat i facultativitat </li></ul></ul>
 29. 29. La LAECSP. Estructura <ul><li>EXPOSICIÓ DE MOTIUS (5) </li></ul><ul><li>TÍTOL PRELIMINAR . De l'àmbit d'aplicació i els principis generals </li></ul><ul><li>TÍTOL I . Drets dels ciutadans a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics </li></ul><ul><li>TÍTOL II . Règim jurídic de l'administració electrònica </li></ul><ul><li>TÍTOL III . De la gestió electrònica dels procediments </li></ul><ul><li>TÍTOL IV . Cooperació entre administracions per a l'impuls de l'administració electrònica </li></ul><ul><li>DISPOSICIONS ADDICIONALS </li></ul><ul><li>DISPOSICIONS FINALS </li></ul><ul><li>ANNEX </li></ul>
 30. 30. LAECSP. Títol preliminar <ul><li>Objecte </li></ul><ul><li>La present Llei reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les Administracions Públiques per mitjans electrònics i regula els aspectes bàsics de la utilització de les tecnologies de la informació en l'activitat administrativa, en les relacions entre les Administracions Públiques, així com en les relacions dels ciutadans amb les mateixes amb la finalitat de garantir els seus drets, un tractament comú davant seu i la validesa i eficàcia de l'activitat administrativa en condicions de seguretat jurídica </li></ul>
 31. 31. La LAECSP. Títol preliminar <ul><li>Àmbit d’aplicació </li></ul><ul><li>Subjectiu : Administracions Públiques de l'art. 2. de la Llei 30/1992 </li></ul><ul><li>Objectiu : ús de les TIC en l'activitat administrativa, en les relacions amb els ciutadans i empreses i en les relacions inter e intraadministrativas </li></ul>
 32. 32. La LAECSP. Principis generals art 4 <ul><li>Garantia de privacitat i intimitat Lorg 15/1999 PD </li></ul><ul><li>Igualtat i no discriminació, específicament en l’elecció de la forma del procediment i del canal disponible </li></ul><ul><li>Accessibilitat universal a la informació i els serveis </li></ul><ul><li>Legalitat i integritat de les garanties jurídiques </li></ul><ul><li>Cooperació i interoperabilitat </li></ul><ul><li>Proporcionalitat en seguretat i dades requerides </li></ul><ul><li>Qualitat i responsabilitat de serveis </li></ul><ul><li>Neutralitat tecnològica i adaptabilitat teconològica </li></ul><ul><li>Simplificació administrativa: temps i actes </li></ul><ul><li>Transparència i publicitat </li></ul>
 33. 33. La LAECSP. Principis generals <ul><li>Privacitat i intimitat </li></ul><ul><li>El progressiu accés electrònic a les Administracions Públiques planteja la qüestió de la privacitat de les dades que es faciliten en relació a un expedient concret. Principis: </li></ul><ul><ul><li>Ley Orgánica de PDCP </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Cada document està vinculat a un procediment i expedient concrets” </li></ul></ul><ul><ul><li>Les AP no poden “bussejar” en els arxius, registres o expedients distints </li></ul></ul>
 34. 34. La LAECSP. Principis generals <ul><li>Igualtat i no discriminació (principi/dret) </li></ul><ul><ul><li>A accedir als serveis i prestacions públiques a través del canal o mitjà de la seva elecció, entre els quals en cada moment resultin disponibles. Principis: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>No es pot imposar la tramitació íntegrament electrònica amb caràcter general, malgrat s’hi hagi iniciat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Més d’un interessat pot pretendre legítimament la tramitació convencional </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Es pot imposar per a determinats assumptes </li></ul></ul></ul>
 35. 35. La LAECSP. Principis generals <ul><li>Accessibilitat universal </li></ul><ul><ul><li>A través de sistemes que permetin obtenir els serveis de manera segura i comprensible, garantint especialment l'accessibilitat universal i el disseny per a tots dels suports, canals i entorns per tal que totes les persones puguin exercir els seus drets en igualtat de condicions, incorporant les característiques necessàries per garantir l'accessibilitat d'aquells col·lectius que ho requereixin </li></ul></ul>
 36. 36. La LAECSP. Principis generals <ul><li>Legalitat i integritat de les garanties jurídiques </li></ul><ul><ul><li>Manteniment de la integritat de les garanties jurídiques dels ciutadans davant les Administracions Públiques establertes a la Llei 30/1992, de RJAP i PAC </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>T. III Dels interessats </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>T. IV De l’ activitat de les AP </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>T. V De les disposicions i actes admius </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>T. VI De les disposicions grals sobre els procediments administratius </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>T. VII De la revisió dels actes en via admva </li></ul></ul></ul>
 37. 37. La LAECSP. Principis generals <ul><li>Cooperació i interoperabilitat </li></ul><ul><li>Reconeixement mutu dels documents electrònics i dels mitjans d'identificació i autenticació que s'ajustin a allò disposat en la present Llei </li></ul><ul><ul><li>Societat xarxa i deslocalització </li></ul></ul><ul><ul><li>S’adopta el punt de vista del ciutadà: opacitat competencial vs transparència en la tramitació [ El P.A.U ] </li></ul></ul><ul><ul><li>Vinculació de portals i serveis administratius </li></ul></ul><ul><ul><li>Portals multicanals integrats de serveis multiadministració </li></ul></ul><ul><ul><li>Esquema Nacional d’Interoperabilitat </li></ul></ul>
 38. 38. La LAECSP. Principis generals <ul><li>Seguretat i proporcionalitat </li></ul><ul><ul><li>Per a un accés segur, s’exigirà el mateix nivell de garanties que per mitjans tradicionals </li></ul></ul><ul><ul><li>No obstant, aquest nivell de garanties de seguretat no podrà ser excessiu sinó proporcional a la naturalesa del tràmit o actuació en qüestió </li></ul></ul>
 39. 39. La LAECSP. Principis generals <ul><li>Qualitat i responsabilitat </li></ul><ul><li>Veracitat i autenticitat de les informacions i serveis oferts per les Administracions Públiques a través de mitjans electrònics </li></ul><ul><ul><li>Establiment de tipologia de serveis, definint les seves característiques </li></ul></ul><ul><ul><li>Previsions sobre la preparació dels empleats públics (formació, etc.) </li></ul></ul>
 40. 40. La LAECSP. Principis generals <ul><li>Neutralitat tecnològica </li></ul><ul><li>Cada tecnologia pot ser apta per una funció segons la seva fiabilitat i les seves propietats </li></ul><ul><ul><li>Estàndards oberts així com, en el seu cas i de manera complementària, estàndards que siguin d'ús generalitzat pels ciutadans </li></ul></ul><ul><ul><li>Aposta per la multicanalitat. Diverses plataformes (PC/internet; SMS; TDT…) i entorns </li></ul></ul><ul><ul><li>No es regula l’ús del software lliure en el si de les Administracions Públiques </li></ul></ul>
 41. 41. La LAECSP. Principis generals <ul><li>Simplificació administrativa </li></ul><ul><ul><li>S'han de reduir de manera substancial els temps i terminis dels procediments administratius, aconseguint una major eficàcia i eficiència en l'activitat administrativa </li></ul></ul><ul><li>Transparència i publicitat </li></ul><ul><ul><li>M àxima difusió, publicitat i transparència de les actuacions administratives </li></ul></ul>
 42. 42. LAECSP. Títol I Drets dels ciutadans <ul><li>Es reconeix als ciutadans el dret a relacionar-se amb les Administracions Públiques utilitzant mitjans electrònics per a l'exercici dels drets previstos a l'article 35 de la Llei 30/1992, […], així com per obtenir informacions, realitzar consultes i al·legacions, formular sol·licituds, manifestar consentiment, entaular pretensions, efectuar pagaments, realitzar transaccions i oposar-se a les resolucions i actes administratius </li></ul><ul><li>Catàleg de drets menors : qualssevol que reconegui l’ ordenament jurídic pex. Llei 3/2003 de RJA de la CAIB </li></ul>
 43. 43. La LAECSP. Defensa de los derechos de los ciudadanos art 7 <ul><li>En l'Administració General de l'Estat, es crea la figura del Defensor de l'usuari de l'administració electrònica, que vetllarà per la garantia dels drets reconeguts als ciutadans en la present Llei […] </li></ul><ul><li>El Defensor de l'usuari de l'administració electrònica elaborarà, amb caràcter anual, un informe que s'elevarà al Consell de Ministres i es remetrà al Congrés dels Diputats. L'esmentat informe contindrà una anàlisi de les queixes i suggeriment rebudes així com la proposta de les actuacions i mesures a adoptar en relació amb allò previst a l'apartat 1 d'aquest article </li></ul>
 44. 44. La LAECSP. Garantia del servei <ul><li>Garantia de prestació dels serveis </li></ul><ul><li>Sistema multicanal, com a mínim la prestació serà presencial, telefònica i per internet </li></ul><ul><li>Accés gratuït als serveis electrònics, preferentment a les oficines d’atenció al ciutadà, amb assistència i orientació sobre la seva utilització, bé a càrrec del personal de les oficines que s'ubiquin o bé per sistemes incorporats al propi mitjà o instrument </li></ul><ul><li>Punts d'accés electrònic i Punt d'accés general de l'Administració General de l'Estat </li></ul>
 45. 45. La LAECSP. Transmissió de dades <ul><li>Per a un eficaç exercici del dret reconegut en l'apartat 6.2.b) –no aportar dades en poder d’altres admons- , cada Administració haurà de facilitar l'accés de les restants Administracions Públiques a les dades relatives als interessats que obrin en el seu poder i es trobin en suport electrònic </li></ul><ul><li>L'accés a les dades de caràcter personal estarà, a més, condicionat al compliment de les condicions establertes a l'article 6.2.b) de la present Llei –consentiment per recabar dades Lorg15/1999- </li></ul>
 46. 46. Llei d‘accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (LAECSP) Règim jurídic de l’ administració electrònica
 47. 47. LAECSP. Títol II Règim Jurídic de l’administració electrònica. Capítol 1: Seu electrònica <ul><li>Regulació del concepte de seu electrònica </li></ul><ul><ul><li>És el lloc oficial (direcció electrònica) de prestació de serveis i relació amb els ciutadans </li></ul></ul><ul><ul><li>Disposaran de sistemes segurs per garantir la identificació </li></ul></ul><ul><ul><li>La informació que s’hi publiqui ha de respectar els estàndards d’accessibilitat </li></ul></ul><ul><ul><li>La publicació a les seus d’actes i disposicions tendrà el mateix valor que l’atribuït a les publicacions dels respectius diaris oficials </li></ul></ul><ul><ul><li>La publicació a la seu electrònica pot substituir o complementar el tauló d’ anuncis </li></ul></ul>
 48. 48. LAECSP. Títol II Règim Jurídic de l’administració electrònica. Capítol 2: Identificació i autenticació <ul><li>Formes d’ identificació ciutadans: </li></ul><ul><ul><li>Sistemes de signatura electrònica que aseguren identitat participants i autenticitat documents </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mètode criptogràfic que associa la identitat d’ una persona/equip informàtic al missatge o document Llei 59/2003 de signatura electrònica </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>DNI electrònic </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistemes de signatura electrònica avançada: certificats electrònics reconeguts per les AP </li></ul></ul><ul><ul><li>Altres sistemes: prèvia justificació i no repudi; claus concertades a un registre previ </li></ul></ul>
 49. 49. LAECSP. Títol II Règim Jurídic de l’administració electrònica. Capítol 2: Identificació i autenticació <ul><li>Formes d’identificació de les administracions: </li></ul><ul><ul><li>Sistemes de signatura electrònica per a l’actuació administrativa automatitzada: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>segell electrònic de l’ administració (NIF i denominació de l’ administració) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Còdi segur de verificació vinculat a la unitat i que permet l’ accés a la documentació a la seu electrònica </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Signatura electrònica del personal al servei de les AP </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Cada administració proveirà de sistemes de signatura o poden fer servir el DNI-e </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Intercanvi electrònic de dades dins entorns tancats de comunicació </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Diferents administracions per conveni </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Interoperabilitat </li></ul></ul></ul>
 50. 50. <ul><li>Els registres accessibles electrònicament podran ser: </li></ul><ul><ul><li>Registres electrònics , corresponents a sistemes o aplicacions per a la recepció i gestió automatitzada de procediments </li></ul></ul><ul><ul><li>Oficines Virtuals de Registre , per a presentació general de sol·licituds, escrits i comunicacions d’acord amb l’art. 38 de la LRJAP i PAC </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Registre general i auxiliars </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Suport informàtic </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Registre hora entrada i sortida </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Còpia segellada </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Interoperabilitat per a la transmissió telemàtica de seients registrals </li></ul></ul></ul>Títol II Règim Jurídic de l’administració electrònica Capítol 3: Registres electrònics, comunicacions i notificacions
 51. 51. Títol II Règim Jurídic de l’adimnistració electrònica Capítol 3: Registres electrònics, comunicacions i notificacions <ul><li>Els registres accessibles electrònicament: </li></ul><ul><ul><li>Han de permetre la presentació d’escrits i sol·licituds tots els dies, durant les 24 hores </li></ul></ul><ul><ul><li>Se regiran per la data i hora oficial de la seu, visible i segura </li></ul></ul><ul><ul><li>Còmput de terminis: la recepció en dia inhàbil s’entendrà efectuada a primera hora del primer hàbil </li></ul></ul><ul><ul><li>En el cas de l’OVR, s’emetrà automàticament un rebut acreditatiu que ha de contenir: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Les dades proporcionades </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La data i hora de presentació </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El número d’entrada en el registre </li></ul></ul></ul>
 52. 52. <ul><li>Les comunicacions </li></ul><ul><li>Dret a elegir “en tot moment” la forma de comunicar-se, sigui o no electrònica </li></ul><ul><li>Les AP se comunicaran electrònicament amb els ciutadans si ho han sol·licitat o ho han consentit expressament </li></ul><ul><li>Seran vàlides si hi ha constància: </li></ul><ul><ul><li>de la transmissió i recepció </li></ul></ul><ul><ul><li>de les dates i de la seva integritat </li></ul></ul><ul><ul><li>de la identificació del remitent i del destinatari </li></ul></ul><ul><li>Els requisits de seguretat han de ser apropiats i proporcionals al caràcter de les dades </li></ul>Títol II Règim Jurídic de l’administració electrònica Capítol 3: Registres electrònics, comunicacions i notificacions
 53. 53. <ul><li>Les notificacions electròniques </li></ul><ul><li>Perquè se practiqui, l’interessat ho ha d’haver indicat o consentit expressament </li></ul><ul><li>Per a la seva eficàcia s’ha de disposar d’una direcció electrònica habilitada </li></ul><ul><li>Ha d’acreditar </li></ul><ul><ul><li>Data i hora de la recepció a l’adreça facilitada </li></ul></ul><ul><ul><li>Data i hora de la recepció i/o descàrrega de la notificació, que iniciarà el còmput </li></ul></ul><ul><li>Si se té constància de la recepció i han transcorregut 15 dies naturals sense accedir al contingut, s’entendrà que la notificació s’ha rebujat i tendrà els efectes prevists a l’art. 59 - pràctica de la notificació- de la Llei 30/1992, tret que se comprovi la impossibilitat de l’accés: </li></ul><ul><ul><li>Si l’ interessat rebutja la notificació es considerà efectuat el tràmit i s continuarà el procediment </li></ul></ul>Títol II Règim Jurídic de l’adiministració electrònica Capítol 3: Registres electrònics, comunicacions i notificacions
 54. 54. <ul><li>Impuls de la gestió d’expedients per mitjans electrònics però prèvia anàlisi dels aspectes següents (redisseny funcional): </li></ul><ul><ul><li>Dotació de recursos </li></ul></ul><ul><ul><li>Supressió o reducció de documents (simplificació administrativa) </li></ul></ul><ul><ul><li>Previsió dels instruments de participació i informació (transparència) </li></ul></ul><ul><ul><li>Reducció de terminis i temps de resposta </li></ul></ul><ul><ul><li>Racionalització de la feina </li></ul></ul>LAECSP. Títol III Gestió electrònica dels procediments
 55. 55. <ul><li>Tramitació. Iniciació </li></ul><ul><ul><li>L’inici d’un procediment electrònic a sol·licitud de l’interessat comportarà posar a la seva disposició (a la seu electrònica) els models i els sistemes que ho permetin, sense altres restriccions que les derivades de la seguretat i/o estàndards aplicables </li></ul></ul><ul><ul><li>Se poden aportar còpies digitalitzades de documents, amb firma electrònica (reserva/requeriment) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistemes normalitzats de validació </li></ul></ul>LAECSP. Títol III Gestió electrònica dels procediments
 56. 56. <ul><li>Tramitació. Instrucció </li></ul><ul><li>La instrucció electrònica ha de garantir: </li></ul><ul><ul><li>El control de temps i terminis </li></ul></ul><ul><ul><li>La identificació dels responsables dels tràmits i actuacions </li></ul></ul><ul><ul><li>El respecte a l’ordre de tramitació dels expedients </li></ul></ul><ul><li>Al·legacions i tràmit d’audiència d’acord amb el que se disposa sobre: </li></ul><ul><ul><li>Validesa de les comunicacions </li></ul></ul><ul><ul><li>Pràctica de notificacions </li></ul></ul>LAECSP. Títol III Gestió electrònica dels procediments
 57. 57. <ul><li>Tramitació. Accés i estat de tramitació </li></ul><ul><li>Procediments totalment electrònics </li></ul><ul><ul><li>Accés, restringit i prèvia identificació, a la informació sobre l’estat de tramitació </li></ul></ul><ul><ul><li>Relació d’actes realitzats, amb breu indicació del contingut </li></ul></ul><ul><ul><li>Data de realització </li></ul></ul><ul><li>Resta de procediments </li></ul><ul><ul><li>Habilitació de serveis electrònics que, com a mínim, informin de la fase en què se troba el procediment i l’òrgan o unitat responsable </li></ul></ul>LAECSP. Títol III Gestió electrònica dels procediments
 58. 58. <ul><li>Tramitació. L’expedient electrònic </li></ul><ul><li>Conjunt de documents electrònics corresponents a un procediment administratiu, amb independència del tipus d’informació que contenguin (imatges, converses, missatges de mòbil…) </li></ul><ul><li>Foliat i índex electrònic, que ha de garantir la identificació, la integritat i la possibilitat de recuperar l’expedient </li></ul><ul><li>Un mateix document pot formar part de varis expedients </li></ul><ul><li>Remissió d’expedients se pot substituir per l’expedient electrònic </li></ul>LAECSP. Títol III Gestió electrònica dels procediments
 59. 59. <ul><li>Tramitació. Terminació </li></ul><ul><li>La resolució d’un procediment electrònic ha de garantir la identitat i competència de l’òrgan mitjançant l’ús dels certificats regulats a la mateixa llei </li></ul>LAECSP. Títol III Gestió electrònica dels procediments
 60. 60. Llei d‘accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (LAECSP) Cooperaci ó entre administracions per a l’impuls de l’administració electrònica
 61. 61. Llei Administraci ó electrònica Cooperaci ó entre administracions <ul><li>Comitè sectorial d’administraci ó electrònica : </li></ul><ul><ul><li>Depen de la confer ència sectorial d’AAPP </li></ul></ul><ul><ul><li>Òrgan tècnic de cooperació de l’AGE, les CC.AA, i les CCLL en matèria d’ administració electrònica </li></ul></ul><ul><ul><li>Funcions </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Compatibilitat i interoperabilitat dels sistemes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Preparar plans conjunts d’ actuaci ó </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Discreccionalitat per invitar agents socials a participar-hi </li></ul></ul></ul>
 62. 62. Llei Administraci ó electrònica Cooperaci ó entre administracions <ul><li>Interoperabilitat (art 41): </li></ul><ul><ul><li>Les AP utilitzaran les TIC en les seves relacions amb els ciutadans i entre elles, fent servir eines informàtiques, tecnològiques, organitzatives i de seguretat, que garanteixin un correcte nivell d’interoperabilitat tècnica, semàntica i organitzativa i evitin la discriminació dels ciutadans per raó d’elecció tecnològica </li></ul></ul>
 63. 63. Llei Administraci ó electrònica Cooperaci ó entre administracions <ul><li>Desenvolupament de la Interoperabilitat: </li></ul><ul><ul><li>Esquema Nacional d’Interoperabilitat </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Conjunt de criteris i recomanacions en matèria de seguretat, conservació i normalització de la informació, dels formats i de les aplicacions </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Esquema Nacional de Seguretat </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pol ítica de seguretat en la utilització de sistemes electrònics </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>A desenvolupar per RD i a proposta de la conferència sectorial d’AP </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tindr à en compte les recomanacions de la UE i la situaci ó tecnològiques de totes les AP i els serveis electrònics existents </li></ul></ul></ul>
 64. 64. Llei Administraci ó electrònica Cooperaci ó entre administracions <ul><li>Xarxa de comunicacions de les AP espanyoles </li></ul><ul><ul><li>L’AGE, les CA, les CL aix í com els consorcis i altres entitats de cooperació constituïts, incorporaran les tecnologies necessàries per possibilitar la interconnexió de les seves xarxes </li></ul></ul><ul><ul><li>Finalitat de crear una xarxa de comunicacions que interconnexioni els sistemes d’informació de les AP espanyoles i permeti l’intercanvi d’ informació i serveis entre les mateixes així com la interconnexió amb les xarxes de la UE i dels seus estats membres </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mecanisme per evitar dues velocitats en la transició a l’administració electrònica espanyola </li></ul></ul></ul>
 65. 65. Llei Administraci ó electrònica Cooperaci ó entre administracions <ul><li>Xarxa integrada d’ atenci ó al ciutadà </li></ul><ul><ul><li>Les AP subscriuran convenis de col·laboració amb l’objecte d’articular mesures i instruments per a la implantació de finestretes úniques per a què els ciutadans puguin fer efectiu el dret de l’art. 6.3 per obtenir informació amb mitjans electrònics </li></ul></ul><ul><ul><li>2on Pla de Qualitat del Govern: Sistema Integral d’Informació i Atenció a la Ciutadania </li></ul></ul>
 66. 66. Llei Administraci ó electrònica Transfer ència de tecnologies <ul><li>Reutilitzaci ó d’aplicacions de l’administració </li></ul><ul><ul><li>Les AA.PP. Són titulars de drets de propietat intelectual d’aplicacions; </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Desenvolupades pels seus propis serveis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Externalitzades i contractades </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Les podran posar a disposició de qualsevol altra administració sense contraprestació o conveni previ </li></ul></ul><ul><ul><li>Aquestes aplicacions seran declarades font oberta si així se deriva una major trasnparència de funcionament de les AP o incrementi la incorporació de la ciutadania a la societat del coneixement </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mecanisme de l’AGE per nodrir tecnològicament altres administracions i evitar dues velocitats en la transició a l’administració electrònica espanyola </li></ul></ul></ul>
 67. 67. Llei Administraci ó electrònica Transfer ència de tecnologies <ul><li>Hi haur à directoris actualitzats d’aplicacions per a la lliure reutilització </li></ul><ul><ul><li>De conformitat amb l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat </li></ul></ul><ul><ul><li>De conformitat amb l’Esquema Nacional de Seguretat </li></ul></ul><ul><li>L’ AGE mantindr à un centre de transferència per a la tecnologia amb un directori general d’ aplicacions per a la seva reutilització </li></ul><ul><ul><li>Mecanisme de l’ AGE per nodrir tecnològicament altres administracions i liderar la tecnologia a emprar </li></ul></ul>
 68. 68. Llei d‘accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (LAECSP) Disposicions addicionals i finals
 69. 69. La LAECSP. Disposicions addicionals <ul><li>Primera </li></ul><ul><li>Reunions virtuals d’òrgans col·legiats </li></ul><ul><li>Segona </li></ul><ul><li>Formació dels empleats públics en la utilitzaci ó de mitjans electrònics </li></ul><ul><li>Tercera </li></ul><ul><li>Pla de mitjans en l’AGE </li></ul><ul><ul><li>Pla estrat ègic </li></ul></ul><ul><ul><li>Pla d’actuaci ó </li></ul></ul>
 70. 70. La LAECSP. Disposicions addicionals <ul><li>Quarta </li></ul><ul><li>Procediments especials en mat èria de tributs, seguretat social i estrangeria se regulen segons disposicions addicionals de la llei 30/1992 </li></ul><ul><li>Cinquena </li></ul><ul><li>Funci ó estadística </li></ul><ul><li>Sexta </li></ul><ul><li>Se garanteix l’ ús de les llengües oficials de l’estat en les relacions electròniques segons la llei 30/1992 </li></ul><ul><li>Les seus electr òniques de qui el titular tingui competència sobre territoris de cooficialitat lingüística possibilitarà l’accés als continguts i serveis en les llengües corresponents </li></ul><ul><li>Cada administració determinarà el calendari pel compliment de la present disposició </li></ul>
 71. 71. La LAECSP. Disposicions finals <ul><li>Primera </li></ul><ul><li>Car àcter bàsic de la llei </li></ul><ul><ul><li>Competència de l’estat sobre les bases del regimen jurídic de les AP i sobre el PAC </li></ul></ul><ul><ul><li>El titulo IV -cooperació entre administracions- serà d’aplicació a totes les AP </li></ul></ul><ul><li>Segona </li></ul><ul><li>Publicaci ó en el BOE i amb els efectes prevists a l’ art. 11.2 des de l’1 de gener de 2009 </li></ul>
 72. 72. La LAECSP. Disposicions finals <ul><li>Tercera </li></ul><ul><li>Adaptaci ó de les AP a la llei </li></ul><ul><ul><li>Els drets de l’art.6 podran ser exercits en el procediments ja adaptats sense prejudici d’aquesta disposici ó i cada AAPP mantindrà actualitzada la relació de procediments electrònics </li></ul></ul><ul><ul><li>A l’AGE els drets de l’art.6 podran ser exercits en la totalitat dels seus procediments i actuacions a partir del 31 de desembre de 2009 </li></ul></ul>
 73. 73. La LAECSP. Disposicions finals <ul><li>Tercera </li></ul><ul><li>Adaptaci ó de les AAPP </li></ul><ul><ul><li>A les CA els drets de l’ art.6 podran ser exercits en la totalitat dels seus procediments de la seva compet ència a partir del 31 de desembre de 2009 sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin </li></ul></ul><ul><ul><li>A les CL els drets de l’ art.6 podran ser exercits en la totalitat dels seus procediments de la seva compet ència a partir del 31 de desembre de 2009 sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin. Els consells Insulars prestaran els serveis necessàris per garantir l’efectivitat del compliment de la llei en els municipis que no tinguin els recursos necessàris per lliurar-los electrònicament </li></ul></ul>
 74. 74. La LAECSP. Disposicions finals <ul><li>Sexta </li></ul><ul><li>Habilitació per a la regulació del teletreball a l’AGE </li></ul><ul><li>Setena </li></ul><ul><li>Desenvolupament reglamentari de l’article 4.C relatiu al principi accessibilitat de la informaci ó i serveis prestats electrònicament </li></ul><ul><li>Octava </li></ul><ul><li>Entrada en vigor l’endem à de la publicació al BOE, de data de 23 de juny de 2007. </li></ul>
 75. 75. El canvi de cultura organitzativa oportunitats i limitacions
 76. 76. El canvi de cultura organitzativa <ul><li>Paradoxes de les AP actuals </li></ul><ul><ul><li>Oferir més i millors serveis amb iguals (inclús amb menys) recursos </li></ul></ul><ul><ul><li>Coadjuvar al canvi cultural de comportaments (relacions amb ciutadans, amb empreses, entre administracions, etc.) tenint en compte que l’entorn administratiu no és sempre el més sensible a la introducció d’aquests canvis </li></ul></ul><ul><ul><li>Accelerar la incorporació de les TIC (un dels principals agents de creixement econòmic) partint d’una situació de cert endarreriment respecte de les possibilitats reals d’aplicació </li></ul></ul>
 77. 77. Les TIC i la realitat de les AP <ul><li>Plantejament : Les TIC no garanteixen per se la qualitat i/o la millora del funcionament i dels serveis de les Administracions Públiques. Exemples: </li></ul><ul><ul><li>Estudi sobre les webs municipals; Illes Balears </li></ul></ul><ul><ul><li>Auditoria interna 2006; Ajuntament de Palma </li></ul></ul><ul><ul><li>Estudi sobre l’opinió ciutadana de les Administacions Públiques; La Rioja </li></ul></ul>
 78. 78. Gestió de resistències i riscos <ul><li>Objectiu : generar confiança en les TIC eliminant o reduint els riscos associats a la seva utilització: </li></ul><ul><ul><li>Percepció de major fragilitat de la informació en suport electrònic pel que fa a l’accés, manipulació i destrucció </li></ul></ul><ul><ul><li>Por a la pèrdua de privacitat derivada de l’eficàcia de les TIC </li></ul></ul><ul><ul><li>Escassa transparència d’aquestes tecnologies </li></ul></ul>
 79. 79. Gestió de resistències i riscos <ul><li>La innovació tecnològica no sempre comporta la innovació organitzativa </li></ul><ul><li>Objectiu : generar un canvi organitzatiu simultàniament a la incorporació de les TICs: </li></ul><ul><ul><li>Experiència www.cat365 . org </li></ul></ul><ul><ul><li>Problemes detectats en la relació entre els nous i els vells processos i/o procediments: integració; fragmentació; superposició </li></ul></ul><ul><ul><li>Eficiència compromesa </li></ul></ul>
 80. 80. El Govern de les Illes Balears: e-Administraci ó, qualitat i canvi organitzatiu
 81. 81. Qualitat i administració electrònica <ul><li>El passat 31 d’agost de 2007 es va aprovar el Segon Pla Estrat ègic de Qualitat del Govern de les Illes Balears (BOIB Núm. 135 de data de 06 de setembre de 2007) </li></ul><ul><li>Determina </li></ul><ul><ul><li>Bases sobre les que s’orienta la millora contínua de les administracions de les Illes </li></ul></ul><ul><ul><li>Especifica els atributs de la Direcci ó General de Qualitat dels Serveis </li></ul></ul><ul><ul><li>Crea el Grup de Treball del Sistema Integral d’Informació i Atenció a la Ciutadania </li></ul></ul><ul><ul><li>Modifica l’ adscripci ó, composició i funcions de la Comissi ó Interdepartamental de Qualitat </li></ul></ul>
 82. 82. Qualitat i administració electrònica <ul><li>El 2on Pla Estrat ègic de Qualitat del Govern de les Illes Balears , indica 12 principis bàsics, dels quals; </li></ul><ul><li>¨9.- Innovació i tecnologia per a la majoria </li></ul><ul><li>El treball de la innovació i l’ús de les noves tecnologies s’ hauran d’ orientar cap als processos clau i de més incidència en la nostra societat, aprofitant els canvis tecnològics per a la renovació de la manera de fer de les diferents unitats. A més, es promourà que el desenvolupament de la gestió de qualitat aprofiti els plantejaments del teletreball, la formació en línia…¨ </li></ul>
 83. 83. Qualitat i administració electrònica <ul><li>Les atribucions de la Direcci ó General de Qualitat dels Serveis (DGQS) són; </li></ul><ul><li>En matèria de modernització </li></ul><ul><ul><li>a) Dissenyar proposar, impulsar i fer el seguiment de les polítiques de millora i modernització </li></ul></ul><ul><ul><li>f) Coordinar les actuacions transversals i corporatives </li></ul></ul><ul><ul><li>g) Elaborar propostes de projectes i actuacions de millora, incloses les telemàtiques amb relació amb els punts anteriors </li></ul></ul>
 84. 84. Qualitat i administració electrònica <ul><li>Les atribucions de la Direcci ó General de Qualitat dels Serveis (DGQS) són (II); </li></ul><ul><li>En matèria d’ ordenació dels procediments </li></ul><ul><ul><li>a) Impulsar l’ inventari de procediments clau, amb major impacte amb la ciutadania </li></ul></ul><ul><ul><li>b) Impulsar l’ elaboració d’ inventaris i catàlegs de procediments </li></ul></ul><ul><ul><li>c) Impulsar l’ elaboració de mapes de processos </li></ul></ul><ul><ul><li>d) Elaborar propostes de projectes i actuacions de millora, incloses les telemàtiques </li></ul></ul>
 85. 85. Qualitat i administració electrònica <ul><li>Les atribucions de la Direcci ó General de Qualitat dels Serveis (DGQS) són (III); </li></ul><ul><li>En matèria de reconeixement </li></ul><ul><ul><li>a) Gestionar el Premi d’Excel·lència del Govern en les categories de serveis públics </li></ul></ul><ul><ul><li>b) Gestionar el Premi de Bones Pràctiques Públiques </li></ul></ul><ul><ul><li>c) Gestionar el Premi de Suggeriments dels Empleats Públics </li></ul></ul><ul><ul><li>d) Impulsar sistemes propis d’avaluació </li></ul></ul><ul><ul><li>e) Elaborar propostes de projectes i actuacions de millora, incloses les telemàtiques </li></ul></ul>
 86. 86. Qualitat i administració electrònica <ul><li>Les atribucions de la Direcci ó General de Qualitat dels Serveis (DGQS) són (IV); </li></ul><ul><li>En matèria d’anàlisi de la demanda i percepció dels usuaris i la ciutadania </li></ul><ul><ul><li>a) Elaborar enquestes de satisfacció </li></ul></ul><ul><ul><li>b) Avaluar periòdicament el sistema de queixes i suggeriments </li></ul></ul><ul><ul><li>c) Gestionar el sistema de cartes de compromisos </li></ul></ul><ul><ul><li>d) Sistema de mesurament periòdic dels índexs de qualitat dels serveis </li></ul></ul><ul><ul><li>f) Avaluar periòdicament el Sistema d’ informació i atenció a la ciutadania </li></ul></ul><ul><ul><li>g) Elaborar propostes de millora, incloses les telemàtique </li></ul></ul>
 87. 87. Qualita i administració electrònica <ul><li>Comissi ó Interdepartamental de Qualitat </li></ul><ul><ul><li>Amb representació de totes les conselleries </li></ul></ul><ul><ul><li>Garanteix la participació del nivell polític del Govern i la coordinació i impuls del PEQ </li></ul></ul><ul><li>Grup de treball del Sistema Integral d’Informació i Atenció a la Ciutadania </li></ul><ul><ul><li>Adscrit a Presidència i té com a vocals a; </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dtor Gral de Tecnologies de la Informació </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dtor Gral de Funció Pública </li></ul></ul></ul><ul><li>¨El conjunt de punts, registres, oficines i serveis en què es presta informació i atenció a la ciutadania, tant general com especialitzada i independentment de l’estructura jeràrquica i del tipus de prestació -personal, telefònica, telemàtica- s’ha de concebre com un sol sistema integrat que pugui donar resposta coherent i de qualitat. Aquest àmbit necessita un impuls específic…¨ </li></ul>
 88. 88. El Govern de les Illes Balears <ul><li>Organització pública complexa creada l’any 1983 arran de l’aprovació del primer Estatu d’autonomia </li></ul><ul><li>Format per </li></ul><ul><ul><li>Presidència </li></ul></ul><ul><ul><li>14 conselleries </li></ul></ul><ul><ul><li>79 direccions i secretaries generals </li></ul></ul><ul><ul><li>45 entitats autònomes, empreses públiques i fundacions </li></ul></ul><ul><li>Treballen 25.000 empleats públics </li></ul><ul><ul><li>12.000 àmbit de salut </li></ul></ul><ul><ul><li>11.000 docència no universitària </li></ul></ul><ul><li>450 grans i mitjans centres de treball </li></ul><ul><li>3.320.000.000 € de pressupost per a l’any 2008 </li></ul>
 89. 89. Pla Estratègic de Qualitat del Govern <ul><li>¨El PEQ vol ser l’instrument que serveixi per determinar, desenvolupar i avaluar les línies estratègiques i les accions que permetin difondre els valors i els principis de la qualitat pública en el Govern de les Illes Balears, com també estendre la implementació d’actuacions de millora en el major nombre de centres i unitats, a fi d’incrementar la satisfacció de la ciutadania i contribuir a una major qualitat de vida¨ </li></ul><ul><li>Aprovat el 5 de desembre de 2007 per la CIQ </li></ul>
 90. 90. Línies i objectius estratègics del PEQ <ul><li>L.1. Sensibilitzar l’organització sobre la necessitat de millorar els serveis que presten </li></ul><ul><li>L.2. Escoltar sistemàticament la veu de la ciutadania </li></ul><ul><li>L.3. Conèixer el grau de maduresa organitzativa del macrosistema públic i impulsar-ne la millora </li></ul><ul><li>L.4. Reconèixer els qui fan millor la feina </li></ul><ul><li>L.5. Publicar compromisos de servei amb la ciutadania </li></ul><ul><li>L.6. Desenvolupar aliances estratègiques i fomentar la qualitat pública </li></ul><ul><li>L.7. Impulsar la formació i la gestió del coneixement per a la millora </li></ul><ul><li>L.8. Participar en els programes i projectes d’ administració electrònica </li></ul><ul><li>L.9. Institucionalitzar la qualitat i promoure la participació </li></ul>
 91. 91. PEQ L.8. Participar en els programes i projectes d’ administració electrònica Facilitar la col·laboraci ó i els recursos necessaris pel desenvolupament dels registres telemàtics Fomentar la conversi ó del sistema de registre als requisits de la llei d’accés electrònic 8.2 Impulsar la implantaci ó dels registres telemàtics Facilitar la col·laboraci ó i els recursos necessaris pel desenvolupament de l’administració electrònica Col·laborar en la determinaci ó, prioritat i millora dels processos associats a la tramitació en línia 8.1 Col·laborar en els projectes de gesti ó telemàtica de tràmits RESPONSABILITAT DE LES CONSELLERIES I ORGANISMES DEPENENTS RESPONSABILITAT DE LA CONSELLERIA DE PRESID ÈNCIA (DGQS) L ÍNIES I OBJECTIUS ESTRAT ÈGICS
 92. 92. Desenvolupament temporal dels objectius de la línia 8 del PEQ 80 accions desenvolupades 40 accions desenvolupades 20 accions desenvolupades 8.2 Col·laborar en els projectes de gesti ó telemàtica de tràmits Mantenir el sistema al 100% dels registres Posar en funcionament i mantenir el sistema al 100% dels registres Analitzar la situaci ó i implementar solucions i formar els integrants del 100% dels registres 8.1 Impulsar la implantaci ó dels registres telemàtics A 2014 EN 4 ANYS DOS PRIMERS ANYS OBJECTIUS ESTRAT ÈGICS
 93. 93. Programes d’ actuació del PEQ <ul><li>Per assolir els objectius del PEQ s’han establert 9 programes d’actuació en el marc dels quals es desenvoluparan les accions i iniciatives </li></ul><ul><ul><li>1. De sensibilització i institucionalització </li></ul></ul><ul><ul><li>2. De formació </li></ul></ul><ul><ul><li>3. D’escolta de la veu de la ciutadania </li></ul></ul><ul><ul><li>4. D’avaluació i certificació </li></ul></ul><ul><ul><li>5. De queixes </li></ul></ul><ul><ul><li>6. D’informació i atenció a la ciutadania: xarxa virtual i amb tots els punts, registres, d’ informació i atenció a la ciutadania que puguin compartir estàndards de comportament i actuació, bases de dades i que serà el programa estrella amb les NNTT </li></ul></ul><ul><ul><li>7. De millora i gestió del coneixement </li></ul></ul><ul><ul><li>8. De reconeixement </li></ul></ul><ul><ul><li>9. De compromisos amb la ciutadania </li></ul></ul>
 94. 94. la participació electrònica oportunitats i límits
 95. 95. e -Participació: canvi de paradigma Global, local, multicultural… Nacional, monocultural… Estat Usuaris actius Usuaris passius Ciutadans Personalitzada Programes i polítiques per a les masses Política Participativa Representativa Democràcia Societat del coneixement Societat industrial
 96. 96. e -Participació: plantejament general <ul><li>Les propostes de l’ e -govern no són simples ofertes digitals de serveis públics; representen un canvi profund de la pròpia naturalesa de l’estat democràtic. Aquest ha esdevingut transparent i ha conferit als ciutadans una capacitat superior d’elecció i d’incidència en el disseny de les polítiques públiques </li></ul>
 97. 97. e -Participació: plantejament general <ul><li>La incorporació d’Internet a la democràcia facilita una participació de la ciutadania més gran i més activa, a la vegada que suggereix canvis en la manera de governar i un increment de les formes de participació directa dels ciutadans en la política. </li></ul><ul><li>Però aquests canvis ens porten a una nova forma de participació de la ciutadania o simplement són eines al servei de les velles formes? </li></ul>
 98. 98. Crisi de la democràcia clàssica ? <ul><li>Insatisfacció dels ciutadans amb el funcionament del sistema de democràcia representativa </li></ul><ul><li>Internet és un instrument que podria ajudar en l’ extensió i millora dels canals de comunicació i participació dels ciutadans i, en aquest sentit, podria contribuir d’alguna manera a pal·liar la crisi de legitimitat </li></ul>
 99. 99. Crisi de la democràcia clàssica ? <ul><li>Internet s’ estén molt ràpidament en l’àmbit personal i quotidià, en el mercat, en les relacions socials, en l’organització de col·lectius socials i fins i tot per a la provisió de serveis i tràmits en l’administració pública </li></ul><ul><li>No s’està produint per part dels poders públics un desplegament sistemàtic de les formes de participació electrònica. Les experiències: </li></ul><ul><ul><li>Se solen donar principalment en l’àmbit local, </li></ul></ul><ul><ul><li>Són limitades en el temps </li></ul></ul><ul><ul><li>Moltes són iniciatives privades i d’organitzacions de ciutadans </li></ul></ul>
 100. 100. e -Participació: definició <ul><li>Podem considerar que participació electrònica és tota activitat voluntària dels ciutadans encaminada a influenciar en la selecció dels governants o en la presa de decisions públiques que es canalitza o es produeix per mitjà de mitjans electrònics o telemàtics </li></ul><ul><li>Tanmateix, aquesta definició –és a dir, la participació en l’elecció de les autoritats i en la presa de decisions– correspondria al nivell màxim de participació </li></ul>
 101. 101. L’escala de la participació
 102. 102. Participació electrònica. Oportunitats <ul><li>Augmentar la informació dels ciutadans sobre qüestions polítiques, promoure l’educació democràtica de la ciutadania, permetre la comunicació entre els ciutadans i els seus representants i augmentar el seu interès per a la política. </li></ul><ul><li>Permet una distribució més eficient de la informació i la documentació política i administrativa rellevant per als processos participatius, cosa que fa possible una participació més informada </li></ul>
 103. 103. Participació electrònica. Oportunitats <ul><li>Permet superar les distàncies que hi ha entre ciutadans i polítics, en una comunicació bidireccional i interactiva que possibilita la publicitació d’interessos, valors i opinions de ciutadans cap a altres ciutadans i cap a les institucions. </li></ul><ul><li>Facilita més transparència , atès que permet recollir, publicar i fer accessibles les intervencions dels ciutadans i les respostes que hi hagin pogut donar tècnics i polítics. </li></ul><ul><li>La transparència confereix als processos participatius més legitimitat i és molt beneficiosa per al funcionament de les administracions ja que permet que els ciutadans coneguin la gestió publica. </li></ul>
 104. 104. Participació electrònica. Oportunitats <ul><li>Elevar la participació política dels ciutadans –tant pel que fa a la quantitat com a la intensitat– i estendre-la a sectors de població que normalment no participen o que participen menys (joves, adolescents, ciutadans no associats, etc). </li></ul><ul><li>Per les seves característiques de flexibilitat i immediatesa, Internet facilita l’obertura d’espais de participació electrònica com ara fòrums o xats. </li></ul>
 105. 105. Participació electrònica. Límits <ul><li>El principal límit a la democràcia i a la participació electròniques el trobem en l’estratificació digital que representa un accés desigual a les TIC i l’exclusió d’una bona part de la població. </li></ul><ul><li>L’estratificació digital es refereix a les desigualtats en l’accés físic a un aparell o a una connexió telefònica, a l’habilitat personal d’utilitzar-los per a abordar pràctiques socials plenes de significat, així com a la capacitat d’adaptació psicològica i cultural a les TIC. </li></ul>
 106. 106. Participació electrònica. Límits <ul><li>En aquest sentit, l’ús d’Internet es troba més generalitzat entre les persones que viuen en un medi urbà, amb uns nivells d’ingressos i educatius més alts, que són més joves i, finalment, més entre els homes que entre les dones. </li></ul><ul><li>Risc important . L’estratificació digital pot comportar un biaix en el perfil dels ciutadans que participen electrònicament, excloent o discriminant una part de la població i provocant un dèficit de representativitat. Aquest fet pot provocar desigualtats en la presa de decisions públiques. </li></ul>
 107. 107. Participació electrònica. Límits <ul><li>Perill d’un excés d’informació o de la baixa qualitat d’aquesta que ens impedeixi discernir les informacions que busquem o les que són correctes. </li></ul><ul><li>Manca de cultura participativa tant dels ciutadans com de les institucions. Aquest, però, no és un problema exclusiu dels sistemes de participació electrònica, sinó que afecta també els processos participatius presencials. </li></ul>
 108. 108. Participació electrònica. Límits <ul><li>Pèrdua de la qualitat de la participació i la deliberació polítiques en els processos participatius duts a terme per mitjà d’Internet, davant dels que es produeixen presencialment entre els ciutadans, atès que les TIC imposen un tempo més accelerat i tendeixen a la simplificació dels raonaments. </li></ul><ul><li>Pèrdua del valor afegit dels processos presencials . Els processos de participació electrònica estarien mancats dels forts elements de socialització i de creació de cultura participativa dels ciutadans que tenen els processos participatius presencials. </li></ul>
 109. 109. La participació electrònica. Resum
 110. 110. I Pla de Participaci ó Ciutadana del Govern de les Illes Balears Document marc
 111. 111. Participaci ó ciutadana <ul><li>El passat 31 d’agost del 2007 es va aprovar la Comissi ó Interdepartamental per a la Participació Ciutadana (Decret 46/2008, publicat a BOIB Núm. 56 de 26-04-08). </li></ul><ul><li>Adscrit a la Conselleria de Presidència, a través de al Direcció General de relacions Institucionals </li></ul>
 112. 112. Participaci ó ciutadana <ul><li>Entre les seves funcions (art.2) hi destaquen: </li></ul><ul><ul><li>Prendre part en la identificació dels processos, els mecanismes i els òrgans de participació ciutadana </li></ul></ul><ul><ul><li>Proposar metodologies i eines per al diàleg social </li></ul></ul><ul><ul><li>Donar suport estratègic i operatiu a les actuacions que projecti qualsevol conselleria per incorporar la participació ciutadana </li></ul></ul><ul><ul><li>Impulsar la creació d’espais estables per a la participació ciutadana </li></ul></ul><ul><ul><li>Donar suport a les iniciatives dels consells insulars i dels ens locals de les Illes Balears </li></ul></ul>
 113. 113. Participaci ó ciutadana <ul><li>La seva composició (art.3): </li></ul><ul><ul><li>Presidida pel conseller de Presidència </li></ul></ul><ul><ul><li>Inclou un representant de cada conselleria </li></ul></ul><ul><li>Col·labora amb (art. 10 i 11) </li></ul><ul><ul><li>Consells insulars </li></ul></ul><ul><ul><li>Ens locals </li></ul></ul><ul><ul><li>Entitats representatives d’entitats socials </li></ul></ul><ul><ul><li>Conclusió: Nou òrgan autonòmic per a la dinamització de la participació ciutadana que penja de la conselleria de presidència. </li></ul></ul>
 114. 114. Participaci ó ciutadana <ul><li>Actualment hi ha un I Pla de participació ciutadana que es presenta com un pla director que desenvolupi: </li></ul><ul><ul><li>L’ article 9.2 de la CE </li></ul></ul><ul><ul><li>L’ article 15 de l’ EAIB </li></ul></ul><ul><ul><li>Conclusió: actualment els drets de participació dels ciutadans de les Illes Balears són el dret a promoure i a presentar iniciatives legislatives davant el Parlament, a participar en l’ elaboració de lleis, directament o per mitjà d’ entitas associatives i els drets a participar en les formes reglamentàries com són els decrets o ordres. </li></ul></ul><ul><li>La realitat ens indica que fins a la data només s’han presentat 3 iniciatives legislatives Populars: </li></ul><ul><ul><ul><li>1. Modificació llei 14/1991 de declaració de l’ arxipèlag de Cabrera Parc Nacional Maritimoterrestre. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2. Ampliació de l’esmentada llei </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>3.- Prohibició de la incineració de residus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Conclusió: cap ILP presentada al Parlament de els Illes ha estat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>finalment aprovada </li></ul></ul></ul>
 115. 115. Participaci ó ciutadana <ul><li>Principis rectors de la política de participació: </li></ul><ul><ul><li>Millorar la comunicació entre els diferents departaments de l’ Admisnitració i els ciutadans </li></ul></ul><ul><ul><li>Garantir el dret dels ciutadans a l’ accés a ala informació </li></ul></ul><ul><ul><li>Oferir tot un ventall de fórmules participatives </li></ul></ul><ul><ul><li>Fomentar el paper de les associacions i les agrupacions de ciutadans </li></ul></ul><ul><ul><li>Reforçar l’ esperit de ciutadania </li></ul></ul><ul><ul><li>Millorar la coordinació entre els diferents admisnitracions </li></ul></ul><ul><li>Els seus principis estan enxarxats en la cultura de qualitat i millora continua, l’ e-administració, l’ e-govern i l’ e-democràcia. </li></ul>
 116. 116. Participaci ó ciutadana electrònica i el Govern de les Illes Balears <ul><li>Noves tecnologies i participació a les Illes Balears </li></ul><ul><ul><li>El I Pla de Participació planteja de forma genèrica l’ ús de; </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fòrums electrònics </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Votacions telemàtiques </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Suggeriments via correu electrònic </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Directori electrònic d’ associacions </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Consultes ciutadanes i canals de participació institucionals </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Enllaços a mitjans de comunicació </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>La clau és que a qualsevol procés de participació hi hagi una fase de retorn per part de l’administració </li></ul></ul><ul><ul><li>Accions concretes a desenvolupar: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Elaboració d’ estudis sociològics i d’ opinió </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Creació d’ un Observatori de participació ciutadana </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Creació de la web Balears Opina </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Potenciació de la xarxa Administratel (terminals tàctils) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pla de Foment de l’ associacionisme </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Formació en participació ciutadana </li></ul></ul></ul>
 117. 117. CAS PRÀCTIC: AOC i les Administracions catalanes Administraci ó electrònica i canvi organitzatiu
 118. 118. La Generalitat de Catalunya <ul><li>Organització pública de grans dimensions restituida arran del procés de transició de l’Estat </li></ul><ul><li>Isomorfisme administratiu seguint l’AGE i un enfocament weberià (burocràcia, jerarquia, funció regulativa) </li></ul><ul><li>Format per </li></ul><ul><ul><li>Presidència </li></ul></ul><ul><ul><li>Vicepresidència </li></ul></ul><ul><ul><li>14 conselleries o departaments </li></ul></ul><ul><ul><li>90 direccions generals </li></ul></ul><ul><ul><li>41 secretaries generals i sectorials </li></ul></ul><ul><ul><li>50 consorcis i multitut d’entitats autònomes, empreses públiques i fundacions </li></ul></ul><ul><li>Treballen 150.000 empleats públics </li></ul><ul><ul><li>Major desplegament de competències ex. seguretat </li></ul></ul><ul><li>35.000.000.000 € de pressupost per a l’ any 2008 </li></ul>
 119. 119. El Govern de les Illes Balears <ul><li>Organització pública complexa creada l’any 1983 arran de l’aprovació del primer Estatut d’autonomia </li></ul><ul><li>Format per </li></ul><ul><ul><li>Presidència </li></ul></ul><ul><ul><li>14 conselleries </li></ul></ul><ul><ul><li>79 direccions i secretaries generals </li></ul></ul><ul><ul><li>45 entitats autònomes, empreses públiques i fundacions </li></ul></ul><ul><li>Treballen 25.000 empleats públics </li></ul><ul><ul><li>12.000 àmbit de salut </li></ul></ul><ul><ul><li>11.000 docència no universitària </li></ul></ul><ul><li>450 grans i mitjans centres de treball </li></ul><ul><li>3.320.000.000 € de pressupost per a l’any 2008 </li></ul>
 120. 120. Recerca en e-administració <ul><li>Les dades del present cas sobre administració electrònica provenen del PIC -Projecte Internet Catalunya- desenvolupat per l’IN3 depenent de la UOC. Aquesta línia de recerca es caracteritza per: </li></ul><ul><ul><li>Col·laboració de 4 governs de la Generalitat diferents </li></ul></ul><ul><ul><li>Estudi longitudinal extens (2001-2007) </li></ul></ul><ul><ul><li>Marcs comparatius amb altres països </li></ul></ul><ul><ul><li>15.000 entrevistes presencials i 30.000 per Internet </li></ul></ul><ul><ul><li>7 equips de recerca i més de 40 investigadors </li></ul></ul><ul><ul><li>Resultats publicats </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1.- Transició a la societat xarxa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2.- Introducció d’ Internet a les administracions públiques catalanes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>3.- Usos d’Internet al sistema educatiu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>4.- Internet i la relació amb les empreses </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>5.- Internet i el sistema universitari </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>6.- Pràctiques comunicatives entre mitjans tradicionals i internet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>7.- Internet i el Sistema de Salut de Catalunya </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Conclusió : Projecte d’investigació sobre la presentació d’internet i els seus efectes a una societat occidental que no té precedents a Europa </li></ul></ul>
 121. 121. Context de l’AOC <ul><li>e-Administració i Societat </li></ul><ul><ul><li>La societat xarxa, substitueix a la industrial. Se caracteritza per estructures interconnectades de nodes, dinàmiques i obertes </li></ul></ul><ul><ul><li>Internet és a la societat xarxa com l’electricitat va ser a la industrial </li></ul></ul><ul><ul><li>Els països desenvolupats gasten entre 1-5% del PIB en les TIC de les administracions </li></ul></ul><ul><ul><li>Abast de l’ e-administració: G2G, G2B i G2C </li></ul></ul><ul><li>e-Governança </li></ul><ul><ul><li>Suposada major cooperació, participació i transparència </li></ul></ul><ul><ul><li>La web de la Generalitat té 1 milió de documents accesibles </li></ul></ul><ul><li>Burocràcia i modernització </li></ul><ul><ul><li>Del paradigma del reformisme administratiu i de la NGP cap al paradigma de la modernització de l’administració fent servir les TIC </li></ul></ul><ul><ul><li>Externalització de la transformació i historial de fracasos previs </li></ul></ul><ul><ul><li>La mera introducció de les TIC no genera per ella mateixa administracions transversals i horitzontals </li></ul></ul>
 122. 122. AOC: Administració Oberta de Catalunya <ul><li>Definició </li></ul><ul><ul><li>Projecte d’AE de la Generalitat que segueix la tendència internacional de millorar les relacions G2C mitjançant la prestació de serveis en línia i l’ús intensiu de les TIC </li></ul></ul><ul><li>Característiques </li></ul><ul><ul><li>Aglutinador de totes les iniciatives de la Generalitat amb les NT </li></ul></ul><ul><ul><li>Principal acció de reforma administrativa catalana </li></ul></ul><ul><li>Element més important </li></ul><ul><ul><li>Portal Cat365 </li></ul></ul><ul><li>Conclusió Proveir serveis públics de les administracions amb competències a Catalunya a ciutadans i empreses, a través de la xarxa </li></ul>
 123. 123. AOC: Administració Oberta de Catalunya <ul><li>Objectiu </li></ul><ul><ul><li>Presentació telemàtica de serveis per a totes les administracions públiques </li></ul></ul><ul><li>Actors primaris </li></ul><ul><ul><li>Generalitat de Catalunya </li></ul></ul><ul><ul><li>Administracions Locals Catalanas (consorci Localret) </li></ul></ul><ul><li>Accions bàsiques </li></ul><ul><ul><li>Pacte per a la promoció i el desenvolupament de la Societat de la Informació a les Administracions Públiques de Catalunya </li></ul></ul><ul><ul><li>Consorci AOC (60% Generalitat 40% Localret) </li></ul></ul><ul><ul><li>Empresa Pública: SPE Serveis Públics Electrònics </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gestionaria el portal cat365 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Organisme mitjancer entre AP i ciutadans </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Distribuidor dels serveis telemàtics </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Assitència tècnica: T-Systems i Accenture </li></ul></ul><ul><ul><li>Tecnologia associada: microsoft.NET </li></ul></ul>
 124. 124. AOC: Administració Oberta de Catalunya <ul><li>Estratègia de marketing </li></ul><ul><ul><li>El projecte AOC i el seu element principal (cat365) es plantejava com una gran oportunitat per fer una reforma interna de les administracions implicades </li></ul></ul><ul><ul><li>Redisseny dels processos de les administracions que transformés el model de funcionament burocratitzat en una organització horitzontal caracteritzada per: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eficiència </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eficàcia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Simplificació </li></ul></ul></ul><ul><li>Portal cat365 </li></ul><ul><ul><li>La Generalitat de Catalunya </li></ul></ul><ul><ul><li>Administracions Locals </li></ul></ul><ul><ul><li>Finestreta única interadministrativa </li></ul></ul><ul><ul><li>Prestació de serveis G2C, G2B, G2G </li></ul></ul><ul><ul><li>Accés multicanal: telèfon, internet i presencial </li></ul></ul><ul><ul><li>Prestació 7 dies a la setmana 24h excepte el presencial </li></ul></ul><ul><ul><li>Registre dels ciutadans i identificació </li></ul></ul><ul><ul><li>Formació específica pels treballadors de l’ administració </li></ul></ul><ul><ul><li>Premis europeus i molta ressó mediàtica </li></ul></ul><ul><li>Portal Gencat </li></ul><ul><ul><li>Portal institucional de la Generalitat de Catalunya </li></ul></ul>
 125. 125. AOC: Administració Oberta de Catalunya <ul><li>El canal d’atenció telefònica </li></ul><ul><li>Característiques </li></ul><ul><ul><li>Certificat en ISO 9001 </li></ul></ul><ul><ul><li>normativa europea de telèfons informació AP </li></ul></ul><ul><li>Resultats Integració informació telefònica 012 </li></ul><ul><ul><li>Increment de 16.755 trucades a 02/1997 fins a 230.769 a 02/2006 </li></ul></ul><ul><ul><li>El 55% de la població diu conèixer el telèfon 012 </li></ul></ul><ul><li>Conclusió </li></ul><ul><ul><li>Element nuclear del servei d’atenció al ciutadà </li></ul></ul><ul><ul><li>No és un mitjà d’informació obsolet </li></ul></ul><ul><ul><li>Suportat pels mateixos sistemes d’informació en xarxa que nodreixen les pàgines web de l’administració -portal informador- </li></ul></ul><ul><ul><li>Element amb important recorregut de millora de l’administració per a la gran majoria de la ciutadania </li></ul></ul>
 126. 126. AOC: Administració Oberta de Catalunya <ul><li>El canal Internet </li></ul><ul><li>Resultats canals Internet </li></ul><ul><ul><li>Increment ininterromput de 1.000 visites de febrer de 1996 fins a 5.000.000 a febrer de 2006 </li></ul></ul><ul><ul><li>El 60% diu desconèixer el portal gencat </li></ul></ul><ul><ul><li>Evolució </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>D’ informatiu i institucional a prestador de serveis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>D’ estructura departamental a corporatiu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>De continguts i format heterogeni a funcional per perfils ciutadans </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>De testimonial -teletex- a indexat, posicionat i linkejat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>De front office tecnològic a transversalitat multicanal -back office- </li></ul></ul></ul><ul><li>Conclusió </li></ul><ul><ul><li>Confusió ciutadana per coexistència de dos portals: gencat i cat365 </li></ul></ul><ul><ul><li>Esquerda digital catalana: tothom no té accés a internet i els grups d’internautes varien en funció de l’edat, nivell econòmic i cultural </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Any 2002: 34,6% internautes </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Gran acceptació per part del ciutadans de capes altes, nascuts a Catalunya, de llengua catalana i d’edat mitja </li></ul></ul>
 127. 127. AOC: Administració Oberta de Catalunya <ul><li>El canal Presencial </li></ul><ul><li>Resultats Oficines Atenció Ciutadana (OAC) </li></ul><ul><ul><li>Increment variable de 500 visites a 02/2000 fins a 3.000 a 02/2006 </li></ul></ul><ul><ul><li>Tot i la descentralització de les oficines (5) és el canal de la Generalitat menys conegut. El 75% dels ciutadans no les coneix </li></ul></ul><ul><li>Conclusió </li></ul><ul><ul><li>Tot i que donen informació generalista de tota l’administració catalana hi ha fins a 453 punts d’ informació departamental que fan ¨competència¨ </li></ul></ul><ul><ul><li>Gran acceptació per part de persones grans, nascuts fora de Catalunya, de parla castellana </li></ul></ul>
 128. 128. AOC: Administració Oberta de Catalunya <ul><li>Conseqüències organitzatives </li></ul><ul><li>Les TIC han donat eines de gestió transversal però no han produït una transformació radical de les AP </li></ul><ul><li>El repte no és posar serveis en línia, sino reorganitzar processos institucionals </li></ul><ul><li>El disseny de la burocràcia no facilita el desenvolupament de processos interdepartamentals </li></ul><ul><li>La fragmentació de l’administració impideix la transversalitat </li></ul><ul><li>El personal de les administracions desconfia dels grans projectes de modernització, s’han reproduït els mateixos esquemes de poder i es projecten ¨incentius perversos¨(2005 Fountain) </li></ul><ul><li>Eficiència i eficàcia -simplificació- amb procediments e-administratius exitosos però no hi ha disminució de costos, ni minva de personal </li></ul><ul><li>Conclusió </li></ul><ul><li>La recerca no permet afirmar taxativament que els projectes d’administració electrònica suposin importants canvis organitzatius llevat de la millora dels sistemes de comunicació i informació </li></ul>
 129. 129. Evolució de les TIC a les AP Noves tend ències e-Administració
 130. 130. Evolució de les TIC a la funció pública <ul><li>Estratègia i abast </li></ul>Conclusi ó : evoluci ó cap al disseny d’iniciatives menys espectaculars amb objectius concrets en contingut i temps d’execució que siguin avaluables en resultats i fent una anàlisi realista de la situació de partida que reaprofiti els recursos existents Èmfasi en la racionalització de recursos Grans inversions Projectes focalitzats Projectes de gran abast Projectes a curt i mig termini Projectes a llarg termini Fase 2 e-Governança Fase1 e-Administraci ó
 131. 131. Evolució de les TIC a la funció pública <ul><li>Objectius </li></ul>Conclusi ó : evoluci ó de la creació de nous continguts -portals- cap a la millora dels existents i l’obertura a l’exterior dels sistemes d’informació interns mitjançant motors de cerca i ordenació temàtica amb un millor nivell d’usabilitat i indexació Accés Distribuci ó Sistemes d’informaci ó transversals Serveis en l ínia Gesti ó de la informació Producci ó de continguts Fase 2 e-Governança Fase1 e-Administraci ó
 132. 132. Evolució de les TIC a la funció pública <ul><li>Orientació </li></ul>Conclusi ó : Evoluci ó de l’orientació retòrica al client cap al desplegament de mecanismes per obtenir dades sobre necessitats, tipologia de perfils i interessos ciutadania. Paral·lelament evolució web a partir dels usos previstos i en base a agrupacions temàtiques al marge de l’ ordre burocràtic Avaluació segons demanda i l’ús Avaluaci ó segons l’ oferta Considerar les necessitats usuaris Replicar l’estructura Centralitat del ciutad à (perfils, satisfacció) Orientaci ó al client Fase 2 e-Governança Fase1 e-Administraci ó
 133. 133. Evolució de les TIC a la funció pública <ul><li>Rol de la tecnologia </li></ul>Conclusi ó : Evoluci ó de la concepció retòrica de la tecnologia com agent de modernització cap a estratègies de canvi híbrides per a la consecució de transformacions positives en quan a l’eficiència i la qualitat de serveis Tecnologia instrumental Tecnologia determinista Usos de la tecnologia Disseny de la tecnologia Fase 2 e-Governança Fase1 e-Administraci ó
 134. 134. Evolució de les TIC a la funció pública <ul><li>Fronts d’actuació </li></ul>Conclusi ó : Evoluci ó de la transformació directa de les interfícies de relació amb els ciutadans cap a la innovació dels sistemes d’informació i bases de dades internes per a integrar els diferents canals de relació -presencial, web, telefònic, sms- sota un eix vertebrador comú: internet Integració de canals en base a la web Prioritzaci ó d’Internet Integraci ó de Sistemes Superaci ó / Superposició Back Office Front office Fase 2 e-Governança Fase1 e-Administraci ó
 135. 135. Evolució de les TIC a la funció pública <ul><li>Externalització </li></ul>Conclusi ó : Evoluci ó en termes de diversificació de la cartera de proveïdors, evitant el monopoli de la innovació tecnològica i retenint el control dels projectes Control Seguiment Retenir el know - how Subcontractar expertesa Enc àrrecs acotats Enc àrrec genèric Externalitzaci ó fragmentada Externalitzaci ó monopolística amb multinacionals Fase 2 e-Governança Fase1 e-Administraci ó
 136. 136. L’ administració electrònica: Glossari Mapa normatiu [email_address]
 137. 137. El mapa normatiu de l’AE <ul><li>Llei 11/2007, de 22 de juny, d’acc és electrònic dels ciutadans als serveis públics. </li></ul><ul><li>Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica. </li></ul><ul><li>Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. </li></ul><ul><li>Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals. </li></ul>
 138. 138. Glossari: Llei 11/2007 <ul><li>Actuació administrativa automatizada : </li></ul><ul><li>Actuació administrativa produïda per un sistema d’informació adequadament programat sense necessitat d’intervenció d’ una persona física en un cas singular </li></ul><ul><li>Aplicació de fonts obertes : </li></ul><ul><li>Conjunt de programes informàtics que es distribueixen amb la llibertat d’ executar-los, de conèixer el codi font, de modificar-los o millorar-los i de distribuir les còpies a altres usuaris </li></ul><ul><li>Autenticació : </li></ul><ul><li>Acreditació per mitjans electrònics de la identitat d’una persona o ens, del contingut de la voluntat expressada en les seves accions, transaccions, documents i de la integritat i autoria </li></ul>
 139. 139. Glossari: Llei 11/2007 <ul><li>Certificat electrònic : </li></ul><ul><li>Document firmat electrònicament per un prestador de serveis de certificació que vincula unes dades de verificació de signatura a un signant i confirma la seva identitat (art. 6 de Llei 59/2003) </li></ul><ul><li>Signatura electrònica : </li></ul><ul><li>Conjunt de dades en format electrònic amb un format determinat i susceptible d’ identificació i tractament diferenciat (art. 3 de Llei 59/2003) </li></ul><ul><ul><li>Avançada </li></ul></ul><ul><ul><li>Reconeguda </li></ul></ul><ul><li>Interoperabilitat : </li></ul><ul><li>Capacitat dels sistemes d’ informació i dels procediments que donen suport, de compartir dades i possibilitar l’intercanvi d’ informació i el coneixement entre ells </li></ul>
 140. 140. Glossari: Llei 11/2007 <ul><li>Segellat de temps : </li></ul><ul><li>Acreditació a càrreg d’ un tercer de comnfiança de la data i hora de realització de qualsevol operació o transacció per mitjans electrònics </li></ul><ul><li>Finestretes Úniques : </li></ul><ul><li>Modes o Canals (oficines integrades, atenció telefònica, pàgines d’ internet i altres) on els ciutadans poden adreçar-se per accedir a les informacions, tràmits i serveis públics determinats d er acord entre veàries administracions </li></ul><ul><li>Estàndard obert : </li></ul><ul><li>Aquell que reuneix les següents condicions: </li></ul><ul><ul><ul><li>Públic i la seva utilització és gratuita </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El seu ús no està condicionat per drets de propietat intelectual </li></ul></ul></ul>

×